WYRAZISTĄ KRESKĄ WNĘTRZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYRAZISTĄ KRESKĄ WNĘTRZA"

Transkrypt

1 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :08 Page 58 WNĘTRZA APAR TAMENT WYRAZISTĄ KRESKĄ W TAK I S POSÓB R YSOWAN E S Ą P OP-AR TOWSKIE G RAFIKI, KTÓRE U WIELBIAJĄ G OSPODAR ZE, SZCZEGÓLNIE TE AUTORSTWA P ETE A McKEE. P OSTAN OWILI O ŻYWIĆ N IMI NOWOCZESNE W NĘTRZA, ZAAR AN ŻOWAN E W S POKOJN EJ KOLORYSTYCE Z P RZEWAGĄ B IELI I C ZERNI. TEKST ANNA TOMIAK STYLIZACJA OLA BUCZKOWSKA-PRZEŹDZIK ZDJĘCIA MICHAŁ PRZEŹDZIK-BUCZKOWSKI SALON W otwartej przestrzeni wnętrza wyodrębniono częś æwypoczynkową i pokój m uzyczny, w którym króluje fortepian Yam ah a. Obie strefy dzielą mo bil ne ażurowe re ga ły z corianu. 58 DOM&WNĘTRZE MAJ 2013

2 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :08 Page 59 Typ: dwupoziomowy apartament Położenie: Gdańsk Jelitkowo Metraż: 280 m 2 Kto tu mieszka: małżeństwo z dwuletnim synem MAJ 2013 DOM&WNĘTRZE 59

3 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :35 Page 60 WNĘTRZA APAR TAMENT 60 DOM&WNĘTRZE MAJ 2013

4 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :36 Page 61 Wdwupoziomowych mieszkaniach życie rodzinne z reguły koncentruje się na niższej kondygnacji. Tu jest odwrotnie. W górnej części o powierzchni 190 m 2, która jest ponad dwa razy większa od dolnej (90 m 2 ), zlokalizowano kuchnię z jadalnią, salon, pokój dziecięcy, sypialnię państwa domu oraz dwie łazienki. Na dole znajduje się salonik, gdzie na długich wieczornych biesiadach gromadzą się goście, gabinet oraz kącik gospodarczy. O klasycznym rozmieszczeniu pomieszczeń nie było mowy nie tylko z powodu nietypowego rozkładu. Gospodarze najpierw kupili górę i tam się zadomowili, potem, gdy na świat przyszło dziecko i rodzinie zaczęło brakować przestrzeni, postanowili dokupić dolną część. Założenie górnej części apartamentu opiera się na planie krzyża greckiego. Na końcach głównych osi, które wychodzą na cztery strony świata, znajdują się cztery identyczne tarasy, każdy o powierzchni 10 m 2. Tenukład kojarzy się z różą wiatrów, nanoszoną na stare morskie mapy i stosowaną przez żeglarzy przed wprowadzeniem kompasu magnetycznego mówi Benita Pożoga-Grzesik z Pracowni Projektowej Pożoga & Grzesik, współautorka projektu wnętrza. Skojarzenia marynistyczne są uza sad nio ne SA LON Centralne m iejce częś ci wypoczynkowej zajm uje so fa marki Arketipo. Z lewej strony sto lik ka wo wy T ulip firm y Knoll, z prawej szez long La Chaise, Vitra. A kcent kolorystyczny stanowi dy wan D ia, Moh o Design. MAJ 2013 DOM&WNĘTRZE 61

5 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :10 Page 62 WNĘTRZA APAR TAMENT miesz ka nie mieści się w bu dyn ku wznie sio nym za led wie 100 metrów od gdań skiej pla ży. Dzię ki ta ra som je go wła ści cie le cie szą się wspa nia łym wi do kiem na ma low ni cze wy dmy i nad mor ską ro ślin ność. Wy strój wnę trza jest bar dzo spój ny. Na gó rze do mi nu je biel (ścia ny, wię kszość meb li, a na wet pod ło gi wy la ne z ży wi cy po liu re ta no wej są bia łe) z do miesz ką ko lo ru i czer ni. Na do le przy ję to roz wią za nie ne gatywowe przeważa bu du a ro wa czerń oży wio na ak cen ta mi bie li. W cen tral nym pun kcie gór nej czę ści apar ta men tu znaj du je się win da (ob słu gu je ca ły bu dy nek, od po zio mu ga ra żu aż po osta t nie pię tro, gdzie wjeż dża się wprost do apar tamentu), wszyst kie po miesz cze nia sku pia ją się wo kół niej i łą czą ze so bą tłu ma czy Be ni ta Po żo ga-grze sik. Dzie lą je je dy nie lek kie, ażu ro we re ga ły, wy ko na ne z co ria nu. Są ru cho me, dzię ki cze mu układ wnę trza moż na do wol nie kształ to wać. Na przy kład od dzie lić sa lon od ja dal ni, al bo prze ciw nie po łą czyć obie prze strze nie. SA LON Gdy patrzym y nań od strony holu, otwiera się widok na nadm orską zieleń. W lustrze C aadre, Fiam, proj. P hilippe a Starcka odbija się ś ciana windy ozdobiona kom iksową grafiką. 62 DOM&WNĘTRZE MAJ 2013

6 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :10 Page 63 SALON W częś ci m uzycznej najważniejszy jest fortepian Yam ah a, obok nieg o szez long LC4 projektu Le C orbusiera, Cassina. HOL To sa mo lu stro C aadre gdy pa trzy my na nie pod in nym ką tem, wi dzi my in ny frag ment gra fi ki zdo bią cej win dę. MAJ 2013 DOM&WNĘTRZE 63

7 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :11 Page 64 WNĘTRZA APAR TAMENT Win dę, po za bo a ze rią, zdo bią ko mik so we wa ria cje na kle jo ne na część szy bu. Todruk wiel ko for ma to wy, wy ge ne ro wa na w Pho tos ho pie kom po zy cja frag men tów gra fik zna ne go bry tyj skie go ry sow ni ka Pe te a McKee, ulu bień ca wła ści cie li apar ta men tu wy jaś nia Grze gorz Grze sik, współ pro jek tant wnę trza. Zabaw ny ko miks, przy kład pop-ar tu w no wo czes nym wy da niu, moż na do strzec z wie lu miejsc w miesz ka niu. Zresz tą po par tow ska este ty ka lam py i meb le kla sy ków de si gnu lat 50., pla stik, ja skra we ak cen ty ko lo ry stycz ne, wy ra zi ste for my da się zauważyć w ca łym wnę trzu. Aby prze miesz czać się z po zio mu na po ziom, nie ko niecz nie trze ba ko rzy stać z win dy nie co z bo ku ukry to krę co ne scho dy, któ re łą czą oba po zio my. Odgra dza ją ca je ścia na wy ło żo na jest czar ną, ok sy do wa ną sta lą. KUCH NIA Lekka firana została zawieszona u samego stropu. W ten sposób podkreś la jego dwuspadową formę. Czar ny, obudowany oksy do wa ną sta lą pion w za bu do wie ku chen nej to szyb wen ty la cyj ny, je den z wie lu w tym apar ta men cie. WY STRÓJ W NĘ TRZA JEST B AR DZO S PÓJ NY. N A G Ó RZE DO MI NU JE B IEL Z DO MIESZ KĄ KO LO RU ICZER NI. N A D O LE KRÓ LU JE B U DU A RO WA C ZERŃ O ŻY WIO NA AK CEN TA MI B IE LI. 64 DOM&WNĘTRZE MAJ 2013

8 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :12 Page 65 JA DAL NIA Cen tral ne m iej sce zaj mu je stół i fo te le T u lip, Knoll. Czar ne ele men ty to częś æ od sło nię tej i obu do wa nej sta lą kon struk cji da chu. Krę co ne scho dy pro wa dzą do dolneg o sa lo ni ku. KUCHNIA Bia łe, po ły sku ją ce fron ty sza fek SieM atic efektownie kontrastują z czarnym, ka mien nym blatem. MAJ 2013 DOM&WNĘTRZE 65

9 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :13 Page 66 WNĘTRZA CIEKAWY APAR TAMENT P OMYS 66 DOM&WNĘTRZE MAJ 2013

10 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :13 Page 67 SY PIAL NIA Utrzy ma na jest w to na cji bia ło-g ra na to wej. M o tyw krat ki z łóż ka Hä stens po ja wia się rów nież w obu do wie te le wi zo ra (fir ma Bang & O lu f sen wy ko na ła ta ki m o del na zam ówienie wła ś ci cie li). N a po de ś cie wan na Spo on XL, Aga pe, a po ni żej konsola Beauty, Po ra da z lu strem C areé, Ca sa mi la no. MAJ 2013 DOM&WNĘTRZE 67

11 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :53 Page 68 WNĘTRZA APAR TAMENT Podobnie za ma sko wa no ele men ty kon struk cyj ne i słu py ko mi no we. Wy raź ne czar ne ak cen ty uroz ma i ci ły wnę trze i pod kre śli ły je go nie ty po wą ar chi tek tu rę, np. dwus pa do we su fi ty mó wi Be ni ta Po żo ga-grze sik. Ma riaż bie li z czer nią: lśnią cych płyt MDF i gra ni tu to tak że cha rak te ry stycz na ce cha kuch ni Sie Ma tic. W bia łym sa lo nie na strój bu du ją pro ste lam py za wie szo ne na sta lo wych lin kach i roz ło ży sta so fa, któ rej kształt moż na zmie niać w za leż no ści od po trzeb. Nie wie le tu ak cen tów ko lo ry stycz nych stanowią je bar wne okład ki ksią żek usta wio nych na re ga łach z co ria nu czy zie leń dy wa ni ka Mo ho De sign. Do sypialni kli mat ka me ral ne go spa wpro wa dza okrąg ła wan na, umiesz czo na na pod wyż sze niu. Kla sycz ne łóż ko za stę pu je ma te rac wbu do wa ny w po dest. Ła zien kę graniczącą z sy pial nią zdo bi trans pa ren tny co rian, pod świet la ny le da mi RGB. Dzię ki te mu ścia ny mo gą zmie niać bar wy zgodnie z upodobaniami gos po da rzy. Le do we świat ła ubar wia ją rów nież ob szer ny hol do pie ro kie dy gas ną, na ścia nach uka zu je się bia ła, dra po wa na tka ni na. A w ogrom nym lu strze Phi lip pe astar cka, opra wio nym w ra my z po le ro wa nej sta li, od bi ja się za baw ny po par to wy ko miks. I od ra zu wpro wa dza w do bry na strój tych, któ rzy przy szli od wie dzić gos po da rzy. ŁAZ IENKA Z YSKUJE N IEPOWTAR ZALN Y KLIMAT D ZIĘKI OŚ WIETLENIU, A SYPIALNIA ZA S PRAWĄ U STAWIONYCH NA TOALE TCE U LUBIONYCH D ROBIAZGÓW P AN I DO MU. SYPIALNIA Na strój bu du ją tu lam py: sto ją ca na to a let ce Bo ur gie, Kar tell i od bi ja ją ca się w lu strze Ro sy An ge lis, Flos. W lustrze widzim y również łóżko Hästens. ŁA ZIEN KA Za bu do wę z corianu wy ko na ła fir ma Cortal. Le do we ś wiat ło R GB może zm ieniać kolor. 68 DOM&WNĘTRZE MAJ 2013

12 58-69_DiW_05_Sopot H+:Layout :14 Page 69 POKÓJ GOŚCINNY Biały kolor belek stropowych podwyższa optycznie wnętrze. Krople błękitu ożywiają spokojną paletę kolorów. ły kolor belek stropowych podwyższa optycznie wnętrze. Krople błękitu ożywiają spokojną paletę kolorów. MAJ 2013 DOM&WNĘTRZE 69

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI nr 52 czerwiec 2015 ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TOMASZ DEGÓRSKI Gdyńskie żagle 5 2 A K A D E M I C K I K U R I E R M O R S K I SPIS TREŚCI Kronika

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo