Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala al. Niepodległości 190 Punkt kontaktowy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Danuta Nowicka, Beata Borucka w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, pok. 101 Kancelaria al. Niepodległości Warszawa POLSKA I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Ubezpieczenia Rolnicze Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Usługi operatorskie sieci WAN. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi 1/15

2 2/15 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Kategoria usług: nr 5: Usługi telekomunikacyjne Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: KRUS Centrala oraz terenowe jednostki organizacyjne KRUS na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pomieszczenia będące w dyspozycji Wykonawcy stanowiące Węzeł Centralny, w granicach administracyjnych Warszawy. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia są usługi operatorskie sieci WAN obejmujące transmisję danych, głosu i obrazu z zapewnieniem mechanizmów bezpieczeństwa, jak również dostarczenie urządzeń, zestawienie łączy, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sieci niezbędną do świadczenia tych usług, w szczególności: usług sieci WAN w lokalizacjach Zamawiającego, centralnego dostępu do sieci Internet oraz dostępu beneficjentów KRUS poprzez Internet do usług świadczonych przez KRUS drogą elektroniczną. Wszelkie wymagania szczegółowe dla usług, sprzętu i oprogramowania, niezbędnego do wykonania zamówienia, w tym między innymi: specyfikacje techniczne sprzętu i oprogramowania, jego kompletacja oraz ilości w poszczególnych asortymentach będą opisane w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zamieszczony w SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: I. Zakres zamówienia: 1. Dostarczenie infrastruktury pozwalającej na zestawienie i uruchomienie łączy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, w tym w szczególności: routerów, aktywnych urządzeń sieci LAN (przełączników), urządzeń i systemów zapewniających bezpieczeństwo sieciowe (DDoS, IPS, DLP itp.), urządzeń zapewniających bezpieczny styk z Internetem (w tym dostęp z sieci Internet do usług świadczonych przez KRUS) i siecią stesta realizowaną przez MSW oraz zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi informatyczne na rzecz Zamawiającego, systemu telefonii IP zaprojektowanego według zdefiniowanych przez Zamawiającego w SIWZ wymagań, systemu zarządzania siecią LAN/WAN oraz elementów pasywnych, które będą zainstalowane w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego, takich jak: szafy krosownicze 19", patchpanele, listwy zasilające, urządzenia podtrzymujące zasilanie i inne elementy niezbędne do budowy niezawodnego, kompleksowego i nowoczesnego systemu teleinformatycznego. 2. Zaprojektowanie i budowa infrastruktury, łącza transmisji danych 2.1. zaprojektowanie i - w oparciu o dostarczoną infrastrukturę - uruchomienie sieci WAN łączącej jednostki organizacyjne Zamawiającego: 2/15

3 3/15 Centrala KRUS; oddziały regionalne (OR) 16 lokalizacji. placówki terenowe 256 lokalizacji, w tym: 33 placówki terenowe o rozszerzonym zakresie działania (PTR). 223 pozostałe placówki terenowe (PT), oraz Węzeł Centralny, który musi być lokalizacją Wykonawcy, w której będzie funkcjonować część infrastruktury sieci WAN KRUS. Wymagania szczegółowe dla Węzła Centralnego i łączy, w tym między innymi: specyfikacje techniczne sprzętu oraz oprogramowania, jego kompletacja oraz ilości w poszczególnych asortymentach będą szczegółowo opisane w SIWZ. Topologia sieci musi zapewnić komunikację typu każdy z każdym (full mesh). Architektura sieci musi być oparta o specyfikację MPLS. Transmisja danych musi być szyfrowana. Sieć WAN musi zapewniać mechanizmy Quality of Service. Orientacyjne wartości przepustowości łączy dla ww. lokalizacji podano poniżej. Szczegółowe wymagania dotyczące przepustowości łączy w poszczególnych lokalizacjach będą określone w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia w SIWZ innych, w szczególności wyższych, przepustowości. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia na etapie realizacji umowy - przepustowości dla wybranych lokalizacji. Stosowny mechanizm zostanie określony w SIWZ. a. Węzeł Centralny: orientacyjna przepustowość łącza podstawowego i zapasowego 500 Mb/s, architektura podłączenia łącza podstawowego i zapasowego 2 x CPE. b. OR: orientacyjna przepustowość łącza podstawowego i zapasowego 20 Mb/s, architektura podłączenia łącza podstawowego i zapasowego 2 x CPE. c. PTR: orientacyjna przepustowość łącza podstawowego i zapasowego 15 Mb/s, architektura podłączenia łącza podstawowego i zapasowego 2 x CPE. d. PT: orientacyjna przepustowość łącza podstawowego i zapasowego 4 Mb/s, architektura podłączenia łącza podstawowego i zapasowego 1 x CPE. Łącza dostępowe w odniesieniu do ww. lokalizacji mogą być budowane przez Wykonawcę przy wykorzystaniu następujących technologii: MetroEthernet na bazie sieci kablowej, dla łącza podstawowego oraz zapasowego. MetroEthernet na bazie sieci radiowej w paśmie licencjonowanym tylko w przypadku łącza zapasowego. Zamawiający wyklucza budowanie tych łączy dostępowych z wykorzystaniem: zasobów publicznej sieci Internet, infrastruktury znajdującej się poza terytorium Polski, łączy w technologii asymetryczny DSL, łączy satelitarnych oraz Wimax, komutowanych łączy telefonicznych, łączy w technologiach radiowych w paśmie nie podlegającym licencjonowaniu, łączy w technologii HSDPA w relacji Centrala KRUS (CK) Węzeł Centralny (WC) zestawienie 4 łączy w technologii Gigabit Ethernet/ ATM, za pomocą 2 rozdzielnych fizycznie dróg optycznych, po dwa łącza Gigabit Ethernet poprowadzone każdą z tych dróg. Wymagania szczegółowe dotyczące tych łączy będą opisane w SIWZ; 2.3. w relacji Centrala KRUS (CK) Ośrodek Zapasowy (BDC) oraz Ośrodek Zapasowy (BDC) Węzeł Centralny (WC): dostarczenie, instalacja, konfiguracja i uruchomienie oraz zarządzanie urządzeniami platformy optycznej DWDM oraz zapewnienie dwóch włókien światłowodowych poprowadzonych dwoma niezależnymi fizycznie drogami, w relacji CK-BDC oraz BDC-WC; 3/15

4 4/ w oparciu o ww. włókna światłowodowe poprowadzone w relacji CK-BDC zestawienie łącza podstawowego i zapasowego, o parametrach określonych poniżej: łącze podstawowe i zapasowe; ilość portów dla każdego łącza: 3 x GbE, 2 x FC, przepustowość pojedynczego interfejsu: 1 Gbps (dla portów GbE), 4 Gbps (dla portów FC) w oparciu o ww. włókna światłowodowe poprowadzone w relacji BDC-WC zestawienie łącza podstawowego i zapasowego, o parametrach określonych poniżej: łącze podstawowe i zapasowe; ilość portów dla każdego łącza: 3 x GbE; przepustowość pojedynczego interfejsu: 1Gbps (dla portów GbE). Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne dotyczące platformy optycznej DWDM oraz zestawionych łączy a także elementów aktywnych LAN w BDC, a także dane adresowe BDC będą zawarte w SIWZ. Na potrzeby niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że BDC znajduje się w promieniu 60 km od CK zbudowanie, wdrożenie i zarządzanie systemem telefonii IP, w skład którego wejdzie do 4000 telefonów IP, wraz z elementami rozszerzającymi funkcjonalność systemu tj.: pocztą głosową, Contact Center bazującym na technologii IP, funkcjonalnością sekretarsko-dyrektorską, systemem obsługi konferencji audio/web, systemem taryfikacji. Sieci WAN oraz LAN będą platformą transportową systemu telefonii IP. W ramach systemu telefonii IP zapewnienie konfiguracji styku telefonii IP z telefonią publiczną. Wymagania szczegółowe dotyczące systemu telefonii IP będą opisane w SIWZ zapewnianie centralnego dostępu do sieci Internet w postaci łączy: podstawowego i zapasowego, o przepływnościach nie mniejszych niż 500 Mb/s każde. Do transmisji ruchu pomiędzy centralnym punktem dostępu z siecią Internet zlokalizowanym w Węźle Centralnym, a jej użytkownikami będzie służyła sieć WAN KRUS. Wykonawca zapewni ponadto w ramach świadczonej usługi jedną podsieć klasy C - /24, publicznych adresów IP; 2.6. zapewnienie usługi zdalnego dostępu do sieci WAN KRUS dla 50 użytkowników Zamawiającego, zrealizowaną poprzez zestawianie bezpiecznych połączeń, opartych o szyfrowanie protokołem IPSec. Rozwiązanie musi zapewniać użytkownikom bezpieczny zdalny dostęp do wewnętrznych zasobów sieci WAN KRUS, jak również niezależnie od tego, dostęp do sieci Internet. W ramach tej usługi Wykonawca dostarczy aktywne karty transmisji danych oraz ewentualnie inne niezbędne komponenty wykorzystywane do autoryzacji połączeń z siecią WAN KRUS. Szczegółowy opis wymagań dla usługi zdalnego dostępu do sieci WAN KRUS będzie zawarty w SIWZ. 3. zarządzanie w ramach outsourcingu zainstalowaną i wdrożoną przez Wykonawcę infrastrukturą sieci WAN. Wykonawca przejmie na siebie w szczególności outsourcing usług związanych z zabezpieczaniem, monitorowaniem, zarządzaniem, rekonfiguracją, utrzymaniem oraz serwisowaniem sieci LAN/WAN oraz systemu telefonii IP. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą zawarte w SIWZ. 4. zapewnienie narzędzi umożliwiających Zamawiającemu monitorowanie kluczowych paramentów sieci LAN i WAN dla pięciu pracowników Zamawiającego jednocześnie. Wykonawca dostarczy sprzęt niezbędny do zapewnienia usługi monitorowania wraz z odpowiednim oprogramowaniem/licencjami. Szczegółowe wymagania w zakresie oprogramowania i sprzętu będą zawarte w SIWZ; 5. udostępnienie bezpłatnej infolinii pracującej w trybie 24/7/365 służącej do zgłaszania przez Zamawiającego awarii i usterek w funkcjonowaniu sieci WAN KRUS; 6. Wykonawca zapewni dla wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach realizacji zamówienia świadczenie usług serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego, zapewniającego ich prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie, w całym okresie świadczenia usług na gwarantowanym poziomie jakości; 7. W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje projekt techniczny rozwiązania oraz dokumentację powykonawczą po wdrożeniu usług. Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy 4/15

5 5/15 II.2.2) II.2.3) II.3) dane odnośnie wszystkich funkcjonalności zaimplementowanych w obecnie eksploatowanym rozwiązaniu w celu ich prawidłowego przeniesienia przez Wykonawcę na nową infrastrukturę; 8. W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi przenoszenia w trakcie trwania umowy lokalizacji typu OR, PTR lub PT w przypadku zmiany ich siedzib. Szczegółowe informacje na temat przenoszenia siedzib lokalizacji będą zawarte w SIWZ. II. Dodatkowe uwarunkowania 1. świadczenie usług w ramach niniejszego zamówienia musi być realizowane w oparciu o infrastrukturę sieci szkieletowej MPLS którą dysponuje Wykonawca. W tym zakresie Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców; 2. świadczenie usług sieci WAN w lokalizacjach Zamawiającego rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia r. i będzie poprzedzone okresem wdrożenia sieci przez Wykonawcę. Szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia będą opisane w SIWZ. 3. Wykonawca musi dysponować pomieszczeniem bądź pomieszczeniami, w których będą mogły być umieszczone urządzenia Węzła Centralnego. Pomieszczenia/pomieszczenie muszą spełniać następujące warunki: 3.1. muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych Warszawy,; 3.2. pomieszczenie lub pomieszczenia muszą spełniać wszelkie wymagania określone przez producentów urządzeń w odniesieniu do warunków technoklimatycznych oraz muszą być zlokalizowane w jednym budynku. Budynek musi spełniać wymagania obiektu budowlanego łączności klasy B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.U. nr 50, poz. 271); 3.3. budynek musi mieć możliwość podłączenia dwoma niezależnymi drogami kablowymi łączy Gigabit Ethernet w relacji Węzeł Centralny Centrala KRUS. 4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto wynikające z oferty. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości złotych (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją Wadium na usługi sieci WAN 5/15

6 6/15 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U z późn.zm.) w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lub; b) oświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania działalności telekomunikacyjnej - w przypadku przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do wykonywania działalności telekomunikacyjnej w trybie art. 10 ust. 9 ustawy Prawo telekomunikacyjne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). B. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego); 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 6/15

7 7/15 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8. jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 1. zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. B pkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. B pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 7/15

8 8/15 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. C pkt 1, 2,zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w Sekcji III.2.1 lit. C pkt 1, 2 stosuje się odpowiednio. D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg. wzorów oświadczeń stanowiących załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). E. Inne dokumenty: 1. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie został podpisany przez osoby umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a wniosek nie jest podpisany przez wszystkich członków konsorcjum]. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1 i 2 Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne dla dokonania oceny spełniania wymogów, ponadto: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.2.1) lit B pkt 1. 8/15

9 9/15 III.2.2) III.2.3) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla udokumentowania spełnienia warunków Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. sprawozdanie finansowe albo jego część, potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 2, a jeśli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca musi wykazać, że: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN; 2. w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w każdym roku obrotowym: a) osiągnął średni przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż PLN; b) osiągnął wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) rozumiany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) równy lub większy ( ) 1,3 przy czym, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten odnosi się do Wykonawcy, który wykazuje przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w największej części składającej się na spełnienie warunku, o którym mowa w lit. a) powyżej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla udokumentowania spełnienia warunków Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt 1.1 i 1.2 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów dotyczących wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Załączanymi dowodami są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 9/15

10 10/15 b) w przypadku zamówień na usługi oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1a) i 1b). Wykaz powinien zawierać główne usługi wykonane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu. Za główne usługi, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunków, o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt 1.1 i 1.2 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. 2. Na potwierdzenie spełniania warunku o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 2 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp tj. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że: 1.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Za wykonanie usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę obejmującą dostarczenie, zestawienie, uruchomienie i utrzymanie sieci WAN zbudowanej w oparciu o technologię MPLS dla co najmniej 200 lokalizacji użytkownika, rozlokowanych we wszystkich 16 województwach Polski, świadczoną przez okres co najmniej 3 lat, przy czym okres świadczenia usługi utrzymania trwał nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku; 1.2 W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, wykonuje co najmniej 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Za usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na wdrożeniu i świadczeniu usług systemu telefonii IP składającego się z co najmniej 1200 telefonów IP w środowisku sieci WAN, składającym się z co najmniej 90 węzłów rozproszonych geograficznie (w rozumieniu różnych miejscowości), przy czym okres świadczenia usługi trwał nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym zapewni w składzie zespołu wykonawczego, wyznaczonego do wykonania niniejszego zamówienia, udział osób spełniających poniższe wymagania: a. kierownika zespołu, odpowiedzialnego za pracę wszystkich członków zespołu wykonawczego, z doświadczeniem w sprawowaniu analogicznej funkcji w co najmniej dwóch przedsięwzięciach teleinformatycznych, przez cały okres ich realizacji, obejmujących w szczególności: świadczenie usług transmisji danych oraz zestawienie i utrzymanie infrastruktury niezbędnej do świadczenia tych usług, w tym co najmniej jedno o wartości minimum PLN brutto. b. co najmniej czterech osób, każda z doświadczeniem technicznym w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia obejmującego co najmniej dwa z następujących elementów: budowa sieci szkieletowej, 10/15

11 11/15 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) utrzymanie sieci WAN, zarządzanie siecią WAN, instalacja i utrzymanie infrastruktury telefonii IP, zarządzanie siecią telefonii IP, które zakończyło się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i trwały co najmniej 3 lata lub trwają nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i które miało wartość minimum PLN brutto. Poprzez doświadczenie techniczne Zamawiający rozumie udział tych osób w ww. przedsięwzięciach jako członków zespołu realizujących prace o charakterze technicznym. c. co najmniej 10 specjalistów legitymujących się kwalifikacjami i doświadczeniem, niezbędnym do wykonania zamówienia w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania sieci LAN/WAN oraz telefonii IP, w tym minimum dwóch osób legitymujących się certyfikatem CCIE (lub innym równoważnym, wystawianym przez producenta sprzętu typu: routery, switche, elementy platformy telefonii IP, elementy systemu bezpieczeństwa sieciowego) oraz minimum jednej osoby legitymującej się certyfikatem CCNP (lub innym równoważnym, wystawianym przez producenta sprzętu typu: routery, switche, elementy platformy telefonii IP, elementy systemu bezpieczeństwa sieciowego) oraz minimum jednej osoby legitymującej się certyfikatem CISA lub CISM lub CISSP lub CRISC albo równoważnym do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez instytucję świadczącą publiczne usługi szkoleń (powszechnie dostępne), pozwalających zdobyć wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury Ograniczona Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1) Zamawiający dokona analizy treści złożonych dokumentów i oświadczeń. Sprawdzi zawarte w nich informacje i oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zastrzega, że ocenie punktowej w celu ustalenia listy Wykonawców zaproszonych do składania ofert podlegać będą jedynie własne doświadczenia Wykonawcy (lub Wykonawców występujących wspólnie) Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się doświadczeniem i wiedzą innych podmiotów na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 3) Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem, że: a) jeżeli liczba Wykonawców spełniających wymagane warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich tych Wykonawców, b) jeżeli liczba Wykonawców spełniających wymagane warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona oceny punktowej na podstawie przedstawionych przez Wykonawców wykazów 11/15

12 12/15 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu usług referencyjnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres i zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4 i 5; c) w przypadku otrzymania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów, zgodnie z lit. b, o ich kolejności decydować będzie sumaryczna wartość (w PLN) wszystkich punktowanych usług, według zasady: wyższa sumaryczna wartość wyższa pozycja w kolejności. W przypadku równej wartości sumarycznej, o której mowa w zdaniu powyżej, Wykonawcy, których to dotyczy będą klasyfikowani na tej samej pozycji ex aequo i jeśli będzie to pozycja z zakresu 1 5 (włącznie) zostaną zaproszeni do składania ofert.4) Opis oceny i klasyfikacji Wykonawców:Zamawiający spośród Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wyłoni 5 Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, według niżej opisanych kryteriów, liczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. 1. Kryterium (z)realizowane usługi WAN (określone w pkt III.2.3 ppkt 1.1): 10 pkt. za każdą dodatkową usługę. Oceniane będą max. 3 usługi.2. Kryterium (z)realizowane wdrożenia i usługi telefonii IP (określone w pkt III.2.3 ppkt 1.2): 5 pkt. za każde dodatkowe wdrożenie. Oceniane będą max. 3 wdrożenia.3. Kryterium sumaryczna ilość wdrożonych, unikalnych (niepowtarzających się) rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji, w ramach wszystkich wskazanych usług, określonych w pkt III.2.3 ppkt 1.1. Liczone będą rozwiązania spośród następujących: DDoS, DLP, IPS 3 pkt. za każde rozwiązanie (max. 9 pkt.).4. Kryterium sumaryczna wartość usług / wdrożeń (określonych w pkt III.2.3 ppkt 1.1 i 1.2 ): 1 pkt. za każde pełne 15 mln zł. brutto. Oceniane będzie max. 6 usług / wdrożeń (po trzy pierwsze z listy).5) W celu wykazania usług referencyjnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykazu wykonanych usług referencyjnych, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia, oraz załączenia dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzających spełnienie warunku określonego w Sekcji III.2.3) ppkt 1, 2. Dla potrzeb klasyfikacji wykonawców, Zamawiający uwzględni: a) dla kryteriów 1 i 2 (usługi WAN oraz usługi IP) nie więcej niż 3 pierwsze dodatkowe (ponad usługę wykazaną na okoliczność spełnienia warunku udziału w postępowaniu), własne usługi referencyjne dla każdego z obszarów uwzględnionych w Tabeli 1 i Tabeli 2 Załącznika 5 do Ogłoszenia; b) dla kryterium 3 (ilość wdrożeń rozwiązań bezpieczeństwa) maksymalnie 3 wykazane unikalne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji Tabela 3 w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia; c) dla kryterium 4 (sumaryczna wartość usług/wdrożeń) pierwsze 3 własne usługi referencyjne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wykazane w Tabeli 1 oraz Tabeli 2 Załącznika nr 5 do Ogłoszenia (łącznie maksymalnie 6 usług). Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP-2310/ 18 /2014 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 12/15

13 13/15 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Załącznikami do wniosku są następujące załączniki do ogłoszenia: a) załącznik nr 1 Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; b) Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; c) Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; d) Załącznik nr 4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; e) Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług; f) Załącznik nr 6 Wykaz osób; g) Załącznik nr 8 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności. 3. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 4. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 5. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub raportu faxu. 6. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do wniosku. 7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być sporządzony w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną czytelną techniką w sposób zapewniający jego czytelność i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 13/15

14 14/15 8. Wniosek wraz z załącznikami (wymienionymi w ogłoszeniu o zamówieniu) musi być podpisany i ostemplowany pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony wniosku powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 10. Ewentualne poprawki we wniosku powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 11. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia na język polski. 12. Dokumenty składające się na wniosek powinny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); b. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. 15. W przypadku wniosku składanego wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań dotyczących art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ogłoszeniu spełniają łącznie, natomiast warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia, każdy z wykonawców musi spełnić samodzielnie (oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1)lit B. 1) 8) winien złożyć każdy Wykonawca). 16. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 17. Złożenie i otwarcie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć wniosek w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Biuro Zamówień Publicznych, al. Niepodległości 190, Warszawa, nazwa i dokładny adres Wykonawcy, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Usługi operatorskie sieci WAN. Zamawiający, przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, będzie żądał złożenia przez Wykonawcę wykazanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wszystkich certyfikatów i zaświadczeń. 14/15

15 15/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Zamawiający informuje, że przy przeliczeniu wartości kwot w dokumentach przedstawionych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyrażonych w walutach obcych, stosowany będzie średni kurs wymiany walut NBP dla danej waluty z dnia opublikowania przez Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. W przypadku, gdy dana waluta już nie istnieje (nie obowiązuje), to do przeliczenia wartości przyjęty będzie kurs wymiany walut NBP z ostatniego dnia jej istnienia (obowiązywania). Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. ustawy; 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. ustawy. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. Ustawy w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /15

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360071-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 249-436411. Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 249-436411. Ogłoszenie o zamówieniu 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436411-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243914-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340598-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2011/S 209-340598 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31117-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306919-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 154-284502. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 154-284502. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284502-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 154-284502 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71483-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63345-2016:text:pl:html Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S 039-063345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131519-2013:text:pl:html PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13250-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252934-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410940-2012:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187903-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 107-187903 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39205-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Kable energetyczne 2014/S 077-133131. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Kable energetyczne 2014/S 077-133131. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133131-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Kable energetyczne 2014/S 077-133131 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo