Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Mieszkanie z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Brak numeru uchwały Zarządu Część pierwsza (I) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Strona 1 z 28

2 UBEZPIECZENIE LOKALI I DOMÓW JEDNORODZINNYCH Warunek: ubezpieczony musi być właścicielem lub użytkownikiem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i władać nim na podstawie tytułu prawnego ( 1 ust. 1); ubezpieczeniem może być objęta część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli ubezpieczający posiada do zajmowania tej części tytuł prawny ( 1 ust. 2). Przedmiot ubezpieczenia 1) Przedmiot ubezpieczenia lokalu ( 5): ruchomości domowe, określone w 7 ust. 1, oraz stałe elementy, określone w 7 ust. 6, znajdujące się w: 1) lokalu; 2) pomieszczeniach przynależnych do tego lokalu, określonych w 7 ust. 7, użytkowanych na podstawie tytułu prawnego do lokalu; 3) garażu jako budynku, użytkowanym na podstawie odrębnego tytułu prawnego; ruchomości domowe, określone w 7 ust. 1: 1) w trakcie transportu dokonywanego przez specjalistyczną firmę wynajętą do zorganizowania przeprowadzki, pod warunkiem ubezpieczenia tych ruchomości w dotychczas ubezpieczonym lokalu, 2) w nowo objętym lokalu lub domu jednorodzinnym, przez okres 48 godzin po przeprowadzce, pod warunkiem spełnienia przez ten lokal lub dom jednorodzinny wymogów dotyczących zabezpieczeń, określonych w 13 ust.1; lokal mieszkalny jako część budynku wielorodzinnego; garaż jako budynek, użytkowany na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem ubezpieczenia ruchomości domowych, znajdujących się w lokalu; odpowiedzialność cywilna określona w 9. 2) Przedmiot ubezpieczenia domu jednorodzinnego ( 6): ruchomości domowe, określone w 7 ust. 1, znajdujące się w: 1) domu jednorodzinnym jako budynku; 2) budynkach gospodarczych i garażu, położonych na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny; 3) w trakcie transportu dokonywanego przez specjalistyczną firmę wynajętą do zorganizowania przeprowadzki; 4) w nowo objętym lokalu lub domu jednorodzinnym, przez okres 48 godzin po przeprowadzce, pod warunkiem spełnienia przez lokal lub dom jednorodzinny wymogów dotyczących zabezpieczeń, określonych w 13 ust. 1; dom jednorodzinny jako budynek (ubezpieczenie obejmuje elementy: konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i stałe); budynki gospodarcze, położone na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku (ubezpieczenie obejmuje elementy: konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i stałe); Strona 2 z 28

3 garaż jako budynek, położony na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku (ubezpieczenie obejmuje elementy: konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i stałe); ogrodzenie terenu nieruchomości, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku; odpowiedzialność cywilna określona w 9. Ruchomości domowe: zgodnie z 7 ust. 1 ruchomościami domowymi są: 1) meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, 2) elektroniczny sprzęt audiowizualny i instrumenty muzyczne, sprzęt fotograficzny, komputerowy, 3) dzieła sztuki, wyroby z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz szlachetnych substancji organicznych, biżuteria, monety złote i srebrne, 4) gotówka i inne środki płatnicze (krajowe i zagraniczne), papiery wartościowe, 5) przedmioty związane z prowadzeniem warsztatów chałupniczych, 6) rowery, wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do samochodów, motocykli, motorowerów, 7) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne, CB, 8) psy, koty, ptaki, ryby w akwariach oraz inne zwierzęta z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych; ruchomości domowe wymienione w 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 8 objęte są ubezpieczeniem, jeżeli znajdują się w ubezpieczonym lokalu ( 7 ust. 3); ubezpieczeniem objęte są ruchomości domowe, należące do ubezpieczającego i do jego osób bliskich wspólnie zamieszkałych ( 7 ust. 2); umową ubezpieczenia lokalu lub domu jednorodzinnego objęte są również ruchomości domowe, czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały mu użyczone lub wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub bądź wypożyczalnię, pod warunkiem że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony przez tę jednostkę, z wyłączeniem ruchomości domowych, które zostały użyczone lub wypożyczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( 7 ust. 4); ruchomości domowe stanowiące bagaż podróżny mogą być ubezpieczone na warunkach określonych w ( Dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego ) ( 7 ust. 5). Zgodnie z definicjami zamieszczonymi w owu: stałymi elementami są elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, m.in.: 1) zabudowy wnęk pawlaczy i ścian; 2) obudowy instalacji i grzejników; 3) stolarka drzwiowa i okienna łącznie ze szkleniem i zamknięciami; 4) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe drzwi i okien, w tym m.in. kraty okienne i drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne, stałe oraz rozsuwane, rolety i żaluzje przeciwwłamaniowe, urządzenia sygnalizacji alarmowej; 5) instalacje c.o. i inne systemy grzejne; 6) stałe wyposażenie kuchni (tj. kuchnia gazowa, elektryczna, węglowa, zlewozmywak z baterią i szafką zlewozmywakową, instalacja wyciągowa), łazienki i wc (tj. wanna i umywalka z bateriami, miska klozetowa z urządzeniem spłukującym, osłony (ekrany) węzłów sanitarnych, grzejniki Strona 3 z 28

4 przepływowe gazowe i elektryczne oraz grzejniki pojemnościowe, bidet z baterią, brodzik (inna zabudowa) z prysznicem); 7) powłoki malarskie i tynki wewnętrzne ścian i sufitów; 8) wykładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów; 9) podłogi i podwieszane sufity; 10) instalacja klimatyzacyjna, wentylacyjna, telefoniczna, alarmowa, domofonowa; 11) punkty świetlne, na stałe związane z podłożem ( 7 ust. 6); pomieszczeniami przynależnymi są pomieszczenia domu wielorodzinnego służące do wspólnego użytku mieszkańców, do których zalicza się m.in. piwnicę, strych, pralnię domową, suszarnię ( 7 ust. 7). Zakres ubezpieczenia zdarzenia losowe i zniszczenie w wyniku akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami; ochroną objęte są: 1) ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 2) stałe elementy objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 3) lokal mieszkalny jako część budynku wielorodzinnego; 4) garaż jako budynek; 5) dom jednorodzinny jako budynek; 6) budynki gospodarcze, położone na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny; 7) garaż położony na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny; 8) ogrodzenie terenu nieruchomości; zdarzenia losowe to: pożar, zalanie, deszcz nawalny, huragan, powódź, uderzenie pioruna, grad, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi ( 3 ust. 1 pkt 1); kradzież z włamaniem i rabunek; ochroną objęte są: 1) ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 2) stałe elementy objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem oraz dewastacja; ochroną objęte są: 1) ruchomości domowe objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 2) stałe elementy objęte ubezpieczeniem lokalu lub domu jednorodzinnego; 3) dom jednorodzinny jako budynek ( 8). Z definicji zdarzeń losowych należy podać następujące: zalanie: 1) wydobywanie się wody lub pary z przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, w następstwie: Strona 4 z 28

5 a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody lub pary, b) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodnokanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody; 2) zalanie wodą pochodzącą z urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki na skutek ich awarii, a także z uszkodzonego akwarium; 3) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych ( 2 pkt 12); deszcz nawalny opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego. Pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu ( 2 pkt 13); huragan wiatr osiągający prędkość co najmniej 24,5 m/s i wyrządzający masowe szkody. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu ( 2 pkt 14); powódź nieprzewidziane, nieregularne zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek: 1) nadmiernych opadów atmosferycznych; 2) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych; 3) topnienia kry lodowej; 4) tworzenia się zatorów lodowych; 5) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych ( 2 pkt 15); upadek pojazdu powietrznego katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku ( 2 pkt 19); zapadanie się ziemi obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka ( 2 pkt 22); osuwanie się ziemi ruchy ziemi na stokach nie spowodowane działalnością ludzką ( 2 pkt 23); uderzenie pojazdu mechanicznego uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego przez niego ładunku, a także uderzenie kamieni i innych przedmiotów spod kół pojazdu ( 2 pkt 24); kradzież z włamaniem działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia: 1) ruchomości domowych oraz stałych elementów z zamkniętego lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego lub pomieszczeń gospodarczych, a także ruchomości domowych z budynków gospodarczych lub garaży; 2) ruchomości domowych stanowiących bagaż podróżny w sytuacjach, o których mowa w 30 owu: a) po usunięciu przy użyciu siły fizycznej lub Strona 5 z 28

6 narzędzi istniejących zabezpieczeń lub b) po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z 13 ust.1 owu lub w wyniku rabunku ( 2 pkt 8); rabunek działanie powstałe w wyniku: 1) rozboju, tj. bezprawnego zaboru w celu przywłaszczenia: a) ruchomości domowych oraz stałych elementów z lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego, a także ruchomości domowych z budynków gospodarczych lub garaży, w ten sposób, że sprawca: - zmusił ubezpieczającego, osobę bliską ubezpieczającego lub osobę posiadającą klucze, używając przemocy fizycznej lub grożąc jej natychmiastowym użyciem, do otworzenia lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych, garaży; - doprowadził do stanu nieprzytomności bądź bezbronności ubezpieczającego, osobę bliską ubezpieczającego lub osobę posiadającą klucze i dostał się do wnętrza lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych, garaży; - użył, po wejściu do lokalu, pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych, garaży, w stosunku do ubezpieczającego, osoby bliskiej ubezpieczającego lub osoby posiadającej klucze przemocy fizycznej, zagroził jej natychmiastowym użyciem lub doprowadził w/w osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności; b) ruchomości domowych, stanowiących bagaż podróżny, gdy sprawca wszedł w posiadanie ubezpieczonego przedmiotu w sytuacjach, o których mowa w 30, używając przemocy lub grożąc jej natychmiastowym użyciem, bądź doprowadzając do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 2) oszustwa, tj. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia ubezpieczonym przedmiotem, znajdującym się w lokalu, pomieszczeniach przynależnych do tego lokalu, domu jednorodzinnym, budynkach gospodarczych, garażach lub ruchomościami domowymi stanowiącymi bagaż podróżny w sytuacjach, o których mowa w 30, poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania osób małoletnich, niedołężnych, niepełnosprawnych lub będących w podeszłym wieku, dla osiągnięcia korzyści ( 2 pkt 9). Definicje pozostałych zdarzeń losowych nie odbiegają od ich potocznego znaczenia. Szczegóły patrz 2 owu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność ubezpieczającego i jego osób bliskich wspólnie zamieszkałych za szkody wyrządzone na osobie i w mieniu osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego w granicach określonych przez prawo; odpowiedzialność ta jest ograniczona do strat rzeczywistych i do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia ( 9 ust. 1). Zakres ubezpieczenia szkody, wyrządzone osobom trzecim: 1) w związku z użytkowaniem lokalu lub domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych oraz garażu; 2) w związku z używaniem roweru, wózka inwalidzkiego bez napędu mechanicznego itp.; Strona 6 z 28

7 3) w związku z uprawianiem sportu, z wyłączeniem sportu wyczynowego, myślistwa, sportów powietrznych, motorowych i wodnych; 4) przez pomoc domową, zatrudnioną na podstawie umowy, w związku z wykonywaniem zleconych czynności; 5) spowodowane przez zwierzęta domowe będące własnością ubezpieczającego i jego osób bliskich, z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych; 6) spowodowane przez pszczoły z pasieki do 5 uli, znajdującej się na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny ( 9 ust. 2); szkody określone w 9 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 objęte są ochroną ubezpieczeniową na terenie całej miejscowości, w której zamieszkuje ubezpieczający i osoby bliskie, i znajduje się ubezpieczony lokal lub dom jednorodzinny ( 9 ust. 3); umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego i osób bliskich posiadających dom jednorodzinny obejmuje ponadto szkody spowodowane w związku z użytkowaniem całej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny ( 9 ust. 4). Możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową w jednym z podanych niżej wariantów ( 3 ust. 3): PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA WARIANTY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ruchomości domowe, stałe elementy Lokal mieszkalny jako część budynku wielorodzinnego Dom jednorodzinny jako budynek I II III I I II III Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, odpowiedzialność cywilna Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, odpowiedzialność cywilna, kradzież z włamaniem i rabunek, zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, odpowiedzialność cywilna, kradzież z włamaniem i rabunek, zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem, dewastacja Zdarzenia losowe, akcja ratownicza Zdarzenia losowe, akcja ratownicza Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, kradzież z włamaniem i rabunek, zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, kradzież z włamaniem i rabunek, zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem, dewastacja Strona 7 z 28

8 Garaż, budynek gospodarczy, ogrodzenie I Zdarzenia losowe, akcja ratownicza DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO Warunek: ubezpieczenie ruchomości domowych na okres 12 miesięcy ( 29 ust. 2). Przedmiot ubezpieczenia ruchomości domowe ubezpieczającego i jego osób bliskich, wspólnie z nim zamieszkałych, mogące stanowić bagaż podróżny, gdy znajduje się on pod ich bezpośrednią opieką, jak również, gdy: 1) powierzono go zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego; 2) oddano go za pokwitowaniem do przechowalni bagażu; 3) zamknięto go w bagażniku samochodu, a samochód znajdował się na strzeżonym parkingu; 4) zostawiono go w zamkniętym pomieszczeniu zajmowanym przez ubezpieczającego w miejscu zakwaterowania, np. hotelu (z wyłączeniem namiotu) ( 30). Zakres ubezpieczenia szkody powstałe na terytorium RP i za granicą, jeżeli w okresie ubezpieczenia ubezpieczony bagaż podróżny został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek: 1) zdarzeń losowych, tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu oraz upadku pojazdu powietrznego; 2) zniszczenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami, wymienionymi w punkcie 1; 3) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej; 4) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przed kradzieżą; 5) udokumentowanej kradzieży z włamaniem i rabunku ( 31). Podróż wyjazd poza miejscowość, w której zamieszkuje ubezpieczony, w celach turystyczno-rekreacyjnych lub służbowych, z wyłączeniem dojazdów do/z miejsca zatrudnienia ( 2 pkt 25). DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU PAKIET TOREBKA Warunek: ubezpieczenie ruchomości domowych na okres 12 miesięcy i na sumę co najmniej zł ( 39 ust. 2). Strona 8 z 28

9 Przedmiot ubezpieczenia przedmioty codziennego użytku, określone w 40 ust. 2, będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego ( 40 ust. 1); za przedmioty codziennego użytku uważa się wyłącznie: 1) torebkę/teczkę; 2) portmonetkę/portfel, etui na dokumenty; 3) dokumenty; 4) gotówkę; 5) karty kredytowe i inne środki płatnicze; 6) klucze do miejsca zamieszkania; 7) bilety komunikacji publicznej; 8) okulary wszelkiego rodzaju; 9) papierośnice, zapalniczki; 10) kosmetyki; 11) parasolki znajdujące się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego ( 40 ust. 2). Zakres ubezpieczenia ryzyko rabunku, rozumianego jako dokonanie bezprawnego zaboru mienia ruchomego w celu jego przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia bądź doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności, w stosunku do ubezpieczonego albo jego osób bliskich ( 41 ust. 1); odpowiedzialność obejmuje wyłącznie terytorium RP ( 41 ust. 2) Wyłączenia odpowiedzialności (2) Strona 9 z 28

10 Wyłączenia ogólne, dotyczące ubezpieczenia lokali i domów jednorodzinnych ( 10) WARTA nie odpowiada za szkody: nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 100 zł, a w przypadku szkód powstałych wskutek zalania nieprzekraczające 40 zł ( 10 pkt 1); wyrządzone przez ubezpieczającego lub osoby jemu bliskie, będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających ( 10 pkt 2); wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub jego osób bliskich, wspólnie zamieszkałych, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność ( 10 pkt 3); powstałe wskutek zawilgocenia lokalu lub domu jednorodzinnego i pomieszczeń przynależnych z powodu nieszczelności instalacji wodnokanalizacyjnej lub w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna lub inne niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń, instalacji lub elementów lokalu należał do obowiązków ubezpieczającego ( 10 pkt 4); powstałe wskutek przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian lub zawilgocenia stałych elementów ( 10 pkt 5); z tytułu pleśni i zagrzybienia budynku ( 10 pkt 6); górnicze w rozumieniu prawa górniczego ( 10 pkt 7); powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi ( 10 pkt 8); powstałe w budynkach w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki ( 10 pkt 9); powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych ( 10 pkt 10). Wyłączenia szczególne, dotyczące ubezpieczenia ruchomości domowych ( 11) WARTA nie odpowiada za szkody określone w 10, a ponadto za szkody powstałe w: dziełach sztuki, wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz szlachetnych substancjach organicznych, biżuterii, monetach złotych i srebrnych, gotówce i innych środkach płatniczych (krajowych i zagranicznych), papierach wartościowych, gdy lokal lub dom jednorodzinny był niezamieszkany nieprzerwanie dłużej niż trzy miesiące ( 11 ust. 1 pkt 1); aparatach i urządzeniach na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego podczas ich eksploatacji, chyba że działanie prądu spowodowało pożar ( 11 ust. 1 pkt 2); ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie ( 11 ust. 1 pkt 3). Ubezpieczeniem nie są ponadto objęte następujące ruchomości domowe: dokumenty i rękopisy ( 11 ust. 2 pkt 1); złoto, srebro i platyna w złomie i sztabach ( 11 ust. 2 pkt 2); nieoprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz nieoprawione szlachetne substancje organiczne, niestanowiące przedmio- Strona 10 z 28

11 tów użytkowych ( 11 ust. 2 pkt 3); wszelkiego rodzaju broń i zbiory kolekcjonerskie ( 11 ust. 2 pkt 4); przedmioty służące działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej i usługowej ( 11 ust. 2 pkt 5). Wyłączenia szczególne, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( 12) Z ubezpieczenia wyłączone są szkody: nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 100 zł, a w przypadku szkód powstałych wskutek zalania nieprzekraczające 40 zł ( 12 pkt 1); wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby bliskie wspólnie zamieszkałe, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność ( 12 pkt 2); wyrządzone osobom bliskim przez ubezpieczającego lub ubezpieczającemu przez osoby mu bliskie ( 12 pkt 3); wyrządzone przez powolne działanie takich czynników jak temperatura, gazy, wody odpływowe, para lub wilgotność, dymy, sadza, pyły, wyciekanie, wstrząsy i tworzenie się pleśni i zagrzybienia ( 12 pkt 4); powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej w ubezpieczonym lokalu lub domu jednorodzinnym ( 12 pkt 5); polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki albo innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych oraz szlachetnych substancji organicznych, biżuterii, należących do osób trzecich ( 12 pkt 6); powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów znajdujących się w lokalu lub domu jednorodzinnym w celu ich używania, przechowania lub naprawy, a będących własnością osób trzecich ( 12 pkt 7); wyrządzone w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów ( 12 pkt 8); powstałe w drzewostanie lasów i parków narodowych ( 12 pkt 9); wynikające z przeniesienia chorób przez ubezpieczającego i jego osoby bliskie oraz przez zwierzęta należące lub pozostające pod ich opieką ( 12 pkt 10); powstałe poza terenem miejscowości, w której zamieszkuje ubezpieczający i osoby bliskie, i znajduje się ubezpieczony lokal lub dom jednorodzinny ( 12 pkt 11). DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO ( 32) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 40 zł ( 32 ust. 1 pkt 1); wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego i osoby wspólnie podróżujące, za które ponosi odpowie- Strona 11 z 28

12 dzialność, lub osoby bliskie wspólnie zamieszkujące ( 32 ust. 1 pkt 2); wyrządzone przez ubezpieczającego lub osoby bliskie ubezpieczającego, będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających ( 32 ust. 1 pkt 3); powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez uprawnione organy ( 32 ust. 1 pkt 4); będące następstwem zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia, samozapalenia, samozepsucia i wycieku, a odnośnie do przedmiotów tłukących się lub w opakowaniu szklanym potłuczenia lub utraty wartości uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia ( 32 ust. 1 pkt 5); powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych ( 32 ust. 1 pkt 6). WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w następujących ruchomościach domowych stanowiących bagaż podróżny: dokumentach i rękopisach ( 32 ust. 2 pkt 1); biletach na przejazdy środkami komunikacji ( 32 ust. 2 pkt 2); złocie, srebrze i platynie w złomie i sztabach ( 32 ust. 2 pkt 3); wszelkiego rodzaju broni i zbiorach kolekcjonerskich ( 32 ust. 2 pkt 4); przedmiotach służących działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej i usługowej ( 32 ust. 2 pkt 5); sprzęcie pływającym, takim jak np. pontony, rowery wodne itp. ( 32 ust. 2 pkt 6); sprzęcie narciarskim (tzn. nartach biegowych lub zjazdowych) ( 32 ust. 2 pkt 7); namiotach, wiatrochronach itp. ( 32 ust. 2 pkt 8); dodatkowym wyposażeniu oraz częściach zamiennych do samochodów ( 32 ust. 2 pkt 9); mieniu przesiedleńczym ( 32 ust. 2 pkt 10); środkach transportowych ( 32 ust. 2 pkt 11). DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU PAKIET TOREBKA ( 42) WARTA nie odpowiada za szkody: wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego i jego osób bliskich wspólnie zamieszkałych ( 42 ust. 1 pkt 1); zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających ( 42 ust. 1 pkt 2). Ponadto WARTA nie odpowiada za: wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne służące m.in. do wyłączania alarmu, automatycznego otwierania bram, drzwi itp. ( 42 ust. 2 pkt 1); biżuterię, a także zegarki ( 42 ust. 2 pkt 2); odzież ( 42 ust. 2 pkt 3); lekarstwa ( 42 ust. 2 pkt 4); przedmioty codziennego użytku zakupione w dniu powstania szkody ( 42 ust. 2 pkt 5); Strona 12 z 28

13 telefony komórkowe, notatniki elektroniczne, kalkulatory itp. ( 42 ust. 2 pkt 6); elektroniczny sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy i instrumenty muzyczne ( 42 ust. 2 pkt 7); złoto, srebro i platynę w złomie i sztabach ( 42 ust. 2 pkt 8); nieoprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz nieoprawione szlachetne substancje organiczne, niestanowiące przedmiotów użytkowych ( 42 ust. 2 pkt 9); przedmioty służące działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej i usługowej ( 42 ust. 2 pkt 10). Pozostałe ograniczenia odpowiedzialności, wynikające z innych przepisów Przepisy dotyczące spełnienia przez ubezpieczającego obowiązków zabezpieczenia lokalu lub domu jednorodzinego ( 13) ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć lub odmówić wypłaty odszkodowania, w przypadku niedopełnienia któregokolwiek z wymienionych obowiązków, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody (ust. 4). Przepisy dotyczące zawarcia umowy i okresu ubezpieczenia ( 18) ubezpieczający powinien informować WARTĘ o każdej zmianie okoliczności, pociągającej za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa szkody; w przeciwnym wypadku WARTA jest upoważniona do odmowy wypłaty ewentualnego odszkodowania (ust. 2). Przepisy dotyczące postępowania w przypadku powstania szkody ( 25) jeżeli ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków z ust. 1-3, a niedopełnienie takie ma wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody lub zakres odpowiedzialności WARTY, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć (ust. 4). Przepisy dotyczące postępowania w przypadku powstania szkody ( 25) jeżeli w związku z powstałą szkodą WARTA zaleciła na piśmie podjęcie środków mających na celu zapobieżenie w przyszłości dalszym szkodom, a ubezpieczony nie zastosował się do tego zalecenia, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania za następne szkody powstałe z tej samej przyczyny lub je odpowiednio zmniejszyć (ust. 5). Przepisy dotyczące ustalenia wysokości szkody ( 26) nie uwzględnia się strat wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów, niezbędnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą (ust. 3). Przepisy dotyczące ustalenia wysokości szkody ( 26) nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, numizmatycznej, zabytkowej, amatorskiej, osobistych upodobań, 2) kosztów ulepszeń i unowocześnień przedmiotu ubezpieczenia, chyba że nastąpiło doubezpieczenie zgodnie z 16, 3) strat, wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów, niezbędnych dla przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą (ust. 6) Przepisy dotyczące wypłaty odszkodowania ( 28, 47) w przypadku odzyskania przedmiotów ubezpieczenia w stanie nieuszkodzonym, WARTA wolna jest od obowiązku wypłaty odszkodowania (ust. 4). Dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego: przepisy dotyczące postępowania w przypadku powstania szkody ( 36) jeżeli ubezpieczający nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1, a ma to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody, WAR- TA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć (ust. 2). Strona 13 z 28

14 Dodatkowe ubezpieczenie przedmiotów codziennego użytku pakiet torebka: przepisy dotyczące postępowania w przypadku powstania szkody ( 45) w przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 i 2, jeśli miało to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć jego wysokość (ust. 3). Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3) Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie: pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY) lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia znajdującego się na stronie internetowej TUiR WARTA S.A. przesłanego drogą elektroniczną (za pośrednictwem Internetu) ( 18 ust. 1 pkt 1 i 2). Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest ( 18 ust. 2): podać do wiadomości WARTY wszystkie znane sobie okoliczności, o które WARTA zapytała w formularzu wniosku. Jeżeli ubezpieczający wypełnił wniosek wadliwie lub nie podał we wniosku danych, o które WARTA pytała, WARTA zwraca wniosek, wskazując dane, które należy podać, aby umowa mogła być zawarta. Jeżeli WARTA zawarła umowę ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne; opłacić składkę obliczoną na podstawie obowiązującej Taryfy Stawek z góry za cały okres ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia przyjęto inny sposób opłacenia składki; informować WARTĘ o każdej zmianie okoliczności, pociągającej za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa szkody; w przeciwnym wypadku WARTA będzie upoważniona do odmowy wypłaty ewentualnego odszkodowania. Istotne: w przypadku płatności składki przelewem, brak opłacenia składki (pierwszej raty składki) w wyznaczonym terminie powoduje uznanie umowy za niezawartą ( 24 ust. 2). Okres, na który zawiera się umowę ubezpieczenia: 12 miesięcy lub krótszy; minimalny okres ubezpieczenia: 3 miesiące ( 18 ust. 3); gdy umowa zawierana jest za pośrednictwem Internetu wyłącznie okres 12 miesięcy ( 18 ust. 4). Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia: polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną częścią jest wniosek o ubezpieczenie ( 18 ust. 5). Zawieranie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu: polisa (wraz z kopią) i wniosek o ubezpieczenie przekazywane są drogą pocztową na adres wskazany przez ubezpieczającego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ( 18 ust. 6); Strona 14 z 28

15 wysłanie przez WARTĘ ww. dokumentów następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 2 i opłacenia składki przez ubezpieczającego w sposób określony w 22 ust. 8 ( 18 ust. 7); ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia na wskazany przez WARTĘ adres podpisanego wniosku o ubezpieczenie oraz podpisanej kopii polisy w terminie 30 dni od daty ich wysłania przez WARTĘ, nie później jednak niż w chwili wystąpienia szkody ( 18 ust. 8); moment zawarcia umowy ubezpieczenia: z chwilą przesłania wniosku elektronicznego, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 2 i opłacenia składki za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem PolCard ( 18 ust. 9); istotne: jeżeli warunek, o którym mowa w 18 ust. 8, nie zostanie spełniony, wówczas umowę ubezpieczenia uważa się za niezawartą ( 18 ust. 10). Sposób zawierania umowy na następny okres ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach: ubezpieczający jest zwolniony od obowiązku wypełnienia wniosku o ubezpieczenie, gdy nie zmieniły się zakres ochrony ubezpieczeniowej, suma ubezpieczenia oraz stan zabezpieczeń, a także nie zostało wypłacone odszkodowanie za zgłoszoną szkodę; w tym przypadku umowę na następny okres ubezpieczenia zawiera się na podstawie ustnego wniosku ubezpieczającego ( 18 ust. 11); powyższe postanowienia nie dotyczą umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Internetu ( 18 ust. 12). DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO Sposób zawierania umowy ubezpieczenia: na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY), składanego jednocześnie z wnioskiem o ubezpieczenie ruchomości domowych łącznie ze stałymi elementami w przypadku ubezpieczenia lokalu lub ruchomości domowych w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego ( 34 ust. 1); umowę ubezpieczenia zawiera się pod warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia, określonych w 34 ust. 1 ( 34 ust. 2); okres, na który zawiera się umowę ubezpieczenia: 12 miesięcy ( 34 ust. 3); potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia: polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną częścią jest wniosek ubezpieczeniowy ( 34 ust. 4; moment zawarcia umowy ubezpieczenia: z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia ( 34 ust. 5). DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU PAKIET TOREBKA Sposób zawierania umowy ubezpieczenia: na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY), składanego jednocześnie z wnioskiem o ubezpieczenie ruchomości domowych łącznie ze stałymi elementami w przypadku ubezpieczenia lokalu lub ruchomości domowych w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego ( 43 ust. 1); umowę ubezpieczenia zawiera się pod warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczenia określonych w 43 ust. 1 ( 43 ust. Strona 15 z 28

16 2); okres, na który zawiera się umowę ubezpieczenia: 12 miesięcy ( 43 ust. 3); potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia: polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną częścią jest wniosek ubezpieczeniowy ( 43 ust. 4); moment zawarcia umowy ubezpieczenia: z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia ( 43 ust. 5). Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4) Początek odpowiedzialności: w ubezpieczeniu lokali i domów jednorodzinnych (z zastrzeżeniem 23 ust. 2) od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej jej raty, jeżeli ustalono w umowie taką formę płatności, chyba że w umowie przewidziano późniejszy termin początku odpowiedzialności ( 23 ust. 1); w odniesieniu do umów zawieranych za pośrednictwem Internetu po upływie 7 dni licząc od następnego dnia po opłaceniu składki ( 23 ust. 2); w przypadku zawierania umowy na następny okres ubezpieczenia: 1) składka ubezpieczeniowa lub pierwsza rata składki, jeżeli ustalono w umowie taką formę płatności, musi być opłacona przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia, aby odpowiedzialność WARTY była kontynuowana na dotychczasowych warunkach; 2) składka ubezpieczeniowa lub pierwsza rata składki, jeżeli ustalono w umowie taką formę płatności, za następny okres ubezpieczenia, może być opłacona w terminie 30 dni po upływie dotychczasowego okresu ubezpieczenia; jednakże do dnia następnego po dniu opłacenia składki lub pierwszej raty składki, WARTA odpowiada za szkody wyłącznie na warunkach dotychczasowej umowy ubezpieczenia; 3) w odniesieniu do umów zawieranych na podstawie wniosku składanego w formie elektronicznej (przez Internet) przedmiot ubezpieczenia podlega w danym okresie ubezpieczenia w WARCIE wyłącznie jednemu ubezpieczeniu. W przypadku powstania szkody w okresie objętym ochroną WARTY, odszkodowanie może być wypłacone tylko z tytułu jednej umowy ubezpieczenia danego przedmiotu potwierdzonej jedną polisą ( 23 ust. 3). Koniec odpowiedzialności: z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta; z chwilą doręczenia ubezpieczającemu zawiadomienia o wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, chyba, że ubezpieczający zapłacił dodatkową składkę przed upływem tego okresu, zgodnie z 16; w przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie, określonym w umowie ubezpieczenia z ostatnim dniem okresu, za który opłacono ostatnią ratę składki; z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie przedmiotu bądź przedmiotów ubezpieczenia; z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy ( 24 ust. 1). Strona 16 z 28

17 Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego / ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5) Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana: przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez WARTĘ odmowy wypłaty odszkodowania ( 19 ust. 2 pkt 1); przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku przejścia na inną osobę prawa własności ubezpieczonej nieruchomości ( 19 ust. 2 pkt 2); przez WARTĘ poprzez odstąpienie ze skutkiem natychmiastowym od umowy w razie stwierdzenia rażącego niedbalstwa w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia ( 19 ust. 2 pkt 3). Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia odrębna własność lokalu lub własność domu jednorodzinnego przeszła na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przechodzą na nowego właściciela do końca okresu ubezpieczenia. Jednakże zarówno WARTA jak i nowy właściciel mogą umowę ubezpieczenia rozwiązać z zachowaniem postanowień 19 ust. 2 ( 21 ust. 2). Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6) Suma ubezpieczenia: jest określona przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie odrębnie dla poszczególnych rodzajów przedmiotów ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY ( 14 ust. 1); stanowi ją wartość rzeczywista lub odtworzeniowa ( 14 ust. 2); w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w lokalu jest ustalana przez ubezpieczającego łącznie dla ruchomości domowych oraz stałych elementów ( 14 ust. 3); zmniejsza się wraz z każdym wypłaconym odszkodowaniem ( 28 ust. 5). Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej: dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia odpowiada pięciokrotności sumy ubezpieczenia: 1) ruchomości domowych łącznie ze stałymi elementami w przypadku ubezpieczenia lokalu; 2) ruchomości domowych w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego ( 15 ust. 1); stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY i nie może być wyższa niż zł ( 15 ust. 2). Warunki zmiany sumy ubezpieczenia: suma ubezpieczenia może być podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) w przypadku: 1) podwyższenia wartości przedmiotu ubezpieczenia; 2) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia; 3) zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku częściowej wypłaty odszkodowania ( 16 ust. 1); Strona 17 z 28

18 podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki ( 16 ust. 2). Istotne: niezależnie od sumy ubezpieczenia, określonej zgodnie z 14, odpowiedzialność za niżej wymienione przedmioty ubezpieczenia ogranicza się, w stosunku do sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów, znajdujących się w lokalu albo sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, znajdujących się w domu jednorodzinnym, do ( 17 ust. 1): Lp. Przedmiot ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności 1) elektroniczny sprzęt audiowizualny i instrumenty muzyczne, sprzęt fotograficzny, komputerowy 80% 2) stałe elementy lokalu, pomieszczeń przynależnych i garażu, określone w 7 ust. 6 50% 3) dzieła sztuki, wyroby z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz szlachetnych substancji organicznych, biżuteria, monety złote i srebrne 4) przedmioty związane z prowadzeniem warsztatów chałupniczych 30% 5) papiery wartościowe 10% 6) ruchomości domowe podczas przeprowadzki wykonywanej przez wyspecjalizowaną firmę 10% 7) gotówka i inne środki płatnicze (krajowe i zagraniczne) 5% 8) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne, CB 5% 9) ruchomości domowe znajdujące się w ubezpieczonych pomieszczeniach przynależnych oraz garażu jako budynku, użytkowanych na podstawie tytułu prawnego, a także budynkach gospodarczych i garażach, położonych na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny 5% 40 % DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO Suma ubezpieczenia: jest ustalona przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia dla bagażu podróżnego i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY ( 33 ust. 1); stanowi ją wartość rzeczywista lub odtworzeniowa ruchomości domowych stanowiących bagaż podróżny ( 33 ust. 2); Strona 18 z 28

19 nie może przekraczać 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych łącznie ze stałymi elementami, w przypadku ubezpieczenia lokalu, albo 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego, jednak nie więcej niż złotych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ( 33 ust. 3); na wniosek ubezpieczającego, po opłaceniu dodatkowej składki, suma ubezpieczenia bagażu podróżnego może zostać zwiększona ponad limity, określone w 33 ust. 3, nie może jednak przekroczyć dwukrotnej wartości w/w limitów ( 33 ust. 5); górną granicę odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku stanowi kwota odpowiadająca 40% sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego ( 33 ust. 6). Warunki zmiany sumy ubezpieczenia: suma ubezpieczenia może być podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie); podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki ( 33 ust. 4). DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU PAKIET TOREBKA Suma ubezpieczenia: wynosi zł i określona jest według wartości odtworzeniowej ( 44 ust. 1); odpowiedzialność za gotówkę, karty kredytowe i inne środki płatnicze ograniczona jest do 500 zł ( 44 ust. 2); stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY za szkody powstałe w wyniku rabunku ( 44 ust. 3); ulega zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania aż do jej całkowitego wyczerpania ( 44 ust. 4); za zgodą WARTY ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając dodatkową składkę (doubezpieczenie) ( 44 ust. 5); uzupełniona lub podwyższona do pierwotnej wysokości suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki ( 44 ust. 6). Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach majątkowych) (7a) Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej: na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfy Stawek, w zależności od: 1) przedmiotu ubezpieczenia, 2) wariantu ubezpieczenia, 3) wysokości sumy ubezpieczenia ( 22 ust. 1); na podstawie dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia WARTA może wprowadzić na terenie działania poszczególnych Oddziałów tzw. stawki regionalne ( 22 ust. 2); w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okresy krótsze niż 1 rok składkę oblicza się według poniższej tabeli ( 22 ust. 3): Strona 19 z 28

20 L.p. Okres ubezpieczenia % składki za 1 rok ubezpieczenia 1. do 4 miesięcy do 5 miesięcy do 6 miesięcy do 7 miesięcy do 8 miesięcy powyżej 8 miesięcy 100 Zniżki składki stosuje się za: co najmniej dwuletni okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania; stosowanie niżej wymienionych zabezpieczeń przy ubezpieczeniu w zakresie obejmującym kradzież z włamaniem i rabunek: 1) zamek z certyfikatem IMP lub COBR Metalplast; 2) blokady antywyważeniowe; 3) kraty; 4) szyby przeciwwłamaniowe (co najmniej klasy P3), rolety przeciwwłamaniowe z certyfikatem; 5) drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem IMP lub COBR Metalplast; 6) dozór przez firmę ochrony mienia; 7) czynne i należycie konserwowane urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe; 8) monitorowanie z włączeniem do akcji załóg interwencyjnych ( 22 ust. 4). niezależnie od zniżek wymienionych w 22 ust. 4, na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń oraz oceny ryzyka mogą być stosowane zniżki specjalne ( 22 ust. 5). Zwyżki składki stosuje się za: ubezpieczenie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanych lub podnajmowanych; ubezpieczenie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, w których prowadzona jest działalność gospodarcza; płatność składki za ubezpieczenie w ratach; wystąpienie w okresie ostatniego roku ubezpieczenia więcej niż jednej szkody ( 22 ust. 6); wszelkie zniżki i zwyżki składki oblicza się metodą iloczynową ( 22 ust. 11); łączna obniżka składki nie może przekroczyć 60% ( 22 ust. 12); składkę za ubezpieczenie zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki od 50 gr włącznie dolicza się do pełnego złotego w gó- Strona 20 z 28

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... 2 Co oznaczają poszczególne pojęcia... 2 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI.

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT PLUS (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i Mieszkań, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mieszkaniowe. Moja Rezydencja. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mieszkaniowe. Moja Rezydencja. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie mieszkaniowe Moja Rezydencja Ogólne Warunki Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA REZYDENCJA NR 1/08 Rozdział I Postanowienia ogólne mające zastosowanie do wszystkich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne) 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie domu, nieruchomość w budowie i mieszkania 5 Rozdział III Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych

Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń Concordia Wielkopolska TUW Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych OWU z dn. 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów MOJA REZYDENCJA nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT + Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 2/2011) SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami nr 2-4 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA. www.ptu.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA. www.ptu.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA www.ptu.pl Spis treści OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA DZIAŁ I 7 1. Postanowienia wstępne 7 2. Definicje 7 3. Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276

Bardziej szczegółowo