REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 1 REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH Świadczenia usług w zakresie przesyłania, przewozu i doręczania Przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla przez P.H.U. D.L.M. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania Przesyłek przez firmę P.H.U. D.L.M. na rzecz swoich klientów, tj. Zleceniodawców, nie będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i Konsumentów (Dz. U ) w obrocie krajowym i międzynarodowym. 2. P.H.U. D.L.M. świadczy usługi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami. 3. P.H.U. D.L.M. świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 4. P.H.U. D.L.M. świadczy usługi transportowe, jakie są doręczanie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich. Za działania przewoźników trzecich, przy pomocy której P.H.U. D.L.M. wykonuje usługi, odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne. 2 Definicje Przyjmuje się, że poniżej wskazane pojęcia posiadają następujące znaczenie: a) Awizo zawiadomienie o nieudanej próbie dostarczenia Przesyłki; b) Cennik wykaz pobieranych przez P.H.U. D.L.M. opłat za świadczone Usługi i Usługi Dodatkowe; c) Doręczenie zastępcze doręczenie Przesyłki pod nieobecność Odbiorcy osobie w bliskim sąsiedztwie, w sposób zwyczajowo przyjęty; d) Kurier osoba zatrudniona lub współpracująca z P.H.U. D.L.M., której zadanie polega na odbiorze, przemieszczaniu oraz dostarczaniu Przesyłek; e) Lista doręczeń indywidualne numerowane zlecenie P.H.U. D.L.M., w formie papierowej lub elektronicznej, wskazujące Kurierowi ilość doręczanych Przesyłek, Miejsca Dostawy i informacje o Usługach Dodatkowych, na której Odbiorca potwierdza odbiór Przesyłki; f) Miejsce Dostawy miejsce wskazane w Protokole Przekazania jako miejsce, do którego ma zostać dostarczona Przesyłka; g) Nadawca podmiot wysyłający Przesyłkę do Odbiorcy; h) Odbiorca podmiot wymieniony przez Nadawcę jako odbiorca Przesyłki; i) Paczka rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Zleceniodawcę P.H.U D.L.M. do przyjęcia, przemieszczania lub doręczania na podstawie PN, wymiary Paczki nie mogą przekraczać: suma obwodu i najdłuższego boku: 3 metry, przy czym dłuższy bok paczki może mierzyć max 2 metry. Waga brutto jednej Paczki nie może przekraczać: 30 kg w obrocie krajowym i 50 kg w obrocie międzynarodowym; j) Protokół szkodowy dokument zawierający opis powstałych uszkodzeń lub ubytków Przesyłki; k) Protokół Przekazania dokument stanowiący dowód zawarcia umowy oraz nadania Przesyłki; l) Przesyłka wszystkie Paczki przyjęte przez P.H.U. D.L.M. na podstawie jednej umowy w danym dniu w celu przemieszczania do jednego Nabywcy i doręczenia do jednego Odbiorcy; m) Tabela Dopłat dostępna na stronie n) Usługa usługa wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym i międzynarodowym, która polega na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek; o) Usługa D.L.M. Cash usługa za pobraniem Usługa dodatkowa polegająca na pobraniu opłaty za towar w obrocie krajowym poprzez zlecenie jednej kwoty pobrania dla jednej Przesyłki. Usługa dostępna tylko dla Klientów mających stałą umowę z P.H.U. DLM. Wysokość pobrania nie może przekroczyć 5.000,00 zł dla wszystkich Przesyłek nadawanych w danym dniu od jednego Nadawcy i doręczanych do jednego Odbiorcy; p) Usługa Dodatkowa usługa inna niż standardowa, za którą P.H.U. D.L.M. pobiera dodatkową opłatę, określoną w Cenniku;, w szczególności Usługą Dodatkową jest usługa Service, Service, Sobota Service; q) Usługa Service usługa doręczenia do Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym na wskazanych przez P.H.U. D.L.M. obszarach poprzez podanie ich kodów pocztowych, polegających na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz następnego dnia roboczego; r) Usługa Service usługa doręczenia do Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym na wskazanych przez P.H.U. D.L.M. obszarach poprzez podanie ich kodów pocztowych, polegających na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz następnego dnia roboczego; s) Usługa Sobota Service usługa doręczania w sobotę - Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym na wskazanych przez P.H.U. D.L.M. obszarach poprzez podanie ich kodów pocztowych, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy w sobotę, serwis nie jest dostępny w przypadku przesyłek adresowanych do sieci handlowych; t) Usługa ZPO usługa zwrotu potwierdzonego dokumentu Usługa Dodatkowa w obrocie krajowym polegająca na zwrocie do Zleceniodawcy potwierdzonego przez Odbiorcę jednego dokumentu załączonego do Przesyłki, naklejonego na paczkę przez Zleceniodawcę. Za prawidłowe potwierdzenie dokumentu uznaje się złożenie na nim czytelnego podpisu przez Odbiorcę; u) Zleceniodawca podmiot, który zleca wykonanie usługi transportowej. 3 Sposób zawarcia umowy 1. Umowa o świadczenie usług transportowych zostaje zwarta pomiędzy P.H.U. D.L.M. a Zleceniodawcą w momencie podpisania przez Zleceniodawcę aktualnie stosowanego Protokołu Przekazania. 2. Zleceniodawca podpisując Protokół Przekazania, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym, jak również Strona 1 z 6

2 znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu, Cennika oraz Tabel Dopłat. Z chwilą podpisania Protokołu Przekazania niniejszy Regulamin, Cennik oraz Tabele Dopłat stają się wiążące dla obu Stron, chyba że stosowna umowa zawarta pomiędzy Stronami stanowi inaczej. 3. Zleceniodawca jest zobowiązany oddać Przesyłkę P.H.U. D.L.M. w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. 4. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi: a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe; b) być odpowiednio wytrzymałe; c) uniemożliwić dostęp do zawartości lub pozostawienia widocznych śladów; d) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: Ostrożnie szkło, Góra/dół, Nie przewracać itp. W opakowaniu Przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tą lub inne przewożone Przesyłki. 4 Wartość Przesyłki 1. W przypadku obsługi Zleceniodawców posiadających podpisaną stałą umowę z P.H.U. D.L.M., nie przyjmuje do przemieszczenia Przesyłek, których wartość przewyższa równowartość zł chyba, że odrębne pisemne ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą a P.H.U. D.L.M. dokonane co najmniej na trzy (3) dni robocze przed nadaniem Przesyłki stanowią inaczej. W przypadku nadania Przesyłki o wartości zł, bez wiedzy P.H.U. D.L.M., odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. ograniczona jest do kwoty zł. 2. W przypadku obsługi Zleceniodawców nie posiadających podpisanej umowy z P.H.U. D.L.M., nie przyjmuje się do przemieszczania Przesyłek, których wartość przewyższa równowartość zł, chyba, że odrębne pisemne ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą a P.H.U. D.L.M. dokonane co najmniej na trzy (3) dni robocze przed nadaniem Przesyłki stanowią inaczej. W przypadku nadania Przesyłki o wartości zł, bez wiedzy P.H.U. D.L.M., odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. ograniczona jest do kwoty zł. 5 Zgoda na świadczenie Usług i Usług Dodatkowych Zleceniodawca zlecając P.H.U. D.L.M. Usługę wyraża zgodę na świadczenie Usług i Usług Dodatkowych w oparciu o postanowienia Regulaminu, stanowiące ogóle warunki umów w rozumieniu postanowień art. 384 K.c. Zleceniodawca może zapoznać się z aktualnie obowiązującym artykułem dostępnym na stronie internetowej 6 Kurier odbierający Przesyłkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie i Umowie. 7 Odmowa wykonania Usługi przez P.H.U. D.L.M. 1. P.H.U. D.L.M. odmawia zawarcia umowy albo może odstąpić od wykonania Usługi po zawarciu umowy jeżeli: a) Przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję; b) Przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; c) Przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta; d) Przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce; e) Przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo; f) Przesyłka, która ze względu na swoje właściwości, w szczególności ze względu na swoje rozmiary lub masę uniemożliwia wykonanie Usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych; g) Przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne; h) Przesyłka z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona; i) Przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe Przesyłki; j) Przesyłki w obrocie międzynarodowym zawierają rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych; k) Przesyłką są rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo drogowego; l) ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz Przesyłek jest zabroniony lub tez ustawa przewiduje wyłączność świadczenie określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159). 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień ustępu 1 powyżej, zapłaci on karę w wysokości zł na rzecz P.H.U. D.L.M. z tytułu przewozu Przesyłki. P.H.U. D.L.M. ma prawo potrącić wierzytelność przysługującą z tytułu w/w kary z wierzytelnością Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług transportu. 3. Ponadto P.H.U. D.L.M. ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli Nadawca lub Odbiorca będzie przebywać w miejscu stale lub czasowo wyłączonym z obsługiwania oraz gdy nabierze uzasadnionych podejrzeń, że deklarowany stan Przesyłki nie jest zgodny ze stanem faktycznym. 1. Nadawca zobowiązuje się, zapewnia i gwarantuje, że: 8 Obowiązki Nadawcy a) Przesyłka została właściwie opisana w Protokole Przekazania i że adres Odbiorcy został w nim dokładnie, czytelnie wypełniony, paczki oklejone zostały właściwymi naklejkami adresowymi; Strona 2 z 6

3 b) zamawiane Usługi Dodatkowe zostały zamieszczone na Protokole Przekazania oraz na naklejce adresowej; c) zwrotny dokument, objęty Usługą Dodatkową ZPO, został w sposób widoczny umieszczony na zewnątrz Paczki; d) w każdym przypadku wartość Paczki nie przekracza kwoty wskazanej odpowiednio w postanowieniach 4; e) dokonał pisemnego zawiadomienia i uzyskał od P.H.U. D.L.M., na minimum 3 (trzy) dni przed nadaniem Przesyłki, pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia przewozu Przesyłki, której deklarowana wartość jest wyższa niż wskazana w postanowieniach 4. f) na Protokole Przekazania w sposób prawidłowy zostały zaznaczone Przesyłki, dla których zamawiane są Usługi Dodatkowe; g) na Przesyłce i Protokole Przekazania podano numer telefonu Nadawcy i Odbiorcy, datę nadania Przesyłki i oznaczenia odpowiednio 10 Service, Service, Sobota Service (jeżeli dotyczy); h) Przesyłka (Paczka) została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem oraz umożliwiający wydanie jej Odbiorcy bez ubytku lub uszkodzenia; w szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone (w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Przesyłki (Paczki) bez pozostawienia widocznych śladów a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Przesyłki (Paczki); i) na opakowaniu Przesyłki (Paczki) zostało umieszczone oznakowanie wskazujące na specjalny charakter lub właściwości na jej zawartość; j) zawartość Przesyłki (Paczki) nie stanowią rzeczy wyłączone z Usługi, zgodnie z 7. k) załączył do Przesyłki (Paczki) komplet dokumentów wymaganych do dokonania prawidłowej odprawy celnej zgodnie z przepisami oraz specyfikację towarów znajdującą się w Przesyłce (Paczce) przemieszczanej w sposób kombinowany lotniczo drogowy; l) dane dotyczące Przesyłek (Paczek) i Usług oraz Usług Dodatkowych, wprowadzone do systemu komputerowego zintegrowanego z systemem P.H.U. D.L.M. zostaną przekazane w formie elektronicznej do P.H.U. D.L.M. najpóźniej w dniu nadania; m) gabaryty Paczki nie przekraczają dopuszczalnych gabarytów; n) Przesyłka (Paczka) nadaje się do automatycznej obsługi przy przeładunku i sortowaniu. 2. Zleceniodawca zwalnia P.H.U. D.L.M. w pełnym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności to jest zarówno od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak i wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wynikłe z niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 1 powyżej. Zleceniodawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody poniesione przez P.H.U. D.L.M. lub osoby trzecie w wyniku zawinionego lub niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcy obowiązków wskazanych w ust. 1. Obowiązki wskazane w niniejszym ustępie obejmują także zobowiązanie Zleceniodawcy do naprawienia szkody w postaci kar administracyjnych oraz innych o podobnym charakterze, jak i do poniesienia kosztów prowadzenia postępowań w ich przedmiocie. 9 Nadanie Przesyłki 1. Przesyłka (Paczka) może być przyjęta do przemieszczenia i doręczenia w sposób następujący: a) W filli P.H.U. D.L.M. Nadawca sam dostarcza Przesyłkę, b) u Nadawcy Przesyłkę odbiera Kurier na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w siedzibie firmy. 2. Dowodem przyjęcia Przesyłki (Paczki), a także zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych jest dokument - Protokół Przekazania, podpisany przez Zleceniodawcę lub osobę działającą w jego imieniu (Nadawcę lub Odbiorcę) i P.H.U. D.L.M. (Kuriera). Kopia tego dokumentu podpisana przez P.H.U. D.L.M. (Kuriera) otrzymuje Zleceniodawca (lub osoba działająca w jego imieniu). W razie niezgodności pomiędzy treścią zlecenia Zleceniodawcy, a treścią Protokołu Przekazania, wiążącą dla P.H.U. D.L.M. jest informacja zawarta na Protokole Przekazania, chyba, że strony postanowią w Umowie inaczej. 3. P.H.U. D.L.M. może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych, bądź odstąpić od jej wykonywania, jeżeli Przesyłka (Paczka): a) zawiera rzeczy wyłączone do przyjęcia i przemieszczenia, określone wyżej w 7. b) nie spełnia określonych przez P.H.U. D.L.M. warunków Przesyłki (Paczki), które są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia. 4. Przyjęcia przez P.H.U. D.L.M. Przesyłki (Paczki) do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie i zawartość odpowiada warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie. 5. P.H.U. D.L.M. może przyjąć do przemieszczenia i doręczenia Przesyłkę (Paczkę) niespełniającą warunków określonych w 8 lit. h tylko, jeżeli tak opakowana Przesyłka nie stanowi zagrożenia dla innych Przesyłek, osób lub mienia. W takim przypadku Nadawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkodę mogącą z tego tytułu wyniknąć, a także za ewentualne uszkodzenia lub ubytek zawartości Przesyłki w czasie jej przemieszczania oraz za opóźnienie w jej dostarczeniu spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia Przesyłki, które dokonane będzie na koszt Nadawcy. 6. Od momentu przyjęcia Przesyłki (Paczki) do przemieszczenia, aż do chwili jej doręczenia P.H.U. D.L.M. może dokonać sprawdzenia, czy Przesyłka (Paczka) odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w Protokole Przekazania; w szczególności czy zadeklarowana zawartość Przesyłki, lub jej waga (masa) odpowiadają rzeczywistej, czy nadana Przesyłka nie podlega wyłączeniu z Usługi, a także sprawdzenia zabezpieczenia rzeczy wewnątrz opakowania. Koszty sprawdzenia obciążają Zleceniodawcę. Sprawdzenie Przesyłki następuje w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe lub pomimo wezwanie nie zgłosi się w ustalonym terminie, sprawdzenie Przesyłki następuje w obecności dwóch świadków przybranych do pomocy przez P.H.U. D.L.M. W takim przypadku P.H.U. D.L.M. po dokonaniu sprawdzenia pisemnie informuje Nadawcę o przeprowadzonych czynnościach. 10 Wydanie Przesyłki 1. Zasadą jest doręczenie Przesyłki (Paczki) Krajowej Odbiorcy w Miejscu Dostawy wskazanym w Protokole Przekazania, do godziny następnego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, chyba że uzgodniono Usługę Dodatkową 10 - Service, Service, Sobota Service z zaznaczeniem jej w Protokole Przekazania. 2. Nadawca, zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji zamieszczonej w Protokole Przekazania, wskazującej na odbiór Przesyłki (Paczki) w Filii P.H.U. D.L.M. (odbiór własny przez Odbiorcę). 3. Doręczenie Przesyłki (Paczki) Odbiorca potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na urządzeniu elektronicznym (skanerze) lub na papierowej wersji Listy doręczeń - z podaniem godziny odbioru Przesyłki i pieczątką firmową. Nadawca wyraża zgodę na wykorzystanie wydruku podpisu Odbiorcy z urządzenia elektronicznego, jako wyłącznego dowodu doręczenia Przesyłki przez P.H.U. D.L.M. i nie będzie zgłaszać zastrzeżeń do takiej postaci dowodu, tylko z tego powodu, że podpis Odbiorcy jest pozyskiwany i przechowywany przez P.H.U. D.L.M. w formie elektronicznej. Strona 3 z 6

4 4. P.H.U. D.L.M. przysługuje prawo sprawdzenia tożsamości osoby Odbiorcy przez porównanie danych zawartych w Protokole Przekazania z danymi zawartymi w dokumentach identyfikacyjnych (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 5. Odbiorca nie może dokonać otwarcia Przesyłki (Paczki) przed potwierdzeniem doręczenia Przesyłki (Paczki) na Liście doręczeń i uregulowania ciążących na niej należności. 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Przesyłki (Paczki) przed jej wydaniem Odbiorcy, Kurier dostarczający Przesyłkę (Paczkę) przystępuje niezwłocznie do sporządzenia protokołu o stanie Przesyłki (Paczki) (Protokołu Szkodowego). Sporządzenia Protokołu Szkodowego może żądać także Odbiorca, jeżeli twierdzi on, że Przesyłka (Paczka) została naruszona. Protokół szkodowy podpisują Kurier i Odbiorca, a kopie protokołu otrzymuje Odbiorca oraz Zleceniodawca, jeśli nie jest on Odbiorcą. 7. W razie nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, a dla Usług Dodatkowych Service, Service, Sobota Service, także w czasie określonym w Protokole Przekazania, Kurier pozostawia Awizo wskazujące czas dokonania próby doręczenia Przesyłki (Paczki) z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia. W takim przypadku Przesyłka (Paczka) pozostaje w magazynie P.H.U. D.L.M. przez 11 (jedenaście) dni roboczych od daty pierwszego Awizo, a następnie P.H.U. D.L.M. zwraca Przesyłkę Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. 8. W razie gdy Odbiorca odmawia przyjęcia Przesyłki, albo z innych przyczyn niezależnych od P.H.U. D.L.M. nie można doręczyć Przesyłki, P.H.U. D.L.M. zwraca Przesyłkę Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. 9. Odmowa uregulowania należności za wykonaną Usługę przez Odbiorcę traktowana jest jako odmowa przyjęcia Przesyłki. P.H.U. D.L.M. w takim przypadku zwraca Przesyłkę Nadawcy, przy czym koszty przemieszczenia w obie strony ponosi Zleceniodawca. 10. Odbiorca (lub Nadawca w przypadku zwrotu do niego Przesyłki) odmawiający przyjęcia Przesyłki zobowiązany jest podać przyczynę odmowy i złożyć swój podpis, pieczątkę firmową w przypadku papierowej Listy doręczeń. Jeżeli Odbiorca nie poda przyczyny i nie złoży podpisu i pieczątki firmowej, Kurier P.H.U. D.L.M. wpisuje na dokumencie papierowym Lista doręczeń przyczynę odmowy oraz składa swój podpis. W przypadku urządzenia elektronicznego kurier P.H.U. D.L.M. wprowadza nazwisko osoby odmawiającej. 11. Przesyłka, która nie została doręczona Odbiorcy w Miejscu Dostawy wskazanym w Protokole Przekazania w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej nadania uważa się za utraconą. 12. W przypadku nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, P.H.U. D.L.M. uprawniony jest do wydania Przesyłki osobie czynnej w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsca Dostawy, przy czym w Miejscu Dostawy w sposób zwyczajowo przyjęty pozostawia się pisemną informację o miejscu lub osobie, w którym lub której wydano Przesyłkę ( Doręczenie Zastępcze ). Doręczenie Zastępcze wykonane z zachowaniem warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym stanowi prawidłowe wykonanie Usługi. 11 Odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. 1. P.H.U. D.L.M. odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenia usług transportowych na zasadach wynikających z Regulaminu, Kodeksu cywilnego, oraz innych właściwych przepisów prawa. 2. P.H.U. D.L.M. odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a także za zwłokę w wykonaniu Usługi. 3. P.H.U. D.L.M. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi powstały w szczególności: a) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, lub osoby trzeciej, która działa na zlecenie Nadawcy lub Odbiorcy, niezależnych od P.H.U. D.L.M. ; b) z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia, c) wskutek działania siły wyższej, przez którą rozumiem się w szczególności wszelkie katastrofy, strajki, blokady dróg, rewolucje, wojnę lub inne nadzwyczajne sytuacje, d) z nadania przez Nadawcę pod nazwa niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które P.H.U. D.L.M. zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczenia; e) z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki (Przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy, f) z niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki (Przesyłki), g) ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych ich właściwości, h) z załadowania, rozmieszczenia, wyładowania Przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na zlecenie Nadawcy lub Odbiorcy, i) Niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek (Przesyłki)m j) z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy P.H.U. D.L.M. 4. P.H.U. D.L.M. nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdził w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ja bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową taśmą Nadawcy lub w inny podobny trwały sposób. 5. P.H.U. D.L.M. odpowiada wyłącznie za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu przez Zleceniodawcy lub osobę trzecią, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną P.H.U. D.L.M. 6. W obrocie krajowym, w każdym przypadku odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. jest ograniczona do wysokości wartości Przesyłki, na przyjecie której P.H.U. D.L.M. wyraził zgodę stosowanie do postanowień niniejszego Regulaminu. 7. Jeżeli utrata lub uszkodzenie Przesyłki jest skutkiem okoliczności, za które P.H.U. D.L.M. odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do zakresu, w jakim te okoliczności wpłynęły na utratę Przesyłki lub jej uszkodzenie. 8. W obrocie krajowym z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek Przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy zawartych w Paczce (Przesyłce). Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto bez podatku VAT. W przypadku udokumentowania wysokości szkody w obrocie krajowym w walucie obcej, odszkodowanie obliczone zostanie według średniego kursu NBP tej waluty z dnia nadania Przesyłki. 9. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości. 10. Oprócz odszkodowania określonego w ust. 8 i 9 oraz ust. 14 poniżej, P.H.U. D.L.M. zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości w razie utraty Przesyłki, w odpowiedniej części w razie ubytku, a w razie uszkodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości. 11. W razie zwłoki w dostarczeniu Przesyłki P.H.U. D.L.M. obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości, jednak nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóźnił. 12. P.H.U. D.L.M. odpowiada za utratę, niewykorzystanie lub nie należyte wykorzystanie dokumentów wypełnionych i załączonych przez Nadawcę do Protokołu Przekazania, chyba że nie ponosi winy. Odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Usługę, do wykonania której dokumenty zostały załączone. Strona 4 z 6

5 13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie P.H.U. D.L.M., odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usług, od wykonania której Nadawca odstąpił. 14. W obrocie międzynarodowym odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. za utratę, uszkodzenia lub ubytek Przesyłki nie może przewyższać kwoty 8.33 SDR za każdy kilogram brakującej wagi brutto, jednakże nie więcej niż rzeczywista wartość Przesyłki. Przeliczenie powyższej kwoty na złote następuje według średniego kursu NBP z dnia nadania Przesyłki do przemieszczenia. 12 Odpowiedzialność za Usługi Dodatkowe 1. Odszkodowanie należne od P.H.U. D.L.M. za opóźnienia w realizacji usług Service, Service, Sobota Service ograniczona jest do wysokości udowodnionej szkody, nie wyższej jednak niż należność z tytułu opłatę za tę usługę. 2. W przypadku, gdy Zleceniodawca udowodni poniesioną szkodę, P.H.U. D.L.M. odpowiada za realizację usługi D.L.M. CASH maksymalnie do wysokości kwoty, do pobrania której był zobowiązany z tytułu zleconej Usługi Dodatkowej D.L.M. - CASH, z zastrzeżeniem że szkody nie stanowi nie pobrana od Odbiorcy kwota. 3. P.H.U. D.L.M. zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy kwoty pobranej w ramach usługi D.L.M. CASH, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty jej pobrania od Zleceniodawcy, przy czym dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego P.H.U. D.L.M.. 4. W razie nie wykonania usługi ZPO i powstania stąd szkody u Nadawcy, P.H.U. D.L.M. zobowiązuje się zapłacić odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż należność za usługę ZPO. 13 Odpowiedzialność Zleceniodawcy 1. Zleceniodawca odpowiada wobec P.H.U. D.L.M. za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu, innym Przesyłkom, jak również za wszelkie szkody wynikłe: a) z podania w Protokole Przekazania lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także brak, niekompletność lub nieprawidłowość wymaganych dokumentów. b) z wadliwego stanu Przesyłki, braku wątpliwości jej opakowania, albo nienależytego wykonania czynności załadunkowych. 2. Zleceniodawca jest odpowiedzialny wobec P.H.U. D.L.M. za niewłaściwe wypełnienie dokumentów, na podstawie których ma być wykonana Usługa, w tym za wpisanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwych miejscach. Zleceniodawca odpowiada także za brak wymaganych dokumentów, jeżeli przyczyna braku leży po jego stronie. Zleceniodawca odpowiada także za błędne lub nieścisłe informacje podane P.H.U. D.L.M. w innej formie. 3. W przypadku gdy Zleceniodawca nie dopełni obowiązku, w o którym mowa 8 ust. 1 lit. l P.H.U. D.L.M. nie bierze odpowiedzialności za realizacje Usługi oraz Usług Dodatkowych oraz zastrzega sobie prawo do zatrzymania Paczki do czasu otrzymania poprawnych danych. 14 Dochodzenie roszczeń, reklamacje 1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia zgłoszonego na piśmie przez Odbiorcę (lub Nadawcę) w przypadku zwrotu Przesyłki) do P.H.U. D.L.M. nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia Przesyłki. Odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Zleceniodawca udowodni, ze do szkody doszło w czasie do przyjęcia Przesyłki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania. 2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług transportowych może składać wyłącznie Zleceniodawca, który zlecił ich wykonanie lub Odbiorca, w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się pisemnie prawa do reklamacji na jego rzecz. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać na piśmie pod adresem P.H.U. D.L.M. w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w razie utraty Przesyłki w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez P.H.U. D.L.M. do przemieszczenia, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń. 3. Reklamacja powinna być rozpatrzona terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wniesienia reklamacji. 4. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Zleceniodawca, który zlecił Usługę, powinna ona wykazać swoje umocowanie do działania. Nie dotyczy to zakładu ubezpieczeń występującego wobec P.H.U. D.L.M. z roszczeniem zwrotnym. 5. Reklamacja powinna zawierać: a) oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelać ewentualne odszkodowanie, b) kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem, c) odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT, zakupu lub kopia potwierdzenia za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia), d) kopię Protokołu Przekazania, e) kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopie Protokołu Szkodowego, P.H.U. D.L.M. może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji. 6. Jeżeli reklamacje wniosła osoba nieuprawniona, albo reklamacja nie odpowiada warunkom określonym poniżej, P.H.U. D.L.M. wezwie reklamującego do jej uzupełnienia w ciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania reklamacji za niewniesioną. Jeżeli reklamacja zostanie poprawiona lub uzupełniona w terminie, o którym mowa powyżej, 90- dniowy termin przewidziany do rozpoznania reklamacji liczy się od dnia jej uzupełnienia. 7. P.H.U. D.L.M. zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego, w szczególności przesłania dowodu uiszczenia opłaty za wykonanie usługi. 8. O wyniku załatwienia reklamacji P.H.U. D.L.M. zawiadamia reklamującego podając: a) w razie uznania roszczenia uznana kwotę i sposób jej przekazania reklamującemu, b) w razie całkowitego lub częściowego nie uznania roszczenia podstawę prawną odmowy wraz z uzasadnieniem, 9. W przypadku uszkodzenia Przesyłki, nadawca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji P.H.U. D.L.M. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. 10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia przez P.H.U. D.L.M. usługi. Strona 5 z 6

6 15 Likwidacja Przesyłek P.H.U. D.L.M. w przypadkach określonych w przepisach jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazania lub zniszczenie. P.H.U. D.L.M. zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zleceniodawcę o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Zleceniodawcy 10 - dniowy termin przekazania pisemnej dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki licząc od daty dostarczenia zawiadomienia. Jeżeli Zleceniodawca nie przekaże pisemnej dyspozycji w tym terminie P.H.U. D.L.M. przystępuje do likwidacji Przesyłki. Środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności P.H.U. D.L.M.., w tym kosztów likwidacji. 16 Postanowienia końcowe 1. Aktualne treści Regulaminu, Cennika, oraz Tabeli Dopłat wraz z ich każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie P.H.U. D.L.M. oraz u każdego z Kurierów, a także są publikowane w Internecie na Stronie 2. Spory wynikające z umowy o świadczenie usług transportowych i niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez Sądy powszechne w Poznaniu właściwe dla P.H.U. D.L.M.. 3. W sprawach innych aniżeli odpowiedzialność za wykonanie Usługi i Usług Dodatkowych, jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie regulują danej kwestii, odpowiedni zastosowanie znajdują postanowienia Prawa przewozowego (Konwencji CMR). 4. Ilekroć w Regulaminie powołano się na umowę o świadczenie usług transportowych należy przez to rozumieć także pisemną ofertę skierowaną przez P.H.U. D.L.M. do Zleceniodawcy i przez niego zaakceptowaną, na podstawie której P.H.U. D.L.M. świadczy Usługi lub Usługi Dodatkowe. 5. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie także do umów zawartych przed dniem jego wypowiedzenia, regulujących świadczenie Usług, chyba, że Zleceniodawca rozwiąże umowę o świadczenie usług transportowych z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być doręczone P.H.U. D.L.M. w terminie 30 (trzydziestu) dni od wejścia w życie Regulaminu. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 6 z 6

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o. 1. 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług w obrocie międzynarodowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi DPD Polska sp. z o.o. się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM A) Definicje Paczka - rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. 1 listopada 2011r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 DEFINICJE ZLECENIE SPEDYCYJNE, PRZYJĘCIE, REALIZACJA WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r. REGULAMIN świadczenia usługi EMS w obrocie zagranicznym przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy

Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 43/2013/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy Tekst jednolity 2013 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo