2 Od redaktora. Z prasy. Z prasy. Redaktor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Od redaktora. Z prasy. Z prasy. Redaktor"

Transkrypt

1 W numerze: Pierwszy na świecie certyfikat ISO...2 Wydarzenia, nowości...3 W sieci SWIFT po migracji...4 Konferencja Internet with a human face...6 Uroczystość w Zabudowie...8 Spotkanie ICANN w Rzymie...9 Partnerzy w rejestracji domen...11 Konferencja ETSI...12 Gridy obliczeniowe (cz. I)...13 Administracja on line Strategia rozwoju wolnego oprogramowania...17 Robaki w Internecie (cz. II)...19 Raport CERT Polska Skawina i Leżajsk w portalu Polska.pl...24

2 2 Od redaktora Szanowni Pañstwo! Omawiany w tym numerze raport zespołu CERT Polska ujawnia coraz częstsze przypadki dystrybucji w sieci szkodliwych treści, groźnych szczegól nie dla dzieci i młodzieży. Przeciwdzia łanie tym zjawiskom, zwłaszcza porno grafii dziecięcej i pedofilii, wymaga skoordynowanych działań, nie tylko Maria Baranowska na naszym krajowym podwórku, ale w skali międzynarodowej. To, że coraz więcej organizacji i osób związanych z rozwo jem Internetu podejmuje starania o eliminację jego ciemnych stron, rodzi nadzieję na przyszłość. Na świecie powstają liczne hotlines punkty kontaktowe, do których użytkownicy mogą zgłaszać informacje o szkodliwych i nielegalnych treściach pojawiających się w Internecie. Wkrótce, za sprawą wysiłków zespołu CERT Polska, taki hotline zostanie uruchomiony w NASK. O potrzebie szerokiej akcji przeciwdziałania nielegalnym treściom i o planach pracy na rzecz powszechnej edukacji użytkowników Internetu mówili uczestnicy międzynarodowej konferencji Internet with a human face a common responsibility, zorganizowanej w Warszawie przy udziale NASK przez Radę Europy, konsorcjum SafeBorders, a także Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Polski Komitet ds. UNESCO. Honorowy patronat nad konferencją objął polski rzecznik praw dziecka. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Rady Europy i europejskich instytucji państwowych. Licznie reprezentowane były organizacje konsumenckie, edukacyjne, pozarządowe, media oraz producenci i dostawcy usług internetowych w sumie 200 osób z całej Europy. W czasie sesji plenarnych i spotkań warsztatowych dyskutowano o najważniejszych aspektach bezpieczeństwa w Internecie. Zapadła decyzja o stworzeniu europejskiej sieci działającej na rzecz ochrony przed niepożądanymi treściami i zjawiskami w Internecie. To nie wszystko, gdy chodzi o międzynarodowe spotkania zorganizowane w ostatnich miesiącach za sprawą NASK lub odbywające się z udziałem naszych reprezentantów. Więcej piszemy o nich w bieżącym numerze biuletynu. Piszemy także o wielu nowościach i sprawach istotnych z punktu widzenia naszych klientów i szerzej całej społeczności użytkowników Internetu w Polsce. Jak zawsze są to artykuły ekspertów, mówiące m.in. o inicjatywach w zakresie użytkowania wolnego oprogramowania, o gridach obliczeniowych, o wykorzystaniu Internetu w działalności administracji publicznej, o proble mach bezpieczeństwa Internetu. Do lektury Biuletynu NASK zaprasza Państwa Redaktor Pierwszy na œwiecie certyfikat ISO NASK, jako jedyny na świecie registry, czyli krajowy rejestrator domen internetowych, stał się posiadaczem certyfikatu ISO. Certyfikatem objęty jest cały proces reje stracji i utrzymania domen w NASK. System zarządzania jakością opisuje przebieg wszystkich procesów, które zachodzą w Dziale Domen NASK. Audyt prze prowadziła firma BVQI, która jest polskim oddziałem między Z prasy NASK: domena z certyfikatem Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) została pierwszym na świecie krajowym rejestrem domen z certyfikatem ISO 9001:2000 w zakresie rejestracji i utrzymywania adresów internetowych. To dobry sygnał dla 46 partnerów handlowych NASK, którzy obsługują blisko 80 proc. wszystkich nowych rejestracji domen. Z prasy , Puls Biznesu narodowej organizacji Bureau Veritas, świadczącej usługi certyfi kacyjne. Certyfikat został przyznany na 3 lata. Co roku odbywać się będą audyty potwierdzające zgodność z normą ISO. ISO (International Organization for Standardization) jest światową, pozarządową organizacją z siedzibą w Genewie, która powstała w 1946 r. Zrzesza ona krajowe instytuty ze 148 krajów, świadczące usługi certyfikacyjne. Certyfikat i plany NASK NASK, prowadzący krajowy rejestr adresów (domen) internetowych, a zarazem jeden z największych w kraju operatorów Internetu i usług transmisji danych, otrzymał certyfikat ISO. Obejmuje on cały proces rejestracji i utrzymania domen. Jako pierwsza tego rodzaju instytucja w Europie NASK wprowadził w ub.r. rejestrowanie domen z narodowymi znakami, m.in. polskimi, niemieckimi, francuskimi. Firma, która działa od 13 lat, zapowiedziała zaoferowanie nowych usług, m.in. transmisji głosu , Rzeczpospolita 2

3 Wydarzenia, nowoœci 3 Wdrożenie ISO, realizowane własnymi siłami, trwało prawie dwa lata. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością było niezbędne w takiej organizacji jak NASK mówi Andrzej Bartosiewicz, kie rownik Działu Domen NASK przy tej liczbie klientów i partne rów, którą obsługujemy, nie możemy sobie pozwolić na brak sformali zowanych procedur. Oczekujemy, że udział partnerów rejestracji domen przekroczy w tym roku 90 proc. Chcemy pozyskać do współpracy duże sieci z USA i Europy Zachodniej. Certyfikat ISO jest zewnętrznym i formalnym znakiem, który NASK znalazł się wśród trzech firm wy różnionych w kategorii Usługa roku szóstej edycji konkursu Złotych Anten Świata Teleko munikacji. Złote Anteny to nagrody miesięcznika Świat Telekomunika cji, przyznawane za wy bitne osiągnięcia w pol skiej telekomunikacji. pokazuje naszym obecnym i przyszłym klientom oraz partnerom, że działamy zgodnie z przyjętymi i jednolitymi zasadami. W Unii Europejskiej posiadanie certyfikatu jakości zaczyna być standar dem. Wdrożenie systemu zarządzania jakością wiąże się z dokład nym określeniem standardów. Polityka jakości NASK w zakresie rejestracji i utrzymania domen internetowych to dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu satysfakcji klientów, zerowego poziomu błędów, a także doskonalenie współpracy z partnerami, którzy są strategicznymi klientami NASK. /am/ NASK wyró niony w konkursie Z³otych Anten Wyróżnienie otrzyma liśmy za wprowadzenie rejestracji domen interne towych ze znakami naro dowymi. NASK, jako pier wszy w Europie, i jeden z pierwszych na świecie, kra jowy rejestrator nazw inter netowych (registry), wpro wadził na rynek domeny ze znakami narodowymi. Tegoroczni laureaci Z³otych Anten W tegorocznej walce o pry mat w kategorii Usługa roku przyszło nam zmierzyć się z nie byle kim, bo z tak wielkimi firmami, jak Polkomtel i Telefonia Dialog. Zwyciężyła usługa Zintegrowany System Ratownictwa Polkomtelu. Gratulujemy zwycięzcy, a jednocześnie cieszymy się, że nasza aktywność w dziedzinie rejestracji i utrzymywania domen została dostrzeżona i wyróżniona przez kapitułę Złotych Anten powiedział Andrzej Bartosiewicz, kierownik Działu Domen NASK. Premiera nowej usługi odbyła się we wrześniu ubiegłego roku podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy. Obecnie NASK, jako jedyny w Europie registry rejestruje domeny we wszystkich językach europejskich, w rosyj skiej cyrylicy, w języku arabskim, greckim i hebrajskim. /mb/ Z prasy Ogonki w domenach nagrodzone NASK, jako pierwszy w Europie i jeden z pierwszych na świecie krajowy rejestrator nazw internetowych (registry), wprowadził na rynek domeny ze znakami narodowymi. Obecnie za tę innowację zbiera same nagrody. NASK znalazł się wśród trzech firm wyróżnionych w kategorii Usługa roku szóstej edycji konkursu Złotych Anten Świata Telekomunikacji. Złote Anteny to nagrody miesięcznika Świat Teleko munikacji, przyznawane od sześciu lat za wybitne osiągnięcia w polskiej telekomunikacji , Webinside

4 4 Wydarzenia, nowoœci W sieci SWIFT po migracji Infonet Polska obs³uguje banki i instytucje finansowe Na początku stycznia w me diach pojawiła się informacja, że Infonet Polska, działający w ra mach NASK, realizuje projekt podłączenia polskich instytucji bankowych i finansowych do świa towego międzybankowego syste mu telekomunikacyjnego SWIFT. Ponad połowa wszystkich poten cjalnych polskich użytkowników sieci SWIFT zdecydowała się na Agnieszka Korbel-Korcz wspólną ofertę Infonetu i NASK. Zadecydował wysoki poziom dostępności ze względu na fakt dokonywania międzynarodowych przelewów w opar ciu o zestawione VPN y (Virtual Private Networks). O szcze góły projektu pytamy Agnieszkę Korbel Korcz, country managera Infonet Polska. Czego dotyczy ten projekt? Wspomniany projekt powstał z inicjatywy Society for World wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Dotyczy migracji z używanej dotąd technologii X.25 do technologii IP, umożliwiającej bezpieczną transmisję danych do sieci SWIFT. Korzystają z niej przede wszystkim banki oraz instytucje finansowe. SWIFT to organizacja działająca w 198 krajach, w tym także w Polsce. Zrzesza około 7500 użytkowników oprogramowania, służącego do komunikacji międzybankowej. Infonet Services Corporation natomiast to międzynarodowy operator z główną siedzibą w USA, znany z wysokiej jakości usług. Jest liderem na globalnym rynku telekomunikacyjnym, obsługuje blisko 3 tys. międzynarodowych korporacji, a od 1999 r. obecny jest również w Polsce za pośrednictwem NASK. Dlaczego SWIFT wybrał na swojego partnera właśnie Infonet? SWIFT zaplanował zakończenie migracji do nowej techno logii do końca grudnia 2004 r. i dlatego już dwa lata wcześniej rozpoczął poszukiwanie wykonawców z ustabilizowaną pozy cją na rynku i cieszących się uznaniem klientów którzy są zdolni do realizacji tego projektu. Jedną z takich firm jest z całą pewnością Infonet, który w opublikowanym przez Telemark Services raporcie uzyskał w lutym tego roku, po raz ósmy z rzędu, nagrodę best in class. Świadczy to o dużym zaufaniu klientów do świadczonych na całym świecie usług Infonetu. Korporacja ta nie jest jedynym partnerem wybranym przez SWIFT. Innymi potencjalnymi dostawcami połączeń teleko munikacyjnych są tak renomowani operatorzy, jak AT&T, Colt i Equant. Ostateczną decyzję co do wyboru partnera sieciowego podjęły zrzeszone w SWIFT banki oraz instytucje finansowe. O wyborze do realizacji projektu w Polsce Infonetu i NASK u zadecydował przede wszystkim sposób obsługi i reagowania na potrzeby klientów. Odnieśliśmy ogromny sukces, gdyż aż 60 proc. użytkowników zdecydowało się na wybór naszej oferty. Na czym polega innowacyjność usługi IP VPN Secure? Infonet zaproponował klientom jeden ze swoich najnow szych produktów o nazwie IP VPN Secure z klasami usług wyko rzystujących protokół MPLS (Multi Protocol Label Switching). W przypadku VPN ów (Virtual Private Networks) wykorzystujących MPLS są tworzone ścieżki zbliżone do kanałów Frame Relay, gdzie bez interwencji operatora niemożliwym jest przypad kowe przesłanie pakietów do innego użytkownika. Ponadto dla użytkowników SWIFT VPN y realizowane są na podstawie prywatnej, wydzielonej sieci IP, zarządzanej tylko przez Infonet. Publiczna sieć Internetu nie jest tu wykorzystywana. Należy bowiem pamiętać, że niektórzy operatorzy łączą MPLS z Inter netem w ramach jednego szkieletu, a to stanowi doskonałe pole do działania dla hakerów. Czy istniały inne zdefiniowane rozwiązania dla użyt kowników SWIFT? Banki i instytucje finansowe stały przed wyborem jednego z czterech zdefiniowanych przez SWIFT rozwiązań, które obejmują opcje od prostej usługi dodzwanianej przez PSTN (Public Switched Telephone Network) do w pełni backupowego połączenia z dwoma routerami i dwoma łączami dostępowymi. Trzy z czterech pakietów były oferowane przez Infonet Polska, natomiast jedno z nich wyłącznie przez SWIFT. Konkretne roz wiązanie zostało dostosowywane do potrzeb użytkownika i to on dokonywał ostatecznego wyboru. Infonet Polska świadczy również inne usługi tele komunikacyjne. Jakie podmioty mogą z nich skorzystać? Wszystkie usługi, które świadczy globalny Infonet są również dostępne w Polsce za pośrednictwem NASK. Jest to oprócz IP VPN Secure również Frame Relay z priorytetyzacją ruchu. Oznacza to, że inaczej są traktowane dane wymagające czasu rzeczywistego, a inaczej te, dla których opóźnienie wynoszące od kilkunastu do kilkudziesięciu milisekund nie ma znaczenia, np. poczta elektroniczna. Mamy również usługę dopasowaną dla tych użytkowników, którzy dużo podróżują. W każdej chwili mogą skorzystać z możliwości wdzwonienia do Intra lub Internetu. Oferujemy także transfer głosu w ramach wirtualnej sieci klienta lub zestawienia VPN z wykorzystaniem Internetu.

5 Wydarzenia, nowoœci 5 Czy może Pani zdradzić, ile banków działających w Polsce przyłączyło się do sieci SWIFT za pośrednictwem Infonet Polska? W Polsce mieliśmy 20 banków oraz instytucji finansowych jako potencjalnych użytkowników, z tego dwanaście zdecy dowało się na wspólną ofertę Infonet oraz NASK. Wśród nich są tak znane banki, jak PKO BP, PKO S.A. i DZ Bank Polska S.A. Liczba ta nie obejmuje połączeń dial up, ponieważ to rozwiązanie było oferowane bezpośrednio przez SWIFT użytkownikom końcowym. Na jakim etapie znajduje się w tej chwili projekt? Co się wydarzyło od momentu pojawienia się pierwszej infor macji o tym, że polskie banki korzystają z sieci SWIFT za pośrednictwem Infonet Polska i NASK? Koniec ubiegłego roku, jak również początek bieżącego, obejmował fazę implementacyjną. Obecnie cały projekt jest już zakończony. Banki i instytucje finansowe zakończyły migrację do IP i korzystają z nowej technologii dokonując przelewów międzynarodowych. Rozmawiała Małgorzata Dygas Warszawa, kwiecień 2004 r. Ludzka twarz Internetu Internet with a human face a common responsibility Troska o przyszłość Internetu i poczucie wspólnej odpowiedzialność za treści, jakie Internet zawiera, były głównym tematem konferencji zorganizowanej przy współudziale NASK w dniach marca w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Z inicjatywą organizacji konferencji Internet with a human face a common responsibility wystąpiła Rada Europy i konsorcjum SafeBorders, które uczestniczy w realizacji Anna Rywczyñska programu Safer Internet Action Plan Unii Europejskiej. NASK pełnił rolę jednego z głównych polskich partnerów konferencji obok Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Przygotowania do konferencji trwały kilka miesięcy. Brało w nich udział wiele instytucji z całej Europy. Dzień przed konferencją w siedzibie NASK spotkali się wszyscy, którzy do tej pory często znali się jedynie z żywiołowej wymiany korespon dencji. Wśród nich byli członkowie konsorcjum SafeBorders W recepcji króluj¹ dziewczyny z NASK Janice Richardson otwiera konferencjê Warsztat techniczny

6 6 Wydarzenia, nowoœci Warsztat edukacyjny Zwiedzanie Zamku Królewskiego Dyskusja w trakcie wieczornej Gali Irek Parafjañczuk z NASK (w œrodku) bez niego nie by³oby tej konferencji i Rady Europy na czele z Janice Richardson z Luksemburga, aktywnie działającą na rzecz wykorzystania sieci do celów edukacyjnych. Zajmuje się ona przede wszystkim koordynowa niem europejskiej kampanii mającej na celu uświadomienie zagrożeń istniejących w Internecie i realizacją projektu eluksemburg. Wspólnie z Alainem Hoffmannem wykładow cą i wychowawcą młodzieży, pracują cym również w Luksemburgu, przy gotowują broszury i programy edu kacyjne dla dzieci i nauczycieli. Nasza konferencja miała pomóc w wymianie doświadczeń w zakresie propagowania idei bezpiecznego In ternetu, a przede wszystkim sprawić, aby członkowie i aktywiści z dzia łających w całej Europie instytucji i organizacji społecznych skupiają cych się na problemach Internetu z ludzką twarzą mogli nawiązać bez pośredni kontakt i rozpocząć efektyw ną współpracę. Wydaje się, że cel ten został osiągnięty. Uczestnicy warszaw skiego spotkania, poza salami wykła dowymi, mieli okazję spędzić razem galowy wieczór w Zamku Królewskim, połączony ze zwiedzaniem najpięk niejszych zamkowych sal, zasmakować polskiej kuchni, a następnego wie czoru wybrać się wspólnie na przedstawienie operowe do Teatru Wielkiego. Ogromnie cieszy nas, gospodarzy, ciepła i przyjacielska atmosfera panująca podczas konferencji, którą często chwalili europejscy goście. Mamy nadzieję, że kontakty nawią zane podczas konferencji będą do godnym punktem wyjścia do dalszej owocnej współpracy. Piękne zdjęcia warszawskiej Starówki zrobione przez Alaina Hoffmanna w czasie krótkiego spaceru w przerwie między wykła dami oddają nastrój przyjaźni i ser decznej uwagi, z jaką uczestnicy forum zapoznawali się z Warszawą i jej historią. Autorka pracuje w Zespole Public Relations NASK

7 Wydarzenia, nowoœci 7 Umowa NASK z TV Fly - pierwsz¹ muzyczn¹ telewizj¹ internetow¹ NASK podpisał umowę ze spółką TV Fly (WWW.TVFly.com), pierwszą w Polsce muzyczną telewizją internetową. Przedmiotem umowy jest usługa kolokacji serwera telewizji w Centrum Kolokacji i Hostingu NASK. jest spółką, która jako pierwsza w Polsce uruchomiła 24 godzinną emisję programów muzycznych w Internecie. Program został uruchomiony w grudniu 2003 r. po blisko rocznych testach. Zaoferowana przez NASK usługa polega na umieszczeniu w specjalnym pomieszczeniu sprzętu klienta oraz zagwaranto waniu mu odpowiedniego środowiska pracy (klimatyzacja, zasilanie, automatyczny system gaśniczy, ochrona fizyczna, systemy kontroli dostępu itp.). NASK dba również o udostęp nienie różnorodnych możliwości transmisyjnych dla powierzo nych mu urządzeń: w tym przypadku zapewnia dostęp serwera do sieci Internet łączem o przepustowości 100 Mbps. Pod adresem można przez 24 godziny na dobę oglądać różnego rodzaju programy muzyczne. Telewizja przeznaczona jest, w głównej mierze, dla młodego odbiorcy. W jej ramówce znajdziemy teledyski, wywiady z artystami, koncerty. Niektóre audycje prowadzone są na żywo i dają możli wość nawiązania bezpośredniego kontaktu z prezenterami i gośćmi programów. NASK wygrywa przetargi i obs³uguje kolejnych klientów Akademia Obrony Narodowej oraz Regionalna Rozgłoś nia Polskiego Radia w Opolu PRO FM SA to nowi klienci NASK. Po wygranych przetargach NASK zapewnia obu instytucjom dostęp do Internetu. Akademia Obrony Narodowej jest obsługiwana łączem o przepływności 10 Mbps, a dla Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu PRO FM SA NASK dostarcza łącze o przepływ ności 2 Mbps. NASK zapewnia dostęp do Internetu swoim klientom za pośrednictwem własnych sieci: ogólnopolskiej sieci szkieletowej NASK WAN i warszawskiej sieci metropolitalnej WARMAN. NASK dysponuje bezpośrednimi punktami styku z największymi krajowymi i zagranicznymi operatorami Internetu. Oferuje szybkie i niezawodne łącza transmisyjne o wysokich parametrach przepływności i dostępności. Poza klasycznym dostępem do Internetu NASK świadczy również usługi tranzytu ruchu krajowego i zagranicznego oparte o protokół BGP. Akademia Obrony Narodowej (AON), wiodąca uczelnia Wojska Polskiego, kształci i wychowuje studentów oraz prowadzi własne badania naukowe, przede wszystkim na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. AON szkoli również kadry cywilne na rzecz obronności państwa, m.in. przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i samorządowej. CERT Polska autorem specjalistycznego t³umaczenia SANS TOP 20 List SANS Institute, prestiżowa organizacja amerykańska zrzeszająca ekspertów ds. bezpieczeństwa sieciowego, zaproponowała zespołowi CERT Polska przygotowanie polskiej wersji raportu SANS TOP 20 List, opisującego największe luki występujące w systemach Unix i Windows. Raport opracowany w języku polskim przez CERT Polska można już znaleźć na stronach internetowych SANS Institute (www.sans.org). Listę SANS TOP 20 przygotowują specjaliści z federalnych agencji Stanów Zjednoczonych, Anglii i Singapuru, a także eksperci reprezentujący wiodących producentów systemów bezpieczeństwa, firmy konsultingowe i organizacje użytkowników. Dokument jest na bieżąco aktualizowany i poprawiany. Ogromną rolę w jego powstawaniu odgrywają programy bezpieczeństwa czołowych uczelni na świecie, a także samego SANS Institute. SANS TOP 20 List została podzielona na dwie części jedna dotyczy najczęściej wykorzystywanych słabości w syste mach Windows, druga Unix i Linux. Dzięki prostym wskazów kom można tam znaleźć dodatkowe informacje pomocne przy prawidłowym zabezpieczaniu słabych punktów systemów. Autorzy SANS TOP 20 List zaprosili do pracy nad jej polską wersją specjalistów z działającego w ramach NASK zespołu CERT Polska, uznając w ten sposób aktywny i liczący się udział polskiego zespołu w międzynarodowych projektach i inicjatywach na rzecz propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa Internetu. Zespół chętnie przystąpił do tłumaczenia, bo jak powiedział Przemysław Jaroszewski odpowiedzialny za przygotowanie polskiej wersji Listy to ważny raport, który powinien być znany każdemu, kto styka się z problemami bezpieczeństwa systemów, dokument mogący mieć istotne znaczenie w pracy przede wszystkim administratorów systemów. SANS Institute (nazwa pochodząca od: SysAdmin, Audit, Net work, Security) powstał w 1989 r. jako organizacja badawczo nau kowa. Obecnie zrzesza ok. 165 tys. ekspertów, m.in. ds. bezpieczeń stwa, audytorów i administratorów systemów. Główną siłę SANS Institute stanowią praktycy odpowiedzialni za sprawy bezpie czeństwa w agencjach rządowych, dużych firmach i korporacjach, a także w kluczowych instytucjach uniwersyteckich całego świata. Olbrzymia większość robaków i zakończonych powodzeniem cyber ataków notowanych w sieci to efekt słabości najpopularniejszych serwisów systemów operacyjnych. Atakujący idą zwykle po najmniejszej linii oporu: wykorzystują powszechnie znane słabe punkty i łatwo dostępne narzędzia do ataków; sukces zapewnia im korzystanie z najłatwiejszych, przetartych już szlaków ostrzegają na stronach SANS Institute twórcy dokumentu. Dlatego tak istotna jest stała aktualizacja systemów i nanoszenie nowych łat. Więcej informacji: /am, mb/

8 8 Wydarzenia, nowoœci Uroczystoœæ w Zab³udowie Na stronach można już zapoznać się z dokumentami archiwalnymi dotyczącymi historii Zabudowa, niewielkiej miejscowości położonej w sercu Podlasia, niedaleko Białegostoku. 2 kwietnia w Zabłu dowie odbyło się uroczyste spotkanie twórców i sympaty ków projektu Miasta w dokumencie archiwalnym inau gurujące obecność tej miejscowości w portalu Polska.pl. Gospodarzem uroczystości był bur mistrz Zabudowa, Mieczysław Ładny. Gości witali także dyrektorzy instytucji odpowiedzialnych za rozwój projektu, naczelna dyrektor Archiwów Państwo wych, Daria Nałęcz i dyrektor NASK, Maciej Kozłowski. O założeniach pro jektu mówił kierow nik zespołu Polska.pl, Marek Marzec, a do kumenty archiwalne dotyczące Zabłudowa Z prasy Prezentacje projektu Miasta w dokumencie archiwalnym w Zab³udowie Zab³udów Internecie Zabłudów jest pierwszym miastem z województwa podlaskiego, które bierze udział w projekcie Miasta w dokumencie archiwalnym współtworzonym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Na oficjalną inaugurację projektu przyjechała wczoraj do Zabłudowa Daria Nałęcz, naczelna dyrektor Archi wów Państwowych. Projekt ma na celu przybliżenie historii miast, które kiedyś były tętniącymi ośrodkami kultury, czy rzemiosła a na skutek pewnych zawirowań historycznych straciły na znaczeniu powiedziała pani dyrektor Porannemu. O wiele łatwiej uczyć się historii na lokalnym przykładzie. Liczę na to, że propagowanie informacji o małych ojczyznach przyczyni się do zachowania i budowania tożsamości narodowej i będzie motorem do dalszego rozwoju , Kurier Poranny przedstawił Grzegorz Pietrowski, mieszkaniec miasteczka i jedno cześnie pracownik Archiwum Państwowego w Białymstoku. Tłem dla wszystkich prelekcji była wystawa przygotowana przez NASK, zawierająca reprodukcje najważniejszych dokumentów, a przede wszystkim piękne, stare zdjęcia pochodzące z domowych archiwów mieszkańców Zabłudowa. W 1800 r., jak podaje radca Schom, autor ówczesnego opisu miasta, w Zabu dowie mieszkało 1667 osób. Miasto liczyło 315 domów, w tym 187 należa ło do chrześcijan, a 128 do Żydów. Obok zabudowań było 99 placów, z tego 68 było wła snością chrześcijan, pozostałe wyznaw ców religii moj żeszowej. Struktura wyz naniowa przedsta wiała się wówczas następująco: kato licy 828 osób, żydzi 776 osób, wyznawcy prawo sławia 63 osoby. Wielość kultur i tradycji opisywanych w cytowanym powyżej dokumencie, widoczna jest w Zabłudowie do dnia dzisiejszego. Stojące naprzeciwko siebie na rynku kościół katolicki i cerkiew są tego najlepszym świadectwem. /ar/ Zab³udowskie cerkwie

9 Wydarzenia, nowoœci 9 Domy w Zab³udowie Spotkanie ICANN w Rzymie Domeny internetowe: spotkania, ustalenia, pytania Zakończone 6 marca 2004 r. kolejne spotkanie ICANN (Inter net Corporation for Assigned Names and Numbers) było formalnie najdłuższym z dotychczas prze prowadzonych. Oficjalne spotka nia GAC (Governmental Advisory Committee) rozpoczęły się 29 lu tego, zakończenie obrad ICANN Board miało miejsce 6 marca. Artur Piechocki Rejestracja domen w ró nych jêzykach Z uwagi na rozszerzenie GAC o przedstawicieli nowych krajów, głównie z Europy Południowo Wschodniej, przepro wadzono ogólne forum, otwarte dla wszystkich uczestników spotkania ICANN, mimo że zwykle sesje GAC są zamknięte dla osób, które nie reprezentują rządu danego państwa. Forum miało przybliżyć podstawowe zagadnienia dotyczące nazw domen internetowych (Domain Names System, serwery Root, adresy IP, prace dotyczące IPv6), ICANN oraz GAC. Jedna z sesji, prowadzona przez Marka Rusina, dotyczyła wdrożeń IDN (Internationalized Domain Names). Prezentacje z Rumunii (Eugenie Staicut,.ro) i Polski (Andrzej Bartosiewicz,.pl) wyraźnie wskazywały na tendencję do rejestrowania nazw domen rozpoczynających się od ciągu znaków xn. W Polsce rejestracja tak rozpoczynających się nazw domen została wprowadzona przez NASK w zeszłym roku. Rumunia jest dopiero na etapie identyfikacji podstawowych problemów. Wiele trudnych zagadnień pojawiło się również w Rosji w związku z rozpoczęciem rejestracji IDNs. Niektóre z liter cy rylicy, przypominające litery alfabetu łacińskiego, odczytywane są inaczej, np. p w cyrylicy odpowiada r w alfabecie Artur Piechocki łacińskim. W przypadku używania cyrylicy w nazwach domen wymagane jest stosowanie dwukrotnego przełączania języka, co jest oczywiście niewygodne w użytkowaniu. Z kolei prezenta cja Benny Lipsicasa z Izraela do problemów wskazanych przez poprzedników dodała jeszcze zmianę kierunku pisma w języku hebrajskim. Warto przy tym zaznaczyć, że wymienione pro blemy zostały już rozwiązane przez NASK, który rejestruje zarówno nazwy domen w języku hebrajskim, jak i w cyrylicy. Podczas sesji GAC zaprezentowano również informacje na temat CENTR (Council of European National Top Level Registries) oraz rejestrów: słoweńskiego (Barbara Povse Golob,.si) i holenderskiego (Bart Boswinkel,.nl). W spotkaniu brał również udział Paul Verhoef z Policy Development Support (ICANN), który wskazywał na odmienności poszczególnych rejestratorów krajowych oraz na rolę ICANN we współpracy ze wszystkimi rejestratorami. Na uwagę Paula Kane a, prze wodniczącyego CENTR, iż ICANN nie podpisał dotychczas wielu umów z rejestratorami krajowymi, Verhoef odpowiedział, że dotychczasowe projekty umowy były zbyt kompleksowe i obejmowały obszary zbędne w bezpośrednich stosunkach ICANN rejestrator krajowy. Pozwala to przypuszczać, że kolejne propozycje ICANN będą zmierzały ku pogodzeniu interesów ICANN i cctlds. Nowe zasady GAC Przedmiotem spotkania z GAC było również podsumo wanie uwag do GAC Principles, nad którymi pracowała grupa prawna CENTR Legal & Regulatory. Najnowsza wersja Principles w dużym stopniu uwzględnia uwagi grupy prawnej (np. usunięcie odniesień do nadal niekonstytuowanego ccnso, dostęp do danych rejestratorów, podkreślenie wagi funkcji bazy IANA, a przede wszystkim pozostawienie problemów lokalnych na szczeblu lokalnym, bez angażowania ICANN, GAC, itp.), przy czym zaakcentowano, iż nadal

10 10 Wydarzenia, nowoœci pozostaje niejasny sam cel dokumentu, kwestie przeniesienia uprawnień rejestratora, stosunków umownych pomiędzy ICANN a rejestratorami, ingerencja GAC w sposób prowa dzenia rejestracji przez rejestratorów krajowych oraz nie precyzyjna definicja global Internet community. Sens istnienia GAC Principles Martin Boyle z Wielkiej Brytanii uzasadnił tym, że mają one stworzyć podstawę do wymiany informacji i współpracy pomiędzy cctld a członkami GAC. Z kolei George Papapavlou z Komisji Europejskiej przyznał, iż rolą dokumentu jest również wyraźne stwierdzenie, że istnie je relacja pomiędzy poszczególnymi rejestratorami a rządami, ze wskazaniem na różnice w poszczególnych krajach. Z uwagi na trudności w identyfikacji celu GAC Principles, po spot kaniu z GAC, niektórzy rejestratorzy zaproponowali przygoto wanie dokumentu, który mógłby zostać rozważany przez GAC, jako nowe GAC Principles. Podczas spotkania GAC omawiano również konieczność przedstawienia raportu z prac nad wdrożeniem tzw. WIPO II Internet Domain Names Process, dotyczącego ochrony ozna czeń innych niż znaki towarowe, np. identyfikatory geograficz ne, które są naruszane w wyniku rejestracji nazw domen internetowych. GAC wskazało także na konieczność wdrożenia IPv6, omówiło również kwestie bezpieczeństwa Root serwerów. Do kogo nale y Internet? Spotkanie ICANN po raz pierwszy obejmowało również warsztaty dotyczące WSIS (World Summit on the Information Society Plan przeprowadzenia WSIS powstał w wyniku rezolucji nr 73 ITU (Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej) z 1998 r. i współpracy z ONZ (United Nations Administrative Committee on Coordination). Obecnie WSIS powstaje pod patronatem ONZ i przy udziale przede wszystkim ITU. WSIS obejmuje dwie fazy. Pierwsza, zakończona w Genewie w dniach grudnia 2003 r. przyjęciem Deklaracji Zasad (podstawy społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich: udział rządów i użytkowników w promowaniu technologii komunikacyjnych i informacyjnych, infrastruktura informacyjna i komunikacyjna podstawa dla pełnego społeczeństwa informacyjnego, dostęp do informacji i wiedzy, tworzenie bezpiecznego i poufnego wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych, tworzenie otoczenia umożliwiającego rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych (np. prawo), zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych powinno wywierać korzyść we wszystkich aspektach życia, uwzględnianie odmienności kulturowej, językowej, lokalnych wartości, wolność mediów, wymiar etyczny społeczeństwa informacyjnego, współpraca międzynarodowa i regionalna) oraz Planu Działań (zawiera rozwinięcie powyższych podstaw, określające konkretne działania zmierzające do ich realizacji). Pomimo ogólnikowego charakteru podstaw (zasad) przyjętych w pierwszej fazie WSIS, wyraźnie zaznaczono, iż Plan Działań, stanowiący ich konkretyzację, powinien zostać wdrożony do 2015 roku. Druga faza zostanie zakończona w trakcie spotkania w Tunezji w 2005 roku. Warsztaty ICANN stanowiły już część fazy drugiej WSIS. Podczas zamknięcia pierwszej fazy nie rozwiązano dwóch problemów: jak finansować Internet oraz kto powinien nim zarządzać. W celu rozwiązania tych zagadnień Sekretarz Gene ralny ONZ utworzył nawet grupę roboczą. Paul Twomey (ICAN CEO) oraz Vint Cerf (ICANN Board Chairman) podkreślili zaangażowanie ICANN we WSIS, przy czym ostrzegali jedno cześnie przed zbyt wąskim rozumieniem w ramach WSIS informacji i komunikacji, ograniczonym tylko do Internetu. Kwestia zarządzania Internetem wzbudziła wiele kontrowersji, była bowiem różnie rozumiana (jako zarządzanie techniczne bądź jako kreowanie polityki dotyczącej Internetu), a nadto doprowadziła do ponownej, mało merytorycznej i bezowocnej, dyskusji na temat roli ICANN w Internecie. Nowa us³uga VeriSign Wśród uchwał podjętych przez ICANN Board w Rzymie należy wspomnieć tę, która dotyczyła zaakceptowania nowej usługi świadczonej przez VeriSign. Polega ona na odpłatnym zapewnianiu osobom trzecim możliwości zarejestrowania nazwy domeny w przypadku wygaśnięcia umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny z jej dotychczasowym abonentem (Waiting List Service WLS). Opisana usługa była wcześniej świadczona przez registrarów, którzy zawarli umowy z VeriSign. Umożliwienie świadczenia tej usługi przez sam VeriSign spowoduje natomiast ograniczenie konkurencji i umocnienie pozycji VeriSign. Zaakceptowanie przez ICANN Board możliwości świadczenia opisanej usługi, wbrew protestom registrarów, było spowodowane między innymi pozwaniem ICANN przez VeriSign o wyrażenie zgody na świadczenie WLS przez VeriSign. Rozmowy o WHOIS Podczas spotkania ICANN odbyła się dyskusja na temat WHOIS, która poprzedzona została dwoma prezentacjami. Jean Christophe Vignes opowiedział się za utrzymaniem otwartego dostępu do bazy danych o abonentach nazw domen internetowych WHOIS, z uwagi na konieczność ewentualnej identyfikacji abonentów naruszających prawa osób trzecich, przy utrzymaniu ochrony danych osobowych. W czasie drugiej prelekcji Jeff Neuman z rejestru.us omówił projekt nowego prawa, który powstaje w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Fraudulent Online Identity Sanctions Act, zakładającego między innymi karanie za posługiwanie się fałszywymi danymi w WHOIS w przypadku naruszenia praw osób trzecich. Warto również wspomnieć o nowej inicjatywie ICANN otwieraniu biur w poszczególnych regionach geograficznych ICANN. Pierwsze takie biuro zostanie otwarte w Brukseli. Autor pracuje w Dziale Prawnym NASK

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 Sieć wielu możliwości... 3 Nowy system rejestracji domen... 5 Polska.pl od kuchni... 6 Dokąd zmierza SWIFT... 8 Odrzuceni... 10 ICANN opis reformy... 12 Domeny narodowe...

Bardziej szczegółowo

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych W numerze: Wydarzenia, nowości... 2 ICANN: spotkanie w Kuala Lumpur... 7 Hotline przy CERT Polska... 8 Podziemie atakuje... 11 Oferta dla biznesu... 13 Systemy mocnego uwierzytelnienia... 14 Badanie telemarketingowe...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2005. Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty

ISSN 1509-3603 NR 3/2005. Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty ISSN 1509-3603 NR 3/2005 Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty O D R E D A K T O R A Jak pisze w tym numerze biuletynu Mirosław Maj, kierownik działającego przy NASK zespołu CERT Polska,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty ISSN 1509-3603 NR 3/2007 Konferencja ISSE/SECURE 2007 Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty O D R E D A K T O R A Stara Biblioteka UW: miejsce konferencji ISSE/SECURE 2007 W tym roku, dzięki współpracy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2008. Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji

ISSN 1509-3603 NR 3/2008. Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji ISSN 1509-3603 NR 3/2008 Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Zaawansowane systemy firewall 6 Świętokrzyskie w sieci 8 Warsztat

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC ISSN 1509-3603 NR 2/2012 Bezpieczniejsza domena z DNSSEC Konferencja SECURE 2012 Nadużycia w telefonii NASK szkoli aktywnych seniorów 4 Wydarzenia 4 W skrócie 6 Konferencja SECURE 2012 7 Dzień Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa ISSN 1509-3603 NR 2/2007 U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa O D R E D A K T O R A W kwietniu minęło pięć lat od przeprowadzki NASK do obecnej siedziby przy ulicy Wąwozowej

Bardziej szczegółowo

20 lat Internetu w Polsce

20 lat Internetu w Polsce ISSN 1509-3603 NR 2/2011 20 lat Internetu w Polsce Kryształowa Antena dla NASK ARAKIS.pl usługa bezpieczeństwa nowej generacji 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 20 lat Internetu w Polsce

Bardziej szczegółowo

2 miliony nazw w domenie.pl

2 miliony nazw w domenie.pl ISSN 1509-3603 NR 1/2011 2 miliony nazw w domenie.pl Telefonia pod obstrzałem Wirtualny świat najmłodszych 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 Rekord w polskim rejestrze 4 Eksperci o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 SPIS TREŚCI EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO ZESPÓŁ DYŻURNET.PL 3 Dyżurnet.pl funkcjonuje już 10 lat. To jedyny działający w Polsce zespół zajmujący się przyjmowa- Z tego 425 zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia

Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia N u m e r 2 / 2 0 0 5 ( 02 ) w w w. c o m a r c h. p l Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia W D R OŻ

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Zostań Partnerem Handlowym Microsoft

Zostań Partnerem Handlowym Microsoft nr 3/2003 MARZEC 2003 ISSN 1730 6884 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Zostań Partnerem Handlowym Microsoft [str. 7] Inicjatywa Trustworthy Computing [str. 12] Pakiet Visual Studio.NET 2003 [str. 14]

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH Michał Brennek 1 Spis treści Wstęp 3 Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 5 Cele rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny ISSN 1509-3603 NR 2/2008 Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 3 Już milion domen.pl 4 Dzień Bezpiecznego Internetu 5 Centra Medyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo