Nr 95 GRUDZIE Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 95 GRUDZIE 2008. Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy"

Transkrypt

1 CZYLI O WARSZAWSKICH WIEŻOWCACH Nr 95 GRUDZIE 2008 Od wielu lat toczy się dyskusja na temat wysokości zabudowy Warszawy. Jedni uważają, że wieżowce są po prostu nieludzkie, inni widzą w nich metodę optymalizacji zagospodarowania przestrzeni, dla wielu zaś zabudowa wysoka to świadectwo prestiżu i dobrobytu miasta i jego mieszkańców. Wieżowce są symbolem silnej i nowoczesnej gospodarki. To dobrze, że powstają, pod warunkiem że nie naruszają ładu przestrzennego w mieście i tworzą świadomą kompozycję. Ostatnie lata przyniosły bardzo silną presję realizacji w Warszawie budynków wysokościowych. Wiele propozycji jest bardzo interesujących. Kolejne uchwalane plany miejscowe i korekta Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy pozwolą z pewnością zapanować nad inwestycyjnym żywiołem. Aby zawarte w nich regulacje dotyczące wysokościowców poprawiły, a nie pogorszyły, wizerunek centrum miasta prowadzone są szczegółowe studia i analizy, których efekty właśnie prezentujemy. Władze Warszawy pragną, żeby stolica była miejscem, gdzie konkurują architekci z Polski oraz z całego świata, zostawiając tu świadectwo swoich czasów, aby Warszawa stała się stolicą godną Europy XXI wieku. Cieszymy się, że Warszawa przyciąga architektoniczne sławy. Wierzę, że za kilka, a najdalej kilkanaście lat stolica będzie miała swój Manhattan, zakomponowany zespół wysokościowców przełamujący dominację Pałacu Kultury i Nauki w centrum miasta. Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

2 ANALIZA URBANISTYCZNA LOKALIZACJI BUDYNKÓW WYSOKOŚCIOWYCH NA OBSZARZE ŚRÓDMIEŚCIA WARSZAWY Przebiegające od momentu transformacji ustrojowej procesy zmian w strukturze przestrzennej Warszawy uległy znacznemu przyspieszeniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej i w wyniku tzw. boomu budowlanego. Związany z tym wzrost skali zabudowy stał się wielką szansą, ale i zagrożeniem dla tożsamości miasta. Przeprowadzona analiza urbanistyczna lokalizacji ponad 50 wieżowców projektowanych w śródmieściu była okazją do zbadania przyszłej ewolucji panoramy miasta oraz określenia sposobu ochrony widokowej zespołu Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto opracowano koncepcję strefowania wieżowców oraz system oceny architektury i funkcji zabudowy wysokościowej. Oprócz metodycznych podstaw stworzono kompleksową bazę danych, opartą na wirtualnej makiecie Warszawy, która pozwoliła na praktyczne zastosowanie wytycznych i wniosków w polityce przestrzennej władz miasta. Większość projektowanych wieżowców przekracza 100 m wysokości i jest lokalizowana na obszarach śródmiejskich z dopuszczalną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zabudową przekraczającą 30 m wysokości, na których nie ma jeszcze obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W praktyce może to powodować przypadkowy rozkład wielu bardzo wysokich dominant przestrzennych, pozbawionych wzajemnego kontekstu i zniekształcających zarówno strukturę zabudowy wewnątrz śródmieścia, jak i panoramę miasta widzianą od strony Wisły. Brak jednoznacznych reguł i wymagań dotyczących projektowania w Warszawie budynków o niespotykanej dotąd skali stał się jedną z przyczyn olbrzymich różnic w jakości projektów. Poza nielicznymi wyjątkami, kwestia wysokiego poziomu architektury, kontekstu z otoczeniem i tworzenia wartościowych przestrzeni publicznych była w większości projektowanych dominant potraktowana marginalnie. Również sposób prezentacji najbardziej eksponowanych w przestrzeni miasta budynków odbiegał w wielu koncepcjach od przyjętych standardów projektowych lub zawierał niepełne informacje wizualne. Oprócz uporządkowania informacji i sformułowania wniosków na temat możliwości racjonalnego kształtowania zabudowy wysokościowej w skali i kontekście Warszawy, analiza była praktycznym testem wirtualnej makiety miasta obejmującej istniejącą zabudowę razem z ukształtowaniem terenu i drzewami. Posługując się komputerowym modelem miasta, zweryfikowano szereg ustaleń zawartych w dokumentach planistycznych (m.in. spójność zapisów w projektowanych mpzp oraz strefy wysokości w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ) lub doprecyzowano (np. wytyczne UNESCO dotyczące ochrony widokowej Starego Miasta). Władze miasta zyskały tym samym nowe narzędzie analityczne przydatne do stałego monitoringu krajobrazu Warszawy. Do przygotowania analizy użyto następujących narzędzi i baz danych: wirtualna makieta 3D śródmieścia, zdjęcia lotnicze, rozwinięcia panoramiczne z punktów widokowych i w poziomie terenu, ortofotomapa miasta, dane o wysokościowcach od inwestorów i zarządców budynków oraz ze strony oprogramowanie GIS i CAD (2D i 3D). Zestawienie wybranych wieżowców stolicy (projektowanych i istniejących) na podstawie diagramów skyscraperpage.com

3 Analiza urbanistyczna lokalizacji budynków wysokościowych na obszarze śródmieścia Warszawy (I i II etap) została wykonana w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju (MPPPiSR) na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ZESPÓŁ AUTORSKI autor mgr inż. arch. Wojciech Oleński założenia metodologiczne, baza danych 2D i 3D, zdjęcia i wizualizacje panoramy miasta, koncepcja ochrony Zespołu UNESCO współpraca autorska (II etap) mgr inż. arch. Monika Pękalska analiza stref lotniczych, ewaluacja architektury wieżowców mgr inż. Maciej Błażejewski dane do analizy komunikacyjnej, baza danych warszawskich wysokościowców kierownik MPPPiSR mgr inż. arch. Jolanta Urbanowska generalny projektant MPPPiSR mgr inż. arch. Konrad Burczyński konsultacje Marek Mikos, Jolanta Latała, Tomasz Zemła, Maria Głodkowska, Tomasz Gamdzyk Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego arch. Małgorzata Sprawka MPPPiSR, projekt mpzp rejonu PKiN prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski konstrukcja budynków wysokościowych mgr inż. arch. Jerzy Skrzypczak pracownia J&J (projektant Zachodniego Rejonu Centrum) Sławomir Ratajski, Aleksandra Wacławczyk Polski Komitet ds. UNESCO Ewa Nekanda-Trepka Stołeczny Konserwator Zabytków Katarzyna Piotrowska-Nosek, Anna Marconi-Betka Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Zespół ds. Światowego Dziedzictwa i Pomników Historii arch. Renata Jentys National Capital Commission, Ottawa arch. Maciej Oleński obiekty historyczne i zabytkowe Zestawienie ilościowe budynków wysokościowych na analizowanym obszarze śródmieścia Warszawy grudzień 2008 r. liczba wysokość historyczne 2 50 m, 66 m* istniejące m, 231 m** w budowie m, 192 m*** projektowane m * PAST-a (wzniesiony w 1908 r.) oraz hotel Prudential (wzniesiony w 1936 r.), ** Pałac Kultury i Nauki z iglicą, *** Złota 44 Tower (D. Libeskind, ORCO) Przykład analizy widokowej skupiska wieżowców City w panoramie miasta widok z mostu Śląsko-Dąbrowskiego

4 RÓŻNE DEFINICJE WYSOKOŚCI I DOMINANT W PRZESTRZENI Pojęcia dominanty przestrzennej i wysokościowej budynku są w różny sposób i w różnym zakresie zdefiniowane, dlatego znaczeniowo są niejasne. Definicja obiektu spełniającego rolę dominanty urbanistycznej pojawia się w terminologii stosowanej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w których rozróżnione są dwa rodzaje dominant: dominanta przestrzenna budynek lub jego fragment wyróżniający się wśród otaczającej zabudowy architekturą, dominanta wysokościowa budynek lub jego fragment wyróżniający się wśród otaczającej zabudowy wysokością. W ustawowych regulacjach dotyczących wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dominanty kompozycji przestrzennej zaliczane są do charakterystycznych elementów zagospodarowania przestrzennego (obok pierzei ulic, placów, osi i punktów widokowych) [Dz.U. z r., Nr 164, poz. 1587, 2]. Prawo budowlane poprzez rozporządzenie dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, 8], wprowadza cztery grupy wysokości budynków, rozróżniając: budynek niski do 12 m nad poziomem terenu, budynek średniowysoki ponad 12 m do 25 m nad poziomem terenu, budynek wysoki ponad 25 m do 55 m nad poziomem terenu, budynek wysokościowy przekraczający wysokość 55 m nad poziomem terenu. W Europie Zachodniej za dolną granicę najwyższych budynków przyjmuje się wysokość m i w przedstawionej analizie zaproponowano wyodrębnienie takiej kategorii budynków poprzez wprowadzenie pojęcia wieżowiec. Odmienne przedziały stref wysokości określono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, ustalając obszary dopuszczalnej wysokości: strefa do 12 m, strefa m, strefa m, strefa >30 m. Większość terenów należących do kategorii wysokości zabudowy powyżej 30 m koncentruje się w rejonie południowym i zachodnim centrum miasta, czyli w tzw. strefie śródmieścia funkcjonalnego Warszawy. 4

5 HISTORIA WARSZAWSKICH DRAPACZY CHMUR Najstarsze przekazy związane z wysokimi budynkami w Warszawie wiążą się z budową Kolegiaty Piastowskiej w XIV wieku oraz z 80-metrową wieżą Kolegiaty Świętojańskiej z XVI wieku (zniszczona przez huragan w 1602 roku). Pierwsze wieżowce wyznaczające nową skalę zabudowy Warszawy powstały tuż przed I wojną światową, w ukształtowanej już w drugiej połowie XIX wieku wielkomiejskiej zabudowie. Jednym z wyższych w Europie drapaczy chmur był gmach szwedzkiego Towarzystwa Telefonów Cedergren, zwany PAST-ą (1908 r., wys. 50 m). Jednak do początku lat 20. w panoramie Warszawy dominowały kopuły monumentalnego soboru na placu Saskim z 70-metrową dzwonnicą, wystawionego przez władze carskie w obcym Warszawie wschodnim stylu i w dysharmonii z otoczeniem (rozebrany w latach ). W okresie międzywojennym najwyższym budynkiem był stojący od 1934 roku przy placu Napoleona gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential (wys. 57 m). Wzniesiono również szereg wartościowych monumentalnych budowli publicznych oraz ponad 60-metrową wieżę lotniczą na Okęciu. Dalsze plany, zmieniające skalę zabudowy Warszawy oraz przesuwające jej centrum w kierunku południowo-zachodnim, wiązały się z koncepcją urbanistyczną Dzielnicy im. J. Piłsudskiego, gdzie miały stanąć najważniejsze gmachy rządowe i kulturalne oraz główna dominanta w postaci Świątyni Opatrzności Bożej (proj. B. Pniewski, wys.100 m). Założenia te wpisywały się w znacznie szerszą koncepcję rozbudowy i unowocześniania miasta, realizowaną przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, współorganizatora wystaw Warszawa Przyszłości (1936 r.), Warszawa Wczoraj, Dziś i Jutro (1938 r.) oraz 4-letniego planu Stolica frontem do Wisły. Wybuch II wojny światowej zniweczył realizację śmiałych koncepcji urbanistycznych. Już na początku wojny Niemcy zrujnowali wiele kwartałów śródmiejskiej zabudowy, w tym szereg ważnych budynków publicznych, m.in. nowy dworzec kolejowy Warszawa Główna i Dworzec Pocztowy. Po Powstaniu Warszawskim, na skutek planowego niszczenia miasta przez Niemców, unicestwieniu uległo 55% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. W śródmieściu większość budynków została wypalona, ale konstrukcje niektórych, m.in. najwyższych Prudentialu i PAST-y, przetrwały i nadawały się do odbudowy. Główną instytucją odpowiedzialną za odbudowę miasta ze zniszczeń było powołane na początku 1945 r. Biuro Odbudowy Stolicy (BOS), które w praktyce stało się narzędziem politycznoestetycznych zmian. BOS w istotny sposób przyczyniło się do nowych wyburzeń i niekorzystnej zmiany układu urbanistycznego miasta, które pozbawiono znacznej części wielkomiejskiej zabudowy, stanowiącej unikalną oprawę dla przyszłych wieżowców oraz urbanistyczny szkielet miasta. Pomimo interesujących projektów konkursowych z końca lat 40. na alternatywne zagospodarowanie centrum miasta nowoczesnymi wieżowcami, skalę śródmieścia zdominował postawiony w latach 50. socrealistyczny Pałac Kultury i Nauki (PKiN) (wys. z anteną 231 m), który wchłonął powierzchnię wielu kwartałów po zniszczonej przedwojennej zabudowie. Uratowane ze zniszczeń wojennych zabytkowe wieżowce PAST-y i Prudentialu stały się lokalnymi dominantami, pozbawionymi starego otoczenia. Pierwszą próbą przełamania dominacji PKiN, którą podjęto dopiero po epoce socrealizmu, była realizacja w latach śródmiejskiego centrum o nazwie Ściana Wschodnia Ulicy Marszałkowskiej, autorstwa zespołu Zbigniewa Karpińskiego (konkurs SARP z 1958 r.), z kilkusetmetrowym pasem niskich domów towarowych oraz wycofanymi modernistycznymi dominantami w postaci trzech wieżowców mieszkalnych wzdłuż obecnego pasażu Wiecha, zakończonego antydominantą okrągłej bryły Rotundy i ekranem biurowca Uniwersalu. Kolejnym ważnym etapem przekształcania śródmieścia była rozpoczęta w latach 70. XX wieku koncepcja zabudowy Zachodniego Rejonu Centrum na tyłach PKiN (autor: Jerzy Skrzypczak z zespołem, konkursy z lat ), skupiającego funkcje usługowokomunikacyjne i turystyczno-rozrywkowe. Dominantę przestrzenną miał stanowić ciąg pięciu budynków wysokościowych przekraczających 140 m wysokości, z których zrealizowano jedynie wieżę biurowca Elektrimu (uznawanego do tej pory za najbardziej elegancki wieżowiec w Warszawie). Na początku lat 90. dokończono budowę bliźniaczej wieży hotelu Marriott, a kilka lat później pojawiły się kolejne dwa wieżowce autorstwa znanych amerykańskich pracowni architektonicznych: Warsaw Financial Center (proj. Kohn Pedersen Fox) oraz Rondo 1 (proj. Skidmore, Owings & Merrill). W roku 2000 przybyła oryginalna bryła z dziurą najwyższego w Polsce hotelu InterContinental (proj. T. Spychała). Gmach PAST-y w okresie międzywojennym Gmach Prudentialu w okresie międzywojennym Projekt Świątyni Opatrzności Bożej arch. Bohdan Pniewski

6 WIEŻOWCE NA ŚWIECIE Kształtowanie krajobrazu miejskiego we współczesnych metropoliach to wynik długofalowych strategii urbanistycznych. Wieżowce komercyjne mogą być skupione w jednym rejonie, tzw. city, lub też tworzyć osobne dominanty w różnych punktach miasta. W Europie współegzystują one często z chronioną historyczną tkanką miejską, podczas gdy w Azji wieżowiec może stanąć nawet koło domu jednorodzinnego. Frankfurt nad Menem częściowo zniszczony w czasie II wojny światowej, został odbudowany poprzez rekonstrukcję oraz uwspółcześnianie starej zabudowy, z ubytkami w starej strukturze urbanistycznej. W latach 90. rozpoczęto tu na dużą skalę budowę obiektów wysokościowych, tworząc nowoczesną dzielnicę komercyjno-bankową, która zmieniła panoramę miasta wzdłuż rzeki i stała się nową atrakcją turystyczną. Powstające wieżowce odznaczają się wysokim poziomem architektury i umiejętnie uzupełniają starą zabudowę pierzei ulic. Niektóre są dostępne jako punkty widokowe; raz do roku obchodzone jest święto wieżowców. Wiedeń posiada dokładnie wyznaczone strefy dopuszczalnej wysokości powiązane z układem komunikacyjnym miasta oraz obszary wykluczone z zabudowy wysokościowej (historyczne centrum, założenia parkowe i osie widokowe mostów oraz przedmieścia), kontrolne punkty widokowe na panoramę miasta, dwa zespoły wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z dokładnie określonymi granicami i strefami buforowymi. Powstające wieżowce podlegają 10-punktowej ocenie w różnych kategoriach (m.in. komunikacji, kontekstu z otoczeniem, efektów fizycznych, infrastruktury, korzyści społecznych, konstrukcji i sposobu rozbiórki, jakości oraz prezentacji publicznej koncepcji). Monachium praktycznie pozbawiony jest wysokiej zabudowy na skutek świadomej polityki władz lokalnych i decyzji mieszkańców, chcących zachować wiejski charakter metropolii. Wysokość ewentualnych wieżowców nie może tu przekraczać poziomu wież katedry, czyli 99 m. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zabudowy wysokościowej wokół centrum miasta. Londyn znajduje się od niedawna w fazie wzrostu intensywności zabudowy zarówno w samym śródmieściu, jak i w centrach przedmieść. Powstające budynki wysokościowe są dokładnie analizowane w kontekście ich oddziaływania na otoczenie, zgodnie z założeniami długofalowej strategii planistycznej, zakładającej powstanie kilku zgrupowań wieżowców. Paryż nowoczesna dzielnica biurowo-mieszkalna La Defense jest zrealizowanym od podstaw (w latach ) założeniem urbanistycznym z wysoką zabudową, zlokalizowanym na przedłużeniu Wielkiej Osi Paryskiej. Stała się miejscem nowatorskich eksperymentów architektonicznych w kształtowaniu formy dużych obiektów i przestrzeni publicznych. W najbliższych latach przewiduje się postawienie nowych oryginalnych wieżowców, projektowanych przez światowej sławy architektów. Ottawa stolica Kanady z położonym na skarpie zespołem budynków parlamentu od lat 70. XX wieku kontroluje wysokość zabudowy powstającej w centrum w celu ochrony panoramy miasta od strony rzeki, uznawanej jako część narodowej symboliki. W 1992 roku opracowany został system geometryczny, wyznaczający limity wysokości zabudowy na podstawie punktów widokowych skierowanych na sylwetę parlamentu. Nowy Jork istniejąca do września 2001 roku zabudowa Dolnego Frankfurt nad Menem fragment pierzei ulicznej uzupełnionej dolną częścią wieżowca i wycofanymi trzonami wysokościowym Frankfurt nad Menem fragment ciągu dominant wysokościowych widoczny z tarasu widokowego na Main Tower Fragment panoramy frankfurckich wysokościowców widoczny z wnętrza śródmieścia 6

7 Ottawa fragment panoramy miasta od strony rzeki z gmachami parlamentu Manhattanu była przykładem panoramy wysokościowej z wyraźnym środkiem ciężkości tworzonym przez megadominantę bliźniaczych wieżowców WTC. Po katastrofie z 11 września opracowano kilka wariantów urbanistycznych odbudowy zniszczonego obszaru na Dolnym Manhattanie, obniżając nową zabudowę i osłabiając efekt czytelnej dominanty. Przy kształtowaniu nowych wieżowców stosowany jest wskaźnik Sky Exposure Plane, określający kąt wolnej od zabudowy przestrzeni mierzony od osi ulic. Tokio metropolia o pozornie chaotycznym krajobrazie miejskim, ukształtowanym na odmiennych zasadach percepcji przestrzeni, odnoszonej do powierzchni i treści miejsca. Charakterystyczny jest autonomiczny układ dzielnic i brak wyraźnego centrum. Bardzo duża dynamika zmian decyduje o stale zmieniającej się kompozycji wysokościowców w sylwecie miasta, a ich lokalizacja wynika z układu arterii i węzłów kolejowych, przy których rozwijają się ośrodki urbanistyczne. São Paulo największe miasto Brazylii nie zdołało zapanować nad procesem dyfuzji dominant przestrzennych, co w połączeniu z olbrzymią skalą metropolii i przewagą budynków o niskim poziomie architektonicznym spowodowało zanik czytelnego układu urbanistycznego. Szanghaj stanowi przykład niepowodzenia projektu zakładającego stworzenie w chińskiej metropolii jednolitego układu wielu wieżowców w postaci ciągu dominant. Symulacja komputerowa panoramy Ottawy z niepożądaną zabudową w tle parlamentu opracowanie National Capital Commission Schemat wyznaczania ochrony bezpośredniego i bocznego tła widokowego parlamentu w Ottawie São Paulo przeskalowane megaskupisko dominant przestrzennych Szanghaj nieudana próba tworzenia zróżnicowanego ciągu wieżowców 7

8

9

10 METODOLOGIA I ZAŁOŻENIA ANALIZY Na podstawie analizy rozmieszczenia: istniejących wieżowców, złożonych wniosków i wydanych decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, a także zapisów w projektach mpzp i koncepcji architektonicznych, wyznaczono potencjalny obszar zabudowy wysokościowej w śródmieściu Warszawy, ograniczony arteriami: ulicą Marszałkowską (od wschodu), ulicą Towarową (od zachodu), Alejami Jerozolimskimi (od południa), ulicą Grzybowską (od północy). Analizą objęto również pojedyncze wysokościowce peryferyjne: Intraco, North Gate, Babka Tower, Błękitny Wieżowiec, Eurocentrum, Supersam. Ze względu na bardzo szeroki zasięg oddziaływania widokowego budynków wysokościowych wyróżniono trzy podstawowe pola ich percepcji w pejzażu miasta: lewobrzeżna panorama Warszawy, wnętrze urbanistyczne śródmieścia skupiska wieżowców, pierzeje miejskie i punkty węzłowe, architektura i funkcja jakość formy i wykonania wieżowców oraz ich przestrzeni publicznych. Do analizy dynamicznego układu elementów panoramy miasta zidentyfikowano punkty widokowe wzdłuż prawego brzegu Wisły, zlokalizowane na wszystkich siedmiu istniejących mostach, oraz punkty widokowe turystyczne : wieża kościoła św. Anny, wieża Muzeum Powstania Warszawskiego, platforma widokowa w ogrodach nowej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz tzw. punkt Canaletta. Określono elementy widokowe składające się na pełny obraz sylwety miasta: przedpole widokowe brzeg rzeki, skarpa z zielenią i małą architekturą, pasmo naskarpowe historyczna sylweta ze Starym Miastem i dominantami Traktu Królewskiego, pasmo pośrednie (nieczytelne) gmachy urzędów państwowych (rejon ulicy Kruczej), tło urbanistyczne zabudowa wysokościowa w rejonie śródmieścia, dominanty peryferyjne wysokościowce na obrzeżach śródmieścia. W granicach opracowania wyodrębniono sześć ciągów skupiających wieżowce: trzy pasma urbanistyczne (równoległe do Wisły) oraz trzy arterie z akcentami wysokościowymi (prostopadłe do rzeki). Ich układ wynika z historycznych koncepcji planistycznych oraz zagospodarowania przestrzennego pierzei głównych arterii komunikacyjnych w centrum miasta, z dającym się wyodrębnić systemem kompozycyjnym dominant przestrzennych: pasmo wschodnie tzw. Ściana Wschodnia ulicy Marszałkowskiej oraz zachodnia pierzeja tej ulicy od strony placu Defilad do węzła z ulicą Królewską, pasmo zachodnie tzw. Zachodni Rejon Centrum przedłużony do placu Grzybowskiego, pasmo peryferyjne rejon ulicy Towarowej, arteria południowa Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego do placu Zawiszy, arteria północna ulica Świętokrzyska i ulica Prosta, arteria północna peryferyjna ulica Grzybowska. Przy analizowaniu formy obiektów wysokościowych posłużono się analogią do klasycznej kolumny, wyodrębniając trzy podstawowe części wieżowca: cokół kontynuacja pierzei miejskiej i podstawa wieżowca, trzon jednolita wertykalna część wysokościowca, zwieńczenie kontur wieżowca wieńczący sylwetę na tle nieba. Wskazano atrybuty wizualne budynku i środki estetyki architektonicznej obiektu: fasada podziały, faktura, kolor, bryła kształt, spójność, proporcje, układ sąsiedztwo, rytm. Opisano przykłady negatywnych zjawisk związanych z kompozycją zabudowy o dużej skali, takich jak: efekt dwarfing (karlenie zabudowy), megaściany (zlewanie się kilku wieżowców), dominanty-klony (kopiowanie formy), megapolipy (trzon pokrywający się z działką), kumulacje węzłowe (dominanty przy zbyt wielu narożnikach kwartałów), megapodziały fałszujące liczbę kondygnacji. Przykłady anomalii widokowych w percepcji dominant: 1. zlewanie się brył sąsiadujących wieżowców o podobnej wysokości i kolorystyce (WFC i Rondo 1); 2. Zniszczona ekspozycja historycznej dominanty gmachu PASTy poprzez źle rozumianą zasadę dobrego sąsiedztwa ; 3. Nowy wieżowiec obok najwyższej zabytkowej dominanty hotelu Prudential w arogancki sposób konkuruje wysokością i odstępstwem od siatki układów przestrzennych; 4. Zdeformowane tło widokowe kościoła Nawiedzenia NMP (widok z punktu Canaletta) poprzez złą lokalizację i agresywne elewacje wysokościowca North Gate.

11 Symulacja widoku panoramy Warszawy z mostu Gdańskiego stan istniejący i z planowaną zabudową wysokościową OCHRONA PANORAMY MIASTA Wieżowce, ze względu na swoje rozmiary (zarówno wertykalne, jak i horyzontalne) oraz możliwość tworzenia skupisk, stanowią podstawowy czynnik wpływający na kształt krajobrazu współczesnych miast. Warszawa posiada wyjątkowo atrakcyjną panoramę widoczną od strony Wisły, pomimo niemieckich zniszczeń wojennych i późniejszej przebudowy. Zrekonstruowany zespół Starego Miasta został w wyjątkowy sposób uhonorowany przez wpisanie go w 1980 roku przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa. Oprócz prestiżu i korzyści wynikających z ruchu turystycznego wiąże się z tym obowiązek ochrony widokowej. Dlatego w sporządzonej analizie zbadano wpływ lokalizacji nowych budynków wysokościowych na sylwetę całej panoramy lewobrzeżnej Warszawy oraz ewentualne zagrożenia dla tła widokowego Starego Miasta i Zamku Królewskiego. Podstawowym narzędziem były symulacje na wirtualnej makiecie miasta oraz ortofotomapa miasta. Metodologia wyznaczenia zakresu i sposobu ochrony widokowej lewobrzeżnej panoramy Warszawy wymagała przyjęcia racjonalnych i precyzyjnych założeń, które pozwolą zachować równowagę pomiędzy liczbą chronionych elementów a rozwojem nowych inwestycji budowlanych. Dlatego dla ochrony widokowej Zespołu UNESCO wyznaczono limity wysokości zabudowy w tzw. korytarzach widokowych (view corridos technika zastosowana w znacznie bardziej rozbudowanej formie przy ochronie widokowej parlamentu w Ottawie oraz katedry św. Pawła w Londynie), które wykreślono z trzech punktów widokowych zlokalizowanych na wschodnich krańcach mostów położonych najbliżej Zespołu Staromiejskiego i dostępnych również dla ruchu pieszego: most Świętokrzyski z panoramą City na pierwszym planie i panoramą Zespołu Staromiejskiego (zakłóconą przez wieżowce w rejonie ulicy Stawki); pokrywa się z linią widokową wieży kościoła św. Anny, most Śląsk-Dąbrowski z najbliżej widoczną panoramą Starego Miasta, rozdzielający strefę City od strefy staromiejskiej, most Gdański z najbardziej wartościową panoramą miasta, bez elementów zakłócających tło widokowe, odpowiada w przybliżeniu kierunkowi obserwacji z tzw. punktu Canaletta. Przyjęcie punktów widokowych na mostach, a nie np. wzdłuż łęgów wiślanych lub na Pradze, związane było nie tylko z ograniczeniem liczby badanych widoków, ale przede wszystkim z częstotliwością oglądania pejzażu miasta, bliskością (atrakcyjnością) historycznych elementów krajobrazu oraz dostępnością dla turystów (ruch pieszy i rowerowy). Ponadto mosty poprzez swoją masywność i położenie na linii ważnych arterii komunikacyjnych w naturalny i trwały sposób dzielą panoramę miasta na różniące się widokowo sekwencje mniejszych panoram. Ochrona widokowa Starego Miasta w kontekście zabudowy wysokościowej nie oznacza bezwzględnego stosowania limitów wysokości, ale przede wszystkim harmonijne i spójne ułożenie skupisk dominant wysokościowych w formie czytelnej sylwety City, logicznego rozmieszczenia (i ograniczenia) pozostałych skupisk wieżowców oraz eliminowania pojedynczych dominant wzdłuż skarpy. Przyjęty sposób rozumienia i ochrony widokowej panoramy Warszawy został zaaprobowany przez Polski Komitet ds. UNESCO w Polsce i w przyszłości może stanowić ważny wkład miasta proces formułowania założeń ochrony światowego dziedzictwa. Schemat korytarzy widokowych z kontrolowaną wysokością zabudowy w tle Zespołu UNESCO oraz dwoma skupiskami megadominant

12 WNIOSKI I WYTYCZNE ANALIZY Przeprowadzona analiza planowanych wysokościowców wykazała szereg niekorzystnych zjawisk przestrzennych mogących występować w związku z nieskoordynowanym lokalizowaniem wieżowców oraz pilną konieczność ochrony krajobrazu miasta od strony Wisły. W trakcie sporządzania analizy dwukrotnie wzrosła liczba projektowanych w śródmieściu wysokościowców, których łącznie z nieformalnymi koncepcjami było ponad 60, z czego 20% przekraczało 200 m wysokości. Analiza wysokościowców została w drugim etapie uzupełniona badaniami infrastruktury komunikacyjnej śródmieścia oraz analizą stref lotniczych wokół lotniska Okęcie. Sporządzone zostały propozycje precyzujące granice i specyfikę stref zabudowy wysokościowej w śródmieściu (trzy pasma równoległe do Wisły, obszary pośrednie i skupiska peryferyjne) oraz wskaźników kontrolnych (np. ujednolicenie gabarytów i form wieżowców poprzez wskaźniki proporcji rzutu do wysokości, wyrównywanie odległości między trzonami wieżowców jako funkcja odległości i wysokości), możliwe do implementacji w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Zaproponowano również zasady oceny nowych wieżowców (w trzech skalach urbanistycznych), możliwe do zastosowania w analizach urbanistycznych sporządzanych przy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, oraz zmianę interpretacji tzw. zasady dobrego sąsiedztwa dla dominant wysokościowych zredukowaną do dolnej cokołowej części wieżowca i zasadę ograniczonego zróżnicowania formy w odniesieniu do ciągów i skupisk dominant wysokościowych (ujednolicone zależności geometryczne dla wyznaczonych stref). Szczegółowej analizie wariantowej poddano układ megadominant związanych z przyszłą zabudową rejonu PKiN, stanowiących możliwe zwieńczenie panoramy miasta. Najważniejsze zagrożenia związane z nowymi drapaczami chmur w Warszawie można podzielić na trzy kategorie: formalnoprawne brak wewnętrznej spójności i dokładności przepisów prawnych z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, stref specjalnego użytkowania, niedostosowanych do wzrostu skali zabudowy, urbanistyczno-architektoniczne zniekształcenie tła widokowego Zespołu Staromiejskiego oraz znacznej części panoramy lewobrzeżnej części miasta, a także kompozycji bram wjazdowych i zespołów urbanistycznych śródmieścia oraz duże zróżnicowanie poziomu architektonicznego projektowanych wieżowców, funkcjonalne brak dokładnych i całościowych analiz wpływu nowych wieżowców na układ komunikacyjny, przyrodniczy i infrastrukturę miasta oraz na komfort życia i zdrowia mieszkańców. Szanse związane z wybudowaniem w Warszawie przynajmniej części zgłoszonych wieżowców to przede wszystkim: zmiana wizerunku miasta, które dzięki nowoczesnym obiektom może stać się liczącą metropolią europejską o nowej atrakcyjnej panoramie, z harmonijnie ukształtowanym zespołem City obok historycznych dominant, osłabienie oddziaływania Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) poprzez budowę nowych wieżowców uzupełniających Zachodni Rejon Centrum oraz uporządkowanie samego otoczenia pałacu, stworzenie systemu atrakcyjnych przestrzeni publicznych i punktów widokowych w centrum miasta, kompleksowe zbadanie zjawisk przestrzenno-gospodarczych w kontekście wzrostu skali zabudowy (np. analiza komunikacyjna śródmieścia, analiza stref lotniczych, oddziaływanie fizyczne wieżowców). Przy formułowaniu wytycznych sporządzono listę chronionych elementów krajobrazu urbanistycznego Warszawy, związanych z nowymi dominantami wysokościowymi: tło widokowe (bezpośrednie i boczne) Starego Miasta i Zamku Królewskiego z najbliższych trzech punktów widokowych, Skarpa Warszawska wykluczenie lokalizowania dominant (bezpośrednio na Skarpie i poniżej), Ściana Wschodnia zachowanie skali i czytelności kompozycji, historyczne osie widokowe i wjazdy do śródmieścia oraz zachowana południowa pierzeja Alej Jerozolimskich (ograniczona wysokość i liczba nowych dominant), strefy buforowe wokół zabytkowych dominant PAST-y i Prudentialu. Oprócz ochrony historycznych wartości zaproponowano kształtowanie krajobrazowe zabudowy wysokościowej według następujących zasad: tworzenie skupisk (strefowanie) zabudowy wysokościowej (zamiast jej rozpraszania), lokalizacja najwyższej zabudowy (do m) na obszarze Zachodniego Rejonu Centrum (z włączeniem w jej strukturę PKiN), rozgęszczony układ dominant (landmarks) wzdłuż ulicy Towarowej, kompozycja ograniczonego układu dominant wzdłuż trzech arterii przecinających pasma wieżowców oraz precyzyjne komponowanie tzw. bram miejskich, wysoka jakość architektury i przestrzeni publicznych tworzonych przez wieżowce, stały monitoring panoramy miasta z sylwetą City i dominantami peryferyjnymi. Symulacja wariantowa narastających megadominant w Zachodnim Rejonie Centrum 12

13 Mapka poglądowa obszaru analizy wysokościowej z naniesionymi korytarzami widokowymi, maksymalną strefą wysokości ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i zakresu ograniczonej wysokości zabudowy wynikającej z dokumentów rejestracyjnych lotniska Okęcie Mapka ideowa ze strefami ochronnymi i skupiskami wieżowców

14 NOWE REALIZACJE Złota 44 Apartamentowiec Złota 44, budowany według projektu Daniela Libeskinda, to flagowa inwestycja Orco Property Group w Polsce zlokalizowana w samym sercu Warszawy. Na 54 piętrach luksusowego wieżowca o wysokości 192 m rozmieszczonych będzie 251 apartamentów o łącznej powierzchni od 62 do 371 m 2. Najbardziej prestiżowy trójpoziomowy penthouse zajmie ostatnie kondygnacje budynku. Ekskluzywne apartamenty zlokalizowane będą na piętrach od IX do LIV. Każdy z nich wyposażony będzie w najnowocześniejsze proekologiczne rozwiązania technologiczne, w tym m.in. w komputerowy system zarządzania łączący wszystkie funkcje kontrolno-sterujące, dostępne z jednego ekranu dotykowego. System umożliwia zarządzanie pracą udogodnień technicznych zaplanowanych w budynku i mieszkaniach, w tym: żaluzji, paneli będących częścią elewacji, wind, systemu ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji. Elegancki hol wejściowy zapewni wygodny i bezpieczny dostęp do apartamentów. Będzie stanowił nowoczesną i elegancką przestrzeń, dzięki wykorzystaniu wysokiej klasy polerowanego betonu w połączeniu ze stalą nierdzewną i drewnianymi okładzinami. Budynek będzie obsługiwany przez pięć nowoczesnych, szybkich wind, łączących hol wejściowy, poziomy parkingowe oraz piętro rekreacyjne z poszczególnymi apartamentami. Górne poziomy mieszkalne obsługiwane będą przez osobną grupę wind wysokościowych. Specjalne piętro do aktywnego wypoczynku mieszkańców zlokalizowane będzie na VIII piętrze. Tutaj znajdzie się 25-metrowy basen wykonany ze stali nierdzewnej, słoneczny taras wykończony drewnem, z zasadzoną roślinnością oraz hot-tub. Na tym piętrze znajdą się również: fitness club z siłownią i salami do ćwiczeń, gabinet masażu, sauna oraz hammam, a także sala zabaw dla dzieci oraz specjalne pomieszczenie z dostępem do tarasu słonecznego, przeznaczone do organizowania przyjęć. Na potrzeb mieszkańców zaprojektowano 288 przestronnych i bezpiecznych miejsc parkingowych, zlokalizowanych na 8 poziomach dwóch podziemnych i sześciu nadziemnych, zajmujących pierwsze piętra budynku. 14

15 NOWE REALIZACJE Twarda Tower Inwestycja powstanie w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Twardej 2/4, w bezpośrednim sąsiedztwie placu Grzybowskiego. Hines przeprowadził konkurs na koncepcję architektoniczną i wybrał do współpracy znanego na całym świecie architekta Helmuta Jahna, właściciela pracowni chicagowskiej Murphy/Jahn. Planowana 160-metrowa wieża obiektu hotelowo-apartamentowego będzie zamykała perspektywę ulicy Emilii Plater, u styku z ulicą Twardą. W części podziemnej przewidziany jest parking dla około 230 samochodów. Projekt obejmować będzie również niższy pięciokondygnacyjny budynek, który będzie pełnił funkcję biurową. Łączna powierzchnia użytkowa projektu wyniesie około m 2, plus podziemny parking. Twarda Tower jest projektem o olbrzymim znaczeniu urbanistycznym, ponieważ: stworzy urbanistyczny punkt orientacyjny i swoisty znak rozpoznawczy zlokalizowany na końcu ulicy Emilii Plater o zapadającym głęboko w pamięć wyrazie, zachowa niskie uliczne ściany frontowe od południowej i północnej strony ulicy Twardej, która prowadzi na plac Grzybowski, ustanowi połączenia północ-południe dla pieszych prowadzące od ulicy Twardej, w celu wyeksponowania historycznego Teatru Żydowskiego, synagogi Nożyków, oraz zaktywizuje i ożywi plac Grzybowski, podstawa wieży i budynek biurowy ustanowią pierzeję ulicy, stanie się z pewnością ikoną i wizytówką tej części miasta. Wieża o wysokości 160 m ma być zlokalizowana na zachodniej krawędzi działki przy ulicy Twardej 2/4, podkreślając współosiowy związek z ulicą Emilii Plater. Budynek jest wydłużony w osi północ-południe, maksymalizując tym samym wschodni widok na ulicę Królewską, Ogród Saski, Stare Miasto, jak również na dynamiczną ewolucję urbanistyczną zachodzącą od strony zachodniej. Podstawa wieży, tzw. podium, jest odseparowana od części wysokiej, by współgrać z otaczającą zabudową. Ogólnodostępny publiczny pasaż, pokryty otwartymi połączenie dla pieszych. Ponad podium usytuowana jest wieża, cofnięta pomiędzy 11. a 16. m na wysokość trzech pięter, tworząc oddzielenie od pierzei ulicy. To wycięcie staje się charakterystyczną cechą wieży od strony wschodniej i zachodniej, wzdłuż ulicy Twardej, niejako podkreślając rozdzielenie dwóch funkcji obiektu, a jednocześnie w harmonijny sposób sprawiając wrażenie, że obie części należą do tego samego projektu i tworzą jedną całość. szklanymi płytami na kratownicy, stworzy północno-południowe

16 Panorama Warszawy z końca XVIII w. autorstwa królewskiego malarza Bernarda Bellotta, zw. Canalettem, oraz nałożone odbicie obecnej panoramy miasta SUMMARY After the structural transition of the Polish economy and state, Warsaw has become the venue of far reaching changes in both architecture and city landscape over the past twenty year. These changes have been taking place in very singular urban space: a city that was almost completely destroyed by Germans sixty four years ago in the wake of the Warsaw Uprising (1944), a city that was partially reconstructed, and a city that was partly rebuilt over successive decades. Warsaw s current investment boom, coupled with pressure to erect high rise buildings in the center of the city, served as stimulus to develop a comprehensive urban analysis of skyscraper sites and their influence on the cityscape. This analysis was also part of a strategic policy involving building height and the shape of the City. The main principles behind the analysis are based on three independent scales of skyscraper perception: City skyline, Downtown urban structures, and The forms of individual buildings. The impressive view of the city skyline from the Vistula River requires the protection of the area serving as a backdrop to the Old Town (which was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1980) as well as a harmonious concentration of skyscrapers in the City. The scale of the downtown area (still dominated by the Palace of Culture and Science Building) can be changed by a recomposition of the Warsaw Manhattan in the West Center District. It is the high quality of architecture of high rise buildings and the creation of valuable public spaces that are of prime importance. The column analogy may be useful in evaluating skyscraper forms and their context in urban space.all conclusions of the analysis were tested on a virtual 3D model of Warsaw. The effectiveness of any high rise buildings strategy, in addition to continuous monitoring, necessitates acceptance by the city government as well as the practical incorporation of its main rules into spatial planning policy. projekt graficzny Zbyszek Gonciarz zdjęcia Jerzy Czapiewski, Wojciech Oleński tłumaczenie Ryszard E.L. Nawrocki M A G A Z Y N U R B A N I S T Y C Z N O - A R C H I T E K T O N I C Z N Y Wydaje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Redakcja plac Defilad 1, PKiN XIII p Warszawa, tel , fax Redaguje zespół Małgorzata Zdancewicz redaktor prowadząca, Marek Mikos konsultacja merytoryczna, Katarzyna Niekrasz, Andrzej Śwital Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania powierzonych tekstów ISSN X

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WARSZAWY ANALIZA URBANISTYCZNA LOKALIZACJI BUDYNKÓW WYSOKOŚCIOWYCH I OCHRONA WIDOKOWA ZESPOŁU STAREGO MIASTA

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WARSZAWY ANALIZA URBANISTYCZNA LOKALIZACJI BUDYNKÓW WYSOKOŚCIOWYCH I OCHRONA WIDOKOWA ZESPOŁU STAREGO MIASTA Wojciech OLEŃSKI ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2008 Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PANORAM POZNANIA ORAZ WYTYCZNE DO OCHRONY EKSPOZYCJI WIDOKOWEJ

STUDIUM PANORAM POZNANIA ORAZ WYTYCZNE DO OCHRONY EKSPOZYCJI WIDOKOWEJ STUDIUM PANORAM POZNANIA ORAZ WYTYCZNE DO OCHRONY EKSPOZYCJI WIDOKOWEJ Monika Neumann Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja PRACA MAGISTERSKA, POZNAŃ 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, składającej się z placu miejskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt nagrodzono za interesującą propozycję spójnego, wielobryłowego zespołu zabudowy scalającej urbanistycznie nowoprojektowany zespół z

Projekt nagrodzono za interesującą propozycję spójnego, wielobryłowego zespołu zabudowy scalającej urbanistycznie nowoprojektowany zespół z Ocena Prac - Etap II Praca nr 1. I NAGRODA Nagrodę przyznano za zdecydowane przeprowadzenie syntetycznej i klarownej. koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej zespołu, dobrze wpisującego się w urbanistykę

Bardziej szczegółowo

KURS ARCHITEKTONICZNY

KURS ARCHITEKTONICZNY 131111 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osi Saskiej

WNIOSKI. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osi Saskiej Grupa M20 ul. Wł. Andersa 29 lok. PAŃSTWOMIASTO 00-159 Warszawa Warszawa, 17 grudnia 2013 Szanowna Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem: Biura Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Propox sp. z o.o. / Fundacja Pomorskie Muzeum Motoryzacji. Pomorskie Muzeum Motoryzacji z funkcją dodatkową.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Propox sp. z o.o. / Fundacja Pomorskie Muzeum Motoryzacji. Pomorskie Muzeum Motoryzacji z funkcją dodatkową. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Propox sp. z o.o. / Fundacja Pomorskie Muzeum Motoryzacji ADRES Karczemki, dz. nr 345/2 OBIEKT Pomorskie Muzeum Motoryzacji z funkcją dodatkową. STADIUM Wstępna koncepcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP KONKURS SARP Konkurs na opracowanie koncepcji fragmentu Śródmieścia wzdłuż Trasy W-Z został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie na zlecenie Prezydenta i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny i rozwój budownictwa wysokiego w Polsce i na świecie

Rys historyczny i rozwój budownictwa wysokiego w Polsce i na świecie Rys historyczny i rozwój budownictwa wysokiego w Polsce i na świecie inż. Łukasz Górnicki 1. Wprowadzenie Wysokie wieże i budynki fascynują ludzkość od początku cywilizacji. Ich budowa była początkowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część II, obszar południowo-zachodni wyrażonego w postaci uchwały Nr 1688/LV/2002

Bardziej szczegółowo

Proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania r. KIERUNKI ZW5 KIEKRZ, PSARSKIE

Proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania r. KIERUNKI ZW5 KIEKRZ, PSARSKIE 1. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU I ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW 1.1. Podstawowe funkcje terenów 1.1.1 Tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania: M2n* tereny zabudowy niskiej mieszkaniowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Poczuj energię miasta

Poczuj energię miasta Poczuj energię miasta ACZEJ niż ZWYKLE InCity to budynek mieszkalny o podwyższonym standardzie blisko centrum Warszawy, na rogu ulic Siedmiogrodzkiej i Karolkowej - w pobliżu Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA MAKROREGION POMERANIA Lokalizacja Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. 1 h Miejsce intensywnej współpracy transgranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Restauracja Poczta Sklep Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Biblioteka Miejska Osiedle na Błoniu Przychodnia Ośrodek sportowy Piekarnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście IVb w Opolu Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL Specyfikacja Budynku Nazwa Adres Data oddania Liczba kondygnacji Pow. użytkowa Pow. biurowa Pow.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO Rys historyczny, najważniejsze elementy struktury miasta Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

KONKURS MIEJSKI 9/3 KONKURS SARP

KONKURS MIEJSKI 9/3 KONKURS SARP KONKURS SARP Konkurs na opracowanie koncepcji fragmentu Śródmieścia wzdłuż Trasy W-Z został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie na zlecenie Prezydenta i Zarządu

Bardziej szczegółowo

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5525 UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO PRZESTRZENNE

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO PRZESTRZENNE 8 6 0 8 3 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO PRZESTRZENNE CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO Miejsce objęte konkursem jest ważnym w mieście punktem. Krzyżują się tu dwie główne osie oś kompozycyjna Złotego Szlaku

Bardziej szczegółowo

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum:

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: Uporządkowanie struktury Wyspy Spichrzów i nadanie jej

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasto Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Śródmieście Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Opracowanie: Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Współpraca redakcyjna:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE Poniżej przedstawione zostały prace studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wykonane pod kierunkiem Huberta Trammera. Prezentują one projekty koncepcyjne zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania

Granicę terenu objętego analizą oznaczono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej analizy. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część IV, dla terenu w rejonie: ul. Droga Męczenników Majdanka i Al. Wincentego Witosa.

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji

Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji W ramach prestiżowej inwestycji Malmö Live w Szwecji powstają budynki apartamentowe z elementów prefabrykowanych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 040588 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Czarna Białostocka 2015 1. Opis koncepcji zagospodarowania terenu. Główną ideą zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ Część 3 S Y N T E Z A U

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Regulacje kolorystyki elewacji i dachów oraz ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych, do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego marzec

Bardziej szczegółowo

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska BERLIN G Stolica województwa opolskiego G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów - Górnego i Dolnego Śląska G Dogodne połączenie autostradą A4 z innymi miastami w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚĆI. 1. Plansze konkursowe...2. 2. Uwarunkowania lokalizacyjne...4

SPIS TREŚĆI. 1. Plansze konkursowe...2. 2. Uwarunkowania lokalizacyjne...4 SPIS TREŚĆI 1. Plansze konkursowe...2 2. Uwarunkowania lokalizacyjne...4 3. Opis programowo- ideowego sposobu wykorzystania otoczenia Pawilonu Zodiak...5 4. Opis koncepcji zagospodarowania terenu oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dom na zielonej Starej Ochocie

Dom na zielonej Starej Ochocie Dom na zielonej Starej Ochocie Reprezentacyjne 315 m2: lokalizacja doskonała na biuro Była to niezwykła sesja zdjęciowa dzięki słońcu, zieleni, spokojowi i urodzie budynku oraz okolicy. Stara Ochota -

Bardziej szczegółowo

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji

Francja, Paryż - Wieża Montaparnasse, najbrzydszy budynek we Francji Wieża Montparnasse wieża i należące do niej centrum handlowe powstałe w latach 1969-1972, w centrum dzielnicy Montparnasse, na avenue du Maine 33 w Paryżu (dzisiejszy odpowiednik SkyTower we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Małgorzata Opęchowska Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE L. dz. UOZ-Rz-4-5130. 19.2011 Rzeszów, dnia 17.11. 2011 r ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Leżajska

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia mpzp Poznań, 13 października 2016 r. Zespół

Bardziej szczegółowo

Московский Международный Деловой Центр

Московский Международный Деловой Центр Московский Международный Деловой Центр Moskiewskie Międzynarodowe Centrum Biznesowe Jest aktualnie najintensywniej rozwijającym się obszarem rosyjskiej stolicy. Powstająca dzielnica staje się pierwszą

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OTOCZENIA PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OTOCZENIA PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE ZAŁĄCZNIK NR10 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OTOCZENIA PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE (zgodnie z rozdziałem IV pkt 1.1 regulaminu uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r.

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r. Dolno.07.303.4137 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny w części dotyczącej działek

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku

Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Górczyna część A w Poznaniu. 1. Obszar objęty

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdańsk, 25 września 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Spis treści Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r.

Spis treści Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r. Spis treści Od autora... 9 Podziękowania... 13 Rozdział 1. Szczecińska wielorodzinna architektura mieszkaniowa przełomu XIX i XX w. na tle rozwoju miasta... 15 1.1. Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola w granicach ulic: Powstańców Śląskich,

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

Francja, Paryż - La Defense, futurystyczna dzielnica

Francja, Paryż - La Defense, futurystyczna dzielnica La Défense to nowoczesna dzielnica biurowo-wystawienniczo-mieszkalno-handlowa w aglomeracji paryskiej, we Francji, znajdująca się formalnie na terenie trzech gmin Nanterre, Courbevoie i Puteaux w departamencie

Bardziej szczegółowo

Zakres i forma opracowania

Zakres i forma opracowania Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia r. Zakres i forma opracowania Tytuł opracowania: Inwentaryzacja i waloryzacja historycznie ukształtowanych elementów przestrzeni miejskiej na potrzeby sporządzenia czterech

Bardziej szczegółowo

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA)

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) T R A K T PRASKI Ostatnie kilka lat dyskusji na temat znaczenia rzeki w mieście przyniosło duże zmiany w myśleniu o sposobie jej zagospodarowania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu II konsultacje społeczne Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Zespół projektowy

Bardziej szczegółowo

I Konsultacje społeczne

I Konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego część północna w Poznaniu I Konsultacje społeczne Poznań, 22 marca 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU OPRACOWANIE URBANISTYCZNE TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE I GRAFICZNE ARKADIUSZ ZAKRZEWSKI ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Koncepcja urbanistyczna terenu dworca autobusowego z

Bardziej szczegółowo