Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlany przyłączy wodociągowych"

Transkrypt

1 EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej Leśna Podlaska, ul. Bialska 7 Opracował: Projektant: mgr inż. Piotr Dawidziuk Piszczac, lipiec 2012r.

2 ZAWARTOŚ Ć OP RACOWANIA I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis techniczny Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Warunki gruntowo-wodne Istniejące uzbrojenie i urządzenie terenu Opis rozwiązania technicznego projektowanego przyłącza wodociągowego Uwagi końcowe 8 4. Obliczenia 9 5. Zestawienie podstawowych materiałów 13 II. Część rysunkowa Plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego skala 1:1000 rys.1 Schemat przyłączy wodociągowych skala *:* rys. 2 Profil podłużny przyłącza wodociągowego skala 1:100/1:250 rys.3a-3d Schemat montażowy przyłączy wodociągowych skala *:* rys. 4 Schemat zabudowy wodomierza skala *:* rys. 5

3 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany na budowę przyłączy wodociągowych z istniejącej sieci wodociągowej 300 w miejscowości Leśna Podlaska, gm. Leśna Podlaska na dz. nr geod. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178, 14/6, 17 Opracowanie niniejsze nie zawiera szczegółowych rozwiązań instalacji wewnętrznej wodociągowej, lecz wyłącznie wykonanie i połączenie przyłącza z wewnętrzną instalacją wodociągową Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Zlecenia Inwestora - Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, Warunków technicznych wydanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej, Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 z uzgodnieniami trasy przyłączy przez Z.U.D.P. w Białej Podl., Obowiązujących przepisów i norm. 3.3.Warunki gruntowo-wodne Na podstawie badań dostępnych i badań makroskopowych przeprowadzonych przez projektanta wynika, że podłoże gruntowe w objętym projektem terenie jest warstwowo niejednorodne. Pod warstwą gleby próchnicznej humusu występują piaski gliniaste, drobne i średnie. Teren posiada dobre warunki dla posadowienia rurociągów, a na projektowanym poziomie prowadzenia robót ziemnych nie występują wody gruntowe o ustalonym poziomie zwierciadła. Podwyższony stan wód gruntowych może występować podczas wiosennych roztopów lub po długotrwałych deszczach.

4 3.4. Istniejące uzbrojenie i urządzenie terenu Na trasie przyłączy wodociągowych znajdują się kable telefoniczne i energetyczne, oraz przebiega sieć kanalizacyjna i cieplna. Przyłącze wodociągowe przebiega również w pasie drogi wewnętrznej. Skrzyżowania z kablami należy zabezpieczyć rurą osłonowa Arot. 3.5.Opis rozwiązania technicznego projektowanego przyłącza wodociągowego Roboty przygotowawcze Uzgodnić oraz powiadomić branżowe i przewidziane odrębnymi przepisami odpowiednie służby o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót. Należy także wykonać zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym. Roboty ziemne Dla wykonania przyłącza przyjęto wykop wąskoprzestrzenny, ze składowaniem urobku obok o szerokości 0.80m dna wykopu i głębokości wg profilu części graficznej. Dno wykopu wyrównać, usuwając przedmioty twarde, ostre i organiczne. Po próbie rurociąg należy przysypać warstwą piasku gr. 30cm. Pozostałą część wykopu zasypać warstwami grubości 20cm z jednoczesnym ich zagęszczaniem wynoszącym min. Id=85-90% a w pasie drogowym Id = 98-99%. Na głębokości 0,3-0,4m p.p.t. ułożyć folię ostrzegawczą z metalową taśmą sygnalizacyjną. Należy zwrócić uwagę na to, aby w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić przewód. Całość robót wykonać i zabezpieczyć zgodnie z PN-B-10736:1998 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania". W pobliżu istniejącego uzbrojenia całość robót ziemnych wykonywać wyłącznie metodą ręczną, przy użyciu sprzętu ręcznego, a istniejące uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczyć od uszkodzeń mechanicznych na czas trwania robót ziemnych i budowlano montażowych. Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego (odbudowa chodników, wyrównanie skarp i trawników).

5 Przejście poprzeczne pod drogą wewnętrzną i pod rowami wykonać należy metodą przewiertu sterowanego. Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty montażowe Projektowane przyłącze wodociągowe włączone będzie do istniejącej gminnej sieci wodociągowej 300. Włączenie do czynnej sieci wykonać pod ciśnieniem, w węźle nr 1 poprzez trójnik dn 300/100. Włączenie na odgałęzieniach do budynków ( w węzłach nr 2, 3, 4, 5) wykonać pod ciśnieniem, poprzez nawiertkę typu 3250 do PE 110/50 (węzeł nr 2, 3), 90/32 (węzeł nr 4), firmy JAFAR. Do nawiertki należy zamontować obudowę teleskopowa z kluczem typ 9006 JAFAR. Klucz wyprowadzić w skrzynce żeliwnej wodociągowej typ 9501 JAFAR. Skrzynkę wokół obetonować w promieniu ok. 30cm. Na projektowanych przyłączach ( w miejscu oznaczonym na rysunku) zamontować zasuwy np. firmy JAFAR 2126 o śred. dn 32, 50, 80, 100. Do zasuwy należy zamontować obudowę teleskopowa z kluczem typ 9006 JAFAR. Klucz wyprowadzić w skrzynce żeliwnej wodociągowej typ 9501 JAFAR. Skrzynkę wokół obetonować w promieniu ok. 30cm. Zasuwę oznakować tabliczką orientacyjną wg PN- 86/B Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur wodociągowych o średnicach: PE 110 odcinek 1-B1 o dł. 64,5m, odcinek B1-2 o dł 60,0m, odcinek 2-3 o dł 19,0m, PE 90 odcinek 3-5 o dł. 79,0m, PE 63 odcinek 3-B2 o dł. 8,5m, odcinek 5-B4 o dł. 27,0m, odcinek 5-B5 o dł. 21,0m, PE 40 odcinek 4-B3 o dł. 3,5m, odcinek B1-B6 o dł. 56,0m.

6 Rury wodociągowe powinny być zgodnie z PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania, oraz PN-74/B Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. Rury montować na głębokości 180cm poniżej terenu istniejącego wg załączonego profilu podłużnego. Podczas montażu rurociągów zewnętrznych przyłącza, zachować wymagania zawarte w PN-74/B " Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze". Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej gr. 10cm wg projektowanych rzędnych i spadkach ( rys. 3A-3D). Przed zasypaniem wykopu rurociąg należy poddać próbie hydraulicznej na szczelność. Po próbie rurociągu należy wykonać zasypkę jak w pkt. roboty ziemne. Średnicę przyłączy wodociągowych przyjęto na podstawie przeprowadzonych obliczeń. Po wprowadzeniu rur przyłącza do budynku, na wysokości co najmniej ,00 m nad poziomem posadzki należy zamontować zawór kulowy (główny) przyłącza z wodomierzem ( w pozycji poziomej), oraz zaworem kulowym ze spustem - zgodnie ze schematem zestawu wodomierzowego rys. 5. Całość zestawu wodomierzowego, należy trwale umocować przy pomocy uchwytów do ściany tak, aby nie byty przenoszone naprężenia od przyłącza i instalacji na konstrukcję zabudowy wodomierza Średnicę przyłącza wodociągowego przyjęto na podstawie przeprowadzonych obliczeń. Pomiar ilości zużywanej wody projektuje się za pomocą wodomierza Zabudowę wodomierza wykonać (zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami podłączenia) wg PN- 91/M tak jak na załączonym rysunku nr 5. Za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej, w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego, należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy dn20 np typu EA 291 NF firmy Danfoss. Uzbrojenie przyłączy wodociągowych Projektowane przyłącza wodociągowe uzbrojone będą w hydranty nadziemne: ogrodowy Ø50 i przeciwpożarowy Ø80 typu 8855 firmy Jafar zabezpieczone

7 zasuwami kołnierzowymi Ø50, Ø80 typu 2002 firmy Jafar wraz z kluczami i skrzynkami żeliwnymi. Hydranty należy pomalować w kolorze czerwonym i zabezpieczyć przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupoważnione. Lokalizację hydrantów p.poż. dostosowano do wymaganych przepisów, tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) w odległościach ok. 150 m oraz na końcówkach sieci. Przed hydrantem ogrodowym Ø50 projektuje się studnię wodomierzową betonową o średnicy dn W studni należy zamontować wodomierz WS 3,5 dn 25 firmy PoWoGaz. Ponadto na przyłączu wodociągowym projektuje się zasuwę sekcyjną Ø 100 typu 2002 firmy Jafar w węźle nr 1. Klucze do zasuw winne być wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynką żeliwną. Śruby do połączeń kołnierzowych zasuwa łącznik winne być w wykonaniu nierdzewnym. Węzły wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych zabezpieczając je antykorozyjnie przez pomalowanie 2-krotne Izoplastem. Wokół wszystkich hydrantów i zasuw należy teren umocnić za pomocą płyt betonowych dozbrojonych i tak dla hydrantów płyty o wymiarach 0,50x 0,50m dwudzielne a dla zasuw płyty o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po środku. W dolnej części hydrantów wykonać warstwę odwadniającą ze żwiru. Hydranty winny być bezwzględnie oznakowane tabliczkami z zaznaczonym domiarem podobnie winny być oznakowane wszystkie zasuwy sekcyjne. Wszystkie tabliczki należy zamontować na obiektach trwałych jak budynki lub ogrodzenia albo na odrębnych słupkach. Zasuwy i hydranty należy ustawiać na blokach oporowych. Odpowietrzenie sieci wodociągowej przewiduje się za pomocą hydrantów. Na załamaniach, rozgałęzieniach i końcówkach sieci wodociągowej oraz przy hydrantach należy wykonać bloki oporowe zgodnie z BN-81/9122.

8 3.6 Uwagi końcowe Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad przedmiotową inwestycją. Całość robót wykonać i poddać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Roboty Sanitarne i Przemysłowe, a ponadto: Na 7 dni przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej termin wykonania przyłącza, Prace prowadzić pod nadzorem upoważnionego pracownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej, Po wykonaniu przyłącza oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłosić przyłącze do odbioru w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej, a następnie zawrzeć umowę na dostawę wody, Materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do stosowania w budownictwie, Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pozytywny wynik badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody. Podczas wykonywanych prac należy przestrzegać przepisów BHP.

9 4. Obliczenia Obliczenia instalacji wodociągowej w/g PN-92/B Obliczenia projektowe instalacji wodociągowej zaopatrującej w wodę, o jakości odpowiadającej jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze dla budynków szkoły wykonano wg PN-92/B Dobór wodomierza W1 Wg danych podanych przez eksploatatora przyjęto ilość pobranej wody w ilości: 12,00m 3 /h - przepływ obliczeniowy : 12,00m 3 /h Dla przepływu obliczeniowego q= 12,00m 3 /h dobrano wg PN 92/B z katalogu firmy PoWoGaz wodomierz do wody zimnej MW 50 o średnicy nominalnej 50. q max =30,00 m 3 /h q = 15,00 m 3 /h I warunek q obl q max 2 12,00 m 3 /h < 15,00m 3 /h war. spełniony II warunek DN d gdzie: DN nominalna średnica dobranego wodomierza d średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany 50mm<630mm war. spełniony Dobór wodomierza W2 Hydrant ogrodowy naziemny Ø50 projektuje dla potrzeb podlewania terenu szkoły. Wodomierz w celu pomiaru zużytej wody do tego celu należy umieścić w proj. studni wodomierzowej.

10 Wg danych podanych przez eksploatatora przyjęto ilość zużytej wody przeznaczonej na cel podlewania w ilości: 3,00m 3 /h - przepływ obliczeniowy : 3,00m 3 /h Dla przepływu obliczeniowego q= 3,00m 3 /h dobrano wg PN 92/B z katalogu firmy PoWoGaz wodomierz do wody zimnej WS 3,5 o średnicy nominalnej 25. q max =7,00 m 3 /h q = 3,00 m 3 /h I warunek q q max obl 2 3,00 m 3 /h < 3,50m 3 /h war. spełniony II warunek DN d gdzie: DN nominalna średnica dobranego wodomierza d średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany 25mm<50mm war. spełniony Dobór wodomierza W3 Wg danych podanych przez eksploatatora przyjęto ilość pobranej wody w ilości: 3,50m 3 /h - przepływ obliczeniowy : 3,50m 3 /h Dla przepływu obliczeniowego q= 3,50m 3 /h dobrano wg PN 92/B z katalogu firmy PoWoGaz wodomierz do wody zimnej JS 3,5 o średnicy nominalnej 25. q max =7,00 m 3 /h q = 3,50 m 3 /h

11 I warunek q q max obl 2 3,50 m 3 /h <= 3,50m 3 /h war. spełniony II warunek DN d gdzie: DN nominalna średnica dobranego wodomierza d średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany 25mm<50mm war. spełniony Dobór wodomierza W4 Wg danych podanych przez eksploatatora przyjęto ilość pobranej wody w ilości: 1,50m 3 /h - przepływ obliczeniowy : 1,50m 3 /h Dla przepływu obliczeniowego q= 1,50m 3 /h dobrano wg PN 92/B z katalogu METRON wodomierz do wody zimnej JS 1,5 o średnicy nominalnej 15. q max =3,00 m 3 /h q = 1,50 m 3 /h I warunek q q max obl 2 1,50 m 3 /h < 1,50m 3 /h war. spełniony II warunek DN d gdzie:

12 DN nominalna średnica dobranego wodomierza d średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany 15mm<25mm war. spełniony Dobór wodomierza W5 Wg danych podanych przez eksploatatora przyjęto ilość pobranej wody w ilości: 0,80m 3 /h - przepływ obliczeniowy : 0,80m 3 /h Dla przepływu obliczeniowego q= 0,80m 3 /h dobrano wg PN 92/B z katalogu METRON wodomierz do wody zimnej JS 1,0 o średnicy nominalnej 15. q max =2,00 m 3 /h q = 1,00 m 3 /h I warunek q q max obl 2 0,80 m 3 /h < 1,00m 3 /h war. spełniony II warunek DN d gdzie: DN nominalna średnica dobranego wodomierza d średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany 15mm<20mm war. spełniony Opracował:

13 4. Zestawienie podstawowych materiałów Lp Materiał Jed. ilość 1 Rury wodociągowe PCV 110 mb Rury wodociągowe PCV 90 mb Rury wodociągowe PCV 63 mb Rury wodociągowe PCV 40 mb Trójnik dn 300/100 kpl. 1 6 Trójnik PE dn 110/63 kpl. 3 7 Trójnik PE dn 90/63 kpl. 1 8 Nawiertka do PVC 110/50mm kpl. 1 JAFAR ze złączką 63 9 Nawiertka do PVC 110/50mm kpl. 1 JAFAR ze złączką Nawiertka do PVC 90/32mm JAFAR kpl. 1 ze złączką Obudową teleskopowa z kluczem kpl. 3 JAFAR 13 Skrzynka żeliwna szt Zestaw wodomierzowy JS 1,0 dn 15 kpl. 1 firmy PoWoGaz 15 Zestaw wodomierzowy JS 1,5 dn 15 kpl. 1 firmy PoWoGaz 16 Zestaw wodomierzowy JS 3,5 dn 25 kpl. 1 firmy PoWoGaz 17 Zestaw wodomierzowy WS 3,5 dn 25 kpl. 1 firmy PoWoGaz 18 Zestaw wodomierzowy MW 50 dn 50 kpl. 2 firmy PoWoGaz 19 Zawór odcinający kulowy 25mm szt. 5

14 20 Zawór odcinający kulowy ze spustem szt. 5 25mm 21 Zawór antyskażeniowy EA 291 NF szt. 5 dn 20 Danfoss 22 Zawór odcinający kulowy 50mm szt Zasuwa dn 100 kpl Zasuwa dn 80 kpl Zasuwa dn 50 kpl Zasuwa dn 32 kpl Tuleje osłonowe (ochronne), otulina mb. 2 STEINONORM 300 o grubości 30mm w płaszczu z PCV 28 Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna mb Rura osłonowa PCV 160 mb Rura osłonowa PCV 90 mb Hydrant naziemny ogrodowy dn 50 kpl. 1 firmy JAFAR ze stopką 32 Hydrant naziemny ppoż. dn 80 firmy kpl. 1 JAFAR 33 Studnia wodomierzowa dn 1000 kpl. 1

15 II. Część rysunkowa

16

17

18

19

20

21

22

23

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo