BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ"

Transkrypt

1 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 13 (1040) 31 marca 2015 Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) Blokada drogi strona 8 KoŸmin Wandal wybi³ sklepowe okno Pijany mê czyzna wyszed³ przez okno wystawowe ze sklepu na rynku. Szybê wybi³ kopniakiem. Zosta³ aresztowany. strona 6 Chachalnia Po ar domu Mieszkañcy domu przy ul. Borownickiej stracili wiêkszoœæ swojego maj¹tku. Zwarcie instalacji elektrycznej wywo³a³o po ar, który strawi³ prawie ca- ³y parter budynku. strona 8 Zduny Po co by³ ten konkurs? Dyrektorkê ZOK wybrano poza konkursem. Czy wobec tego konieczne by³o jego organizowanie? strona 19 Wrotków Ludzie boj¹ siê o przedszkole Mieszkañcy wioski w obawie o dalsze losy przedszkola zwrócili siê do radnego, H. Gabryelczyka, który zorganizowa³ zebranie z w³adzami gminy i szko³y w Mokronosie. strona 6 5/9 Zmarli w samochodach 55-letni mê czyzna zmar³ w samochodzie na Parcelkach. Podobny przypadek mia³ miejsce na parkingu przy cmentarzu. s. 3/22 BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ Piotr K. zosta³ zatrzymany 25 marca w urzêdzie. Prokuratura zarzuca mu wziêcie 20 tys. z³ ³apówki. Burmistrz Sulmierzyc zosta³ tymczasowo aresztowany. Za przyjêcie ³apówki grozi mu do 10 lat wiêzienia. Œmieræ pod ko³ami autobusu 52-letni rowerzysta zjecha³ z chodnika i przewróci³ siê na jezdniê. Zosta³ najechany przez autobus prowadzony przez m³od¹ kobietê, mieszkankê Milicza. s. 9 REKLAMA Wywrócony dÿwig s. 2 Uwaga, Czytelniku! Nastêpny numer w sprzeda y ju 4 kwietnia (Wielka Sobota)

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 31 marca, godz , Muzeum Regionalne im. awniczaka, zebranie mieszkañców osiedla nr 1 nt. podzia³u œrodków finansowych w 2015 roku i innych spraw aktualnych. STOP. Krotoszyn. Do 31 marca organizacje pozarz¹dowe i stowarzyszenia mog¹ sk³adaæ wnioski o dotacje na wdro enie i rozwój projektów promuj¹cych dzia³ania wolontariackie rodzin. STOP. Wywrócony dÿwig Kierzek superradnym! Nasz plebiscyt na najbardziej aktywnego radnego Rady Miejskiej Krotoszyna wygra³ Krzysztof Kierzek. OG OSZENIA W g³osowaniu mieszkañcy mieli stawiaæ na radnych, którzy nie siedz¹ z za³o onymi rêkami, lecz prawdziwie dzia³aj¹ na rzecz spo³ecznoœci lokalnych. Najwiêcej sms-ów wys³ano na Krzysztofa Kierzka (36,8 proc). Pozosta³e czo³owe miejsca zajêli: Darian Paszek (27,7 proc.), Miros³aw Gañko (24,4 proc.), Karol Kaj (5,3 proc.), Maria Wygralak (3,3 proc.). G³osowanie trwa³o trzy tygodnie, zakoñczy³o siê 28 marca. Wiêcej na ten temat za tydzieñ. (mac) Sulmierzyce. Do 31 marca na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim mo na zapoznaæ siê z wykazem nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y. STOP. Zduny. 11 kwietnia, godz , biblioteka publiczna, spotkanie dla dzieci i rodziców pn. Kreatywny recykling. Zajêcia w ramach programu Rodzinne, sobotnie popo³udnia w bibliotece. STOP. Rozdra ew. 14 kwietnia, od godz , Zespó³ Szkó³ Publicznych, bezp³atna mammografia dla kobiet w wieku lat. Niezbêdny jest dowód osobisty i wa ne ubezpieczenie. STOP. Krotoszyn. Do 14 kwietnia, Punkt Informacyjny urzêdu miejskiego, organizacje pozarz¹dowe mog¹ sk³adaæ oferty na organizacjê wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie y z elementami profilaktyki uzale nieñ. STOP. Krotoszyn. Do 25 kwietnia mo na zg³osiæ zamiar korespondencyjnego udzia³u w wyborach prezydenckich. STOP. S. POŒPIECH 26 marca podczas wycinki drzew na deptaku w Krotoszynie przewróci³ siê ogromny dÿwig. Przyczynê wypadku bada komisja z Urzêdu Dozoru Technicznego. Zanim dosz³o do wypadku, w którym na szczêœcie nikt nie zosta³ ranny, dÿwig pracowa³ przy wycince drzew wzd³u promenady, na odcinku miêdzy ul. Witosa a stawem na B³oniu. Znajdowali siê tam równie pracownicy wycinaj¹cy drzewa. Wszystko dzia³o siê bardzo powoli, pojazd zacz¹³ siê przechylaæ i przewróci³ siê mówi Micha³ Kurek z wydzia³u gospodarki komunalnej magistratu. Prace prowadzono na zlecenie gminy Krotoszyn, a dÿwig jest w³asnoœci¹ miejscowej firmy remontowo-budowlanej. Przyczyn¹ mog³o byæ wjechanie na zbyt grz¹ski grunt, co przy próbie podniesienia drzewa skoñczy³o siê wywrotk¹. By³ du y k³opot z podniesieniem Do wypadku dosz³o podczas wycinki drzew kilkunastotonowego pojazdu, który opar³ siê o wysuniêty wysiêgnik i le- a³ na jednym boku. Dopiero po trzech dniach, w sobotê 29 marca wczesnym popo³udniem uda³o siê przy u yciu innego ciê kiego sprzêtu postawiæ dÿwig na ko³a i wyjechaæ z feralnego miejsca. Na skutek wypadku dosz³o do uszkodzenia specjalistycznego sprzêtu, co oznacza du e straty finansowe dla w³aœciciela. Czy na k³opoty narazi³ siê pracownik, który obs³ugiwa³ dÿwig? Nie wiadomo. O ewentualnej winie kogokolwiek zdecyduje komisja z Urzêdu Dozoru Technicznego powiedziano nam w znanej krotoszyñskiej firmie. (popi) Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 30 marca na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Intermarche, Krotoszyn 4,49 z³ 4,65 z³ 4,49 z³ Ochman, Krotoszyn 4,49 z³ 4,49 z³ 4,49 z³ 1,94 z³ Pieprzyk, Wszewilki 4,49 z³ 4,75 z³ 4,59 z³ 1,84 z³ Robstal, Krotoszyn 4,59 z³ 4,49 z³ 2,04 z³ Szkudlarek, Benice 4,55 z³ 4,55 z³

3 Wydarzenia 3 Zmar³ w aucie na Parcelkach S.POŒPIECH Kierowca audi A3 zmar³ prawdopodobnie na zawa³ serca 55-letni mê czyzna spoza pow. krotoszyñskiego zmar³ nagle w samochodzie zaparkowanym na ul. Spokojnej w Krotoszynie. Jego cia³o znaleziono 27 marca o REKLAMA Nie ywego kierowcê audi A3 zauwa- y³ przechodzieñ. By³ ca³y siny, siedzia³ z g³ow¹ przechylon¹ na prawy bok powiedzia³ nam mieszkaniec os. Parcelki. Poniewa drzwi auta by³y otwarte, jeden ze œwiadków sprawdzi³, czy mê czyzna oddycha. Nie wyczu³ têtna ani oddechu us³yszeliœmy od naszego informatora. Wezwano pogotowie ratunkowe, na miejsce zdarzenia przyjecha³ tak e policyjny radiowóz. Lekarz z karetki stwierdzi³ zgon. Policjanci na podstawie dokumentów ustalili, e denat nie by³ mieszkañcem naszego powiatu. Wstêpnie wykluczono udzia³ osób trzecich w jego œmierci. Jak nieoficjalnie ustaliliœmy, zmar³y mia³ rzekomo problemy zdrowotne i wczeœniej prawdopodobnie prze y³ kilka stanów przedzawa³owych. Nieszczêœnik przyjecha³ do Krotoszyna samochodem na tablicach rejestracyjnych z pow. wschowskiego (woj. lubuskie). Nieoficjalnie ustaliliœmy, e przywióz³ kilka osób, które prowadzi³y wielkanocn¹ akcjê zbiórki rzeczy w imieniu fundacji. (popi)

4 4 yczenia œwi¹teczne

5 25 marca w Sulmierzycach funkcjonariusze CBA zatrzymali burmistrza. Prokuratura postawi³a Piotrowi K. zarzut przyjêcia korzyœci maj¹tkowej. S¹d postanowi³ o jego areszcie na trzy miesi¹ce. Jak informuje Jacek Dobrzyñski, rzecznik CBA w Warszawie, akcjê przeprowadzono wœrodê wgodzinach popo³udniowych. Mê czyzna zosta³ zatrzymany w miejscu pracy w zwi¹zku z podejrzeniem korupcji. By³y to czynnoœci w³asne prowadzone przez CBA. Materia³y zgromadzone w tej sprawie przez agentów biura zosta³y przekazane do Prokuratury Okrêgowej w Ostrowie Wielkopolskim stwierdzi³ Dobrzyñski. Akcjê prowadzili funkcjonariusze wroc³awskiej delegatury CBA, którzy we dwóch wyprowadzili go z urzêdu tylnymi drzwiami. W tym dniu przy urzêdzie zaparkowane by³y dwa nieznane samochody na warszawskich tablicach rejestracyjnych. Domys³y mieszkañców Mieszkañcy Sulmierzyc s¹ w szoku i zastanawiaj¹ siê, co mog³o byæ przyczyn¹ zatrzymania w³odarza. Prawdopodobnie chodzi o próbê wrêczenia ³apówki zwi¹zanej z remontowanym poddaszem w Zespole Szkó³ Publicznych w Sulmierzycach. Wykonawca znacznie spóÿni³ siê z realizacj¹ inwestycji i grozi³y mu wysokie kary umowne. W³odarz t³umaczy³ nam, e miasto karê naliczy, ale nie wiadomo, w jakiej wysokoœci. Utrzymywa³, e mo e ona wynieœæ nawet 265 tys. z³, a umowa z wykonawc¹ wynosi³a 769,5 tys. z³. Po mieœcie kr¹ ¹ pog³oski, e nie wszystkie sprawy zwi¹zane z zamówieniami publicznymi by³y przejrzyste. Mówi siê o podejrzeniach przyjmowania przez burmistrza pieniêdzy za wygrywanie przetargów. Przypomina siê, e urz¹d rozpocz¹³ procedurê budowy farmy wiatrowej i byæ mo e sprawa ma z tym zwi¹zek. Wymienia siê te sprzeda dzia³ek gminnych. ARCHIWUM Wydarzenia Burmistrz Sulmierzyc wzi¹³ 20 tys. z³ ³apówki? S³awek Pa³asz Piotr K. burmistrzem Sulmierzyc by³ drug¹ kadencjê Urz¹d dzia³a normalnie Jak zapewnia Karina B³aszczyk, sekretarz Urzêdu Miejskiego w Sulmierzycach, magistrat mimo aresztowania burmistrza funkcjonuje normalnie. Urzêdniczka stwierdzi³a, e posiada upowa nienia burmistrza do podpisywania i akceptowania w jego imieniu bie ¹cych spraw administracyjnych czy podatkowych. By³y ju takie sytuacje, e pan burmistrz by³ nieobecny, przebywaj¹c na urlopie czy wyjeÿdzie s³u bowym, a urz¹d normalnie pracowa³ stwierdza. Gdy 26 marca zapytaliœmy sekretarz, czy agenci CBA po zatrzymaniu burmistrza przeprowadzili w urzêdzie jakieœ czynnoœci, us³yszeliœmy, e nic jej na ten temat nie wiadomo. Dzieñ póÿniej, gdy dopytywaliœmy powtórnie o tê sprawê, Karina B³aszczyk powiedzia³a, e funkcjonariusze zabrali ze sob¹, za potwierdzeniem pisemnym, niektóre dokumenty dotycz¹ce remontu poddasza w ZSP. By³y to przede wszystkim faktury. Zapewniono nas, e dokumenty te zostan¹ zwrócone urzêdowi po zakoñczeniu dzia³añ. Ja naprawdê nic wiêcej nie wiem, informacj¹ o aresztowaniu jestem zaskoczona tak, jak pozostali mieszkañcy dodaje B³aszczyk. Czy odwo³aj¹ burmistrza? Adam Orzeszyñski, g³ówny opozycjonista burmistrza i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sulmierzycach, stwierdza, e informacja o zatrzymaniu burmistrza równie by³a dla niego zaskakuj¹ca. Nie wiem co mog³o byæ przyczyn¹. Czekam na oficjalne stanowisko prokuratury. Poza tym nie utrzymujê z panem burmistrzem za y³ych kontaktów stwierdzi³ dzieñ po zatrzymaniu burmistrza. Dodaje, e jeœli zarzuty postawione w³odarzowi bêd¹ mocne, konieczna bêdzie rozmowa z nim oraz z radnymi. Orzeszyñski nie wyklucza³ mo liwoœci wniesienia projektu uchwa³y na 5 Janusz Walczak (zastêpca prokuratura okrêgowego) Piotrowi K. zarzuca siê, e w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji burmistrza Sulmierzyc przyj¹³ ponad 20 tys. z³. Przyjêcie pieniêdzy by³o zwi¹zane z dzia³aniami inwestycyjnymi na terenie miasta. Do wszczêcia œledztwa dosz³o w oparciu o materia³y przekazane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Okrêgowa w Ostrowie 27 marca, po przedstawieniu zarzutów, skierowa³a do miejscowego S¹du Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Œledztwo jest kontynuowane. Czyny zarzucane podejrzanemu zakwalifikowano jako przestêpstwo z art kodeksu karnego (uzale nienie czynnoœci s³u bowej od uzyskania korzyœci maj¹tkowej) zagro one kar¹ od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolnoœci. temat rozpisania referendum o odwo³aniu burmistrza. Jeœli radni przyjm¹ tak¹ uchwa³ê (a jest to bardzo mo liwe, gdy wiêkszoœæ z nich jest w opozycji do w³odarza), wówczas komisarz wyborczy wyznaczy termin referendum. Na ten temat mówiono w kuluarach sesji 27 marca. Mieszkañcy Sulmierzyc mieliby wówczas mo liwoœæ zadecydowania, czy Piotr K. mo e nadal pe³niæ tê funkcjê. Jeœli dojdzie do jego odwo³ania, og³oszone zostan¹ wybory uzupe³niaj¹ce. Po postawieniu zarzutów burmistrzowi sesjê w sprawie podjêcia uchwa³y o referendum zaplanowano na 10 kwietnia. Radni w przerwie pi¹tkowych obrad Rady Miejskiej sugerowali równie mo liwoœæ przyjêcia uchwa- ³y obni aj¹cej wynagrodzenie Piotra K., który do momentu ewentualnego skazania przez s¹d nadal bêdzie pobiera³ wynagrodzenie. Wykluczenie z PO Zatrzymany burmistrz zosta³ ju wykluczony z Platformy Obywatelskiej, a decyzjê tak¹ podj¹³ 26 marca zarz¹d krajowy partii. Wiêcej na ten temat na stronie 9 R E K L A M A

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Zdobyli 11 medali. Zawodnicy klubu Pretorian z KoŸmina 14 marca uczestniczyli w II Otwartych Mistrzostwach Polski Cavalcanti w brazylijskim jiu jitsu. PrzywieŸli worek medali. s. 31 Powstanie strefa? Kolejna po Krotoszynie gmina przymierza siê do wejœcia w specjaln¹ podstrefê ekonomiczn¹. KoŸmiñscy radni spotkali siê z przedstawicielk¹ Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Katarzyn¹ Prociak z departamentu obs³ugi inwestora. Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrêbnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ uzyskuj¹c pomoc w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) od dochodu uzyskanego z dzia- ³alnoœci okreœlonej w uzyskanym zezwoleniu. Celem funkcjonowania stref jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m.in. przyci¹ganie inwestorów, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy. Do maja br. gminy mog¹ zg³aszaæ tereny pod inwestycje, które chcia³yby przy³¹czyæ do stref ekonomicznych w naszym kraju. Przedsiêbiorcy inwestuj¹cy w strefie mog¹ liczyæ na specjalne ulgi, w tym zwolnienie z czêœci podatku dochodowego. Warunkiem jest utrzymanie siê na rynku przez min. 3 lata. Zyskuje tak e gmina, poprzez m.in. nowe miejsca pracy. W pow. krotoszyñskim w strefie funkcjonuj¹ obecnie firmy Mahle i Dino, czyli dwaj najwiêksi pracodawcy na naszym terenie. W gminie KoŸmin strefa mog³aby powstaæ w Starej Obrze. Radni maj¹ wiele w¹tpliwoœci, obawiaj¹ siê m.in. konkurencji dla dzia³aj¹cych ju przedsiêbiorstw i zastanawiaj¹, czy znajd¹ siê inwestorzy. Sprawa wymaga przedyskutowania. (traw) Kopniakiem wybi³ sklepow¹ szybê 23 marca w KoŸminie Wlkp. mê czyzna bed¹cy pod wp³ywem alkoholu wybi³ szybê w miejscowym sklepie i wyszed³ przez powsta³y otwór. Do tej niecodziennej sytuacji dosz³o o godz Ekspedientki podejrzewa³y pijanego mê czyznê, e ukrad³ jakieœ towary. Wezwa³y wiêc policjê i zamknê³y drzwi, aby zatrzymaæ domniemanego sprawcê kradzie y. Ten postanowi³ mimo wszystko wyjœæ. Mê - czyzna wybi³ szybê, po czym jak gdyby nigdy nic poszed³ powolnym krokiem w stronê parku relacjonuje œwiadek zdarzenia. 2 tys. z³ strat poniós³ w³aœciciel < Przybyli do sklepu policjanci stwierdzili, e jednak nie dosz³o tam do kradzie y. Ustalono, e znany osobiœcie pracownikom sklepu mê czyzna, w wieku 42 lat, mieszkaniec gminy Krotoszyn, poprzez kopniêcie umyœlne uszkodzi³ mienie, wybijaj¹c szybê w oknie wystawowym relacjonuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, m³. asp. Piotr Szczepaniak. ARCHIWUM Mê czyzna postanowi³ opuœciæ sklep przez okno wystawowe Mê czyzna zosta³ po kilku minutach zatrzymany prze patrol policji,. Mia³ rozciêt¹ i zakrwawion¹ g³owê. Zbadali go i opatrzyli ratownicy medyczni z pogotowia. Nastêpnie zosta³ przewieziony do krotoszyñskiej komendy powiatowej. By³ pod wp³ywem alkoholu. Odpowie przed s¹dem za uszkodzenie mienia. W³aœciciel sklepu oszacowa³ straty na 2 tys. z³. (traw) Notatnik Sesja Rady Miejskiej. 30 marca o godz odby³a siê sesja Rady Miejskiej. Radni przyjêli uchwa³y m.in. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata , zmiany bud etu Miasta na rok 2015 oraz gminnego programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi. Kolonie w górach. W dniach 27 czerwca-7 lipca Gminny Oœrodek Sportu organizuje kolonie w Górach Opawskich. Koszt 650 z³, zg³oszenia do 31 marca, iloœæ miejsc ograniczona. Informacje tel Zajêcia w klubie seniora. W ka dy wtorek w godz w Klubie Seniora odbywaj¹ siê zajêcia plastyczne. Oddaj krew! 26 kwietnia w Klubie Seniora odbêdzie siê 14. akcja poboru krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzêdzie Miasta i Gminy w KoŸminie. Zjazd absolwentów. 3 paÿdziernika do Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych zjad¹ siê absolwenci z okazji 150-lecia szko³y. Organizatorzy prosz¹ o fotografie z dawnych lat do 30 czerwca Co z przedszkolem we Wrotkowie? 24 marca mieszkañcy Wrotkowa spotkali siê na zebraniu, aby omówiæ temat tamtejszego przedszkola. Mieszkañcy wioski w obawie o dalsze losy placówki zwrócili siê do swego radnego, Hieronima Gabryelczyka, który postanowi³ zorganizowaæ zebranie. Zaproszono na nie te burmistrza KoŸmina Macieja Bratborskiego, dyrektora Szko³y Podstawowej w Mokronosie Janusza Baszczyñskiego. Obecnie do przedszkola uczêszcza 17 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, jest te zerówka. Maciej Bratborski (burmistrz) Utrzymujemy ca³y system oœwiaty w naszej gminie i nie chcemy likwidowaæ adnej z placówek. S¹ jednak pewne granice, wiêc jeœli w oddziale bêdzie np. trójka dzieci, nie da siê go utrzymaæ. W tym roku jednak dyrektor szko³y z Mokronosa zaproponowa³, aby tylko tam istnia³ oddzia³ zerowy. Wiêkszoœæ rodziców piêciolatków z Wrotkowa wola³oby jednak, aby zerówka nadal by³a na miejscu. Spotkam siê jeszcze raz z rodzicami tych piêciorga dzieci z rocznika 2010, przedyskutujemy sprawê i wybierzemy najlepsze dla dzieci rozwi¹zanie stwierdzi³ na zebraniu J. Baszczyñski. Burmistrz zapewni³ e, wrotkowskiej placówce nie grozi obecnie likwidacja, jednak w oddziale przedszkolnym musi byæ zachowana jak siê wyra ano na zebraniu racjonalna liczba dzieci. Utrzymujemy ca³y system oœwiaty w naszej gminie i nie chcemy likwidowaæ adnej z placówek. S¹ jednak pewne granice, wiêc jeœli w oddziale L. TRAWIÑSKA Janusz Baszczyñski, Maciej Bratborski i wychowawczyni z wrotkowskiego przedszkola Beata Klause bêdzie np. trójka dzieci, nie da siê go utrzymaæ powiedzia³ mieszkañcom wsi M. Bratborski. W zesz³ym tygodniu zaproszono trzylatki wraz z rodzicami do Szko³y Podstawowej w Mokronosie, aby zapozna³y siê z placówk¹. Jesteœmy w trakcie rekrutacji i robimy wszystko, by zachêciæ rodziców dzieci trzyletnich do posy³ania ich do przedszkola. Z pewnoœci¹ nadal utrzymane bêd¹ dwa oddzia³y przedszkolne, jeden we Wrotkowie a drugi w Mokronosie, bêd¹ do niego uczêszcza³y dzieci z Wrotkowa i Serafinowa poinformowa³ dyr. Baszczyñski. (lt) SP MOKRONOS U przedszkolaków w Mokronosie 25 marca dzieci z oddzia³ów przedszkolnych Szko³y Podstawowej w Mokronosie goœci³y m³odszych kolegów i kole anki z okolicy wraz z rodzicami na wiosennym przedstawieniu i wspólnej zabawie. Spotkanie mia³o miejsce w sali gimnastycznej placówki. Po wystêpie artystycznym przedszkolaki zaprosi³y do integruj¹cej zabawy m³odszych goœci, a rodzice zasiedli przy kawie i s³odkim poczêstunku. Zaproszone dzieci dowiedzia³y siê, jak spêdza siê czas w przedszkolu i jak wygl¹daj¹ przedszkolne sale, mog³y te poznaæ nowych kolegów i kole anki. Spotkanie mia³o na celu zachêcenie rodziców do zapisywania pociech do przedszkola. (lt) Przedszkolaki zaprasza³y m³odsze dzieci do wspólnej zabawy

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN 7 Fija³ów zyska 9 tys. z³ Podczas wspólnego posiedzenia komisji rady miejskiej Kobylina omawiano m.in. projekt uchwa³y o zmianach w bud ecie. Przez chwilê by³y w¹tpliwoœci co do przeznaczenia 6,6 tys. z³ na doposa enie grzybka przy œwietlicy w Fija³owie. W projekcie ujêto 105 tys. z³ na dalsz¹ przebudowê ul. Berdychowskiej w Kobylinie, która jest drog¹ powiatow¹. W ub. roku powiat, przy wsparciu finansowym gminy, po³o y³ asfalt na kilkusetmetrowym odcinku. Teraz ma kontynuowaæ prace. Ich wartoœæ kosztorysowa to 350 tys. z³. Gmina Kobylin pokryje 30 proc. wartoœci inwestycji po rozstrzygniêciu przetargowym, jednak ju teraz trzeba by³o uj¹æ zadanie w bud ecie. Projekt zmian bud etowych przewidywa³ 2 zadania dla Fija- ³owa. Na remont instalacji elektrycznej przy œwietlicy przeznaczono 2,4 tys. z³, zaœ na doposa- enie powsta³ego obok niej, nowego grzybka 6,6 tys. z³. Druga pozycja wzbudzi³a zaniepokojenie radnego Józefa Ratajczaka, so³tysa Smolic. Ile razy bêdziemy uzupe³niaæ wyposa enie grzybka? Co to znaczy doposa enie? Ja nie bêdê za czymœ takim g³osowa³ powiedzia³. Burmistrz Bernard Jasiñski tak skomentowa³ jego s³owa: Zale y nam chyba na tym, by pozamykaæ inwestycje. W Fija³owie grzybek powsta³ przy du ym spo³ecznym zaanga owaniu, teraz trzeba go wyposa yæ. Jak dowiedzieliœmy siê, 6,6 tys. z³ ma pójœæ na zakup ³awek do grzybka. Przewodnicz¹cy rady Tadeusz D yga³a zapyta³ M. Jañczak, czy ujête w projekcie bud etu kwoty wystarcz¹ na inwestycje w Fija³owie, czy te za jakiœ czas znowu trzeba bêdzie do nich dok³adaæ. So³tys zapewni³a, e wystarcz¹. Po tych wyt³umaczeniach wycofujê siê ze wczeœniejszej deklaracji i bêdê g³osowa³ za przyjêciem uchwa³y o zmianach bud etowych stwierdzi³ J. Ratajczak. Inne nowe pozycje w bud ecie to m.in. 5 tys. z³ na zakup i monta wiaty przystankowej w agiewnikach, 2 tys. z³ na doposa enie œwietlicy w Rojewie czy 20 tys. z³ na opracowanie dokumentacji utwardzenia terenu przy szkole podstawowej i przedszkolu w Kobylinie. (mal) Jest raczej spokojnie S.PA ASZ Z policyjnego raportu, przedstawionego w trakcie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady miejskiej Kobylina (25 marca), wynika, e miejscowi stró- owie prawa ujawnili w zesz³ym roku 93 przestêpstwa. Mariusz Polny, kierownik posterunku Policji w Kobylinie Wiêkszoœæ pope³niono w so³ectwach. W Kobylinie zanotowano 24 przestêpstwa. W 6 przypadkach nie uda³o siê wykryæ sprawców. W porównaniu z 2014 r. liczba czynów karalnych spad³a o 5. Najwiêcej by³o kradzie y 15. Sprawców dwóch z nich nie wykryto. Osobno liczono kradzie e z w³amaniem. Odnotowano 11 takich zdarzeñ, wykryto sprawców 9. Wszystkie mia³y miejsce na terenach wiejskich. W Kobylinie mia³a te miejsce kradzie samochodu spod sklepu Biedronka. Policjanci poinformowali oœcienne komendy i jeszcze tego samego dnia z³odziej zosta³ ujêty w Ostrowie Wlkp. Okaza³ siê nim mieszkaniec odzi. Policja zatrzyma³a w ub. roku 11 osób z terenu gminy, którym udowodniono 57 przestêpstw polegaj¹cych na przemycie i rozprowadzaniu narkotyków z zagranicy. W przypadku tej szajki policja wyst¹pi³a do prokuratury o zastosowanie zabezpieczenia maj¹tkowego w ³¹cznej wysokoœci 31 tys. 400 z³. Sprawcami zdecydowanej wiêkszoœci przestêpstw by³y osoby doros³e. Wœród nieletnich zamieszka³ych na naszym terenie nie stwierdzono zagro eñ zwi¹zanych z ebractwem, prostytucj¹ czy pedofili¹ referowa³ asp. sztab. Mariusz Polny, kierownik posterunku policji w Kobylinie. Policjanci na³o yli 525 mandatów karnych. Najwiêcej (451) dotyczy³o wykroczeñ przeciwko przepisom bezpieczeñstwa komunikacyjnego. Odnotowano 5 wypadków i 51 kolizji drogowych. Dwa wypadki mia³y miejsce w Starym Kobylinie, po jednym w Górce, Kobylinie i Starkówcu. Jedna osoba zginê- ³a na miejscu, 5 kolejnych zosta- ³o rannych. Gmina Kobylin, 2014 r. 93 przestêpstwa 5 wypadków 51 kolizji 30 pijanych kierowców Podczas s³u by policjanci ujawnili 22 pijanych kierowców, 5 nietrzeÿwych rowerzystów i 3 osoby, które na d³u szy czas przed ruszeniem w drogê pi³y alkohol. 16 pijanym odebrano prawa jazdy. Zatrzymano równie 81 dowodów rejestracyjnych z powodu braku badañ technicznych oraz z³ego stanu technicznego pojazdów. Policja interweniowa³a 59- krotnie. Najczêœciej (44 razy) by³y to interwencje domowe. W 8 przypadkach wdro ono procedurê niebieskiej karty. (spm)? Sebastian Poœpiech ( ROZDRA EW Jak rozwin¹æ nasze skrzyd³a?? S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Dla najubo szych 20 marca, w sali wiejskiej w Rozdra ewie odby³a siê debata pn. Kompetencje przysz³oœci jak rozwin¹æ nasze skrzyd³a? Organizatorem by³a Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdra- ewie. Debata by³a czêœci¹ ogólnopolskiego przedsiêwziêcia pn. Narodowy coaching jak rozwin¹æ nasze skrzyd³a?, realizowanego przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, wspólnie z Fundacj¹ Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Biblioteka otrzyma³a zaproszenie do udzia³u w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z ca³ej Polski. Dyskusjê prowadzi³ Andrzej PaŸdzierz, doœwiadczony trener, który zosta³ wytypowany przez Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego do prowadzenia debat. Sk³ada³a siê ona z dwóch czêœci: warsztatów w grupach oraz panelu dyskusyjnego. W spotkaniu wziê³o udzia³ 38 osób, m.in.: wójt Mariusz Dymarski, Renata Zych-Kordus kierownik Dzia³u Wsparcia Rodziny w PCPR w Krotoszynie i prezes Stowarzyszenia Inspiracje, samorz¹dowcy i przedsiêbiorcy oraz czytelnicy biblioteki. TRAWIÑSKA W debacie wziêli udzia³ samorz¹dowcy oraz przedsiêbiorcy Wed³ug osób bior¹cych udzia³ w debacie to kluczowe cechy w d¹ eniu do sukcesu zarówno zawodowego, jak i osobistego. Poruszono temat wa - nych kompetencji dla rozwoju osobistego i zawodowego mieszkañców, jak i ca³ej gminy. Uczestnicy doszli do wniosku, e w najbli szych latach najistotniejsze bêd¹: kreatywnoœæ, odpowiedzialnoœæ i wytrwa³oœæ w d¹ eniu do celu oraz umiejêtnoœæ pracy w grupie, kreatywnoœæ, dobra organizacja czasu i pracy. Wnioski i pomys³y wynikaj¹ce z debaty zostan¹ wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. Kongres anga uje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli œwiata nauki, kultury, polityki, spo³eczeñstwa obywatelskiego czy biznesu (np. Jana Englerta, Lecha Wa³êsê, Joannê Szczepkowsk¹ czy Jacka akowskiego). Rezultaty debaty bêdzie mo na wykorzystaæ równie lokalnie, na przyk³ad planuj¹c dzia³ania edukacyjne skierowane do mieszkañców czy ubiegaj¹c siê o finansowanie projektów. Debaty lokalne by³y znakomitym pomys³em organizatorów Kongresów Obywatelskich. Myœlê, e by³ to dobry zacz¹tek do lokalnych dyskusji na wa ne dla naszego rozwoju tematy. Wszyscy uczestnicy rozdra ewskiej debaty zg³aszaj¹ ogromy niedosyt mimo, e nasze spotkanie trwa³o 5 godzin. Chc¹ siê spotkaæ przynajmniej jeszcze raz by podyskutowaæ nad prze³o eniem wypracowanych kompetencji na konkretne dzia³ania. podsumowuje Alicja Banaszek, dyrektor Biblioteki Publicznej w Rozdra ewie. (lt) Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zorganizowa³ przedœwi¹teczn¹ zbiórkê ywnoœci dla potrzebuj¹cych rodzin. Zebrano blisko 3 t produktów. GOPS CIESZKÓW Zbiórka darów w jednym z marketów Akcja prowadzona by³a od 13 do 21 marca w marketach w Cieszkowie, Krotoszynie i Miliczu. Pomogli wolontariusze, m.in. uczniowie szkó³ podstawowych z Cieszkowa i Pakos³awska, gimnazjaliœci z Cieszkowa oraz harcerze. W Cieszkowie zebrano 10 kg produktów, w Krotoszynie 973 kg, w Miliczu kg. Najwiêcej zebrano m¹ki (1 t), cukru (695 kg) i makaronu (334 kg). W paczkach znalaz³y siê równie : czekolada, herbata, kawa, margaryna, konserwy, ry, s³odycze itp. Gmina Cieszków udostêpni³a samochód do transportu darów. Oprócz 60 paczek z zebranych towarów GOPS przygotowa³ 20 dodatkowych o ³¹cznej wartoœci 4 tys. z³. Dziêkujemy wszystkim za hojnoœæ podczas tegorocznej zbiórki ywnoœci. Mamy nadziejê, e dziêki paczkom nasi podopieczni bêd¹ mogli spokojnie prze yæ Wielkanoc mówi Alicja B³aszczyñska, kierowniczka GOPS w Cieszkowie. (mal)

8 8 Wieœci gminne? Aleksandra Figlak ( ZDUNY PSP KROTOSZYN 23 marca, w domu jednorodzinnym w Chachalni, z powodu zwarcia instalacji elektrycznej, wybuch³ po ar. Mieszkañcom nic siê nie sta³o, ale straty materialne s¹ bardzo du e. Zniszczone zosta³y kuchnia, ³azienka i 2 pokoje. W ubieg³y poniedzia³ek wieczorem, kiedy mieszkañcy domu przy ul. Borownickiej szykowali siê powoli do snu, dosz³o do zwarcia instalacji elektrycznej. Teœciowa siê k¹pa³a i kiedy wysz³a z ³azienki powiedzia³a, e przy liczniku widaæ jakieœ p³omyki relacjonuje kobieta. Natychmiast zadzwoni³a do stra y po arnej z informacj¹. Dy urny, który odebra³ zg³oszenie, zapyta³, czy ktoœ z domowników jest poszkodowany. Kiedy us³ysza³ odpowiedÿ przecz¹c¹, zdecydowa³, e przyjazd na miejsce zdarzenia karetki pogotowia nie jest konieczny. Do Chachalni wys³a³ wiêc Ochotnicz¹ Stra Po arn¹ ze Zdun, zawodowców z Krotoszyna oraz patrol policji i pogotowie energetyczne. Jak informuje Tomasz Niciejewski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie, na miejscu okaza³o siê, e ogieñ obj¹³ wnêtrze budynku. Panowa³o du e zadymienie, a 7 osób zamieszkuj¹cych dom znajdowa³o siê na zewn¹trz mówi. Pogorzelcy relacjonuj¹c nam poniedzia³kowe wydarzenia, wspominaj¹, e najszybciej Straty materialne s¹ ogromne W po arze stracili dobytek pojawili siê ochotnicy ze Zdun i z³ego s³owa nie mog¹ powiedzieæ o przeprowadzonej przez nich akcji. Jak dodaj¹, gdyby nie tak szybki przyjazd stra aków, ogieñ wyrz¹dzi³by jeszcze wiêcej szkód. W pierwszym odruchu chachalnianie zabrali tylko z domu najwa niejsze dokumenty i szybko wyszli na podwórze. Mê a wyprowadzi³am na zewn¹trz, tak jak sta³, bo ju do spania siê szykowa³. Okry³am go tylko ko³dr¹ i szybko uciekliœmy opowiada nasza rozmówczyni. Po ar, który wybuch³ przy liczniku pr¹du, szybko rozprzestrzeni³ siê na korytarz i schody. Boazeria na œcianach i kasetony na suficie to siê po prostu topi³y od tej temperatury relacjonuje mieszkanka Chachalni. Ogieñ nie dosta³ siê na poddasze i dach. Zniszczeñ jest du o. Kuchnia posz³a prawie ca³a, ³azienka te. Wszystko jest czarne i du o trzeba bêdzie wymieniæ. Rodzina w pe³ni oszacuje straty dopiero wtedy, gdy ca³e wnêtrze zostanie sprawdzone. Pewne jest, e do zwarcia instalacji nie dosz³o z winy lokatorów. Jak mówi¹, maj¹ potwierdzenie od policji, e to by³ nieszczêœliwy wypadek. Doprowadzenie domu do stanu, który pozwoli na zamieszkanie, zajmie sporo czasu, bo zniszczone zosta³y: altana, korytarz, kuchnia, ³azienka, dwa pokoje. Chocia niektóre rzeczy siê umyje, to do niczego nie bêd¹ siê nadawaæ, bo wysoka temperatura wszystko zniekszta³ci³a. Wymieniæ bêdzie trzeba tak e okna i drzwi. Pomoc zaoferowa³ zdunowski Urz¹d Miejski. Do Chachalni przyjecha³ burmistrz z pracownic¹ oœrodka pomocy spo- ³ecznej. Pogorzelcom zaproponowano mieszkanie socjalne, S. PA ASZ Ca³a kuchnia nadaje siê do wymiany jednak oni boj¹ siê zostawiæ dom bez nadzoru. Zdecydowali, e przenios¹ siê na jakiœ czas do rodziny w Chachalni, a ktoœ z rodziny bêdzie dogl¹da³ budynku. Jak najszybciej chc¹ jednak do niego wróciæ. 25 marca przyjecha³ rzeczoznawca z ubezpieczalni, aby wstêpnie oszacowaæ straty. W momencie zg³aszania po aru poprzez infoliniê pogorzelcy us³yszeli pytanie, czy 10 tys. z³ im wystarczy. S¹ zdziwieni, e wstêpnie zaproponowano tak ma³¹ kwotê. Rzeczoznawca stwierdzi³, i wiêkszoœæ œcian wystarczy pomalowaæ i ewentualnie wymieniæ niektóre kafelki. Zdaniem pogorzelców koszty remontu i zakupu mebli bêd¹ du o wiêksze ni sugeruje ubezpieczyciel. (ola) Apel o pomoc Do wszystkich ludzi dobrej woli zwracamy siê z proœb¹ o udzielenie pomocy pogorzelcom. Potrzebne bêd¹ szczególnie materia³y budowlane, meble oraz inne elementy wyposa enia mieszkania. Kontakt tel ? S³awomir Pa³asz ( SULMIERZYCE Awantura o auto burmistrza Zablokowali drogê! Adam Orzeszyñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Sulmierzyc, otrzyma³ od poznañskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej informacjê o anonimie, który dotar³ do RIO, a dotyczy³ rzekomych nieprawid³owoœci przy zakupie samochodu transportowego przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w Sulmierzycach. RIO zobowi¹za³a radnych do wyjaœnienia sprawy, dlatego 27 marca na sesji poproszono o wyjaœnienia Arkadiusza Koprowskiego, kierownika ZUK. Wczeœniej Orzeszyñski przedstawi³ radnym treœæ anonimu. Napisano w nim, e ZUK kupi³ drog¹ bezprzetargow¹ za 10 tys. z³ warte 3 tys. z³ auto nale ¹ce do Magdaleny Kaszkowiak, ony burmistrza Sulmierzyc. A. Koprowski stwierdzi³, e pozyskanie samochodu by³o zgodne z zapisami regulaminu ZUK w sprawie realizowania zamówieñ publicznych. Jak podkreœli³, przy zakupach owartoœci netto poni ej 2,5 tys. euro nie jest konieczne rozpisywanie przetargu, nie trzeba równie wysy³aæ zapytañ ofertowych. Koprowski stwierdzi³, e zrobi³ jednak rozeznanie, sprawdzaj¹c ceny na portalach internetowych i w komisach. Wed³ug niego wartoœæ podobnej klasy auta a chodzi³o konkretnie o citroena jumpera z 1999 r. w sprzeda- y komisowej wynosi³a 8-12 tys. z³. Koprowski potwierdzi³, e S.PA ASZ nabyty samochód jest tym samym, który ZUK przez ostatnie 4 lata u ytkowa³ na podstawie umowy ou yczeniu, podpisanej z burmistrzem Piotrem Kaszkowiakiem. Burmistrz przez ten czas nie pobiera³ od ZUK adnych op³at za korzystanie z pojazdu. Koszty eksploatacji i bie- ¹cych napraw ponosi³ ZUK. Po ostatnich wygranych wyborach Kaszkowiak postanowi³ odebraæ samochód. W miêdzyczasie radni zapisali w bud ecie 10 tys. z³ na zakup innego samochodu. Mówili te o tym, e byæ mo e trzeba bêdzie jakiœ czas poczekaæ i uzbieraæ wiêcej pieniêdzy na lepsze auto. Czy nie wydaje siê panu zbyt du ym przypadkiem i zbiegiem okolicznoœci, e kupi³ pan dla ZUK samochód nale ¹cy do ony burmistrza za dok³adnie tak¹ sumê, jak¹ przeznaczyliœmy w bud ecie na zakup zapytano kierownika na sesji. Nie widzê w tym jakiegoœ specjalnego przypadku stwierdzi³ Koprowski. Samochód kupi³ w komisie w Rad³owie za 10 tys. 600 z³. Decyzjê o wyborze uargumentowa³ radnym tym, e zna³ jego stan techniczny i mo liwoœci. Wiadomo, e samochód mo e siê popsuæ w ka dej chwili i nie Arkadiusz Koprowski, kierownik sulmierzyckiego ZUK mamy na to wp³ywu, ale rozumiem, e bierze pan odpowiedzialnoœæ za ten zakup i za pó³ roku czy za rok nie przyjdzie pan z informacj¹, e pojazd nie nadaje siê do eksploatacji powiedzia³ przewodnicz¹cy rady. Kierownik potwierdzi³. W zesz³ym tygodniu spotkaliœmy siê z panem na wspólnym posiedzeniu komisji. Dlaczego wtedy nie przekaza³ nam pan informacji o kupnie samochodu? zapyta³a A. Koprowskiego wiceprzewodnicz¹ca, Agnieszka Gibasiewicz. Tematem tamtego posiedzenia by- ³y plany na rok 2015, a wspomniany zakup zosta³ zrealizowany 16 lutego stwierdzi³ kierownik ZUK. Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? zwróci³ siê do radnych Orzeszyñski. Pytañ jest mnóstwo, ale odpowiedzi adnych stwierdzi³ jeden z radnych. Rzecz zapyta³a go, czy burmistrz wskaza³ mu komis, do którego odda³ samochód, i czy wp³ywa³ na decyzjê o nabyciu. Nic takiego nie mia³o miejsca! Mnie chodzi³o tylko o dobro firmy i zakup takiego samochodu, o którym wiedzia³bym jak najwiêcej. Poza tym ZUK nie kupi³ auta od ony pana burmistrza, ale od komisu, bo wówczas to komis by³ jego w³aœcicielem powiedzia³ Rzeczy Koprowski. (spm) S.PA ASZ 27 marca od do mieszkañcy al. Klonowicza oraz innych czêœci Sulmierzyc zablokowali drogê wojewódzk¹ nr 444. Domagali siê przebudowy al. Klonowicza, ulicy z nierówn¹ nawierzchni¹ brukow¹. O sprawie informowaliœmy wielokrotnie. Protest polega³ na ci¹g³ym przechodzeniu grupy mieszkañców przez jezdniê. Mieli ze sob¹ flagi narodowe i tablicê z napisem ¹damy przebudowy al. Klonowicza. Na miejscu obecni byli policjanci z Krotoszyna. Co kilka minut protestuj¹cy schodzili z jezdni i przepuszczali stoj¹ce korkach samochody. Ruchem kierowa³a policja. Na pocz¹tku protestu uczestniczy³o w nim ok. 25 Protest polega³ na ci¹g³ym przechodzeniu przez jezdniê osób. Potem liczba protestuj¹cych zwiêkszy³a siê co najmniej dwukrotnie. Do Sulmierzyc przyby³a ekipa TVP Poznañ, relacjonuj¹c blokadê na antenie TVP Info. Nawierzchnia al. Klonowicza nadawa³a siê do u ytku jak jeÿdzi³y tutaj wozy ci¹gniête przez konie, a nie teraz. Nie da siê yæ mieszkaj¹c przy tej trasie powiedzia³ nam jeden z protestuj¹cych. Sulmierzyczanie zdecydowali siê na tak¹ formê protestu, gdy ich kilkuletnie zabiegi o remont alei nie przynios³y rezultatów. Czy protest coœ zmieni? (mal)

9 Wydarzenia 9 S.POŒPIECH Rowerzysta zgin¹³ pod ko³ami autobusu Nie yje 52-letni krotoszynianin, który wpad³ pod ko³a autobusu na ul. Floriañskiej w Krotoszynie. Ul. Floriañska by³a zablokowana do godz Do tragicznego wypadku dosz³o 24 marca ok. godz Jak wstêpnie ustali³a krotoszyñska policja, rowerzysta zjecha³ z chodnika na ulicê, a nastêpnie zachwia³ siê i przewróci³, wpadaj¹c pod autobus. Zosta³ najechany tylnymi ko- ³ami pojazdu. Zgin¹³ na miejscu mówi m³. asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Autobusem kierowa³a 26- letnia mieszkanka Milicza. By- ³a trzeÿwa. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaœnia okolicznoœci i przyczyny tragicznego zdarzenia. Œledczy zabezpieczyli œlady, przeprowadzili oglêdziny roweru i autobusu. Po przyjeÿdzie prokuratora dy urnego wezwano zak³ad pogrzebowy, który zabra³ cia³o ofiary. Zosta³o wszczête œledztwo, zarz¹dzono równie sekcjê zw³ok, której wyniki dopiero poznamy mówi Maria Ko³odziejczyk, prokurator rejonowa. Przez ponad 2,5 godz. fragment ul. Floriañskiej by³ zablokowany. (popi) S.POŒPIECH Piotr Szczepaniak (rzecznik policji) Mê czyzna najprawdopodobniej zjecha³ z chodnika na drogê i przewróci³ siê Apelujemy do rowerzystów o zachowanie rozwagi. Poruszaj¹c siê po drogach nale y nie wykonywaæ gwa³townych manewrów. W³¹czaj¹c siê do ruchu, trzeba upewniæ siê, czy jest bezpiecznie. Rowerzyœci maj¹ obowi¹zek poruszaæ siê œcie kami do tego wyznaczonymi, a jeœli takich nie ma, to jad¹c po jezdni musz¹ stosowaæ siê, jak wszyscy inni uczestnicy ruchu, do kodeksu drogowego. Kim jest naprawdê Piotr K.? S.POŒPIECH Stra acy zabezpieczali miejsce zdarzenia przed osobami postronnymi Sebastian Poœpiech Podejrzany o przyjêcie ponad 20 tys. z³ ³apówki burmistrz Sulmierzyc Piotr K. decyzj¹ zarz¹du krajowego zosta³ wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Kim jest naprawdê i jak wygl¹da³a jego droga do najwy szego urzêdu w mieœcie? Chcia³bym przeprosiæ wszystkich mieszkañców Sulmierzyc, którzy mu zaufali w ostatnich wyborach powiedzia³ nam Roman Olejnik, szef powiatowych struktur PO. Platforma jednak musi byæ czysta, st¹d decyzja o wykluczeniu jej cz³onka. Choæ na ostateczne rozstrzygniêcie sprawy trzeba bêdzie oczywiœcie poczekaæ. Re yserowa³ Piotr K. Ale to w³aœnie Piotr K. odegra³ ogromn¹ rolê podczas wyborów w krotoszyñskiej PO w 2013 r. G³osami cz³onków ko³a sulmierzyckiego zosta³ wiceszefem oddzia³u powiatowego partii. A w 10-osobowym zarz¹dzie znalaz³o siê jeszcze troje sulmierzyczan (Kamil opuszyñski, wiceszef, oraz Ewa Grek i Zenon Krenz) oraz troje krotoszynian, którzy zamiast w Krotoszynie uczestniczyli w zebraniach w Sulmierzycach. Do zarz¹du weszli tak e Dariusz Rozum i jego ziêæ Krzysztof Praczyk. Rozczarowany wówczas Olejnik przyzna³ potem, e wczeœniejsze ustalenia by³y inne. Ale sta³o siê, jak siê sta³o, bo karty w czasie wyborów rozdawa³o najliczniejsze w powiecie ko³o sulmierzyckie PO z Piotrem K. jako re yserem. Ciekawe, kto napisa³ scenariusz? Wygra³ tylko 6 g³osami O kolejach losu Piotra K. pisaliœmy od 2002 r. Wówczas po raz pierwszy zamarzy³ o sto³ku w³odarza miasta. Pracowa³ wtedy w USA. Jako kandydat komitetu Niezale ni wszed³ do drugiej tury, w której przegra³ z Iren¹ Rêkosiewicz 87 g³osami. 4 lata póÿniej ubiega³ siê o sto³ek burmistrza z listy Samoobrony, ale 315 g³osów nie pozwoli³o mu wejœæ do drugiej tury. W 2010 r. kandydowa³ na najwy szy urz¹d w mieœcie z ramienia PO. W drugiej turze zdoby³ poparcie 845 sulmierzyczan i wygra³ z Idzim Kalinowskim przewag¹ ponad 400 g³osów. W 2014 r. uzyska³ reelekcjê pokonuj¹c Dariusza Dêbickiego (PSL) tylko... 6 g³osami. GwóŸdŸ do czyjej trumny? Kontrowersje wzbudza³ od lat. Przed wyborami w 2002 r. nie wzi¹³ udzia³u w zorganizowanej przez Rzecz debacie wyborczej, ale jak siê potem okaza- ³o po cichu zleci³ jej nagrywanie. Kolejny raz by³o o nim g³oœno, gdy jego komitet Niezale - ni przed 13 laty oskar y³ Irenê Rêkosiewicz o próbê wymuszenia na podleg³ym jej pracowniku rezygnacji z kandydowania z listy Niezale nych. S¹d po zbadaniu sprawy uniewinni³ ówczesn¹ w³odarz miasta. W 2003 r. Rzecz ujawni³a, e jego komitet nie rozliczy³ siê w³aœciwie i terminowo z pieniêdzy na kampaniê. T³umaczy³ nam, e finansowa³ j¹ z w³asnych pieniêdzy. Komisarz wyborczy w Kaliszu wyjaœnienia te uzna³ za niewystarczaj¹ce. Komunikacja naszego redaktora z przebywaj¹cym w USA Piotrem K. odbywa³a siê sms-owo. Gdy zapyta³ o sprawê uniewa nienia jego pierwszego ma³ eñstwa, otrzyma³ wiadomoœæ: KA DE NIE- UDOWODNIONE TWIER- DZENIE, JAK Z TYM ROZ- WODEM, BÊDZIE PAÑSKIM GWO DZIEM DO TRUMNY. Ale potem zadzwoni³, oœwiadczaj¹c, e bêdzie krótko odpowiada³ na pytania. Uniewa nienie ma³ eñstwa Nie yj¹cy ju sulmierzycki proboszcz, ks. Hieronim Kowalski, powiedzia³ nam wówczas, e podstaw¹ uniewa nienia œlubu mia³a byæ choroba psychiczna ma³ onka. Piotr K. zaprzeczy³, mówi¹c, e chodzi³o o chorobê psychiczn¹ b. ony. Jego zdaniem proboszcz mia³ zamieniæ dokumenty, uniemo liwiaj¹c mu zawarcie powtórnego œlubu koœcielnego bez badania psychiatrycznego, któremu musia³by siê poddaæ. Z pierwszego zwi¹zku Piotr K. ma dwóch synów, a z drugiego dwie córki. Po Sulmierzycach kr¹ y wiele plotek na temat Piotra K. Jak ta, e za oceanem wozi³ panienki i e czerpa³ zyski z krêcenia filmów erotycznych, czemu zaprzeczy³ w jednym z wywiadów. W 2003 r. dotarliœmy do og³oszenia w internecie, w którym Wielkopolanin pod pseudonimem Piotr, pos³uguj¹cy siê adresem owym w³odarza Sulmierzyc z tamtych lat, poszukiwa³ atrakcyjnej towarzyszki podró y do USA i Australii. Do anonsu do³¹czone by- ³y dwa zdjêcia Piotra K. Kontrabasista z kas¹ Postaæ burmistrza Sulmierzyc jest nietuzinkowa. Pochodzi z tej miejscowoœci, jego rodzice mieli tam gospodarstwo, które odziedziczy³, a nastêpnie wydzier awi³ bratu. Ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ we Wroc³awiu, w klasie kontrabasu. W latach 80. ponoæ przez kilka miesiêcy by³ nauczycielem. Na pocz¹tku 1990 r. za³o y³ firmê prowadz¹c¹ transport miêdzynarodowy. W 1999 r. wyjecha³ do Ameryki. Krótko pracowa³ na wie owcach w Nowym Jorku, potem jeÿdzi³ ciê arówkami i limuzynami, wo ¹c biznesmenów, a póÿniej zosta³ mened erem ds. logistyki w firmie budowlanej. Do rodzinnego miasta wróci³ w 2009 r. Zainwestowa³ w Poznaniu w apartamenty, które wynajmowa³, oraz w pub w Ostrowie. Prowadzi³ te solarium w Sulmierzycach.

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Eskulap (ul. Mickiewicza 2a, ) do 2 kwietnia; apteka Na Zaciszu 2 (ul. KoŸmiñska 57, ) od 3 do 9 kwietnia. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Co powinniœmy wiedzieæ o marskoœci w¹troby? Marskoœæ w¹troby to postêpuj¹ce w³óknienie mi¹ szu w¹troby, które doprowadza do zniszczenia jej struktury. Ryzyko marskoœci jest zwiêkszone u osób z nadwag¹, oty³ych, cierpi¹cych na bezdech senny, cukrzycê i kilka innych przypad³oœci. Jako jedn¹ z jej elaznych przyczyn uznawano przez lata nadu ywanie alkoholu, ale ostatnio schorzenie dotyka tak e ludzi, którzy pij¹ rzadko lub wcale. W¹troba jest najwiêkszym wewnêtrznym organem cia³a. Ma mniej wiêcej wielkoœæ pi³ki futbolowej, wa y 1,5 kg i znajduje siê w górnej czêœci brzucha, nad o³¹dkiem. Przetwarza wszystko, co zjadamy, a tak e usuwa z organizmu toksyczne substancje. Marskoœæ w¹troby jest chorob¹ nieodwracaln¹, ale mo na spowolniæ jej postêp. Mówi siê o niej chemiczna fabryka, bo zachodzi w niej blisko 5 tys. ró nych reakcji. To tutaj szkodliwe produkty przemiany materii przekszta³cane s¹ w nieszkodliwe zwi¹zki, które nastêpnie usuwane s¹ wraz z moczem i ka³em. W¹troba wydziela ó³æ niezbêdn¹ do trawienia t³uszczów. Glukozê przetwarza w glikogen i trzyma w rezerwie na trudniejsze chwile. Magazynuje te niektóre witaminy (A, D, B12), a tak- e elazo i miedÿ. Produkuje heparynê (enzym reguluj¹cy krzepliwoœæ krwi) ARCHIWUM i bia³ka odpornoœciowe. Nasz najwiêkszy narz¹d umie siê sam regenerowaæ. Nawet jeœli 75 proc. hepatocytów zginie, w¹troba jest jeszcze w stanie pracowaæ. Marskoœæ w¹troby rozwija siê latami. Wirusowe zapalenie w¹troby (typu B i C) czy na³ogowe picie alkoholu to tylko niektóre przyczyny schorzenia, które mo e zakoñczyæ siê œmierci¹. Pewnym utrudnieniem w podjêciu walki z chorob¹ jest to, e w¹troba nie boli, bo nie jest unerwiona. Ból mo e siê jednak pojawiæ, gdy narz¹d ten R E K L A M A znacznie siê powiêkszy i zacznie naciskaæ na otaczaj¹c¹ go unerwion¹ b³onê surowicz¹, zwan¹ torebk¹ w¹trobow¹. Mo e do tego dojœæ np. przy ostrym lub przewlek³ym wirusowym Chorobie sprzyja alkoholizm, ale to tylko jedna z jej przyczyn zapaleniu w¹troby albo te w pierwszej fazie rozwoju marskoœci. Wtedy ból pojawia siê z prawej strony nadbrzusza. Warto jednak pamiêtaæ, e wczesne objawy choroby wcale nie kojarz¹ siê z dolegliwoœciami ze strony w¹troby. Tu warto wymieniæ zaczerwienienie d³oni, czerwone plamki na tu³owiu, zw³óknienie œciêgien w rêkach, zniekszta³cenie palców i paznokci u r¹k czy przerost œlinianek przyusznych. Czêsto jednak na pocz¹tku nie ma adnych objawów. Choruj¹cy pacjent odczuwa ci¹g³e zmêczenie, nie ma apetytu i chudnie, ma nudnoœci i bóle brzucha. Z czasem dochodzi do wodobrzusza, powiêkszenia œledziony, zmniejszenia j¹der czy jajników, a u mê czyzn do przerostu sutków. Próbuj¹c zdiagnozowaæ chorobê, na pocz¹tku zleca siê badania krwi, tzw. próby w¹trobowe, by ustaliæ m.in. poziom bilirubiny, niektórych bia³ek lub okreœlonych enzymów. Czêsto w surowicy krwi szuka siê przeciwcia³, by potwierdziæ b¹dÿ wykluczyæ zaka- enie wirusowe B lub C. Pomocne s¹ tak e badania obrazowe USG, tomografia komputerowa, scyntygrafia i rezonans magnetyczny. Kolejnym badaniem jest biopsja w¹troby, czyli pobranie do badania mikroskopowego wycinka w¹troby. Terapia zale y od stwierdzenia przyczyny choroby oraz stanu, w jakim jest narz¹d pacjenta. Jeœli przyczyn¹ marskoœci jest wirus, rozwój choroby spowalnia siê, stosuj¹c np. Interferon. Gdy organizm wytwarza przeciwcia³a przeciwko tkance w¹troby, zwykle do terapii w³¹cza siê kortykosteroidy. Oprac. (avicenna) Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel

11 W Benicach Zych znowu so³tysem Gospodarka 11 Jedna z najlepszych w Wielkopolsce Alina Kacza³a-Szymczak z Konarzewa zosta³a laureatk¹ konkursu Wielkopolski Rolnik Roku Nagrodê otrzyma³a za hodowlê byd³a mlecznego. ARCHIWUM Jan Zych na kolejn¹ kadencjê zosta³ gospodarzem Benic Jan Zych po raz kolejny zosta³ wybrany so³tysem Benic. Jak mówi, najwa niejsza dla niego jest wspó³praca z mieszkañcami. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom za wspó³pracê, nawet tê najmniejsz¹ mówi. Dodaje, e choæ jego wioska jest dla niego bardzo wa na, na równi traktuje mieszkañców ca³ej gminy Krotoszyn, której jest radnym. Na zebraniu wyborczym, które odby³o siê 10 marca, J. Zych otrzyma³ poparcie wszystkich 49 obecnych. By³ jedynym kandydatem. Do rady so³eckiej wybrano Tomasza Gruszczyñskiego, Zbigniewa Kostkê, Karola Nabzdyka, Waldemara Szkud³apskiego, Mariê Plewê i Andrzeja W³odarczyka. Wœród planów na ten rok so³tys wymienia II etap budowy ul. Ustkowskiej, kontynuacjê imprez cyklicznych czy wycinki krzaków przy drogach. Zapowiadaj¹c tegoroczn¹ wystawê zwierz¹t informuje, e atrakcj¹ bêdzie wystêp stra ackiej orkiestry dêtej z Pruszkowa k. Kalisza. (alex) Nagroda dla Gabrieli Koœmider Na pocz¹tku marca podjêto decyzjê o likwidacji spó³dzielni i wyprzeda y jej maj¹tku. Na pierwszy ogieñ id¹ przedmioty, które mo e nabyæ ka dy œwiece i znicze. Artyku³y te s¹ dostêpne w sklepie firmy ze sporym rabatem. Do nabycia jest 6 zabudowanych nieruchomoœci gruntowych (5 przy ul. Do udzia³u w tegorocznym konkursie zg³oszono 62 gospodarstwa. Ka dy z 10 laureatów otrzyma³ statuetkê Siewcy i 10 tys. z³ nagrody. Poszczególne gospodarstwa s¹ zg³aszane przez powiatowych przedstawicieli Izby Rolniczej oraz doradców Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego. Przewodnicz¹cym kapitu³y konkursowej by³ prof. Grzegorz Skrzypczak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Braliœmy pod uwagê wysoki poziom produkcji, zastosowanie nowoczesnych technologii, sprawn¹ organizacjê, troskê o œrodowisko naturalne, a tak e dobre efekty ekonomiczne i korzystanie z rynkowych mo liwoœci finansowych podsumowa³ jej pracê. Konkurs organizuje od 2001 r. samorz¹d naszego województwa. Na przestrzeni lat uczestniczy³o w nim ok rolników. Statuetki otrzyma³o 126. Wœród laureatów s¹ producenci zbó, hodowcy byd³a mlecznego i trzody chlewnej, ogrodnicy, sadownicy, a tak e producenci grzybów, hodowcy ryb czy zwierz¹t futerkowych. W uroczystoœci podsumowuj¹cej uczestniczy³ Krzysztof Grabowski, Jutrzenka pod m³otek Spó³dzielnia Inwalidów Jutrzenka rozpoczê³a wyprzeda swojego maj¹tku. O jej likwidacji ju informowaliœmy. ARCHIWUM Alina Kacza³a-Szymczak i jej m¹ Tomasz zajêli w tym roku drugie miejsce R E K L A M A wicemarsza³ek województwa. A laureatce z gm. Zduny towarzyszyli starosta krotoszyñski Stanis³aw Szczotka i burmistrz Zdun Tomasz Chudy. (alex) Garncarskiej i 1 przy ul. Koœciuszki). Aby zostaæ dopuszczonym do przetargu, nale y do 10 kwietnia wp³aciæ 50 tys. z³ wadium. Oferty na zakup nieruchomoœci mo na sk³adaæ do 14 marca, a sam przetarg odbêdzie siê dzieñ póÿniej w siedzibie firmy. Z pieniêdzy, jakie uda siê uzyskaæ ze sprzeda y maj¹tku spó³dzielni, w pierwszej kolejnoœci sp³acone zostan¹ jej d³ugi. Nastêpnie zbierze siê walne zgromadzenie, które podejmie decyzjê, co zrobiæ z pieniêdzmi, które zostan¹. Zazwyczaj dzieli siê je pomiêdzy cz³onków spó³dzielni. Mo liwe, e bêdzie to od kilku do kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych na osobê. Wszystko zale y jednak od wyniku przetargów. Likwidatorami maj¹tku, jaki przez lata zgromadzi³a znana w kraju krotoszyñska firma, zostali byli cz³onkowie zarz¹du Pawe³ Hryniak i Marcin Zielonka. Jutrzenka od lat boryka³a siê z problemami finansowymi, a z czasem pieniêdzy przesta³o wystarczaæ nawet na bie ¹c¹ produkcjê. (ola) ARCHIWUM Krotoszynianki w gabinecie And eliki Mo d anowskiej Gabriela Koœmider, w³aœcicielka krotoszyñskiej firmy Gabi-Plast, otrzyma³a od ministra gospodarki, Janusza Piechociñskiego, honorow¹ odznakê Za Zas³ugi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Okazj¹ do odebrania odznaki by³ udzia³ delegacji kobiet z gminy Krotoszyn w konferencji pn. Byæ kobiet¹. Przedsiêbiorczoœæ, innowacje, biznes. Odby³a siê ona 20 marca w Ministerstwie Gospodarki. Do stolicy, na zaproszenie minister w kancelarii premiera And eliki Mo d anowskiej (PSL), uda³y siê poza szefow¹ Gabi- -Plastu: Zofia Jamka przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, S³awomira Fedorowicz, Monika Kwiatkowska (cz³onkinie PSL) i Ma³gorzata Krupa (reprezentantka lokalnej gazety). Konferencjê poprzedzi³o spotkanie w gabinecie minister Mo d anowskiej, która zaprosi³a kobiety z Wielkopolski na œniadanie. W programie konferencji znalaz³a siê m.in. rozmowa panelowa z udzia- ³em trzech przedsiêbiorczych kobiet: prezeski zarz¹du Grupy TRIP Ma³gorzaty Chechliñskiej (grupa TRIP specjalizuje siê w turystyce biznesowej), mezzosopranistki Alicji Wêgorzewskiej oraz dziennikarki Joanny Racewicz. Z wyk³adem wyst¹pi³a Dorota Wróblewska producentka pokazów i promotorka mody, autorka i producentka programów telewizyjnych o wizerunku i modzie. Spotkanie uœwietni³ koncert Alicji Wêgorzewskiej, który œpiewaczka zakoñczy³a utworem Happy birthday, dedykowanym minister Mo d anowskiej, obchodz¹cej tego dnia 40. urodziny. (popi)

12 ARCHIWUM 12 Tradycja Droga Krzy owa w Jerozolimie Nadchodz¹ obchody Triduum Paschalnego i ostatni, najwa niejszy etap przygotowañ do uroczystoœci Zmartwychwstania Chrystusa. Tym razem chcielibyœmy przypomnieæ naszym Czytelnikom stacje Drogi Krzy owej w Jerozolimie, któr¹ osobiœcie przed dwoma tysi¹cami lat pokonywa³ Jezus, aby ponieœæ œmieræ i nastêpnie pokonaæ œmieræ. Stacja I. W ka dy pi¹tek oprócz Oktawy Bo ego Narodzenia w Jerozolimie odprawiane jest to nabo eñstwo. Zaczyna siê na w miejscu, gdzie kiedyœ sta³a twierdza Antonia, a dziœ znajduje siê szko³a muzu³mañska. Na dziedziñcu owej twierdzy Jezus stan¹³ przed Pi³atem. Stacja II. Miejscem upamiêtniaj¹cym biczowanie Chrystusa i wziêcie przez Niego krzy a na ramiona jest kaplica przy konwencie ojców franciszkanów. Podziemia domu Sióstr Syjoñskich upamiêtniaj¹ ukoronowanie cierniem i upokorzenie Chrystusa przez o³nierzy. Stacja III. To miejsce pierwszego upadku. Stacja zosta³a wzniesiona ze sk³adek polskich uchodÿców i o³nierzy przebywaj¹cych w Ziemi Œwiêtej w okresie II wojny œwiatowej. Kaplicê zaprojektowa³ Tadeusz Zieliñski, o³nierz II Korpusu Polskiego gen. Andersa. Stacja IV. Scena spotkania Chrystusa ze swoj¹ Matk¹. Jest to równie stacja autorstwa T. Zieliñskiego. U do³u o³tarza znajduj¹ siê dwa or³y. Ta i poprzednia znajduj¹ siê przy ruchliwej ulicy miêdzy Bram¹ Damasceñsk¹ a Murem P³aczu. Droga Krzy owa wiedzie w¹skimi zau³kami miasta ARCHIWUM Stacja III przy koœciele ormiañskim Stacja V. Upamiêtnia pomoc, której Jezusowi udzieli³ Szymon z Cyreny. Miejscem tym opiekuj¹ siê franciszkanie z Kustodii Ziemi Œwiêtej. Stacja VI. Otarcie twarzy Jezusa przez Weronikê. Scena, której nie ma w Ewangelii, ale zachowa³a siê w dawnej tradycji. Tym miejscem opiekuj¹ siê powo³ane przez Karola de Foucauld Ma³e Siostry od Jezusa. Stacja VII. Drugi upadek Chrystusa. Stacja przy skrzy owaniu ulic, w ci¹gu dnia bardzo ruchliwa. Zdarza siê, e wejœcie do stacji bywa zastawione straganami, ajedyn¹ okazj¹ do modlitwy s¹ godziny ranne. Stacja VIII. Upamiêtnia p³acz niewiast nad Jezusem. Droga do stacji prowadzi od g³ównej ulicy prowadz¹cej do Bazyliki Grobu Pañskiego. Oznaczona jest na pewnej kolumnie wyrytym krzy- em i trudnym do odczytania napisem. Stacja IX. Stacja Trzeciego Upadku. Po³o ona miêdzy siedzib¹ Wikariatu Prawos³awnego Patriarchatu Koptyjskiego a etiopskim eremem. eby do niej dotrzeæ, trzeba wejœæ po schodach w boczn¹ uliczkê. Najbardziej odosobniona stacja. Stacje X, XI i XIII. Kalwaria podzielona jest na czêœæ katolick¹ iprawos³awn¹. Wszystkie te stacje umieszczono w jednej kaplicy, która jest w³asnoœci¹ franciszkanów. Na œcianie frontowej od wejœcia jest Stacja XI, na bocznej Stacja X, a w przejœciu do czêœci Greków prawos³awnych, jest Stacja XIII. To, jak kalwaria wygl¹da dzisiaj, nie jest tym, czym by³a kiedyœ, równie na skutek prób zatarcia œladów po miejscach mêki Zbawiciela. Stacja XII. To miejsce œmierci Chrystusa. Si³¹ odebrane franciszkanom przez Greków w1757 r. na podstawie prawa pochodz¹cego sprzed wypraw krzy owych. Wzajemne stosunki dwóch Koœcio³ów reguluje Status quo, czyli zbiór praw tego konfliktu. Stacja XIV. Z³o enie do Grobu i Cud Zmartwychwstania Chrystusa. Miejsce to prze ywa³o napaœci Rzymian, Persów, Fatymidów czy Turków. Nie ominê³y tego miejsca równie klêski ywio³owe. W 1808 r. bazylika uleg³a spaleniu, a w 1927 r. mia³o miejsce trzêsienie ziemi. Jednak najwa niejsze, e ró ne wyznania roszcz¹ sobie prawa do wy³¹cznego posiadania tej stacji. Anna Szulc Fakultet teologiczny Przypadek Jonasza REKLAMA To jedna z najkrótszych ksi¹g Starego Testamentu. Ma 4 rozdzia³y, 48 wersetów. Mo na j¹ przeczytaæ w 10 minut. Ksiêga Jonasza jako jedyna zosta³a opatrzona znakiem zapytania. Jest jak lustro, w którym mo na siê przejrzeæ. Choæ historii Jonasza nie nale y traktowaæ, jak opowieœci rzeczywistej, to nale y zaznaczyæ, e prorok Jonasz istnia³, by³ synem Amitaja. Czytamy o nim w 2. Ksiêdze Królewskiej (2 Krl 14,25). Opowieœæ odczytywaæ nale y jako midrasz, czyli rodzaj m¹droœciowej historii, gatunek niezwykle popularny w tradycji judaistycznej. Ka da taka opowieœæ kryje w sobie g³êbszy, duchowy sens i nie nale y zatrzymywaæ siê jedynie na jej warstwie opisowej, trzeba szukaæ teologicznego znaczenia. Jonasz jest jedynym prorokiem ST, który gdy s³yszy i odkrywa wezwanie Pana Boga, by pójœæ i g³osiæ nawrócenie Niniwy miasta w Mezopotanii, zdecydowanie mówi: nie! Zamiast tego postanawia wyjechaæ do Tarszisz. Tarszisz to miasto identyfikowane z miejscowoœci¹ w Hiszpanii. W Biblii jest synonimem niezwykle odleg³ych stron, le ¹cych na koñcu œwiata. Wsiada wiêc Jonasz na okrêt i odp³ywa. Podczas sztormu dochodzi do wniosku, e to przez niego nara ane jest ycie marynarzy. Ci wyrzucaj¹ go za burtê. Jonasz jednak nie ginie, Bóg bowiem go nie opuszcza i zsy³a rybê, która po³yka Jonasza i w której przebywa przez trzy dni. Jest tu istotne odniesienie do Nowego Testamentu: Jezus zmartwychwstaje równie w trzecim dniu. Pokonuje œmieræ po czasie, w którym wydawa³oby siê pozornie, e zgin¹³. Historia Jonasza stanowi wiêc zapowiedÿ wielkanocnego zwyciêstwa Jezusa. W tekœcie hebrajskim wyraz ryba wystêpuje dwukrotnie. Za pierwszym razem posiada rodzaj mêski, za drugim eñski. ydzi t³umaczyli to tym, e na pocz¹tku Jonasz zosta³ po³kniêty przez du ego samca, w którym odnalaz³ sporo miejsca. Czu³ siê tam doœæ bezpiecznie. PóŸniej jednak zosta³ wypluty i po³kniêty przez samicê. W jej wnêtrzu by³o mu znacznie ciaœniej, chocia by dlatego, e by³a tam ikra. Gdy doœwiadczy³ takiego utrapienia, zacz¹³ modliæ siê i b³agaæ Boga o pomoc. Pan nakaza³ rybie i wyrzuci³a Jonasza na l¹d czytamy. Oczywiœcie jest to obraz literacki. Nie ma takiej ryby, we wnêtrzu której cz³owiek prze y³by 3 dni, choæ w wielkiej rybie niektórzy badacze widzieliby kaszalota czy ar³acza ludojada. Czy jednak ktokolwiek wyszed³by z ich wnêtrza bez szwanku? Po tych perypetiach Jonasz rusza przez Niniwê i g³osi mieszkañcom koniecznoœæ nawrócenia. Daje im na to 40 dni. Nie jest jednak co do tego przekonany. Czuje z³oœæ do Pana Boga, gdy niniwici, którzy nie nale- eli do narodu wybranego i w oczach ydów byli uznawani za pogan, podejmuj¹ post i zostaj¹ ocaleni. Z³oœci siê, e Bóg okaza³ im mi³osierdzie. Denerwuje go równie, gdy Bóg najpierw pomaga mu schroniæ siê przed s³oñcem pod krzewem rycynusu, a potem zsy³a ma³ego robaczka, który podgryzaj¹c korzenie doprowadza do obumarcia roœliny. Jestem Jonaszem. Który moment z jego historii teraz prze ywam? Uciekam przed g³osem Pana Boga, ycie wyrzuci³o mnie za burtê? Siedzê w paszczy ryby czy te wyruszy³em ju do swojej Niniwy? A mo e droczê siê z samym sob¹ i Panem Bogiem, e to co zrobi³em na Jego proœbê zupe³nie jest nie po mojej myœli? Na Wielkanoc, przy jajeczku i œwiêconce, znajdÿmy chwilkê, by odnaleÿæ w sobie przypadek Jonasza. S³awek Pa³asz œup Kazimiera Król, Rozdra ew, lat 92 œup Miczys³aw Kwiatkowski, Krotoszyn, lat 57 œup Bronis³awa Lis, Krotoszyn, lat 92 œup Marek Nowicki, Krotoszyn, lat 63 œup Franciszek Robak, Krotoszyn, lat 83 œup Zofia Walczak, Krotoszyn, lat 75 œup Tadeusz Waœciñski, Krotoszyn, lat 74 œup Aniela Zakrzewicka, Krotoszyn, lat 80 Koledze Tomaszowi Nowaczykowi wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci œup MAMY sk³adaj¹ Starosta Krotoszyñski Stanis³aw Szczotka i pracownicy Starostwa Powiatowego w Krotoszynie REKLAMA

13 Tradycja 13 Biczowanie i zdjêcie z krzy a Dwa stare obrazy namalowane przed piêcioma wiekami, których reprodukcje zamieszczamy obok i poni ej, pochodz¹ z koœcio³a œw. Jana w Toruniu, a obecnie s¹ przechowywane w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Wraz z opisami nades³a³ je nasz wspó³pracownik z Gdañska, kobylinianin Kazimierz Orzechowski. Obraz malowany w koñcu XV w. Pe³na niepokoju i brutalnoœci wielka kompozycja temperowa wykazuje podobieñstwa do gotyckiego baroku, w³aœciwego Bawarii i Frankonii, wzbogaconego wp³ywami Szwabii (esowato przegiête postacie). Uwagê zwracaj¹ moralistyczne akcenty dzie³a zaznaczone m. in. karykaturalnym przedstawieniem oprawców o gêbach szkaradnych i zawziêtych. Ich postaci ukazane s¹ w dynamicznym ruchu, w esowatym pó³skrêcie umo liwiaj¹cym zadanie silnego uderzenia. Postaæ Chrystusa, w resztê bia³ej szaty szyderczo na wiêkszy poœmiech i hañbê ubrana, znajduje siê w centralnym miejscu obrazu u kamiennego s³upa powrozami skrêpowana i niemi³osiernie biczami smagana. Z prawej strony Pana Jezusa rózgami zsieczonego oprawca o rudych w³osach (rudy, wiêc z³y) bij¹cy tak zawziêcie, e wymknê³y mu siê portki spod przytrzymuj¹cego je rzemienia i opad³y tak, e malarz musia³ namalowaæ mu gacie podobne do tych, jakie noszono w XV w. W górê skos od rudzielca biczownik ze szpetn¹ gêb¹ i skór¹ na ca³ym ciele napiêtnowan¹ wrzodami. U do³u z lewej murzyn klêcz¹cy jednym kolanem w przygotowanej koronie cierniowej, w skupieniu i misternie sk³adaj¹cy w wi¹zkê rózgi (na pami¹tkê tego ksi¹dz posypuj¹c murzynowi w Œrodê Popielcow¹ g³owê popio³em mówi: Z sadzy powsta³eœ, w sadzê siê obrócisz ). Po przeciwnej stronie, równie klêcz¹ca, ale dla kontrastu rozmodlona postaæ zapewne fundatora. U góry w lewym rogu kompozycji Pi³at i jego ona, przygl¹daj¹cy siê z wielkim spokojem i zaciekawieniem biczowaniu. Za nimi na dalszym planie wzgórze z ustawionymi ju dwoma krzy ami, a trzeci dopiero jest niesiony. Widoczny jest wiêc wyraÿny poœpiech i oznaki ponaglania ze strony o³nierzy. Spiesz¹ siê, bo robota musi byæ ukoñczona do godziny szóstej; o tej bowiem godzinie zas³ona siê potarga, a ziemiê mimo pe³ni ksiê yca ogarnie mrok i a do godziny dziewi¹tej nic nie bêdzie widaæ. * * * Obraz namalowany temper¹ w 1495 roku o diagonalnej kompozycji, czystej kolorystyce i piêknym rysunku, odznaczaj¹cy siê wielkim realizmem przedstawienia niemal w ka dym nawet najmniejszym szczególe wszystkich planów (np. obcêgi i gwóÿdÿ). Oœ diagonaln¹ wyznacza pion krzy a, przez którego poprzeczn¹ belkê (widaæ na niej s³oje i sêki) przewieszone jest napiête p³ótno, spuszczaj¹ bowiem na nim cia³o Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Twarze mê czyzn o wyraÿnie niderlandzkich rysach, s¹ pe³ne skupienia, ruchy wyra aj¹ napiêcie z wysi³ku a zarazem ostro - noœæ i czu³oœæ, aby nie uraziæ umêczonego cia³a Naszego Pana. Twarze niewiast, a tak e twarz Jezusa, naznaczone s¹ patosem charakterystycznym dla mistrzów niderlandzkich: Rogera van der Weyden czy Geertgena tot Sint Jans. Zw³aszcza twarz Magdaleny zdaje siê wyra aæ proœbê: O s³odkie drzewo, spuœæ e nam ju cia³o, aby na tobie d³u ej nie wisia³o! Nadto u tej niewiasty zwracaj¹ uwagê piêknie utrefione w³osy, którymi nie tak dawno wytar³a nogi Naszego Pana, uprzednio namaœciwszy je wonnymi olejkami ( k 7, 44-46). W takim samym patetycznym i boleœciwym uniesieniu pozostaj¹ twarze ucznia Jana i Marii, matki Chrystusa, do których On przed skonaniem z krzy a powiedzia³: do Matki: oto syn Twój, a do ucznia: oto Matka twoja (J 19, 26-27). U do³u poœrodku czaszka, widomy znak Miejsca Czaszki, czyli Golgoty; z lewej rozmodlone postacie trzech fundatorów, z prawej fundatorek przyodzianych w bogate stroje z trudnymi do odszukania gdzie indziej nakryciami g³owy, zaledwie przypominaj¹cymi czepiec jednej z ksiê nych pomorskich na obrazie z pocz¹tku XVI w. w o³tarzyku Mszczuja w ukowie. Na drugim planie u góry za krzy em wzgórze na, którym w przeciwieñstwie do sceny na planie pierwszym iœcie bukoliczna scena: pastuszek z pieskiem (znaæ, e mu zimno, bo za³o y³ kaptur na g³owê) zagania piêæ owieczek, spoœród których jedna jest czarna (w ka - dym, nawet najmniejszym stadzie owiec, zawsze znajdzie siê przynajmniej jedna czarna!). Z lewej strony drugiego planu jeÿdziec na koniu; mo e myœliwy, bo nieco przed nim okaz kapitalnego jelenia (z wieñcem dwunastaka), stoi jakby ugodzony strza³¹? Dalej, przes³oniêty wzgórzem staw, do którego wp³ywa albo z którego wyp³ywa wij¹ca siê rzeczka, a nad jej wod¹, jakby przy przepuœcie, pochylona postaæ z wypiêt¹ do góry co widaæ nieco wyraÿniej pod szk³em wypuk³em sempitern¹; mo- e ³apie ryby, mo e zwraca (dos³ownie!) jedzenie, przyjête w nadmiarze na piêæ sposobów œredniowiecznego ob arstwa: nimis, studiose, laute, prepropere i ardenter, co siê wyk³ada: zbyt wiele, w sposób wyszukany i kosztowny, przedwczeœnie i ³apczywie? A mo e wypi¹³ siê na wszystko, co dzieje siê dooko³a? Mo e... W Chwaliszewie, Sapie ynie i Rozdra ewie w latach 30. Defraudant Przestêpstwo, jakiego siê dopuœci³ by³o bardzo proste i wi¹za³o siê z tym, e pobiera³ od mieszkañców wsi pieni¹dze na ubezpieczenie ogniowe i podatki. By³ so³tysem Chwaliszewa i nazywa³ siê Antoni Szymczak. Po przeczytaniu publikacji w Orêdowniku Wielkopolskim trudno stwierdziæ, jak d³ugo uprawia³ zakazany proceder. Po pewnym czasie w gminie zaczêto zastanawiaæ siê, dlaczego pieni¹dze z Chwaliszewa nie docieraj¹ do kasy. Okaza³o siê, e pomys³owy so³tys przyw³aszczy³ sobie ³¹cznie 2.087,34 z³. Dzisiejsza wartoœæ tej kwoty to ponad 25 tys. z³. Gdy sprawa trafi³a do organów œcigania, so³tys odda³ przyw³aszczone œrodki. Nie uchroni³o go to przed procesem, który odby³ siê 11 lipca 1933 r. w s¹dzie w Ostrowie. Wyrok brzmia³ 8 miesiêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na cztery lata. Strzelanina W Sapie ynie pod KoŸminem mieszka³ gospodarz o nazwisku Holzman. Na pocz¹tku marca 1931 r. zbudzi³o go w nocy ujadanie psów. Gdy zaintrygowany wyjrza³ oknem, pad³o kilka strza³ów. Na szczêœcie kule przelecia³y nad jego g³ow¹ i utkwi³y w suficie. To wszystko, co przedwojenny dziennikarz by³ w stanie dowiedzieæ siê na temat zdarzenia. Niewiele wyjaœni³o dochodzenie. Jest przypuszczenie, e planowano na jego dom napad rabunkowy napisa³. Bali siê rodziców Ma³¹ dziewczynkê i dwóch ch³opców pozostawiono bez opieki. Ich zabawa niestety zakoñczy³a siê tragicznie. A dzia³o siê to w Rozdra ewie na pocz¹tku czerwca 1931 r. Siedmioletnia Halina Czajkówna bawi³a siê z oœmioletnim Janem Pawlakiem i jego piêcioletnim bratem Marianem. Nagle dziewczynka wpad³a do sadzawki, nale ¹cej do ojca ch³opców, i zaczê³a ton¹æ. Widz¹c to jej koledzy zaczêli uciekaæ. W gazecie, w której napisano o tej tragedii, zamieszczono taki oto komentarz: Tak siê dzieje, gdy dzieci wa³êsaj¹ siê same i maj¹ potem strach przed rodzicami, by nie dostaæ bicia. Na podstawie dawnych doniesieñ prasowych opracowa³ Damian Szymczak

14 14 Sprawy Rywalizacja informatyków pod dyktando ZSP 2 Uczniowie krotoszyñskiego Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 okazali siê najlepsi w XII Powiatowym Konkursie Informatycznym. Wygrali w klasyfikacji dru ynowej i indywidualnej. W tym roku do konkursu, do tej pory adresowanego do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, dopuszczono tak- e gimnazjalistów, a rozegrano go 25 marca w ZSP 2. Pierwszy etap odbywa³ siê w poszczególnych szko³ach i pozwoli³ na wy³onienie z ka dej 3 najlepszych W³aœnie te trójki wziê³y udzia³ w dwóch kolejnych etapach. Najpierw uczniowie rozwi¹zywali test teoretyczny, sk³adaj¹cy siê z 40 pytañ wielokrotnego wyboru. Wiedza, jak¹ W dwóch jêzykach Od nowego roku szkolnego Gimnazjum Publiczne nr 4 w Krotoszynie jako jedyne w powiecie wprowadza dwujêzyczne nauczanie, na razie tylko w jednej klasie i nie wszystkich przedmiotów. Jak zapewnia Aleksandra Leja, dyrektorka szko³y, to nowoczesna, a jednoczeœnie coraz bardziej popularna forma nauczania, ceniona w wielu krajach Unii Europejskiej przez uczniów i ich rodziców. Gimnazjum nr 4 przygotowuje siê do wprowadzenia tego systemu. Nauczyciele szkol¹ siê intensywnie. Na pocz¹tku systemem objête zostan¹ zajêcia z plastyki i muzyki, w nastêpnych latach jeszcze fizyka i matematyka. M³odzie bêdzie te uczestniczyæ w rozszerzonym nauczaniu jêz. angielskiego. Dodatkowo uczniowie bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w projekcie na temat kultury i literatury Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Oprócz angielskiego maj¹ siê uczyæ niemieckiego. Planowana jest tak e dodatkowa nauka jêz. hiszpañskiego. Uczniowie zainteresowani klas¹ dwujêzyczn¹ mog¹ uzyskaæ dodatkowe informacje w sekretariacie gimnazjum lub telefonicznie ( ). (mal) Szko³y ponadgimnazjalne Indywidualnie: 1. Daniel Kostka ZSP 2 (58 pkt); 2. Artur Oczkowski ZSP 2 (52 pkt); 3. Dariusz Czubak ZSP 2 (50 pkt) Dru ynowo: 1. ZSP 2 Krotoszyn (160 pkt); 2. I LO Krotoszyn (85 pkt); 3. ZSP KoŸmin Wlkp. (77 pkt) Gimnazja Indywidualnie: 1. Miko³aj M³ynarczyk G 4 Krotoszyn (54 pkt); 2. Kamil Ga³êski G 4 Krotoszyn (48 pkt); 3. Kamil Klepacki ZS Zduny (38 pkt) Dru ynowo: 1. G 4 Krotoszyn (135 pkt); 2. ZS Zduny (101 pkt); 3. G 1 Krotoszyn (76 pkt) A.FIGLAK Daniel Kostka zaj¹³ pierwsze miejsce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych musieli wykazaæ siê, obejmowa³a podstawê programow¹ z informatyki dla gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy w tym roku test zorganizowano na specjalnej platformie elektronicznej, która pozwoli- ³a na szybkie przeprowadzenie i ocenê wyników. W drugim etapie uczniowie mieli 90 min. na rozwi¹zanie 5 wybranych przez siebie zadañ o ró nej tematyce, skali trudnoœci i liczbie punktów do zdobycia. Do tego celu mogli u yæ dowolnego z dostêpnych na komputerach programów. Zadania obejmowa- R E K L A M A ³y m.in. tworzenie stron internetowych, grafikê komputerow¹, komputerowy sk³ad tekstu czy obs³ugê pakietów biurowych. ¹czna liczba punktów, jak¹ uczniowie zdobyli w obu czêœciach konkursu, decydowa³a o miejscu w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji dru ynowej decydowa³a ³¹czna liczba punktów zdobytych przez ca³¹ ekipê. XII Powiatowy Konkurs Informatyczny zakoñczy³ siê bezapelacyjnym zwyciêstwem uczniów z ZSP 2. Aleksandra Figlak GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 4 Szkolna pracownia jêzykowa A.FIGLAK Plac zabaw na B³oniu nie nale y do szczególnie atrakcyjnych Na placu przy jeziorku tylko bie ¹ce naprawy Plac zabaw przy jeziorku Odrzykowskim na krotoszyñskim B³oniu jest w mieœcie jednym z nielicznych z drewnianymi konstrukcjami, jednak nie s¹ one najnowsze. Obiekt i ca³y teren nale y do gminy Krotoszyn. Na plac zabaw sk³adaj¹ siê huœtawka ³añcuchowa, zestaw po- ³¹czonych drabinek, ³añcuchów i wie- yczek do wspinania z drewnianym mostem zawieszonym oraz karuzela. Jak mówi Micha³ Kurek, naczelnik wydzia³u gospodarki komunalnej, ochrony œrodowiska i rolnictwa w krotoszyñskim magistracie, w najbli szym czasie plac nie bêdzie modernizowany. W planach s¹ tylko najpilniejsze naprawy. Kompletna wymiana wszystkich urz¹dzeñ bêdzie prawdopodobnie mo liwa dopiero podczas realizacji przez magistrat nowej koncepcji zagospodarowania B³onia. W projekcie plac rozrasta siê do ok. 700 m kw w³¹cznie z ogrodzeniem mówi Kurek. Przy placu powstanie te si³ownia. Inwestycja ma szanse na rozpoczêcie nie wczeœniej ni w przysz³ym roku. Na rok bie ¹cy, jak mówi urzêdnik, zaplanowano przygotowywanie dokumentacji. Naczelnik Kurek twierdzi, e nowy plac bêdzie podobny do tego w krotoszyñskim parku. (alex)

15 Wielkanoc Wielkanocnie w bibliotece 25 marca ksi¹ nica w KoŸminie goœci³a najm³odszych czytelników, przybli aj¹c im zwyczaje i tradycje wielkanocne. Jutro bêdzie Wielkanoc... tymi s³owami z wiersza Marii Konopnickiej rozpoczê³o siê spotkanie z uczniami klasy 0 Szko³y Podstawowej nr 1 oraz piêciolatkami z przedszkola Parkowe Skrzaty. Dzieci powita³a kierowniczka biblioteki, El bieta Rychlik. Szczególnie du o radoœci przynios³o maluchom rozwi¹zywanie zagadek oraz wspólne œpiewanie piosenek. Kolorowanki z motywami wielkanocnymi, które dzieci otrzyma³y jako upominki, bêd¹ im przypomina³y o mi³ych chwilach w bibliotece. (traw) BIBLIOTEKA KO MIN Zadowolone miny mówi¹ same za siebie

16 16 Wielkanoc 2015

17 Wielkanoc

18 18 Wielkanoc 2015

19 KBP Kultura Pod naszym patronatem Nie³atwe pytania i przesz³oœæ ma³o znana W ramach marcowego spotkania z cyklu Film dokumentalny bez tajemnic krotoszynianie mieli okazjê obejrzeæ dwa kolejne filmy Doroty Latour. Poznañska realizatorka, która ma w swoim dorobku tak e pracê w teatrze i re- yseriê widowisk plenerowych, wsposób szczególny zaprzyjaÿni³a siê z Krotoszynem. To tutaj kompletowa³a materia³ i krêci³a zdjêcia do filmu Sendung. Przesy³ka, tutaj tak e mia³a miejsce uroczysta premiera tego obrazu w 2013 r. Spotkania w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej to mo liwoœæ nie tylko obejrzenia gatunków coraz mniej popularnych, ale tak e spotkania irozmowy z re yserk¹, która wprowadza widzów w tajniki warsztatu, a tak e przypomina kontekst poszczególnych filmów. Po projekcjach pada wiele pytañ REKLAMA Milenium Polski z roku 2006 to film przypominaj¹cy obchody 1000-lecia Chrztu Polski, które z inicjatywy Episkopatu odbywa³y siê jeszcze w okresie triumfalnego komunizmu. Jest o tyle ciekawy, e zosta³ zmontowany z materia³ów nakrêconych przez s³u - by koœcielne i nieco zapomnianych. To co w przekazie robi najwiêksze wra enie to wielka determinacja prymasa Wyszyñskiego, by uroczystoœci wbrew oporowi w³adzy przeprowadziæ, a wstêpem do nich by³ s³ynny list do biskupów niemieckich. Z ekranu przebija integracja koœcielnych hierarchów, ich jednolite i niepodwa alne stanowisko, które Koœció³ wówczas zajmowa³. Jest to dostrzegalne szczególnie dziœ, gdy relacje tej instytucji z w³adz¹ pañstwow¹ s¹ niejednolite. Perskie requiem (2010) przywo³uje z kolei polsko-irañski w¹tek z czasów II wojny œwiatowej. Gdy armia gen. Andersa opuœci³a ZSRR wdrodze do Europy przez pewien czas przebywa- ³a w Persji, dok¹d dotar³o za ni¹ prawie 300 tys. polskich uchodÿców. Wielu z nich pomar³o, o czym œwiadczy jeden z teherañskich cmentarzy, ale wielu prze y³o. Ogromn¹ ich czêœæ stanowi- ³y dzieci, czêsto bez rodziców. Na temat ten zwróci³ uwagê Dorocie Latour jeden tamtejszych re yserów, z którym wspó³pracuje. Poza kadrami z dawnych kronik i jego filmu ogl¹damy tych, którzy prze yli to piek³o, a dziœ mieszkaj¹ w Polsce lub nawet Iranie. Oba filmy pokazuj¹ przesz³oœæ ma- ³o znan¹, s¹ nieszablonowym siêgniêciem do tematów wypchniêtych z g³ównego nurtu tego, co pokazuj¹ w Polsce mass-media. Na pewno przynosz¹ nie³atwe pytania, a obecnoœæ realizatorki daje mo liwoœæ jakby ich poznawczej kontynuacji. Janusz Urbaniak ARCHIWUM Zduny Po co by³ konkurs na dyrektora ZOK? Wspó³pracê w Urzêdem Miejskim J. Szymanowska zaczyna³a prowadz¹c œwietlicê socjoterapeutyczn¹ Zdecydowa³em o pozostawieniu konkursu na dyrektora Zdunowskiego Oœrodka Kultury bez rozstrzygniêcia i powierzeniu tej funkcji pe³ni¹cej obowi¹zki dyrektorki ZOK, pani Jolancie Szymanowskiej mówi Tomasz Chudy, burmistrz Zdun. W³odarz Zdun zaznacza, i wie, e to rozwi¹zanie kontrowersyjne, ale podkreœla, e zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Jak mówi, podejmuj¹c decyzjê kierowa³ siê trosk¹ o ZOK, a przede wszystkim o kontynuacjê rozpoczêtych ju projektów kulturalnych. Za tê decyzjê ponoszê pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, z której w odpowiednim czasie rozlicz¹ mnie mieszkañcy gminy dodaje. Podkreœla, e wszyscy uczestnicy konkursu mieli wiele zalet i kwalifikacji. 5 kandydatów Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zdun, w wymaganym terminie wp³ynê³o 5 aplikacji na stanowisko dyrektora ZOK. Dokumenty z³o yli: Alicja Banaszek, Iwona Grobelna (obie z Krotoszyna), Mariusz ubyk (Kalisz), Agnieszka Nowacka (Baszków) oraz Wioletta Owczarek (Milicz). Od kandydatów wymagano m.in. znajomoœci zasad funkcjonowania instytucji kultury, umiejêtnoœci pos³ugiwania siê programami graficznymi, trzyletniego doœwiadczenia w kierowaniu samorz¹dow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ oraz podstawowymi umiejêtnoœciami z zakresu reklamy. 19 Dyrektor z powierzenia Po co by³ konkurs? I dlaczego od razu nie powierzono funkcji Jolancie Szymanowskiej? Mo na by³o nie organizowaæ konkursu. Liczy³em jednak na to, e pojawi siê kandydat, który bez w¹tpliwoœci bêdzie lepszy od pani pe³ni¹cej obowi¹zki odpowiada T. Chudy. I choæ kandydaci otrzymali pochlebne opinie (dwie osoby w szczególnoœci), zdaniem burmistrza nie znalaz³ siê nikt znacz¹co lepszy od p.o. dyrektora. J. Szymanowska nie wziê³a udzia³u w konkursie. Wed³ug T. Chudego nie mia³o to znaczenia, poniewa jej kandydatura w naturalny sposób wchodzi- ³a w rachubê, a przewaga nad pozosta- ³ymi uczestnikami konkursu polega³a na tym, e w ci¹gu kilku miesiêcy, w czasie których kierowa³a oœrodkiem, sprawdzi³a siê. Najwa niejsze jest dalsze sprawne funkcjonowanie ZOK mówi burmistrz. Uwa a, e J. Szymanowska poradzi sobie jako dyrektorka. Jak mówi, zatrudnienie jej sugerowa³a tak e komisja konkursowa, w sk³ad której wchodzili m.in. radni Miros³aw Karwik i Eugeniusz Koczorowski. Dlaczego startowa³a? Jedn¹ z osób, które przyst¹pi³y do konkursu, by³a Alicja Banaszek, która kieruje Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Rozdra ewie. O powody kandydowania zapytaliœmy j¹, zanim pozna³a wyniki rozmowy konkursowej. Dobrze siê czujê w roli animatorki kultury, jednak e przepisy prawa ograniczaj¹ moje dzia³ania na tym polu ijako dyrektorka biblioteki nie mogê realizowaæ wszystkich swoich pomys³ów powiedzia³a. Doda³a, e ca³y czas podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w szkoleniach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i animacj¹ kultury, sama ma te uprawnienia do prowadzenia szkoleñ. Z 33-letni¹ J. Szymanowsk¹ rozmawialiœmy ju po og³oszeniu decyzji burmistrza. Poinformowa³a nas, e oficjalnie nadal jest pe³ni¹c¹ obowi¹zki dyrektorskie, ale prawdopodobnie w tym tygodniu podpisze z gmin¹ now¹ umowê o pracê. Aleksandra Figlak Donosiciel kulturalny KINA Przedwioœnie 31 marca-1 kwietnia, Asteriks i Obeliks: osiedle bogów, Francja, kom. animowana, dubbing, godz (3D) i godz Zbuntowana, USA, akcja/sci-fi, napisy, godz (3D). Body/Cia³o, Polska, dramat, godz marca-1 kwietnia, Asteriks i Obeliks: osiedle bogów, Francja, kom. animowana, dubbing, godz (3D) i Zbuntowana, USA, akcja/sci-fi, napisy, godz (3D). Body/Cia³o, Polska, dramat, godz kwietnia, Asteriks i Obeliks: osiedle bogów, Francja, kom. animowana, dubbing, godz (3D) i Zbuntowana, USA, akcja/sci-fi, napisy, godz (3D). 2 kwietnia, DKF: Lewiatan, Rosja, dramat, godz kwietnia, Bia³a jak mleko, czerwona jak krew, W³ochy, dramat, godz kwietnia, kino nieczynne IMPREZY Krotoszyn 10 kwietnia, godz , Muzeum Regionalne, spotkanie z okazji V rocznicy tragedii smoleñskiej. Projekcje filmu Mg³a i pokaz multimedialny In Memoriam. Organizator: Komitet Powiatowy PiS w Krotoszynie. 10 kwietnia, godz , Krotoszyñski Oœrodek Kultury, koncert trzech zespo³ów z Wielkiej Brytanii, Czech i Krotoszyna. Bilety 10 z³. 12 kwietnia, godz , kino Przedwioœnie, III koncert charytatywny Gaby Kulki, organizator Lions Club Krotoszyn. 13 kwietnia, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, III spotkanie z re yserk¹ Dorot¹ Latour. Projekcja filmu Dante z Wilamowic. Patronat medialny: Rzecz Krotoszyñska. WYSTAWY Krotoszyn Rynek, wystawa plenerowa Wybitni krotoszynianie. Ekspozycja przygotowana przez muzeum z okazji 600-lecia Krotoszyna we wspó³pracy z Maciejem Czachorkiem.

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? Dzieñ Inwalidy. 8 kwietnia zarz¹d rejonowy PZERiI organizuje Œwiatowy Dzieñ Inwalidy. Wycieczka. 23 kwietnia zarz¹d rejonowy PZERiI w Krotoszynie organizuje wyjazd do ogrodu botanicznego, afrykarium i muzeum. Zapisy w biurze (Rynek 1), od wtorku do czwartku, w godz lub tel Aqua aerobic. Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów na aqua aerobic na basenie Wodnik. Zapisy i dodatkowe informacje w biurze uniwersytetu (wtorki, , Muzeum Regionalne im. H. awniczaka). Wyjazd do DŸwirzyna. Klub Seniora Pogodna Jesieñ zaprasza na wczasy nad morzem w terminie 4-16 czerwca. Dok³adne informacje w siedzibie klubu przy ul. Sienkiewicza 2 (œrody, ). L. TRAWIÑSKA BIBLIOTEKA BASZKÓW Futbol wa ny dla dziadka i wnuków Jan Bruder z Wrotkowa ma 63 lata. Zawsze lubi³ pi³kê no n¹, a teraz kibicuje swoim wnukom. Jako m³ody ch³opak gra³ w koÿmiñskim Bia³ym Orle. Teraz, gdy zdrowie nie pozwala mu na czynny udzia³ w yciu sportowym, stara siê u³atwiaæ realizowanie pasji do gry w pi³kê no n¹ swym wnukom. Anga uje siê te w imprezy sportowe. Na tegoroczny turniej so³ectw i rad osiedlowych, który odby³ siê 15 marca w KoŸminie Wlkp., skompletowa³ dru ynê, która reprezentowa- ³a Wrotków. Zajê³a wprawdzie dopiero 8. miejsce, ale wa niejsze by- ³o podjêcie sportowego wyzwania. Od 8 lat J. Bruder dowozi swoich wnuków dwa razy w tygodniu na treningi pi³karskie. Ogl¹da te wszystkie ich mecze. Wnukowie Jana Brudera Pawe³ i Kacper nale ¹ do koÿmiñskiej dru yny starszych trampkarzy Bia³ego Or³a. Ich trenerem jest Adam W³odarczyk. Dru yna osi¹ga coraz wiêksze sukcesy. Przed ni¹ liga wiosenna, a pierwszy mecz zostanie rozegrany ju 7 kwietnia w Kaliszu. Przygl¹danie siê meczom i prze ywanie sportowych emocji to dla pana Jana ogromna radoœæ. Trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki moich wnuków. Zawsze bêdê im pomaga³ i kibicowa³. Myœlê, e sport jest dla m³odych ludzi najlepszym sposobem na spo- ytkowanie energii mówi J. Bruder. (traw) Jan Bruder zawsze kibicuje swym wnukom Podczas marcowego turnieju so³ectw i rad osiedlowych w KoŸminie Wlkp. Zajêcia internetowe w Baszkowie Po raz pi¹ty, Filia Biblioteczna w Baszkowie, uczestniczy³a w ogólnopolskiej kampanii pn. Tydzieñ z internetem. Tydzieñ z internetem jest ogólnoeuropejsk¹ kampani¹, która ma na celu zachêcenie jak najwiêkszej liczby osób do korzystania z internetu. Prowadzone w jego ramach zajêcia polegaj¹ na tym, aby organizowaæ w miejscach Zajêcia przy komputerach s¹ dla seniorek doskona³¹ zabaw¹ publicznych posiadaj¹cych dostêp do globalnej sieci spotkania, które w ciekawy i praktyczny sposób poka ¹ mo liwoœci zastosowania nowoczesnych technologii. Skierowane one s¹ g³ównie do osób, które dotychczas nie mia³y okazji i mo liwoœci skorzystania z nich. Tegoroczne has³o akcji to Selfuj siê kto mo e!. Seniorzy uczestnicz¹cy w baszkowskich zajêciach uczyli siê, jak za pomoc¹ kamery prosto i efektownie edytowaæ swoje zdjêcia. Wykorzystywali do tego narzêdzia dostêpne online. Swój udzia³ w akcji potwierdzali przez rejestracjê w specjalnie do tego stworzonym liczniku. (alex) ARCHIWUM Sylwester by³ ostatni¹ imprez¹, jak¹ zorganizowa³o ko³o nr 3 Nowe stowarzyszenie seniorów 10 marca w poznañskim oddziale Krajowego Rejestru S¹dowego wydano decyzjê zatwierdzaj¹c¹ powstanie krotoszyñskiego stowarzyszenia Aktywny Senior. ARCHIWUM Za³o yciele stowarzyszenia to 31 osób, wczeœniej dzia³aj¹cych w krotoszyñskim kole nr 3 Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. O rozwi¹zaniu ko³a i przekszta³ceniu go w stowarzyszenie zdecydowano w styczniu br. Wówczas Miros³awa Gawryjo³ek, która by³a szefow¹ ko³a, zaproponowa³a dzia³ania na w³asn¹ rêkê. Przyjêto wiêc statut stowarzyszenia oraz wybrano zarz¹d. W jego sk³ad weszli: Miros³awa Gawryjo³ek, Henryk Jaworski, Stefan Junik, Urszula Konowalczyk, Stanis³aw Minta. Kolejnym krokiem by³o wys³anie do Poznania dokumentów umo liwiaj¹cych wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego. Teraz M. Gawryjo³ek otrzyma³a ju wiadomoœæ o wpisie. 9 kwietnia odbêdzie siê pierwsze walne zebranie organu za³o- ycielskiego stowarzyszenia. Zostan¹ na nim podjête decyzje o planie pracy oraz wysokoœci sk³adek cz³onkowskich. Seniorzy uwa aj¹, e w stowarzyszeniu bêd¹ mieli wiêksze mo liwoœci samodzielnego dzia³ania oraz pozyskiwania œrodków finansowych. Dodaj¹ jednak, e zmiana formu³y prawnej organizacji nie wp³ynie na wspó³dzia³anie z innymi ko³ami, zarz¹dem PZERiI, stowarzyszeniami seniorskimi czy Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Zapytana o najbli sze plany przewodnicz¹ca mówi, e chcia³aby zorganizowaæ majówkê oraz turnus wypoczynkowy w Niechorzu. Zdajê sobie sprawê, e jest ju trochê póÿno, ale mo e uda siê coœ za³atwiæ na koniec sierpnia lub pocz¹tek wrzeœnia mówi. (alex) Zabrzmi¹ polskie utwory Ju za 2 tygodnie w krotoszyñskim kinie Przedwioœnie odbêdzie siê VI Przegl¹d Piosenki Polskiej, któremu patronuje nasza redakcja. Rok temu uczestniczy³o w nim 140 wykonawców. Przegl¹d organizowany jest przez Stowarzyszenie Razem i Krotoszyñski Oœrodek Kultury. Konkurs odbêdzie siê 14 kwietnia, a zapisaæ siê mo na do Widownia ubieg³orocznej edycji przegl¹du 10 kwietnia w biurze stowarzyszenia w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej w pon. w godz oraz czw lub pod tel Koszt wpisowego wynosi 17 z³ od osoby. W jego wysokoœæ wliczony jest ciep³y obiad dla ka dego uczestnika. (alex)

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12. Małomice: Dowozy w roku szkolnym 2014/2015 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach. Numer ogłoszenia: 169923-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

W MSW o wsparciu dla repatriantów

W MSW o wsparciu dla repatriantów Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 17 listopada 2015, 21:30 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 28 maja 2015 W MSW o wsparciu dla repatriantów Dobre praktyki w przyjmowaniu i integracji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo