II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii"

Transkrypt

1 INFORMATORECTS WYDZIAŁGeoinżynieriiGórnictwaiGeologii StudiaStacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007

2 Opracowanie: drinż.andrzejwajda PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 JanuszM.Szafran Projektgraficzny: Projektokładki: DariuszGodlewski Aktualizacja: 10października2007r. 2 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii

3 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska II.WydziałGeoinżynieriiGórnictwaiGeologii...6 I.PolitechnikaWrocławska informacjeogólne OgólneinformacjeoWydziale Władze Struktura Ofertadydaktycznanarokakademicki2007/ Siedziba KoordynatorzyWydziałowi Studianiestacjonarne Studiastacjonarne...6 III.Kierunkikształcenia Warunkiprzyjęćnastudia Zasadyocenianiaiegzaminowania Studiadoktoranckie Górnictwoigeologia WarunkiprzyjęćnastudiaIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIIstopnia Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta ukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Opisy Planystudiów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIIstopnia...32 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii 3 Spis treści

4 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/ WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii

5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska tel dziekan tel dziekanat pl.teatralny2,00-000wrocław,bud.k-3,pok.304,306,307 II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii Kierownikdziekanatu: Prodziekani: Dziekan:prof.drhab.inż.LechGładysiewicz drpawełzagożdżonds.studenckich drinż.andrzejwajdads.dydaktyki prof.drhab.inż.jandrzymałads.naukiirozwojukadrynaukowej ds.programusocrates-erasmus:drinż.gabrielapaszkowska, [wpisujewydział] [wpisujewydział niewięcejniżpółstrony] systemistopieństudiów, systemistopieństudiów. InstytutGórnictwa ZakładGeologiiStosowanej,OdwadnianiaiEkologii ZakładGórnictwaOdkrywkowego ZakładGórnictwaPodziemnego ZakładSystemówMaszynowych WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii 5 1. Siedziba 2. Władze 3. Koordynatorzy Wydziałowi 4. Ogólne informacje o Wydziale 5. Struktura

6 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 ZakładWentylacji,PożarówiBezpieczeństwaPracy ZamiejscowyOśrodekDydaktycznywWałbrzychu ZakładPrzeróbkiKopaliniOdpadów ZakładGeotechnikiGórniczej ZakładGeodezjiiGeoinformatyki ZakładGeologiiiWódMineralnych ZamiejscowyOśrodekDydaktycznywLegnicy ul.armiikrajowej78,58-302wałbrzych Dyrektor:drinż.JerzyBartoszewski ul.batorego9,59-220legnica tel.: Dyrektor:drStanisławŚlusarczyk tel.: GórnictwoiGeologia Kierunek Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany tytuł Kierunek STUDIAIISTOPNIA Specjalność trwania wsem. Czas 7 Uzyskany inżynier tytuł 6 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne 6. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne STUDIAISTOPNIA Górnictwo i Geologia Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Zarządzanie eksploatacją maszyn Geologia poszukiwawcza i górnicza Gospodarka surowcami i ochrona środowiska Geoinformatyka Geoinzynieria 3 magister

7 Kierunek STUDIAISTOPNIA Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany Kierunek STUDIAIISTOPNIA Pakiet informacyjny Specjalność ECTS 2007/2008 Politechnika trwania tytuł Wrocławska wsem. Czas Uzyskany tytuł 6.2. Studia niestacjonarne Górnictwo i Geologia 8 inżynier Górnictwo i Geologia Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Zarządzanie eksploatacją maszyn Geologia poszukiwawcza i górnicza Gospodarka surowcami i ochrona środowiska Geoinformatyka Geoinzynieria 4 magister 6.3. Studia doktoranckie Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w następujących dyscyplinach: Górnictwo i geologia inżynierska 7. Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Legnicy. Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów: dla kierunku Górnictwo i Geologia: matematyka, fizyka, język polski, język obcy Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 7

8 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Warunki przyjęć na studia II stopnia Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia na kierunku: Automatyka i robotyka, Budownictwo, Elektrotechnika, Geodezja i kartografia, Geografia, Geologia, Górnictwo i geologia, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona środowiska, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci wyżej wymienionych kierunków, z wyjątkiem kierunku Górnictwo i geologia, którzy chcą ubiegać się o uprawnienia do pracy w górnictwie muszą w trakcie studiów uzupełnić przedmioty ze studiów I stopnia wymagane przy zatwierdzeniach dozoru górniczego. Absolwenci studiów licencjackich muszą zaliczyć semestr zerowy (wyrównawczy) i uzyskać 30 pkt ECTS Warunki przyjęć na studia III stopnia Rozmowa kwalifikacyjna przed Wydziałową Komisją ds. Studiów Doktoranckich z udziałem opiekunów naukowych przeprowadzana według zasad ustalanych przez Radę Wydziału. wpolitechnicewrocławskiejopisocenstosowanych Ocenystosowane 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry Każdy kurs oraz każda grupa kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub może odbyć się w języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując kursu końcowego danej, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych tej. 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). 8 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

9 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy kursu lub, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/ dla odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do wszystkich i grup do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a realizowanych w letniej przerwie semestralnej w wyznaczonym przez dziekana terminie. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku należących do. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych tej. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 9

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 III. Kierunki kształcenia 1. Górnictwo i Geologia 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy zwanych naukami technicznymi i naukami o ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej(mat fiz chem, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce). Studia na kierunku Górnictwo i Geologia mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne powinni być przygotowani do pracy inżynierskiej i naukowej nie tylko w górnictwie i geologii ale w wielu innych obszarach pokrewnych Sylwetka absolwenta Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a także specjalistycznych objętych programem studiów. Otrzyma przygotowanie do organizacji, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko. Będzie przygotowany do kierowania procesami wydobywczymi, do eksploatacji i nadzoru urządzeń oraz układów technologicznych. Będzie miał opanowane wiadomości dotyczące nowoczesnych technik i technologii, metod organizacji produkcji, sposobów ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z zastosowania środków technicznych na potrzeby eksploatacji oraz gospodarki maszynami górniczymi. Będzie posiadał znajomośc zasad racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin i surowców wtórnych oraz ochrony środowiska naturalnego, jak również odtwarzania naturalnego środowiska na terenach poeksploatacyjnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, geotechnicznych, a także w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżynier po złożeniu pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie i zdaniu egzaminu dyplomowego z następujących zagadnień: 1. Geologia i hydrogeologia głównych złóż kopalin w Polsce 2. Zasady i kryteria wyboru sposobu eksploatacji 3. Sposoby udostępniania złóż 4. Systemy i technologie eksploatacji podziemnej i odkrywkowej 5. Rodzaje i sposoby urabiania skał 6. Technologie i sposoby pracy maszyn górniczych 7. Transport kopalniany 8. Podstawowe procesy przeróbcze i obróbcze 10 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

11 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK,GórnictwoiGeologia 9. Wentylacja kopalń, pożary podziemne ROKI,SEMESTR1 10. BHP i ratownictwo górnicze Kursyobowiązkowe: 11. Odwadniane i odgazowanie kopalń Kodkursu/ 12. Rekultywacja wyrobisk i ochrona środowiska 13. Ekonomika, organizacja i zarządzanie w górnictwie wćlpszzucnpsects Nazwakursu/ liczbagodzin studiaistopnia,stacjonarne 8 (ZolubE) 1.4. Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia Analiza 1 MAP matematyczna I Dyplom ukończenia studiów I stopnia upoważnia do kontynuacji studiów na II stopniu na kierunku Górnictwo i geologia oraz na kierunkach pokrewnych. 4 6 E Algebra z 2 2 MAO1029 geometrią E analityczną 4 Podstawy 3 GGG E górnictwa Geometria wykreślna 4 MMG Zo rysunek techniczny Technologie 5 INZ Zo informacyjne Podstawy 6 EKG E ekonomii Podstawy ekologii 7 OSG1101 i ochrony Zo środowiska 8 PHM Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 MAP2017 Analiza matematyczna II E 2 FZP1011 Fizyka I E 3 CHG2101 Chemia E 4 GKG MMG2101 Geodezja inżynierska Mechanika techniczna Zo E RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GEG2101 Podstawy geologii E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 MMG3101 Wytrzymałość materiałów E 2 GEG3102 Hydrogeologia E 3 Język obcy Zo 4 MAP GGG3101 Statystyka matematyczna Mechanika gruntów Zo E 6 ING3101 Informatyka Zo 7 FZP1012 FizykaII E 8 WF Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

13 Grupy obowiązkowych 1 GE3101 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Mineralogia i petrologia E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 GGG GEG4101 Eksploatacja odkrywkowa Geologia złożowa i górnicza E E 3 GGG4103 Wiertnictwo Zo 4 GGG4104 Przeróbka I Zo 5 GGG4105 Mechanika górotworu E 6 Język obcy E 7 WF Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK III, SEMESTR 5 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 ELF5102 Elektrotechnika E 2 GGG5102 Przeróbka II E 3 GGG GKG GGG5104 Eksploatacja podziemna Miernictwo górnicze Odwadnianie kopalń E Zo E RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Grupy obowiązkowych 1 MMG5101 Podstawy budowy maszyn Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK III, SEMESTR 6 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 GGG EKG MMG GGG Wentylacja i pożary I Ekonomika w górnictwie Systemy maszynowe BHP i ratownictwo I Przedmiot wybieralny E E E E Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG6101 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

15 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK IV, SEMESTR 7 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 PRG GGG GGG GGG7106 Prawo geologiczne i górnicze Wentylacja i pożary II BHP i ratownictwo II Seminarium dyplomowe Zo E E Zo 5 GGG7107 Praca dyplomowa Zo 6 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG7104 Gospodarka złożem i zarządzanie produkcją Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Plan studiów stacjonarnych II stopnia KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG1301 Eksploatacja odkrywkowa E 2 GEG1301 Geostatystyka Zo Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ GGG ZMG FZP GEG1302 Mechanika górotworu Modele decyzyjne w zarządzaniu Fizyka-budowa materii Geologia złóż i techniki poszukiwania złóż w ć l p s E Zo Zo E 7 GFG1301 AutoCad Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 MMG GGG ING GKG ELF GGG GGG Systemy maszynowe Eksploatacja podziemna Projektowanie kopalń wspomagane komputerowo Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Automatyka przemysłowa Geotechniczne zabezpieczenie eksploatacji Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny E E E Zo Zo E Zo Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

17 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe 1 PRG3301 Prawo geologicznogórnicze i ratownictwo E 2 GGG3305 BHP Zo 3 GGG ZMG GGG3307 Wentylacja i pożary Zarządzanie finansami Seminarium dyplomowe E E Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG OSG3302 Systemy przeróbcze Zarządzanie środowiskiem E Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG ZMG1301 Eksploatacja odkrywkowa Modele decyzyjne w zarządzaniu E Zo Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 17

18 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ MMG MMG FZP GEG1302 Drgania i hałas środowisku Mobilne maszyny robocze Fizyka-budowa materii Geologia złóż i techniki poszukiwania złóż w ć l p s E Zo Zo E 7 GFG1301 AutoCad Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ZMG MMG GGG MMG ELF MMG GGG Planowanie i organizacja remontów Tribologia i techniki uszczelnień Eksploatacja podziemna Systemy maszynowe Automatyka przemysłowa Diagnostyka w eksploatacji maszyn Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo E E Zo E Zo Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

19 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 PRG3301 Prawo geologicznogórnicze i ratownictwo E 2 GGG3305 BHP Zo 3 ZMG GGG GGG3307 Zarządzanie finansami Wentylacja i pożary Seminarium dyplomowe E E Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG OSG3302 Systemy przeróbcze Zarządzanie środowiskiem E Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 CHG1301 Geochemia E 3 GEG1303 Metodyka poszukiwania i rozpoznawania złóż E Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 19

20 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 w ć l p s 4 GEG1301 Geostatystyka Zo 5 Język obcy E 6 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG2305 Geofizyka E 2 GEG2301 Geologia złóż E 3 GEG2302 Geologia górnicza E 4 GEG2303 Modelowanie złóż Zo 5 GGG Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ZMG GEG GGG3307 Zarządzanie finansami Geologiczno górnicze warunki Eksploatacji Seminarium dyplomowe E E Zo 4 Praca dyplomowa Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

21 Grupy obowiązkowych 1 GGG GEG OSG3302 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Metody badań surowców mineralnych Geologia gospodarcza Zarządzanie środowiskiem E Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowiska ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 GEG1301 Geostatystyka Zo 3 GEG GGG ING GGG1303 Geologia złożowa i gospodarcza Dawne i współczesne górnictwo Metody i narzędzia GIS Właściwości fizyczne i użytkowe minerałów i skał E E Zo Zo 7 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowiska ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GEG2304 Geologia wód mineralnych i termalnych E Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 21

22 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ OSG GGG EKG2301 Gospodarka wodna Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych E E Zo 5 GGG2308 BHP Zo 6 7 GGG2303 Przedmiot wybieralny Seminarium dyplomowe Zo Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG2306 Systemy przeróbcze E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowisk ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 OSG ZMG OSG GEG3309 Gospodarka odpadami Zarządzanie finansami Szkody odszkodowania Interdyscyplinarne zagadnienia w geotechnologii E E Zo Zo 22 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

23 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 5 GGG3307 Seminarium dyplomowe Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG3302 Zarządzanie środowiskiem Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 GEG1301 Geostatystyka Zo 3 ING GFG1302 Systemy analiz przestrzennych w GIS Grafika komputerowa i kartografia numeryczna E Zo 5 ING1303 Bazy danych Zo 6 GKG ING1304 Techniki satelitarne w geologii, górnictwie i nawigacji Systemy odniesień przestrzennych E Zo 8 Język obcy E RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 23

24 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ING GGG ING GKG ING GKG GGG Modelowanie obiektów przestrzennych Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Budowa projektów GIS Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Internetowe bazy danych, komunikacja internetowa Fotogrametria z teledetekcją Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo E Zo Zo E Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ING ZMG ZMG GEG3303 Zarządzanie informacją przestrzenną Zarządzanie projektami inwestycyjnymi Zarządzanie finansami Geologia dynamiczna w środowisku GIS Zo Zo E Zo 24 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

25 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 5 GGG3307 Seminarium dyplomowe Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo 7 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG3302 Zarządzanie środowiskiem Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GEG GGG FZP GGG GGG GGG GGG1310 Geologia inżynierska Geofizyka górnicza Fizyka budowa materii Materiały konstrukcji geoinżynierskich Reologia skał i gruntów Geotechnika budowle ziemne i metody ich stabilizacji Przewietrzanie i zagrożenia pożarowe w budownictwie podziemnym E Zo Zo Zo E E E 8 GFG1301 AutoCad Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 25

26 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG2309 Stateczność i obudowa wyrobisk podziemnych E 2 OSG2302 Zagrożenia wodne E 3 GGG GGG ING GGG Tąpania i wstrząsy w kopalniach Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Wspomaganie komputerowe projektowania budowli ziemnych i konstrukcji podziemnych Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny E Zo Zo Zo Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG GGG GGG3313 Budownictwo specjalne na terenach górniczych Podziemne magazyny i składowiska Rozpoznanie i dokumentacja geotechniczna Zo E Zo 26 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia Absolwenci

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI M_ZI_S_1_01a ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy 1A- Angielski B2 Foreign Language 1A English B2 angielski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo