Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, lipiec 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, lipiec 2016 r."

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, lipiec 2016 r.!1

2 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa min. maks. 1. 1) Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach, na które bank nie posiada odrębnych umów odnośnie pobierania prowizji 2) Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach: - -TBS Głogów, -Gaz-Rejon Głogów, - PZU Życie SA -Rejon Legnica, - GPK- Głogów, - Master 0,4% 2, 2 0,4% 1,60zł 3) Od wpłat gotówkowych: - za wodę na r-k SM Nadodrze w Głogowie -za czynsz na r-k SM Nadodrze w Głogowie -za gospodarowanie odpadami komunalnymi na r-ki SM Nadodrze w Głogowie 0,4% 0,4% 0,4% 1,60zł 1, 2zł 2. Od wypłat z konta zlecenia do wypłaty, z rachunków bankowych na które bank nie posiada odrębnych umów odnośnie pobierania prowizji 0,1% 1000zł 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały 1) Stali Klienci Banku 2) do 20 szt. 3) ponad 20szt. 0,4% 4. Zastępcza obsługa kasowa klientów do negocjacji banku 5. Za wydanie duplikatu dokumentu 6. Od każdej wpłaty dokonanej przez osoby trzecie na rachunki PWiK Głogów 7. Od każdej wpłaty dokonywanej przez osoby indywidualne na rachunki : -Wspólnot Mieszkaniowych, -Wspólnot Właścicieli Garaży - Ogrodów Działkowych 8. Od wpłat gotówkowych z tytułu opłaty skarbowej dokonywanych : a) na rzecz Urzędów nie posiadających rachunku w naszym Banku b) na rzecz Urzędów posiadających rachunek w naszym Banku 9. Od wpłat gotówkowych na cele charytatywne y 0,1% 1zł 0,1% 1zł 0,4% 2, 0,1% 1zł 10. Od wpłat gotówkowych na ZUS 0,4% 3zł!2

3 11. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego za każdą dyspozycję Rozdział II Obsługa rachunków bankowych 1. Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego 1 b) dodatkowego w celu wyodrębnienia środków pieniężnych c) bieżącego rolniczego d) oszczędnościowo-rozliczeniowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie a) bieżącego 1 b)dodatkowego c) bieżącego rolniczego 3zł 3. Realizacja przelewów: - ELIXIR w formie papierowej - ELIXIR realizowany za pośrednictwem systemu HomeNet/ ecorponet -za realizację przelewu przez Internet - realizacja przelewów za pośrednictwem systemu SORBNET: a/ przelew do kwoty 1mln złotych b/ przelew powyżej 1mln złotych 4. Przelew bankowy wewnętrzny na rachunek prowadzony w BS 3zł 1zł 1zł 40zł 1 5. Za używanie bankowego systemu Homenet/eCorpoNet (miesięcznie) a/ jeżeli odpłatność za realizację przelewów Elixir wynosi 1zł b/ jeżeli odpłatność za realizację przelewów Elixir wynosi 3zł 6. Za korzystanie z bankowego systemu ebanknet do przeglądu rachunków bankowych-miesięcznie max 80zł 0zł 7. Za odblokowanie/ zablokowanie ebanknetu 8. Wprowadzenie dodatkowego użytkownika do ebanknetu 9. Zmiana w karcie uprawnień HomeNet/ ecorponet 10,00 zł 10 1) Prowadzenie rachunku ROR miesięcznie 3zł 2) Prowadzenie rachunku ROR z możliwością dostępu do Internetu 3) Prowadzenie rachunku POL -Konto Student z możliwością dostępu do Internetu 4) Prowadzenie rachunku SENIOR z możliwością dostępu do internetu 5) Prowadzenie rachunku JUNIOR z możliwością dostępu do internetu 4zł!3

4 11. Prowadzenie rachunku bankowego dla organizacji społecznych i podmiotów niefinansowych, miesięcznie -bieżącego -dodatkowego -OSP Dla nowo otwartych rachunków pobiera się prowizję za prowadzenie za każdy rozpoczęty miesiąc Za likwidację rachunku bankowego 13. Za każdą zmianę karty wzorów podpisów na rachunkach bankowych 14. Za portfel do skarbca nocnego oraz klucz od drzwiczek skarbca nocnego, za worek do monet według ceny zakupu podwyższonej o 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT 15. Za skrytki do wyciągów oraz klucz od drzwiczek - rocznie 30zł (w tym 23% VAT) 16. Za wydruk historii operacji z rachunku-za każde rozpoczęte 10 pozycji 17. Za sporządzenie: a) kopii przelewu wydruk z systemu b) kserokopii oryginalnego dokumentu 18. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od każdego czeku 19. a) Za wydanie blankietów czekowych do realizacji czeków gotówkowych i rozrachunkowych posiadaczowi rachunków bankowych, bieżących,pomocniczych i ROR : - blankiety czekowe dla posiadaczy rachunków bankowych 1szt. 2zł - blankiety czekowe dla posiadaczy rachunków ROR 1szt. 0,80zł b) za realizacje przelewu z rachunku ROR na rachunek w innym banku przez Internet c) za realizację przelewu z rachunku ROR na rachunek w innym banku d) opłata za zestaw haseł jednorazowych do rozliczeń przez Internet 1zł 0, e) hasła jednorazowe w formie SMS 1szt. 0,2 2zł f) za realizację przelewu składanego w banku z rachunku SENIOR przekazywane na rachunek w innym banku g) za realizację przelewu składanego w banku z rachunku JUNIOR przekazywane na rachunek w innym banku 1zł 1zł 20. 1). Za dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku na rachunek wierzyciela: a) dla ROR: - na rachunek w innym banku, od każdej operacji 3zł!4

5 - na rachunek BS od każdej operacji 2zł - wewnętrzne zlecenie stałe dotyczące opłat za odpady komunalne,funduszu remontowego, czynszu i wody 0,00 zł b) dla pozostałych rachunków: - na rachunek w innym banku, od każdej operacji 4zł - na rachunek BS od każdej operacji - wewnętrzne zlecenie stałe dotyczące opłat za odpady komunalne,funduszu remontowego, czynszu i wody 2zł 0zł c) dla rachunków SENIOR : - na rachunek w innym banku od każdej operacji 1zł -na rachunek w BS od każdej operacji - wewnętrzne zlecenie stałe dotyczące opłat za odpady komunalne, funduszu remontowego, czynszu i wody 1zł 0zł d) dla rachunków JUNIOR : - na rachunek w innym banku od każdej operacji 1zł - na rachunek w BS od każdej operacji -wewnętrzne zlecenia stałe dotyczące opłat za odpady komunalne, fundusz remontowy, czynszu i wody 1zł 0zł 2) Za powiadomienie o braku środków na rachunku 3) Polecenie zapłaty: a) na rachunek wierzyciela w BS b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela w innym banku c) za zwrot polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłużnika d) odwołanie przez dłużnika zgody na obciążanie rachunku e) zmianę dyspozycji 1zł 21 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: a) o posiadaniu rachunku 30zł b) o stanach i obrotach na rachunku c) sporządzenie opinii dla audytu 100zł d) inne zaświadczenie 40zł 22. Inkasa czeków rozrachunkowych wysyłane listem poleconym 23. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu, za każdą wyegzekwowaną kwotę / opłatę pobiera się od posiadacza rachunku/ 1zł 2zł a) przekazanie jednorazowo całości kwoty 30zł b) przekazanie kwoty należnej w miarę wpływu środków na rachunek 30zł!5

6 c) sprawdzenie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom, określonymi w art. 105 Prawa bankowego za 1 czynność 24. Od wpłat gotówkowych na r-ki w BS 0,15% 2zł 25. Koszty upomnień z tytułu niezapłaconej prowizji-za każde wysłane upomnienie 26. Za wydanie kserokopii: - umowy rachunku bankowego 30zł - karty wzoru podpisu 30zł 27. Za zbiorcze zestawienie opłat i prowizji bankowych - miesięczne - kwartalne - półroczne - roczne 40zł 28. Za sporządzenie załączników do wyciągów( dla budżetu) 0,30zł/szt 29. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem ( prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) 3,00 zł 30. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 10,00 zł 31. Zmiana rachunku na inny prowadzony w BS ( np. Senior) 5,00 zł 32. Usługa jsmsbanknet miesięcznie 3,00 zł 33. Mieszkaniowe rachunki powiernicze na podstawie indywidualnych umów z Klientem Rozdział III Obsługa obrotu oszczędnościowego 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego i lokaty terminowej 2. Wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej utraconej lub wymiany, koszt wg ceny faktycznej: a) a vista 1 b) terminowa 2zł 3. Likwidacja książeczki, koszt wg ceny faktycznej: a) a vista 1 b) terminowa 2zł Jeżeli na r-ku występuje kwota niższa, niż wysokość opłaty wówczas za likwidację należy pobrać kwotę w wysokości środków na rachunku 4. Przepisanie książeczki oszczędnościowej w związku z przelewem praw (cesja) na inną osobę 100zł!6

7 5. Za wydanie zaświadczenia: - o posiadaniu rachunku - o stanach i obrotach na rachunkach 6. a) Złożenie wniosku o umorzenie książeczki b) Umorzenie utraconej książeczki 7. Złożenie i zmiana dyspozycji na wypadek śmierci 20,00 zł 8. Za realizacje przelewu z konta oszczędnościowego na rachunek w innym Banku przez Internet 9. a) Nie pobiera się prowizji za prowadzenie konta oszczędnościowego b)za dokonywanie przelewów z konta oszczędnościowego na rachunek w innym Banku od każdej operacji 2zł 10. Przyjęcie zastrzeżenia dokumentów tożsamości ( za każde zastrzeżenie) 11. Przyjęcie wniosku o udzielenie podmiotowi uprawnionemu zbiorczej informacji o rachunkach w Bankach oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych Rozdział IV Obsługa kredytów, gwarancji i poręczeń bankowych 1. Prowizja od przyznanych kredytów wynosi : 10,00 zł 24,60 zł (w tym 23% VAT) a/ z terminem spłaty do 1 miesiąca 0,1%-0,3% b/ z terminem spłaty powyżej 1 miesiąca do roku 0,3%-1,50% c/ z terminem spłaty powyżej 1 roku 1%-3,50% d/ od kwoty prolongowanego kredytu 0,2%-2% e/ za przejęcie zadłużenia kredytowego od każdej umowy kredytowej: do zł 100zł - powyżej zł 200zł f/ zmiany w umowie kredytowej, umowie gwarancji wprowadzone aneksem 100zł g/ prowizja od kredytów okazjonalnych 3%-8% 2. Za udzielenie przez Bank : a/ poręczenia /od poręczanej kwoty/ w skali roku 1,2%-5% b/ gwarancji od kwoty w skali roku 2%-5% 3. Za sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela: - odpisu umowy o kredyt 30zł!7

8 - za każdy załącznik do umowy 4. Za wydanie klientowi zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu udzielonego kredytu: - za jedną czynność - wydan ie klientom deklaracji dla zwolnienia części spod wpisu hipoteki- bezciężarowe zbycie działki - za jedną czynność - wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania objętego cesją polisy na zabezpieczenie kredytu 5. Za wydanie zaświadczenia : a/ o stanie kredytów 50,00 zł b/ o spłaconych kredytach c/ o historii udzielonego kredytu 100zł d/ zaświadczenie za wykreślenie z zastawu bankowego e/ zaświadczenie za wykreślenie z zastawu rejestrowego 1 f/ zaświadczenie dotyczące zdolności kredytowej klienta 1 6. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku na działalność gospodarczą - za wniosek do kwoty zł - za wniosek do kwoty zł 2 - za wniosek do kwoty zł -za wniosek powyżej zł 7. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność rolniczą udzielany na warunkach preferencyjnych 8. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku: 100zł -kredyt konsumencki ( np. Kredyt gotówkowy, w ROR,) 0,1% - kredyt mieszkaniowy - uniwersalny kredyt hipoteczny - kapitalny 0,1% 9. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku na gwarancje bankowe 0,02% 30zł 10. Koszty upomnienia od kredytów 11. Za wydanie promesy kredytowej 0,1% 500zł 12. Za wydanie promesy na gwarancje 0,1% 500zł 13. Prowizja od przyznanych kredytów dla JST 0%-2% 14. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu na działalność rolniczą na warunkach preferencyjnych - kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego (linia K.O.) 1,85% 0,25%!8

9 15. Za pozyskanie przez Bank odpisu KW ( w razie niedostarczenie przez kredytobiorcę w wyznaczonym przez Bank terminie) -za każdy odpis 16. Przygotowanie wniosku do egzekucji 200 zł 17. Za udzielenie przez Bank gwarancji od kwoty w skali roku, płatne jednorazowo z góry 18. Przypomnienie telefonicznie kredytobiorcy lub poręczyciela o upływie terminu płatności raty kredytu lub odsetek 2%-5% 50,00 zł 19. Wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczenia ( polisa ubezpieczenia) -wysłanie pierwszego pisma -wysłanie kolejnego monitu Rozdział V Weksle 1. Dyskonto weksli / od kwoty na wekslu / przyjętym na podstawie umowy o dyskonto 0,5%-2% 2 2. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia weksla 2+koszty opłat notarialnych 3. Przedstawienie weksla do zapłaty / od jednego weksla/ 0,15% 2 200zł Rozdział VI Pozostałe usługi bankowe 1. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta za 1szt. 2. Za przechowywanie depozytu / miesięcznie / - opłaty nie dotyczą depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp. dobroczyńców na rzecz daru narodowego oraz na zabezpieczenie kredytów udzielonych w BS Głogów - na rzecz innych banków 3. Udzielenie informacji o kredytobiorcy do innego Banku na zasadzie wzajemności 4. Wysłanie informacji o realizacji tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych, ZUS, Komorników od posiadacza rachunku 5. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego brak zajęć komorniczych 6. Blokada przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady cesji środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku: - z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie - z innymi bankami - z innymi podmiotami 7. 1).Telefoniczne udzielenie informacji na hasło miesięcznie 8zł!9

10 2). Udzielenie informacji przez Bankofon - miesięcznie 2zł Rozdział VII Usługi nie przewidziane w taryfie wg umowy z Klientem Rozdział VIII Wszystkie ustalone w Taryfie opłaty i prowizje za czynności bankowe mogą być indywidualnie negocjowane Rozdział IX Karta płatnicza dla osób fizycznych 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty -od każdej karty wydanej do rachunku: a/ Visa Classic Debetowa 1,90zł b/ Visa Classic Debetowa zbliżeniowa c/ MasterCard PayPass d/ Naklejka zbliżeniowa 2,2 2,2 5,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5. Płatność kartą: a/ w punktach handlowo -usługowych w kraju b/ w punktach handlowo -usługowych za granicą c/ we wskazanych kasach Zrzeszenie Banku BPS S.A 0,5% 3zł 6. Wypłaty gotówki: a/ we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga : lista bankomatów dostępna jest w placówkach i na stronie internetowej Banku b/ w pozostałych bankomatach w kraju 4zł c/ w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% d/ we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A e/ w kasie innego banku w kraju f/ w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2% g/ w placówkach Poczty Polskiej h/ wypłata w bankomacie za pomocą biometrii (aplikacja Inter Vein) 0 zł 7. Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2zł 8. Rozpatrzenie reklamacji 9. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3zł 11. Zmiana danych użytkownika karty 3zł!10

11 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000zł 14. Usługi Cashback 0,50 zł 15 Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę Rozdział X Karta Visa Business Debetowa 5,00 zł 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 1,90zł 5. Wydanie duplikatu karty 6. Płatność kartą: a/ w punktach handlowo -usługowych w kraju b/ w punktach handlowo -usługowych za granicą c/ we wskazanych kasach Zrzeszenie Banku BPS S.A 0,5% 3zł 7. Wypłaty gotówki: a/ we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga : lista bankomatów dostępna jest w placówkach i na stronie internetowej Banku b/ w pozostałych bankomatach w kraju 4zł c/ w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% d/ we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A e/ w kasie innego banku w kraju f/ w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2% g/ w placówkach Poczty Polskiej 8. Sprawdzanie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach BZ WBK Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika 12. Zmiana danych użytkownika karty 2zł 3zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000zł!11

12 14. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1500zł 15. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 17. Usługi Cashback 0,50 zł 18 Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę Rozdział XI Opłaty i prowizje bankowe dla rachunków walutowych prowadzonych dla klientów instytucjonalnych i osób fizycznych. 5,00 zł 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 2. Prowadzenie rachunku walutowego - dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc 3. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie (ROR) (Minimalna wpłata przy otwieraniu konta 50EUR, 50USD) 1 dla każdej waluty bez opłat 4. Otwarcie Rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty (ROR) 5. Prowadzenie rachunku walutowego dla osób fizycznych (ROR) 6. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych 7. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dla osób fizycznych (ROR) 3 0,4% 4zł bez oplat 8. Wpłata gotówkowa w walucie obcej na realizacje polecenia zapłaty za granicę -od osób nie posiadających rachunków w BS w Głogowie -od osób posiadających rachunek w BS w Głogowie 9. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana 2% 0,4% a/ w złotych b/ w walucie obcej wypłata w kwocie powyżej EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie obcej należy awizować -5 dni roboczych przed planowanym terminem wypłaty 10. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dla osób fizycznych (ROR) a/ w złotych 4zł 0,3% 4zł b/ w walucie obcej 0,15% 4zł 11. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce (banknoty). Bank nie skupuje bilonu Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczenia emerytalno rentowe 12. Przelewy SEPA Przelewy regulowane!12

13 14. Polecenia wypłaty 15. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 100zł +koszty banków trzecich Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 17. Przelewy SEPA Przelewy regulowane 19. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących okresowej w pkt. 25 w przypadku opcji kosztowej OUR 20. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 22. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 22 a i 22 b pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej z godnie z pkt a) w trybie" pilnym" w EUR, USD i GBP: b) w trybie "przyśpieszonym" w EUR, USD,GBP Zmiany/korekta/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 24. Wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywanie wyłącznie w formie elektronicznej 25. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 80,00 zł 100 zł + koszty banków trzecich 90,00 zł 26. Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym 100 zł + koszty banków trzecich Czeki w obrocie dewizowym 27. Skup czeków podróżniczych Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 28. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A 1!13

14 29. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty własną opłatę 30. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku Inkaso dokumentowe/finansowe 31. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego pobiera się od każdego weksla 32. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla + koszty rzeczywiste 50 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 50 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 33. Oddanie weksla do protestu koszty notarialne Rozdział XII Opłaty i prowizje bankowe dla posiadaczy POL - Konta Student 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Korzystanie z bankowości internetowej 4. Wpłaty na rachunek w kasie BS 5. Wypłaty z rachunku w kasie BS 6. Realizacja przelewu z rachunku na rachunek w innym banku 2zł 7. Realizacja przelewu z rachunku na rachunek w BS 8. Realizacja przelewu z rachunku na rachunek w innym banku przez Internet 0, 9. Realizacja przelewu z rachunku na rachunek w BS przez Internet 10. Oplata za zestaw haseł jednorazowych do rozliczeń przez Internet 11. Hasła jednorazowe w formie SMS 1szt. 0,2 12. Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunku w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku Rozdział XIII Opłaty i prowizje bankowe dla karty kredytowej Visa 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: a/ pobierana w 1 roku użytkowania b/ pobierana w 2 i kolejnym roku użytkowania Oplata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy zł w 12 miesięcznym okresie. 2zł 54zł!14

15 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą Bez opłat 9. Za wydanie karty dodatkowej 54zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: Prowizja naliczana od kwoty wypłaty 11. Wypłata gotówki w bankomatach banków za granicą Uwaga: Prowizja od kwoty wypłaty 3% 2% 12. Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia umowy przez jednostkę Banku 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 16. Generowanie zestawienia operacji na życzenie użytkownika karty za okres przez niego wskazany 17. Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie ( max.ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 18. Zmiana danych użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty 21. Opłata za wykonanie przelewu z rachunku karty 22 Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę Rozdział XIV Opłaty i prowizje bankowe dla karty kredytowej Visa Gold 5,00 zł 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: a/ pobierana w 1 roku użytkowania b/ pobierana w 2 i kolejnym roku użytkowania Uwaga: Oplata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy zł w 12 miesięcznym okresie. 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę!15

16 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 9. Za wydanie karty dodatkowej 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: Prowizja naliczana od kwoty wypłaty 11. Wypłata gotówki w bankomatach banków za granicą Uwaga: Prowizja od kwoty wypłaty 3% 3% 12. Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia umowy przez jednostkę Banku 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 16. Generowanie zestawienia operacji na życzenie użytkownika karty za okres przez niego wskazany 17. Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie ( max.ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 18. Zmiana danych użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty 21. Opłata za wykonanie przelewu z rachunku karty 22 Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę Rozdział XV Opłaty i prowizje bankowe dla karty kredytowej Visa Business Credit 5,00 zł 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty : a) pobierana w 1 roku użytkowania b) pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania Uwaga: Opłata zostaje zniesiona jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła co najmniej zł 4. Wydanie karty dodatkowej 2 5. Wydanie duplikatu karty 2 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 7. Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą.!16

17 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: a/w kraju 3% b/za granicą 3% 9. Przelew z karty ( za przelew) 3% 10. Sprawdzenie salda w bankomacie 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 12. Zmiana danych Użytkownika karty 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 14. Rozpatrzenie reklamacji 15. Obsługa nieterminowej spłaty 16. Minimalna spłata zadłużenia na karcie / miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego/ 17 Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę 5% 100zł 5,00 zł Rozdział XVI Opłaty i prowizje bankowe dla karty kredytowej Visa Business Credit Gold 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty : a/ pobierana w 1 roku użytkowania b/pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania 12 Uwaga: Opłata zostaje zniesiona jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła co najmniej zł 4. Wydanie karty dodatkowej 5. Wydanie duplikatu karty 30zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 7. Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą. 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: a/w kraju 3% b/za granicą 3% 9. Przelew z karty ( za przelew) 3% 10. Sprawdzenie salda w bankomacie 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 12. Zmiana danych Użytkownika karty 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty!17

18 14. Rozpatrzenie reklamacji 15. Obsługa nieterminowej spłaty 16. Minimalna spłata zadłużenia na karcie / miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego/ 17 Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę 5% 100zł 5,00 zł Głogów, dnia r.!18

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, kwiecień 2017 1 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe" zwanej

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo