UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014 Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Zadanie nr.. zawarta pomiędzy: PKP S.A. a

2 UMOWA zostaje zawarta dnia r. w Gdańsku. POMIĘDZY: Spółką Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy- XII Wydz. Gosp., REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa w imieniu której działa: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, NIP , REGON w imieniu której działają na podstawie pełnomocnictw: 1. - Dyrektor Regionalny ds... w Gdańsku 2... Dyrektor Regionalny ds... w Gdańsku zwanym dalej Zamawiającym, a. na podstawie wpisu do CEIDG, reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez: 1.. zwanym w dalszej części Wykonawcą zwanymi dalej Stronami ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji dworców kolejowych; postępowanie nr: NGd wniosek zakupowy nr 2014/WNP oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego. Dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: Podstawą zobowiązań określonych w Umowie oraz jej integralną częścią są: 1) Oferta Wykonawcy z dnia r. na obsługę serwisową i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych wraz z wszystkimi załącznikami, Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. DEFINICJE Gwarancja i rękojmia ma znaczenie nadane 10 niniejszej Umowy; Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93) Oferta oferta Wykonawcy złożona Zamawiającemu w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych, stanowiąca integralną część niniejszej Umowy; Postępowanie Przetargowe Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 poz. 1409, ze zm.); Przedmiot Umowy ma znaczenie nadane 1 niniejszej Umowy; Termin Wykonania Przedmiotu Umowy termin określony 4 niniejszej Umowy; Umowa niniejsza Umowa wraz z wymienionymi i dołączonymi do niej Załącznikami; Wynagrodzenie wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w 3 niniejszej Umowy; Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma znaczenie nadane 9 niniejszej Umowy 2

3 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach dworców zapewniająca utrzymanie urządzeń i instalacji w niepogorszonym stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej - Zadanie nr. 2. Wykaz ilości urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z urządzeniami współpracującymi : a) Zadanie Nr 1 NGdR6 Tczew dworzec Malbork 1) Klimatyzatory na bar pracujące w układzie TRIPLE - 3 szt. 2) Urządzenie SPLIT 3) Centrala nawiewna w Sali wielofunkcyjnej wyposażona w chłodnicę freonową b) Zadanie Nr 1 NGdRA Elbląg dworzec Elbląg 1) Klimatyzator DAIKIN FTVS-35GZV1B 2 kpl. 2) Centrala wentylacyjna VENTUS VS10, VS30, VS 40 c) Zadanie nr 2 NGdRC Iława - dworzec Iława 1) klapy ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym 41 szt 2) klapy ppoż. z siłownikiem 24 W 4 szt 3) centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną Rosenberg - 4 szt 4) centrala nawiewno wywiewna VTS 3 szt. 5) wentylator nawiewny Rosenberg 2 szt. 6) wentylator wywiewny Rosenberg 19 szt. 7) wentylator wywiewny Helios 11 sz d) Zadanie nr 2 NGdRC Iława - dworzec Działdowo 1) centrala nawiewno wywiewna VS 21-1 szt. 2) centrala nawiewno wywiewna VS 15-1 szt. 3) wentylator kanałowy VENT szt. 4) wentylator łazienkowy Silent 300 PLUS 1 szt. g) Zadanie nr 3 NGdR7 Bydgoszcz- dworzec Nakło 1) centrala nawiewna wraz z wentylatorem wyciągowym NW-AW-RK 1 szt. 2 Zakres obowiązków wykonawcy 1. Do zakresu zadań Wykonawcy w zależności od typu i rodzaju urządzenia oraz wymagań określonych w DTR (dokumentacji techniczno ruchowej) należą: A. PRACE MECHANICZNE 1) Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów wstępnych i wtórnych wg harmonogramu z uwzględnieniem częstotliwości spowodowanej warunkami zewnętrznymi. 2) Pomiar wydatków powietrza systemów wentylacyjnych /w kanałach lub na kratkach/ i w przypadku takiej potrzeby zrównoważenie sieci wentylacyjnej przepustnicami regulacyjnymi. 3) Oględziny central wentylacyjnych wraz z regulacja elementów i typowaniem do napraw. 4) Utrzymanie czerpni central oraz wszystkich sekcji central w czystości/czyszczenie wentylatorów, nagrzewnic i chłodnic powietrza, nawilżaczy, wymienników odzysku ciepła, obudów central wewnątrz i zewnątrz/. 5) Utrzymanie czystości agregatów chłodniczych /sprężarek, bloki lamelowe, skraplacze, obudowy/. 6) Utrzymanie w czystości jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, mycie i czyszczenie wymienników jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. 7) Kontrola stanu instalacji grzewczej i jej konserwacja. 8) Sprawdzenie stanu technicznego pomp obiegowych oraz poprawności działania czujników przepływu. 9) Rozruch instalacji. 10) Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin. 11) Sprawdzenie stanu izolacji termicznej, z uzupełnienie stwierdzonych ubytków. 12) Napełnienie wodą syfonów kratek ściekowych. B. PRACE ELEKTRYCZNE 3

4 1) Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej. 2) Sprawdzenie prawidłowości pracy silników elektrycznych wentylatorów nawiewnych i wyciągowych /łożyska, zamocowania/. 3) Przegląd i sprawdzenie działania: siłowników, zaworów regulacyjnych przepustnic. 4) Przegląd i sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń central, klimatyzatorów, agregatów. 5) Przegląd i sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania central, klimatyzatorów i agregatów chłodniczych. 6) Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów oraz ewentualne dokonanie przełączeń. 7) Sprawdzenie obwodów siłowych instalacji elektrycznej. 8) Sprawdzenie obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych instalacji sterowania. 9) Kontrola aparatów elektrycznych z ich klasyfikacją do ewentualnej naprawy. 10) Programowanie sterowników urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych /centrale, agregaty chłodnicze/. C. PRACE CHŁODNICZE 1) Przeprowadzenie przez osoby uprawnione kontroli szczelności układów chłodniczych, sporządzenie z nich protokołów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Pomiary ciśnień: skraplania oraz parowania układów freonowych. 3) Regulacja układów chłodniczych. 4) Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych. 5) Wymiana wsadów filtrów w układach chłodniczych. 6) Kontrola poziomu oleju sprężarki z ewentualnym dopełnieniem, oczyszczenia filtra oleju. 7) Kontrola systemu sterownia wydajnością sprężarek. 8) Kontrola zaworów regulacji ciśnienia skraplania 3 WYNAGRODZENIE 1. Za należyte wykonanie umowy przyjmuje się wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku potwierdzonych protokołem odbioru przez upoważnionego pracownika. 2. Za należyte wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości.. zł, netto. zł. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch transzach. 4. Pierwszą transzę za wykonany przegląd konserwacyjny w wysokości 50% wynagrodzenia z ust 2 Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 5. Drugą transzę po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego po okresie półrocznym Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 6. Wynagrodzenie za konserwację uwzględnia materiały eksploatacyjne zużyte w ramach czynności konserwacyjnych (filtry, bezpieczniki, smary itp.) 7. Naprawy usterek nie objętych gwarancją a wynikających z przyczyn eksploatacyjnych będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie odpłatnego zlecenia Zamawiającego. Koszt naprawy określony zostanie w ofercie, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury po wykonaniu usługi.. 8. Fakturę za wykonaną usługę należy wystawić na: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdańsk. 9. Fakturę VAT należy adresować: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Centrala, Departament Finansów i Rachunkowości, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa. Na kopercie z fakturą VAT należy umieścić zapis FAKTURA. 10. W opisie faktury VAT należy uwzględnić numer umowy oraz dołączyć zapis o komórce zamawiającej w PKP S.A.: Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Wydział Technicznego Utrzymania Nieruchomości. 11. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 4

5 12. Za dzień zapłaty Strony rozumieją datę przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy Wykonawca wykonuje całodobowo przez 7 (siedem) dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu do 3 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń. 4. Zamawiający przyjmuje za czas zgłoszenia informacji o awarii dokładnie określoną godziną (tj. z podaniem godziny i minuty) liczoną od powiadomienia telefonicznie przez zarządcę, administratora obiektu lub upoważnionego pracownika. 5. Zamawiający zgłoszenia o niesprawności urządzeń będzie kierować dla: 1) Zadanie nr.. do Pan/ i.. nr tel 5 ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów, uwzględniając dostępność użytych narzędzi i materiałów, koszt późniejszej eksploatacji oraz wymaganiami określonymi przez producentów instalacji wentylacji i klimatyzacji. 2. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość wykonanej usługi, a także za ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz przepisami technicznobudowlanym i eksploatacyjno-konserwacyjnymi. 3. Wykonawca odpowiada za koordynację całości wykonywanej usługi. 4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym. 5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów będących w jego posiadaniu. 6. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z kwotą ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż ,00 zł. Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi na każde żądanie, natomiast kserokopia będzie stanowić załącznik do umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia. 6 OSOBY UPOWAŹNIONE DO KONTAKTÓW 1. Do kierowania i nadzoru spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby: a) Ze strony Zamawiającego 1) Pani Elżbieta Tubielewicz Administrator Rejonu w Tczewie dworzec Malbork, nr tel Zadanie nr 1 2) Pan Rafał Karolak Zastępca Zarządcy Rejonu w Elblągu dworzec Elbląg, nr tel Zadanie nr 1 3) Pan Maciej Andrzejewski Zastępca Zarządcy Rejonu w Iławie dworzec Iława Główna, nr tel Zadanie nr 2 4) Pan Zbigniew Pachciarek Zastępca Zarządcy Rejonu w Iławie dworzec Działdowo, nr tel Zadanie nr 2 5) Pan Adam Smycz Zastępca Zarządcy Rejonu w Bydgoszczy dworzec Nakło, nr tel Zadanie nr 3 b) Ze strony Wykonawcy: Imię i Nazwisko... telefon: fax: Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej strony o zmianach ww. osób lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej dokumentacji. 5

6 7 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary: a) 15% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, b) 15% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 w przypadku, rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, c) 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania napraw w czasie określonym w 4 pkt Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę, Zamawiającemu, oprócz kary, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą naliczane przez cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie umowy nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich zapłaty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy. 8 GWARANCJA Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę w ramach realizacji niniejszej umowy, licząc od dnia dokonania jej odbioru przez Zamawiającego. W przypadku nie wystawienia przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, do którego wniesienia był zobowiązany Wykonawca, wynosi 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj... zł. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 3. Kwota stanowiąca 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10 ROZWIĄZANIE ORAZ ZMIANY UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz naliczenia kary określonej w 7 ust.1 lit. a) gdy: a) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Umową bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego, b) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 2. c) Wykonawca pomimo trzykrotnego telefonicznego zgłoszenia awarii w ciągu doby nie podjął czynności naprawczych zgodnie z zapisami określonymi w 4, ust Rozwiązanie niniejszej Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Zamawiający, w razie rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonana część prac nie byłaby dla Zamawiającego przydatna lub nie mogłaby być wykorzystana. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zmian w zakresie sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez strony aneksu do umowy. 6

7 6. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za zgodnym porozumieniem Stron TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Stron, w szczególności dotyczących prowadzonej przez Strony działalności, ich klientów, danych osobowych, ekonomicznych, marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że jedna Strona uprzednio zwolni drugą Strony na piśmie z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane Informacjami. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez jedną ze Stron bez wiedzy drugiej Strony. 4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim. 5. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez podwykonawcę. Strona, która przekazała Informacje podwykonawcom, ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 6. W przypadku, gdy jedna ze Stron zobowiązana orzeczeniem sądu, organu administracji państwowej, samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę, a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze. 7. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celach związanych z przedmiotem Umowy. 8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, b) które są powszechnie znane i dostępne, co jedna Strona ma obowiązek wykazać drugiej Stronie przed ich ujawnieniem, c) które jedna ze Stron uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji i o ile ta Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności, d) w których posiadanie jedna ze Stron weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, e) co do których jedna ze Stron uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie. 9. Strony uzgadniają, iż informacje oraz materiały przekazywane sobie nawzajem lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez jedną ze Stron informacji poufnych w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów drugiej Strony i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. Strona, której Informacje zostały ujawnione za niedotrzymanie przez drugą Stronę ustaleń wskazanych w niniejszym paragrafie, może od niej dochodzić odpowiedzialności na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 12 SIŁA WYŻSZA 1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu.

8 2. Strony umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania umowy, kary umowne z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. 3. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie zamówienia. 4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 5. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy. 13 INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie się (na skutek zmiany prawa, ostatecznego orzeczenia sądu lub innego organu) niezgodne z prawem, nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność oraz skuteczność pozostałych jej postanowień. Zamiast takiego postanowienia będzie uważane za obowiązujące postanowienie, które w granicach określonych przepisami prawa, będzie najbliższe temu, co chciały osiągnąć Strony wprowadzając takie postanowienie. 2. Strony oświadczają, iż zamieszczone w treści niniejszej Umowy oświadczenia woli należy interpretować z uwzględnieniem zgodnego zamiaru Stron i celu, dla którego niniejsza Umowa została zawarta. 3. Strony oświadczają, iż niniejsza Umowa rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, uzgodnienia, porozumienia i umowy Stron w zakresie objętym jej treścią, które z chwilą zawarcia niniejszej Umowy tracą moc prawną. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409, ze zm.); 2. Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Gospodarczy w Gdańsku. 4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, patentowych, znaków ochronny itp., odnoszących się do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji, a także do sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 8 Załączniki do umowy: 1. projekt protokołu z przeprowadzonej obsługi i przeglądów 2. kosztorys ofertowy Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

9 9 Załącznik nr 1 do umowy: L.p zakres wykonywanych czynności **(niepotrzebne skreślić) A. PRACE MECHANICZNE Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów wstępnych i wtórnych wg harmonogramu z uwzględnieniem częstotliwości spowodowanej warunkami zewnętrznymi. Pomiar wydatków powietrza systemów wentylacyjnych /w kanałach lub na kratkach/ i w przypadku takiej potrzeby zrównoważenie sieci wentylacyjnej przepustnicami regulacyjnymi. Oględziny central wentylacyjnych wraz z regulacja elementów i typowaniem do napraw. Utrzymanie czerpni central oraz wszystkich sekcji central w czystości/czyszczenie wentylatorów, nagrzewnic i chłodnic powietrza, nawilżaczy, wymienników odzysku ciepła, obudów central wewnątrz i zewnątrz/. Utrzymanie czystości agregatów chłodniczych /sprężarek, bloki lamelowe, skraplacze, obudowy/. Utrzymanie w czystości jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, mycie i czyszczenie wymienników jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. 7 Kontrola stanu instalacji grzewczej i jej konserwacja. Sprawdzenie stanu technicznego pomp obiegowych oraz 8 poprawności działania czujników przepływu. 9 Rozruch instalacji. 10 Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej, z uzupełnienie 11 stwierdzonych ubytków. 12 Napełnienie wodą syfonów kratek ściekowych B. PRACE ELEKTRYCZNE Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii 1 elektrycznej Sprawdzenie prawidłowości pracy silników elektrycznych wentylatorów nawiewnych i wyciągowych /łożyska, zamocowania/. Przegląd i sprawdzenie działania: siłowników, zaworów regulacyjnych przepustnic. Przegląd i sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń central, klimatyzatorów, agregatów. Przegląd i sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania central, klimatyzatorów i agregatów chłodniczych. częstotliwość wykonywanych zadań zgodnie z DTR urządzenia (instalacji) * (zaznaczyć x odpowiedni zakres półrocznie rocznie uzasadnienie

10 Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów oraz 6 ewentualne dokonanie przełączeń. 7 Sprawdzenie obwodów siłowych instalacji elektrycznej. Sprawdzenie obwodów sygnalizacji i przekaźników 8 sygnalizacyjnych instalacji sterowania Kontrola aparatów elektrycznych z ich klasyfikacją do ewentualnej naprawy. Programowanie sterowników urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych /centrale, agregaty chłodnicze/. inne wyżej nie wymienione. C. PRACE CHŁODNICZE Przeprowadzenie przez osoby uprawnione kontroli szczelności układów chłodniczych, sporządzenie z nich protokołów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomiary ciśnień: skraplania oraz parowania układów 2 freonowych. 3 Regulacja układów chłodniczych. 4 Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych. 5 Wymiana wsadów filtrów w układach chłodniczych. Kontrola poziomu oleju sprężarki z ewentualnym 6 dopełnieniem, oczyszczenia filtra oleju. 7 Kontrola systemu sterownia wydajnością sprężarek. 8 Kontrola zaworów regulacji ciśnienia skraplania 9 inne wyżej nie wymienione. Miejsce przeglądu. z ramienia Wykonawcy osoby uczestniczące z ramienia Zamawiającego 10. (data, podpis i pieczątka). (data, podpis i pieczątka)

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-../2014 Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Zadanie nr 1 NGdR1 Gdańsk Zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd6-.../2014

UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd6-.../2014 Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd6-.../2014 Usługi deratyzacji i monitoringu w obiektach i na terenach przyległych w PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP-001134; (N7I-224-40/2014)

Postępowanie nr: WNP-001134; (N7I-224-40/2014) Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu.. w.. pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 39N6e/ /2014

UMOWA Nr 39N6e/ /2014 1 UMOWA Nr 39N6e/ /2014 Na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków dworców kolejowych oraz budynków nie dworcowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu

UMOWA Nr.. zawarta w dniu Projekt umowy Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta w dniu POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGI Nr 1002/NGd6-KNDU-./2014. Usługa transportowa przewozu sprzętu i materiałów

UMOWA O USŁUGI Nr 1002/NGd6-KNDU-./2014. Usługa transportowa przewozu sprzętu i materiałów Załącznik nr 11 do SIWZ projekt umowy UMOWA O USŁUGI Nr 1002/NGd6-KNDU-./2014 Usługa transportowa przewozu sprzętu i materiałów Zadanie nr 1 NR (Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości) Tczew

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP - 002628 U M O W A. zawarta w dniu..2015r. w Krakowie

Postępowanie nr: WNP - 002628 U M O W A. zawarta w dniu..2015r. w Krakowie Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A pomiędzy: zawarta w dniu..2015r. w Krakowie Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 39N6e/ /2015

UMOWA NR 39N6e/ /2015 UMOWA NR 39N6e/ /2015 zawarta w Warszawie w dniu r. w sprawie wykonania zamówienia niepublicznego na podstawie wyboru oferty w drodze przetargu nieograniczonego, postępowanie nr WNP- 001871 na Usunięcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji

na przegląd, czyszczenie i konserwację klimatyzacji oraz wentylacji ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Świdnik, dnia 01 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr:wnp:003220

Postępowanie nr:wnp:003220 UMOWA Nr. (dalej zwana Umową ) zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Przeglądy i konserwacja drzwi automatycznych w budynkach dworcowych zarządzanych przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku

Przeglądy i konserwacja drzwi automatycznych w budynkach dworcowych zarządzanych przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2015 Przeglądy i konserwacja drzwi automatycznych w budynkach dworcowych zarządzanych przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Remonty dachów budynków mieszkalnych w obrębie działania OGN Gdańsk

Remonty dachów budynków mieszkalnych w obrębie działania OGN Gdańsk Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr 1002/ KNDU/ NGd7-../2015 Remonty dachów budynków mieszkalnych w obrębie działania OGN Gdańsk Zadanie nr 1 Remont pokrycia dachowego budynku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta dnia... r. w Katowicach

UMOWA nr zawarta dnia... r. w Katowicach ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... r. w Katowicach pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP:002490

Postępowanie nr: WNP:002490 pomiędzy: Postępowanie nr: WNP:002490 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w, NIP REGON lub wpis do CEIDG nr

z siedzibą w, NIP REGON lub wpis do CEIDG nr ZAŁĄCZNIK NR... -WZÓR UMOWY Znak postępowania: 2014-0148643 NINIEJSZA UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (zwana dalej "Umową") zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PZ/54/2015 Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2015 roku ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zarząd Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami.

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami. (Załącznik nr 1 do zaproszenia) Umowa nr zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Nr... Załącznik Nr 6 do SIWZ. Projekt umowy. zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, NIP 1231050091, Regon 013271170 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo