RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU"

Transkrypt

1 OPINIA I RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Wrocław, dnia 11 lutego 2013 r. 1

2 Oświadczenie Osoby wykonującej audyt o bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr RPDS /10, pt. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS /10-00 przez Beneficjenta Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ja Błażej Biliński, jako osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.: a. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej; b. nie jestem lub nie byłem w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej; c. nie uczestniczyłem w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu; d. nie osiągnąłem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu); e. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby; f. nie jestem albo nie byłem zaangażowany bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu; g. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta; h. nie jestem obecnie i nie byłem w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WD/IP RPO WD/IC/IPOC/IA w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD, jak również nie pozostaję obecnie i nie pozostawałem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu. Wrocław, Błażej Biliński Miejscowość, data czytelny podpis 2

3 Oświadczenie Osoby wykonującej audyt o bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr RPDS /10, pt. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS /10-00 przez Beneficjenta Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ja Romualda Nowak, jako osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.: a. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej; b. nie jestem lub nie byłam w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej; c. nie uczestniczyłam w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu; d. nie osiągnęłam chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu); e. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby; f. nie jestem albo nie byłam zaangażowana bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu; g. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta; h. nie jestem obecnie i nie byłam w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WD/IP RPO WD/IC/IPOC/IA w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD, jak również nie pozostaję obecnie i nie pozostawałem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu. Wrocław, Romualda Nowak Miejscowość, data czytelny podpis 3

4 OPINIA POZYTYWNA BEZ ZASTRZEŻEŃ PO PRZEPROWADZENIU AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO Dla Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.: będącej beneficjentem projektu Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Badanie przeprowadziliśmy na dzień 7 lutego 2013 r. przy wykorzystaniu środków kwalifikowalnych w wysokości ,66 PLN na dotychczasową realizację projektu. Wydatki kwalifikowalne w projekcie zostaną pomniejszone, zgodnie z przygotowywanym aneksem nr 3, o wydatki związane z adaptacją części budynku o powierzchni 611,17 m2 na centralną bibliotekę miejską. Audytorzy ostatecznie poświadczają kwotę wydatków w wysokości ,54 jako kwalifikowalną w projekcie. Rzeczowa realizacja projektu ma zakończyć się do 28 lutego 2013 r. Audyt zewnętrzny projektu obejmował m.in. następujący zakres: 1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD; 2) sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków; 3) sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości); 4) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD; 5) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłat (raportami kasowymi); 6) sprawdzenie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu; 7) sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu); 8) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu; 9) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową; 10) sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 11) sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 12) sprawdzenie realizacji obowiązku w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy); 4

5 13) sprawdzenie prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 14) sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 15) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte; 16) analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu); 17) analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu). Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone na całości dokumentacji w sposób umożliwiający uzyskanie racjonalnej pewności, że projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Istnieje potwierdzenie wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem. Ponadto badanie audytowe potwierdziło poprawny sposób udokumentowania i ewidencjonowania wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Miejsce i data sporządzenia opinii: Wrocław, 11 lutego 2013 roku Audytor Wewnętrzny Nr 1421/2005, CGAP Nr 1311 Biegły Rewident Nr 2786 Błażej Biliński Romualda Nowak 5

6 RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie 6

7 1 Data sporządzenia raportu 2 Numer audytowanego projektu 3 Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt 4 Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt 5 Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie 6 Umowa o przeprowadzenie audytu 7 Termin przeprowadzenia audytu RAPORT Z AUDYTU NR 06/ luty 2013 r. RPDS /10 Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Wolności 57, Bielawa NIP: , REGON: Audmax Błażej Biliński ul. Orzechowa 2 Królikowice Kobierzyce NIP , REGON Audyt zewnętrzny przeprowadzili: 1. Błażej Biliński audytor wewnętrzny, 2. Romualda Nowak - biegły rewident. Audyt zewnętrzny projektu Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata zrealizowano zgodnie z umową nr BARL/ZP/1/2013 pomiędzy: Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Wolności 54, Bielawa, reprezentowaną przez: Aleksandra Siódmaka Prezesa Zarządu a Audmax Błażej Biliński, ul. Orzechowa 2, Królikowice, reprezentowaną przez Błażeja Bilińskiego r prace w siedzibie Zamawiającego lutego 2013 r. prace w siedzibie Wykonawcy 8 Czas wykonania audytu 5 dni 9 Cel audytu Celem audytu jest m.in.: - potwierdzenie wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem; - wydanie opinii w zakresie realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie; 7

8 10 Zakres przedmiotowy audytu 11 Podjęte działania i zastosowane techniki audytu - dokonanie sprawdzenia sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Audytem objęto: sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD; sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków; sprawdzenie posiadania ścieżki audytu w zakresie finansowoksięgowym i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości); sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub wyboru wykonawcy z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów; sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłat (raportami kasowymi); sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu; sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającego identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu); sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu; sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową; sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu; sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie; sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu; sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostałyby wykryte. W trakcie badania projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeprowadzono audyt rzeczowo-finansowy obejmujący następujące procesy realizowanego projektu: Analizę i kontrolę legalności i regularności wydatków, 8

9 Zbadanie wykonania rzeczowego i postępu finansowego projektu, Badanie prawidłowości księgowania wydatków zgodnie ze standardami księgowości, Rozliczenie wydatków z wyodrębnionego rachunku oraz budżetu przedsięwzięcia, Zbadanie, czy przy wydatkowaniu środków zachowano zasady gospodarności i celowości oraz czy wydatkowanie to było zgodne z odpowiednimi przepisami, Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w wyodrębnionej ewidencji księgowej, Przestrzeganie zasad rachunkowości, Badanie stanu środków i operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektu, Przestrzeganie zobowiązań w zakresie informacji i promocji w zakresie realizowanego projektu, Zbadanie przestrzegania przepisów wynikających z aktów prawnych i wytycznych, Zbadanie kwalifikowalności wydatków poniesionych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, Zastosowanie ścieżki audytu do obszaru obejmującego swoim zakresem od miejsca wydatkowania do etapu podsumowującego rozliczenia wraz z dokumentami źródłowymi. Określenie i zbadanie systemu monitorowania realizacji projektu, Sprawdzenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, Zbadanie zgodności realizacji projektu z podpisaną umową o dofinansowanie projektu, Określenie poziomu zgodności zakładanych celów z celami osiągniętymi, Określenie uzyskanych rezultatów z rezultatami zawartymi we wniosku. Zastosowano następujące techniki: Testy wiarygodności: - dokumentów finansowych tj. faktur, wyciągów bankowych; Testy kontroli w zakresie realizacji procedur kontrolnych dokumentacji finansowej, dokumentacji związanej z prowadzonymi badaniami i analizami, realizacji postępowań o zamówienie publiczne 9

10 12 Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu i prowadzenia działań promocyjnych. Wywiady z osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Wyjaśnienia pracowników związanych z realizacją projektu. Okres realizacji projektu: Rozpoczęcie realizacji: r. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: r. Zakończenie rzeczowe realizacji: r. Zakończenie finansowe realizacji: r. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu r. i kończy się w dniu r. Wartość projektu: ,20 PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne: ,53 PLN Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej ,53 PLN. Wkład własny Beneficjenta w zakresie wydatków kwalifikowalnych ,63 PLN. Środki własne Beneficjenta w wysokości ,63 PLN (obejmujące co najmniej 25% wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej Projektu). Poziom dofinansowania: ,90 PLN, w tym z EFRR ,01 PLN oraz środki na współfinansowanie w kwocie nieprzekraczającej ,89 PLN Procent dofinansowania: 39,99 % Nr projektu: RPDS /10 Nr umowy: UDA-RPDS /10-00 Tytuł umowy: Umowa o dofinansowanie projektu Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości nr UDA-RPDS /10-00 w ramach Priorytetu nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Data zawarcia umowy: r. Aneks nr 1: UDA-RPDS /10-01 z dnia r. Aneks nr 2: UDA-RPDS /10-02 z dnia r. W przygotowaniu jest 3 aneks do umowy o dofinansowanie w celu dostosowania harmonogramu rzeczowo - finansowanego do zakwestionowanych przez IZ RPO WD wydatków związanych z adaptacją 10

11 13 Ustalenia stanu faktycznego części budynku o powierzchni 611,17 m2 na centralną bibliotekę miejską. W związku z powyższym wydatki kwalifikowalne w projekcie będą wynosić nie więcej niż ,94 PLN. Agencja funkcjonuje m.in. w oparciu o następujące wewnętrzne akty prawne: a. KRS nr Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; b. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, Spółka z o.o. nr 2/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 Regulamin Organizacyjny; c. Podręcznik Zarządzania i Kontroli Projektu Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości ; d. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2010 Zarządu Spółki Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z dnia 19 października 2010 r. Dokumentacja Przyjętych Zasad Rachunkowości Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego. 1) Celem projektu jest budowa Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, który ma się przyczynić do stworzenia warunków dla powstawania i rozwoju w Gminie mikro i małej przedsiębiorczości. W ramach zadania planuje się wykonanie adaptacji obiektu poprzemysłowego, po byłych zakładach włókienniczych Bielbaw S.A. zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 19 C w Bielawie, na Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości. Zakres robót obejmuje: - prace przygotowawczo-rozbiórkowe, - roboty budowlano-montażowe, - prace termomodernizacyjne, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne, - zakup wyposażenia do biura inkubatora, sali konferencyjnej, sali szkoleniowej, klubu dyskusyjnego oraz specjalistycznych art-pracowni m.in. ceramicznej, muzycznej, sal komputerowych. 2) Inwestycja jest prowadzona zgodnie z decyzją Burmistrza Bielawy nr 76/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu inwestycji polegającej na adaptacji budynku na Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości przy ul. Piastowskiej 19 c w Bielawie. Dzienniki Budowy wydane do niniejszej decyzji zawierały aktualne wpisy na dzień przeprowadzenia czynności audytowych 11

12 u Beneficjenta. 3) Audytorzy nie stwierdzili aby w trakcie realizacji projektu przez Beneficjenta uległy zmianie określone we wniosku o dofinansowanie wpływy projektu na realizację polityk horyzontalnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz polityki równych szans (pozytywny wpływ projektu), ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (neutralny wpływ projektu). 4) Projekt będzie objęty schematem pomocy publicznej. 5) Kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających badaniu audytowemu ,66 PLN. 6) Na Projekcie była przeprowadzona kontrola w dniach od r. do r. przez IZ RPO WD. Informacja pokontrolna nr RPDS /10-01 z dnia r. nie zawierała zaleceń pokontrolnych. 7) Po zapoznaniu się z dokumentami regulującymi zasady funkcjonowania Beneficjenta stwierdzono, iż w projekcie prowadzony jest właściwy nadzór, którego celem jest upewnienie się, że zadania wynikające z przyjętego systemu kontroli wewnętrznej i finansowej są realizowane prawidłowo. 8) Zasady (polityka) Rachunkowości obowiązujące w firmie są zgodne z Ustawą o rachunkowości. Znajdują się w nich zapisy o wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu. Rachunkowość projektu prowadzona jest w siedzibie spółki Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Księgi rachunkowe projektu prowadzone są w programie finansowoksięgowym Symfonia. 9) Dla zapewnienia identyfikacji operacji gospodarczych odzwierciedlających pomoc unijną, ich agregacji oraz sposób wprowadzania do katalogu kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ze środków unijnych, prowadzi się u Beneficjenta wyodrębnioną ewidencję księgową. Jest ona zapewniona poprzez wprowadzenie odrębnej analityki księgowej. Operacje gospodarcze 12

13 w ramach projektu są ewidencjonowane w dzienniku cząstkowym. Dowody księgowe znajdowały się w osobnym segregatorze odpowiednio opisanym i oznaczonym logotypem. 10) Beneficjent otworzył wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu o numerze prowadzony w banku Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Bielawie, na który przekazywane jest dofinansowanie i z którego są ponoszone wydatki w ramach Projektu od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie. 11) Po dokonaniu analizy zawartych umów Beneficjenta z wykonawcami oraz faktur w zakresie dat płatności poświadczamy, że środki na realizację projektu były wydatkowane terminowo. 12) Po zapoznaniu się z dokumentacją finansową projektu ustalono, iż od początku jego realizacji zostało złożonych 9 wniosków o płatność za okres od do Za okres l.p. Wnioski o płatność od do 1 płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia płatność pośrednia Wydatki całkow ite w ydatki kw alifikow alne Wnioskow ana refundacja , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Ponadto audytorzy sprawdzili 2 faktury, które mają być dołączone do kolejnych wniosków o płatność: nr Faktury FA/30/2012 FA/2/2013 Kw ota brutto , ,00 Audytorzy dokonali następujących ustaleń: w związku z niekwalifikowalnością wydatków związanych z adaptacją części budynku na potrzeby biblioteki niezbędne jest dokonanie korekty finansowej w zakresie planu wydatków w ramach 5 kategorii jak również w zakresie wydatków już poniesionych w ramach 9 wniosków o płatność 13

14 oraz 2 faktur nr FA/30/2012 oraz FA/2/2013. W związku z powyższy wydatki uznane przez audytorów za kwalifikowalne przedstawiają się następująco: Kategoria Wydatku Wydatki ujęte jako Wydatki uznane za kwalifikowalne w ramach Korekta 10,81% kwalifikowalne przez złożonych 9 wniosków o audytorów płatność 1. Prace przygotowawczo rozbiórkowe , , ,25 2. Roboty budowlano montażowe , , ,19 3. Prace termomodernizacyjne , , ,17 4. Roboty elektryczne 5. Instalacje sanitarne SUMA , , , , , , , , ,14 Ponadto audytorzy sprawdzili poświadczyli kwalifikowalność wydatków faktur nr FA/30/2012 oraz FA/2/2013: nr Faktury FA/30/2012 Kw ota brutto Wydatki kwalifikowalne po korekcie , ,52 Wydatek z faktury nr FA/2/2013 oprócz korekty 10,81% został również pomniejszony do wysokości kategorii wydatków. Łączna kwota wydatków uznana przez audytorów za kwalifikowalną wynosi ,06 PLN. Sposób dokonania korekty może być odmienny, od zaproponowanego przez audytorów jednakże nie powinna ulec zmianie globalna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych praz audytorów. 14) Dokumenty finansowe, stanowiące podstawę do wykonania czynności audytowych w tym faktury, wyciągi bankowe, zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych oraz prawidłowo zakwalifikowane do płatności. Kontrola formalno-rachunkowa, merytoryczna dokumentów jest zgodna z przyjętymi zasadami w ramach kontroli finansowej. 13) Po analizie złożonych przez Beneficjenta sprawozdań w zakresie postępu rzeczowo - finansowego realizacji projektu stanowiących integralną część Wniosków Beneficjenta o Płatność audytorzy w celu 14

15 dokonania potwierdzenia procentowej realizacji i stopnia zaawansowania w odniesieniu do każdej z kategorii wydatków przeprowadzili oględziny placu budowy. Na tej podstawie audytorzy stwierdzają, że stan zaawansowania realizacji projektu nie odbiega od części sprawozdawczej. 14) Dokumentacja w zakresie projektu nie podlegała jeszcze archiwizacji i w całości była dostępna w siedzibie firmy. Wewnętrzne uregulowania Beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentacji projektowej wystarczającym stopniu zabezpieczają dokumentację odnośnie projektu i spełniają wymogi z 16 umowy o dofinansowanie projektu tzn. Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej. 15) Po zapoznaniu się z dokumentacją merytoryczną projektu stwierdzono, że jest ona prowadzona przejrzyście. Istnieją dokumenty potwierdzające, że projekt jest realizowany zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu oraz Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata ) Sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu nie budzi zastrzeżeń. 17) Określone przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i rezultatu mają zostać osiągnięte po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tzn. po r. W związku z powyższym potwierdzenie osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników produktu oraz rezultatu będzie możliwe dopiero po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. 18) Audytorzy po przeprowadzeniu czynności audytowych potwierdzają, że Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi IZ RPO WD. 19) Działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego były prowadzone 15

16 prawidłowo i rzetelnie. Na placu budowy została postawiona tablica informacyjna. Beneficjent prowadził promocję projektu również na swojej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej. Działania prowadzone były zgodnie z wytycznymi IZ RPO WD w niniejszym zakresie. 20) Na dzień przeprowadzenia czynności audytowych Beneficjent przeprowadził, w zakresie wydatków kwalifikowalnych, 6 postępowań w trbie przetargu nieograniczonego: 1. adaptacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczości; 2. dostawa wraz z montażem wyposażenia kina w Dolnośląskim Inkubatorze Art - Przedsiębiorczości w Bielawie; 3. dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczości; 4. dostawa wraz z montażem sprzętu audi-wizualnego dla Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczośc; 5. dostawa wraz z montażem sprzętu muzycznego dla Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczości; 6. dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego dla Dolnośląskiego Inkubatora Art - Przedsiębiorczości. Przetargi na roboty budowlane oraz dostawę wraz z montażem wyposażenia kina podlegały kontroli przez IZ RPO WD. Audytorzy przeprowadzili kontrole pozostałych postępowań o nr 4, 5 i 6. W zakresie sprawdzonych przez Audytorów postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego Beneficjent dochował obowiązku przekazania ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz o wyborze wykonawcy do Biuletynu Zamówień Publicznych. Zespół Audytorów nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań z zachowaniem obowiązujących przepisów i procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych. Audyt zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu obejmował sprawdzenie następujących zagadnień: - tryb postępowania, 16

17 14 Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru 15 Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy 16 Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień 17 Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje - ogłoszenie, - przygotowanie postępowania, - SIWZ, - postępowanie o udzielenie zamówienia, - wadium, - wybór najkorzystniejszej oferty, - umowę, - dokumentowanie postępowania. Ze względu na niewielką ilość faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej audytorzy zdecydowali się zbadać 100% populacji. Nie stwierdza się wystąpienia istotnych ryzyk mających wpływ na realizację projektu. Brak stwierdzonych uchybień. Należy w uzgodnieniu z IZ RPO WD dokonać korekty projektu Raport końcowy sporządzony został zgodnie z powszechnie obowiązującymi, Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA. Raport zawiera wszystkie elementy określone w umowie o przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Miejsce i data sporządzenia raportu: Wrocław, dnia 11 lutego 2013 r. Audytor Wewnętrzny Nr 1421/2005, CGAP Nr 1311 Biegły Rewident Nr 2786 Błażej Biliński Romualda Nowak 17

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2016r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al.

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Zakres audytu: ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Zakres audytu: ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe z dnia 25 stycznia 2017 rok na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Program terapeutyczny Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Chełmnie pomiędzy

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Chełmnie pomiędzy Załącznik Nr 3 WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację oraz doposażenie SPZOZ w Chełmnie

Bardziej szczegółowo

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r.

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r. ZLECENIODAWCA: Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji ul. Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież NIP 7642058401, REGON 572107982 tel. (067) 211 30 60 www.wirpe.pl, biuro@wirpe.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL

Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL 1. Definicja i cel audytu zewnętrznego Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PSOUU Koło w Pyrzycach Nowielin, dnia 09.01.2015 Nowielin 40 74-230 Mielęcin tel. + 48 91 5777 874 fax + 48 91 5700 643. Zapytanie ofertowe

PSOUU Koło w Pyrzycach Nowielin, dnia 09.01.2015 Nowielin 40 74-230 Mielęcin tel. + 48 91 5777 874 fax + 48 91 5700 643. Zapytanie ofertowe PSOUU Koło w Pyrzycach Nowielin, dnia 09.01.2015 Nowielin 40 74-230 Mielęcin tel. + 48 91 5777 874 fax + 48 91 5700 643 Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na audyt zewnętrzny projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013. Katowice, czerwiec 2015 r.

Załącznik nr 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013. Katowice, czerwiec 2015 r. Załącznik nr 13 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa tel/fax: (+48 22) 831-00-76, e-mail: biuro@ptsr.waw.pl www.ptsr.waw.pl Konto: 09 2030 0045 1110 0000

Bardziej szczegółowo

Projekt pod nazwą JEST TYLE DO ZROBIENIA 2012-2015 współfinansowany przez PFRON. Zapytanie ofertowe

Projekt pod nazwą JEST TYLE DO ZROBIENIA 2012-2015 współfinansowany przez PFRON. Zapytanie ofertowe Projekt pod nazwą JEST TYLE DO ZROBIENIA 2012-2015 współfinansowany przez PFRON Zapytanie ofertowe Piła, 01 września 2013 r. Przedmiot: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Gmina Wrocław pl. Nowy Targ Wrocław

ZAŁĄCZNIK NR 1. Gmina Wrocław pl. Nowy Targ Wrocław ZAŁĄCZNIK NR 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. str. 1. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych. Szczecin, dnia 04.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. str. 1. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych. Szczecin, dnia 04.03.2015 r. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych Szczecin, dnia 04.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Katowice 09.01.2015

Zapytanie ofertowe I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Katowice 09.01.2015 Katowice 09.01.2015 Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) 40-887 Katowice ul Ułańska 5a Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-04/2014/OPS/POKL-GD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-04/2014/OPS/POKL-GD Gródek nad Dunajcem, dnia 15.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-04/2014/OPS/POKL-GD Dotyczące usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wraz ze sprawozdaniem dla projektu pt Czas na zmiany! Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ NA TEMAT AUDYTU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ NA TEMAT AUDYTU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ul. Żurawia 4a, Warszawa tel. (22) 628 38 88 fax (22) 693 40 71 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ NA TEMAT AUDYTU

Bardziej szczegółowo

1) Rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę o wartości 866 280,00 zł realizowany w okresie 01.04.2012-30.03.2015

1) Rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę o wartości 866 280,00 zł realizowany w okresie 01.04.2012-30.03.2015 Rabka-Zdrój, 09.01.2015 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Ul. Prof. Jana Rudnika 3b 34-700 Rabka-Zdrój Zapytanie ofertowe nr 1/2015 (dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU POD NAZWĄ,, Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Krośnice, dnia 21 lipca 2010r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

Krośnice, dnia 21 lipca 2010r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice ZAMAWIAJĄCY: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice Krośnice, dnia 21 lipca 2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DLA PROJEKTU Budowa hali sportowej w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego Projektów

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego Projektów ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego Projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU. w ramach projektu pt.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU. w ramach projektu pt. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU w ramach projektu pt. Skuteczni biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Podstawy prawne - Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 02.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Wspólny Słownik Zamówień: 79212000-3 usługi audytu 2. Opis

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny

Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny I. Informacje ogólne Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Wytyczne Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2.2 Wytyczne dotyczące audytu 7 grudnia 2005 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę 22.07.2013 Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU NR 4/GA/2007. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia

RAPORT Z AUDYTU NR 4/GA/2007. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia 1 Data sporządzenia raportu 29.03.2007r. RAPORT Z AUDYTU NR 4/GA/2007 2 Numer audytowanego projektu 3 Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt 4 Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt Umowa nr SPO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: Wrocław, dnia 12.10.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

ZAPROSZENIE posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zembrzyce, 11.06.2014r. GOPS.341.3.2014 Dotyczy : zaproszenia do złożenia oferty. ZAPROSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na :

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Ostróda 12.11.2014r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.3 do SIWZ 1. Podstawy prawne - Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU PROJEKTU Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU PROJEKTU Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Audit Consulting Pająk i Partnerzy biuro: 64-920 Piła ul. M. Konopnickiej 13 / [+48 67] 214 85 58 www. pajakipartnerzy.pl e-mail; audyt@pajakipartnerzy.pl SPRAWOZDANIE Z AUDYTU PROJEKTU Bielawski Inkubator

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, dnia 01 grudnia 2012 r. ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra Regon 977924147, NIP 973-07-13-421 ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT na świadczenie usługi audytu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 Kraków, dnia 04 grudnia 2014 r. Dotyczy Projektu PINaP Innowacyjne Nauczanie Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych nr umowy UDA-POKL.03.03.04-00-222/12-00 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Ostróda 10.12.2014r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zręcin, 30.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pieca hybrydowego realizowanego przez INVESTLAND sp. z o.o. ogłasza się nabór

Bardziej szczegółowo

POIG.02.03.03-00-091/10

POIG.02.03.03-00-091/10 Częstochowa, 23.03.2015 r. Zapytanie ofertowe na audyt zewnętrzny projektu Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu. numer POIG.02.03.03-00-091/10 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Akademia Pomorska w Słupsku Słupsk, dnia 25.06.2014 r. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych tel./fax 59 84 00 513 email: biurofunduszy@apsl.edu.pl www:apsl.edu.pl/praktykabezwad Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Załącznik Nr 3 pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego Nr RPKP.05.06.00-04-004/09 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewnętrznego

1. Definicja i cel audytu zewnętrznego Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2014-2015

Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2014-2015 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi audytu finansowego

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi audytu finansowego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 79212100-4 Usługi audytu finansowego Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie audytu projektów. realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wersja 1.

Wytyczne w sprawie audytu projektów. realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wersja 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr... Zarządu Województwa Lubuskiego Z dnia... 2008r. Wytyczne w sprawie audytu projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Zał. Nr 2 wzór UMOWA zawarta w dniu 2015 r. w Zalewie pomiędzy Gminą Zalewo, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 8, 14-230 Zalewo, NIP 744-166-08-12, REGON 510743634 reprezentowaną przez : Burmistrza Zalewa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska Projekt Umowy o wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: Wdrożenie innowacyjnej technologii ze specjalistycznymi głowicami wyposażonymi w tarcze skrawające do wykonywania mikrotunelingu w trudnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Audytowi zewnętrznemu podlega okres: od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Audytowi zewnętrznemu podlega okres: od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Kraków, dnia 10 stycznia 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM II współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w 2 w terminie od. do... 2014r.

3 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w 2 w terminie od. do... 2014r. Umowa nr... wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, nr NIP: 896-00-07-258,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: CEZAMAT/PU/01/2016 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Audyt zewnętrzny projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/ Centrum rehabilitacji niewidomych i słabo widzących i OKO na świadczenie usług Audytu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/ Centrum rehabilitacji niewidomych i słabo widzących i OKO na świadczenie usług Audytu zewnętrznego Bydgoszcz, dnia 01/02/2016 Zapytanie ofertowe nr 1/2016/ Centrum rehabilitacji niewidomych i słabo widzących i OKO na świadczenie usług Audytu zewnętrznego Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. zaprasza:

ZAPROSZENIE. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. zaprasza: Poznań 07.09.2015 ZAPROSZENIE Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza: do składania ofert na usługę; wykonania audytu zewnętrznego projektu:,,adaptacja

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu,

UMOWA. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu, UMOWA Zawarta w dniu roku, pomiędzy:... z siedzibą w, ul.,., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO -WZÓR-

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO -WZÓR- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO -WZÓR- zawarta w... w dniu... pomiędzy: 1. Apator Control Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polna 148, 87-100

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia Kraków, dnia 12.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru audytora, którego zadaniem będzie przeprowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie pt. Indywidualna diagnoza kompetencji praktyczne i interaktywne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań 2012.01.12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu: Nauczyciel na praktykach nauczyciel na czasie prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowa Bazy informatyczno dydaktycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Projekt Budowa Bazy informatyczno dydaktycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013 STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 2 Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 17.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający:

Gdańsk 17.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający: Gdańsk 17.06.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka realizowanego przez BLIRT S.A. ogłaszamy

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w

reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Załącznik nr 12 UMOWA Nr. PROJEKT zawarta w dniu...2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1\8, Wrocław, NIP: 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Umowa.. wzór. zawarta w dniu... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa.. wzór. zawarta w dniu... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Umowa.. wzór zawarta w dniu...... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3 reprezentowanym przez: Krzysztofa Mieszkowskiego Dyrektora Naczelnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sucha Beskidzka, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sucha Beskidzka, dnia 10.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie: Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze od 01.01.2012

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO

Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (miejscowość, data) Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO Oferent: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo