RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU"

Transkrypt

1 OPINIA I RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Wrocław, dnia 11 lutego 2013 r. 1

2 Oświadczenie Osoby wykonującej audyt o bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr RPDS /10, pt. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS /10-00 przez Beneficjenta Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ja Błażej Biliński, jako osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.: a. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej; b. nie jestem lub nie byłem w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej; c. nie uczestniczyłem w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu; d. nie osiągnąłem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu); e. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby; f. nie jestem albo nie byłem zaangażowany bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu; g. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta; h. nie jestem obecnie i nie byłem w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WD/IP RPO WD/IC/IPOC/IA w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD, jak również nie pozostaję obecnie i nie pozostawałem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu. Wrocław, Błażej Biliński Miejscowość, data czytelny podpis 2

3 Oświadczenie Osoby wykonującej audyt o bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr RPDS /10, pt. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS /10-00 przez Beneficjenta Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ja Romualda Nowak, jako osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.: a. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej; b. nie jestem lub nie byłam w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej; c. nie uczestniczyłam w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu; d. nie osiągnęłam chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu); e. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby; f. nie jestem albo nie byłam zaangażowana bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu; g. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta; h. nie jestem obecnie i nie byłam w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WD/IP RPO WD/IC/IPOC/IA w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD, jak również nie pozostaję obecnie i nie pozostawałem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu. Wrocław, Romualda Nowak Miejscowość, data czytelny podpis 3

4 OPINIA POZYTYWNA BEZ ZASTRZEŻEŃ PO PRZEPROWADZENIU AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO Dla Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.: będącej beneficjentem projektu Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Badanie przeprowadziliśmy na dzień 7 lutego 2013 r. przy wykorzystaniu środków kwalifikowalnych w wysokości ,66 PLN na dotychczasową realizację projektu. Wydatki kwalifikowalne w projekcie zostaną pomniejszone, zgodnie z przygotowywanym aneksem nr 3, o wydatki związane z adaptacją części budynku o powierzchni 611,17 m2 na centralną bibliotekę miejską. Audytorzy ostatecznie poświadczają kwotę wydatków w wysokości ,54 jako kwalifikowalną w projekcie. Rzeczowa realizacja projektu ma zakończyć się do 28 lutego 2013 r. Audyt zewnętrzny projektu obejmował m.in. następujący zakres: 1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD; 2) sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków; 3) sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości); 4) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD; 5) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłat (raportami kasowymi); 6) sprawdzenie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu; 7) sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu); 8) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu; 9) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową; 10) sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 11) sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 12) sprawdzenie realizacji obowiązku w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy); 4

5 13) sprawdzenie prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 14) sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 15) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte; 16) analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu); 17) analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu). Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone na całości dokumentacji w sposób umożliwiający uzyskanie racjonalnej pewności, że projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Istnieje potwierdzenie wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem. Ponadto badanie audytowe potwierdziło poprawny sposób udokumentowania i ewidencjonowania wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Miejsce i data sporządzenia opinii: Wrocław, 11 lutego 2013 roku Audytor Wewnętrzny Nr 1421/2005, CGAP Nr 1311 Biegły Rewident Nr 2786 Błażej Biliński Romualda Nowak 5

6 RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie 6

7 1 Data sporządzenia raportu 2 Numer audytowanego projektu 3 Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt 4 Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt 5 Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie 6 Umowa o przeprowadzenie audytu 7 Termin przeprowadzenia audytu RAPORT Z AUDYTU NR 06/ luty 2013 r. RPDS /10 Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Wolności 57, Bielawa NIP: , REGON: Audmax Błażej Biliński ul. Orzechowa 2 Królikowice Kobierzyce NIP , REGON Audyt zewnętrzny przeprowadzili: 1. Błażej Biliński audytor wewnętrzny, 2. Romualda Nowak - biegły rewident. Audyt zewnętrzny projektu Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata zrealizowano zgodnie z umową nr BARL/ZP/1/2013 pomiędzy: Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Wolności 54, Bielawa, reprezentowaną przez: Aleksandra Siódmaka Prezesa Zarządu a Audmax Błażej Biliński, ul. Orzechowa 2, Królikowice, reprezentowaną przez Błażeja Bilińskiego r prace w siedzibie Zamawiającego lutego 2013 r. prace w siedzibie Wykonawcy 8 Czas wykonania audytu 5 dni 9 Cel audytu Celem audytu jest m.in.: - potwierdzenie wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem; - wydanie opinii w zakresie realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie; 7

8 10 Zakres przedmiotowy audytu 11 Podjęte działania i zastosowane techniki audytu - dokonanie sprawdzenia sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Audytem objęto: sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD; sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków; sprawdzenie posiadania ścieżki audytu w zakresie finansowoksięgowym i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości); sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub wyboru wykonawcy z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów; sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłat (raportami kasowymi); sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu; sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającego identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu); sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu; sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową; sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu; sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie; sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu; sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostałyby wykryte. W trakcie badania projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeprowadzono audyt rzeczowo-finansowy obejmujący następujące procesy realizowanego projektu: Analizę i kontrolę legalności i regularności wydatków, 8

9 Zbadanie wykonania rzeczowego i postępu finansowego projektu, Badanie prawidłowości księgowania wydatków zgodnie ze standardami księgowości, Rozliczenie wydatków z wyodrębnionego rachunku oraz budżetu przedsięwzięcia, Zbadanie, czy przy wydatkowaniu środków zachowano zasady gospodarności i celowości oraz czy wydatkowanie to było zgodne z odpowiednimi przepisami, Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w wyodrębnionej ewidencji księgowej, Przestrzeganie zasad rachunkowości, Badanie stanu środków i operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektu, Przestrzeganie zobowiązań w zakresie informacji i promocji w zakresie realizowanego projektu, Zbadanie przestrzegania przepisów wynikających z aktów prawnych i wytycznych, Zbadanie kwalifikowalności wydatków poniesionych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, Zastosowanie ścieżki audytu do obszaru obejmującego swoim zakresem od miejsca wydatkowania do etapu podsumowującego rozliczenia wraz z dokumentami źródłowymi. Określenie i zbadanie systemu monitorowania realizacji projektu, Sprawdzenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, Zbadanie zgodności realizacji projektu z podpisaną umową o dofinansowanie projektu, Określenie poziomu zgodności zakładanych celów z celami osiągniętymi, Określenie uzyskanych rezultatów z rezultatami zawartymi we wniosku. Zastosowano następujące techniki: Testy wiarygodności: - dokumentów finansowych tj. faktur, wyciągów bankowych; Testy kontroli w zakresie realizacji procedur kontrolnych dokumentacji finansowej, dokumentacji związanej z prowadzonymi badaniami i analizami, realizacji postępowań o zamówienie publiczne 9

10 12 Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu i prowadzenia działań promocyjnych. Wywiady z osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Wyjaśnienia pracowników związanych z realizacją projektu. Okres realizacji projektu: Rozpoczęcie realizacji: r. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: r. Zakończenie rzeczowe realizacji: r. Zakończenie finansowe realizacji: r. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu r. i kończy się w dniu r. Wartość projektu: ,20 PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne: ,53 PLN Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej ,53 PLN. Wkład własny Beneficjenta w zakresie wydatków kwalifikowalnych ,63 PLN. Środki własne Beneficjenta w wysokości ,63 PLN (obejmujące co najmniej 25% wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej Projektu). Poziom dofinansowania: ,90 PLN, w tym z EFRR ,01 PLN oraz środki na współfinansowanie w kwocie nieprzekraczającej ,89 PLN Procent dofinansowania: 39,99 % Nr projektu: RPDS /10 Nr umowy: UDA-RPDS /10-00 Tytuł umowy: Umowa o dofinansowanie projektu Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości nr UDA-RPDS /10-00 w ramach Priorytetu nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Data zawarcia umowy: r. Aneks nr 1: UDA-RPDS /10-01 z dnia r. Aneks nr 2: UDA-RPDS /10-02 z dnia r. W przygotowaniu jest 3 aneks do umowy o dofinansowanie w celu dostosowania harmonogramu rzeczowo - finansowanego do zakwestionowanych przez IZ RPO WD wydatków związanych z adaptacją 10

11 13 Ustalenia stanu faktycznego części budynku o powierzchni 611,17 m2 na centralną bibliotekę miejską. W związku z powyższym wydatki kwalifikowalne w projekcie będą wynosić nie więcej niż ,94 PLN. Agencja funkcjonuje m.in. w oparciu o następujące wewnętrzne akty prawne: a. KRS nr Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; b. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, Spółka z o.o. nr 2/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 Regulamin Organizacyjny; c. Podręcznik Zarządzania i Kontroli Projektu Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości ; d. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2010 Zarządu Spółki Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z dnia 19 października 2010 r. Dokumentacja Przyjętych Zasad Rachunkowości Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego. 1) Celem projektu jest budowa Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, który ma się przyczynić do stworzenia warunków dla powstawania i rozwoju w Gminie mikro i małej przedsiębiorczości. W ramach zadania planuje się wykonanie adaptacji obiektu poprzemysłowego, po byłych zakładach włókienniczych Bielbaw S.A. zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 19 C w Bielawie, na Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości. Zakres robót obejmuje: - prace przygotowawczo-rozbiórkowe, - roboty budowlano-montażowe, - prace termomodernizacyjne, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne, - zakup wyposażenia do biura inkubatora, sali konferencyjnej, sali szkoleniowej, klubu dyskusyjnego oraz specjalistycznych art-pracowni m.in. ceramicznej, muzycznej, sal komputerowych. 2) Inwestycja jest prowadzona zgodnie z decyzją Burmistrza Bielawy nr 76/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu inwestycji polegającej na adaptacji budynku na Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości przy ul. Piastowskiej 19 c w Bielawie. Dzienniki Budowy wydane do niniejszej decyzji zawierały aktualne wpisy na dzień przeprowadzenia czynności audytowych 11

12 u Beneficjenta. 3) Audytorzy nie stwierdzili aby w trakcie realizacji projektu przez Beneficjenta uległy zmianie określone we wniosku o dofinansowanie wpływy projektu na realizację polityk horyzontalnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz polityki równych szans (pozytywny wpływ projektu), ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (neutralny wpływ projektu). 4) Projekt będzie objęty schematem pomocy publicznej. 5) Kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających badaniu audytowemu ,66 PLN. 6) Na Projekcie była przeprowadzona kontrola w dniach od r. do r. przez IZ RPO WD. Informacja pokontrolna nr RPDS /10-01 z dnia r. nie zawierała zaleceń pokontrolnych. 7) Po zapoznaniu się z dokumentami regulującymi zasady funkcjonowania Beneficjenta stwierdzono, iż w projekcie prowadzony jest właściwy nadzór, którego celem jest upewnienie się, że zadania wynikające z przyjętego systemu kontroli wewnętrznej i finansowej są realizowane prawidłowo. 8) Zasady (polityka) Rachunkowości obowiązujące w firmie są zgodne z Ustawą o rachunkowości. Znajdują się w nich zapisy o wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu. Rachunkowość projektu prowadzona jest w siedzibie spółki Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Księgi rachunkowe projektu prowadzone są w programie finansowoksięgowym Symfonia. 9) Dla zapewnienia identyfikacji operacji gospodarczych odzwierciedlających pomoc unijną, ich agregacji oraz sposób wprowadzania do katalogu kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ze środków unijnych, prowadzi się u Beneficjenta wyodrębnioną ewidencję księgową. Jest ona zapewniona poprzez wprowadzenie odrębnej analityki księgowej. Operacje gospodarcze 12

13 w ramach projektu są ewidencjonowane w dzienniku cząstkowym. Dowody księgowe znajdowały się w osobnym segregatorze odpowiednio opisanym i oznaczonym logotypem. 10) Beneficjent otworzył wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu o numerze prowadzony w banku Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Bielawie, na który przekazywane jest dofinansowanie i z którego są ponoszone wydatki w ramach Projektu od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie. 11) Po dokonaniu analizy zawartych umów Beneficjenta z wykonawcami oraz faktur w zakresie dat płatności poświadczamy, że środki na realizację projektu były wydatkowane terminowo. 12) Po zapoznaniu się z dokumentacją finansową projektu ustalono, iż od początku jego realizacji zostało złożonych 9 wniosków o płatność za okres od do Za okres l.p. Wnioski o płatność od do 1 płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia Wydatki całkow ite w ydatki kw alifikow alne Wnioskow ana refundacja , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Ponadto audytorzy sprawdzili 2 faktury, które mają być dołączone do kolejnych wniosków o płatność: nr Faktury FA/30/2012 FA/2/2013 Kw ota brutto , ,00 Audytorzy dokonali następujących ustaleń: w związku z niekwalifikowalnością wydatków związanych z adaptacją części budynku na potrzeby biblioteki niezbędne jest dokonanie korekty finansowej w zakresie planu wydatków w ramach 5 kategorii jak również w zakresie wydatków już poniesionych w ramach 9 wniosków o płatność 13

14 oraz 2 faktur nr FA/30/2012 oraz FA/2/2013. W związku z powyższy wydatki uznane przez audytorów za kwalifikowalne przedstawiają się następująco: Kategoria Wydatku Wydatki ujęte jako Wydatki uznane za kwalifikowalne w ramach Korekta 10,81% kwalifikowalne przez złożonych 9 wniosków o audytorów płatność 1. Prace przygotowawczo rozbiórkowe , , ,25 2. Roboty budowlano montażowe , , ,19 3. Prace termomodernizacyjne , , ,17 4. Roboty elektryczne 5. Instalacje sanitarne SUMA , , , , , , , , ,14 Ponadto audytorzy sprawdzili poświadczyli kwalifikowalność wydatków faktur nr FA/30/2012 oraz FA/2/2013: nr Faktury FA/30/2012 Kw ota brutto Wydatki kwalifikowalne po korekcie , ,52 Wydatek z faktury nr FA/2/2013 oprócz korekty 10,81% został również pomniejszony do wysokości kategorii wydatków. Łączna kwota wydatków uznana przez audytorów za kwalifikowalną wynosi ,06 PLN. Sposób dokonania korekty może być odmienny, od zaproponowanego przez audytorów jednakże nie powinna ulec zmianie globalna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych praz audytorów. 14) Dokumenty finansowe, stanowiące podstawę do wykonania czynności audytowych w tym faktury, wyciągi bankowe, zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych oraz prawidłowo zakwalifikowane do płatności. Kontrola formalno-rachunkowa, merytoryczna dokumentów jest zgodna z przyjętymi zasadami w ramach kontroli finansowej. 13) Po analizie złożonych przez Beneficjenta sprawozdań w zakresie postępu rzeczowo - finansowego realizacji projektu stanowiących integralną część Wniosków Beneficjenta o Płatność audytorzy w celu 14

15 dokonania potwierdzenia procentowej realizacji i stopnia zaawansowania w odniesieniu do każdej z kategorii wydatków przeprowadzili oględziny placu budowy. Na tej podstawie audytorzy stwierdzają, że stan zaawansowania realizacji projektu nie odbiega od części sprawozdawczej. 14) Dokumentacja w zakresie projektu nie podlegała jeszcze archiwizacji i w całości była dostępna w siedzibie firmy. Wewnętrzne uregulowania Beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentacji projektowej wystarczającym stopniu zabezpieczają dokumentację odnośnie projektu i spełniają wymogi z 16 umowy o dofinansowanie projektu tzn. Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej. 15) Po zapoznaniu się z dokumentacją merytoryczną projektu stwierdzono, że jest ona prowadzona przejrzyście. Istnieją dokumenty potwierdzające, że projekt jest realizowany zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu oraz Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata ) Sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu nie budzi zastrzeżeń. 17) Określone przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i rezultatu mają zostać osiągnięte po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tzn. po r. W związku z powyższym potwierdzenie osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników produktu oraz rezultatu będzie możliwe dopiero po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. 18) Audytorzy po przeprowadzeniu czynności audytowych potwierdzają, że Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi IZ RPO WD. 19) Działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego były prowadzone 15

16 prawidłowo i rzetelnie. Na placu budowy została postawiona tablica informacyjna. Beneficjent prowadził promocję projektu również na swojej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej. Działania prowadzone były zgodnie z wytycznymi IZ RPO WD w niniejszym zakresie. 20) Na dzień przeprowadzenia czynności audytowych Beneficjent przeprowadził, w zakresie wydatków kwalifikowalnych, 6 postępowań w trbie przetargu nieograniczonego: 1. adaptacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczości; 2. dostawa wraz z montażem wyposażenia kina w Dolnośląskim Inkubatorze Art - Przedsiębiorczości w Bielawie; 3. dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczości; 4. dostawa wraz z montażem sprzętu audi-wizualnego dla Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczośc; 5. dostawa wraz z montażem sprzętu muzycznego dla Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczości; 6. dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego dla Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczości. Przetargi na roboty budowlane oraz dostawę wraz z montażem wyposażenia kina podlegały kontroli przez IZ RPO WD. Audytorzy przeprowadzili kontrole pozostałych postępowań o nr 4, 5 i 6. W zakresie sprawdzonych przez Audytorów postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego Beneficjent dochował obowiązku przekazania ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz o wyborze wykonawcy do Biuletynu Zamówień Publicznych. Zespół Audytorów nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań z zachowaniem obowiązujących przepisów i procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych. Audyt zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu obejmował sprawdzenie następujących zagadnień: - tryb postępowania, 16

17 14 Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru 15 Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy 16 Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień 17 Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje - ogłoszenie, - przygotowanie postępowania, - SIWZ, - postępowanie o udzielenie zamówienia, - wadium, - wybór najkorzystniejszej oferty, - umowę, - dokumentowanie postępowania. Ze względu na niewielką ilość faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej audytorzy zdecydowali się zbadać 100% populacji. Nie stwierdza się wystąpienia istotnych ryzyk mających wpływ na realizację projektu. Brak stwierdzonych uchybień. Należy w uzgodnieniu z IZ RPO WD dokonać korekty projektu Raport końcowy sporządzony został zgodnie z powszechnie obowiązującymi, Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA. Raport zawiera wszystkie elementy określone w umowie o przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Miejsce i data sporządzenia raportu: Wrocław, dnia 11 lutego 2013 r. Audytor Wewnętrzny Nr 1421/2005, CGAP Nr 1311 Biegły Rewident Nr 2786 Błażej Biliński Romualda Nowak 17

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERY na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 euro: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I/13/001 - Realizacja Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo