UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014. Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA O USŁUGĘ Nr 1002/ KNDU/ NGd7-.../2014 Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Zadanie nr.. zawarta pomiędzy: PKP S.A. a

2 UMOWA zostaje zawarta dnia r. w Gdańsku. POMIĘDZY: Spółką Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy- XII Wydz. Gosp., REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa w imieniu której działa: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, NIP , REGON w imieniu której działają na podstawie pełnomocnictw: 1. - Dyrektor Regionalny ds... w Gdańsku 2... Dyrektor Regionalny ds... w Gdańsku zwanym dalej Zamawiającym, a. na podstawie wpisu do CEIDG, reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez: 1.. zwanym w dalszej części Wykonawcą zwanymi dalej Stronami ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji dworców kolejowych; postępowanie nr: NGd wniosek zakupowy nr 2014/WNP oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego. Dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: Podstawą zobowiązań określonych w Umowie oraz jej integralną częścią są: 1) Oferta Wykonawcy z dnia r. na obsługę serwisową i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych wraz z wszystkimi załącznikami, Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. DEFINICJE Gwarancja i rękojmia ma znaczenie nadane 10 niniejszej Umowy; Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93) Oferta oferta Wykonawcy złożona Zamawiającemu w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych, stanowiąca integralną część niniejszej Umowy; Postępowanie Przetargowe Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 poz. 1409, ze zm.); Przedmiot Umowy ma znaczenie nadane 1 niniejszej Umowy; Termin Wykonania Przedmiotu Umowy termin określony 4 niniejszej Umowy; Umowa niniejsza Umowa wraz z wymienionymi i dołączonymi do niej Załącznikami; Wynagrodzenie wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w 3 niniejszej Umowy; Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma znaczenie nadane 9 niniejszej Umowy 2

3 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa i przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach dworców zapewniająca utrzymanie urządzeń i instalacji w niepogorszonym stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej - Zadanie nr. 2. Wykaz ilości urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z urządzeniami współpracującymi : a) Zadanie Nr 1 NGdR6 Tczew dworzec Malbork 1) Klimatyzatory na bar pracujące w układzie TRIPLE - 3 szt. 2) Urządzenie SPLIT 3) Centrala nawiewna w Sali wielofunkcyjnej wyposażona w chłodnicę freonową b) Zadanie Nr 1 NGdRA Elbląg dworzec Elbląg 1) Klimatyzator DAIKIN FTVS-35GZV1B 2 kpl. 2) Centrala wentylacyjna VENTUS VS10, VS30, VS 40 c) Zadanie nr 2 NGdRC Iława - dworzec Iława 1) klapy ppoż. z wyzwalaczem elektromagnetycznym 41 szt 2) klapy ppoż. z siłownikiem 24 W 4 szt 3) centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną Rosenberg - 4 szt 4) centrala nawiewno wywiewna VTS 3 szt. 5) wentylator nawiewny Rosenberg 2 szt. 6) wentylator wywiewny Rosenberg 19 szt. 7) wentylator wywiewny Helios 11 sz d) Zadanie nr 2 NGdRC Iława - dworzec Działdowo 1) centrala nawiewno wywiewna VS 21-1 szt. 2) centrala nawiewno wywiewna VS 15-1 szt. 3) wentylator kanałowy VENT szt. 4) wentylator łazienkowy Silent 300 PLUS 1 szt. g) Zadanie nr 3 NGdR7 Bydgoszcz- dworzec Nakło 1) centrala nawiewna wraz z wentylatorem wyciągowym NW-AW-RK 1 szt. 2 Zakres obowiązków wykonawcy 1. Do zakresu zadań Wykonawcy w zależności od typu i rodzaju urządzenia oraz wymagań określonych w DTR (dokumentacji techniczno ruchowej) należą: A. PRACE MECHANICZNE 1) Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów wstępnych i wtórnych wg harmonogramu z uwzględnieniem częstotliwości spowodowanej warunkami zewnętrznymi. 2) Pomiar wydatków powietrza systemów wentylacyjnych /w kanałach lub na kratkach/ i w przypadku takiej potrzeby zrównoważenie sieci wentylacyjnej przepustnicami regulacyjnymi. 3) Oględziny central wentylacyjnych wraz z regulacja elementów i typowaniem do napraw. 4) Utrzymanie czerpni central oraz wszystkich sekcji central w czystości/czyszczenie wentylatorów, nagrzewnic i chłodnic powietrza, nawilżaczy, wymienników odzysku ciepła, obudów central wewnątrz i zewnątrz/. 5) Utrzymanie czystości agregatów chłodniczych /sprężarek, bloki lamelowe, skraplacze, obudowy/. 6) Utrzymanie w czystości jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, mycie i czyszczenie wymienników jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. 7) Kontrola stanu instalacji grzewczej i jej konserwacja. 8) Sprawdzenie stanu technicznego pomp obiegowych oraz poprawności działania czujników przepływu. 9) Rozruch instalacji. 10) Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin. 11) Sprawdzenie stanu izolacji termicznej, z uzupełnienie stwierdzonych ubytków. 12) Napełnienie wodą syfonów kratek ściekowych. B. PRACE ELEKTRYCZNE 3

4 1) Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej. 2) Sprawdzenie prawidłowości pracy silników elektrycznych wentylatorów nawiewnych i wyciągowych /łożyska, zamocowania/. 3) Przegląd i sprawdzenie działania: siłowników, zaworów regulacyjnych przepustnic. 4) Przegląd i sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń central, klimatyzatorów, agregatów. 5) Przegląd i sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania central, klimatyzatorów i agregatów chłodniczych. 6) Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów oraz ewentualne dokonanie przełączeń. 7) Sprawdzenie obwodów siłowych instalacji elektrycznej. 8) Sprawdzenie obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych instalacji sterowania. 9) Kontrola aparatów elektrycznych z ich klasyfikacją do ewentualnej naprawy. 10) Programowanie sterowników urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych /centrale, agregaty chłodnicze/. C. PRACE CHŁODNICZE 1) Przeprowadzenie przez osoby uprawnione kontroli szczelności układów chłodniczych, sporządzenie z nich protokołów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Pomiary ciśnień: skraplania oraz parowania układów freonowych. 3) Regulacja układów chłodniczych. 4) Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych. 5) Wymiana wsadów filtrów w układach chłodniczych. 6) Kontrola poziomu oleju sprężarki z ewentualnym dopełnieniem, oczyszczenia filtra oleju. 7) Kontrola systemu sterownia wydajnością sprężarek. 8) Kontrola zaworów regulacji ciśnienia skraplania 3 WYNAGRODZENIE 1. Za należyte wykonanie umowy przyjmuje się wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku potwierdzonych protokołem odbioru przez upoważnionego pracownika. 2. Za należyte wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości.. zł, netto. zł. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch transzach. 4. Pierwszą transzę za wykonany przegląd konserwacyjny w wysokości 50% wynagrodzenia z ust 2 Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 5. Drugą transzę po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego po okresie półrocznym Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 6. Wynagrodzenie za konserwację uwzględnia materiały eksploatacyjne zużyte w ramach czynności konserwacyjnych (filtry, bezpieczniki, smary itp.) 7. Naprawy usterek nie objętych gwarancją a wynikających z przyczyn eksploatacyjnych będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie odpłatnego zlecenia Zamawiającego. Koszt naprawy określony zostanie w ofercie, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury po wykonaniu usługi.. 8. Fakturę za wykonaną usługę należy wystawić na: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdańsk. 9. Fakturę VAT należy adresować: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Centrala, Departament Finansów i Rachunkowości, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa. Na kopercie z fakturą VAT należy umieścić zapis FAKTURA. 10. W opisie faktury VAT należy uwzględnić numer umowy oraz dołączyć zapis o komórce zamawiającej w PKP S.A.: Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Wydział Technicznego Utrzymania Nieruchomości. 11. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 4

5 12. Za dzień zapłaty Strony rozumieją datę przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy Wykonawca wykonuje całodobowo przez 7 (siedem) dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu do 3 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń. 4. Zamawiający przyjmuje za czas zgłoszenia informacji o awarii dokładnie określoną godziną (tj. z podaniem godziny i minuty) liczoną od powiadomienia telefonicznie przez zarządcę, administratora obiektu lub upoważnionego pracownika. 5. Zamawiający zgłoszenia o niesprawności urządzeń będzie kierować dla: 1) Zadanie nr.. do Pan/ i.. nr tel 5 ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów, uwzględniając dostępność użytych narzędzi i materiałów, koszt późniejszej eksploatacji oraz wymaganiami określonymi przez producentów instalacji wentylacji i klimatyzacji. 2. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość wykonanej usługi, a także za ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz przepisami technicznobudowlanym i eksploatacyjno-konserwacyjnymi. 3. Wykonawca odpowiada za koordynację całości wykonywanej usługi. 4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym. 5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów będących w jego posiadaniu. 6. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z kwotą ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż ,00 zł. Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi na każde żądanie, natomiast kserokopia będzie stanowić załącznik do umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia. 6 OSOBY UPOWAŹNIONE DO KONTAKTÓW 1. Do kierowania i nadzoru spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby: a) Ze strony Zamawiającego 1) Pani Elżbieta Tubielewicz Administrator Rejonu w Tczewie dworzec Malbork, nr tel Zadanie nr 1 2) Pan Rafał Karolak Zastępca Zarządcy Rejonu w Elblągu dworzec Elbląg, nr tel Zadanie nr 1 3) Pan Maciej Andrzejewski Zastępca Zarządcy Rejonu w Iławie dworzec Iława Główna, nr tel Zadanie nr 2 4) Pan Zbigniew Pachciarek Zastępca Zarządcy Rejonu w Iławie dworzec Działdowo, nr tel Zadanie nr 2 5) Pan Adam Smycz Zastępca Zarządcy Rejonu w Bydgoszczy dworzec Nakło, nr tel Zadanie nr 3 b) Ze strony Wykonawcy: Imię i Nazwisko... telefon: fax: Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej strony o zmianach ww. osób lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej dokumentacji. 5

6 7 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary: a) 15% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, b) 15% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 w przypadku, rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, c) 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania napraw w czasie określonym w 4 pkt Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę, Zamawiającemu, oprócz kary, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą naliczane przez cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie umowy nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich zapłaty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy. 8 GWARANCJA Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę w ramach realizacji niniejszej umowy, licząc od dnia dokonania jej odbioru przez Zamawiającego. W przypadku nie wystawienia przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, do którego wniesienia był zobowiązany Wykonawca, wynosi 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj... zł. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 3. Kwota stanowiąca 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10 ROZWIĄZANIE ORAZ ZMIANY UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz naliczenia kary określonej w 7 ust.1 lit. a) gdy: a) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Umową bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego, b) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 2. c) Wykonawca pomimo trzykrotnego telefonicznego zgłoszenia awarii w ciągu doby nie podjął czynności naprawczych zgodnie z zapisami określonymi w 4, ust Rozwiązanie niniejszej Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Zamawiający, w razie rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonana część prac nie byłaby dla Zamawiającego przydatna lub nie mogłaby być wykorzystana. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zmian w zakresie sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez strony aneksu do umowy. 6

7 6. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za zgodnym porozumieniem Stron TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Stron, w szczególności dotyczących prowadzonej przez Strony działalności, ich klientów, danych osobowych, ekonomicznych, marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że jedna Strona uprzednio zwolni drugą Strony na piśmie z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane Informacjami. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez jedną ze Stron bez wiedzy drugiej Strony. 4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim. 5. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez podwykonawcę. Strona, która przekazała Informacje podwykonawcom, ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 6. W przypadku, gdy jedna ze Stron zobowiązana orzeczeniem sądu, organu administracji państwowej, samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę, a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze. 7. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celach związanych z przedmiotem Umowy. 8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, b) które są powszechnie znane i dostępne, co jedna Strona ma obowiązek wykazać drugiej Stronie przed ich ujawnieniem, c) które jedna ze Stron uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji i o ile ta Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności, d) w których posiadanie jedna ze Stron weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, e) co do których jedna ze Stron uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie. 9. Strony uzgadniają, iż informacje oraz materiały przekazywane sobie nawzajem lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez jedną ze Stron informacji poufnych w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów drugiej Strony i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. Strona, której Informacje zostały ujawnione za niedotrzymanie przez drugą Stronę ustaleń wskazanych w niniejszym paragrafie, może od niej dochodzić odpowiedzialności na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 12 SIŁA WYŻSZA 1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu.

8 2. Strony umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania umowy, kary umowne z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. 3. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie zamówienia. 4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 5. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy. 13 INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie się (na skutek zmiany prawa, ostatecznego orzeczenia sądu lub innego organu) niezgodne z prawem, nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność oraz skuteczność pozostałych jej postanowień. Zamiast takiego postanowienia będzie uważane za obowiązujące postanowienie, które w granicach określonych przepisami prawa, będzie najbliższe temu, co chciały osiągnąć Strony wprowadzając takie postanowienie. 2. Strony oświadczają, iż zamieszczone w treści niniejszej Umowy oświadczenia woli należy interpretować z uwzględnieniem zgodnego zamiaru Stron i celu, dla którego niniejsza Umowa została zawarta. 3. Strony oświadczają, iż niniejsza Umowa rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, uzgodnienia, porozumienia i umowy Stron w zakresie objętym jej treścią, które z chwilą zawarcia niniejszej Umowy tracą moc prawną. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409, ze zm.); 2. Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Gospodarczy w Gdańsku. 4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, patentowych, znaków ochronny itp., odnoszących się do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji, a także do sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 8 Załączniki do umowy: 1. projekt protokołu z przeprowadzonej obsługi i przeglądów 2. kosztorys ofertowy Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

9 9 Załącznik nr 1 do umowy: L.p zakres wykonywanych czynności **(niepotrzebne skreślić) A. PRACE MECHANICZNE Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów wstępnych i wtórnych wg harmonogramu z uwzględnieniem częstotliwości spowodowanej warunkami zewnętrznymi. Pomiar wydatków powietrza systemów wentylacyjnych /w kanałach lub na kratkach/ i w przypadku takiej potrzeby zrównoważenie sieci wentylacyjnej przepustnicami regulacyjnymi. Oględziny central wentylacyjnych wraz z regulacja elementów i typowaniem do napraw. Utrzymanie czerpni central oraz wszystkich sekcji central w czystości/czyszczenie wentylatorów, nagrzewnic i chłodnic powietrza, nawilżaczy, wymienników odzysku ciepła, obudów central wewnątrz i zewnątrz/. Utrzymanie czystości agregatów chłodniczych /sprężarek, bloki lamelowe, skraplacze, obudowy/. Utrzymanie w czystości jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, mycie i czyszczenie wymienników jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. 7 Kontrola stanu instalacji grzewczej i jej konserwacja. Sprawdzenie stanu technicznego pomp obiegowych oraz 8 poprawności działania czujników przepływu. 9 Rozruch instalacji. 10 Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej, z uzupełnienie 11 stwierdzonych ubytków. 12 Napełnienie wodą syfonów kratek ściekowych B. PRACE ELEKTRYCZNE Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii 1 elektrycznej Sprawdzenie prawidłowości pracy silników elektrycznych wentylatorów nawiewnych i wyciągowych /łożyska, zamocowania/. Przegląd i sprawdzenie działania: siłowników, zaworów regulacyjnych przepustnic. Przegląd i sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń central, klimatyzatorów, agregatów. Przegląd i sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania central, klimatyzatorów i agregatów chłodniczych. częstotliwość wykonywanych zadań zgodnie z DTR urządzenia (instalacji) * (zaznaczyć x odpowiedni zakres półrocznie rocznie uzasadnienie

10 Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów oraz 6 ewentualne dokonanie przełączeń. 7 Sprawdzenie obwodów siłowych instalacji elektrycznej. Sprawdzenie obwodów sygnalizacji i przekaźników 8 sygnalizacyjnych instalacji sterowania Kontrola aparatów elektrycznych z ich klasyfikacją do ewentualnej naprawy. Programowanie sterowników urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych /centrale, agregaty chłodnicze/. inne wyżej nie wymienione. C. PRACE CHŁODNICZE Przeprowadzenie przez osoby uprawnione kontroli szczelności układów chłodniczych, sporządzenie z nich protokołów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomiary ciśnień: skraplania oraz parowania układów 2 freonowych. 3 Regulacja układów chłodniczych. 4 Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych. 5 Wymiana wsadów filtrów w układach chłodniczych. Kontrola poziomu oleju sprężarki z ewentualnym 6 dopełnieniem, oczyszczenia filtra oleju. 7 Kontrola systemu sterownia wydajnością sprężarek. 8 Kontrola zaworów regulacji ciśnienia skraplania 9 inne wyżej nie wymienione. Miejsce przeglądu. z ramienia Wykonawcy osoby uczestniczące z ramienia Zamawiającego 10. (data, podpis i pieczątka). (data, podpis i pieczątka)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna z siedzibą ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo