Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)"

Transkrypt

1 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Getin Noble Banku SA z dostępem do środków zgromadzonych na tych rachunkach za pomocą witryny internetowej 2. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); 2) Contact Center jednostkę Banku świadczącą telefoniczną obsługę aktualnych oraz potencjalnych Klientów w zakresie informacyjnym, sprzedaŝowym oraz transakcyjnym; 3) Debet odnawialną poŝyczkę w Rachunku przyznawaną na wniosek Klienta w wysokości przyznanego Limitu Debetu; 4) Dyspozycja Dyspozycja w znaczeniu przyjętym w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline, w szczególności zlecenie płatnicze powodujące obciąŝenie lub uznanie Rachunku (w krajowym obrocie płatniczym w złotych polskich); 5) Dyspozycja załoŝenia lokaty zlecenie otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, dostępne jedynie w ramach zawartej Umowy przez Klienta z Bankiem; 6) Dzień roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową, inny niŝ sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; 7) Klient osobę fizyczną, z którą Bank zawarł Umowę Ramową wraz z umową o bankowość elektroniczną witryna Getinonline, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę; 8) Limit debetu kwotę Debetu przyznanego Klientowi przez Bank; 9) Lokata terminowa rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub inwestycyjnej; 10) Niedopuszczalne saldo debetowe ujemne saldo rachunku, spowodowane wypłatą kwoty przewyŝszającą stan Wolnych środków na Rachunku, w szczególności z tytułu obciąŝenia Rachunku naleŝnymi Bankowi opłatami, prowizjami i odsetkami, obciąŝeniami z tytułu ubezpieczeń związanych z określonymi produktami Banku lub przekroczeniem terminu spłaty Dopuszczalnego salda debetowego; 11) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy otwierany i prowadzony dla Klientów Banku na podstawie Umowy jako Rachunek indywidualny (dla jednego Posiadacza) albo Rachunek wspólny (na rzecz dwóch Współposiadaczy); 12) Regulamin niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) ; 13) Regulamin Bankowości Elektronicznej Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline ; 14) Saldo stan środków pienięŝnych znajdujących się na Rachunku na koniec dnia; 15) Tabela oprocentowania wykaz nazw handlowych oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów bankowych i usług oferowanych Klientom Banku; 16) Tabela opłat i prowizji obowiązującą w Banku adresowaną do Klientów Banku Tabelę opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe, stanowiącą integralną cześć Regulaminu; 17) Umowa umowę o prowadzenie Rachunku lub umowę Lokaty terminowej; 18) Umowa Ramowa Umowę Ramową wraz z umową o bankowość elektroniczną Getinonline zawartą pomiędzy Klientem i Bankiem; 19) Umowa debetu Umowę debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym; 20) Wolne środki saldo Rachunku powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu przyznanego dopuszczalnego salda debetowego, z uwzględnieniem utworzonych blokad oraz przyjętych do realizacji Dyspozycji obciąŝeniowych Rachunku; 21) Współposiadacz Klient (kaŝdy z Klientów), dla którego (których) Bank prowadzi Rachunek wspólny lub Lokatę terminowa wspólną.

2 3. Ilekroć w Regulaminie posłuŝono się pojęciami pisanymi wielką literą, a nie zdefiniowanymi powyŝej w ust. 1, naleŝy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane w Umowie Ramowej lub w Regulaminie Bankowości Elektronicznej. 4. Na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r., Nr 140, poz. 979 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (lub jakichkolwiek innych ustaw, które je zmienią lub zastąpią) oraz zastrzeŝeniem 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Regulamin obowiązuje Klientów, Bank oraz wszelkie inne osoby, za których pośrednictwem Bank świadczy usługi związane z prowadzeniem Rachunków. 5. W razie sprzeczności treści postanowień Regulaminu i Umowy, Strony są związane postanowieniami Umowy. 6. Dyspozycje będą dokonywane wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemów Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, na co Klient wyraŝa zgodę w Umowie. 2 Otwarcie Rachunku 1. Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych: a) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych przeznaczone do przechowywania środków pienięŝnych oraz przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, b) rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych słuŝące do przechowywania środków pienięŝnych w zadeklarowanym przez Klienta okresie, c) rachunki lokat inwestycyjnych w złotych, dające moŝliwość osiągnięcia zysku, których wysokość uzaleŝniona jest od zachowania wybranego wskaźnika instrumentu bazowego. 2. Rachunki mogą być prowadzone jako rachunki indywidualne na rzecz jednej osoby fizycznej lub jako rachunki wspólne na rzecz więcej niŝ jednej osoby fizycznej. 3. Rachunek jest otwierany i prowadzony na podstawie Umowy pomiędzy Klientem a Bankiem zawartej po weryfikacji toŝsamości Klienta, z zastrzeŝeniem 6 ust. 6 stosowanego odpowiednio. Weryfikacja toŝsamości Klienta następuje w oparciu o dowód osobisty (gdy Umowa jest zawierana na piśmie) albo na zasadach określonych w Umowie Ramowej (gdy Umowa jest zawierana za pomocą Witryny internetowej lub Contact Center). 4. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, po zalogowaniu się w Systemie transakcyjnym lub za pośrednictwem Contact Center, lub w formie pisemnej. 5. Umowa moŝe określać wysokość kwoty minimalnej, wymaganej do otwarcia i prowadzenia Rachunku oraz ograniczenia dotyczące realizacji niektórych Dyspozycji Klienta. 3 Postanowienie dotyczące Rachunków wspólnych 1. Rachunek wspólny / Lokata terminowa wspólna są prowadzone jako rachunki rozłączne, co oznacza, Ŝe kaŝdy ze Współposiadaczy moŝe samodzielnie dysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku wspólnym/ Lokacie terminowej wspólnej, z zastrzeŝeniem ust Do Rachunku Wspólnego / Lokaty terminowej wspólnej nie mogą być składane dyspozycje wkładem na wypadek śmierci. W przypadku zmiany Rachunku indywidualnego na Rachunek wspólny, dyspozycja wkładem na wypadek śmierci złoŝona do Rachunku indywidualnego wygasa. 3. Do zawarcia Umowy Rachunku wspólnego oraz umowy Lokaty terminowej wspólnej wymagane jest współdziałanie wszystkich Współposiadaczy. Dyspozycję załoŝenia Lokaty terminowej ze środków na Rachunku wspólnym moŝe złoŝyć kaŝdy ze Współposiadaczy, z zastrzeŝeniem postanowień zawartych w Regulaminie otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową oraz telefoniczną witryna Getinonline. 4. Umowa Rachunku wspólnego oraz umowa Lokaty terminowej wspólnej jest zawierana wyłącznie w przypadku, gdy obaj Współposiadacze są Klientami, tj. podpisali z Bankiem Umowę Ramową. 5. KaŜdy Współposiadacz moŝe samodzielnie dokonać zmiany lub wypowiedzieć Umowę Rachunku wspólnego albo zerwać Lokatę terminową wspólną ze skutkiem dla obu Współposiadaczy. 6. Za zobowiązania pienięŝne wynikające z Umowy Rachunku Wspólnego, Współposiadacze odpowiadają wobec Banku solidarnie. 7. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w Regulaminie, do Rachunku wspólnego stosuje się postanowienia dotyczące Rachunku indywidualnego. 4 Lokaty terminowe Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych określa Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową oraz telefoniczną witryna Getinonline.

3 5 Pełnomocnictwo 1. Klient moŝe udzielić pełnomocnictwa do Rachunku/Lokaty terminowej. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga zachowania formy pisemnej. Pełnomocnictwo udzielane jest wg wzorca (formularza). Formularz pełnomocnictwa Bank dostarcza Klientowi za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Kurier jest upowaŝniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta oraz podpisu osoby, której udzielone zostaje pełnomocnictwo. 3. Pełnomocnictwo ogólne do Rachunku nie upowaŝnia do: a) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, b) udzielania dalszych pełnomocnictw, c) zmiany lub wypowiedzenia Umowy Rachunku. 4. Pełnomocnictwo moŝe zostać udzielone jako pełnomocnictwo ogólne, obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu, z zastrzeŝeniem ust. 3 lub do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu tj., jako pełnomocnictwo rodzajowe (określające rodzaj czynności) lub do dokonania poszczególnej czynności. 5. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a) śmierci Klienta lub pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone pełnomocnictwo, c) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta. 6. Wszelkie dyspozycje Klienta związane z ustanowieniem lub odwołaniem pełnomocnictwa stają się skuteczne najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia przyjęcia przez Bank Dyspozycji. 7. W przypadku Rachunku Wspólnego / Lokaty terminowej wspólnej, kaŝdy Współposiadacz moŝe ustanowić i odwołać pełnomocnika do dokonywania czynności, które nie wymagają współdziałania wszystkich Współposiadaczy. Do ustanowienia pełnomocnika upowaŝnionego do reprezentacji łącznie wszystkich Współposiadaczy (tj. do dokonywania czynności wymagających łącznego współdziałania wszystkich Współposiadaczy) wymagane jest współdziałanie wszystkich Współposiadaczy. ZastrzeŜenie powyŝsze dotyczy równieŝ zmiany treści pełnomocnictwa, natomiast odwołać takie pełnomocnictwo moŝe kaŝdy Współposiadacz. Czynności wymagające łącznego współdziałania wszystkich Współposiadaczy mogą być równieŝ dokonane przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwa indywidualne od kaŝdego z Współposiadaczy, o ile dysponuje takimi pełnomocnictwami od wszystkich Współposiadaczy, a z treści tych pełnomocnictw (kaŝdego z osobna) wynika umocowanie do ich wykonania. Postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu stosuje się równieŝ w odniesieniu do kilku pełnomocników, o ile łącznie umocowani są oni do reprezentacji wszystkich Współposiadaczy (tj. kaŝdy Współposiadacz jest przy dokonaniu takiej czynności reprezentowany przez pełnomocnika). 8. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa (tj. odmowy uznania umocowania osoby przedstawiającej pełnomocnictwo) w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości pełnomocnictwa, tj. w przypadkach gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości co do toŝsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa albo toŝsamości osoby pełnomocnika; b) istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie moŝliwości skutecznego złoŝenia oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa przez osobę składającą to oświadczenie woli (brak moŝliwości świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji i wyraŝenia woli). 6 Dysponowanie Rachunkiem 1. Klient dysponuje swobodnie środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku do wysokości Wolnych środków na Rachunku. 2. Bank na postawie Umowy Ramowej udostępnia Klientowi Contact Center, za pomocą którego moŝe składać dyspozycje telefoniczne oraz Witrynę internetową, za pomocą której moŝe składać dyspozycje internetowe. Zasady składania Dyspozycji określone są w Umowie Ramowej i Regulaminie Bankowości Elektronicznej. 3. Dyspozycje mogą mieć charakter stały lub jednorazowy i są realizowane przez Bank w Dni robocze oraz jedynie w formie bezgotówkowej. 4. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji toŝsamości Klienta składającego Dyspozycję. 5. Klient moŝe odwołać złoŝoną Dyspozycję, w sposób, w jaki została złoŝona pod warunkiem, Ŝe nie została wcześniej zrealizowana przez Bank. 6. Bank ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji Klienta, gdy zaistnieją uzasadnione wątpliwości, co do toŝsamości osoby składającej Dyspozycję, autentyczności Dyspozycji lub jej zgodności z przepisami prawa. 7. Bank realizuje Dyspozycje wypełnione prawidłowo, zgodnie z treścią Dyspozycji.

4 8. Systemy informatyczne Banku dokonują identyfikacji beneficjenta poprzez numer rachunku bankowego. W zakresie rozliczeń międzybankowych systemy informatyczne Banku nie dokonują sprawdzenia zgodności nazwy beneficjenta z numerem rachunku bankowego. W przypadku zleceń kierowanych do Banku, zawierających niezgodność pomiędzy nazwą beneficjenta a numerem rachunku bankowego, Bank zaksięguje operację kierując się numerem podanym w zleceniu. 7 Realizacja Dyspozycji przez Bank 1. Dyspozycje są realizowane przez Bank w dniu złoŝenia Dyspozycji lub najpóźniej następnego dnia roboczego, chyba Ŝe z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 2. Warunkiem realizacji Dyspozycji jest zapewnienie na Rachunku Wolnych środków wystarczających do realizacji Dyspozycji, przy czym warunkiem realizacji Dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niŝ dzień jej złoŝenia w Banku, jest zapewnienie wystarczających Wolnych środków na Rachunku, w dniu poprzedzającym realizację Dyspozycji aŝ do momentu jej realizacji. Dodatkowe warunki realizacji niektórych Dyspozycji określa Umowa. 3. Bank wykonuje Dyspozycje Klienta według kolejności ich złoŝenia. W przypadku złoŝenia dwu lub więcej Dyspozycji jednocześnie, Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności w jakiej będzie je realizował, chyba, Ŝe Dyspozycje złoŝono z zastrzeŝeniem róŝnych terminów ich wykonania. 8 Dyspozycje walutowe 1. Klient moŝe złoŝyć Dyspozycję przelewu walutowego za granicę lub do innego banku polskiego. W przypadku przyjęcia Dyspozycji przelewu z rachunku prowadzonego w złotych, kwota przelewu zostanie przeliczona według kursu sprzedaŝy walut obowiązującego w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA z dnia realizacji zlecenia. W przypadku przyjęcia Dyspozycji przelewu z rachunku walutowego w walucie innej niŝ waluta rachunku, kwota przelewu zostanie przeliczona według kursu kupna waluty, w której prowadzony jest rachunek i kursu sprzedaŝy waluty, w której realizowany jest przelew. Do przeliczenia zastosowane zostaną kursy obowiązujące w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA z dnia realizacji zlecenia. 2. Na Ŝyczenie Klienta, Bank moŝe stosować kursy negocjowane dla przeliczeń, o których mowa powyŝej, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w dniu złoŝenia Dyspozycji przelewu walutowego. 3. Warunki dokonywania przelewów walutowych za granicę i do innego banku polskiego określa szczegółowo Regulamin realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewów trans granicznych, obowiązujący w Banku. 4. Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone z zastrzeŝeniem ograniczeń określonych w art. 9 oraz obowiązków przywołanych w art. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.), przy uwzględnieniu ograniczeń i obowiązków wynikających z innych ustaw. Odstępstwa od przywoływanych ograniczeń i obowiązków zawarte są w zezwoleniach dewizowych ogólnych i indywidualnych. Niedostosowanie się do wyŝej wskazanych ograniczeń i obowiązków, skutkuje odmową wykonania przez Bank transakcji obrotu dewizowego. 5. Na podstawie Umowy lub Dyspozycji załoŝenia (albo umowy) lokaty Klient upowaŝnia Bank do skupu walut, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami ( Regulamin realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewów transgranicznych ) w przypadku otrzymania środków w walucie obcej z dyspozycją uznania rachunku prowadzonego w złotych. Bank dokona skupu waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA obowiązującej w dniu realizacji transakcji. 6. Na podstawie Umowy lub Dyspozycji załoŝenia (albo umowy) lokaty Klient upowaŝnia Bank do skupu i sprzedaŝy walut, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami ( Regulamin realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewów transgranicznych ) w przypadku otrzymania środków w walucie obcej z dyspozycją uznania rachunku prowadzonego w innej walucie niŝ waluta wpływu. Bank dokona skupu otrzymanej waluty po kursie kupna dewiz i sprzedaŝy waluty, w której prowadzony jest Rachunek Klienta po kursie sprzedaŝy z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA obowiązującej w dniu realizacji transakcji. 7. Na Ŝyczenie Klienta Bank moŝe stosować kursy negocjowane dla przeliczeń, o których mowa w ust. 5 6, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w dniu realizacji transakcji. 8. Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku SA zawiera kursy kupna i sprzedaŝy dewiz i pieniędzy ustalane przez Bank na podstawie kursów walutowych obowiązujących na międzybankowym rynku walutowym w momencie jej sporządzania. RóŜnica między kursem kupna i sprzedaŝy zarówno dla dewiz, jak i dla pieniądza ustalana jest przez Bank, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku walutowym, w szczególności poziomu zmienności kursów walutowych. Tabela jest publikowana w Witrynie internetowej.

5 9 Dyspozycje składane drogą telefoniczną 1. Bank, udostępnia Klientowi Contact Center, za pomocą którego moŝe: a) uzyskać informację o aktualnym saldzie i transakcjach na Rachunku, b) zamówić potwierdzenie wykonania transakcji lub wyciąg z historią Rachunku, c) złoŝyć Dyspozycję przelewu Wolnych środków na dowolny rachunek, d) złoŝyć Dyspozycję zlecenia stałego (w krajowym obrocie płatniczym), e) zmodyfikować Dyspozycje zlecenia stałego lub je odwołać, f) załoŝyć lub zerwać Lokatę terminową. 2. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe Dyspozycja jest składana przez osobę nieuprawnioną, Bank ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji drogą telefoniczną. 3. Dyspozycje są realizowane przez Bank po pozytywnej weryfikacji toŝsamości Klienta. Weryfikacja Klienta następuje na zasadach określonych Umową Ramową. 4. Wysokość opłat pobieranych za wykonanie Dyspozycji złoŝonych drogą telefoniczną jest określona w Umowie oraz w Tabeli opłat i prowizji. 5. Dyspozycje przyjmowane są w godzinach pracy Contact Center, które podane są w Witrynie internetowej. 6. Bank jest uprawniony do elektronicznego zapisu prowadzonych z Klientem rozmów telefonicznych oraz Dyspozycji Klienta składanych telefoniczne. W razie wątpliwości, co do treści Dyspozycji Klienta, Bank wykona Dyspozycję kierując się treścią nagrania z rozmowy z Klientem. 7. Klient ma prawo złoŝenia reklamacji dotyczącej Dyspozycji złoŝonej drogą telefoniczną. 10 Bank pobiera prowizję za realizację Dyspozycji, w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. 11 Dysponowanie środkami pienięŝnymi na Rachunku po śmierci Klienta 1. W razie śmierci Klienta będącego posiadaczem rachunku indywidualnego, Bank zobowiązany jest dokonać wypłat do wysokości salda na Rachunku, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo bankowe i Kodeksu cywilnego. 2. W razie śmierci Współposiadacza rachunku wspólnego, Umowa rachunku wspólnego przekształca się w Umowę rachunku indywidualnego prowadzonego dla Ŝyjącego Współposiadacza. Lokata terminowa wspólna nie ulega odnowieniu. Z dniem śmierci Współposiadacza ustaje wspólność Rachunku / Lokaty i zgromadzonych na nich środków, przy czym uznaje się, Ŝe udziały Współposiadaczy rachunku są równe, Środki zgromadzone na Rachunku wspólnym / Lokacie terminowej wspólnej wg stanu z dnia śmierci Współposiadacza, przysługują po połowie Ŝyjącemu Współposiadaczowi i spadkobiercom zmarłego Współposiadacza. 12 Dyspozycje wkładem na wypadek śmierci 1. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Klient moŝe dokonać wyłącznie na rzecz małŝonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Klient moŝe dokonać pisemnie. 3. W chwili realizacji Dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby, na rzecz której nastąpi wypłata, kwota Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie moŝe przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Klienta dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na Rachunku. PowyŜszy limit dotyczy wszystkich Rachunków zmarłego łącznie, a nie kaŝdego z nich z osobna oraz łącznie wszystkich wydanych Dyspozycji, bez względu na ich liczbę. 4. Osoba wskazana w Dyspozycji moŝe zrezygnować z pobrania naleŝnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pienięŝne objęte Dyspozycją wchodzą do spadku. 5. JeŜeli na dzień realizacji Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na Rachunku będzie niŝsza od kwoty Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 6. JeŜeli Klient wydał więcej niŝ jedną Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 3, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją wydaną wcześniej. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Klienta przez pełnomocnika, jeŝeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Klienta, a Bank do chwili wypłaty środków z Rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Klienta. 8. Z rachunku Klienta zmarłego przed dniem 01 stycznia 2007 r. Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom i zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego.

6 9. Osobie wskazanej w Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Bank udziela informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie, jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Bank nie udziela informacji o pozostałych osobach wskazanych w Dyspozycji. 10. Spadkobiercy Bank udziela informacji o środkach znajdujących się na Rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złoŝeniu do Rachunku Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłoŝeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia 13 Oprocentowanie środków pienięŝnych na Rachunku 1. JeŜeli Umowa nie stanowi inaczej, oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. 2. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku, począwszy od dnia ich wpłaty na Rachunek (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Rachunku (z wyłączeniem tego dnia). 3. Do obliczania odsetek od środków zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni. Naliczanie i dopisywanie odsetek na Rachunku odbywa się na koniec kaŝdego miesiąca kalendarzowego, ostatniego dnia danego miesiąca. 4. JeŜeli Umowa ulegnie rozwiązaniu, kapitalizacja odsetek następuje odpowiednio w dniu jej rozwiązania albo wygaśnięcia, a jeŝeli ten dzień nie jest Dniem roboczym, w najbliŝszym następującym po nim Dniu roboczym. 5. Pozostałe zasady zmiany oprocentowania środków na rachunku określa Umowa. 6. Bank jako płatnik podatku od zysków kapitałowych jest zobowiązany pomniejszyć odsetki naliczone od środków zgromadzonych na Rachunku o naleŝny podatek od zysków kapitałowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 14 ZadłuŜenie przeterminowane 1. W przypadku wystąpienia Niedopuszczalnego salda debetowego Bank pobiera odsetki za kaŝdy dzień opóźnienia w spłacie od zadłuŝenia przeterminowanego w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty zadłuŝenia przeterminowanego. 3. W przypadku wystąpienia Niedopuszczalnego salda debetowego oraz braku Wolnych środków na Rachunku, Bank ma prawo pobrać naleŝną kwotę zadłuŝenia przeterminowanego bez odrębnej Dyspozycji Klienta z innego Rachunku bankowego prowadzonego w Banku na rzecz Klienta, w tym rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. 15 Prowizje i opłaty 1. Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji. 2. Klient nieodwołalnie upowaŝnia Bank do obciąŝenia Rachunku z tytułu naleŝnych Bankowi prowizji i opłat w terminach ich wymagalności, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Klienta. 3. Zmiana przez Bank wysokości opłat i prowizji oraz wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli opłat i prowizji, jest moŝliwa z waŝnych przyczyn. Za waŝne przyczyny uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niŝ 0,2 punktu procentowego; d) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiąŝącego Bank z Posiadaczem rachunku, polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów; e) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; f) zmianę o więcej niŝ 10 % dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania czynności przez Bank 4. O zmianie wysokości prowizji i opłat Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający opis zmian dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie opisu zmian na adres Klienta.

7 5. Zmieniona Tabela opłat i prowizji lub Informacja obowiązuje Klienta, Wypowiedzenie powinno nastąpić piśmie formie pisemnej. Brak oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy powoduje, Ŝe zmiany wprowadzone w Tabeli opłat i prowizji wiąŝą Klienta z dniem ich wejścia w Ŝycie, jednakŝe nie wcześniej niŝ z dniem doręczenia treści zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy debetu Klient zobowiązany jest do spłaty całości zadłuŝenia w terminie określonym w 19 ust Wyciągi 1. Bank zobowiązany jest do wysyłania raz w miesiącu na ostatni podany przez Klienta adres do korespondencji, lub na wskazany adres poczty elektronicznej wyciągów, zawierających informacje o saldzie i obrotach na Rachunku, prowadzonych w Banku, z zastrzeŝeniem ust Klient moŝe ustalić z Bankiem inny sposób informowania go o zmianach stanu jego Rachunku i ustalenia salda poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie lub złoŝenie Dyspozycji drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center. 3. Klient zobowiązany jest na bieŝąco uzgadniać stan swego Rachunku, na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych. 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zmian stanu Rachunku lub salda, Klient zobowiązany jest zgłosić do Banku niezgodność w terminie 14 dniu od daty otrzymania wyciągu z Rachunku. 17 Debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1. Bank na wniosek Klienta moŝe przyznać Debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (Rachunku). Przyznanie Debetu następuje na podstawie Umowy Debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. MoŜliwość przyznania Debetu jest ograniczona wyłącznie do rachunków indywidualnych, Bank nie przyznaje debetu do Rachunków wspólnych. 2. Bank uzaleŝnia przyznanie Debetu od zdolności kredytowej Klienta. 3. Przyznanie Debetu następuje na podstawie Umowy Debetu, zawartej pomiędzy Bankiem a Klientem. 4. Wykorzystanie Debetu następuje poprzez realizację Dyspozycji obciąŝeniowych nie znajdujących pokrycia w środkach zgromadzonych na Rachunku (saldzie dodatnim Rachunku). 5. Limit Debetu jest odnawialny, co oznacza, Ŝe kaŝdy wpływ zmniejsza istniejące zadłuŝenie i umoŝliwia ponowne powstanie zadłuŝenia do wysokości określonej w Umowie Debetu. 6. Wysokość Limitu debetu uzaleŝniona jest od: a) wysokości wpływów na Rachunek, b) posiadanej zdolności kredytowej, c) posiadanej wiarygodności kredytowej. 7. Debet moŝe być udzielony na okres 12 miesięcy, z moŝliwością przedłuŝania na kolejne 12-miesięczne okresy bez konieczności składania odrębnego wniosku. 8. Umowa Debetu przedłuŝa się automatycznie na kolejne 12-miesięczne okresy, o ile przed upływem okresu obowiązywania Umowy Debetu Klient nie złoŝy oświadczenia o rezygnacji z Debetu oraz pod warunkiem, Ŝe: a) na Rachunek są wnoszone systematyczne wpływy i ich wysokość nie obniŝyła się w sposób zagraŝający terminowemu regulowaniu zobowiązań wynikających z Umowy Debetu, b) Klient zapewnia na Rachunku Wolne środki na pobranie naleŝnych odsetek od wykorzystanego Limitu Debetu oraz prowizji za przedłuŝenie okresu obowiązywania Umowy Debetu w dniu, w którym nastąpi przedłuŝenie, c) w trakcie obsługi Rachunku nie występowały niedozwolone przekroczenia stanu Wolnych środków. 9. Klient zobowiązany jest do spłaty kwoty wykorzystanego Debetu najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy Debetu. 10. Klient jest zobowiązany do dokonywania systematycznych wpłat na Rachunek w wysokości nie niŝszej niŝ 5% przyznanego Limitu Debetu, wskazanego w Umowie Debetu. 11. Wpłata, o której mowa w 17 ust. 10 powyŝej powiększona o wymagalne opłaty, prowizje jest wymagalna w okresach miesięcznych liczonych od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wykorzystanie środków z Limitu Debetu. 12. W przypadku przedłuŝenia Umowy Debetu na kolejny okres termin do spłaty równieŝ ulega odpowiedniemu przedłuŝeniu. 13. Od przyznanego Debetu Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w Umowie Debetu. 14. Pobieranie opłat i prowizji naleŝnych Bankowi następuje z Rachunku Klienta, do którego został przyznany Debet. 15. Zmiana wysokości opłat, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli opłat i prowizji, jest moŝliwe z waŝnych przyczyn. W przypadku zmiany wysokości opłat i prowizji stosuje się postanowienia 15 niniejszego Regulaminu.

8 16. Oprocentowanie Debetu Bank ustala w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, określonej w Umowie Debetu. 17. Bank nalicza odsetki, za okres od dnia powstania zadłuŝenia do dnia poprzedzającego jego spłatę, według stopy procentowej, obowiązującej w okresie trwania zadłuŝenia, określonej w Umowie Debetu. 18. O kaŝdej zmianie oprocentowania Debetu Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie treści zmian na adres Klienta. Klient, który nie godzi się na spłatę Debetu wg zmienionej stawki oprocentowania, moŝe rozwiązać Umowę Debetu za wypowiedzeniem w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go w sposób określony w zdaniu poprzednim. W takim wypadku Klient jest zobowiązany do spłaty całości zadłuŝenia w terminie określonym w 19 ust Odsetki od kwoty wykorzystanego Debetu naliczane za kaŝdy dzień korzystania z Limitu debetu pobierane są z Rachunku w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 20. Opóźnienie w spłacie Debetu powoduje powstanie niedozwolonego zadłuŝenia, od którego Bank nalicza odsetki podwyŝszone na zasadach określonych w Umowie Debetu. 21. Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy Debetu w trybie i na zasadach określonych w Umowie Debetu. 22. Bank ma prawo do czasowego zablokowania moŝliwości dalszego korzystania ze środków z tytułu udzielonego Debetu w przypadku niespłacenia przez Klienta Debetu wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami oraz prowizjami w terminie określonym w Umowie Debetu. Zablokowanie następuje do czasu spłaty zaległości określonych w poprzednim zdaniu. 23. W przypadku nieuregulowania zadłuŝenia po upływie okresu wypowiedzenia Bank moŝe podjąć czynności egzekucyjne. 24. Klient w kaŝdym czasie drogą telefoniczną poprzez kontakt z Konsultantem Contact Center moŝe wystąpić o zwiększenie/zmniejszenie kwoty Limitu Debetu. 25. Zwiększenie Limitu Debetu wymaga zawarcia Aneksu do Umowy Debetu Bank informuje, Ŝe środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na niniejszym rachunku bankowym objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pienięŝne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego naleŝności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a takŝe kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniŝej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niŝ opiewające wyłącznie na wierzytelności pienięŝne, a takŝe listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. JeŜeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezaleŝnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki naleŝał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niŝ w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku naleŝności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezaleŝnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Klient jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

9 19 Rozwiązanie i zmiana Umowy 1. JeŜeli Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Klient moŝe od niej odstąpić bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Umowę zawartą na czas nieokreślony strony mogą wypowiedzieć w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeŝeniem ust Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z waŝnych przyczyn określonych w Umowie. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient jest zobowiązany spłacić całe zadłuŝenie z tytułu dopuszczalnego i Niedopuszczalnego salda debetowego najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia. Zwrot środków zgromadzonych na rachunku następuje po rozwiązaniu umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 5. W przypadku, gdy do końca okresu wypowiedzenia Klient: a) nie wypłaci znajdujących się na Rachunku środków, Rachunek nie zostanie zamknięty, a środki na nim zgromadzone będą traktowane jako nieoprocentowany depozyt; b) nie spłaci zadłuŝenia z tytułu dozwolonego salda debetowego z dniem rozwiązania Umowy, w całości staje się ono zadłuŝeniem przeterminowanym. 15 Zmiana Regulaminu 1. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z waŝnych przyczyn. Za waŝne przyczyny uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeŝeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjna, jeŝeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeŝeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeŝeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiąŝącego Bank z Klientem, polegającą na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów lub na udostępnieniu nowych; f) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 2. O zmianie Regulaminu Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający opis zmian, dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie opisu zmian na adres Klienta. 3. Zmieniony Regulamin Klienta, o ile Bank doręczy mu treść zmian, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić piśmie formie pisemnej. Brak oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy powoduje, Ŝe zmiany Regulaminu wiąŝą Klienta z dniem ich wejścia w Ŝycie, jednakŝe nie wcześniej niŝ z dniem doręczenia treści zmian. 16 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być składane w jeden z następujących sposobów: a) telefonicznie pośrednictwem poprzez kontakt z Contact Center pod numerem: lub , b) drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres c) pisemnej pisemnie poprzez wysłanie pocztą na adres: Getin Noble Bank SA Biuro Alternatywnych Kanałów SprzedaŜy UP Warszawa 113 Przegródka pocztowa Reklamacja, oprócz dokładnych danych osoby ją składającej (lub danych osoby, w imieniu której jest ona składana), powinna zawierać wskazanie przyczyny jej złoŝenia.

10 3. Z zastrzeŝeniem ust. 4, reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni liczonych od daty ich otrzymania przez Bank, z wyłączeniem reklamacji dotyczących niezgodności w zestawieniu Transakcji albo braku otrzymania zestawienia, które rozpatrywane są niezwłocznie. 4. W uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa powyŝej moŝe zostać przedłuŝony, o czym Bank informuje, wskazując przyczyny opóźnienia wraz z okolicznościami wymagającymi dodatkowych ustaleń oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Termin ten kaŝdorazowo nie będzie jednak dłuŝszy niŝ 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank, za wyjątkiem reklamacji dotyczących Transakcji wykonanych kartą płatniczą, w przypadku których maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 180 dni. 5. JeŜeli z przyczyn niezaleŝnych od Banku niezgodność na Rachunku wynikająca z Transakcji dokonanej przy uŝyciu Karty nie moŝe zostać wyjaśniona niezwłocznie, wówczas Bank moŝe dokonać warunkowego uznania Rachunku kwotą Transakcji będącej przyczyną powstania niezgodności, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ponownego obciąŝenia Rachunku kwotą Transakcji wraz z naleŝnymi opłatami i prowizjami oraz do naliczenia naleŝnych odsetek w sytuacji, gdy po wyjaśnieniu niezgodności okaŝe się, Ŝe Klient ponosi odpowiedzialność za Transakcję. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej niezgodności za zasadną, Bank zwraca kwotę Transakcji na Rachunek Klienta. 6. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, lub innej uzgodnionej ze składającym reklamację. 7. Klient ma prawo wystąpić z powództwem do sądu powszechnego lub polubownego. 8. Bank informuje o moŝliwości zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 9. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 22 Inne postanowienia 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Banku w formie pisemnej lub za pośrednictwem Contact Center albo Systemu transakcyjnego, o ile Bank dla danej zmiany dopuszcza taką formę, o kaŝdej zmianie swoich danych osobowych, podanych w Umowie. 2. Wszelka korespondencja jest wysłana przez Bank poprzez System transakcyjny lub na ostatni adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, o ile Umowa bądź Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa nie określają wymogu pisemnej formy oświadczenia woli. W takim wypadku Bank doręcza korespondencję na adres zamieszkania Klienta (lub adres do korespondencji) wskazany przez Klienta w Umowie Ramowej. 3. Wszelkie dokumenty składane przez Klienta muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. Wszelka komunikacja Banku z Klientem i Klienta z Bankiem będzie prowadzona w języku polskim, w tym języku będą teŝ sporządzane wszelkie dokumenty oraz przekazywane informacje związane z wykonywaniem Umowy W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie zastosowanie mają postanowienia Umowy Ramowej wraz z umową o bankowość elektroniczną Getinonline oraz Regulaminu korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline. 2. W przypadku rozbieŝności w treści postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Bankowości Elektronicznej, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH KLIENTAMI DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH KLIENTAMI DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH KLIENTAMI DYSTRYBUTORA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1

I. Postanowienia ogólne. 1 REGULAMIN RACHUNKÓW INTERNETOWYCH TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ZŁOTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAŁOśONYCH Z WYKORZYSTANIEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Noble Banku I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r.

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WYBRZEśE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. do 15.11.2013r

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

3 Lokaty terminowe 4 Pełnomocnictwo 5 Dysponowanie Rachunkiem 6 Realizacja Dyspozycji przez Bank

3 Lokaty terminowe 4 Pełnomocnictwo 5 Dysponowanie Rachunkiem 6 Realizacja Dyspozycji przez Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich Załącznik nr 1 Do Instrukcji w sprawie otwierania i prowadzenia rachunków bieŝących dla członków prowadzących działalność Nazwa i stempel firmowy WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/303 /2009 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. I. Definicje REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH 1. Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus

Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Bonus Zawarta pomiędzy: ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo