II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii"

Transkrypt

1 INFORMATORECTS WYDZIAŁGeoinżynieriiGórnictwaiGeologii StudiaStacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007

2 Opracowanie: drinż.andrzejwajda PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 JanuszM.Szafran Projektgraficzny: Projektokładki: DariuszGodlewski Aktualizacja: 10października2007r. 2 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii

3 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska II.WydziałGeoinżynieriiGórnictwaiGeologii...6 I.PolitechnikaWrocławska informacjeogólne OgólneinformacjeoWydziale Władze Struktura Ofertadydaktycznanarokakademicki2007/ Siedziba KoordynatorzyWydziałowi Studianiestacjonarne Studiastacjonarne...6 III.Kierunkikształcenia Warunkiprzyjęćnastudia Zasadyocenianiaiegzaminowania Studiadoktoranckie Górnictwoigeologia WarunkiprzyjęćnastudiaIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIIstopnia Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta ukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Opisy Planystudiów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIIstopnia...32 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii 3 Spis treści

4 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/ WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii

5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska tel dziekan tel dziekanat pl.teatralny2,00-000wrocław,bud.k-3,pok.304,306,307 II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii Kierownikdziekanatu: Prodziekani: Dziekan:prof.drhab.inż.LechGładysiewicz drpawełzagożdżonds.studenckich drinż.andrzejwajdads.dydaktyki prof.drhab.inż.jandrzymałads.naukiirozwojukadrynaukowej ds.programusocrates-erasmus:drinż.gabrielapaszkowska, [wpisujewydział] [wpisujewydział niewięcejniżpółstrony] systemistopieństudiów, systemistopieństudiów. InstytutGórnictwa ZakładGeologiiStosowanej,OdwadnianiaiEkologii ZakładGórnictwaOdkrywkowego ZakładGórnictwaPodziemnego ZakładSystemówMaszynowych WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii 5 1. Siedziba 2. Władze 3. Koordynatorzy Wydziałowi 4. Ogólne informacje o Wydziale 5. Struktura

6 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 ZakładWentylacji,PożarówiBezpieczeństwaPracy ZamiejscowyOśrodekDydaktycznywWałbrzychu ZakładPrzeróbkiKopaliniOdpadów ZakładGeotechnikiGórniczej ZakładGeodezjiiGeoinformatyki ZakładGeologiiiWódMineralnych ZamiejscowyOśrodekDydaktycznywLegnicy ul.armiikrajowej78,58-302wałbrzych Dyrektor:drinż.JerzyBartoszewski ul.batorego9,59-220legnica tel.: Dyrektor:drStanisławŚlusarczyk tel.: GórnictwoiGeologia Kierunek Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany tytuł Kierunek STUDIAIISTOPNIA Specjalność trwania wsem. Czas 7 Uzyskany inżynier tytuł 6 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne 6. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne STUDIAISTOPNIA Górnictwo i Geologia Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Zarządzanie eksploatacją maszyn Geologia poszukiwawcza i górnicza Gospodarka surowcami i ochrona środowiska Geoinformatyka Geoinzynieria 3 magister

7 Kierunek STUDIAISTOPNIA Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany Kierunek STUDIAIISTOPNIA Pakiet informacyjny Specjalność ECTS 2007/2008 Politechnika trwania tytuł Wrocławska wsem. Czas Uzyskany tytuł 6.2. Studia niestacjonarne Górnictwo i Geologia 8 inżynier Górnictwo i Geologia Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Zarządzanie eksploatacją maszyn Geologia poszukiwawcza i górnicza Gospodarka surowcami i ochrona środowiska Geoinformatyka Geoinzynieria 4 magister 6.3. Studia doktoranckie Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w następujących dyscyplinach: Górnictwo i geologia inżynierska 7. Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Legnicy. Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów: dla kierunku Górnictwo i Geologia: matematyka, fizyka, język polski, język obcy Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 7

8 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Warunki przyjęć na studia II stopnia Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia na kierunku: Automatyka i robotyka, Budownictwo, Elektrotechnika, Geodezja i kartografia, Geografia, Geologia, Górnictwo i geologia, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona środowiska, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci wyżej wymienionych kierunków, z wyjątkiem kierunku Górnictwo i geologia, którzy chcą ubiegać się o uprawnienia do pracy w górnictwie muszą w trakcie studiów uzupełnić przedmioty ze studiów I stopnia wymagane przy zatwierdzeniach dozoru górniczego. Absolwenci studiów licencjackich muszą zaliczyć semestr zerowy (wyrównawczy) i uzyskać 30 pkt ECTS Warunki przyjęć na studia III stopnia Rozmowa kwalifikacyjna przed Wydziałową Komisją ds. Studiów Doktoranckich z udziałem opiekunów naukowych przeprowadzana według zasad ustalanych przez Radę Wydziału. wpolitechnicewrocławskiejopisocenstosowanych Ocenystosowane 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry Każdy kurs oraz każda grupa kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub może odbyć się w języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując kursu końcowego danej, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych tej. 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). 8 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

9 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy kursu lub, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/ dla odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do wszystkich i grup do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a realizowanych w letniej przerwie semestralnej w wyznaczonym przez dziekana terminie. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku należących do. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych tej. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 9

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 III. Kierunki kształcenia 1. Górnictwo i Geologia 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy zwanych naukami technicznymi i naukami o ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej(mat fiz chem, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce). Studia na kierunku Górnictwo i Geologia mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne powinni być przygotowani do pracy inżynierskiej i naukowej nie tylko w górnictwie i geologii ale w wielu innych obszarach pokrewnych Sylwetka absolwenta Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a także specjalistycznych objętych programem studiów. Otrzyma przygotowanie do organizacji, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko. Będzie przygotowany do kierowania procesami wydobywczymi, do eksploatacji i nadzoru urządzeń oraz układów technologicznych. Będzie miał opanowane wiadomości dotyczące nowoczesnych technik i technologii, metod organizacji produkcji, sposobów ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z zastosowania środków technicznych na potrzeby eksploatacji oraz gospodarki maszynami górniczymi. Będzie posiadał znajomośc zasad racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin i surowców wtórnych oraz ochrony środowiska naturalnego, jak również odtwarzania naturalnego środowiska na terenach poeksploatacyjnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, geotechnicznych, a także w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżynier po złożeniu pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie i zdaniu egzaminu dyplomowego z następujących zagadnień: 1. Geologia i hydrogeologia głównych złóż kopalin w Polsce 2. Zasady i kryteria wyboru sposobu eksploatacji 3. Sposoby udostępniania złóż 4. Systemy i technologie eksploatacji podziemnej i odkrywkowej 5. Rodzaje i sposoby urabiania skał 6. Technologie i sposoby pracy maszyn górniczych 7. Transport kopalniany 8. Podstawowe procesy przeróbcze i obróbcze 10 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

11 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK,GórnictwoiGeologia 9. Wentylacja kopalń, pożary podziemne ROKI,SEMESTR1 10. BHP i ratownictwo górnicze Kursyobowiązkowe: 11. Odwadniane i odgazowanie kopalń Kodkursu/ 12. Rekultywacja wyrobisk i ochrona środowiska 13. Ekonomika, organizacja i zarządzanie w górnictwie wćlpszzucnpsects Nazwakursu/ liczbagodzin studiaistopnia,stacjonarne 8 (ZolubE) 1.4. Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia Analiza 1 MAP matematyczna I Dyplom ukończenia studiów I stopnia upoważnia do kontynuacji studiów na II stopniu na kierunku Górnictwo i geologia oraz na kierunkach pokrewnych. 4 6 E Algebra z 2 2 MAO1029 geometrią E analityczną 4 Podstawy 3 GGG E górnictwa Geometria wykreślna 4 MMG Zo rysunek techniczny Technologie 5 INZ Zo informacyjne Podstawy 6 EKG E ekonomii Podstawy ekologii 7 OSG1101 i ochrony Zo środowiska 8 PHM Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 MAP2017 Analiza matematyczna II E 2 FZP1011 Fizyka I E 3 CHG2101 Chemia E 4 GKG MMG2101 Geodezja inżynierska Mechanika techniczna Zo E RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GEG2101 Podstawy geologii E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 MMG3101 Wytrzymałość materiałów E 2 GEG3102 Hydrogeologia E 3 Język obcy Zo 4 MAP GGG3101 Statystyka matematyczna Mechanika gruntów Zo E 6 ING3101 Informatyka Zo 7 FZP1012 FizykaII E 8 WF Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

13 Grupy obowiązkowych 1 GE3101 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Mineralogia i petrologia E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 GGG GEG4101 Eksploatacja odkrywkowa Geologia złożowa i górnicza E E 3 GGG4103 Wiertnictwo Zo 4 GGG4104 Przeróbka I Zo 5 GGG4105 Mechanika górotworu E 6 Język obcy E 7 WF Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK III, SEMESTR 5 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 ELF5102 Elektrotechnika E 2 GGG5102 Przeróbka II E 3 GGG GKG GGG5104 Eksploatacja podziemna Miernictwo górnicze Odwadnianie kopalń E Zo E RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Grupy obowiązkowych 1 MMG5101 Podstawy budowy maszyn Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK III, SEMESTR 6 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 GGG EKG MMG GGG Wentylacja i pożary I Ekonomika w górnictwie Systemy maszynowe BHP i ratownictwo I Przedmiot wybieralny E E E E Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG6101 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

15 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK IV, SEMESTR 7 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 PRG GGG GGG GGG7106 Prawo geologiczne i górnicze Wentylacja i pożary II BHP i ratownictwo II Seminarium dyplomowe Zo E E Zo 5 GGG7107 Praca dyplomowa Zo 6 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG7104 Gospodarka złożem i zarządzanie produkcją Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Plan studiów stacjonarnych II stopnia KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG1301 Eksploatacja odkrywkowa E 2 GEG1301 Geostatystyka Zo Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ GGG ZMG FZP GEG1302 Mechanika górotworu Modele decyzyjne w zarządzaniu Fizyka-budowa materii Geologia złóż i techniki poszukiwania złóż w ć l p s E Zo Zo E 7 GFG1301 AutoCad Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 MMG GGG ING GKG ELF GGG GGG Systemy maszynowe Eksploatacja podziemna Projektowanie kopalń wspomagane komputerowo Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Automatyka przemysłowa Geotechniczne zabezpieczenie eksploatacji Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny E E E Zo Zo E Zo Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

17 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe 1 PRG3301 Prawo geologicznogórnicze i ratownictwo E 2 GGG3305 BHP Zo 3 GGG ZMG GGG3307 Wentylacja i pożary Zarządzanie finansami Seminarium dyplomowe E E Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG OSG3302 Systemy przeróbcze Zarządzanie środowiskiem E Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG ZMG1301 Eksploatacja odkrywkowa Modele decyzyjne w zarządzaniu E Zo Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 17

18 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ MMG MMG FZP GEG1302 Drgania i hałas środowisku Mobilne maszyny robocze Fizyka-budowa materii Geologia złóż i techniki poszukiwania złóż w ć l p s E Zo Zo E 7 GFG1301 AutoCad Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ZMG MMG GGG MMG ELF MMG GGG Planowanie i organizacja remontów Tribologia i techniki uszczelnień Eksploatacja podziemna Systemy maszynowe Automatyka przemysłowa Diagnostyka w eksploatacji maszyn Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo E E Zo E Zo Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

19 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 PRG3301 Prawo geologicznogórnicze i ratownictwo E 2 GGG3305 BHP Zo 3 ZMG GGG GGG3307 Zarządzanie finansami Wentylacja i pożary Seminarium dyplomowe E E Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG OSG3302 Systemy przeróbcze Zarządzanie środowiskiem E Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 CHG1301 Geochemia E 3 GEG1303 Metodyka poszukiwania i rozpoznawania złóż E Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 19

20 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 w ć l p s 4 GEG1301 Geostatystyka Zo 5 Język obcy E 6 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG2305 Geofizyka E 2 GEG2301 Geologia złóż E 3 GEG2302 Geologia górnicza E 4 GEG2303 Modelowanie złóż Zo 5 GGG Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ZMG GEG GGG3307 Zarządzanie finansami Geologiczno górnicze warunki Eksploatacji Seminarium dyplomowe E E Zo 4 Praca dyplomowa Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

21 Grupy obowiązkowych 1 GGG GEG OSG3302 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Metody badań surowców mineralnych Geologia gospodarcza Zarządzanie środowiskiem E Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowiska ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 GEG1301 Geostatystyka Zo 3 GEG GGG ING GGG1303 Geologia złożowa i gospodarcza Dawne i współczesne górnictwo Metody i narzędzia GIS Właściwości fizyczne i użytkowe minerałów i skał E E Zo Zo 7 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowiska ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GEG2304 Geologia wód mineralnych i termalnych E Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 21

22 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ OSG GGG EKG2301 Gospodarka wodna Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych E E Zo 5 GGG2308 BHP Zo 6 7 GGG2303 Przedmiot wybieralny Seminarium dyplomowe Zo Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG2306 Systemy przeróbcze E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowisk ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 OSG ZMG OSG GEG3309 Gospodarka odpadami Zarządzanie finansami Szkody odszkodowania Interdyscyplinarne zagadnienia w geotechnologii E E Zo Zo 22 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

23 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 5 GGG3307 Seminarium dyplomowe Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG3302 Zarządzanie środowiskiem Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 GEG1301 Geostatystyka Zo 3 ING GFG1302 Systemy analiz przestrzennych w GIS Grafika komputerowa i kartografia numeryczna E Zo 5 ING1303 Bazy danych Zo 6 GKG ING1304 Techniki satelitarne w geologii, górnictwie i nawigacji Systemy odniesień przestrzennych E Zo 8 Język obcy E RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 23

24 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ING GGG ING GKG ING GKG GGG Modelowanie obiektów przestrzennych Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Budowa projektów GIS Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Internetowe bazy danych, komunikacja internetowa Fotogrametria z teledetekcją Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo E Zo Zo E Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ING ZMG ZMG GEG3303 Zarządzanie informacją przestrzenną Zarządzanie projektami inwestycyjnymi Zarządzanie finansami Geologia dynamiczna w środowisku GIS Zo Zo E Zo 24 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

25 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 5 GGG3307 Seminarium dyplomowe Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo 7 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG3302 Zarządzanie środowiskiem Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GEG GGG FZP GGG GGG GGG GGG1310 Geologia inżynierska Geofizyka górnicza Fizyka budowa materii Materiały konstrukcji geoinżynierskich Reologia skał i gruntów Geotechnika budowle ziemne i metody ich stabilizacji Przewietrzanie i zagrożenia pożarowe w budownictwie podziemnym E Zo Zo Zo E E E 8 GFG1301 AutoCad Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 25

26 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG2309 Stateczność i obudowa wyrobisk podziemnych E 2 OSG2302 Zagrożenia wodne E 3 GGG GGG ING GGG Tąpania i wstrząsy w kopalniach Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Wspomaganie komputerowe projektowania budowli ziemnych i konstrukcji podziemnych Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny E Zo Zo Zo Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG GGG GGG3313 Budownictwo specjalne na terenach górniczych Podziemne magazyny i składowiska Rozpoznanie i dokumentacja geotechniczna Zo E Zo 26 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści INFORMATORECTS WYDZIAŁMECHANICZNO-ENERGETYCZNY StudiastacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.mariamazur PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 drinż.tomaszhardy

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Nazwa studiów podyplomowych: Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji Nazwa modułu w języku angielskim Basis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Mój 1. Wykład z Geodezji i Kartografii na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 08.10.2014 Wydział Architektury I rok GP i Kartografia... nie będzie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr 1V. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Krystian Probierz*, Piotr Strzałkowski* SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Fundamentals of sciences of Earth. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1

Fundamentals of sciences of Earth. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Podstawy nauk o Ziemi Fundamentals of sciences

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Gospodarka odpadami Waste

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 Strona 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe (osób będących obywatelami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LIPCU-WRZEŚNIU 2014 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe)

1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Spis treści Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe)... 1 Warunki przyjęć... 2 Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego... 2 Warunki przyjęć na

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe Nazwa modułu: Układy technologiczne w górnictwie surowców Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Podstawy modelowania matematycznego Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat świadczone usługi edukacyjne dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw

Bardziej szczegółowo