... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Transkrypt

1 Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 1 do IDW Umowa zawarta w dniu.. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) pomiędzy: Operą Wrocławską z siedzibą: Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 76/2006, NIP: , Regon , reprezentowana przez: zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM. a... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez: zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. DEFINICJE a) Usługi oznaczają usługi towarzyszące dostawie Towarów, takie jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkie inne usługi dodatkowe niezbędne do wykonania Zamówienia Publicznego. b),,towary oznaczają rzeczy, prawa lub inne dobra, których dostawa jest przedmiotem Zamówienia Publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do IDW. 2. PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIAZYWANIA 2.1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność Towarów, a 1

2 Zamawiający zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczone Towary Wykonawca jest zobowiązany do: (a) Dostawy instrumentów muzycznych dla Opery Wrocławskiej w miejscu dostawy (b) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla kaŝdej właściwej jednostki dostarczonych Towarów; 2.3. Wynagrodzenie naleŝne Wykonawcy za świadczenie Usług wchodzi w skład ceny dostawy Towarów Dostawa Towarów i świadczenie usług nastąpi w terminie: do Trzy dni przed planowanym terminem dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie, podając jej przybliŝoną godzinę. 3. WARUNKI DOSTAWY Korzyści i cięŝary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzą na Zamawiającego z chwila wydania Towarów Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego Miejscem Dostawy jest siedziba Zamawiającego 4. WYDANIE TOWARÓW, UBEZPIECZENIE I TRANSPORT 4.1. Za dzień wydania Towarów Zamawiającemu uwaŝa się dzień, w którym Towary zostały dostarczone przez Wykonawcę w miejscu dostawy zgodnie z zasadami okres1onymi w punkcie 5. Umowy Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia Towarów od ryzyka utraty lub uszkodzenia Towarów do momentu ich wydania Zamawiającemu, zapłaci wszelkie związane z ta umowa składki oraz wskaŝe w tej umowie Zamawiającego jako ubezpieczonego Wykonawca zawrze umowę przewozu Towarów do miejsca dostawy oraz zapłaci wszelkie z tym związane naleŝności przewozowe. 4.4 Postanowienia pkt i pkt dotyczą takŝe transportu do i ze stacji serwisowej. 5. SPRAWDZENIE I ODBIÓR TOWARÓW 5.1. Wykonawca umoŝliwi Zamawiającemu sprawdzenie Towarów zarówno w celu oceny stanu wykonania umowy przed wysłaniem Towarów do Zamawiającego, jak i w celu przeprowadzenia procedury odbioru Towarów w miejscu dostawy Sprawdzenie Towarów będzie polegało na upewnieniu się, ze Towary są wolne od wad fizycznych w rozumieniu punktu 8 Umowy, a w szczególności, ze odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia stanowiącemu załącznik Nr 2 do IDW W celu sprawdzenia towarów, niezbędne jest dostarczenie dodatkowych kilku instrumentów dla dokonania wyboru najlepszego egzemplarza. 2

3 5.4. Ze sprawdzenia Towarów dla potrzeb oceny stanu wykonania umowy zostanie sporządzony protokół i podpisany przez Strony, który będzie zawierał w szczególności: (a) wskazanie zbadanych Towarów; (b) ewentualnie stwierdzone wady fizyczne lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych Sprawdzenie Towarów w celu oceny stanu wykonania Umowy moŝe być przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia Towarów urządzenia oraz dokumentacja techniczna, w tym rysunki i dane produkcyjne. a takŝe pomoc ze strony personelu Wykonawcy niezbędna do dokonania sprawdzenia Towarów, będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów z zastrzeŝeniem dotrzymania końcowego terminu wykonania zamówienia Odbiór Towarów odbywać się będzie w Miejscu Dostawy, w terminie określonym w Umowie. Z odbioru Towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad Towarów, nie sporządza się protokółu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekaŝą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeŝeń co do Towarów. Zaniechanie złoŝenia takiego oświadczenia będzie uwaŝane za dokonanie odbioru Towarów bez zastrzeŝeń W przypadku, gdy jakiekolwiek Towary podlegające sprawdzeniu w celu oceny stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru Towarów maja wady w rozumieniu punktu 8 Umowy, Zamawiający moŝe wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę Towarów wolnych od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów Dokonanie odbioru Towarów zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 6. OPAKOWANIE TOWARÓW 6.1 Wykonawca zapewni takie opakowanie Towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu Towarów do miejsca dostawy. 7. MATERIALY EKSPLOATACYJNE I CZESCI ZAPASOWE 7.1. Na zasadach i w terminach określonych w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych do Towarów albo udzielenia Zamawiającemu informacji o dostępności materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych do Towarów. 3

4 7.2. W przypadku planowania zakończenia przez Wykonawcę produkcji materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych do Towarów Wykonawca jest zobowiązany, z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, powiadomić Zamawiającego o planowanym zakończeniu produkcji Po zakończeniu produkcji materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych Wykonawca jest obowiązany przesłać na Ŝądanie Zamawiającego dane techniczne, projekty, rysunki, i specyfikacje materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych wskazanych na piśmie przez Zamawiającego PowyŜsze postanowienia nie zwalniają Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 8. REKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE Wykonawca jest odpowiedzialny wzglądem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Towarów Przez wadę fizyczna rozumie się w szczególności jakakolwiek niezgodność Towarów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Towarów, w tym równieŝ za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uŝytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE 9.1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, Ŝe Towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych w rozumieniu punktu 8. Zamawiający moŝe wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezaleŝnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z Towarami dokument gwarancyjny co do jakości Towarów wystawiony przez siebie lub osobę trzecią Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upowaŝnionych wymiany towarów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy Towarów, w zaleŝności od wyboru Zamawiającego. W terminie 7 dni Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upowaŝnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy, na swój koszt. W szczególności dla wszelkich wad fizycznych instrumentów dętych drewnianych, Wykonawca, na Ŝądanie Zamawiającego, ma obowiązek niezwłocznej wymiany wskazanego elementu drewnianego na nowy, o ile szczegółowe zapisy gwarancji stanowią inaczej Termin obowiązywania gwarancji wynosi: dla części 1: miesiące dla części 2: miesięcy dla części 3: miesięcy 4

5 od dnia odbioru Towarów przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i w dokumencie gwarancyjnym Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne Towarów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowjedzialnosc, pod warunkiem, Ŝe wady te ujawnia się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upowaŝniona, po wezwaniu ich do wymiany Towaru lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego nie dopełni obowiązku wymiany Towarów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 9.7. Maksymalny czas reakcji na zgłoszona usterkę 24 godziny, w siedzibie Zamawiającego 10. ZAPŁATA CENY Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości: za część 1:... zł (słownie:...zł) za część 2:... zł (słownie:... zł) za część 3:... zł (słownie:... zł) Zapłata ceny za dostarczony Towar i świadczone przez Wykonawcę usługi nastąpi po dokonaniu odbioru Towarów przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze Wszelkie płatności naleŝne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków opisujących dostarczone Towary i wykonane Usługi Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku. Płatności będą dokonywane z rachunku bankowego Zamawiającego. Konto bankowe: Nr konta bankowego: 10.5 Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich (dla Wykonawcy zagranicznego w euro) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych naleŝności publicznoprawnych podlegających 5

6 doliczeniu do ceny. 11. ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 11.1 Wykonawca nie moŝe przenieść na osobę trzecia praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca moŝe jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań naleŝnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyraŝoną na piśmie Wykonawca zamierza część umowy... powierzyć podwykonawcom 12. OPÓZNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY 121. JeŜeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, Ŝe jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie umowy naliczając jednocześnie karę umowną, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto - za kaŝdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych naleŝnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy Jedna ze Stron Umowy, niezaleŝnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z naruszeniem przez druga stronę postanowień niniejszej Umowy, moŝe odstąpić od Umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy: (a) wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złoŝony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości; (b) po upływie 6 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyŝszej, jeŝeli przed upływem powyŝszego terminu nie ustanie działanie siły wyŝszej. (c) po ustaniu siły wyŝszej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy lub nie spełniła swojego świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy w ciągu 14 dni, liczonego od dnia ustania działania siły wyŝszej W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. 6

7 13. SIŁA WYśSZA Na czas działania siły wyŝszej obowiązki strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyŝszej, ulęgają zawieszeniu Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie siły wyŝszej nie jest naraŝona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez druga stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych Dla potrzeb Umowy, siła wyŝsza oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezaleŝne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu naleŝytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski Ŝywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki KaŜda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyŝszej. O ile druga ze Stron nie wskaŝe inaczej na piśmie, strona która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak równieŝ musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyŝszej Z zastrzeŝeniem pkt lit. (b) i (c), w przypadku ustania siły wyŝszej, strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy. 14. POUFNOŚĆ Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego, ujawnić treści umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej Jakikolwiek dokument inny niŝ umowa, o którym mowa w pkt , pozostaje własnością Zamawiającego i podlega zwrotowi na Ŝądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy. 15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych miedzy nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji JeŜeli po 7 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji. Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to kaŝda ze Stron moŝe poddać spór rozstrzygnięciu sadu 7

8 polubownego lub sadu powszechnego właściwego miejscowo siedzibie Zamawiającego. 16. PRAWO WŁAŚCIWE, JĘZYK I EGZEMPLARZE UMOWY, ZMIANY UMOWY Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami Kodeks cywilny Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim. po jednym egz. dla kaŝdej ze Stron Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej. pod rygorem niewaŝności. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA 8

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (wzór) nr. NINIEJSZA UMOWA (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna z siedzibą ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dział III Wzór umowy ...

Dział III Wzór umowy ... Dział III Wzór umowy UMOWA DOSTAWY Nr /2013 zawarta w dniu... 2013 r., pomiędzy: Gminą-Miasto Płock, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1, NIP 774-31-35-712, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2...

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Wzór Umowy

Rozdział III. Wzór Umowy Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział III Wzór Umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo