PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH"

Transkrypt

1 dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa, 1912 Druhno dru ynowa! Druhu dru ynowy! Od wrzeœnia ubieg³ego roku w dru ynach starszoharcerskich i wielopoziomowych stosujemy nowy instrument metodyczny projekt. Niniejszy materia³ ma s³u yæ tym, którzy maj¹ w¹tpliwoœci, jak siê za projekt zabraæ, jak pomóc harcerkom i harcerzom starszym w przemyœleniu, zaplanowaniu, realizacji i podsumowaniu projektu. Projekt stawia bowiem na du ¹ samodzielnoœæ zastêpów lub doraÿnie powo³anych zespo³ów i rol¹ dru ynowego nie jest bezpoœrednie anga owanie siê w jego realizacjê. Dru ynowy ma raczej dbaæ o to, eby by³ on zgodny z metod¹ harcersk¹ i metodyk¹ starszoharcersk¹. Projekt, oprócz tego, e ma za cel wspomo enie wypracowania umiejêtnoœci dobrego dzia³ania w zespole, pracy z innymi, przemyœlanego podejœcia do tego, co robimy w harcerstwie ale i w yciu w ogóle ma tak e zapewniæ indywidualny rozwój ka dego harcerza i ka - dej harcerki. Dru ynowy wspiera zatem u ywanie instrumentów metodycznych o charakterze indywidualnym stopni i sprawnoœci. Materia³ ten ma tak e pomóc tym dru ynowym, których harcerze i harcerki kilka projektów ju zrealizowali. Mamy nadziejê, e pomo e lepiej oceniæ, jak przebiega³a praca w zespole, czy harcerkom i harcerzom uda³o siê osi¹gn¹æ za³o one zamierzenia, czy byli zadowoleni z efektu, czy potrafili oceniæ, co im posz³o nie tak, jak chcieli czy zaplanowali, czy jakieœ za³o enia okaza³y siê b³êdne. Druhny i Druhowie! Serdecznie zapraszam was do podzielenia siê swoimi doœwiadczeniami. Napiszcie, jak wasi harcerze i harcerki radz¹ sobie z projektem? Czy rzeczywiœcie inicjatywa wychodzi od nich? Czy s¹ samodzielni? Jak wspieracie ich dzia³ania? Czy instrument metodyczny, jakim jest projekt, pomóg³ w pracy zastêpów i ca³ej dru yny? Czekamy na opinie pod adresem: lub Wydzia³ Starszoharcerski GK ZHP ul. M. Konopnickiej Warszawa. Czuwaj! HM. EWA G SIOROWSKA KIEROWNICZKA WYDZIA U STARSZOHARCERSKIEGO GK ZHP

2 IDEA I CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU CZYLI O CO CHODZI? Harcerki i harcerze starsi próbuj¹ znaleÿæ w³asny sposób patrzenia na œwiat, poszukuj¹ w³asnych autorytetów. Chc¹ widzieæ rzeczywistoœæ w³asnymi oczyma, szukaj¹ swoich przemyœlanych, wydyskutowanych uzasadnieñ i s¹dów. Poszukuj¹ zatem w³asnego sposobu na u³o enie relacji ze œwiatem. Jednoczeœnie poszukuj¹ prawdy o sobie samych swoich zainteresowañ, wartoœci, w³asnego rozumienia Prawa Harcerskiego. Co mo e pomóc dru ynowemu w stwarzaniu warunków dla takich starszoharcerskich poszukiwañ? Co mo e pomóc harcerzom i harcerkom starszym w poszukiwaniach? Odpowiedzi¹ jest projekt. Jest to taki instrument, który pomo e uporz¹dkowaæ poszukiwanie i okreœliæ to, co w istocie interesuje harcerza i harcerkê starsz¹. Projekt ma tak e pomóc w nauczeniu siê dobrego dzia³ania w zespole, podejmowania decyzji i odpowiedzialnoœci. ¹czy zadanie indywidualne z dzia³aniem w grupie. Pozwala wykorzystaæ ró norodne zainteresowania i talenty harcerzy starszych dla wspólnego celu. Najwa niejsz¹ cech¹ projektu jest to, e inicjuje go sam zespó³. Samodzielnoœæ harcerek i harcerzy starszych w planowaniu, realizacji i podsumowaniu projektu jest bardzo wyraÿna. Drug¹ wa n¹ cech¹ jest to, e bardzo liczy siê zarówno efekt projektu, jak i to, w jaki sposób jest on realizowany, a w szczególnoœci zaanga owanie poszczególnych harcerzy i harcerek starszych w przebieg zadania. Ka dy projekt pozwala na poszukiwanie i sprawdzanie ró norodnych obszarów zainteresowañ harcerzy i harcerek starszych. Wa ne jest to, aby w ka dym kolejnym podejmowanym projekcie stopniowo wzrasta³y: terytorium dzia³ania poczynaj¹c od obszaru harcówki czy miejsca w lesie, gdzie zastêp spotyka siê na zbiórkach, po szko³ê, najbli sz¹ okolicê, dzielnicê, znaczenie rezultatu koñcowego czyli przyjmowanie coraz wiêkszej odpowiedzialnoœci za to, czy projekt przyniós³ zak³adane rezultaty, samodzielnoœæ grupy, czas trwania, rola ka dego harcerza i harcerki starszej w realizacji projektu i uœwiadamianie sobie w³asnej odpowiedzialnoœci za wspólne dzia³anie. Budowanie i realizacja projektu pozwala na tak wa ne w tym okresie rozwoju poszukiwania wartoœci, zainteresowañ, przyjació³, siebie. Dobrze zrealizowany projekt daje mo liwoœæ budowania w³asnej odrêbnej to samoœci, stwarza warunki do pe³nej akceptacji m³odego cz³owieka w relacjach z rówieœnikami i doros³ymi, rozwija zainteresowania harcerzy i harcerek starszych, kszta³ci ich odpowiedzialnoœæ i umiejêtnoœæ pracy w zespole. ROLA DRU YNOWEGO W REALIZACJI PROJEKTU G³ównym zadaniem dru ynowego przy realizacji projektów jest udzielanie pomocy harcerkom i harcerzom starszym w umiejêtnym ³¹czeniu zadañ sprawnoœci, stopni i projektów oraz czuwanie nad tym, aby planowanie i realizacja projektów by³y zgodne z harcersk¹ metod¹ i idea³ami. Dru ynowy i rada dru yny powinni umiejêtnie wplataæ podejmowane projekty w plan pracy dru yny, umo liwiaj¹c prezentacjê osi¹gniêæ zrealizowanych projektów na zbiórce dru yny oraz wykorzystuj¹c ich elementy do dalszej pracy ca³ej dru yny. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 1. Projekt jest wymyœlany, inicjowany, rozpoczynany przez harcerki i harcerzy starszych bêdzie to g³ównie zastêp, ale mo e byæ tak e zespó³, który powsta³ dla realizacji tego konkretnego projektu. 2. Dyskusja i podjêcie decyzji co do istoty tego, jak projekt bêdzie wygl¹daæ, po co jest podejmowana jego realizacja, jakie za³o enia maj¹ byæ osi¹gniête. 3. Wspólne opracowanie planu realizacji projektu, w tym równie wziêcie odpowiedzialnoœci za wykonanie poszczególnych dzia³añ przez harcerki i harcerzy starszych zaanga owanych w realizacjê projektu. Przy podziale zadañ i planowaniu ich wykonania przydatna mo e byæ karta projektu. 4. Wykonanie projektu. 5. Ukoñczenie projektu. 6. Podsumowanie publiczna prezentacja, pokaz itp. 7. Dokonana przez zespó³ ocena zrealizowanego projektu; wa ne jest, aby harcerki i harcerze starsi, bior¹cy udzia³ w projekcie, sami potrafili pod- 2 PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004

3 sumowaæ sposób jego realizacji, wywi¹zywanie siê poszczególnych osób z przyjêtych zadañ oceniæ, czy projekt po prostu siê uda³. 8. Ocena realizacji projektu przez dru ynowego i radê dru yny. PRZYK ADOWE OBSZARY REALIZACJI PROJEKTU CZYLI JAKICH DZIEDZIN YCIA PROJEKT MO E DOTYCZYÆ techniki harcerskie i specjalnoœci, kultura, np. teatr, kino, film, muzyka, malarstwo, kole eñska samopomoc (nauka korepetycje, rozwijanie wspólnych zainteresowañ, organizowanie czasu wolnego), œrodki masowego przekazu (dziennikarstwo, nowoczesne technologie komunikacji Internet), w tym audycje radiowe, ma³e produkcje filmowe, artyku³y do gazet, gazetka (periodyk), zdrowy styl ycia (sposoby od ywiania siê, dbanie o kondycjê fizyczn¹, profilaktyka uzale nieñ), akcje zarobkowe, przedsiêbiorczoœæ, samodzielnoœæ finansowa do realizacji w³asnych potrzeb. ZASADY I TRYB REALIZACJI PROJEKTU 1. Projekt jest realizowany przez zastêp starszoharcerski lub inny zespó³ skupiaj¹cy harcerki i harcerzy starszych powo³any specjalnie do realizacji projektu. wykaz cz³onków zastêpu (zespo³u) realizuj¹cego projekt, plan realizacji projektu (z uwzglêdnieniem osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania), planowany czas realizacji projektu. 5. Prawo do podjêcia decyzji o rozpoczêciu realizacji oraz zaliczaniu projektu, po wspólnej jego ocenie razem z realizuj¹cymi, maj¹ rady: dru yny starszoharcerskiej, dru yny wielopoziomowej. Zastêp (zespó³) podejmuje decyzjê o rozpoczêciu realizacji projektu i prezentuje plan realizacji radzie dru yny. Po uzyskaniu zgody rady dru yny na realizacjê projektu zespó³ przystêpuje do realizacji, a decyzja ta jest og³aszana w rozkazie dru ynowego. Rada dru yny mo e zaproponowaæ zespo³owi zmianê niektórych zadañ lub uzupe³nienie programu realizacji o nowe. 6. Zespó³ realizuj¹cy projekt w dowolnej formie dokumentuje jego przebieg. 7. Po wykonaniu zadañ lub po up³ywie planowanego czasu realizacji projektu zespó³ podsumowuje swoj¹ pracê, dokonuje samooceny i wystêpuje do rady dru yny z wnioskiem o zaliczenie projektu ca³emu zespo³owi lub pojedynczym jego cz³onkom (je eli taki by³ wynik samooceny zespo³u). Zespó³ przedstawia w tym celu dokumentacjê realizacji projektu oraz dokonuje prezentacji, pokazu publicznego zobrazowania efektów projektu. 8. Na podstawie przed³o onej dokumentacji, po zaprezentowaniu przez zespó³ przebiegu reali- 2. Decyzja o realizacji projektu podejmowana przez zastêp jest dobrowolna i samodzielna. Zadanie zostaje podjête z w³asnej inicjatywy wykonawców, wspólnie zaplanowane, zrealizowane i ocenione. Punktem wyjœcia jest jakieœ zamierzenie, podjêcie jakiejœ inicjatywy, wytyczenie jakiegoœ celu w grupie. W toku realizacji projektu ka dy uczestnik wykonuje wynikaj¹ce z planu zadania indywidualne zgodne ze swoimi mo - liwoœciami i zainteresowaniami. 3. Realizacja projektu polega na wykonaniu zaplanowanych zadañ w okresie nie d³u szym ni 6 miesiêcy. 4. Realizacjê zadañ zespó³ odnotowuje w karcie projektu. Karta powinna zawieraæ: nazwê realizowanego projektu, Harce.tk Mielec PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004 3

4 zacji projektu oraz po podsumowaniu zadania przez zespó³ rada dru yny podejmuje decyzjê o zaliczeniu projektu. Decyzja ta og³aszana jest w rozkazie dru ynowego i wpisywana do ksi¹- eczki harcerskiej. OCENA PROJEKTU Dla oceny projektu wa ne jest, jak zadanie jest wykonywane: czy harcerki i harcerze w³aœciwie podchodz¹ do realizacji obranego projektu, czy potrafi¹ ustaliæ samodzielnie prawid³owy harmonogram pracy i efektywnie wykorzystaæ pozostaj¹cy do ich dyspozycji czas, czy umiej¹ podzieliæ miêdzy siebie zadania, czy okazuj¹ zainteresowanie wspó³prac¹ z innymi, jak wcielaj¹ w ycie wspólnie podejmowane decyzje, czy radz¹ sobie z pojawiaj¹cymi siê problemami i konfliktami. WA NE Druhno dru ynowa! Druhu dru ynowy! Oto kilka uwag, które na pewno ci siê przydadz¹: Pomys³, forma, treœci projektu powinny wyjœæ od harcerzy starszych. Nie od kadry, dru ynowego, tylko w³aœnie od nich. To nie znaczy, e w niczym nie mo esz im pomóc. Mo esz, pod warunkiem, e jednym z elementów realizacji projektu bêdzie zasiêgniêcie porady dru ynowego. Sam nie powinieneœ zbytnio ingerowaæ w projekt, jeœli nie ma takiej potrzeby. Czuwaj jednak nad bezpieczeñstwem i zgodnoœci¹ wszystkich dzia³añ z prawem. Projekt jest ich, ale nie jest tajemnic¹. Celem projektu nie jest jedynie wykonanie zadania, które harcerki i harcerze starsi sobie zaplanowali, ale tak e to, jak jest ono wykonywane. Ca³a formalna procedura jest tu wa na. Nie wolno zaniechaæ adnego elementu. Wa na i przydatna jest karta projektu stworzona w momencie rozpisywania zadañ pomiêdzy cz³onków zespo- ³u. Wa ne s¹ terminy, w których harcerki i harcerze starsi zobowi¹zuj¹ siê do wykonania okreœlonej pracy. Wa na jest ich praca w zespole, bo rozwój tej umiejêtnoœci to jeden z g³ównych ukrytych celów, które projekt realizuje. Równie wa ny jest moment podsumowania, szczerej i rzeczowej oceny tego, co im siê uda- ³o, a co nie. W³aœnie to podsumowanie nadaje sens ca³ej formalnej stronie projektu i czyni go instrumentem wychowawczym cennym dla ludzi, którzy odpowiedzialnoœci dopiero siê ucz¹. Pamiêtaj, wykonanie projektu to nie to samo, co wykonanie zadania. eby zaliczyæ projekt trzeba go zaplanowaæ, zrealizowaæ i podsumowaæ. Pamiêtaj o tym! ebyœ móg³ wymagaæ tego od swoich harcerzy, sam musisz im pokazaæ, e tak siê pracuje. To nie tylko sposób na realizacjê projektu, to sposób na sensown¹ i konstruktywn¹ pracê ka dego zespo³u. WYDZIA STARSZOHARCERSKI GK ZHP KARTA PROJEKTU Projekt jest instrumentem metodycznym o œciœle zdefiniowanych elementach. Wszystkie elementy mo na zawrzeæ w karcie projektu, której wype³nienie jest jednym z warunków rozpoczêcia realizacji projektu. Rol¹ dru ynowego jest przekonanie harcerzy, e karta projektu to nie zbêdna biurokracja, ale wa na pomoc. Przygotowanie dobrego wzoru karty projektu u³atwi harcerzom zaplanowanie jego realizacji a radzie dru yny ocenê przebiegu. Harcerze, wype³niaj¹c kartê, ucz¹ siê systematycznoœci i planowania swojej pracy. Najlepiej, eby karta projektu mieœci³a siê na jednej stronie formatu A4. Wtedy jej wype³nienie nie wydaje siê harcerzom ani trudne, ani pracoch³onne. Prawid³owe wype³nienie karty gwarantuje, e harcerze bêd¹ mieli czas na zastanowienie siê nad tym, jaki jest cel projektu, jakie kroki poprowadz¹ ich do jego osi¹gniêcia i kto bêdzie za poszczególne kroki odpowiedzialny. Wa ne jest to, e na samym pocz¹tku harcerze bêd¹ wiedzieli (gdy obejrz¹ kartê projektu), e po jego zakoñczeniu bêd¹ musieli oceniæ przebieg projektu we w³asnym gronie, e bêd¹ musieli zgromadziæ odpowiedni¹ dokumentacjê i zastanowiæ siê, jak zaprezentowaæ dru ynie wykonany projekt. Dopiero na koñcu projekt jest oceniany przez radê dru yny. Na karcie projektu powinno byæ napisane, e rada dru yny w ocenie weÿmie pod uwagê: zaplanowanie projektu, przebieg, zgromadzon¹ dokumentacjê i sposób jego zaprezentowania dru ynie. Dobrze by by³o, eby ka dy z cz³onków zespo- ³u projektowego mia³ swoj¹ kopiê karty. 4 PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004

5 PRZYK AD ZWI ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Szczep Józefów im. R. G. Hamiltona KARTA PROJEKTU STARSZOHARCERSKIEGO Hufiec / dru yna: Nazwa projektu: Cel projektu: (Tu wpisujecie, po co robicie ten projekt, jakie przyniesie korzyœci osobom go realizuj¹cym, a jakie waszemu œrodowisku: miastu, dru ynie itd.) Szef projektu: (Osoba, która bêdzie odpowiada³a za projekt przed rad¹ dru yny.) Zaanga owane osoby: (Osoby, które bêd¹ wspó³realizowa³y projekt.) Planowany czas rozpoczêcia: Planowany czas zakoñczenia: Harmonogram projektu Czynnoœæ (Poszczególne czynnoœci prowadz¹ce do zrealizowania projektu) Osoba odpowiedzialna Termin Dokumentacja i sposób zaprezentowania projektu: (Jaka bêdzie dokumentacja z projektu? W jaki sposób projekt bêdzie zaprezentowany szerszemu gronu, które nie by³o zaanga owane bezpoœrednio w realizacjê projektu?) Opinia zespo³u: (Pierwsza opinia nale y do zespo³u projektowego, napiszcie, czy waszym zdaniem dziêki projektowi mogliœcie zrealizowaæ cele, które sobie za³o yliœcie przed jego realizacj¹.) Opinia rady dru yny: (Rada dru yny na podstawie przebiegu projektu i dostarczonej dokumentacji oceni projekt. Przy ocenie bêdzie kierowa³a siê umiejêtnoœci¹ jego zaplanowania, prawid³owego przebiegu, wykorzystania mo liwoœci zespo³u projektowego i dokumentacj¹ z projektu.) PHM. MIROS AW GRODZKI PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004 5

6 GC PROJEKT: DRZEWO Wydaje mi siê, e s³owo projekt, podobnie jak lider, przysz³o do nas z Zachodu. W krajach anglojêzycznych u ywa siê go bardzo czêsto, a i w Polsce robi ono ostatnio karierê tak e w harcerstwie. Przy czym nawet u nas, w ZHP, wyraz projekt mo e byæ bardzo ró nie rozumiany. W poni szym tekœcie chcê skorzystaæ ze swojego ró noprojektowego doœwiadczenia i uporz¹dkowaæ przede wszystkim sobie, a byæ mo e równie i wam tê projektow¹ tematykê. I. Ziarno pad³o na glebê O tym, e projekty robi siê nie tylko w dziedzinach œcis³ych i technicznych, dowiedzia³am siê jakieœ trzy lata temu. By³am ju nauczycielk¹ angielskiego w gimnazjum i pojecha³am na wolontariat skautowy do Irlandii. Podczas roku szkolnego jak to wynika³o z programu nauczania wykonywaliœmy ma³e, jednolekcyjne projekty grupami uczniowskimi (trochê intuicyjnie, trochê przy pomocy podrêcznika SNAPSHOT); na wakacjach w Irlandii dla odmiany o projektach przeczyta³am w dwóch genialnych ksi¹ kach Anne Fine: Flour Babies (M¹czne dzieci) oraz The Granny Project (Projekt: Babcia 1 ). Na czym polegaj¹ projekty lekcyjne? Przewa - nie miewaj¹ trzy etapy: 1) zbieranie informacji (indywidualne b¹dÿ zespo³owe); 2) przetwarzanie informacji w okreœlony sposób (ze s³owa na obraz/scenkê/komiks/wykres/plakat/nagranie/film lub vice versa), z komentarzem lub bez; 3) prezentacjê i ocenê (najlepiej na zasadzie informacji zwrotnej: krytyka jest konstruktywna i poprzedzona wypunktowaniem pozytywów). O czym traktuj¹ wy ej wzmiankowane ksi¹ ki A. Fine? Obie opisuj¹ niezwyk³e eksperymentalne wrêcz projekty. Flour Babies to projekt wymyœlony przez doros³ych dla bardzo nieznoœnej klasy ch³opców (w wieku starszych zuchów), którym daje siê na jakiœ czas pod opiekê kilkufuntowe szmaciane lalki wypchane m¹k¹. Dziesiêciolatki maj¹ za zadanie wszêdzie te lalki ze sob¹ zabieraæ i codziennie sporz¹dzaæ w specjalnej Baby Book krótk¹ notatkê na temat ich przygód, a w okreœlonym terminie oddaæ bez uszkodzeñ. Efekty daj¹ czytelnikowi do myœlenia... The Granny Project to z kolei indywidualne dzia³anie ch³opca ucznia w naszym wieku gimnazjalnym, który bierze pod opiekê niedo³ê n¹, zdziecinnia³¹ babciê. Zajmuje mu to sporo czasu, postanawia wiêc po³¹czyæ baczenie na babciê z zadaniem domowym, czyli samodzielnym przeprowadzeniem projektu. Tworzy go równoczeœnie z babci¹ i o babci. Przez rozmowy dowiaduje siê wielu zaskakuj¹cych rzeczy dotycz¹cych przesz³oœci kraju oraz rodziny, przez obserwacje zaœ odnotowuje, jakie jest zachowanie starego cz³owieka, jego relacje z bliskimi, odbiór œwiata tak ró ny od widzenia nastolatka. I tutaj fina³ zaskakuje oraz zmusza do refleksji. W szkole brytyjskiej projekty s¹ wiêc powszechne i na porz¹dku dziennym, w polskiej trzeba bêdzie jeszcze na to poczekaæ. W harcerstwie zaœ... czêsto robimy projekty, nie wiedz¹c, e je robimy i nie stosuj¹c do koñca i z pe³n¹ œwiadomoœci¹ charakterystycznych dla projektu procedur, które przecie dla wykonawców s¹ wielce pomocne. II. Kie³kowanie Na w³asn¹ rêkê i dla w³asnych celów sformu³owa³am kiedyœ 2 tak¹ definicjê projektu: jest to sposób dzia³ania maj¹cy okreœlone cele (PO CO?), wyraÿn¹ strukturê zespo³owo (KTO Z KIM?) czynnoœciowo (CO?) czasowo (KIEDY?) przestrzenn¹ (GDZIE?), przy okreœlonych, za³o onych z góry z grubsza metodach (JAK?) i œrodkach pomocniczych / finansowych (ZA CO?) oraz podziale zadañ jakby ról (koordynator, grupa (b¹dÿ grupy) wykonawcza, kontrolerzy itd.) Porównajmy tê amatorsk¹ definicjê z profesjonaln¹, cytowan¹ za specjalistami z Ericssona oraz Infovide 3 : PROJEKT to skoñczone w czasie przedsiêwziêcie, realizowane w celu wytworzenia unikalnego produktu lub us³ugi. ZARZ DZANIE projektem 6 PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004

7 w tym kontekœcie jest w³aœciwym wykorzystaniem wiedzy, umiejêtnoœci, technik i narzêdzi w odniesieniu do czynnoœci projektu, tak aby osi¹gn¹æ zamierzone cele w skoñczonym czasie i zadanym bud ecie. Konkretne role uczestników tak rozumianego projektu s¹ nastêpuj¹ce: sponsor, kierownik ca³oœci, kierownik funkcyjny, cz³onek zespo³u, uczestnik zewnêtrzny np.: klient. Ich w³aœciwy podzia³, wyró nienie etapów i faz (inicjacja, planowanie, wykonanie, kontrola, zamkniêcie), œwiadomoœæ obszarów zarz¹dzania (zakres, czas, koszt, jakoœæ, zasoby ludzkie, komunikacja, ryzyko, zmiana jeœli jest niezbêdna) s¹ konieczne ju na wejœciu. Ale uwaga! Na samym wstêpie nale y przemyœleæ ca³oœæ przedsiêwziêcia, stworzyæ w³aœciwe role, przypisaæ do tych ról odpowiednich aktorów. Nale y zaplanowaæ du e fazy projektu i zabraæ siê do roboty. Bywa jednak, e w trakcie trwania przedsiêwziêcia oka e siê, e stworzony harmonogram nie przystaje do rzeczywistoœci. Wówczas czeka nas powa na decyzja o zmianie zakresu, czasu trwania, nawet celów projektu. Przy czym nale y sobie rozró niæ projekt od procesu. W Oplu czy Toyocie, produkcja samochodów jest procesem powtarza siê w nieskoñczonoœæ te same czynnoœci, w sposób jednolity i doskona³y. Ale wytworzenie nowego modelu astra III, corolla II to jest projekt. Czyli: PROJEKT = ZMIANA; PROCES = TRWANIE. Te dwie rzeczy wspó³graj¹ ze sob¹ jak Yin i Yang. Tyle profesjonaliœci. Na pierwszy rzut oka widaæ, e k³ad¹ oni nacisk na unikalnoœæ, czyli niepowtarzalnoœæ projektu, i s³usznie, gdy trzeba sobie wyraÿnie zdaæ sprawê z faktu, e ten sam projekt nie mo e byæ idealnie odwzorowany kiedy indziej, gdzie indziej, z kim innym itp. Dobrze jest te przyj¹æ postawê przygotowania siê na najgorsze przy jednoczesnym zachowaniu optymizmu. III. Pierwsze listki Wszystko jest poezj¹ powiedzia³ ongiœ Edward Stachura, a dziœ mo emy nieco go sparafrazowaæ, mówi¹c: Wszystko jest projektem. Na krótk¹ metê nawet jednoosobowe przygotowywanie obiadu jest projektem, wpisuj¹cym siê w ka de zdanie powy szej definicji, zarówno tej mojej, jak i ericssonowskiej. Oczywiœcie wyj¹tkowego obiadu na specjaln¹ okazjê, nie zaœ codziennego jajka sadzonego z frytkami. Tym bardziej za ogólnie rozumiany projekt mo na uznaæ zbiórkê (przypomnijmy sobie tutaj zasady dobrej zbiórki), zadanie zespo³owe (etapy, dok³adny podzia³ ról), realizacjê tak planu pracy dru yny, jak i programu strategicznego hufca, a tak- e organizacjê biwaku, obozu, wycieczki (im wiêcej w nich dobrego planowania i zarz¹dzania, tym lepiej)... Bezpoœrednio z projektem kojarz¹ siê wnioski grantowe, które s¹ niczym innym, jak formalnym zapisem pomys³u na projekt w sposób i wedle kolejnoœci podanej przez grantodawcê (fundacjê b¹dÿ instytucjê). Czyli harcerze intuicyjnie wiedz¹, z czym siê je projekt. Ale czy ta intuicyjna wiedza po pierwsze wystarcza, po wtóre przek³ada siê na dobre dzia³anie? Dzia³anie na jakoœæ, a nie jakoœ? IV. Ga³¹zki i konary Projektem w metodzie harcerskiej od bie ¹cego roku nazywa siê nowy instrument (obok sprawnoœci, stopni i znaków s³u b) przypisany szczególnie harcerzom starszym gimnazjalistom. Temu narzêdziu proponowa³abym, dla odró nienia od wszystkich innych wy ej wzmiankowanych projektów, dodaæ przymiotnik starszoharcerski. Bo czy dru ynowy, albo i komendant szczepu/zwi¹zku dru- yn czy choæby hufca nie mo e robiæ inicjowaæ swoich projektów? Mo e i powinien. Miesi¹c temu prowadzi³am zajêcia projektowe podczas kursu podharcmistrzowskiego Hufca ZHP Kraków Nowa Huta. Projekt rozumiano tam jako z³o on¹, wymagaj¹c¹ wielu przygotowañ imprezê na wiêksz¹ liczbê osób ot, choæby z³az hufca. Na zakoñczenie zajêæ i jednoczeœnie jedno z zadañ do zaliczenia kursu, ka dy uczestnik mia³ wyobraziæ sobie, e jest komendantem takiego w³aœnie wydarzenia i rozpisaæ szczegó³owo w³asne zadania (czyli inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie wszelkich innych zadañ pozosta³ych osób w szeroko rozumianej kadrze...). Uczestnikom w wiêkszoœci studentom, bêd¹cym ju od d³u szego czasu w kadrze szczepów, wcale nie by³o ³atwo. Ech, to planowanie... Oby dziêki takim æwiczeniom ³atwiej by³o przysz³ym podharcmistrzom realizowaæ udane przedsiêwziêcia programowe w szczepach i hufcach; a i ja zamierzam kolejne du e projekty w naszej dru ynie robiæ coraz bardziej profesjonalnie. W 2002 r. opisa³am dla Czuwaj (numery 6 i 7, dostêpne ju w Internecie) amatorski Bursztynowy Szlak 4, w ramach którego z projektowych pochodz¹cych z Unii Europejskiej pieniêdzy kupiliœmy sprzêt muzyczny, biwakowy i ratowniczy, op³aciliœmy szkolenia ratowników wodnych, opiekunów i wychowawców kolonijnych, a tak e dofinansowaliœmy kurs na przewodnika górskiego oraz rajd PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004 7

8 i obóz. Ówczesnych beneficjentów by³a setka (Zwi¹zek Dru yn), teraz ze sprzêtu korzystaj¹ kolejne harcerskie roczniki. Na bazie zaœ bursztynowo-s³owiañskich doœwiadczeñ, niejako z rozpêdu, nasze dru yny razem b¹dÿ osobno organizuj¹ miniprojekty, czyli choæby biwaki tematyczne. Tak jak w roku 2002 zastêpy wciela³y siê w plemiona s³owiañskie, tak te by³y i rodami rycerskimi, i plemionami indiañskimi, a teraz s¹ ludami anglojêzycznymi w projekcie The World of English w ramach przygotowañ do wymiany miêdzynarodowej. Sama wymiana bêdzie równie zorganizowana metod¹ zdecentralizowanych projektów, planujemy bowiem w³¹czyæ siê w program Eurotransit (por. V. Drzewo 77 Dru yna Harcerska Puszcza dzia³aj¹ca przy Gimnazjum w Siedliskach Bogusz sta³a siê we wrzeœniu 2003 r. dru yn¹ starszoharcersk¹. To zobowi¹zuje m.in. do korzystania z mo liwoœci samodzielnego realizowania projektów starszoharcerskich w³aœnie przez zastêpy czy te grupy zadaniowe zespo³y projektowe. Dru ynowy tutaj stoi z boku, obserwuje, pomaga w podsumowaniu. Czy jednak obejdzie siê, zw³aszcza na samym pocz¹tku, bez mobilizacji, motywacji, podpowiedzi z jego strony? Na najbli szej zbiórce zastêpu zastêpowych zaproponujê liderom ma³ych grup subprojekty (czy te podprojekty) we wspomnianym ju projekcie ca³ej dru yny The World of English z jego punktem kulminacyjnym biwakiem. Potem zasugerujê wymyœlenie w³asnych, wakacyjnych projektów wykorzystanie doœwiadczeñ, poprawienie b³êdów. Jednym zdaniem: zaplanuj zrób sprawdÿ popraw. Jak to w metodzie harcerskiej. Ka demu zastêpowemu wrêczê te artyku³ Ani Nowakowskiej Projekt z bit¹ œmietan¹ ze styczniowego numeru Internetowej Gazety Harcerskiej (www.gazeta.harcerstwo.net), do obowi¹zkowego przeczytania. VI. Powrót do korzeni W latach studiowa³am na uczelni pedagogicznej z definicji przygotowuj¹cej nauczycieli do pracy w szkole. Nikt nigdy siê tam na temat projektów nawet nie zaj¹kn¹³. Od czego jednak dodatkowe kursy i szkolenia? Trzy miesi¹ce temu pojecha³am na jednodniowe zajêcia przygotowuj¹ce do uczestnictwa w unijnym programie Socrates, gdzie powiedziano: Pracuje siê projektami... TYLE. Na zakoñczenie zaœ podano przewrotn¹ definicjê projektu: najpierw wszyscy s¹ zafascynowani i rozentuzjazmowani, po jakimœ czasie napiêcie opada i wiêkszoœæ przestaje siê projektem interesowaæ, podczas gdy problemy i zmiany mno ¹ siê bez opamiêtania, na koniec zaœ ci, którzy siê najbardziej napracowali, otrzymuj¹ najwiêksz¹ krytykê, nagrod¹ i pochwa³¹ natomiast obdziela siê tych, którzy w realizacji w ogóle nie brali udzia- ³u.... W szkole, w pracy tak bywa. Jednak w harcerstwie, które pokusi³o siê o rzeteln¹ naukê projektowania ju od 13. roku ycia, tak byæ nie mo e! Pamiêtajcie zatem: mierzcie si³y na projekty, nie projekty pod³ug si³!, czego wam w 2004 roku i póÿniej yczy HM. BARBARA WOJTASZEK 1) Tytu³y spolszczy³am samodzielnie, poniewa ku memu ubolewaniu starsze ksi¹ ki Fine nie s¹ przet³umaczone na jêzyk polski. A mo e siê mylê? Je eli macie polskie wersje tych ksi¹ ek, piszcie: 2) W 2002 r., bêd¹c w trakcie 10-miesiêcznego projektu na 100 osób uczestników, ale i wykonawców. Co siê wtedy na w³asnych b³êdach nauczy³am, to moje. 3) Prezentacja Zarz¹dzanie projektami dla XI Letniej Szko³y Liderów, przedstawiona przez p. Artura Sidora dn r. w Warszawie. 4) Wszelkie materia³y dostêpne s¹ na GC Powy szy artyku³ zosta³ pierwotnie opublikowany w Internetowej Gazecie Harcerskiej (www.gazeta.harcerstwo.net), nr 1/ PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004

9 HISTORIA JEDNEGO PROJEKTU By³o wczesne niedzielne marcowe popo³udnie. Krzysiek ze swoj¹ rodzin¹, jak co tydzieñ, jad³ obiad. Jak co tydzieñ przy obiedzie gra³ telewizor. Tym razem by³ to kolejny odcinek Cudownych lat. Kevin w³aœnie odkupi³ od swojego dziadka samochód za jednego dolara i móg³ nareszcie zabraæ Winnie do kina samochodowego. W kinie Kevin i Winnie ogl¹dali Casablankê, przytulali siê. Mieli wszystko, czego mo e pragn¹æ ktoœ w ich wieku. Obiad siê skoñczy³, film w telewizji tak e. Teraz Krzyœka czeka³o zmywanie naczyñ. Pow³ócz¹c nogami, poszed³ do kuchni. W trakcie zmywania co chwilê wygl¹da³ przez okno na podwórko. Mieszka³ na parterze, wiêc mia³ doskona³y widok na wszystko, co siê tam dzia³o. Jego kumple smêtnie kopali pi³kê, a dziewczyny z bloku siedzia³y na ³awce i plotkowa³y. W sumie co innego mia³y robiæ? W ich miasteczku nie by³o miejsca, gdzie mo na by ciekawie spêdziæ popo³udnie ostatnie kino zamkniêto ubieg³ej jesieni; nie by³o krêgielni czy basenu. Osiedlowe boisko zosta³o przebudowane na parking samochodowy. Gdybym tylko mia³ samochód pomyœla³ Krzysiek Te móg³bym skoczyæ gdzieœ do kina... No tak, ale jestem za m³ody i nie mam dziadka, który sprzeda³by mi swojego dodge'a za jednego dolara... Beznadzieja... Krzysiek czu³ siê przyt³oczony wszechobecn¹ nud¹. Zza chmur wyjrza³o s³oñce i cieñ drzewa rzucany na blok naprzeciwko utworzy³ kszta³t smoka. Jak w kinie pomyœla³ Krzysiek. W³aœnie! A mo e by tak samemu zrobiæ kino? To przecie nie musi byæ trudne. W koñcu podczas ostatniego Dnia Dziecka organizowanego w szkole w sali gimnastycznej wyœwietlany by³ film z projektora multimedialnego. Muszê pogadaæ o tym z ch³opakami. Krzysiek zadzwoni³ do swojego zastêpowego Rafa³a. Dziki? Musimy siê szybko spotkaæ! Mam fajny pomys³, co mo emy robiæ, eby zaskoczyæ inne zastêpy i wygraæ konkurs na najciekawsze zadanie zastêpu. Co takiego? zapyta³ Rafa³. Zrobimy kino! Co takiego? No kino! Jak siê spotkamy, to ci wszystko wyjaœniê. Ty, Bia³y, masz znowu jakieœ g³upie pomys³y... Tym razem to nie jest g³upi pomys³. Uruchamiaj sieæ alarmow¹! No dobrze, ale jak siê oka e, e jest inaczej stawiasz mi pizzê! W ci¹gu godziny ca³y zastêp zebra³ siê w gara u ojca Romka, gdzie zastêp mia³ swoje miejsce spotkañ. No to co to za tajemnica? Po co nas tu zwo³a³eœ? zapyta³ Andrzej. Bia³y ma pomys³, ebyœmy zrobili kino odpowiedzia³ Rafa³. Kino? Bia³y, co ty, z byka spad³eœ? Ty wiesz, ile trzeba mieæ kasy, eby kino zbudowaæ? Przy twoich zdolnoœciach, to musia³byœ 300 lat yæ, eby zarobiæ na fundamenty zacz¹³ szydziæ Romek. Sonda, przestañ! krzykn¹³ Rafa³ a ty Bia³y mów, tylko pamiêtaj, jak to jest g³upi pomys³, to stawiasz pizzê. No to tak: zrobimy kino i wygramy ten namiot w konkursie na najlepsze zadanie zastêpu. Kino, przecie... Sonda, zamknij siê na chwilê. Nie chcê budowaæ multipleksu. Ogl¹da³em dziœ film i w Stanach to maj¹ takie kina samochodowe. Na parkingu jest du y ekran, a ludzie przyje d aj¹ sobie samochodami i wcale z nich nie wychodz¹, tylko siedz¹ w samochodach i ogl¹daj¹ film, który jest na tym ekranie wyœwietlany. No i ja sobie pomyœla³em, e mo emy zrobiæ takie kino. We- Ÿmiemy mojego kompa, sko³ujemy projektor multimedialny i wyœwietlimy coœ na œcianie bloku, albo gdzieœ indziej. Tak, eby ka dy móg³ sobie przyjœæ i obejrzeæ. Za darmo, normalnie... Taaa, a na czym bêd¹ siedzieæ? zapyta³ Maciek. Ka dy bêdzie musia³ przynieœæ sobie coœ do siedzenia, napiszemy to w og³oszeniu, ju to wszystko wymyœli³em, wiêc siê Elmo nie przejmuj. Zrobimy tak: wypo yczymy projektor ze szko³y, ten co jest w sali od biologii. Bia³y, Krukowska nigdy nie da nam tego projektora przerwa³ Maciek. Elmo, a co on jest jej? Pójdziemy do dyra i on nam da. No, chyba e tak. WeŸmiemy ten projektor i mojego kompa, bo mam dobr¹ grafikê i DVD. Trzeba bêdzie skrêciæ jeszcze jakieœ nag³oœnienie. Zigi, ty masz ciotkê w Oœrodku Kultury zawo³a³ Maciek ona pewnie mo e za³atwiæ ten zestaw, co siê nag³aœnia burmistrza, jak gada na 3 maja. Da siê zrobiæ odpar³ Piotrek. Wszystko wyœwietlimy wieczorem w parku, bo tam jest ciemno, i do tego wszyscy maj¹ blisko. Ekran zrobimy z dwóch zszytych przeœcierade³, a pr¹d poci¹gniemy z tego baru, no z... Ze Starej Chaty? O w³aœnie, ze Starej Chaty. A dadz¹ nam? A co maj¹ nie daæ? Jak zrobimy tak¹ imprezê, to bêd¹ mieli wiêcej klientów. No fakt. A co bêdziemy wyœwietlaæ? zapyta³ Rafa³. Gwiezdne Wojny! Matriksa! W³adcê Pierœcieni! A sk¹d weÿmiemy na to licencjê? Co? Licencjê, M³ody, licencjê! Trzeba j¹ mieæ, eby wyœwietlaæ Matriksa, s³ysza³eœ coœ o prawach autorskich? A poza tym, kto przyjdzie na Matriksa do parku? Zero akustyki. Trzeba coœ innego puœciæ, coœ z klasyki, na przyk³ad Misia. A sk¹d weÿmiesz licencjê na Misia? Nakrêci³eœ go? zripostowa³ Andrzej. Eee, no nie odpar³ Rafa³ ale Miœ jest polski, to napiszemy podanie i mo e nam pozwol¹. PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004 9

10 A co bêdzie, jak nie pozwol¹? No to nie wiem. Bia³y, to twój pomys³, co zrobimy, jak nam nie pozwol¹ wyœwietlaæ filmów? No nie wiem, mo e œci¹gniemy ró ne reklamy z sieci i zrobimy noc reklamo erców? No dobra, w ostatecznoœci mo e byæ. Ustalanie trwa³o jeszcze pó³ godziny. Na koniec Rafa³ powiedzia³, e w sumie mog¹ ten pomys³ zrealizowaæ jako projekt i przy okazji zalicz¹ punkty na stopnie. Nastêpne pó³ godziny zastêp spêdzi³ na przygotowywaniu karty projektu. Efekt by³ taki: KARTA PROJEKTU STARSZOHARCERSKIEGO KINO MOCNE 215 DRU YNA STARSZOHARCERSKA IM. ZOŒKI, HUFIEC BEREDY Cel projektu: Zrobienie kina plenerowego w parku miejskim i wyœwietlenie filmu dla wszystkich mieszkañców miasta, którzy bêd¹ chcieli na niego przyjœæ. Szef projektu: æwik Rafa³ Michalski Dziki Zaanga owane osoby: odkrywca Krzysztof Lewandowski Bia³y wywiadowca Andrzej Polanowski M³ody wywiadowca Roman Banderek Sonda odkrywca Piotr Ozimek Zigi wywiadowca Maciej Markowski Elmo Planowany czas realizacji: 5 marca 28 maja 2004 r. HARMONOGRAM PROJEKTU Czynnoœci do wykonania Odpowiedzialny Termin 1. Uzyskanie pozwolenia na zorganizowanie kina od Urzêdu Miasta Dziki do 4 kwietnia 2. Za³atwienie zgody na po yczenie projektora ze szko³y Elmo do 15 kwietnia 3. Za³atwienie pozwolenia na wyœwietlenie filmu Miœ w parku Dziki przez dru ynowego do 20 kwietnia 4. Za³atwienie nag³oœnienia z Oœrodka Kultury Zigi do 27 kwietnia 5. Za³atwienie pr¹du ze Starej Chaty Sonda do 4 maja 6. Przygotowanie projektu plakatu Bia³y do 4 maja 7. Przygotowanie ekranu z przeœcierade³ Dziki do 5 maja 8. Powielenie plakatu 200 szt. Sonda do 8 maja 9. Plakatowanie ca³ego miasta wszyscy (kieruje Bia³y) do 15 maja 10. Za³atwienie transportu projektora, nag³oœnienia i komputera M³ody do 18 maja 11. Skompletowanie ca³ego sprzêtu (oprócz nag³oœnienia) Bia³y do 19 maja 12. Zabranie nag³oœnienia z Oœrodka Kultury M³ody do 15:00 21 maja 13. Zabranie reszty sprzêtu od Bia³ego M³ody do 16:00 21 maja 14. Przewiezienie sprzêtu do parku M³ody do 16:30 21 maja 15. Z³o enie sprzêtu Bia³y do 18:00 21 maja 16. Próba, czy wszystko dzia³a Bia³y do 19:00 21 maja 17. Projekcja Bia³y od 20:00 21 maja 18. Zwijanie sprzêtu Bia³y do 22:30 21 maja 19. Sprz¹tanie Elmo do 23:00 21 maja 20. Zwiezienie sprzêtu M³ody do 23:30 21 maja 21. Oddanie projektora Elmo do 23 maja 22. Oddanie nag³oœnienia Zigi do 23 maja 23. Ocena projektu wszyscy (kieruje Dziki) do 25 maja 24. Przygotowanie dokumentacji wszyscy (kieruje Bia³y) do 28 maja Uwagi: Jeœli Dziki nie dostanie pozwolenia na wyœwietlanie filmu, to M³ody ma za zadanie œci¹gn¹æ jak najwiêcej reklam z Internetu, w sumie co najmniej godzinê. do 27 kwietnia 10 PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004

11 Z t¹ kart¹ zastêp uda³ siê na radê dru yny, która odby³a siê 3 marca. Pomys³ przypad³ do gustu radzie i ta bez uwag zatwierdzi³a projekt do realizacji. Wkrótce na stronie internetowej dru yny webmaster powiesi³ nowy rozkaz dru ynowego: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Dru ynowy 215 DSH im. Zoœki Rozkaz L. 10/2004 Beredy, 4 marca 2004 r. *** Od tej pory przygotowania do projekcji ruszy³y pe³n¹ par¹. Najtrudniejsza robota przypad³a Rafa- ³owi to on musia³ zmagaæ siê z pozwoleniami z Urzêdu Miasta i w³aœcicielem praw autorskich filmu, którym okaza³a siê Telewizja Polska S.A. Zupe³nie nie wiedzia³, jak do tego podejœæ. Poprosi³ o pomoc dru ynowego i wkrótce wys³a³ dwa podania do Urzêdu i Telewizji. Okaza³o siê, e jako i pokaz ma byæ nieodp³atny, to film mo - na jednorazowo wyœwietliæ. Gorzej by³o z Urzêdem burmistrz uzale ni³ sw¹ zgodê od zgody Policji, a ta za yczy³a sobie zabezpieczenia medycznego. Na szczêœcie wystarczy³y dwie osoby z hufcowego HGR-u. Na zbiórce zastêpu 5 maja okaza³o siê, e Maciek nie za³atwi³ jeszcze projektora. Zastêp zdecydowa³, e ma na to jeszcze 5 dni, do czasu, gdy zacznie siê plakatowanie miasta. Do 13 maja zastêp rozwiesi³ w ca³ym mieœcie 200 plakatów. Rozwiesza³ ca³y zastêp oprócz Maæka, który od jakiegoœ czasu przesta³ byæ dostêpny, gdy jak twierdzi³, musia³ siê uczyæ. Jednak Andrzej dowiedzia³ siê od Marka, który mieszka w tej samej klatce, a chodzi z Maækiem do klasy, e Maciek gra ca³y czas w pi³kê na boisku przy liceum. 13 maja Maæka te nie by³o na zbiórce. Dlatego zadanie za³atwienia projektora wzi¹³ na siebie Krzysiek. 19 maja wszystko by³o ju gotowe, jedynie brat Andrzeja marudzi³ jeszcze. Ostatecznie zgodzi³ siê woziæ sprzêt za to, e Andrzej umyje mu trzy razy jego B³êkitn¹ Strza- ³ê, jak zwyk³ nazywaæ swego buroniebieskiego fiata 126p. (...) 4.1 Podajê do wiadomoœci decyzjê rady dru yny o zatwierdzeniu do realizacji projektu Kino Mocne przez zastêp Mocnych. W nocy z 20 na 21 maja aden z ch³opaków nie móg³ spaæ. Wstali wczeœnie i ju o 7.30 byli w szkole. Bia³y, a co bêdzie, jak zacznie padaæ? zapyta³ Roman Nie kracz, bo ci przy³o ê... W szkole wrza³o: wszyscy na przerwach mówili tylko o kinie w parku, a ch³opakom okropnie d³u y³y siê lekcje. Zaraz po nich wybiegli do domów, by zostawiæ plecaki i zabraæ wszystko, co by³o im potrzebne w parku. Zjawi³ siê te dawno nieogl¹dany Maciek. O, Elmo! A co ty tu robisz? spyta³ Romek No jak to co? Robimy przecie tu kino. Robimy? Chyba robicie? Bo ciebie przy tej robocie jakoœ nie widzia³em! Hej! przerwa³ Rafa³ pogadamy o tym przy ocenie projektu, a teraz trzeba roz³adowaæ B³êkitn¹ Strza³ê, bo potrzebny jest jeszcze jeden kurs. Po chwili okaza³o siê, e nie ma na czym ustawiæ komputera i projektora. Nikt nie pomyœla³ o stoliku. Ja siê tym zajmê powiedzia³ Romek Zigi, dawaj ze mn¹! Po chwili taszczyli ogromn¹ dêbow¹ ³awê ze Starej Chaty. Jak to zrobi³eœ? Ej, Dziki, nie doceniasz mnie, ma siê te swoje sposoby. No, gadaj. Dobra, ch³opak mojej siostry od trzech dni jest tu barmanem, wiêc to by³a tylko czysta formalnoœæ. (...) Dru ynowy pwd. Tomasz Klimkowski O wszystko by³o ju ustawione, a dwa przeœcierad³a ekranu delikatnie falowa³y na wietrze. Pierwsza próba siê nie powiod³a. Okaza³o siê, e jest... za widno! I nic nie widaæ na ekranie. O której robi siê teraz ciemno? A kto go tam wie! Te dni teraz coraz d³u sze... Najwy ej przesuniemy pokaz o pó³ godziny. O w zaimprowizowanym kinie na w³asnych sto³eczkach, poduszkach, plecakach, kurtkach lub bezpoœrednio na ziemi siedzia- ³o oko³o 30 osób. Rafa³ wyjaœni³ zebranym, e poczekaj¹ jeszcze pó³ godziny na spóÿnialskich i zmrok. Po dwóch kwadransach w parku by³o ju s³ychaæ: W mordê kopany!? Co jest!?! Nic, panie kierowniku! Oczko mu siê odlepi³o! Temu misiu! i œmiech 40 garde³. 111 minut filmu szybko minê³o bez specjalnych niespodzianek, o co zadba³ miêdzy innymi oddelegowany z Komendy Policji jeden z policjantów. Wszyscy rozchodzili siê w dobrych humorach. Teraz zosta³o tylko posprz¹taæ. Gdzie jest Elmo? On mia³ odpowiadaæ za sprz¹tanie? Zmy³ siê chyba jeszcze przed koñcem. Znów musimy zrobiæ jego dzia³kê 25 maja wszyscy zebrali siê jeszcze raz w gara u u Romka. To jak? Uda³ nam siê ten projekt? zapyta³ Rafa³. PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/

12 Nie bardzo, by³o ma³o osób. No tak, ale co? Mieliœmy ich na si³ê ci¹gn¹æ? No w sumie nie, no bo jak? Chyba generalnie siê uda³o. Wszyscy byli zadowoleni. Nawet G³os Bered o nas napisa³. Zobaczcie! Andrzej wyj¹³ numer miejscowego tygodnika. W prawym dolnym rogu trzeciej stron by³o niewyraÿne zdjêcie z krótk¹ notatk¹ z projekcji Misia. Czyli uda³o siê? spyta³ jeszcze raz Rafa³. Tak zawyrokowali wszyscy. A jak oceniacie nasz¹ pracê? Ka dego po kolei. Rozpêta³a siê burza przeciw Maækowi. Ostatecznie ch³opcy uznali, e Maciek nie zas³uguje na zaliczenie projektu, a Maciek sam przyzna³, e ola³ robotê. Uzupe³nili kartê projektu. Zabra³ j¹ Krzysiek, który mia³ j¹ w³o yæ do specjalnej teczki wraz z ca³¹ otrzyman¹ od reszty zastêpu dokumentacj¹. 28 maja wszyscy pojawili siê na radzie dru yny. Po niej dó³ karty projektu wygl¹da³ tak: Trzy dni póÿniej na stronie dru yny zawis³ kolejny rozkaz: A w ksi¹ eczce harcerskiej Krzyœka pojawi³ siê wpis: PHM. WOJCIECH WITKOWSKI Dokumentacja i sposób zaprezentowania projektu: zdjêcia z pokazu filmu, pozwolenie Telewizji Polskiej S.A. na wyœwietlenie filmu, pozwolenie burmistrza na zorganizowanie pokazu w parku, plakat informumjacy o filmie, artyku³ z G³osu Bered. Opinia zespo³u: Na zaliczenie zas³uguj¹ wszyscy oprócz wyw. Macieja Markowskiego, który nie wykona³ wyznaczonych zadañ. Opinia rady dru yny: Rada 215 DSH im. Zoœki wnioskuje o zaliczenie projektu Kino Mocne druhom: æwikowi Rafa³owi Michalskiemu, odkrywcy Krzysztofowi Lewandowskiemu, m³odzikowi Andrzejowi Polanowskiemu, odkrywcy Piotrowi Ozimkowi, wywiadowcy Romanowi Banderkowi. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Dru ynowy 215 DSH im. Zoœki Lp Nazwa zadania Liczba i data Potwierdzenie rozkazu 1. Projekt Kino Mocne Rozkaz L. 15/2004 L. 15/2004, T. Klimkowski Beredy, 30 maja 2004 r. (...) 4.2 Podajê do wiadomoœci decyzjê rady dru yny o zaliczeniu projektu Kino Mocne druhom: æwikowi Rafa³owi Michalskiemu odkrywcy Krzysztofowi Lewandowskiemu wywiadowcy Andrzejowi Polanowskiemu odkrywcy Piotrowi Ozimkowi wywiadowcy Romanowi Banderkowi (...) Dru ynowy pwd. Tomasz Klimkowski SK D MAMY WIEDZIEÆ, CO TO JEST PROJEKT? Druhno Dru ynowa! Druhu Dru ynowy! Informacje o nowym instrumencie metodycznym mo na znaleÿæ: w Czuwaj, na stronach internetowych ZHP, w broszurce metodycznej dla dru ynowych dru- yn starszoharcerskich, w twoim hufcu. Szkolenia dotycz¹ce projektu odbywaj¹ siê w wielu hufcach w Polsce. Je eli w twoim hufcu mia³y miejsce ciekawe warsztaty, jeœli ty sama/sam prowadzi³eœ udane zajêcia na temat projektu prosimy o podzielenie siê wra eniami, pomys³ami, materia³ami. Z góry dziêkujemy za wszelkie informacje. Nasz adres: lub Wydzia³ Starszoharcerski GK ZHP ul. M. Konopnickiej Warszawa INSTRUKTORZY WYDZIA U STARSZOHARCERSKIEGO GK ZHP 12 PROJEKT dodatek do Czuwaj 04/2004

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

3. 4. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

3. 4. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 51 przy SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie roku szkolnym 2010/2011 Projekt edukacyjny jest zespołowym,

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. W badaniach brało udział 108 uczniów, 60 rodziców, 9 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY ZAJĘĆ KURSOWYCH

KONSPEKTY ZAJĘĆ KURSOWYCH KONSPEKTY ZAJĘĆ KURSOWYCH ZAKRES: praca z przybocznym, rola drużynowego jako przykładu osobistego, pozyskiwanie przybocznego, przejmowanie drużyny CZAS TRWANIA: 2-2,5h MIEJSCE: Hufiec ZHP Ruda Śląska PROWADZĄCA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Nysa 2012 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie. Strona 1 z 5 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Załącznik nr 12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Na podstawie: 1. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE XXXIV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, okreœlany mianem Zjazdu Programowego, ma byæ podsumowaniem ogólnozwi¹zkowej dyskusji na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego, wartoœci,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Pomorska 27/2 50-216 Wrocław

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Pomorska 27/2 50-216 Wrocław Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Pomorska 27/2 50-216 Wrocław KARTA WIZYTACYJNA ZBIÓRKI DRUŻYNY DATA WIZYTACJI. DATA POPRZEDNIEJ WIZYTACJI*.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu rok szkolny 2010/2011 I Zapisy prawne dotyczące organizacji w szkole edukacyjnego, zgodne z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy CZĘŚĆ I 1. Uczniowie Gimnazjum w Modlicy biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWIEC HARCERZ. Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie.

ZAWODOWIEC HARCERZ. Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie. HARCERZ Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie. ZAWODOWIEC Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego jest jedn¹ z organizacji pozarz¹dowych, które

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ

Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ (Uchwa³a Naczelnictwa ZHR nr 43/1 z dnia 27 sierpnia 1994 r. zmieniony uchwa³¹ nr 90/1 z dnia 20 lutego 1999 r., zmieniony Uchwa³¹ Naczelnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,25.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4b/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo