Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala al. Niepodległości 190 Punkt kontaktowy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Danuta Nowicka, Beata Borucka w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, pok. 101 Kancelaria al. Niepodległości Warszawa POLSKA I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Ubezpieczenia Rolnicze Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Usługi operatorskie sieci WAN. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi 1/15

2 2/15 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Kategoria usług: nr 5: Usługi telekomunikacyjne Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: KRUS Centrala oraz terenowe jednostki organizacyjne KRUS na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pomieszczenia będące w dyspozycji Wykonawcy stanowiące Węzeł Centralny, w granicach administracyjnych Warszawy. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia są usługi operatorskie sieci WAN obejmujące transmisję danych, głosu i obrazu z zapewnieniem mechanizmów bezpieczeństwa, jak również dostarczenie urządzeń, zestawienie łączy, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sieci niezbędną do świadczenia tych usług, w szczególności: usług sieci WAN w lokalizacjach Zamawiającego, centralnego dostępu do sieci Internet oraz dostępu beneficjentów KRUS poprzez Internet do usług świadczonych przez KRUS drogą elektroniczną. Wszelkie wymagania szczegółowe dla usług, sprzętu i oprogramowania, niezbędnego do wykonania zamówienia, w tym między innymi: specyfikacje techniczne sprzętu i oprogramowania, jego kompletacja oraz ilości w poszczególnych asortymentach będą opisane w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zamieszczony w SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: I. Zakres zamówienia: 1. Dostarczenie infrastruktury pozwalającej na zestawienie i uruchomienie łączy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, w tym w szczególności: routerów, aktywnych urządzeń sieci LAN (przełączników), urządzeń i systemów zapewniających bezpieczeństwo sieciowe (DDoS, IPS, DLP itp.), urządzeń zapewniających bezpieczny styk z Internetem (w tym dostęp z sieci Internet do usług świadczonych przez KRUS) i siecią stesta realizowaną przez MSW oraz zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi informatyczne na rzecz Zamawiającego, systemu telefonii IP zaprojektowanego według zdefiniowanych przez Zamawiającego w SIWZ wymagań, systemu zarządzania siecią LAN/WAN oraz elementów pasywnych, które będą zainstalowane w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego, takich jak: szafy krosownicze 19", patchpanele, listwy zasilające, urządzenia podtrzymujące zasilanie i inne elementy niezbędne do budowy niezawodnego, kompleksowego i nowoczesnego systemu teleinformatycznego. 2. Zaprojektowanie i budowa infrastruktury, łącza transmisji danych 2.1. zaprojektowanie i - w oparciu o dostarczoną infrastrukturę - uruchomienie sieci WAN łączącej jednostki organizacyjne Zamawiającego: 2/15

3 3/15 Centrala KRUS; oddziały regionalne (OR) 16 lokalizacji. placówki terenowe 256 lokalizacji, w tym: 33 placówki terenowe o rozszerzonym zakresie działania (PTR). 223 pozostałe placówki terenowe (PT), oraz Węzeł Centralny, który musi być lokalizacją Wykonawcy, w której będzie funkcjonować część infrastruktury sieci WAN KRUS. Wymagania szczegółowe dla Węzła Centralnego i łączy, w tym między innymi: specyfikacje techniczne sprzętu oraz oprogramowania, jego kompletacja oraz ilości w poszczególnych asortymentach będą szczegółowo opisane w SIWZ. Topologia sieci musi zapewnić komunikację typu każdy z każdym (full mesh). Architektura sieci musi być oparta o specyfikację MPLS. Transmisja danych musi być szyfrowana. Sieć WAN musi zapewniać mechanizmy Quality of Service. Orientacyjne wartości przepustowości łączy dla ww. lokalizacji podano poniżej. Szczegółowe wymagania dotyczące przepustowości łączy w poszczególnych lokalizacjach będą określone w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia w SIWZ innych, w szczególności wyższych, przepustowości. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia na etapie realizacji umowy - przepustowości dla wybranych lokalizacji. Stosowny mechanizm zostanie określony w SIWZ. a. Węzeł Centralny: orientacyjna przepustowość łącza podstawowego i zapasowego 500 Mb/s, architektura podłączenia łącza podstawowego i zapasowego 2 x CPE. b. OR: orientacyjna przepustowość łącza podstawowego i zapasowego 20 Mb/s, architektura podłączenia łącza podstawowego i zapasowego 2 x CPE. c. PTR: orientacyjna przepustowość łącza podstawowego i zapasowego 15 Mb/s, architektura podłączenia łącza podstawowego i zapasowego 2 x CPE. d. PT: orientacyjna przepustowość łącza podstawowego i zapasowego 4 Mb/s, architektura podłączenia łącza podstawowego i zapasowego 1 x CPE. Łącza dostępowe w odniesieniu do ww. lokalizacji mogą być budowane przez Wykonawcę przy wykorzystaniu następujących technologii: MetroEthernet na bazie sieci kablowej, dla łącza podstawowego oraz zapasowego. MetroEthernet na bazie sieci radiowej w paśmie licencjonowanym tylko w przypadku łącza zapasowego. Zamawiający wyklucza budowanie tych łączy dostępowych z wykorzystaniem: zasobów publicznej sieci Internet, infrastruktury znajdującej się poza terytorium Polski, łączy w technologii asymetryczny DSL, łączy satelitarnych oraz Wimax, komutowanych łączy telefonicznych, łączy w technologiach radiowych w paśmie nie podlegającym licencjonowaniu, łączy w technologii HSDPA w relacji Centrala KRUS (CK) Węzeł Centralny (WC) zestawienie 4 łączy w technologii Gigabit Ethernet/ ATM, za pomocą 2 rozdzielnych fizycznie dróg optycznych, po dwa łącza Gigabit Ethernet poprowadzone każdą z tych dróg. Wymagania szczegółowe dotyczące tych łączy będą opisane w SIWZ; 2.3. w relacji Centrala KRUS (CK) Ośrodek Zapasowy (BDC) oraz Ośrodek Zapasowy (BDC) Węzeł Centralny (WC): dostarczenie, instalacja, konfiguracja i uruchomienie oraz zarządzanie urządzeniami platformy optycznej DWDM oraz zapewnienie dwóch włókien światłowodowych poprowadzonych dwoma niezależnymi fizycznie drogami, w relacji CK-BDC oraz BDC-WC; 3/15

4 4/ w oparciu o ww. włókna światłowodowe poprowadzone w relacji CK-BDC zestawienie łącza podstawowego i zapasowego, o parametrach określonych poniżej: łącze podstawowe i zapasowe; ilość portów dla każdego łącza: 3 x GbE, 2 x FC, przepustowość pojedynczego interfejsu: 1 Gbps (dla portów GbE), 4 Gbps (dla portów FC) w oparciu o ww. włókna światłowodowe poprowadzone w relacji BDC-WC zestawienie łącza podstawowego i zapasowego, o parametrach określonych poniżej: łącze podstawowe i zapasowe; ilość portów dla każdego łącza: 3 x GbE; przepustowość pojedynczego interfejsu: 1Gbps (dla portów GbE). Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne dotyczące platformy optycznej DWDM oraz zestawionych łączy a także elementów aktywnych LAN w BDC, a także dane adresowe BDC będą zawarte w SIWZ. Na potrzeby niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że BDC znajduje się w promieniu 60 km od CK zbudowanie, wdrożenie i zarządzanie systemem telefonii IP, w skład którego wejdzie do 4000 telefonów IP, wraz z elementami rozszerzającymi funkcjonalność systemu tj.: pocztą głosową, Contact Center bazującym na technologii IP, funkcjonalnością sekretarsko-dyrektorską, systemem obsługi konferencji audio/web, systemem taryfikacji. Sieci WAN oraz LAN będą platformą transportową systemu telefonii IP. W ramach systemu telefonii IP zapewnienie konfiguracji styku telefonii IP z telefonią publiczną. Wymagania szczegółowe dotyczące systemu telefonii IP będą opisane w SIWZ zapewnianie centralnego dostępu do sieci Internet w postaci łączy: podstawowego i zapasowego, o przepływnościach nie mniejszych niż 500 Mb/s każde. Do transmisji ruchu pomiędzy centralnym punktem dostępu z siecią Internet zlokalizowanym w Węźle Centralnym, a jej użytkownikami będzie służyła sieć WAN KRUS. Wykonawca zapewni ponadto w ramach świadczonej usługi jedną podsieć klasy C - /24, publicznych adresów IP; 2.6. zapewnienie usługi zdalnego dostępu do sieci WAN KRUS dla 50 użytkowników Zamawiającego, zrealizowaną poprzez zestawianie bezpiecznych połączeń, opartych o szyfrowanie protokołem IPSec. Rozwiązanie musi zapewniać użytkownikom bezpieczny zdalny dostęp do wewnętrznych zasobów sieci WAN KRUS, jak również niezależnie od tego, dostęp do sieci Internet. W ramach tej usługi Wykonawca dostarczy aktywne karty transmisji danych oraz ewentualnie inne niezbędne komponenty wykorzystywane do autoryzacji połączeń z siecią WAN KRUS. Szczegółowy opis wymagań dla usługi zdalnego dostępu do sieci WAN KRUS będzie zawarty w SIWZ. 3. zarządzanie w ramach outsourcingu zainstalowaną i wdrożoną przez Wykonawcę infrastrukturą sieci WAN. Wykonawca przejmie na siebie w szczególności outsourcing usług związanych z zabezpieczaniem, monitorowaniem, zarządzaniem, rekonfiguracją, utrzymaniem oraz serwisowaniem sieci LAN/WAN oraz systemu telefonii IP. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą zawarte w SIWZ. 4. zapewnienie narzędzi umożliwiających Zamawiającemu monitorowanie kluczowych paramentów sieci LAN i WAN dla pięciu pracowników Zamawiającego jednocześnie. Wykonawca dostarczy sprzęt niezbędny do zapewnienia usługi monitorowania wraz z odpowiednim oprogramowaniem/licencjami. Szczegółowe wymagania w zakresie oprogramowania i sprzętu będą zawarte w SIWZ; 5. udostępnienie bezpłatnej infolinii pracującej w trybie 24/7/365 służącej do zgłaszania przez Zamawiającego awarii i usterek w funkcjonowaniu sieci WAN KRUS; 6. Wykonawca zapewni dla wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach realizacji zamówienia świadczenie usług serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego, zapewniającego ich prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie, w całym okresie świadczenia usług na gwarantowanym poziomie jakości; 7. W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje projekt techniczny rozwiązania oraz dokumentację powykonawczą po wdrożeniu usług. Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy 4/15

5 5/15 II.2.2) II.2.3) II.3) dane odnośnie wszystkich funkcjonalności zaimplementowanych w obecnie eksploatowanym rozwiązaniu w celu ich prawidłowego przeniesienia przez Wykonawcę na nową infrastrukturę; 8. W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi przenoszenia w trakcie trwania umowy lokalizacji typu OR, PTR lub PT w przypadku zmiany ich siedzib. Szczegółowe informacje na temat przenoszenia siedzib lokalizacji będą zawarte w SIWZ. II. Dodatkowe uwarunkowania 1. świadczenie usług w ramach niniejszego zamówienia musi być realizowane w oparciu o infrastrukturę sieci szkieletowej MPLS którą dysponuje Wykonawca. W tym zakresie Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców; 2. świadczenie usług sieci WAN w lokalizacjach Zamawiającego rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia r. i będzie poprzedzone okresem wdrożenia sieci przez Wykonawcę. Szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia będą opisane w SIWZ. 3. Wykonawca musi dysponować pomieszczeniem bądź pomieszczeniami, w których będą mogły być umieszczone urządzenia Węzła Centralnego. Pomieszczenia/pomieszczenie muszą spełniać następujące warunki: 3.1. muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych Warszawy,; 3.2. pomieszczenie lub pomieszczenia muszą spełniać wszelkie wymagania określone przez producentów urządzeń w odniesieniu do warunków technoklimatycznych oraz muszą być zlokalizowane w jednym budynku. Budynek musi spełniać wymagania obiektu budowlanego łączności klasy B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.U. nr 50, poz. 271); 3.3. budynek musi mieć możliwość podłączenia dwoma niezależnymi drogami kablowymi łączy Gigabit Ethernet w relacji Węzeł Centralny Centrala KRUS. 4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto wynikające z oferty. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości złotych (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją Wadium na usługi sieci WAN 5/15

6 6/15 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U z późn.zm.) w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lub; b) oświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania działalności telekomunikacyjnej - w przypadku przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do wykonywania działalności telekomunikacyjnej w trybie art. 10 ust. 9 ustawy Prawo telekomunikacyjne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). B. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego); 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 6/15

7 7/15 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8. jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 1. zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. B pkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. B pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 7/15

8 8/15 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. C pkt 1, 2,zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w Sekcji III.2.1 lit. C pkt 1, 2 stosuje się odpowiednio. D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg. wzorów oświadczeń stanowiących załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). E. Inne dokumenty: 1. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie został podpisany przez osoby umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a wniosek nie jest podpisany przez wszystkich członków konsorcjum]. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1 i 2 Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne dla dokonania oceny spełniania wymogów, ponadto: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.2.1) lit B pkt 1. 8/15

9 9/15 III.2.2) III.2.3) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla udokumentowania spełnienia warunków Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. sprawozdanie finansowe albo jego część, potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 2, a jeśli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca musi wykazać, że: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN; 2. w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w każdym roku obrotowym: a) osiągnął średni przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż PLN; b) osiągnął wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) rozumiany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) równy lub większy ( ) 1,3 przy czym, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten odnosi się do Wykonawcy, który wykazuje przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w największej części składającej się na spełnienie warunku, o którym mowa w lit. a) powyżej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla udokumentowania spełnienia warunków Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt 1.1 i 1.2 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów dotyczących wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Załączanymi dowodami są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 9/15

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17124-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253332-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203590-2014:text:pl:html Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109166-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo