S MR-K. Protokół

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół"

Transkrypt

1 S MR-K Protokół z kontroli przeprowadzonej w Koszalińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3a - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 2 grudnia 2013 roku pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Marta Rolka-Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Ewa Papierkowska - starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 40/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę, przeprowadzili kontrolę w Koszalińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3a - posiadającym wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Kontrola została przeprowadzona w związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie xxxxx z dnia 15 listopada 2013 r. (data wpływu do urzędu 25 listopada 2013 r.), z którego wynika, że Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym xxxxxxxx (dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r.). Głównym celem kontroli było: a) sprawdzenie czy Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie posiada dokumentację dotyczącą turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r. w tym: dokumenty potwierdzające przesłanie do właściwego PCPR informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu, informację o kadrze turnusu oraz jej uprawnieniach, w tym sprawdzenie czy organizator zapewnił osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską oraz umożliwił korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu,

2 2 - w szczególności czy zostały przeprowadzone badania lekarskie na początku i na końcu turnusu, program turnusu, kopię oświadczeń organizatora, informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestników, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. b) sprawdzenie czy organizator dokonał zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu, w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych (dotyczy turnusu zorganizowanego w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r.), c) sprawdzenie czy organizator rozliczył przekazane dofinansowanie w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego (dotyczy turnusu zorganizowanego w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r.), d) sprawdzenie czy organizator przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu turnusów za 2012 r. W czasie kontroli informacji udzielała: Pani xxxxxxxxx xxxxx Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Ustalenia kontroli W dniu kontroli Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3 a, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0017/12 z dnia 18 czerwca 2012 r., zachowującym ważność w terminie od dnia 18 czerwca 2012 r. do dnia 18 czerwca 2015 r. Z Zawiadomienia wynika, że organizator uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcja narządu słuchu, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z autyzmem. Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, we wniosku o wpis do rejestru organizatorów, jako siedzibę organizatora podało ul. Andersa 26 w Koszalinie. Organizator nie poinformował wojewody o zmianie swojej siedziby na ul. Armii Krajowej 3 a w Koszalinie, co stanowi naruszenie art. 10 d ust 5 ustawy, zgodnie z którym, organizator turnusów, który uzyskał wpis do rejestru, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia wojewody o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów. W wyniku kontroli ustalono, że turnus rehabilitacyjny zorganizowany w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r. odbył się w xxxxxxxxxxxxxx Ośrodek posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony wpisem do rejestru ośrodków Nr xxxxxxxx z dnia 15 lipca 2011 roku. Z Zawiadomienia wynika, że Ośrodek xxxxxxxx uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z chorobami neurologicznymi,

3 3 z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dwa miejsca noclegowe), ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy, na następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco rekreacyjny, psychoterapeutyczny, rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne ). Wskazany wpis zachowuje ważność w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 lipca 2014 r. W trakcie kontroli ustalono, że uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r. były 4 osoby. Zgodnie z art. 10 c ust. 5 ustawy...turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, że uczestnicy turnusu (4 osoby) były to osoby z dysfunkcją narządu ruchu oraz z upośledzeniem umysłowym (zał. nr 1). Potwierdzenie przesłania do właściwego PCPR informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu. Zgodnie z oświadczeniem Pani xxxxxxx, informacje o przebiegu turnusu zostały wysłane do PCPR w xxxxx w dniu 23 listopada 2013 r. (zał. nr 1). Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, że nie posiada kopii informacji o przebiegu turnusu, a jedynie potwierdzenie nadania przesyłki poleconej z dnia 23 listopada 2013 r. Z potwierdzenia nie wynika co zostało wysłane, wynika jedynie, że nadawcą przesyłki był Ośrodek xxxxxxxxx, natomiast adresatem PCPR xxxx ul. Xxxxx (zał. nr 2). Zgodnie z art. 10 c ust.7 pkt 4 ustawy, informacje o przebiegu turnusu organizator turnusu powinien przesyłać do właściwego centrum pomocy rodzinie w terminie 21 dni od zakończenia turnusu. Zespół kontrolny ustalił, że organizator nie wywiązał się z ww. obowiązku, bowiem nie przekazał w terminie 21 od zakończenia turnusu do PCPR w Świdnicy informacji o przebiegu turnusu. Dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem. W toku kontroli ustalono, że jeden z uczestników turnusu - Pani xxxxx zrezygnowała z uczestnictwa w turnusie zorganizowanym w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r. Zgodnie z oświadczeniem Pani xxxxxxxxx, w dniu 21 listopada 2013 r. został dokonany zwrot przekazanego dofinansowania dla Pani xxxxxxxxxx na konto PCPR wxxxxx. Kontrolującym okazano kopię przelewu z rachunku bankowego z dnia 26 listopada 2013 r. z którego wynika, że właściciel rachunku Pan

4 4 xxxxxxxx, w dniu 21 listopada 2013 r. dokonał zwrotu na konto PCPR xxxx (numer konta: xxxxxxxxxxxxx ) środków przyznanych Pani xxxxxxx (kwota xxxxx zł) (zał. nr 3). Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia organizator turnusów w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem powinien dokonywać zwrotu przekazanego dofinansowania w wysokości 100 % w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu. Zespół kontrolny ustalił, że środki nie zostały przekazane w terminie do 7 dni od zakończenia turnusu oraz, że zwrotu środków nie dokonano z konta organizatora (nr numer rachunku bankowego organizatora xxxxxxxxx ). Rozliczenie przekazanego dofinansowanie w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego. W dniu kontroli Pani xxxxxxxx okazała 4 kopie faktur VAT (fakturę nr xxxxx). Na fakturze VAT nr xxxx brak było informacji o: -sprzedawcy, -wystawiającym fakturę (znajduje się tylko nieczytelny podpis) oraz danych uczestnika turnusu, którego rozliczenie dotyczyło. Pozostałe trzy faktury zostały wysławione przez Ośrodek xxxxxxxx i dotyczyły: Faktura nr xx xxxxxxxx, Faktura nr xx -xxxxxxxx, Faktura xx -xxxxxxxxx. Każda z faktur została wystawiona w dniu 15 października 2013 r.(dot. faktur nr xxxx ) na kwotę xxx zł. (zał. nr 4). Zgodnie z oświadczeniem Pani xxxxxxx w dniu 23 listopada 2013 r. faktury razem z informacjami o przebiegu turnusu zostały wysłane do PCPR xxxx (zał. nr 1) - organizator posiada jedno potwierdzenie nadania z dnia 23 listopada 2013 r. opisane powyżej w protokole. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxx wynika, że na fakturach ujęto sam koszt dofinansowania uczestnika turnusu i opiekuna. Zespół kontrolny ustalił, że organizator nie rozliczył przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego a także, że faktury zostały wystawione przez podmiot do tego nieuprawniony, bowiem rozliczyć dofinansowanie powinien organizator turnusu a nie ośrodek w którym turnus się odbył. Stanowi to naruszenie 8 ust 8 i 9 rozporządzenia, zgodnie z którym rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu a organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy ww. dokumenty w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu. Na podstawie ww. faktur nie można ustalić jaki był faktyczny koszt uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna, oraz czy kwota przyznanego dofinansowania nie jest wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej przebiegu turnusu zorganizowanego w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r. Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, organizator turnusów powinien przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów: a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,

5 5 b) informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, c) kopię oświadczeń organizatora turnusów, d) programy turnusów, e) informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach, f) kopię informacji o przebiegu turnusu, g) inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. Zespół kontrolny ustalił, że Organizator turnusu nie posiadał: programu turnusu, zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków (dot. ośrodka, w którym odbył się turnus), dokumentów potwierdzających zapewnienie kadry na kontrolowanym turnusie oraz jej uprawnień, kopii informacji o przebiegu turnusu, kopii oświadczeń organizatora turnusu. Z wyjaśnień Pani xxx xxx wynika, że specjalistę ds. rekreacji, rehabilitacji ruchowej, lekarza i pielęgniarkę zapewnił Ośrodek xxxxx (na podstawie ustnej umowy), kierownikiem była Pani xxxxxxx, natomiast pedagogiem był w ramach umowy wolontariatu, pracownik poradni prowadzonej przez Stowarzyszenie. Jednak w dniu kontroli nie było dokumentów potwierdzających zapewnienie kadry na turnusie oraz jej kwalifikacji. Z oświadczenia Pani xxxxxxx wynika, że zostały przeprowadzone badania lekarskie na początku oraz na końcu turnusu (zał. nr 1). W związku z tym, że Organizator nie posiadał kopii informacji o przebiegu turnusu, kontrolujący nie mogli ocenić, czy badania lekarskie zostały faktycznie przeprowadzone. Z uwagi na to, że organizator turnusu nie posiadał kopii oświadczeń organizatora turnusu, kontrolujący nie mieli możliwości sprawdzenia numeru rachunku bankowego, na który miały zostać przekazane środki przyznane osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w turnusie. Zgodnie z oświadczeniem Pani xxx xxx na oświadczeniu organizatora, zostało podane konto Ośrodka xxxxx (zał. nr 1). Zgodnie z art. 10 e ust. 4 ustawy, kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu. Zespół kontrolny ustalił, że Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym nie przechowuje wszystkich dokumentów dotyczących turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r., co stanowi naruszenie 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Zgodnie z art. 10 c ust 7 pkt 5, organizator turnusów jest obowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat. Sprawdzenie czy organizator przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu turnusów za 2012 r. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, że w 2012 r. Stowarzyszenie zorganizowało dwa turnusy rehabilitacyjne. Pierwszy turnus został zorganizowany w terminie od 29 lipca 2012 r. do 12 sierpnia 2012 r. natomiast drugi został zorganizowany w terminie od 4 września 2012 r. do 17 września 2012 roku.

6 6 Turnus zorganizowany w terminie od 29 lipca 2012 r. do 12 sierpnia 2012 r. W turnusie uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych z czego z dofinansowania PFRON skorzystało 21 osób (zał. nr 5). Z wyjaśnień Pani xxx xxx wynika, że uczestnikami turnusu były dzieci. Zespół kontrolny ustalił, że Organizator turnusu nie posiadał (dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 29 lipca 2012 r. do 12 sierpnia 2012 r.): zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków (dot. ośrodka, w którym odbył się turnus), kopii informacji o przebiegu turnusu, kopii oświadczeń organizatora turnusu, dokumentów potwierdzających zapewnienie kadry na ww. turnusie oraz jej uprawnień (organizator posiada jedynie dwie umowy wolontariatu dla pedagoga). Z oświadczenia Pani xxx xxx wynika, że wszystkie osoby uczestniczące w turnusie to osoby z autyzmem, a turnus został zorganizowany w Ośrodku xxxxxxxxx (zał. nr 5). W dniu kontroli organizator turnusu, nie posiadał zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków dla Ośrodka xxxxxxxxxx. W Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych w xxxxxxxxxxx wpis do rejestru ośrodków posiada xxxxxxxxxxxx Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków Nr xxxxxxxxx ważny do dnia 27 stycznia 2015 r. Ośrodek nie jest uprawniony do przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób z autyzmem. Stowarzyszenie organizując turnus rehabilitacyjny dla osób z autyzmem w ośrodku, który nie ma uprawnień do przyjmowania osób z tym schorzeniem naruszyło 13 rozporządzenia, zgodnie z którym organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników. Kontrolującym został okazany program turnusu, z którego wynika, że organizator turnusu nie zapewnił w każdym dniu turnusu 7 godz. zajęć zorganizowanych indywidualnych i grupowych. Ponadto z przedłożonego programu wynika, że organizator uwzględnił tylko niektóre zajęcia z ramowego programu turnusu, załączonego do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów (zał. nr 6). Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. rozporządzenia, organizator zobowiązany jest realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów oraz zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie dla osób dorosłych a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym, w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie. Z dokumentów potwierdzających zapewnienie kadry na ww. turnusie rehabilitacyjnym organizator posiadał dwie umowy wolontariatu z dnia 23 lipca 2012 r. (w umowach brak było informacji o okresie na jaki umowy zostały zwarte) dla Pani xxxxxxxx oraz Pani xxxxxxxxxxxx Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxxx wynika, że obie Panie pełniły funkcję pedagogów na kontrolowanym turnusie. Organizator posiadał dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagoga dla obu Pań. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxx wynika, że xxx pełniła funkcje kierownika na turnusie, natomiast pozostałą kadrę odpowiadającą za realizację turnusu zapewnił ośrodek (zał. nr 5). W posiadanej przez organizatora dokumentacji brak było stosownych umów potwierdzających ten fakt.

7 7 Turnus zorganizowany w terminie od 4 września 2012 r. do 17 września 2012 r. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, że w turnusie rehabilitacyjnym, który został zorganizowany w terminie od 4 września 2012 r. do 17 września 2012 r. uczestniczyło 11 osób, wszystkie osoby posiadały dofinansowanie ze środków PFRON. Pozostałe osoby uczestniczące w turnusie to osoby zdrowe, nie posiadające orzeczeń o niepełnosprawności. Zgodnie z 3 rozporządzenia, warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie ważnego orzeczenia. W związku z tym, że w turnusie uczestniczyło tylko 11 osób niepełnosprawnych, został naruszony art. 10 c ust 5 ustawy, który stanowi, że turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników Z wyjaśnień Pani xxxxxxxx wynika, że turnus został zorganizowany w Ośrodku xxxxxxxxxx. Organizator posiadał jedynie wykaz osób uczestniczących w turnusie oraz kopię oświadczeń organizatora (dla 8 osób). Brak było pozostałych dokumentów dotyczących tego turnusu. W związku z tym, że organizator nie posiadał pełnej dokumentacji wskazanej 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, dotyczącej przebiegu turnusów zorganizowanych w 2012 r., zespół kontrolny nie mógł ocenić, czy turnusy zostały prawidłowo zrealizowane oraz rozliczone. Zespół kontrolny ustalił, że Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym nie przechowuje dokumentów dotyczących turnusów rehabilitacyjnych za rok 2012, co stanowi naruszenie 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Zgodnie z art. 10 c ust. 7 pkt 5 organizator turnusów jest obowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat. Z informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w roku 2012 zorganizowało 2 turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne, w których uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON, w tym 15 osób z upośledzeniem umysłowym oraz 25 osób z autyzmem. Po przeanalizowaniu dokumentacji będącej w posiadaniu organizatora turnusów oraz na podstawie wyjaśnień Pani xxxxxxx zespół kontrolny ustalił, że ww. informacja została błędnie sporządzona, bowiem z dofinansowania ze środków PFRON skorzystały 32 osoby niepełnosprawne. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami zostaną przekazane organizatorowi turnusów wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. Zgodnie 21 ust 3 ww. rozporządzenia, organizator turnusów w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń informuje o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 1. Częścią składową niniejszego protokołu jest 6 załączników. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

8 8 1. Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3 a, 2. a/a. Szczecin, dnia grudnia 2013 r. Kontrolujący: Jednostka kontrolowana Koszalin, dnia grudnia 2013 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oświadczenie Pani xxxxxxx dot. turnusu zorganizowanego w terminie od 4 września 2013 r. do 17 września 2013 r. 2. Kserokopia potwierdzenia nadania przesyłki poleconej z dnia 23 listopada 2013 r. 3. Wydruk z rachunku bankowego. 4. Kserokopie faktur VAT. 5. Oświadczenie organizatora dot. turnusów zorganizowanych w 2012 r. 6. Program turnusu zorganizowanego w terminie w 2012 r.

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/012 Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu specjalistycznego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu.

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu. Strona 1 POWIATOWE PCPR 8215/ / /2011 CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem

INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem Specyfika pracy przy pilnowaniu mienia-ochronie Podstawa wymiaru czasu pracy jest określona w kodeksie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo