REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 1 REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH Świadczenia usług w zakresie przesyłania, przewozu i doręczania Przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla przez P.H.U. D.L.M. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania Przesyłek przez firmę P.H.U. D.L.M. na rzecz swoich klientów, tj. Zleceniodawców, nie będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i Konsumentów (Dz. U ) w obrocie krajowym i międzynarodowym. 2. P.H.U. D.L.M. świadczy usługi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami. 3. P.H.U. D.L.M. świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 4. P.H.U. D.L.M. świadczy usługi transportowe, jakie są doręczanie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich. Za działania przewoźników trzecich, przy pomocy której P.H.U. D.L.M. wykonuje usługi, odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne. 2 Definicje Przyjmuje się, że poniżej wskazane pojęcia posiadają następujące znaczenie: a) Awizo zawiadomienie o nieudanej próbie dostarczenia Przesyłki; b) Cennik wykaz pobieranych przez P.H.U. D.L.M. opłat za świadczone Usługi i Usługi Dodatkowe; c) Doręczenie zastępcze doręczenie Przesyłki pod nieobecność Odbiorcy osobie w bliskim sąsiedztwie, w sposób zwyczajowo przyjęty; d) Kurier osoba zatrudniona lub współpracująca z P.H.U. D.L.M., której zadanie polega na odbiorze, przemieszczaniu oraz dostarczaniu Przesyłek; e) Lista doręczeń indywidualne numerowane zlecenie P.H.U. D.L.M., w formie papierowej lub elektronicznej, wskazujące Kurierowi ilość doręczanych Przesyłek, Miejsca Dostawy i informacje o Usługach Dodatkowych, na której Odbiorca potwierdza odbiór Przesyłki; f) Miejsce Dostawy miejsce wskazane w Protokole Przekazania jako miejsce, do którego ma zostać dostarczona Przesyłka; g) Nadawca podmiot wysyłający Przesyłkę do Odbiorcy; h) Odbiorca podmiot wymieniony przez Nadawcę jako odbiorca Przesyłki; i) Paczka rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Zleceniodawcę P.H.U D.L.M. do przyjęcia, przemieszczania lub doręczania na podstawie PN, wymiary Paczki nie mogą przekraczać: suma obwodu i najdłuższego boku: 3 metry, przy czym dłuższy bok paczki może mierzyć max 2 metry. Waga brutto jednej Paczki nie może przekraczać: 30 kg w obrocie krajowym i 50 kg w obrocie międzynarodowym; j) Protokół szkodowy dokument zawierający opis powstałych uszkodzeń lub ubytków Przesyłki; k) Protokół Przekazania dokument stanowiący dowód zawarcia umowy oraz nadania Przesyłki; l) Przesyłka wszystkie Paczki przyjęte przez P.H.U. D.L.M. na podstawie jednej umowy w danym dniu w celu przemieszczania do jednego Nabywcy i doręczenia do jednego Odbiorcy; m) Tabela Dopłat dostępna na stronie n) Usługa usługa wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym i międzynarodowym, która polega na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek; o) Usługa D.L.M. Cash usługa za pobraniem Usługa dodatkowa polegająca na pobraniu opłaty za towar w obrocie krajowym poprzez zlecenie jednej kwoty pobrania dla jednej Przesyłki. Usługa dostępna tylko dla Klientów mających stałą umowę z P.H.U. DLM. Wysokość pobrania nie może przekroczyć 5.000,00 zł dla wszystkich Przesyłek nadawanych w danym dniu od jednego Nadawcy i doręczanych do jednego Odbiorcy; p) Usługa Dodatkowa usługa inna niż standardowa, za którą P.H.U. D.L.M. pobiera dodatkową opłatę, określoną w Cenniku;, w szczególności Usługą Dodatkową jest usługa Service, Service, Sobota Service; q) Usługa Service usługa doręczenia do Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym na wskazanych przez P.H.U. D.L.M. obszarach poprzez podanie ich kodów pocztowych, polegających na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz następnego dnia roboczego; r) Usługa Service usługa doręczenia do Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym na wskazanych przez P.H.U. D.L.M. obszarach poprzez podanie ich kodów pocztowych, polegających na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz następnego dnia roboczego; s) Usługa Sobota Service usługa doręczania w sobotę - Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym na wskazanych przez P.H.U. D.L.M. obszarach poprzez podanie ich kodów pocztowych, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy w sobotę, serwis nie jest dostępny w przypadku przesyłek adresowanych do sieci handlowych; t) Usługa ZPO usługa zwrotu potwierdzonego dokumentu Usługa Dodatkowa w obrocie krajowym polegająca na zwrocie do Zleceniodawcy potwierdzonego przez Odbiorcę jednego dokumentu załączonego do Przesyłki, naklejonego na paczkę przez Zleceniodawcę. Za prawidłowe potwierdzenie dokumentu uznaje się złożenie na nim czytelnego podpisu przez Odbiorcę; u) Zleceniodawca podmiot, który zleca wykonanie usługi transportowej. 3 Sposób zawarcia umowy 1. Umowa o świadczenie usług transportowych zostaje zwarta pomiędzy P.H.U. D.L.M. a Zleceniodawcą w momencie podpisania przez Zleceniodawcę aktualnie stosowanego Protokołu Przekazania. 2. Zleceniodawca podpisując Protokół Przekazania, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym, jak również Strona 1 z 6

2 znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu, Cennika oraz Tabel Dopłat. Z chwilą podpisania Protokołu Przekazania niniejszy Regulamin, Cennik oraz Tabele Dopłat stają się wiążące dla obu Stron, chyba że stosowna umowa zawarta pomiędzy Stronami stanowi inaczej. 3. Zleceniodawca jest zobowiązany oddać Przesyłkę P.H.U. D.L.M. w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. 4. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi: a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe; b) być odpowiednio wytrzymałe; c) uniemożliwić dostęp do zawartości lub pozostawienia widocznych śladów; d) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: Ostrożnie szkło, Góra/dół, Nie przewracać itp. W opakowaniu Przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tą lub inne przewożone Przesyłki. 4 Wartość Przesyłki 1. W przypadku obsługi Zleceniodawców posiadających podpisaną stałą umowę z P.H.U. D.L.M., nie przyjmuje do przemieszczenia Przesyłek, których wartość przewyższa równowartość zł chyba, że odrębne pisemne ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą a P.H.U. D.L.M. dokonane co najmniej na trzy (3) dni robocze przed nadaniem Przesyłki stanowią inaczej. W przypadku nadania Przesyłki o wartości zł, bez wiedzy P.H.U. D.L.M., odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. ograniczona jest do kwoty zł. 2. W przypadku obsługi Zleceniodawców nie posiadających podpisanej umowy z P.H.U. D.L.M., nie przyjmuje się do przemieszczania Przesyłek, których wartość przewyższa równowartość zł, chyba, że odrębne pisemne ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą a P.H.U. D.L.M. dokonane co najmniej na trzy (3) dni robocze przed nadaniem Przesyłki stanowią inaczej. W przypadku nadania Przesyłki o wartości zł, bez wiedzy P.H.U. D.L.M., odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. ograniczona jest do kwoty zł. 5 Zgoda na świadczenie Usług i Usług Dodatkowych Zleceniodawca zlecając P.H.U. D.L.M. Usługę wyraża zgodę na świadczenie Usług i Usług Dodatkowych w oparciu o postanowienia Regulaminu, stanowiące ogóle warunki umów w rozumieniu postanowień art. 384 K.c. Zleceniodawca może zapoznać się z aktualnie obowiązującym artykułem dostępnym na stronie internetowej 6 Kurier odbierający Przesyłkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie i Umowie. 7 Odmowa wykonania Usługi przez P.H.U. D.L.M. 1. P.H.U. D.L.M. odmawia zawarcia umowy albo może odstąpić od wykonania Usługi po zawarciu umowy jeżeli: a) Przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję; b) Przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; c) Przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta; d) Przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce; e) Przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo; f) Przesyłka, która ze względu na swoje właściwości, w szczególności ze względu na swoje rozmiary lub masę uniemożliwia wykonanie Usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych; g) Przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne; h) Przesyłka z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona; i) Przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe Przesyłki; j) Przesyłki w obrocie międzynarodowym zawierają rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych; k) Przesyłką są rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo drogowego; l) ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz Przesyłek jest zabroniony lub tez ustawa przewiduje wyłączność świadczenie określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159). 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień ustępu 1 powyżej, zapłaci on karę w wysokości zł na rzecz P.H.U. D.L.M. z tytułu przewozu Przesyłki. P.H.U. D.L.M. ma prawo potrącić wierzytelność przysługującą z tytułu w/w kary z wierzytelnością Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług transportu. 3. Ponadto P.H.U. D.L.M. ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli Nadawca lub Odbiorca będzie przebywać w miejscu stale lub czasowo wyłączonym z obsługiwania oraz gdy nabierze uzasadnionych podejrzeń, że deklarowany stan Przesyłki nie jest zgodny ze stanem faktycznym. 1. Nadawca zobowiązuje się, zapewnia i gwarantuje, że: 8 Obowiązki Nadawcy a) Przesyłka została właściwie opisana w Protokole Przekazania i że adres Odbiorcy został w nim dokładnie, czytelnie wypełniony, paczki oklejone zostały właściwymi naklejkami adresowymi; Strona 2 z 6

3 b) zamawiane Usługi Dodatkowe zostały zamieszczone na Protokole Przekazania oraz na naklejce adresowej; c) zwrotny dokument, objęty Usługą Dodatkową ZPO, został w sposób widoczny umieszczony na zewnątrz Paczki; d) w każdym przypadku wartość Paczki nie przekracza kwoty wskazanej odpowiednio w postanowieniach 4; e) dokonał pisemnego zawiadomienia i uzyskał od P.H.U. D.L.M., na minimum 3 (trzy) dni przed nadaniem Przesyłki, pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia przewozu Przesyłki, której deklarowana wartość jest wyższa niż wskazana w postanowieniach 4. f) na Protokole Przekazania w sposób prawidłowy zostały zaznaczone Przesyłki, dla których zamawiane są Usługi Dodatkowe; g) na Przesyłce i Protokole Przekazania podano numer telefonu Nadawcy i Odbiorcy, datę nadania Przesyłki i oznaczenia odpowiednio 10 Service, Service, Sobota Service (jeżeli dotyczy); h) Przesyłka (Paczka) została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem oraz umożliwiający wydanie jej Odbiorcy bez ubytku lub uszkodzenia; w szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone (w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Przesyłki (Paczki) bez pozostawienia widocznych śladów a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Przesyłki (Paczki); i) na opakowaniu Przesyłki (Paczki) zostało umieszczone oznakowanie wskazujące na specjalny charakter lub właściwości na jej zawartość; j) zawartość Przesyłki (Paczki) nie stanowią rzeczy wyłączone z Usługi, zgodnie z 7. k) załączył do Przesyłki (Paczki) komplet dokumentów wymaganych do dokonania prawidłowej odprawy celnej zgodnie z przepisami oraz specyfikację towarów znajdującą się w Przesyłce (Paczce) przemieszczanej w sposób kombinowany lotniczo drogowy; l) dane dotyczące Przesyłek (Paczek) i Usług oraz Usług Dodatkowych, wprowadzone do systemu komputerowego zintegrowanego z systemem P.H.U. D.L.M. zostaną przekazane w formie elektronicznej do P.H.U. D.L.M. najpóźniej w dniu nadania; m) gabaryty Paczki nie przekraczają dopuszczalnych gabarytów; n) Przesyłka (Paczka) nadaje się do automatycznej obsługi przy przeładunku i sortowaniu. 2. Zleceniodawca zwalnia P.H.U. D.L.M. w pełnym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności to jest zarówno od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak i wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wynikłe z niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 1 powyżej. Zleceniodawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody poniesione przez P.H.U. D.L.M. lub osoby trzecie w wyniku zawinionego lub niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcy obowiązków wskazanych w ust. 1. Obowiązki wskazane w niniejszym ustępie obejmują także zobowiązanie Zleceniodawcy do naprawienia szkody w postaci kar administracyjnych oraz innych o podobnym charakterze, jak i do poniesienia kosztów prowadzenia postępowań w ich przedmiocie. 9 Nadanie Przesyłki 1. Przesyłka (Paczka) może być przyjęta do przemieszczenia i doręczenia w sposób następujący: a) W filli P.H.U. D.L.M. Nadawca sam dostarcza Przesyłkę, b) u Nadawcy Przesyłkę odbiera Kurier na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w siedzibie firmy. 2. Dowodem przyjęcia Przesyłki (Paczki), a także zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych jest dokument - Protokół Przekazania, podpisany przez Zleceniodawcę lub osobę działającą w jego imieniu (Nadawcę lub Odbiorcę) i P.H.U. D.L.M. (Kuriera). Kopia tego dokumentu podpisana przez P.H.U. D.L.M. (Kuriera) otrzymuje Zleceniodawca (lub osoba działająca w jego imieniu). W razie niezgodności pomiędzy treścią zlecenia Zleceniodawcy, a treścią Protokołu Przekazania, wiążącą dla P.H.U. D.L.M. jest informacja zawarta na Protokole Przekazania, chyba, że strony postanowią w Umowie inaczej. 3. P.H.U. D.L.M. może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych, bądź odstąpić od jej wykonywania, jeżeli Przesyłka (Paczka): a) zawiera rzeczy wyłączone do przyjęcia i przemieszczenia, określone wyżej w 7. b) nie spełnia określonych przez P.H.U. D.L.M. warunków Przesyłki (Paczki), które są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia. 4. Przyjęcia przez P.H.U. D.L.M. Przesyłki (Paczki) do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie i zawartość odpowiada warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie. 5. P.H.U. D.L.M. może przyjąć do przemieszczenia i doręczenia Przesyłkę (Paczkę) niespełniającą warunków określonych w 8 lit. h tylko, jeżeli tak opakowana Przesyłka nie stanowi zagrożenia dla innych Przesyłek, osób lub mienia. W takim przypadku Nadawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkodę mogącą z tego tytułu wyniknąć, a także za ewentualne uszkodzenia lub ubytek zawartości Przesyłki w czasie jej przemieszczania oraz za opóźnienie w jej dostarczeniu spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia Przesyłki, które dokonane będzie na koszt Nadawcy. 6. Od momentu przyjęcia Przesyłki (Paczki) do przemieszczenia, aż do chwili jej doręczenia P.H.U. D.L.M. może dokonać sprawdzenia, czy Przesyłka (Paczka) odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w Protokole Przekazania; w szczególności czy zadeklarowana zawartość Przesyłki, lub jej waga (masa) odpowiadają rzeczywistej, czy nadana Przesyłka nie podlega wyłączeniu z Usługi, a także sprawdzenia zabezpieczenia rzeczy wewnątrz opakowania. Koszty sprawdzenia obciążają Zleceniodawcę. Sprawdzenie Przesyłki następuje w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe lub pomimo wezwanie nie zgłosi się w ustalonym terminie, sprawdzenie Przesyłki następuje w obecności dwóch świadków przybranych do pomocy przez P.H.U. D.L.M. W takim przypadku P.H.U. D.L.M. po dokonaniu sprawdzenia pisemnie informuje Nadawcę o przeprowadzonych czynnościach. 10 Wydanie Przesyłki 1. Zasadą jest doręczenie Przesyłki (Paczki) Krajowej Odbiorcy w Miejscu Dostawy wskazanym w Protokole Przekazania, do godziny następnego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, chyba że uzgodniono Usługę Dodatkową 10 - Service, Service, Sobota Service z zaznaczeniem jej w Protokole Przekazania. 2. Nadawca, zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji zamieszczonej w Protokole Przekazania, wskazującej na odbiór Przesyłki (Paczki) w Filii P.H.U. D.L.M. (odbiór własny przez Odbiorcę). 3. Doręczenie Przesyłki (Paczki) Odbiorca potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na urządzeniu elektronicznym (skanerze) lub na papierowej wersji Listy doręczeń - z podaniem godziny odbioru Przesyłki i pieczątką firmową. Nadawca wyraża zgodę na wykorzystanie wydruku podpisu Odbiorcy z urządzenia elektronicznego, jako wyłącznego dowodu doręczenia Przesyłki przez P.H.U. D.L.M. i nie będzie zgłaszać zastrzeżeń do takiej postaci dowodu, tylko z tego powodu, że podpis Odbiorcy jest pozyskiwany i przechowywany przez P.H.U. D.L.M. w formie elektronicznej. Strona 3 z 6

4 4. P.H.U. D.L.M. przysługuje prawo sprawdzenia tożsamości osoby Odbiorcy przez porównanie danych zawartych w Protokole Przekazania z danymi zawartymi w dokumentach identyfikacyjnych (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 5. Odbiorca nie może dokonać otwarcia Przesyłki (Paczki) przed potwierdzeniem doręczenia Przesyłki (Paczki) na Liście doręczeń i uregulowania ciążących na niej należności. 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Przesyłki (Paczki) przed jej wydaniem Odbiorcy, Kurier dostarczający Przesyłkę (Paczkę) przystępuje niezwłocznie do sporządzenia protokołu o stanie Przesyłki (Paczki) (Protokołu Szkodowego). Sporządzenia Protokołu Szkodowego może żądać także Odbiorca, jeżeli twierdzi on, że Przesyłka (Paczka) została naruszona. Protokół szkodowy podpisują Kurier i Odbiorca, a kopie protokołu otrzymuje Odbiorca oraz Zleceniodawca, jeśli nie jest on Odbiorcą. 7. W razie nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, a dla Usług Dodatkowych Service, Service, Sobota Service, także w czasie określonym w Protokole Przekazania, Kurier pozostawia Awizo wskazujące czas dokonania próby doręczenia Przesyłki (Paczki) z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia. W takim przypadku Przesyłka (Paczka) pozostaje w magazynie P.H.U. D.L.M. przez 11 (jedenaście) dni roboczych od daty pierwszego Awizo, a następnie P.H.U. D.L.M. zwraca Przesyłkę Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. 8. W razie gdy Odbiorca odmawia przyjęcia Przesyłki, albo z innych przyczyn niezależnych od P.H.U. D.L.M. nie można doręczyć Przesyłki, P.H.U. D.L.M. zwraca Przesyłkę Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. 9. Odmowa uregulowania należności za wykonaną Usługę przez Odbiorcę traktowana jest jako odmowa przyjęcia Przesyłki. P.H.U. D.L.M. w takim przypadku zwraca Przesyłkę Nadawcy, przy czym koszty przemieszczenia w obie strony ponosi Zleceniodawca. 10. Odbiorca (lub Nadawca w przypadku zwrotu do niego Przesyłki) odmawiający przyjęcia Przesyłki zobowiązany jest podać przyczynę odmowy i złożyć swój podpis, pieczątkę firmową w przypadku papierowej Listy doręczeń. Jeżeli Odbiorca nie poda przyczyny i nie złoży podpisu i pieczątki firmowej, Kurier P.H.U. D.L.M. wpisuje na dokumencie papierowym Lista doręczeń przyczynę odmowy oraz składa swój podpis. W przypadku urządzenia elektronicznego kurier P.H.U. D.L.M. wprowadza nazwisko osoby odmawiającej. 11. Przesyłka, która nie została doręczona Odbiorcy w Miejscu Dostawy wskazanym w Protokole Przekazania w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej nadania uważa się za utraconą. 12. W przypadku nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, P.H.U. D.L.M. uprawniony jest do wydania Przesyłki osobie czynnej w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsca Dostawy, przy czym w Miejscu Dostawy w sposób zwyczajowo przyjęty pozostawia się pisemną informację o miejscu lub osobie, w którym lub której wydano Przesyłkę ( Doręczenie Zastępcze ). Doręczenie Zastępcze wykonane z zachowaniem warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym stanowi prawidłowe wykonanie Usługi. 11 Odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. 1. P.H.U. D.L.M. odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenia usług transportowych na zasadach wynikających z Regulaminu, Kodeksu cywilnego, oraz innych właściwych przepisów prawa. 2. P.H.U. D.L.M. odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a także za zwłokę w wykonaniu Usługi. 3. P.H.U. D.L.M. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi powstały w szczególności: a) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, lub osoby trzeciej, która działa na zlecenie Nadawcy lub Odbiorcy, niezależnych od P.H.U. D.L.M. ; b) z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia, c) wskutek działania siły wyższej, przez którą rozumiem się w szczególności wszelkie katastrofy, strajki, blokady dróg, rewolucje, wojnę lub inne nadzwyczajne sytuacje, d) z nadania przez Nadawcę pod nazwa niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które P.H.U. D.L.M. zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczenia; e) z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki (Przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy, f) z niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki (Przesyłki), g) ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych ich właściwości, h) z załadowania, rozmieszczenia, wyładowania Przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na zlecenie Nadawcy lub Odbiorcy, i) Niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek (Przesyłki)m j) z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy P.H.U. D.L.M. 4. P.H.U. D.L.M. nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdził w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ja bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową taśmą Nadawcy lub w inny podobny trwały sposób. 5. P.H.U. D.L.M. odpowiada wyłącznie za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu przez Zleceniodawcy lub osobę trzecią, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną P.H.U. D.L.M. 6. W obrocie krajowym, w każdym przypadku odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. jest ograniczona do wysokości wartości Przesyłki, na przyjecie której P.H.U. D.L.M. wyraził zgodę stosowanie do postanowień niniejszego Regulaminu. 7. Jeżeli utrata lub uszkodzenie Przesyłki jest skutkiem okoliczności, za które P.H.U. D.L.M. odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do zakresu, w jakim te okoliczności wpłynęły na utratę Przesyłki lub jej uszkodzenie. 8. W obrocie krajowym z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek Przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy zawartych w Paczce (Przesyłce). Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto bez podatku VAT. W przypadku udokumentowania wysokości szkody w obrocie krajowym w walucie obcej, odszkodowanie obliczone zostanie według średniego kursu NBP tej waluty z dnia nadania Przesyłki. 9. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości. 10. Oprócz odszkodowania określonego w ust. 8 i 9 oraz ust. 14 poniżej, P.H.U. D.L.M. zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości w razie utraty Przesyłki, w odpowiedniej części w razie ubytku, a w razie uszkodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości. 11. W razie zwłoki w dostarczeniu Przesyłki P.H.U. D.L.M. obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości, jednak nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóźnił. 12. P.H.U. D.L.M. odpowiada za utratę, niewykorzystanie lub nie należyte wykorzystanie dokumentów wypełnionych i załączonych przez Nadawcę do Protokołu Przekazania, chyba że nie ponosi winy. Odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Usługę, do wykonania której dokumenty zostały załączone. Strona 4 z 6

5 13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie P.H.U. D.L.M., odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usług, od wykonania której Nadawca odstąpił. 14. W obrocie międzynarodowym odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. za utratę, uszkodzenia lub ubytek Przesyłki nie może przewyższać kwoty 8.33 SDR za każdy kilogram brakującej wagi brutto, jednakże nie więcej niż rzeczywista wartość Przesyłki. Przeliczenie powyższej kwoty na złote następuje według średniego kursu NBP z dnia nadania Przesyłki do przemieszczenia. 12 Odpowiedzialność za Usługi Dodatkowe 1. Odszkodowanie należne od P.H.U. D.L.M. za opóźnienia w realizacji usług Service, Service, Sobota Service ograniczona jest do wysokości udowodnionej szkody, nie wyższej jednak niż należność z tytułu opłatę za tę usługę. 2. W przypadku, gdy Zleceniodawca udowodni poniesioną szkodę, P.H.U. D.L.M. odpowiada za realizację usługi D.L.M. CASH maksymalnie do wysokości kwoty, do pobrania której był zobowiązany z tytułu zleconej Usługi Dodatkowej D.L.M. - CASH, z zastrzeżeniem że szkody nie stanowi nie pobrana od Odbiorcy kwota. 3. P.H.U. D.L.M. zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy kwoty pobranej w ramach usługi D.L.M. CASH, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty jej pobrania od Zleceniodawcy, przy czym dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego P.H.U. D.L.M.. 4. W razie nie wykonania usługi ZPO i powstania stąd szkody u Nadawcy, P.H.U. D.L.M. zobowiązuje się zapłacić odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż należność za usługę ZPO. 13 Odpowiedzialność Zleceniodawcy 1. Zleceniodawca odpowiada wobec P.H.U. D.L.M. za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu, innym Przesyłkom, jak również za wszelkie szkody wynikłe: a) z podania w Protokole Przekazania lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także brak, niekompletność lub nieprawidłowość wymaganych dokumentów. b) z wadliwego stanu Przesyłki, braku wątpliwości jej opakowania, albo nienależytego wykonania czynności załadunkowych. 2. Zleceniodawca jest odpowiedzialny wobec P.H.U. D.L.M. za niewłaściwe wypełnienie dokumentów, na podstawie których ma być wykonana Usługa, w tym za wpisanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwych miejscach. Zleceniodawca odpowiada także za brak wymaganych dokumentów, jeżeli przyczyna braku leży po jego stronie. Zleceniodawca odpowiada także za błędne lub nieścisłe informacje podane P.H.U. D.L.M. w innej formie. 3. W przypadku gdy Zleceniodawca nie dopełni obowiązku, w o którym mowa 8 ust. 1 lit. l P.H.U. D.L.M. nie bierze odpowiedzialności za realizacje Usługi oraz Usług Dodatkowych oraz zastrzega sobie prawo do zatrzymania Paczki do czasu otrzymania poprawnych danych. 14 Dochodzenie roszczeń, reklamacje 1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia zgłoszonego na piśmie przez Odbiorcę (lub Nadawcę) w przypadku zwrotu Przesyłki) do P.H.U. D.L.M. nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia Przesyłki. Odpowiedzialność P.H.U. D.L.M. w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Zleceniodawca udowodni, ze do szkody doszło w czasie do przyjęcia Przesyłki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania. 2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług transportowych może składać wyłącznie Zleceniodawca, który zlecił ich wykonanie lub Odbiorca, w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się pisemnie prawa do reklamacji na jego rzecz. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać na piśmie pod adresem P.H.U. D.L.M. w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w razie utraty Przesyłki w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez P.H.U. D.L.M. do przemieszczenia, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń. 3. Reklamacja powinna być rozpatrzona terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wniesienia reklamacji. 4. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Zleceniodawca, który zlecił Usługę, powinna ona wykazać swoje umocowanie do działania. Nie dotyczy to zakładu ubezpieczeń występującego wobec P.H.U. D.L.M. z roszczeniem zwrotnym. 5. Reklamacja powinna zawierać: a) oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelać ewentualne odszkodowanie, b) kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem, c) odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT, zakupu lub kopia potwierdzenia za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia), d) kopię Protokołu Przekazania, e) kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopie Protokołu Szkodowego, P.H.U. D.L.M. może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji. 6. Jeżeli reklamacje wniosła osoba nieuprawniona, albo reklamacja nie odpowiada warunkom określonym poniżej, P.H.U. D.L.M. wezwie reklamującego do jej uzupełnienia w ciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania reklamacji za niewniesioną. Jeżeli reklamacja zostanie poprawiona lub uzupełniona w terminie, o którym mowa powyżej, 90- dniowy termin przewidziany do rozpoznania reklamacji liczy się od dnia jej uzupełnienia. 7. P.H.U. D.L.M. zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego, w szczególności przesłania dowodu uiszczenia opłaty za wykonanie usługi. 8. O wyniku załatwienia reklamacji P.H.U. D.L.M. zawiadamia reklamującego podając: a) w razie uznania roszczenia uznana kwotę i sposób jej przekazania reklamującemu, b) w razie całkowitego lub częściowego nie uznania roszczenia podstawę prawną odmowy wraz z uzasadnieniem, 9. W przypadku uszkodzenia Przesyłki, nadawca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji P.H.U. D.L.M. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. 10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia przez P.H.U. D.L.M. usługi. Strona 5 z 6

6 15 Likwidacja Przesyłek P.H.U. D.L.M. w przypadkach określonych w przepisach jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazania lub zniszczenie. P.H.U. D.L.M. zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zleceniodawcę o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Zleceniodawcy 10 - dniowy termin przekazania pisemnej dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki licząc od daty dostarczenia zawiadomienia. Jeżeli Zleceniodawca nie przekaże pisemnej dyspozycji w tym terminie P.H.U. D.L.M. przystępuje do likwidacji Przesyłki. Środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności P.H.U. D.L.M.., w tym kosztów likwidacji. 16 Postanowienia końcowe 1. Aktualne treści Regulaminu, Cennika, oraz Tabeli Dopłat wraz z ich każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie P.H.U. D.L.M. oraz u każdego z Kurierów, a także są publikowane w Internecie na Stronie 2. Spory wynikające z umowy o świadczenie usług transportowych i niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez Sądy powszechne w Poznaniu właściwe dla P.H.U. D.L.M.. 3. W sprawach innych aniżeli odpowiedzialność za wykonanie Usługi i Usług Dodatkowych, jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie regulują danej kwestii, odpowiedni zastosowanie znajdują postanowienia Prawa przewozowego (Konwencji CMR). 4. Ilekroć w Regulaminie powołano się na umowę o świadczenie usług transportowych należy przez to rozumieć także pisemną ofertę skierowaną przez P.H.U. D.L.M. do Zleceniodawcy i przez niego zaakceptowaną, na podstawie której P.H.U. D.L.M. świadczy Usługi lub Usługi Dodatkowe. 5. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie także do umów zawartych przed dniem jego wypowiedzenia, regulujących świadczenie Usług, chyba, że Zleceniodawca rozwiąże umowę o świadczenie usług transportowych z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być doręczone P.H.U. D.L.M. w terminie 30 (trzydziestu) dni od wejścia w życie Regulaminu. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 6 z 6

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Miejskich Usług Kurierskich przez Skoczek

Regulamin Świadczenia Miejskich Usług Kurierskich przez Skoczek Niniejszy regulamin został sprawdzony pod katem przepisów prawa pocztowego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Na dzień 19 lipiec 2012 regulamin jest zgodny z przepisami prawa pocztowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND DLA KLIENTÓW BEZ STAŁEJ UMOWY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND DLA KLIENTÓW BEZ STAŁEJ UMOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND DLA KLIENTÓW BEZ STAŁEJ UMOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Głuchowie, ul. Tęczowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ POCZTOWYCH BPS 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych krajowych usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez Business

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o. 1. 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług w obrocie międzynarodowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi DPD Polska sp. z o.o. się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług kurierskich

Regulamin świadczenia usług kurierskich Regulamin świadczenia usług kurierskich Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez: Eurokurier Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ulicy Oświęcimskiej

Bardziej szczegółowo

1. Ekurier jest obowiązany do wykonania poleceń Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy w zakresie zmiany umowy przewozu, chyba że:

1. Ekurier jest obowiązany do wykonania poleceń Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy w zakresie zmiany umowy przewozu, chyba że: Regulamin Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez: Eurokurier Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ulicy Oświęcimskiej 2, ( zwaną dalej Ekurier

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług kurierskich

Regulamin świadczenia usług kurierskich Regulamin świadczenia usług kurierskich 1. [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Raffo Rafał Bącalski z siedzibą w Raszynie, przy ulicy Słowikowskiego 41

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Prywatnego Operatora Pocztowego

Regulamin świadczenia usług Prywatnego Operatora Pocztowego Regulamin świadczenia usług Prywatnego Operatora Pocztowego 1. Firma Goniec Żuławski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Wyszyńskiego wpisana do Rejestru Operatorów Pocztowych pod nr B 00125 świadczy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM 1.1. Niniejsze Warunki spedycyjne określają zasady współpracy pomiędzy firmą DPD Polska Sp. z o.o., osobami, którymi firma się posługuje przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez SuperMessenger z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 o świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych dla operatora publicznego. zawarta w dniu pomiędzy:

PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 o świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych dla operatora publicznego. zawarta w dniu pomiędzy: PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 MIASTEM ZIELONA GÓRA, zawarta w dniu pomiędzy: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 929 000 53 92, REGON: 000654233, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH 1 Umowa zawarta w dniu w. między CitySpeed.pl z siedzibą na ulicy Jaworskiej 5/38 53-612 Wrocław, NIP 611-243-51-08, REGON 022425099 reprezentowaną przez Łukasza Pawłowskiego

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM A) Definicje Paczka - rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH. przez firmę empe kurier miejski

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH. przez firmę empe kurier miejski REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH przez firmę empe kurier miejski 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące firmę empe - kurier miejski, zwaną dalej empe, w procesie przesyłania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PATRON SERVICE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PATRON SERVICE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PATRON SERVICE SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Patron Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Patron Service) świadczy w ramach prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres działalności MAJA-TRANS obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

1.2. Zakres działalności MAJA-TRANS obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Regulamin korzystania z usług kurierskich fimy MAJA-TRANS 1. [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez firmę MAJA-TRANS usług: przewozu przesyłek na trasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

JEŚLI MASZ JAKIEŚ NIETYPOWE PYTANIE BĄDŹ NIE MOŻESZ PORADZIĆ SOBIE Z OPAKOWANIEM PRZESYŁKI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI SŁUŻYMY RADĄ.

JEŚLI MASZ JAKIEŚ NIETYPOWE PYTANIE BĄDŹ NIE MOŻESZ PORADZIĆ SOBIE Z OPAKOWANIEM PRZESYŁKI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI SŁUŻYMY RADĄ. Regulamin Regulamin usług Kurier Euro Sp. z o.o. 1. Standardowa paczka Przesyłki o średniej wadze do ok. 31 kg. pakujemy w standardowe opakowania kartonowe. Wnętrze przesyłki należy wypełnić po brzegi.

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK Regulamin określa zasady świadczenia krajowych usług logistycznych w ramach działalności PHARMALINK, w szczególności obowiązki i prawa Spółki wobec

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania.

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania. Projekt UMOWY na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Chełmiec w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY KURIERSKIEJ REGULAMIN FIRMY KURIERSKIEJ

REGULAMIN FIRMY KURIERSKIEJ REGULAMIN FIRMY KURIERSKIEJ REGULAMIN FIRMY KURIERSKIEJ REGULAMIN FIRMY KURIERSKIEJ BSTRANSCOM WSTĘP Regulamin określa zasady i przepisy na jakich świadczone są usługi kurierskie oferowane przez Firmę BSTRANSCOM. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozowych

Regulamin świadczenia usług przewozowych Regulamin świadczenia usług przewozowych 1 Postanowienia ogólne Polservice Associates Ltd. z siedzibą w Londynie zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii pod numerem 7071139, zwana dalej PS Ltd. świadczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu.. w Lubinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Lubinie ul. Kilińskiego 25a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. przy kontrasygnacie a..

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.39.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. IT Contact s.c. właściciel marki TanioKurier.com, z siedzibą w 67-300 Szprotawa, Pl. Ewangelicki 1/7, NIP 9241829472 REGON 080136734, zwany dalej TanioKurier.com,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku DO-0133/33/2011 Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z zakończeniem postępowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody Kancelaria Prawna Iuridica Proces reklamacji i protokół szkody Tematyka prelekcji Odpowiedzial ność przewoźnika Procedura reklamacji i protokół szkody Korzyści Jak postępować w przypadku uszkodzenia ładunku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie składane jest w formie Zapytania Ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi w zakresie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT)

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT) UMOWA (PROJEKT) Załącznik Nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, ul. Mała 1 59-100 Polkowice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy Wzór umowy UMOWA nr.. o świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu W dniu.. roku we Wrocławiu pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług LM LOGISTIC

Regulamin Świadczenia Usług LM LOGISTIC Regulamin Świadczenia Usług LM LOGISTIC Integralny z niniejszym regulaminem jest regulamin świadczenia usług przewozowych i kurierskich Przewoźników, z którymi współpracuje firma LM LOGISTIC w tym: 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g.

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g. ZAŁĄCZNIK NR 6 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zielonogórskiego Związku Gmin w 2014 r. przedstawiam/ my: FORMULARZ CENOWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE

OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE WPROWADZENIE: niniejsze Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi MBE, określają wykonywanie usług w zakresie logistyki przesyłek, obejmujących: odbiór przesyłki, przechowanie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG KRAJOWYCH PRZEZ TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. 03-236 Warszawa, ul. Annopol 19

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG KRAJOWYCH PRZEZ TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. 03-236 Warszawa, ul. Annopol 19 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG KRAJOWYCH PRZEZ TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. 03-236 Warszawa, ul. Annopol 19 Niniejsze warunki określają sposób odbioru, przewozu, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski

Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski W dniu... we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI AWIZOMATY 24. KRAKÓW 28 lipca 2015 R.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI AWIZOMATY 24. KRAKÓW 28 lipca 2015 R. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI AWIZOMATY 24 KRAKÓW 28 lipca 2015 R. Regulamin świadczenia usługi Awizomaty24 przez Polską Grupę Pocztową Innowacje Sp. z o.o.. przyjęty 28 lipca 2015 r. I. DEFINICJE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny do Umowy o świadczenie usług przewozu i doręczania przesyłek zawartej w dniu... r. pomiędzy: Siódemka S.A. z siedziba: 03-876 Warszawa ul. Matuszewska 14 a ECORSON JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo