UMOWA zawarta dnia r. we Wrocławiu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu , ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: ; NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 PLN, którą reprezentuje: - Tomasz Tykierko jako Prezes Zarządu zwaną dalej Zamawiającym, a..; 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego wraz ze sprawozdaniem dla projektu Modernizacja nieruchomości przy ul. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu na potrzeby utworzenia inkubatora przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt projektu zgodnie z: a) powszechnie obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi standardami audytu, b) aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata stanowiącymi załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. dostępnymi na stronie W przypadku zmiany wytycznych w czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca winien stosować najnowsze wytyczne. Strona 14 z 22

2 2 Osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia 1. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 2. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie: a). b). c). 3. Wykonawca nie może powierzyć ani całości, ani części wykonania zadania osobom lub podmiotom innym niż określone w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 3 Terminy realizacji przedmiotu umowy Termin wykonania zamówienia: do tj. 21 dni od daty podpisania umowy. 4 Zakres i sposób przeprowadzanego audytu 1. Audyt powinien w całości odpowiadać wymogom zawartym w Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata stanowiących załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r., dostępnych na stronie Audyt między innymi winien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosownych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Podczas audytu muszą być zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie. Audyt zewnętrzny musi obejmować następujące obszary: a) audyt zgodności procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewn.) b) audyt zgodności projektu w zakresie finansowo-księgowym, c) audyt rzeczowej realizacji projektu. 2. W szczególności audyt obejmuje: a) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD: b) sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności ponoszonych wydatków w ramach projektu, c) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych wytycznych IZ RPO WD, d) sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu, e) sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu i wizję lokalną, Strona 15 z 22

3 f) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu), g) sprawdzenie prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie, h) sprawdzenie prawidłowości sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu, i) sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków, j) sprawdzenie posiadania ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości), k) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi), l) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu, m) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową, n) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte, o) przeprowadzenie analizy powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia prawidłowej realizacji projektu: w tym jego terminowości oraz osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres, 3. W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności audytor zewnętrzny sprawdzi: a) dokumentację dotyczącą projektu, b) realizację zakresu rzeczowego projektu, c) dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłożenia wniosku o płatność, d) faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego, e) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych, f) wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu, g) spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji, Strona 16 z 22

4 h) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu, i) poprawność stosowanych procedur przy wyborze wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD. 4. W celu sprawdzenia zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji audyt obejmuje m.in.: a) sprawdzenie czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu, b) sprawdzenie, czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z wnioskiem i umową o dofinansowanie, 5. Audyt w zakresie zasad informacji i promocji dotyczy m.in. potwierdzenia, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązku prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 6. Efektem przeprowadzonego audytu jest sporządzenie sprawozdania oraz wydanie opinii. 7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji program audytu, 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. O zmianach w programie Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie, 9. Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego materiały źródłowe dotyczące badanych obszarów osobom wskazanym w złożonej ofercie, po uprzednim złożeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytu, 10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 11. Wykonawca sporządzi sprawozdanie z audytu zgodnie z 5 niniejszej umowy. 5 Zakres i sposób sporządzenia sprawozdania z audytu 1. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinno zawierać co najmniej następujące elementy: a) podstawowe informacje o beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu i umowy o dofinansowanie projektu, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania), b) nazwę, adres, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu, c) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu, d) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, e) datę rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu, f) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu, Strona 17 z 22

5 g) informację o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu, h) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania, i) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu, j) ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny, k) analizę zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD, l) wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów), m) opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym, n) opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania, o) analiza stosowania przepisów w zakresie zamówień, p) opis zasad księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi), q) analizę terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu, r) sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków o płatność z zakresem rzeczowym projektu, s) opis sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), t) analizę zgodności z ustalonymi przez IZ RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu, u) analizę sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu, v) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu, ewentualnie powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje), w) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu, x) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu. 2. Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Beneficjenta. 6 Uprawnienia i kwalifikacje Wykonawcy Strona 18 z 22

6 1. Wykonawca audytu oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zachowaniem należytej staranności. 7 Odbiór przedmiotu umowy 1. Wykonawca dostarczy sprawozdanie wraz z opinią z przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie 14 dni od zakończenia audytu. 2. O terminie dostarczenia sprawozdania Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub faxem z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przy czym, przekazanie sprawozdania powinno nastąpić w dni robocze w godzinach od 9ºº do 17ºº. 3. Sprawozdanie wraz z opinią musi być dostarczone w trzech egzemplarzach, w formie pisemnej, w języku polskim, z podpisami każdego z audytorów, przy czym wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD- ROM/DVD. Dokumenty te powinny posiadać logotypy zgodne z zasadami określonymi w dokumencie Poradnik dla Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej adres strony internetowej 4. Z czynności przekazania sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 strony sporządzą protokół przekazania. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści sprawozdania i opinii w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu przekazania. 6. W przypadku uwag Wykonawca przekaże Zamawiającemu swoje stanowisko do uwag i/lub ostateczną wersję sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag. 7. Z czynności określonych w ust. 6 lub w przypadku braku uwag, o których mowa w ust. 5 strony sporządzą protokół odbioru końcowego, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do zawiadomień stosuje się odpowiednio ust. 2. Fax. Wykonawcy nr. 8 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w 1 ust.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, które łącznie nie przekroczy kwoty.. ( słownie. ) brutto z.. % podatkiem VAT. 2. Ustalone wynagrodzenie jest ceną ostateczną oferty zawierającą zapłatę za przedmiot zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z jego realizacją wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT. 3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 9 Prawa autorskie 1. Wynagrodzenie określone w 8 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy Strona 19 z 22

7 na odrębnych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą odbioru dzieła przez Zamawiającego. 10 Płatności 1. Zapłata wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 odbędzie się na podstawie faktury wystawionej dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Kotlarska 42, Wrocław, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń protokół odbioru ostatecznej wersji sprawozdania z przeprowadzonego audytu. 3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w.nr 4. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 11 Kary umowne 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy. b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, c) w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w 7 ust.1 i ust. 6 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy. 3. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z kwoty faktury wystawionej przez Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę. 12 Rękojmia Strona 20 z 22

8 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania rękojmi przez okres 1 roku od przekazania sprawozdania. 13 Rozwiązanie umowy 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach jak niżej. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a) Wykonawca nie rozpocznie prac lub nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, b) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z niniejszą umową 3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą faktury ponad 30 dni pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty. 5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 14 Przelew wierzytelność Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego. 15 Zmiany w umowie Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 Osoby do kontaktu Do współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy wyznacza się: Ze strony Zamawiającego: Ze strony Wykonawcy: 17 Rozwiązywanie sporów 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wszelkie ewentualne spory, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 18 Postanowienia końcowe 1. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi: a) zapytanie ofertowe wcześniej udostępnione przez Zamawiającego na stronie internetowej Strona 21 z 22

9 b) oferta Wykonawcy c) oświadczenie nr 1 Wykonawcy d) oświadczenie nr 2 Wykonawcy e) oświadczenie nr 3 Wykonawcy Zamawiający Wykonawca Strona 22 z 22

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Chełmnie pomiędzy

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Chełmnie pomiędzy Załącznik Nr 3 WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację oraz doposażenie SPZOZ w Chełmnie

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w

reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Załącznik nr 12 UMOWA Nr. PROJEKT zawarta w dniu...2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1\8, Wrocław, NIP: 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Gmina Wrocław pl. Nowy Targ Wrocław

ZAŁĄCZNIK NR 1. Gmina Wrocław pl. Nowy Targ Wrocław ZAŁĄCZNIK NR 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska Projekt Umowy o wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: Wdrożenie innowacyjnej technologii ze specjalistycznymi głowicami wyposażonymi w tarcze skrawające do wykonywania mikrotunelingu w trudnych warunkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Załącznik Nr 3 pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego Nr RPKP.05.06.00-04-004/09 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Umowa.. wzór. zawarta w dniu... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa.. wzór. zawarta w dniu... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Umowa.. wzór zawarta w dniu...... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3 reprezentowanym przez: Krzysztofa Mieszkowskiego Dyrektora Naczelnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu,

UMOWA. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu, UMOWA Zawarta w dniu roku, pomiędzy:... z siedzibą w, ul.,., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO zawarta w dniu..

WZÓR UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO zawarta w dniu.. WZÓR UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 pomiędzy: Stowarzyszeniem Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Decybelek z siedzibą 15-868

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w 2 w terminie od. do... 2014r.

3 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w 2 w terminie od. do... 2014r. Umowa nr... wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, nr NIP: 896-00-07-258,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. /2014. zawarta w dniu.. listopada 2014 roku w Warszawie pomiędzy:

Umowa Nr.. /2014. zawarta w dniu.. listopada 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do zaproszenia Umowa Nr.. /2014 zawarta w dniu.. listopada 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 2 / 1 / A / BZF / 2012

UMOWA Nr 2 / 1 / A / BZF / 2012 PROJEKT Zał. 6.1 UMOWA Nr 2 / 1 / A / BZF / 2012 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/ /2012/BZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1/2015/AUDYT

UMOWA nr 1/2015/AUDYT UMOWA nr 1/2015/AUDYT Zawarta w dniu.. w Zabrzu pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Zabrzu 41 800, ul. Wolności 345a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: Załącznik nr 4 do sondażu cenowego Umowa zawarta w Ostródzie w dniu.2014 r. pomiędzy: Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, reprezentowanym przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu. Wzór umowy pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu. Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn NIP: 739-05-04-515

Bardziej szczegółowo

Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 02.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Wspólny Słownik Zamówień: 79212000-3 usługi audytu 2. Opis

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Podstawy prawne - Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015. Burmistrz Bolkowa. Skarbnika Gminy

Umowa nr /2015. Burmistrz Bolkowa. Skarbnika Gminy Umowa nr /2015 zawarta w Bolkowie w dniu 02 majaa 2014 roku pomiędzy: Gminą Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków NIP 695-13-99-915, REGON 390767883 w imieniu, której działa: Jarosław Wroński przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.55.2012. nr identyfikacyjny NIP :.., REGON:, reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY nr RAP.272.55.2012. nr identyfikacyjny NIP :.., REGON:, reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY nr RAP.272.55.2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu:.. 2012 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: CEZAMAT/PU/01/2016 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Audyt zewnętrzny projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

U M O W A O PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

U M O W A O PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU U M O W A O PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Oddział Okręgowy w Krakowie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

projekt UMOWA Nr.. zwaną dalej Zamawiającym, zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy

projekt UMOWA Nr.. zwaną dalej Zamawiającym, zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy UMOWA Nr.. projekt W dniu 2016 r. w Krotoszycach, pomiędzy: GMINĄ KROTOSZYCE, mającą swoją siedzibę w Krotoszycach 59-223, przy ul. Piastowskiej 46, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Załącznik nr 8 do Specyfikacji

UMOWA NR... Załącznik nr 8 do Specyfikacji UMOWA NR... zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013. Katowice, czerwiec 2015 r.

Załącznik nr 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013. Katowice, czerwiec 2015 r. Załącznik nr 13 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13 Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 4 do Zapytania ofertowego Wzór umowy nr.../teo/auipe/2012 Umowa na przygotowaniu projektu graficznego oraz druk/wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy

WZÓR. UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 WZÓR UMOWA nr. Zawarta w dniu roku w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego NIP 615-18-11-188 w imieniu którego działają: 1. Urszula

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez:

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR) UMOWA nr... Zawarta w dniu... roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy:

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: UMOWA Załącznik nr 3 WZÓR na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi audytu finansowego

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi audytu finansowego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 79212100-4 Usługi audytu finansowego Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr K2/IN2/82/183215/NCBR/13

UMOWA na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr K2/IN2/82/183215/NCBR/13 UMOWA na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr K2/IN2/82/183215/NCBR/13 Badania aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku modelującego oporność wielolekową komórek nowotworowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo