Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)"

Transkrypt

1 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Getin Noble Banku SA z dostępem do środków zgromadzonych na tych rachunkach za pomocą witryny internetowej 2. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości); 2) Contact Center jednostkę Banku świadczącą telefoniczną obsługę aktualnych oraz potencjalnych Klientów w zakresie informacyjnym, sprzedaŝowym oraz transakcyjnym; 3) Debet odnawialną poŝyczkę w Rachunku przyznawaną na wniosek Klienta w wysokości przyznanego Limitu Debetu; 4) Dyspozycja Dyspozycja w znaczeniu przyjętym w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline, w szczególności zlecenie płatnicze powodujące obciąŝenie lub uznanie Rachunku (w krajowym obrocie płatniczym w złotych polskich); 5) Dyspozycja załoŝenia lokaty zlecenie otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, dostępne jedynie w ramach zawartej Umowy przez Klienta z Bankiem; 6) Dzień roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową, inny niŝ sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; 7) Klient osobę fizyczną, z którą Bank zawarł Umowę Ramową wraz z umową o bankowość elektroniczną witryna Getinonline, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę; 8) Limit debetu kwotę Debetu przyznanego Klientowi przez Bank; 9) Lokata terminowa rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub inwestycyjnej; 10) Niedopuszczalne saldo debetowe ujemne saldo rachunku, spowodowane wypłatą kwoty przewyŝszającą stan Wolnych środków na Rachunku, w szczególności z tytułu obciąŝenia Rachunku naleŝnymi Bankowi opłatami, prowizjami i odsetkami, obciąŝeniami z tytułu ubezpieczeń związanych z określonymi produktami Banku lub przekroczeniem terminu spłaty Dopuszczalnego salda debetowego; 11) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy otwierany i prowadzony dla Klientów Banku na podstawie Umowy jako Rachunek indywidualny (dla jednego Posiadacza) albo Rachunek wspólny (na rzecz dwóch Współposiadaczy); 12) Regulamin niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) ; 13) Regulamin Bankowości Elektronicznej Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline ; 14) Saldo stan środków pienięŝnych znajdujących się na Rachunku na koniec dnia; 15) Tabela oprocentowania wykaz nazw handlowych oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów bankowych i usług oferowanych Klientom Banku; 16) Tabela opłat i prowizji obowiązującą w Banku adresowaną do Klientów Banku Tabelę opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe, stanowiącą integralną cześć Regulaminu; 17) Umowa umowę o prowadzenie Rachunku lub umowę Lokaty terminowej; 18) Umowa Ramowa Umowę Ramową wraz z umową o bankowość elektroniczną Getinonline zawartą pomiędzy Klientem i Bankiem; 19) Umowa debetu Umowę debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym; 20) Wolne środki saldo Rachunku powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu przyznanego dopuszczalnego salda debetowego, z uwzględnieniem utworzonych blokad oraz przyjętych do realizacji Dyspozycji obciąŝeniowych Rachunku; 21) Współposiadacz Klient (kaŝdy z Klientów), dla którego (których) Bank prowadzi Rachunek wspólny lub Lokatę terminowa wspólną.

2 3. Ilekroć w Regulaminie posłuŝono się pojęciami pisanymi wielką literą, a nie zdefiniowanymi powyŝej w ust. 1, naleŝy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane w Umowie Ramowej lub w Regulaminie Bankowości Elektronicznej. 4. Na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r., Nr 140, poz. 979 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (lub jakichkolwiek innych ustaw, które je zmienią lub zastąpią) oraz zastrzeŝeniem 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Regulamin obowiązuje Klientów, Bank oraz wszelkie inne osoby, za których pośrednictwem Bank świadczy usługi związane z prowadzeniem Rachunków. 5. W razie sprzeczności treści postanowień Regulaminu i Umowy, Strony są związane postanowieniami Umowy. 6. Dyspozycje będą dokonywane wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemów Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, na co Klient wyraŝa zgodę w Umowie. 2 Otwarcie Rachunku 1. Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych: a) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych przeznaczone do przechowywania środków pienięŝnych oraz przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, b) rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych słuŝące do przechowywania środków pienięŝnych w zadeklarowanym przez Klienta okresie, c) rachunki lokat inwestycyjnych w złotych, dające moŝliwość osiągnięcia zysku, których wysokość uzaleŝniona jest od zachowania wybranego wskaźnika instrumentu bazowego. 2. Rachunki mogą być prowadzone jako rachunki indywidualne na rzecz jednej osoby fizycznej lub jako rachunki wspólne na rzecz więcej niŝ jednej osoby fizycznej. 3. Rachunek jest otwierany i prowadzony na podstawie Umowy pomiędzy Klientem a Bankiem zawartej po weryfikacji toŝsamości Klienta, z zastrzeŝeniem 6 ust. 6 stosowanego odpowiednio. Weryfikacja toŝsamości Klienta następuje w oparciu o dowód osobisty (gdy Umowa jest zawierana na piśmie) albo na zasadach określonych w Umowie Ramowej (gdy Umowa jest zawierana za pomocą Witryny internetowej lub Contact Center). 4. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, po zalogowaniu się w Systemie transakcyjnym lub za pośrednictwem Contact Center, lub w formie pisemnej. 5. Umowa moŝe określać wysokość kwoty minimalnej, wymaganej do otwarcia i prowadzenia Rachunku oraz ograniczenia dotyczące realizacji niektórych Dyspozycji Klienta. 3 Postanowienie dotyczące Rachunków wspólnych 1. Rachunek wspólny / Lokata terminowa wspólna są prowadzone jako rachunki rozłączne, co oznacza, Ŝe kaŝdy ze Współposiadaczy moŝe samodzielnie dysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku wspólnym/ Lokacie terminowej wspólnej, z zastrzeŝeniem ust Do Rachunku Wspólnego / Lokaty terminowej wspólnej nie mogą być składane dyspozycje wkładem na wypadek śmierci. W przypadku zmiany Rachunku indywidualnego na Rachunek wspólny, dyspozycja wkładem na wypadek śmierci złoŝona do Rachunku indywidualnego wygasa. 3. Do zawarcia Umowy Rachunku wspólnego oraz umowy Lokaty terminowej wspólnej wymagane jest współdziałanie wszystkich Współposiadaczy. Dyspozycję załoŝenia Lokaty terminowej ze środków na Rachunku wspólnym moŝe złoŝyć kaŝdy ze Współposiadaczy, z zastrzeŝeniem postanowień zawartych w Regulaminie otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową oraz telefoniczną witryna Getinonline. 4. Umowa Rachunku wspólnego oraz umowa Lokaty terminowej wspólnej jest zawierana wyłącznie w przypadku, gdy obaj Współposiadacze są Klientami, tj. podpisali z Bankiem Umowę Ramową. 5. KaŜdy Współposiadacz moŝe samodzielnie dokonać zmiany lub wypowiedzieć Umowę Rachunku wspólnego albo zerwać Lokatę terminową wspólną ze skutkiem dla obu Współposiadaczy. 6. Za zobowiązania pienięŝne wynikające z Umowy Rachunku Wspólnego, Współposiadacze odpowiadają wobec Banku solidarnie. 7. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w Regulaminie, do Rachunku wspólnego stosuje się postanowienia dotyczące Rachunku indywidualnego. 4 Lokaty terminowe Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych określa Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową oraz telefoniczną witryna Getinonline.

3 5 Pełnomocnictwo 1. Klient moŝe udzielić pełnomocnictwa do Rachunku/Lokaty terminowej. 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga zachowania formy pisemnej. Pełnomocnictwo udzielane jest wg wzorca (formularza). Formularz pełnomocnictwa Bank dostarcza Klientowi za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Kurier jest upowaŝniony przez Bank do przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Klienta z jego dowodem osobistym, odebrania i poświadczenia podpisu Klienta oraz podpisu osoby, której udzielone zostaje pełnomocnictwo. 3. Pełnomocnictwo ogólne do Rachunku nie upowaŝnia do: a) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, b) udzielania dalszych pełnomocnictw, c) zmiany lub wypowiedzenia Umowy Rachunku. 4. Pełnomocnictwo moŝe zostać udzielone jako pełnomocnictwo ogólne, obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu, z zastrzeŝeniem ust. 3 lub do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu tj., jako pełnomocnictwo rodzajowe (określające rodzaj czynności) lub do dokonania poszczególnej czynności. 5. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a) śmierci Klienta lub pełnomocnika, b) upływu terminu, na jaki zostało udzielone pełnomocnictwo, c) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta. 6. Wszelkie dyspozycje Klienta związane z ustanowieniem lub odwołaniem pełnomocnictwa stają się skuteczne najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia przyjęcia przez Bank Dyspozycji. 7. W przypadku Rachunku Wspólnego / Lokaty terminowej wspólnej, kaŝdy Współposiadacz moŝe ustanowić i odwołać pełnomocnika do dokonywania czynności, które nie wymagają współdziałania wszystkich Współposiadaczy. Do ustanowienia pełnomocnika upowaŝnionego do reprezentacji łącznie wszystkich Współposiadaczy (tj. do dokonywania czynności wymagających łącznego współdziałania wszystkich Współposiadaczy) wymagane jest współdziałanie wszystkich Współposiadaczy. ZastrzeŜenie powyŝsze dotyczy równieŝ zmiany treści pełnomocnictwa, natomiast odwołać takie pełnomocnictwo moŝe kaŝdy Współposiadacz. Czynności wymagające łącznego współdziałania wszystkich Współposiadaczy mogą być równieŝ dokonane przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwa indywidualne od kaŝdego z Współposiadaczy, o ile dysponuje takimi pełnomocnictwami od wszystkich Współposiadaczy, a z treści tych pełnomocnictw (kaŝdego z osobna) wynika umocowanie do ich wykonania. Postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu stosuje się równieŝ w odniesieniu do kilku pełnomocników, o ile łącznie umocowani są oni do reprezentacji wszystkich Współposiadaczy (tj. kaŝdy Współposiadacz jest przy dokonaniu takiej czynności reprezentowany przez pełnomocnika). 8. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa (tj. odmowy uznania umocowania osoby przedstawiającej pełnomocnictwo) w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości pełnomocnictwa, tj. w przypadkach gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości co do toŝsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa albo toŝsamości osoby pełnomocnika; b) istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie moŝliwości skutecznego złoŝenia oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa przez osobę składającą to oświadczenie woli (brak moŝliwości świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji i wyraŝenia woli). 6 Dysponowanie Rachunkiem 1. Klient dysponuje swobodnie środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na Rachunku do wysokości Wolnych środków na Rachunku. 2. Bank na postawie Umowy Ramowej udostępnia Klientowi Contact Center, za pomocą którego moŝe składać dyspozycje telefoniczne oraz Witrynę internetową, za pomocą której moŝe składać dyspozycje internetowe. Zasady składania Dyspozycji określone są w Umowie Ramowej i Regulaminie Bankowości Elektronicznej. 3. Dyspozycje mogą mieć charakter stały lub jednorazowy i są realizowane przez Bank w Dni robocze oraz jedynie w formie bezgotówkowej. 4. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji toŝsamości Klienta składającego Dyspozycję. 5. Klient moŝe odwołać złoŝoną Dyspozycję, w sposób, w jaki została złoŝona pod warunkiem, Ŝe nie została wcześniej zrealizowana przez Bank. 6. Bank ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji Klienta, gdy zaistnieją uzasadnione wątpliwości, co do toŝsamości osoby składającej Dyspozycję, autentyczności Dyspozycji lub jej zgodności z przepisami prawa. 7. Bank realizuje Dyspozycje wypełnione prawidłowo, zgodnie z treścią Dyspozycji.

4 8. Systemy informatyczne Banku dokonują identyfikacji beneficjenta poprzez numer rachunku bankowego. W zakresie rozliczeń międzybankowych systemy informatyczne Banku nie dokonują sprawdzenia zgodności nazwy beneficjenta z numerem rachunku bankowego. W przypadku zleceń kierowanych do Banku, zawierających niezgodność pomiędzy nazwą beneficjenta a numerem rachunku bankowego, Bank zaksięguje operację kierując się numerem podanym w zleceniu. 7 Realizacja Dyspozycji przez Bank 1. Dyspozycje są realizowane przez Bank w dniu złoŝenia Dyspozycji lub najpóźniej następnego dnia roboczego, chyba Ŝe z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 2. Warunkiem realizacji Dyspozycji jest zapewnienie na Rachunku Wolnych środków wystarczających do realizacji Dyspozycji, przy czym warunkiem realizacji Dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niŝ dzień jej złoŝenia w Banku, jest zapewnienie wystarczających Wolnych środków na Rachunku, w dniu poprzedzającym realizację Dyspozycji aŝ do momentu jej realizacji. Dodatkowe warunki realizacji niektórych Dyspozycji określa Umowa. 3. Bank wykonuje Dyspozycje Klienta według kolejności ich złoŝenia. W przypadku złoŝenia dwu lub więcej Dyspozycji jednocześnie, Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności w jakiej będzie je realizował, chyba, Ŝe Dyspozycje złoŝono z zastrzeŝeniem róŝnych terminów ich wykonania. 8 Dyspozycje walutowe 1. Klient moŝe złoŝyć Dyspozycję przelewu walutowego za granicę lub do innego banku polskiego. W przypadku przyjęcia Dyspozycji przelewu z rachunku prowadzonego w złotych, kwota przelewu zostanie przeliczona według kursu sprzedaŝy walut obowiązującego w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA z dnia realizacji zlecenia. W przypadku przyjęcia Dyspozycji przelewu z rachunku walutowego w walucie innej niŝ waluta rachunku, kwota przelewu zostanie przeliczona według kursu kupna waluty, w której prowadzony jest rachunek i kursu sprzedaŝy waluty, w której realizowany jest przelew. Do przeliczenia zastosowane zostaną kursy obowiązujące w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA z dnia realizacji zlecenia. 2. Na Ŝyczenie Klienta, Bank moŝe stosować kursy negocjowane dla przeliczeń, o których mowa powyŝej, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w dniu złoŝenia Dyspozycji przelewu walutowego. 3. Warunki dokonywania przelewów walutowych za granicę i do innego banku polskiego określa szczegółowo Regulamin realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewów trans granicznych, obowiązujący w Banku. 4. Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone z zastrzeŝeniem ograniczeń określonych w art. 9 oraz obowiązków przywołanych w art. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.), przy uwzględnieniu ograniczeń i obowiązków wynikających z innych ustaw. Odstępstwa od przywoływanych ograniczeń i obowiązków zawarte są w zezwoleniach dewizowych ogólnych i indywidualnych. Niedostosowanie się do wyŝej wskazanych ograniczeń i obowiązków, skutkuje odmową wykonania przez Bank transakcji obrotu dewizowego. 5. Na podstawie Umowy lub Dyspozycji załoŝenia (albo umowy) lokaty Klient upowaŝnia Bank do skupu walut, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami ( Regulamin realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewów transgranicznych ) w przypadku otrzymania środków w walucie obcej z dyspozycją uznania rachunku prowadzonego w złotych. Bank dokona skupu waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA obowiązującej w dniu realizacji transakcji. 6. Na podstawie Umowy lub Dyspozycji załoŝenia (albo umowy) lokaty Klient upowaŝnia Bank do skupu i sprzedaŝy walut, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami ( Regulamin realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewów transgranicznych ) w przypadku otrzymania środków w walucie obcej z dyspozycją uznania rachunku prowadzonego w innej walucie niŝ waluta wpływu. Bank dokona skupu otrzymanej waluty po kursie kupna dewiz i sprzedaŝy waluty, w której prowadzony jest Rachunek Klienta po kursie sprzedaŝy z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku SA obowiązującej w dniu realizacji transakcji. 7. Na Ŝyczenie Klienta Bank moŝe stosować kursy negocjowane dla przeliczeń, o których mowa w ust. 5 6, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w dniu realizacji transakcji. 8. Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku SA zawiera kursy kupna i sprzedaŝy dewiz i pieniędzy ustalane przez Bank na podstawie kursów walutowych obowiązujących na międzybankowym rynku walutowym w momencie jej sporządzania. RóŜnica między kursem kupna i sprzedaŝy zarówno dla dewiz, jak i dla pieniądza ustalana jest przez Bank, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku walutowym, w szczególności poziomu zmienności kursów walutowych. Tabela jest publikowana w Witrynie internetowej.

5 9 Dyspozycje składane drogą telefoniczną 1. Bank, udostępnia Klientowi Contact Center, za pomocą którego moŝe: a) uzyskać informację o aktualnym saldzie i transakcjach na Rachunku, b) zamówić potwierdzenie wykonania transakcji lub wyciąg z historią Rachunku, c) złoŝyć Dyspozycję przelewu Wolnych środków na dowolny rachunek, d) złoŝyć Dyspozycję zlecenia stałego (w krajowym obrocie płatniczym), e) zmodyfikować Dyspozycje zlecenia stałego lub je odwołać, f) załoŝyć lub zerwać Lokatę terminową. 2. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe Dyspozycja jest składana przez osobę nieuprawnioną, Bank ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji drogą telefoniczną. 3. Dyspozycje są realizowane przez Bank po pozytywnej weryfikacji toŝsamości Klienta. Weryfikacja Klienta następuje na zasadach określonych Umową Ramową. 4. Wysokość opłat pobieranych za wykonanie Dyspozycji złoŝonych drogą telefoniczną jest określona w Umowie oraz w Tabeli opłat i prowizji. 5. Dyspozycje przyjmowane są w godzinach pracy Contact Center, które podane są w Witrynie internetowej. 6. Bank jest uprawniony do elektronicznego zapisu prowadzonych z Klientem rozmów telefonicznych oraz Dyspozycji Klienta składanych telefoniczne. W razie wątpliwości, co do treści Dyspozycji Klienta, Bank wykona Dyspozycję kierując się treścią nagrania z rozmowy z Klientem. 7. Klient ma prawo złoŝenia reklamacji dotyczącej Dyspozycji złoŝonej drogą telefoniczną. 10 Bank pobiera prowizję za realizację Dyspozycji, w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. 11 Dysponowanie środkami pienięŝnymi na Rachunku po śmierci Klienta 1. W razie śmierci Klienta będącego posiadaczem rachunku indywidualnego, Bank zobowiązany jest dokonać wypłat do wysokości salda na Rachunku, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo bankowe i Kodeksu cywilnego. 2. W razie śmierci Współposiadacza rachunku wspólnego, Umowa rachunku wspólnego przekształca się w Umowę rachunku indywidualnego prowadzonego dla Ŝyjącego Współposiadacza. Lokata terminowa wspólna nie ulega odnowieniu. Z dniem śmierci Współposiadacza ustaje wspólność Rachunku / Lokaty i zgromadzonych na nich środków, przy czym uznaje się, Ŝe udziały Współposiadaczy rachunku są równe, Środki zgromadzone na Rachunku wspólnym / Lokacie terminowej wspólnej wg stanu z dnia śmierci Współposiadacza, przysługują po połowie Ŝyjącemu Współposiadaczowi i spadkobiercom zmarłego Współposiadacza. 12 Dyspozycje wkładem na wypadek śmierci 1. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Klient moŝe dokonać wyłącznie na rzecz małŝonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 2. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Klient moŝe dokonać pisemnie. 3. W chwili realizacji Dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby, na rzecz której nastąpi wypłata, kwota Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wyliczona przez Bank nie moŝe przekroczyć równowartości kwoty przypadającego na ostatni miesiąc przed śmiercią Klienta dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie przekraczającej jednak wysokości środków na Rachunku. PowyŜszy limit dotyczy wszystkich Rachunków zmarłego łącznie, a nie kaŝdego z nich z osobna oraz łącznie wszystkich wydanych Dyspozycji, bez względu na ich liczbę. 4. Osoba wskazana w Dyspozycji moŝe zrezygnować z pobrania naleŝnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pienięŝne objęte Dyspozycją wchodzą do spadku. 5. JeŜeli na dzień realizacji Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wysokość środków na Rachunku będzie niŝsza od kwoty Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. 6. JeŜeli Klient wydał więcej niŝ jedną Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 3, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją wydaną wcześniej. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Klienta przez pełnomocnika, jeŝeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Klienta, a Bank do chwili wypłaty środków z Rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Klienta. 8. Z rachunku Klienta zmarłego przed dniem 01 stycznia 2007 r. Bank dokonuje wypłaty spadkobiercom i zapisobiercom tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego.

6 9. Osobie wskazanej w Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Bank udziela informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie, jaką uzyskuje w wyniku dyspozycji. Bank nie udziela informacji o pozostałych osobach wskazanych w Dyspozycji. 10. Spadkobiercy Bank udziela informacji o środkach znajdujących się na Rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złoŝeniu do Rachunku Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci) po przedłoŝeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia 13 Oprocentowanie środków pienięŝnych na Rachunku 1. JeŜeli Umowa nie stanowi inaczej, oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. 2. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku, począwszy od dnia ich wpłaty na Rachunek (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Rachunku (z wyłączeniem tego dnia). 3. Do obliczania odsetek od środków zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni. Naliczanie i dopisywanie odsetek na Rachunku odbywa się na koniec kaŝdego miesiąca kalendarzowego, ostatniego dnia danego miesiąca. 4. JeŜeli Umowa ulegnie rozwiązaniu, kapitalizacja odsetek następuje odpowiednio w dniu jej rozwiązania albo wygaśnięcia, a jeŝeli ten dzień nie jest Dniem roboczym, w najbliŝszym następującym po nim Dniu roboczym. 5. Pozostałe zasady zmiany oprocentowania środków na rachunku określa Umowa. 6. Bank jako płatnik podatku od zysków kapitałowych jest zobowiązany pomniejszyć odsetki naliczone od środków zgromadzonych na Rachunku o naleŝny podatek od zysków kapitałowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 14 ZadłuŜenie przeterminowane 1. W przypadku wystąpienia Niedopuszczalnego salda debetowego Bank pobiera odsetki za kaŝdy dzień opóźnienia w spłacie od zadłuŝenia przeterminowanego w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty zadłuŝenia przeterminowanego. 3. W przypadku wystąpienia Niedopuszczalnego salda debetowego oraz braku Wolnych środków na Rachunku, Bank ma prawo pobrać naleŝną kwotę zadłuŝenia przeterminowanego bez odrębnej Dyspozycji Klienta z innego Rachunku bankowego prowadzonego w Banku na rzecz Klienta, w tym rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. 15 Prowizje i opłaty 1. Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli opłat i prowizji. 2. Klient nieodwołalnie upowaŝnia Bank do obciąŝenia Rachunku z tytułu naleŝnych Bankowi prowizji i opłat w terminach ich wymagalności, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Klienta. 3. Zmiana przez Bank wysokości opłat i prowizji oraz wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli opłat i prowizji, jest moŝliwa z waŝnych przyczyn. Za waŝne przyczyny uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niŝ 0,2 punktu procentowego; d) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiąŝącego Bank z Posiadaczem rachunku, polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów; e) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; f) zmianę o więcej niŝ 10 % dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania czynności przez Bank 4. O zmianie wysokości prowizji i opłat Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający opis zmian dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie opisu zmian na adres Klienta.

7 5. Zmieniona Tabela opłat i prowizji lub Informacja obowiązuje Klienta, Wypowiedzenie powinno nastąpić piśmie formie pisemnej. Brak oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy powoduje, Ŝe zmiany wprowadzone w Tabeli opłat i prowizji wiąŝą Klienta z dniem ich wejścia w Ŝycie, jednakŝe nie wcześniej niŝ z dniem doręczenia treści zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy debetu Klient zobowiązany jest do spłaty całości zadłuŝenia w terminie określonym w 19 ust Wyciągi 1. Bank zobowiązany jest do wysyłania raz w miesiącu na ostatni podany przez Klienta adres do korespondencji, lub na wskazany adres poczty elektronicznej wyciągów, zawierających informacje o saldzie i obrotach na Rachunku, prowadzonych w Banku, z zastrzeŝeniem ust Klient moŝe ustalić z Bankiem inny sposób informowania go o zmianach stanu jego Rachunku i ustalenia salda poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie lub złoŝenie Dyspozycji drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center. 3. Klient zobowiązany jest na bieŝąco uzgadniać stan swego Rachunku, na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych. 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zmian stanu Rachunku lub salda, Klient zobowiązany jest zgłosić do Banku niezgodność w terminie 14 dniu od daty otrzymania wyciągu z Rachunku. 17 Debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1. Bank na wniosek Klienta moŝe przyznać Debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (Rachunku). Przyznanie Debetu następuje na podstawie Umowy Debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. MoŜliwość przyznania Debetu jest ograniczona wyłącznie do rachunków indywidualnych, Bank nie przyznaje debetu do Rachunków wspólnych. 2. Bank uzaleŝnia przyznanie Debetu od zdolności kredytowej Klienta. 3. Przyznanie Debetu następuje na podstawie Umowy Debetu, zawartej pomiędzy Bankiem a Klientem. 4. Wykorzystanie Debetu następuje poprzez realizację Dyspozycji obciąŝeniowych nie znajdujących pokrycia w środkach zgromadzonych na Rachunku (saldzie dodatnim Rachunku). 5. Limit Debetu jest odnawialny, co oznacza, Ŝe kaŝdy wpływ zmniejsza istniejące zadłuŝenie i umoŝliwia ponowne powstanie zadłuŝenia do wysokości określonej w Umowie Debetu. 6. Wysokość Limitu debetu uzaleŝniona jest od: a) wysokości wpływów na Rachunek, b) posiadanej zdolności kredytowej, c) posiadanej wiarygodności kredytowej. 7. Debet moŝe być udzielony na okres 12 miesięcy, z moŝliwością przedłuŝania na kolejne 12-miesięczne okresy bez konieczności składania odrębnego wniosku. 8. Umowa Debetu przedłuŝa się automatycznie na kolejne 12-miesięczne okresy, o ile przed upływem okresu obowiązywania Umowy Debetu Klient nie złoŝy oświadczenia o rezygnacji z Debetu oraz pod warunkiem, Ŝe: a) na Rachunek są wnoszone systematyczne wpływy i ich wysokość nie obniŝyła się w sposób zagraŝający terminowemu regulowaniu zobowiązań wynikających z Umowy Debetu, b) Klient zapewnia na Rachunku Wolne środki na pobranie naleŝnych odsetek od wykorzystanego Limitu Debetu oraz prowizji za przedłuŝenie okresu obowiązywania Umowy Debetu w dniu, w którym nastąpi przedłuŝenie, c) w trakcie obsługi Rachunku nie występowały niedozwolone przekroczenia stanu Wolnych środków. 9. Klient zobowiązany jest do spłaty kwoty wykorzystanego Debetu najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy Debetu. 10. Klient jest zobowiązany do dokonywania systematycznych wpłat na Rachunek w wysokości nie niŝszej niŝ 5% przyznanego Limitu Debetu, wskazanego w Umowie Debetu. 11. Wpłata, o której mowa w 17 ust. 10 powyŝej powiększona o wymagalne opłaty, prowizje jest wymagalna w okresach miesięcznych liczonych od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wykorzystanie środków z Limitu Debetu. 12. W przypadku przedłuŝenia Umowy Debetu na kolejny okres termin do spłaty równieŝ ulega odpowiedniemu przedłuŝeniu. 13. Od przyznanego Debetu Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w Umowie Debetu. 14. Pobieranie opłat i prowizji naleŝnych Bankowi następuje z Rachunku Klienta, do którego został przyznany Debet. 15. Zmiana wysokości opłat, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli opłat i prowizji, jest moŝliwe z waŝnych przyczyn. W przypadku zmiany wysokości opłat i prowizji stosuje się postanowienia 15 niniejszego Regulaminu.

8 16. Oprocentowanie Debetu Bank ustala w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, określonej w Umowie Debetu. 17. Bank nalicza odsetki, za okres od dnia powstania zadłuŝenia do dnia poprzedzającego jego spłatę, według stopy procentowej, obowiązującej w okresie trwania zadłuŝenia, określonej w Umowie Debetu. 18. O kaŝdej zmianie oprocentowania Debetu Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie treści zmian na adres Klienta. Klient, który nie godzi się na spłatę Debetu wg zmienionej stawki oprocentowania, moŝe rozwiązać Umowę Debetu za wypowiedzeniem w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go w sposób określony w zdaniu poprzednim. W takim wypadku Klient jest zobowiązany do spłaty całości zadłuŝenia w terminie określonym w 19 ust Odsetki od kwoty wykorzystanego Debetu naliczane za kaŝdy dzień korzystania z Limitu debetu pobierane są z Rachunku w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 20. Opóźnienie w spłacie Debetu powoduje powstanie niedozwolonego zadłuŝenia, od którego Bank nalicza odsetki podwyŝszone na zasadach określonych w Umowie Debetu. 21. Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy Debetu w trybie i na zasadach określonych w Umowie Debetu. 22. Bank ma prawo do czasowego zablokowania moŝliwości dalszego korzystania ze środków z tytułu udzielonego Debetu w przypadku niespłacenia przez Klienta Debetu wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami oraz prowizjami w terminie określonym w Umowie Debetu. Zablokowanie następuje do czasu spłaty zaległości określonych w poprzednim zdaniu. 23. W przypadku nieuregulowania zadłuŝenia po upływie okresu wypowiedzenia Bank moŝe podjąć czynności egzekucyjne. 24. Klient w kaŝdym czasie drogą telefoniczną poprzez kontakt z Konsultantem Contact Center moŝe wystąpić o zwiększenie/zmniejszenie kwoty Limitu Debetu. 25. Zwiększenie Limitu Debetu wymaga zawarcia Aneksu do Umowy Debetu Bank informuje, Ŝe środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na niniejszym rachunku bankowym objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pienięŝne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego naleŝności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a takŝe kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej w ust. 4 poniŝej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niŝ opiewające wyłącznie na wierzytelności pienięŝne, a takŝe listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. JeŜeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezaleŝnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki naleŝał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niŝ w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku naleŝności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezaleŝnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro - w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Klient jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

9 19 Rozwiązanie i zmiana Umowy 1. JeŜeli Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Klient moŝe od niej odstąpić bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Umowę zawartą na czas nieokreślony strony mogą wypowiedzieć w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeŝeniem ust Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z waŝnych przyczyn określonych w Umowie. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient jest zobowiązany spłacić całe zadłuŝenie z tytułu dopuszczalnego i Niedopuszczalnego salda debetowego najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia. Zwrot środków zgromadzonych na rachunku następuje po rozwiązaniu umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 5. W przypadku, gdy do końca okresu wypowiedzenia Klient: a) nie wypłaci znajdujących się na Rachunku środków, Rachunek nie zostanie zamknięty, a środki na nim zgromadzone będą traktowane jako nieoprocentowany depozyt; b) nie spłaci zadłuŝenia z tytułu dozwolonego salda debetowego z dniem rozwiązania Umowy, w całości staje się ono zadłuŝeniem przeterminowanym. 15 Zmiana Regulaminu 1. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z waŝnych przyczyn. Za waŝne przyczyny uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeŝeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjna, jeŝeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeŝeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeŝeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiąŝącego Bank z Klientem, polegającą na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów lub na udostępnieniu nowych; f) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 2. O zmianie Regulaminu Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający opis zmian, dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie opisu zmian na adres Klienta. 3. Zmieniony Regulamin Klienta, o ile Bank doręczy mu treść zmian, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić piśmie formie pisemnej. Brak oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy powoduje, Ŝe zmiany Regulaminu wiąŝą Klienta z dniem ich wejścia w Ŝycie, jednakŝe nie wcześniej niŝ z dniem doręczenia treści zmian. 16 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być składane w jeden z następujących sposobów: a) telefonicznie pośrednictwem poprzez kontakt z Contact Center pod numerem: lub , b) drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres c) pisemnej pisemnie poprzez wysłanie pocztą na adres: Getin Noble Bank SA Biuro Alternatywnych Kanałów SprzedaŜy UP Warszawa 113 Przegródka pocztowa Reklamacja, oprócz dokładnych danych osoby ją składającej (lub danych osoby, w imieniu której jest ona składana), powinna zawierać wskazanie przyczyny jej złoŝenia.

10 3. Z zastrzeŝeniem ust. 4, reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni liczonych od daty ich otrzymania przez Bank, z wyłączeniem reklamacji dotyczących niezgodności w zestawieniu Transakcji albo braku otrzymania zestawienia, które rozpatrywane są niezwłocznie. 4. W uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa powyŝej moŝe zostać przedłuŝony, o czym Bank informuje, wskazując przyczyny opóźnienia wraz z okolicznościami wymagającymi dodatkowych ustaleń oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Termin ten kaŝdorazowo nie będzie jednak dłuŝszy niŝ 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank, za wyjątkiem reklamacji dotyczących Transakcji wykonanych kartą płatniczą, w przypadku których maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 180 dni. 5. JeŜeli z przyczyn niezaleŝnych od Banku niezgodność na Rachunku wynikająca z Transakcji dokonanej przy uŝyciu Karty nie moŝe zostać wyjaśniona niezwłocznie, wówczas Bank moŝe dokonać warunkowego uznania Rachunku kwotą Transakcji będącej przyczyną powstania niezgodności, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ponownego obciąŝenia Rachunku kwotą Transakcji wraz z naleŝnymi opłatami i prowizjami oraz do naliczenia naleŝnych odsetek w sytuacji, gdy po wyjaśnieniu niezgodności okaŝe się, Ŝe Klient ponosi odpowiedzialność za Transakcję. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej niezgodności za zasadną, Bank zwraca kwotę Transakcji na Rachunek Klienta. 6. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, lub innej uzgodnionej ze składającym reklamację. 7. Klient ma prawo wystąpić z powództwem do sądu powszechnego lub polubownego. 8. Bank informuje o moŝliwości zwrócenia się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 9. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 22 Inne postanowienia 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Banku w formie pisemnej lub za pośrednictwem Contact Center albo Systemu transakcyjnego, o ile Bank dla danej zmiany dopuszcza taką formę, o kaŝdej zmianie swoich danych osobowych, podanych w Umowie. 2. Wszelka korespondencja jest wysłana przez Bank poprzez System transakcyjny lub na ostatni adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, o ile Umowa bądź Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa nie określają wymogu pisemnej formy oświadczenia woli. W takim wypadku Bank doręcza korespondencję na adres zamieszkania Klienta (lub adres do korespondencji) wskazany przez Klienta w Umowie Ramowej. 3. Wszelkie dokumenty składane przez Klienta muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. Wszelka komunikacja Banku z Klientem i Klienta z Bankiem będzie prowadzona w języku polskim, w tym języku będą teŝ sporządzane wszelkie dokumenty oraz przekazywane informacje związane z wykonywaniem Umowy W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie zastosowanie mają postanowienia Umowy Ramowej wraz z umową o bankowość elektroniczną Getinonline oraz Regulaminu korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline. 2. W przypadku rozbieŝności w treści postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Bankowości Elektronicznej, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności

Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 27 października 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo- Rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo