UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 21 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.; Nr 157, poz z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Zgorzelec uchwala co następuje: Z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowane na terenie miasta Zgorzelec. 2. Dotacje celowe będą udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikające z zanieczyszczenia środowiska: 1) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest 3. Dotacja celowa może być udzielana: 1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: a) osobom fizycznym, b) wspólnotom mieszkaniowym, c) osobom prawnym 2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi. 4. Dotacja nie będzie udzielana osobom fizycznym lub prawnym będącym przedsiębiorcami Udzielona dotacja dla podmiotów określonych w 1 ust. 3 nie może przekroczyć 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych, potwierdzxonych za zgodność kserokopii rachunków lub faktur, nie więcej niż 5.000zł. 2. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w pkt. 1 jest określona w budżecie gminy na dany rok Przyznanie dotacji celowej, o której mowa w 1 ust.2 następuje na podstawie pisemnego wniosku. 2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz zastosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad. 3. Wniosek o dotację celową określoną w 1 ust. 2 należy złożyć Burmistrzowi Miasta Zgorzelec w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja. Wnioski o dotację celową na 2011r. należy złożyć do 30 sierpnia 2011r. 4. Wnioski rozpatrywane będą w koloejności ich napływu, a przyznanie dotacji uzależnione będzie od wysokości środków finansowych budżetu Miasta Zgorzelec na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym określone w 2 ust. 1. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym z powodu braku środków rozpatrzone zostaną w kolejnym roku budżetowym Wniosek, o którym mowa w 3 pkt. 1 powinien zawierać: 1) pełną nazwę wnioskodawcy, 2) adres wnioskodawcy, 3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, 4) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, 5) wielkość wnioskowanej dotacji,

2 6) szczegółowy opis zadania, 7) termin i miejsce realizacji zadania, 8) harmonogram realizacji zadania, 9) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, 10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 11) dołączone kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność wskazanych we wniosku. 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Burmistrz Miasta Zgorzelec może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji. 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta Zgorzelec może wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku. 5. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. 5. Informacje o kwocie przeznaczonej na dotację celową określoną w 1 ust. 2 Burmistrz Miasta Zgorzelec podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznych na stronach internetowych Urzędu Miasta Zgorzelec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec. 6. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy, zawierającej: 1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 2. wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 3. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 4. tryb kontroli wykonywania zadania, 5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 6. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 14 dni od daty zakończenia dotowanego zadanie oraz nie dłuższy niż do 15 stycznia następnego roku budżetowego Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Burmistrz Miasta Zgorzelec zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji. 2. Burmistrz Miasta Zgorzelec lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania, a także po jego wykonaniu. 3. Podmiot dotowany jest zobowiązany do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w pkt. 1 wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości realizacji zadania. 4. Zakres kontroli może obejmować w szczególności: 1) sprawdzenie przeznaczenia wykorzystania dotacji; 2) sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z umową dotacji; 3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania; 4) sprawdzenie, czy wykonawca prac posiada stosowne przewidziane prawem zgody na prowadzenie prac rozbiórkowych związanych z powstawaniem odpadów zawierających azbest, na transport wyrobów zawierających azbest; 5) sprawdzenie prawidłowości wykonania utylizacji azbestu. 5. Z przeprowadzonej kontroli powinien być sporządzony protokół zawierający ustalenia kontroli. 6. Protokół powinien zostać podpisany przez uprawnione osoby do reprezentowania kontrolowanego podmiotu oraz przez osoby kontrolujące. 7. Do protokołu służy prawo wniesienia uwag i wyjaśnień w terminie 14 dni od daty jego podpisania. Wyjaśnienia należy wnieść do Burmistrza Miasta Zgorzelec. 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na podstawie zawartych w protokole kontroli lub po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu, Burmistrz Miasta Zgorzelec ma prawo: Id: KXNSW-GTPAR-MSMIO-TRGXG-EDBCF. Podpisany Strona 2

3 1) wezwać podmiot dotowany do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 2) wstrzymać przekazywanie dotacji; 3) rozwiązać umowę o dotację w trybie natychmiastowym; 4) żądać zwrotu dotacji Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 powinno zawierać: 1) pełną nazwę i adres, 2) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, 3) wielkość rozliczanej dotacji, 4) szczegółowy opis zrealizowanego zadania, 5) termin i miejsce realizacji zadania, 6) harmonogram zrealizowanego zadania, 7) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania, 8) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 3. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Do sprawozdania należy dołączyć: 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji wraz z dokumentacją fotograficzną przed i po realizacji zadania, 2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Walotka Id: KXNSW-GTPAR-MSMIO-TRGXG-EDBCF. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/2011 Rady Miasta Zgorzelec Zalacznik1.pdf Wniosek o udzielenie pomocy finansowej

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79/2011 Rady Miasta Zgorzelec Zalacznik2.pdf Sprawozdanie z realizacji zadania

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1492 UCHWAŁA NR VII/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną, UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Definicje

R E G U L A M I N DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Definicje R E G U L A M I N przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice.

URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice. Wydanie z dn. 14.07.2015 r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA OSR 01. Dotacja do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pawłowice. Ogólny opis: Dotacja do inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu" w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.) Dz.U.2010.209.1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014 UMOWA Nr./2014 O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... zawarta w dniu pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo