NIP: REGON: a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość Kapitału Zakładowego..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego.."

Transkrypt

1 Nr sprawy: 38/2014/VI Wzór UMOWY Nr. zawartej w dniu. r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, Skierniewice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Łódź Śródmieście w Łodzi pod numerem KRS , Wysokość Kapitału Zakładowego ,00 zł zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Jan Woźniak - Prezes Spółki NIP: REGON: a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość Kapitału Zakładowego.. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: 1 - NIP: REGON:.. o następującej treści: Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadania polegające na: 1.1. Całodobowej stałej ochronie mienia i osób na terenie Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. w Skierniewicach przy ul. Przemysłowej Monitoring w obiektach : - biurowca zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2, - magazynu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2, - biurowca przy magazynie zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 2, - biurowca przy ul. Szarych Szeregów Fizyczna ochrona wagonów z węglem podstawionych do rozładunku na terenie ekspedycji kolejowej PKP w Skierniewicach ul. Bielańska Obsługa wagi elektronicznej przy ważeniu samochodów z towarem. 2. Wykonawca zobowiązuje się realizować ww. zadania swoimi pracownikami (agentami ochrony) w systemie stałych i zmiennych posterunków ochronnych i grupy interwencyjnej wg sporządzonego przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy Planu Ochrony Spółki, którego 1 egzemplarz będzie posiadał Zamawiający do kontroli jego przestrzegania i stosowania.

2 2 3. Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników ochrony do akceptacji przez Zamawiającego oraz harmonogram obsady personalnej, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 4. Ochrona osób i mienia realizowana będzie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku, o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz z póź. zm.), i w oparciu o koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr. z dnia. r. obejmującą usługi z zakresu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 5.1. Ochrona mienia i osób : a) wykonywanie czynności w zakresie kontroli wchodzących i wychodzących osób z terenu obiektów poprzez sprawdzenie tożsamości osób oraz legalności wnoszonych i wynoszonych przedmiotów, b) dokonywanie kontroli wwożonych - wywożonych materiałów i wyrobów oraz sprzętu poprzez dokładne sprawdzenie z danymi zawartymi w stosownych dokumentach, c) sprawdzenie trzeźwości pracowników, w razie uzasadnionego podejrzenia, że wchodzi lub opuszcza zakład w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, d) dokonywanie kontroli prawidłowego zabezpieczenia magazynów i pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie. e) egzekwowanie zamykania i przekazywania kluczy do ochranianych pomieszczeń oraz odnotowywanie tych czynności w stosownych raportach, f) przekazywanie i odbiór oplombowanych pomieszczeń, g) sprawdzanie zgodności osób pozostających na terenie obiektów poza godzinami pracy z zezwoleniem wystawionym przez kompetentne osoby, h) nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących porządku wewnętrznego i przepisów bezpieczeństwa pożarowego, i) przyjmowanie i wydawanie upoważnionym pracownikom kluczy do magazynów i pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz odnotowanie tych czynności w stosowych raportach, j) obsługa i nadzór urządzeń technicznych zabezpieczenia obiektu oraz obsługę urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, k) dokonywanie kontroli terenu wewnątrz i zewnątrz obiektu w celu ochrony zakładu przed ewentualnymi kradzieżami mienia zakładu. l) Wszelkie działania podejmowane przez pracowników ochrony w toku wykonywania czynności służbowych muszą być wpisane do raportu z pracy pracownika ochrony. m) W przypadku stwierdzenia włamania, kradzieży, uszkodzenia zabezpieczeń bądź innych zdarzeń (np. pożaru) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zarządu EC i osób przez niego wskazanych oraz właściwych organów: Policji, Straży Pożarnej, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, c. o., energetycznego, a także do odpowiedniego zabezpieczenia tych miejsc.

3 n) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za działania profesjonalne swoich pracowników i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z nienależytego wykonania niniejszej umowy Monitorowanie : a) monitorowanie polegać będzie na transmisji sygnałów wyemitowanych przez lokalne sygnały alarmowe, zainstalowane w obiektach EC, przyjmowaniu tych sygnałów i niezwłocznym przekazywaniu odpowiadającym tym sygnałom informacji Odbiorcom, b) zapewnienie Zamawiającemu monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, c) zapisywanie w rejestrze uzgodnionych sygnałów przyjętych z lokalnych systemów alarmowych i przechowywanie ich przez okres dwóch miesięcy, d) udostępnienie na żądanie wyciągów z rejestru, o którym mowa powyżej, e) przeprowadzenie interwencji /patrolem interwencyjnym/ na każdy sygnał emitowany o zdarzeniu przez nadajnik radiowy zainstalowany w obiektach Zamawiającego. Interwencja zostanie przeprowadzona w czasie do 15 minut. Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia powstania szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów oraz do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego lub innej służby interwencyjnej, f) wykonywanie wszystkich swoich obowiązków przez pracowników posiadających odpowiednie klasyfikacje i wyposażenie w odpowiednie środki techniczno-operacyjne Fizyczna ochrona wagonów z węglem Ochrona fizyczna wagonów z węglem podstawionych do rozładunku na terenie ekspedycji kolejowej PKP w Skierniewicach ul. Bielańska 2 w będzie polegała na każdorazowym ustaleniu terminu dostawy z 8 godzinnym wyprzedzeniem Przewidywana ilość dostaw w roku ok. 12 x 8 godz Obsługa wagi elektronicznej przy ważeniu samochodów z towarem. Obsługa wagi elektronicznej przy ważeniu samochodów z towarem w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Przekazanie środków technicznych zabezpieczenia obiektów (zamki i systemy zabezpieczające, ogrodzenie, oświetlenie itp.) będzie dokonane komisyjnie w dniu objęcia służby ochrony i potwierdzone przez przedstawicieli obu stron stosownym wpisem do książki raportów.

4 4 3. Zamawiający oświadcza, że z ramienia Energetyki Cielnej Sp. z o.o. za stan ochrony odpowiedzialnym jest kierownik Działu Obsługi, posiadający uprawnienia do wydawania kierownikowi ochrony obiektu wskazówek i poleceń dotyczących realizacji zadań ochronnych Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy: a/ oddzielne, ogrzewane pomieszczenia socjalne z dostępem do sanitariatów; b/ odpowiednie przepisy i instrukcje regulujące tryb pracy, obowiązujące pracowników Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; 2. Zamawiający zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie, a Wykonawca do informowania o konieczności wstawienia, naprawy lub wymiany tych zabezpieczeń. 3. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia oświetlenia terenu będącego przedmiotem ochrony. 5. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za straty wynikłe z braku ochrony lub niewłaściwego jej wykonania, zawinione przez Wykonawcę, w wysokości ustalonej na podstawie protokółu sporządzonego na te okoliczności podpisanego przez obie strony. Podstawą ustalenia wysokości strat będzie protokół stanowiący zgłoszenie do Policji. 6. Wykonawca kieruje pracą agentów ochrony, którzy są pracownikami Wykonawcy, lub pozostają z nim w stosunku cywilno-prawnym, który ponosi w stosunku do nich pełną odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa Za usługi ochrony wyszczególnione w 1 niniejszej umowy ustala się miesięczne wynagrodzenie w wysokości za: 1.1 Ochronę mienia i osób na terenie Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Skierniewicach - wartość netto usługi :. słownie ( PLN /100) - podatek VAT.. PLN słownie (. PLN../100) - wartość brutto usługi PLN słownie ( PLN /100) 1.2. Monitoring : - wartość netto usługi.. PLN słownie (.. PLN ) - podatek VAT PLN słownie ( PLN../100 ) - wartość brutto usługi PLN słownie ( PLN /100)

5 Fizyczna ochrona wagonów z węglem podstawionych do rozładunku na terenie ekspedycji kolejowej PKP w Skierniewicach ul. Bielańska 2. - wartość netto usługi.. PLN słownie ( PLN /100) - podatek VAT PLN słownie (. PLN./100) - wartość brutto usługi. PLN słownie ( PLN./100) 1.4. Obsługa wagi elektronicznej przy ważeniu samochodów z towarem. - wartość netto usługi.pln słownie (. PLN ) - podatek VAT. PLN słownie (. PLN) - wartość brutto usługi PLN słownie (.. PLN ) 1.5. Łączna wartość usługi za cały okres obowiązywania umowy wynosi: - wartość netto.. PLN słownie ( PLN ) - podatek VAT.. PLN słownie (. PLN /100 ) - wartość brutto PLN słownie (.. PLN /100) zgodnie z załączoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Należność przekazywana będzie przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury, na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze VAT. 3. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % łącznej wartości umownej brutto wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 pkt 1.5. a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 pkt 1.1. brutto za 1 dobę ochrony na danym posterunku w przypadku: a/ zostawienie stanowiska pracy bez ochrony, b/ przebywania na posterunku pracownika ochrony w stanie uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie obowiązków ochrony. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 pkt 1.1. brutto gdy interwencja na każdy sygnał emitowany o zdarzeniu przez nadajnik radiowy zainstalowany w obiektach Zamawiającego nie zostanie przeprowadzona w czasie do 15 minut.

6 6 4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego w wysokości przewyższającej kary umowne Wykonawca wnosi, przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj: PLN (słownie: PLN /100) w formie..., które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne należne Zamawiającemu, do wysokości znajdującej pokrycie w zabezpieczeniu. Część kar umownych nie znajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie dochodzona na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zwróci niewykorzystaną część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 14 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana. 4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zabezpieczenie w innej formie niż gotówka Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia Umowę niniejszą strony zawierają na okres od r. do r. 2. Termin rozpoczęcia ochrony ustala się na dzień r. godz Rozwiązanie umowy jest możliwe przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, a za zgodą stron w każdym czasie. 4. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jeżeli druga strona nie wywiąże się z postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku: 1) zaniżenia przez Zamawiającego stawek jednostkowych wynagrodzenia, 2) ujawnienia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, że Wykonawca zatrudnia do wykonywania usług ochrony osoby karane lub nieuprawnione z jakiejkolwiek przyczyny. 11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7 7 12. Wykonawca oraz osoby świadczące pracę na jego rzecz, przy pomocy których wykonywane będą obowiązki wynikające z niniejszej umowy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy i nie udostępnienia osobom trzecim informacji i dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić niezwłocznie po zakończeniu umowy. 13. We wszystkich nieuregulowanych przez niniejszą umowę sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykaz załączników do umowy: 1. Imienna lista pracowników ochrony załącznik nr 1 2. Oferta - załącznik nr 2 3. Koncesja załącznik nr 3 4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul.

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. Gajowa 1 zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo