2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr"

Transkrypt

1 Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok PL Szczecin, tel. ( ) , , tel./fax (+48 91) / INSTRUKCJA OBS UGI SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr 2.0 v1 Autor programu: Jacek Cenzartowicz Szczecin,

2 2 INSTRUKCJA OBS UGI ECS/ICS Rejestr

3 Spis tre ci Spis tre ci Opis systemu ECS/ICS Rejestr ECS Rejestr ICS Konfiguracja Lista komunikatów ECS Przegl danie i filtrowanie komunikatów Utworzenie nowego komunikatu ECS Tworzenie IE507 informacja o przedstawieniu towaru na granicy Tworzenie IE514 wniosek u uniewa nienie zg oszenia Tworzenie IE547 manifest eksportowy Tworzenie IE583 informacja o poszukiwaniu eksportu Pobieranie komunikatów ECS Pobranie XML z pliku Pobranie XML z poczty Raporty dla rejestru ECS Zestawienie komunikatów ECS Komunikaty IE515 z i bez potwierdze IE Zbiorcze zestawienie potwierdze IE Wys anie /zapis potwierdze IE Automatyczne wys anie potwierdze IE Eksport komunikatów XML do plików Lista komunikatów ICS Utworzenie nowego komunikatu ICS Tworzenie IPT Informacja o przedstawieniu towaru Tworzenie WOU Wniosek o uniewa nienie zg oszenia PDS - Przywozowa deklaracja skrócona IE Sprostowanie PDS - IE ` 3

4 4 INSTRUKCJA OBS UGI ECS/ICS Rejestr

5 1 Opis systemu ECS/ICS 1.1 Rejestr ECS Modu ECS Rejestr do programu SAD EC Win, pozwala na w pe ni zautomatyzowan obs ug procedury wywozu z wykorzystaniem systemu ECS w tym na przygotowywanie Wywozowej Deklaracji Skróconej (WDS). W wersji podstawowej program SAD EC Win pozwala na tworzenie poprawnych komunikatów IE515 (dokument wywozowy SAD) oraz IE615(WDS) cznie z tworzeniem podpisu elektronicznego. Modu ECS Rejestr wprowadza dodatkowo now funkcjonalno programu: obs uga komunikatów systemu ECS: - IE Akceptacja sprostowania zg oszenia - IE Odrzucenie sprostowania zg oszenia - IE Przedstawienie towaru na granicy - IE Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granic - IE Decyzja o uniewa nieniu zg oszenia - IE Wniosek o uniewa nienie zg oszenia - IE Zg oszenie celne do procedury wywozu (dost pne w wersji ECS mini) - IE Odrzucenie zg oszenia - IE Odrzucenie zmiany trasy - IE Odmowa przekroczenia granicy - IE Zgoda na przekroczenie granicy - IE Nadanie numeru ewidencyjnego - IE 528PRE - Rejestracja zg oszenia - IE Zwolnienie do procedury wywozu - IE Manifest eksportowy - IE Odpowied na manifest eksportowy - IE Odmowa zwolnienia do procedury wywozu - IE Kontrola w UC wywozu - IE Kontrola w UC wyprowadzenia - IE Zapytanie z UC o niezako czonym eksporcie - IE Informacja do UC o niezako czonym eksporcie - IE Potwierdzenie wywozu - PWK1 - Przyj cie zg oszenia do przetwarzania - PWK2 - Odrzucenie zg oszenia kursyw zaznaczono komunikaty wysy ane do systemu ECS prowadzenie rejestru wszystkich wysy anych i odbieranych komunikatów ECS, komunikatu nie mo na ani zmieni ani usun z listy 5

6 generowanie raportów na podstawie komunikatów ECS - zestawienie wszystkich / wybranych komunikatów ECS - zestawienie komunikatów IE515 bez potwierdzenia IE599 - zestawienie komunikatów IE515 z potwierdzeniami IE599 - zbiorcze zestawienie potwierdze IE599 - wysy ka poprzez lub zapis na dysk potwierdze IE599 automatyczne wysy anie i odbieranie komunikatów ECS (dotyczy kont pocztowych obs ugiwanych w protoko ach SMTP i POP3 oraz poprzez MS Outlook 2007/2010) przesy anie do podmiotów obs ugiwanych przez agencj celn potwierdze wywozów IE599 w postaci dokumentów XML, HTML lub jako zestawienia PDF (wymaga instalacji odpowiedniego sterownika drukarki) 6

7 1.2 Rejestr ICS Modu ICS Rejestr do programu SAD EC Win, pozwala na w pe ni zautomatyzowan obs ug procedury przywozu w zakresie obs ugi Przywozowych Deklaracji Skróconych (PDS). W wersji podstawowej program SAD EC Win pozwala na tworzenie poprawnych komunikatów IE315 (PDS) cznie z tworzeniem podpisu elektronicznego. Modu ICS Rejestr wprowadza dodatkowo now funkcjonalno programu: obs uga komunikatów systemu ICS: - IE sprostowanie Przywozowej Deklaracji Skróconej - IE Przywozowa Deklaracja Skrócona (PDS) - PWK1 - Przyj cie zg oszenia do przetwarzania - PWK2 - Odrzucenie zg oszenia kursyw zaznaczono komunikaty wysy ane do systemu ICS prowadzenie rejestru wszystkich wysy anych i odbieranych komunikatów ICS, komunikatu nie mo na ani zmieni ani usun z listy generowanie raportów na podstawie komunikatów ICS automatyczne wysy anie i odbieranie komunikatów ICS (dotyczy kont pocztowych obs ugiwanych w protoko ach SMTP i POP3 oraz poprzez MS Outlook 2007/2010) 7

8 2 Konfiguracja Po instalacji modu u ECS/ICS rejestr nale y wykona proste dzia ania konfiguracyjne. Wymagane jest poprawne skonfigurowanie poczty u ywanej na potrzeby systemu ECS/ICS, oraz wybór systemu przez który maj by kierowane zg oszenia w procedurach wywozowych. Szczegó y dotycz ce konfiguracji programu s opisane w instrukcji programu SAD EC Win w dziale 3.1, 3.2 Nale y szczególnie pami ta o poprawnej konfiguracji programu pocztowego je li do wymiany komunikatów ECS/ICS u ywane jest to samo konto mailowe co konto ywane do codziennej korespondencji. 8

9 3 Lista komunikatów ECS 3.1 Przegl danie i filtrowanie komunikatów. Lista komunikatów systemu ECS dost pna jest z menu NCTS/OSOZ/ECS / Komunikaty ECS. Lista zawiera nast puj ce kolumny: typ status data kom. godzina czas PWK nr w asny numer MRN Okre la rodzaj komunikatu, mo liwe jest filtrowanie i sortowanie wed ug tej kolumny. Informuje o bie cym statusie dokumentu/komunikatu. Data utworzenia komunikatu. Godzina utworzenia komunikatu. Dok adny czas komunikatu PWK1 lub PWK2 dla komunikatów wysy anych do systemu ECS. Numer w asny komunikatu wysy anego. Dla komunikatów otrzymywanych jest to numer w asny komunikatu nadany przez system ECS (po stronie UC), lub je li do komunikatu przychodz cego zosta odnaleziony w ciwy komunikat wychodz cy, kolumna otrzymuje warto numeru w asnego odpowiedniego komunikatu wychodz cego. Dzi ki takiej funkcjonalno ci bardzo atwo mo na pogrupowa komunikaty dotycz ce tej samej sprawy. Numer MRN nadany komunikatem IE528. Jest on równie umieszczany przy odpowiednim komunikacie IE515. 9

10 data wypr. opis dok. Data wyprowadzenia towaru w urz dzie celnym wyprowadzenia. Opis dokumentu XML zgodny z opisem w ciwego dokumentu SAD (dla IE515) NIP eksport. Numer NIP eksportera towaru NIP importer Numer NIP importera towaru wyst puje sporadycznie uwagi Uwagi do dokumentu XML. Mog by edytowane w funkcji <Szczegó y/edycja> ytkownik mo e sortowa list wed ug dowolnej kolumny oraz przeszukiwa wed ug pól tekstowych. Dla u atwienia przeszukiwania listy komunikatów wprowadzono nad list pola pozwalaj ce na filtrowanie zawarto ci listy. Wprowadzone warunki dzia aj cznie, czyli wy wietlane na li cie komunikaty musz spe nia jednocze nie wszystkie z podanych kryteriów wy wietlania. Po zmianie warto ci dowolnego pola filtruj cego zmienia ono kolor na ty, przypomina to o konieczno ci naci ni ciu przycisku <Filtruj> po zmianie warunków wyszukiwania. Po naci ni ciu przycisku <Filtruj> pola s zaznaczone na kolor zielony. Dodatkowo mo na ukry komunikaty PWK b ce potwierdzeniem przyj cia lub odrzucenia komunikatu przez system ECS. S y do tego pole wyboru ukryj komunikaty PWK1 i PWK2. Pola z zakresem dat wy wietlanych komunikatów s niedost pne (i nie bior udzia u w filtrowaniu) je li wype niono pole nr w asny/mrn. W takim przypadku program przeszukuje ca list komunikatów wed ug zadanego numeru w asnego lub MRN. Dla u atwienia wype niania numeru w asnego lub MRN, na prawo od tego pola zosta y umieszczone przyciski <NW> oraz <MRN>. Przenosz one odpowiednio numer w asny lub numer MRN z komunikatu wybranego na li cie poni ej. Lista zawiera tylko najwa niejsze i przegl dowe informacje dotycz ce komunikatu. W dowolnej chwili mo na przej do wy wietlenia szczegó ów komunikatu naciskaj c <Szczegó y/edycja> znajduj cy si po lewej stronie poni ej listy (tak samo dzia a na li cie klawisz ENTER lub podwójne klikni cie lewym klawiszem myszy). 10

11 Okno komunikatu ma inny wygl d dla ka dego z typów komunikatów. Poni ej przedstawiono wygl d najcz ciej wyst puj cych komunikatów ECS. Cz pól i zak adek jest wspólnych dla komunikatów i zostan one omówione tylko przy PWK1. PWK1 Zak adka informacje zawiera podstawowe informacje dotycz ce komunikatu, oraz edytowane pole Uwagi. Dla komunikatu PWK1 mo na wykona wydruk potwierdzenia przyj cia (przycisk <Wydruk>). Przyk adowy wydruk: Przycisk <Zapis> s y do zapisu uwag do komunikatu. 11

12 Zak adka XML komunikatu zawiera ca y komunikat w formie XML. ytkownik mo e wykona zapis takiego komunikatu na dysk/inny no nik <Zapis XML>, wydrukowa widoczny na zak adce XML <Wydruk XML>. Przyciski <Zapis> i <Wyj cie> maj tak sam funkcj jak na zak adce informacje. Na polu z komunikatem XML mo na nacisn prawy klawisz myszy i z wy wietlonego menu podr cznego wybra inne potrzebne funkcje np. otwarcie pliku XML w MS Excel. PWK2 12

13 Na zak adce informacje wy wietlona zostanie lista z powodem odrzucenia komunikatu. U ytkownik ma mo liwo wydruku listy b dów. IE516 Komunikat zawiera informacje o powodzie odrzucenia zg oszenia IE515. Powód mo e by opisowy jest podany w polu powód odrzucenia lub w postaci listy wykrytych b dów na poziomie walidacji zg oszenia. Podobnie jak dla komunikatu PWK2 mo liwy jest wydruk listy b dów za pomoc funkcji <Wydruk>. 13

14 IE515 Z poziomu komunikatu IE515 u ytkownik mo e w prosty sposób wygenerowa wniosek o uniewa nienie zg oszenia IE515. y do tego przycisk <IE514 wniosek o uniewa nienie zg oszenia>. IE529 Komunikat jest przesy any do podmiotu tylko dla procedur wywozowych realizowanych w procedurze uproszczonej i zawiera dwa za czniki. 14

15 Pierwszym z nich jest XML z komunikatem IE529 (zawiera mi dzy innymi kopi przyj tego zg oszenia IE515), drugi to plik w formacie PDF z dokumentem przewozowym (EAD). Program przechowuje oba za czniki i pozwala na podgl d i wydruk dokumentu przewozowego. Do wydruku s y przycisk <Podgl d/wydruk SAD>. Za cznik PDF b dzie wy wietlony jedynie je li na komputerze jest zainstalowany program pozwalaj cy na otwieranie plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader).Podobnie jak w poprzednich komunikatach <Zapis> s y do zapisania uwag do komunikatu. IE599 Komunikat dostarcza potwierdzenie wywozu towaru przez urz d celny wyprowadzenia. Jest on zawsze przesy any do zg aszaj cego towar do procedury wywozu. Je li zg aszaj cym jest Agencja Celna i komunikat IE599 zosta przes any do eksportera z u yciem jednej z funkcji eksportu komunikatów IE599 (opisane w 5.4 i 5.5) wype nione s pola potwierdzenie wys ano na adres oraz data wysy ki. Dost pna jest funkcja wydruku komunikatu IE599 w formie papierowej jako zestaw wybranych i najbardziej istotnych danych. UWAGA!!! Nale y pami ta, e jedynym dokumentem potwierdzaj cym wywóz towaru przed administracj celno-skarbow jest podpisany elektronicznie dokument XML. Jakiekolwiek zestawienia generowane na podstawie dokumentu XML mog by traktowane jako zestawienia pomocnicze. 15

16 Przyk adowy wydruk potwierdzenia wywozu 16

17 3.2 Utworzenie nowego komunikatu ECS Komunikaty wychodz ce do systemu ECS s tworzone w programie SAD EC Win na podstawie przygotowanego zg oszenia SAD (IE515), lub po utworzeniu danych do komunikatu za pomoc funkcji <Utwórz nowy> znajduj cej si w oknie rejestru komunikatów. Dodatkowo, jak zosta o opisane w poprzednim rozdziale podczas przegl dania komunikatu IE515 mo na w prosty sposób przygotowa na jego podstawie komunikat IE514. Sposób tworzenia komunikatu IE515 zosta opisany w instrukcji SAD EC Win. Po naci ni ciu przycisku <Utwórz nowy> na ekranie zostanie wy wietlone okno pozwalaj ce na wybór rodzaju komunikatu do utworzenia. Nale y wybra odpowiedni rodzaj komunikatu i nacisn na nim klawisz ENTER lub lewy przycisk myszy. 17

18 3.2.1 Tworzenie IE507 informacja o przedstawieniu towaru na granicy Komunikat ten jest tworzony po przybyciu towaru do UC wyprowadzenia je li towar nie by uprzednio sk adowany w celu wyprowadzenia zbiorczego na podstawie manifestu eksportowego. Je li przed wybraniem <Utwórz nowy> na li cie zostanie zaznaczony komunikat IE515, program przeniesie do nowotworzonego komunikatu IE507 numer MRN oraz kod zadeklarowanego w zg oszeniu UC wyprowadzenia. Poniewa przedstawiaj cy mo e by inny ni zg aszaj cy, nale y wype ni pozosta e pola komunikatu. Dla u atwienia wype niania komunikatu w polach z danymi przedstawiaj cego mo na korzysta z baz pomocniczych. W przypadku je li zg oszenie o podanym numerze MRN nie jest zarejestrowane w systemie ECS, nale y wy czy pole zg oszenie ECS. Dost pna b dzie wówczas zak adka Towary w której konieczne b dzie podanie szczegó ów dotycz cych wyprowadzanego towaru. Je li przywóz by uprzednio zg aszany za pomoc WDS (Wywozowa Deklaracja Skrócona), nale y zaznaczy pole przedstawienie towarów w ramach WDS. Je li towar by sk adowany przed wyprowadzeniem, nale y poda kod lub opis miejsca sk adowania. 18

19 Je li podawany jest kod miejsca sk adowania, nale y poprzedzi go znakiem #. Dane towaru s wype nione je li komunikat IE507 zosta utworzony na podstawie komunikatu IE

20 Po wype nieniu wszystkich danych nale y wybra funkcj : <Zapis XML> - zapis przygotowanego dokumentu jako XML na dysk oraz zapis komunikatu do rejestru komunikatów systemu ECS. Wysy ka komunikatu musi by wykonana przez u ytkownika np. z programu pocztowego. lub <Wy lij XML - > - bezpo rednie wys anie komunikatu jako do systemu ECS oraz zapis komunikatu do rejestru komunikatów systemu ECS. W wi kszo ci przypadków zg oszenie IE507 b dzie tworzone w UC wyprowadzenia przez administracj celn w oddziale celnym wyprowadzenia (UC graniczny). Tworzenie komunikatu z poziomu programu b dzie bardzo sporadyczne Tworzenie IE514 wniosek u uniewa nienie zg oszenia Komunikat pozwala na uniewa nienie zg oszenia z nadanym numerem MRN. Je li komunikat zosta utworzony na podstawie IE515, wszystkie pola poza informacj o powodzie wniosku o uniewa nienie zg oszenia s wype nione. Po zako czeniu edycji dokumentu mo na przej do zapisu/wysy ki komunikatu (zgodnie z opisem z punktu 3.2.1). 20

21 3.2.3 Tworzenie IE547 manifest eksportowy Komunikat ten s y do zg oszenia do wywozu towarów, które otrzyma y ju na postawie zg osze IE515 numery MRN, ale s sk adowane przed wywozem. Mo e on by tworzony bezpo redno przed wysy dokumentu XML, mo na równie edytowa go i sukcesywnie dopisywa kolejne zg oszenia IE515 (wed ug numerów MRN). Konieczne jest wype nienie wszystkich pól na powy szym formularzu, przy czym pole opis jest opcjonalne i nie jest umieszczane w pliku XML. Aby u atwi i przy pieszy wype nienie formularza mo na odczyta dane dotycz ce pozycji towarowych oraz numerów MRN u ywaj c funkcji <Odczyt IE515>. Jednorazowo mo na zaznaczy do odczytu wiele zg osze IE515. Manifest eksportowy pozwala na zg aszanie do wywozu wszystkich towarów z dokumentu eksportowego, b tylko niektórych pozycji. Wywozy cz ciowe powinny by edytowane z u yciem funkcji <Edycja> <Dodaj> <Usu >. 21

22 Formularz dla pozycji towarowej IE547 zosta przedstawiony na poni szym rysunku. Wymagane jest wype nienie wszystkich pól. Dla wywozu cz ciowego, nale y zaznaczy pole wywóz cz ciowy, i wype ni dodatkowe pola: numer pozycji IE515, ilo opakowa, masa brutto. Po wpisaniu tych danych, nale y nacisn przycisk <Dodaj do listy>. Je li pozycja towarowa wywozu jest opakowana w ró ne opakowania (kod opakowania), konieczne b dzie wpisanie jej tyle razy ile wyst puje rodzajów/znaków opakowa. Po cz ciowym b ca kowitym wype nieniu formularza mo na wykona nast puj ce operacje: <Zapis> <Zapis XML> - zapisa IE547 do pó niejszej edycji/uzupe nienia - utworzenie XML i nadanie numeru w asnego <Wy lij XML- > - utworzenie XML, nadanie numeru w asnego i wysy ka W ka dym z powy szych przypadków komunikat jest dopisywany do listy komunikatów ECS. Mo liwa jest równie pó niejsza edycja komunikatu IE

23 3.2.4 Tworzenie IE583 informacja o poszukiwaniu eksportu. Komunikat stanowi odpowied podmiotu na komunikat IE582 zapytanie o nie zako czony eksport. Pola w tym komunikacie nale y wype ni zgodnie z posiadan wiedz dotycz poszukiwanego eksportu. Program na bie co sprawdza, czy nie istniej na li cie komunikatów, komunikaty IE582 na które nie zosta a udzielona odpowied do UC. 23

24 4 Pobieranie komunikatów ECS Komunikaty przychodz ce systemu ECS mog by odczytywane z plików dyskowych funkcja <Pobranie XML z pliku> lub bezpo rednio ze skonfigurowanego konta mailowego u ywanego do komunikacji z UC funkcja <Pobranie XML z poczty>. Program pozwala równie na import na list komunikatów ECS komunikatów wychodz cych np. IE515 je li zosta y utworzone np. w innym systemie komputerowym. Oczywi cie du o szybsz i prostsz metod jest odczyt komunikatów z konta pocztowego. Pobieranie komunikatów z pliku nale y traktowa jako procedur awaryjn lub jako jedyn dost pn je li u ywana jest poczta nie obs uguj ca protoko u POP3/SMTP. 4.1 Pobranie XML z pliku Po wybraniu tej funkcji na ekranie wy wietlone zostanie okno zawieraj ce list plików w lokalizacji u ywanej domy lnie do odczytu XML. Domy lnie wszystkie odnalezione pliki s zaznaczone do odczytu, a opcja automatyczne usuni cie komunikatu po odczycie jest w czona. Za pomoc funkcji <Wy cz wszystkie> mo na wy czy zaznaczenie plików. 24

25 Odczyt komunikatów rozpoczyna si po wybraniu funkcji <Odczyt>. 4.2 Pobranie XML z poczty Po wybraniu tej funkcji na ekranie wy wietlone zostanie okno pobierania poczty ze skrzynki pocztowej i automatycznie rozpocznie si pobieranie. Po zako czeniu pobierania poczty wy wietlona zostanie informacja o ilo ci odczytanych komunikatów XML. W trakcie odczytu sporadycznie mo e pojawi si komunikat informuj cy o naruszeniu unikalno ci klucza w bazie ECSRejestr. Oznacza to, e pobierany komunikat zosta ju poprzednio zapisany do bazy SQL. Je li na serwerze nie odnaleziono nowych komunikatów, program b dzie oczekiwa 60 sekund na kolejne pobieranie wiadomo ci. Czas pomi dzy próbami pobrania wiadomo ci mo na zmienia w oknie pobierania wiadomo ci. 25

26 5 Raporty dla rejestru ECS Poza prowadzeniem rejestru komunikatów ECS program umo liwia wykonywanie przekrojowych zestawie. Podstawowym raportem jest zestawienie wszystkich lub wybranych komunikatów zarejestrowanych w systemie. W celu wykonania dowolnego z dost pnych w programie raportów nale y w oknie z list komunikatów ECS nacisn przycisk <Raporty>. Na ekranie pojawi si okno z wyborem rodzaju raportu do wykonania. Dla ka dego z dost pnych raportów maj zastosowanie warunki filtrowania z poprzedniego okna Rejestr komunikatów ECS. Wynika z tego, e dowolny z dost pnych raportów mo na wykona z zastosowaniem nast puj cych warunków: rodzaj komunikatu zakres dat wed ug numeru w asnego lub numeru MRN wed ug NIP eksportera 26

27 W bardzo prosty sposób mo na np. wykona zestawienie komunikatów IE599 dla wybranego kontrahenta. W tym celu w polu NIP eksportera przed wybraniem funkcji <Raporty> nale y wpisa (lub wybra z bazy kontrahentów) jego numer NIP, a nast pnie zaznaczy raport Zbiorcze zestawienie potwierdze IE599. Ka de z zestawie (poza oczywi cie wys aniem z dokumentami IE599) mo e zosta wydrukowane (zapisane do PDF) lub zapisane do pliku HTML. 5.1 Zestawienie komunikatów ECS Zestawienie zawiera rejestr wszystkich wybranych komunikatów systemu ECS wed ug zadanych kryteriów. Przyk adowy raport W nag ówku raportu znajduje si informacja o zastosowanym dla tego raportu filtrze. 27

28 5.2 Komunikaty IE515 z i bez potwierdze IE599 Najistotniejsz operacj w procedurze ECS jest otrzymanie przez podmiot eksportera potwierdzenia wyprowadzenia towaru. Dla pe niejszej kontroli przebiegu wywozów dost pne s dwa raporty szczegó owe pozwalaj ce na wykonanie zestawie zawieraj cych wszystkie rozpocz te procedury wywozu do których nie otrzymano potwierdzenia wywozu (IE599), oraz wszystkie procedury wywozu zako czone otrzymaniem komunikatu IE599. Przyk adowy raport IE515 bez potwierdze IE599 Przyk adowy raport IE515 z potwierdzeniami IE599 28

29 5.3 Zbiorcze zestawienie potwierdze IE599 Zbiorcze zestawienie potwierdze IE599 zawiera dane z potwierdze w formie XML przedstawione w czytelnej formie. Zestawienie jest dwucz ciowe. Pierwsza cz raportu zawiera list otrzymanych komunikatów IE599, druga szczegó owe informacje dotycz ce ka dego z wymienionych na li cie wywozów. Cz 1 zestawienia Cz 2 zestawienia ka dy wywóz jest przedstawiony jako szczegó owe zestawienie 29

30 5.4 Wys anie /zapis potwierdze IE599 Je li eksport jest realizowany za po rednictwem agencji celnej, eksporterzy b wymaga przesy ania potwierdze wywozów w postaci komunikatów IE599. Mo liwe jest równie, e dzia ksi gowo ci eksportera b dzie wymaga od dzia u eksportowego informacji o potwierdzeniach wywozów. Aby zminimalizowa czas niezb dny na wype nienie tego obowi zku, program dostarcza narz dzie pozwalaj ce na automatyczn wysy potwierdze wywozów do eksporterów drog mailow. Funkcja ta zosta a umieszczona w raportach dla systemu ECS. Ostatni z wyst puj cych na li cie raportów Wys anie /zapis potwierdze IE599 pozwala na wys anie lub/i zapis potwierdze dla eksporterów. Podobnie jak dla pozosta ych raportów i tutaj dzia a filtr definiowany w oknie Rejestr komunikatów systemu ECS. Warunkiem koniecznym do automatycznej wysy ki potwierdze wywozów w formie z za cznikiem IE599.XML jest podanie adresów podmiotów w bazie kontrahentów programu SAD EC Win. Adres wyst puje na zak adce kontakt w danych ka dego klienta. Program wi e dane klienta z bazy z komunikatem IE599 wed ug numeru NIP. Je li w bazie wyst puje kilku klientów o tym samym numerze NIP, automatyczna wysy ka nie b dzie mo liwa. Podobnie, je li w bazie klientów nie zosta odnaleziony numer NIP z komunikatu IE599, nie zostanie on wys any jako . Po wyborze wysy ki potwierdze IE599 na ekranie zostanie wy wietlone okno. 30

31 Przed wykonaniem eksportu komunikatów mo na wybra sposób tworzenia komunikatu wysy ka jako lub zapis do plików na dysku. Je li zostanie wybrana wysy ka jako , to komunikaty dla których nie odnaleziono adresu eksportera zostan zapisane do katalogu podanego w polu katalog do zapisu plików. Bezpo rednio przed wys aniem potwierdze IE599 wy wietlane jest okno ze szczegó ow informacj o podmiotach do których s wysy ane potwierdzenia. ytkownik mo e wy czy w kolumnie wysy ka wysy komunikatów do któregokolwiek z podmiotów. Podmioty które nie zosta y odnalezione w bazie klientów b wy wietlone na li cie w kolorze czerwonym i dla nich zostan utworzone pliki xml w wskazanej lokalizacji na dysku. Opcja wysy ka tylko nowych komunikatów IE599 (które nie by y jeszcze wys ane), pozwala na wyeliminowanie wielokrotnego wysy ania tych samych potwierdze. Ka dy wys any komunikat IE599 posiada informacj o dacie wysy ki i adresie na który mail zosta wys any. Je li komunikat zosta wys any wielokrotnie, w bazie znajduje si informacja o ostatniej wysy ce. Przed wysy mo na poda tekst wiadomo ci z za cznikiem IE599. Zalecamy umieszczenie tam informacji o tym, e jest to wiadomo wygenerowana automatycznie i nie nale y na ni odpowiada. Je li do komunikacji z podmiotami jest u ywany inny adres ni podany w parametrach konta ECS nale y poda adres s cy do komunikacji mailowej. Program zapami tuje i proponuje ostatnio u ywan wersj teksu. 31

32 W polu tym mo na korzysta z bazy tekstów klawisze F2 i F3 lub prawy klawisz myszy na polu z opisem. W katalogu aplikacji SAD EC Win utworzony jest domy lny katalog xml-599 do którego program mo e zapisywa potwierdzenia wywozów. Pliki zapisywane na dysk maj nadawane nazwy w sposób maj cy u atwi sortowanie komunikatów. Nazwa pliku ma nast puj konstrukcj : <NIP> <Numer MRN>.xml przyk adowa nazwa: PL MRN08PL352010E XML 5.5 Automatyczne wys anie potwierdze IE599 Mo liwa jest automatyczna wysy ka potwierdze IE599 ju w chwili otrzymania potwierdzenia z UC. W tym celu w bazie klientów nale y zaznaczy przy wybranych kontrahentach opcj automatyczne przesy anie komunikatów IE599. Wszystkie odbierane komunikaty IE599 b dla tych klientów wysy ane jako e- mail ju w chwili odczytu komunikatu z poczty. Tre ci a b dzie tre ustawiona w polu tre wiadomo ci w oknie Eksport komunikatów IE599 (rozdzia 5.4). 5.6 Eksport komunikatów XML do plików Przewidziano mo liwo eksportu komunikatów XML z bazy SQL do plików dyskowych. Eksportowane s komunikaty spe niaj ce warunki podane na li cie komunikatów ECS (po wykonaniu funkcji <Filtruj>). Funkcja eksportu komunikatów jest dost pna w menu podr cznym listy komunikatów systemu ECS (lewy klawisz myszy na li cie), pod pozycj Eksport komunikatów XML. 32

33 6 Lista komunikatów ICS Lista komunikatów systemu ICS dost pna jest w menu NCTS/ECS/ICS Komunikaty Celina/ICS. Lista zawiera nast puj ce kolumny: typ status data kom. godzina czas PWK1/PWK2 numer w asny numer ewidencyjny opis dokumentu data ewidencji NIP importera Uwagi numer PZC data zwolnienia Okre la rodzaj komunikatu, mo liwe jest filtrowanie i sortowanie wed ug kolumny. Informuje o bie cym statusie dokumentu/komunikatu. Data utworzenia komunikatu. Godzina utworzenia komunikatu. Dok adny czas komunikatu PWK1 lub PWK2 dla komunikatów wysy anych do systemu ICS. Numer w asny wys anego komunikatu. Numer MRN nadany komunikatowi Opis dokumentu XML opis nadany przy tworzeniu XML Data przyj cia dokumentu do ewidencji UC Numer NIP importera towarów Uwagi do komunikatu numer ewidencyjny potwierdzonego zg oszenia celnego data zwolnienia towarów do procedury 33

34 ytkownik mo e sortowa list wed ug dowolnej kolumny oraz przeszukiwa wed ug pól tekstowych. Dla u atwienia przeszukiwania listy komunikatów wprowadzono nad list pola pozwalaj ce na filtrowanie zawarto ci listy. Wprowadzone warunki dzia aj cznie, czyli wy wietlane na li cie komunikaty musz spe nia jednocze nie wszystkie z podanych kryteriów wy wietlania. Po zmianie warto ci dowolnego pola filtruj cego zmienia ono kolor na ty, przypomina to o konieczno ci naci ni ciu przycisku <Filtruj> po zmianie warunków wyszukiwania. Po naci ni ciu przycisku <Filtruj> pola, które bior udzia w ustaleniu listy komunikatów s zaznaczone na kolor zielony. Pozosta e uwagi dotycz ce wype niania i znaczenia poszczególnych pól na li cie komunikatów ICS s analogiczne jak opisane dla dokumentu ECS w rozdziale 2. 34

35 6.1 Utworzenie nowego komunikatu ICS Komunikaty wychodz ce do systemu ICS nie s tworzone na podstawie przygotowanego zg oszenia przywozowego, poniewa ze wzgl du na wymagane tereminy przedstawienia komunikatów dokument dopuszczenia do obrotu jeszcze nie istnieje. Utworzenie nowej PDS wymaga u ycia funkcji <Utwórz nowy> znajduj cej si w oknie rejestru komunikatów. Sposób tworzenia komunikatu IE315 oraz innych komunikatów systemu ICS zostanie przedstawione w kolejnych rozdzialach. Po naci ni ciu przycisku <Utwórz nowy> na ekranie zostanie wy wietlone okno pozwalaj ce na wybór rodzaju komunikatu do utworzenia. Nale y wybra odpowiedni rodzaj komunikatu i nacisn na nim klawisz ENTER lub lewy przycisk myszy. 35

36 6.1.1 Tworzenie IPT Informacja o przedstawieniu towaru IPT jest elektroniczn form Informacji o przedstawieniu towaru do zg oszenia celnego SAD, z onego przed przedstawieniem towaru. Komunikat nale y wype ni u ywaj c numeru identyfikatora zg oszenia SAD, oraz danych zg szaj cego. Data informacji, miejsce jej wystawienia oraz nazwisko i imi zg aszaj cego jest wype niane automatycznie, a w szczególnych przypadkach mo na zmieni te dane. 36

37 6.1.2 Tworzenie WOU Wniosek o uniewa nienie zg oszenia Dokument WOU jest elektroniczn form Wniosku o uniewa nienie zg oszenia celnego SAD, DS lub PWD, zarejestrowanego w systemie Celina. Powinien by przekazywany do UC w szczególnych przypadkach, po nadaniu przez system UC numeru ewidencyjnego przes anemu zg oszeniu celnemu. Wype niaj c wniosek WOU nale y poda numer ewidencyjny zg oszenia do uniwa nienia, kod UC do którego przekazywany jest wniosek oraz dane zg aszaj cego. Konieczne jest równie podanie tekstowego opisu powodu wniosku o uniewa nienie zgloszenia. Data informacji, miejsce jej wystawienia oraz nazwisko i imi zg aszaj cego jest wype niane automatycznie, a w szczególnych przypadkach mo na zmieni te dane. 37

38 6.1.3 PDS - Przywozowa deklaracja skrócona IE315 Lista dokumentów deklaracji skróconej ICS dost pna jest w menu NCTS/ECS/ICS Deklaracje skrócone ICS. Po naci ni ciu przycisku <Dodaj> mo na przyst pi do wype niania danych zwi zanych z Deklaracj skrócon. Pierwszym polem do wype nienia jest opis dokumentu. Program nie pozwoli zapisa nowo utworzonego dokumentu bez uzupe nionego opisu dokumentu. Opis mo e by dowolny aczkolwiek jednoznacznie okre laj cy dokument. Zak adka dane ogólne / podmioty umo liwia podanie podstawowych danych dotycz cych PDS. 38

39 W danych ogólnych mamy mo liwo wprowadzenia: deklarowany UC kolejne UC wprow. kod UC z enia wprowadzenia kod pierwszego UC wprowadzenia, tj. kolejne graniczne urz dy celne, przez które towary b wprowadzane na obszar celny Wspólnoty. W programie mo na umie ci kilka kodów urz dów, rozdzielaj c przecinkiem. Kody UC mo na równie wybiera z dost pnej listy unijnych UC. kodu UC do którego jest sk adana PDS W obszarze danych przesy ki i transportu na granicy mo emy wype ni : kod specyficznych okoliczno ci nale y wybra jeden z dost pnych na li cie kodów okoliczno ci. Obejmuj one takie specyficzne sytuacje jak przesy ki pocztowe czy AEO. Warto tego pola wp ywa na sposób wype niania kolejnych pól oraz walidacj zg oszenia, MP dla op at transportowych gdzie mo na wybra z listy kod metod p atno ci za nale no ci z tytu u transportu towarów, numer CRN numer przesy ki, przy czym pole mo e pozosta puste, je li w danych o za czonych dokumentach przedstawiono dokumenty transportowe (kody dokumentów wed ug s ownika 311 do specyfikacji ICS), nr przewozowy numer rejsu, lotu transport na granicy niektóre pola mog by niewidoczne dla niektórych kodów rodzaju transportu, 39

FRAKTAL STUDIO CELNE

FRAKTAL STUDIO CELNE Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE Moduł CELINA (e-podpis) wersja 3.0 kwiecień 2013 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. Adres siedziby: Plac Obrońców Warszawy 6/5, 09-402 Płock REGON:

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Wersja1.0 Spis treści: 1. Wybór formularza 3 2. Wybór jednostki ARR 3 3. Wypełnianie formularza 3 4. Załączniki 4 5. Generowanie dokumentu xml 4 6. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A.

Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A. Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A. Korzystanie z systemu rejestrowania i śledzenia przesyłek wymaga uzyskania nazwy użytkownika (tzw. login)

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do systemu... 4 3. Widok menu Administracja dla użytkownika o

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT

Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Nowości - styczeń 2012 roku. Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami

Nowości - styczeń 2012 roku. Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami Nowości - styczeń 2012 roku Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami W opisie udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia znajdują się wytyczne dotyczące wymiany komunikatów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa:

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa: OPIS SYSTEMU (PRZYKŁADOWA APLIKACJA) Oprogramowanie napisane jest w języku java, toteż współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym (polecam XP, Vista, Linux). Rejestracja danych oraz ich archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aktywacji i konfiguracji konta użytkownika zewnętrznego.

Dokumentacja aktywacji i konfiguracji konta użytkownika zewnętrznego. Dokumentacja aktywacji i konfiguracji konta użytkownika zewnętrznego. Przewodnik po aplikacji Wersja 2.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników zewnętrznych rejestrujących się do systemu ESP. Autor:

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Wersja 1.0 Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa, Luty 2016 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące aplikacji internetowej Obroty Paliw...

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI 29 sierpnia 2012 r. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE blokada pola Status pole jest blokowane do edycji w chwili utworzenia Umowy/ decyzji o dofinansowaniu dla danego wniosku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Opis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2

Opis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2 ENADAWCA INTEGRACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SPIS TREŚCI Opis... 2 Najważniejsze cechy modułu:... 2 Predefiniowane opcje wysyłki... 2 Rozszerzony podgląd zamówień... 2 Działania masowe... 2 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126

FlexDMS Aktualizacja 126 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK 1 Wstęp Strefa klienta to część portalu internetowego www.emyto.sk (dalej zwanego portal internetowy ), do której uŝytkownik

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zapisu do grup

Instrukcja zapisu do grup POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instrukcja zapisu do grup Zapisy ogólnouczelniane, semestr Zimowy 2011/2012 Zespół JSOS 2011-09-20 Od semestru zimowego 2010/2011 zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się przez

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY INTERESANCIE

SZANOWNY INTERESANCIE SZANOWNY INTERESANCIE Platforma SEKAP umożliwia Użytkownikowi wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz komunikowanie się z Urzędem poprzez skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo