II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii"

Transkrypt

1 INFORMATORECTS WYDZIAŁGeoinżynieriiGórnictwaiGeologii StudiaStacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007

2 Opracowanie: drinż.andrzejwajda PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 JanuszM.Szafran Projektgraficzny: Projektokładki: DariuszGodlewski Aktualizacja: 10października2007r. 2 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii

3 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska II.WydziałGeoinżynieriiGórnictwaiGeologii...6 I.PolitechnikaWrocławska informacjeogólne OgólneinformacjeoWydziale Władze Struktura Ofertadydaktycznanarokakademicki2007/ Siedziba KoordynatorzyWydziałowi Studianiestacjonarne Studiastacjonarne...6 III.Kierunkikształcenia Warunkiprzyjęćnastudia Zasadyocenianiaiegzaminowania Studiadoktoranckie Górnictwoigeologia WarunkiprzyjęćnastudiaIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIIstopnia Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta ukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Opisy Planystudiów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIIstopnia...32 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii 3 Spis treści

4 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/ WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii

5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska tel dziekan tel dziekanat pl.teatralny2,00-000wrocław,bud.k-3,pok.304,306,307 II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii Kierownikdziekanatu: Prodziekani: Dziekan:prof.drhab.inż.LechGładysiewicz drpawełzagożdżonds.studenckich drinż.andrzejwajdads.dydaktyki prof.drhab.inż.jandrzymałads.naukiirozwojukadrynaukowej ds.programusocrates-erasmus:drinż.gabrielapaszkowska, [wpisujewydział] [wpisujewydział niewięcejniżpółstrony] systemistopieństudiów, systemistopieństudiów. InstytutGórnictwa ZakładGeologiiStosowanej,OdwadnianiaiEkologii ZakładGórnictwaOdkrywkowego ZakładGórnictwaPodziemnego ZakładSystemówMaszynowych WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii 5 1. Siedziba 2. Władze 3. Koordynatorzy Wydziałowi 4. Ogólne informacje o Wydziale 5. Struktura

6 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 ZakładWentylacji,PożarówiBezpieczeństwaPracy ZamiejscowyOśrodekDydaktycznywWałbrzychu ZakładPrzeróbkiKopaliniOdpadów ZakładGeotechnikiGórniczej ZakładGeodezjiiGeoinformatyki ZakładGeologiiiWódMineralnych ZamiejscowyOśrodekDydaktycznywLegnicy ul.armiikrajowej78,58-302wałbrzych Dyrektor:drinż.JerzyBartoszewski ul.batorego9,59-220legnica tel.: Dyrektor:drStanisławŚlusarczyk tel.: GórnictwoiGeologia Kierunek Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany tytuł Kierunek STUDIAIISTOPNIA Specjalność trwania wsem. Czas 7 Uzyskany inżynier tytuł 6 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne 6. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne STUDIAISTOPNIA Górnictwo i Geologia Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Zarządzanie eksploatacją maszyn Geologia poszukiwawcza i górnicza Gospodarka surowcami i ochrona środowiska Geoinformatyka Geoinzynieria 3 magister

7 Kierunek STUDIAISTOPNIA Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany Kierunek STUDIAIISTOPNIA Pakiet informacyjny Specjalność ECTS 2007/2008 Politechnika trwania tytuł Wrocławska wsem. Czas Uzyskany tytuł 6.2. Studia niestacjonarne Górnictwo i Geologia 8 inżynier Górnictwo i Geologia Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż Zarządzanie eksploatacją maszyn Geologia poszukiwawcza i górnicza Gospodarka surowcami i ochrona środowiska Geoinformatyka Geoinzynieria 4 magister 6.3. Studia doktoranckie Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w następujących dyscyplinach: Górnictwo i geologia inżynierska 7. Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Legnicy. Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów: dla kierunku Górnictwo i Geologia: matematyka, fizyka, język polski, język obcy Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 7

8 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Warunki przyjęć na studia II stopnia Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia na kierunku: Automatyka i robotyka, Budownictwo, Elektrotechnika, Geodezja i kartografia, Geografia, Geologia, Górnictwo i geologia, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona środowiska, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci wyżej wymienionych kierunków, z wyjątkiem kierunku Górnictwo i geologia, którzy chcą ubiegać się o uprawnienia do pracy w górnictwie muszą w trakcie studiów uzupełnić przedmioty ze studiów I stopnia wymagane przy zatwierdzeniach dozoru górniczego. Absolwenci studiów licencjackich muszą zaliczyć semestr zerowy (wyrównawczy) i uzyskać 30 pkt ECTS Warunki przyjęć na studia III stopnia Rozmowa kwalifikacyjna przed Wydziałową Komisją ds. Studiów Doktoranckich z udziałem opiekunów naukowych przeprowadzana według zasad ustalanych przez Radę Wydziału. wpolitechnicewrocławskiejopisocenstosowanych Ocenystosowane 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry Każdy kurs oraz każda grupa kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub może odbyć się w języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując kursu końcowego danej, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych tej. 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). 8 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

9 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy kursu lub, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/ dla odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do wszystkich i grup do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a realizowanych w letniej przerwie semestralnej w wyznaczonym przez dziekana terminie. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku należących do. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych tej. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 9

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 III. Kierunki kształcenia 1. Górnictwo i Geologia 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy zwanych naukami technicznymi i naukami o ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej(mat fiz chem, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce). Studia na kierunku Górnictwo i Geologia mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne powinni być przygotowani do pracy inżynierskiej i naukowej nie tylko w górnictwie i geologii ale w wielu innych obszarach pokrewnych Sylwetka absolwenta Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a także specjalistycznych objętych programem studiów. Otrzyma przygotowanie do organizacji, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko. Będzie przygotowany do kierowania procesami wydobywczymi, do eksploatacji i nadzoru urządzeń oraz układów technologicznych. Będzie miał opanowane wiadomości dotyczące nowoczesnych technik i technologii, metod organizacji produkcji, sposobów ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z zastosowania środków technicznych na potrzeby eksploatacji oraz gospodarki maszynami górniczymi. Będzie posiadał znajomośc zasad racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin i surowców wtórnych oraz ochrony środowiska naturalnego, jak również odtwarzania naturalnego środowiska na terenach poeksploatacyjnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, geotechnicznych, a także w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżynier po złożeniu pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie i zdaniu egzaminu dyplomowego z następujących zagadnień: 1. Geologia i hydrogeologia głównych złóż kopalin w Polsce 2. Zasady i kryteria wyboru sposobu eksploatacji 3. Sposoby udostępniania złóż 4. Systemy i technologie eksploatacji podziemnej i odkrywkowej 5. Rodzaje i sposoby urabiania skał 6. Technologie i sposoby pracy maszyn górniczych 7. Transport kopalniany 8. Podstawowe procesy przeróbcze i obróbcze 10 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

11 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK,GórnictwoiGeologia 9. Wentylacja kopalń, pożary podziemne ROKI,SEMESTR1 10. BHP i ratownictwo górnicze Kursyobowiązkowe: 11. Odwadniane i odgazowanie kopalń Kodkursu/ 12. Rekultywacja wyrobisk i ochrona środowiska 13. Ekonomika, organizacja i zarządzanie w górnictwie wćlpszzucnpsects Nazwakursu/ liczbagodzin studiaistopnia,stacjonarne 8 (ZolubE) 1.4. Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia Analiza 1 MAP matematyczna I Dyplom ukończenia studiów I stopnia upoważnia do kontynuacji studiów na II stopniu na kierunku Górnictwo i geologia oraz na kierunkach pokrewnych. 4 6 E Algebra z 2 2 MAO1029 geometrią E analityczną 4 Podstawy 3 GGG E górnictwa Geometria wykreślna 4 MMG Zo rysunek techniczny Technologie 5 INZ Zo informacyjne Podstawy 6 EKG E ekonomii Podstawy ekologii 7 OSG1101 i ochrony Zo środowiska 8 PHM Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 MAP2017 Analiza matematyczna II E 2 FZP1011 Fizyka I E 3 CHG2101 Chemia E 4 GKG MMG2101 Geodezja inżynierska Mechanika techniczna Zo E RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GEG2101 Podstawy geologii E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 MMG3101 Wytrzymałość materiałów E 2 GEG3102 Hydrogeologia E 3 Język obcy Zo 4 MAP GGG3101 Statystyka matematyczna Mechanika gruntów Zo E 6 ING3101 Informatyka Zo 7 FZP1012 FizykaII E 8 WF Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

13 Grupy obowiązkowych 1 GE3101 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Mineralogia i petrologia E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 GGG GEG4101 Eksploatacja odkrywkowa Geologia złożowa i górnicza E E 3 GGG4103 Wiertnictwo Zo 4 GGG4104 Przeróbka I Zo 5 GGG4105 Mechanika górotworu E 6 Język obcy E 7 WF Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK III, SEMESTR 5 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 ELF5102 Elektrotechnika E 2 GGG5102 Przeróbka II E 3 GGG GKG GGG5104 Eksploatacja podziemna Miernictwo górnicze Odwadnianie kopalń E Zo E RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Grupy obowiązkowych 1 MMG5101 Podstawy budowy maszyn Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK III, SEMESTR 6 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 GGG EKG MMG GGG Wentylacja i pożary I Ekonomika w górnictwie Systemy maszynowe BHP i ratownictwo I Przedmiot wybieralny E E E E Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG6101 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

15 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia ROK IV, SEMESTR 7 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 1 PRG GGG GGG GGG7106 Prawo geologiczne i górnicze Wentylacja i pożary II BHP i ratownictwo II Seminarium dyplomowe Zo E E Zo 5 GGG7107 Praca dyplomowa Zo 6 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG7104 Gospodarka złożem i zarządzanie produkcją Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Plan studiów stacjonarnych II stopnia KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG1301 Eksploatacja odkrywkowa E 2 GEG1301 Geostatystyka Zo Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ GGG ZMG FZP GEG1302 Mechanika górotworu Modele decyzyjne w zarządzaniu Fizyka-budowa materii Geologia złóż i techniki poszukiwania złóż w ć l p s E Zo Zo E 7 GFG1301 AutoCad Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 MMG GGG ING GKG ELF GGG GGG Systemy maszynowe Eksploatacja podziemna Projektowanie kopalń wspomagane komputerowo Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Automatyka przemysłowa Geotechniczne zabezpieczenie eksploatacji Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny E E E Zo Zo E Zo Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

17 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe 1 PRG3301 Prawo geologicznogórnicze i ratownictwo E 2 GGG3305 BHP Zo 3 GGG ZMG GGG3307 Wentylacja i pożary Zarządzanie finansami Seminarium dyplomowe E E Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG OSG3302 Systemy przeróbcze Zarządzanie środowiskiem E Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG ZMG1301 Eksploatacja odkrywkowa Modele decyzyjne w zarządzaniu E Zo Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 17

18 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ MMG MMG FZP GEG1302 Drgania i hałas środowisku Mobilne maszyny robocze Fizyka-budowa materii Geologia złóż i techniki poszukiwania złóż w ć l p s E Zo Zo E 7 GFG1301 AutoCad Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ZMG MMG GGG MMG ELF MMG GGG Planowanie i organizacja remontów Tribologia i techniki uszczelnień Eksploatacja podziemna Systemy maszynowe Automatyka przemysłowa Diagnostyka w eksploatacji maszyn Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo E E Zo E Zo Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

19 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Zarządzanie eksploatacją maszyn ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 PRG3301 Prawo geologicznogórnicze i ratownictwo E 2 GGG3305 BHP Zo 3 ZMG GGG GGG3307 Zarządzanie finansami Wentylacja i pożary Seminarium dyplomowe E E Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG OSG3302 Systemy przeróbcze Zarządzanie środowiskiem E Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 CHG1301 Geochemia E 3 GEG1303 Metodyka poszukiwania i rozpoznawania złóż E Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 19

20 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 w ć l p s 4 GEG1301 Geostatystyka Zo 5 Język obcy E 6 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG2305 Geofizyka E 2 GEG2301 Geologia złóż E 3 GEG2302 Geologia górnicza E 4 GEG2303 Modelowanie złóż Zo 5 GGG Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geologia poszukiwawcza i górnicza ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ZMG GEG GGG3307 Zarządzanie finansami Geologiczno górnicze warunki Eksploatacji Seminarium dyplomowe E E Zo 4 Praca dyplomowa Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

21 Grupy obowiązkowych 1 GGG GEG OSG3302 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Metody badań surowców mineralnych Geologia gospodarcza Zarządzanie środowiskiem E Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowiska ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 GEG1301 Geostatystyka Zo 3 GEG GGG ING GGG1303 Geologia złożowa i gospodarcza Dawne i współczesne górnictwo Metody i narzędzia GIS Właściwości fizyczne i użytkowe minerałów i skał E E Zo Zo 7 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowiska ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GEG2304 Geologia wód mineralnych i termalnych E Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 21

22 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ OSG GGG EKG2301 Gospodarka wodna Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych E E Zo 5 GGG2308 BHP Zo 6 7 GGG2303 Przedmiot wybieralny Seminarium dyplomowe Zo Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 GGG2306 Systemy przeróbcze E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Gospodarka surowcami i ochrona środowisk ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 OSG ZMG OSG GEG3309 Gospodarka odpadami Zarządzanie finansami Szkody odszkodowania Interdyscyplinarne zagadnienia w geotechnologii E E Zo Zo 22 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

23 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 5 GGG3307 Seminarium dyplomowe Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG3302 Zarządzanie środowiskiem Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 FZP1013 Fizyka budowa materii Zo 2 GEG1301 Geostatystyka Zo 3 ING GFG1302 Systemy analiz przestrzennych w GIS Grafika komputerowa i kartografia numeryczna E Zo 5 ING1303 Bazy danych Zo 6 GKG ING1304 Techniki satelitarne w geologii, górnictwie i nawigacji Systemy odniesień przestrzennych E Zo 8 Język obcy E RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 23

24 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ING GGG ING GKG ING GKG GGG Modelowanie obiektów przestrzennych Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Budowa projektów GIS Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Internetowe bazy danych, komunikacja internetowa Fotogrametria z teledetekcją Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny Zo Zo E Zo Zo E Zo Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinformatyka ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 ING ZMG ZMG GEG3303 Zarządzanie informacją przestrzenną Zarządzanie projektami inwestycyjnymi Zarządzanie finansami Geologia dynamiczna w środowisku GIS Zo Zo E Zo 24 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

25 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 5 GGG3307 Seminarium dyplomowe Zo 6 GGG3308 Praca dyplomowa Zo 7 Przedmiot wybieralny Zo RAZEM Grupy obowiązkowych 1 OSG3302 Zarządzanie środowiskiem Zo RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GEG GGG FZP GGG GGG GGG GGG1310 Geologia inżynierska Geofizyka górnicza Fizyka budowa materii Materiały konstrukcji geoinżynierskich Reologia skał i gruntów Geotechnika budowle ziemne i metody ich stabilizacji Przewietrzanie i zagrożenia pożarowe w budownictwie podziemnym E Zo Zo Zo E E E 8 GFG1301 AutoCad Zo RAZEM Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 25

26 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG2309 Stateczność i obudowa wyrobisk podziemnych E 2 OSG2302 Zagrożenia wodne E 3 GGG GGG ING GGG Tąpania i wstrząsy w kopalniach Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni Wspomaganie komputerowe projektowania budowli ziemnych i konstrukcji podziemnych Seminarium dyplomowe Przedmiot wybieralny E Zo Zo Zo Zo 8 Język obcy E RAZEM KIERUNEK, Górnictwo i Geologia: SPECJALNOŚĆ, Geoinżynieria ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 1 GGG GGG GGG3313 Budownictwo specjalne na terenach górniczych Podziemne magazyny i składowiska Rozpoznanie i dokumentacja geotechniczna Zo E Zo 26 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Studia niestacjonarne II stopnia Specjalność: Geologia poszukiwawcza i górnicza

Studia niestacjonarne II stopnia Specjalność: Geologia poszukiwawcza i górnicza KIRUNK STUDIÓW GÓRNICTWO I GOLOGIA Obowiązuje od dn.0..00r. Uchawała Rady Wydziału z dn..0.00r. Specjalność: Geologia poszukiwawcza i górnicza sem./ pkt. pkt. pkt. pkt. Modelowanie złóż 00 0 Sem.dyp. 0000

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści INFORMATORECTS WYDZIAŁMECHANICZNO-ENERGETYCZNY StudiastacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.mariamazur PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 drinż.tomaszhardy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2012/2013 Semestr

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geodezja i systemy GIS Kod przedmiotu W5 Geod._pNadGenYN7SF Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Nazwa studiów podyplomowych: Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji Nazwa modułu w języku angielskim Basis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja inżynieryjna Nazwa modułu w języku angielskim Engineering surveying

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6

GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6 GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Inżynierią środowiska,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy geodezji Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski Kod/Specjalność

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia i ochrona terenów. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Przekształcenia i ochrona terenów. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przekształcenia i ochrona terenów Nazwa modułu w języku angielskim Transformations

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0099z Kod modułu Nazwa modułu Fizyka II Nazwa modułu w języku angielskim Physics II Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH STACJONARNYCH STUDIA I-go stopnia, inżynierskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDT-warszt.labor-model.- 16.

Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDT-warszt.labor-model.- 16. Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDT-warszt.labor-model.- 16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Geologia Nazwa w języku angielskim Geology Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW Nazwa w języku polskim: FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim: Complex functions Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka i Robotyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo