2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr"

Transkrypt

1 Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok PL Szczecin, tel. ( ) , , tel./fax (+48 91) / INSTRUKCJA OBS UGI SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr 2.0 v1 Autor programu: Jacek Cenzartowicz Szczecin,

2 2 INSTRUKCJA OBS UGI ECS/ICS Rejestr

3 Spis tre ci Spis tre ci Opis systemu ECS/ICS Rejestr ECS Rejestr ICS Konfiguracja Lista komunikatów ECS Przegl danie i filtrowanie komunikatów Utworzenie nowego komunikatu ECS Tworzenie IE507 informacja o przedstawieniu towaru na granicy Tworzenie IE514 wniosek u uniewa nienie zg oszenia Tworzenie IE547 manifest eksportowy Tworzenie IE583 informacja o poszukiwaniu eksportu Pobieranie komunikatów ECS Pobranie XML z pliku Pobranie XML z poczty Raporty dla rejestru ECS Zestawienie komunikatów ECS Komunikaty IE515 z i bez potwierdze IE Zbiorcze zestawienie potwierdze IE Wys anie /zapis potwierdze IE Automatyczne wys anie potwierdze IE Eksport komunikatów XML do plików Lista komunikatów ICS Utworzenie nowego komunikatu ICS Tworzenie IPT Informacja o przedstawieniu towaru Tworzenie WOU Wniosek o uniewa nienie zg oszenia PDS - Przywozowa deklaracja skrócona IE Sprostowanie PDS - IE ` 3

4 4 INSTRUKCJA OBS UGI ECS/ICS Rejestr

5 1 Opis systemu ECS/ICS 1.1 Rejestr ECS Modu ECS Rejestr do programu SAD EC Win, pozwala na w pe ni zautomatyzowan obs ug procedury wywozu z wykorzystaniem systemu ECS w tym na przygotowywanie Wywozowej Deklaracji Skróconej (WDS). W wersji podstawowej program SAD EC Win pozwala na tworzenie poprawnych komunikatów IE515 (dokument wywozowy SAD) oraz IE615(WDS) cznie z tworzeniem podpisu elektronicznego. Modu ECS Rejestr wprowadza dodatkowo now funkcjonalno programu: obs uga komunikatów systemu ECS: - IE Akceptacja sprostowania zg oszenia - IE Odrzucenie sprostowania zg oszenia - IE Przedstawienie towaru na granicy - IE Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granic - IE Decyzja o uniewa nieniu zg oszenia - IE Wniosek o uniewa nienie zg oszenia - IE Zg oszenie celne do procedury wywozu (dost pne w wersji ECS mini) - IE Odrzucenie zg oszenia - IE Odrzucenie zmiany trasy - IE Odmowa przekroczenia granicy - IE Zgoda na przekroczenie granicy - IE Nadanie numeru ewidencyjnego - IE 528PRE - Rejestracja zg oszenia - IE Zwolnienie do procedury wywozu - IE Manifest eksportowy - IE Odpowied na manifest eksportowy - IE Odmowa zwolnienia do procedury wywozu - IE Kontrola w UC wywozu - IE Kontrola w UC wyprowadzenia - IE Zapytanie z UC o niezako czonym eksporcie - IE Informacja do UC o niezako czonym eksporcie - IE Potwierdzenie wywozu - PWK1 - Przyj cie zg oszenia do przetwarzania - PWK2 - Odrzucenie zg oszenia kursyw zaznaczono komunikaty wysy ane do systemu ECS prowadzenie rejestru wszystkich wysy anych i odbieranych komunikatów ECS, komunikatu nie mo na ani zmieni ani usun z listy 5

6 generowanie raportów na podstawie komunikatów ECS - zestawienie wszystkich / wybranych komunikatów ECS - zestawienie komunikatów IE515 bez potwierdzenia IE599 - zestawienie komunikatów IE515 z potwierdzeniami IE599 - zbiorcze zestawienie potwierdze IE599 - wysy ka poprzez lub zapis na dysk potwierdze IE599 automatyczne wysy anie i odbieranie komunikatów ECS (dotyczy kont pocztowych obs ugiwanych w protoko ach SMTP i POP3 oraz poprzez MS Outlook 2007/2010) przesy anie do podmiotów obs ugiwanych przez agencj celn potwierdze wywozów IE599 w postaci dokumentów XML, HTML lub jako zestawienia PDF (wymaga instalacji odpowiedniego sterownika drukarki) 6

7 1.2 Rejestr ICS Modu ICS Rejestr do programu SAD EC Win, pozwala na w pe ni zautomatyzowan obs ug procedury przywozu w zakresie obs ugi Przywozowych Deklaracji Skróconych (PDS). W wersji podstawowej program SAD EC Win pozwala na tworzenie poprawnych komunikatów IE315 (PDS) cznie z tworzeniem podpisu elektronicznego. Modu ICS Rejestr wprowadza dodatkowo now funkcjonalno programu: obs uga komunikatów systemu ICS: - IE sprostowanie Przywozowej Deklaracji Skróconej - IE Przywozowa Deklaracja Skrócona (PDS) - PWK1 - Przyj cie zg oszenia do przetwarzania - PWK2 - Odrzucenie zg oszenia kursyw zaznaczono komunikaty wysy ane do systemu ICS prowadzenie rejestru wszystkich wysy anych i odbieranych komunikatów ICS, komunikatu nie mo na ani zmieni ani usun z listy generowanie raportów na podstawie komunikatów ICS automatyczne wysy anie i odbieranie komunikatów ICS (dotyczy kont pocztowych obs ugiwanych w protoko ach SMTP i POP3 oraz poprzez MS Outlook 2007/2010) 7

8 2 Konfiguracja Po instalacji modu u ECS/ICS rejestr nale y wykona proste dzia ania konfiguracyjne. Wymagane jest poprawne skonfigurowanie poczty u ywanej na potrzeby systemu ECS/ICS, oraz wybór systemu przez który maj by kierowane zg oszenia w procedurach wywozowych. Szczegó y dotycz ce konfiguracji programu s opisane w instrukcji programu SAD EC Win w dziale 3.1, 3.2 Nale y szczególnie pami ta o poprawnej konfiguracji programu pocztowego je li do wymiany komunikatów ECS/ICS u ywane jest to samo konto mailowe co konto ywane do codziennej korespondencji. 8

9 3 Lista komunikatów ECS 3.1 Przegl danie i filtrowanie komunikatów. Lista komunikatów systemu ECS dost pna jest z menu NCTS/OSOZ/ECS / Komunikaty ECS. Lista zawiera nast puj ce kolumny: typ status data kom. godzina czas PWK nr w asny numer MRN Okre la rodzaj komunikatu, mo liwe jest filtrowanie i sortowanie wed ug tej kolumny. Informuje o bie cym statusie dokumentu/komunikatu. Data utworzenia komunikatu. Godzina utworzenia komunikatu. Dok adny czas komunikatu PWK1 lub PWK2 dla komunikatów wysy anych do systemu ECS. Numer w asny komunikatu wysy anego. Dla komunikatów otrzymywanych jest to numer w asny komunikatu nadany przez system ECS (po stronie UC), lub je li do komunikatu przychodz cego zosta odnaleziony w ciwy komunikat wychodz cy, kolumna otrzymuje warto numeru w asnego odpowiedniego komunikatu wychodz cego. Dzi ki takiej funkcjonalno ci bardzo atwo mo na pogrupowa komunikaty dotycz ce tej samej sprawy. Numer MRN nadany komunikatem IE528. Jest on równie umieszczany przy odpowiednim komunikacie IE515. 9

10 data wypr. opis dok. Data wyprowadzenia towaru w urz dzie celnym wyprowadzenia. Opis dokumentu XML zgodny z opisem w ciwego dokumentu SAD (dla IE515) NIP eksport. Numer NIP eksportera towaru NIP importer Numer NIP importera towaru wyst puje sporadycznie uwagi Uwagi do dokumentu XML. Mog by edytowane w funkcji <Szczegó y/edycja> ytkownik mo e sortowa list wed ug dowolnej kolumny oraz przeszukiwa wed ug pól tekstowych. Dla u atwienia przeszukiwania listy komunikatów wprowadzono nad list pola pozwalaj ce na filtrowanie zawarto ci listy. Wprowadzone warunki dzia aj cznie, czyli wy wietlane na li cie komunikaty musz spe nia jednocze nie wszystkie z podanych kryteriów wy wietlania. Po zmianie warto ci dowolnego pola filtruj cego zmienia ono kolor na ty, przypomina to o konieczno ci naci ni ciu przycisku <Filtruj> po zmianie warunków wyszukiwania. Po naci ni ciu przycisku <Filtruj> pola s zaznaczone na kolor zielony. Dodatkowo mo na ukry komunikaty PWK b ce potwierdzeniem przyj cia lub odrzucenia komunikatu przez system ECS. S y do tego pole wyboru ukryj komunikaty PWK1 i PWK2. Pola z zakresem dat wy wietlanych komunikatów s niedost pne (i nie bior udzia u w filtrowaniu) je li wype niono pole nr w asny/mrn. W takim przypadku program przeszukuje ca list komunikatów wed ug zadanego numeru w asnego lub MRN. Dla u atwienia wype niania numeru w asnego lub MRN, na prawo od tego pola zosta y umieszczone przyciski <NW> oraz <MRN>. Przenosz one odpowiednio numer w asny lub numer MRN z komunikatu wybranego na li cie poni ej. Lista zawiera tylko najwa niejsze i przegl dowe informacje dotycz ce komunikatu. W dowolnej chwili mo na przej do wy wietlenia szczegó ów komunikatu naciskaj c <Szczegó y/edycja> znajduj cy si po lewej stronie poni ej listy (tak samo dzia a na li cie klawisz ENTER lub podwójne klikni cie lewym klawiszem myszy). 10

11 Okno komunikatu ma inny wygl d dla ka dego z typów komunikatów. Poni ej przedstawiono wygl d najcz ciej wyst puj cych komunikatów ECS. Cz pól i zak adek jest wspólnych dla komunikatów i zostan one omówione tylko przy PWK1. PWK1 Zak adka informacje zawiera podstawowe informacje dotycz ce komunikatu, oraz edytowane pole Uwagi. Dla komunikatu PWK1 mo na wykona wydruk potwierdzenia przyj cia (przycisk <Wydruk>). Przyk adowy wydruk: Przycisk <Zapis> s y do zapisu uwag do komunikatu. 11

12 Zak adka XML komunikatu zawiera ca y komunikat w formie XML. ytkownik mo e wykona zapis takiego komunikatu na dysk/inny no nik <Zapis XML>, wydrukowa widoczny na zak adce XML <Wydruk XML>. Przyciski <Zapis> i <Wyj cie> maj tak sam funkcj jak na zak adce informacje. Na polu z komunikatem XML mo na nacisn prawy klawisz myszy i z wy wietlonego menu podr cznego wybra inne potrzebne funkcje np. otwarcie pliku XML w MS Excel. PWK2 12

13 Na zak adce informacje wy wietlona zostanie lista z powodem odrzucenia komunikatu. U ytkownik ma mo liwo wydruku listy b dów. IE516 Komunikat zawiera informacje o powodzie odrzucenia zg oszenia IE515. Powód mo e by opisowy jest podany w polu powód odrzucenia lub w postaci listy wykrytych b dów na poziomie walidacji zg oszenia. Podobnie jak dla komunikatu PWK2 mo liwy jest wydruk listy b dów za pomoc funkcji <Wydruk>. 13

14 IE515 Z poziomu komunikatu IE515 u ytkownik mo e w prosty sposób wygenerowa wniosek o uniewa nienie zg oszenia IE515. y do tego przycisk <IE514 wniosek o uniewa nienie zg oszenia>. IE529 Komunikat jest przesy any do podmiotu tylko dla procedur wywozowych realizowanych w procedurze uproszczonej i zawiera dwa za czniki. 14

15 Pierwszym z nich jest XML z komunikatem IE529 (zawiera mi dzy innymi kopi przyj tego zg oszenia IE515), drugi to plik w formacie PDF z dokumentem przewozowym (EAD). Program przechowuje oba za czniki i pozwala na podgl d i wydruk dokumentu przewozowego. Do wydruku s y przycisk <Podgl d/wydruk SAD>. Za cznik PDF b dzie wy wietlony jedynie je li na komputerze jest zainstalowany program pozwalaj cy na otwieranie plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader).Podobnie jak w poprzednich komunikatach <Zapis> s y do zapisania uwag do komunikatu. IE599 Komunikat dostarcza potwierdzenie wywozu towaru przez urz d celny wyprowadzenia. Jest on zawsze przesy any do zg aszaj cego towar do procedury wywozu. Je li zg aszaj cym jest Agencja Celna i komunikat IE599 zosta przes any do eksportera z u yciem jednej z funkcji eksportu komunikatów IE599 (opisane w 5.4 i 5.5) wype nione s pola potwierdzenie wys ano na adres oraz data wysy ki. Dost pna jest funkcja wydruku komunikatu IE599 w formie papierowej jako zestaw wybranych i najbardziej istotnych danych. UWAGA!!! Nale y pami ta, e jedynym dokumentem potwierdzaj cym wywóz towaru przed administracj celno-skarbow jest podpisany elektronicznie dokument XML. Jakiekolwiek zestawienia generowane na podstawie dokumentu XML mog by traktowane jako zestawienia pomocnicze. 15

16 Przyk adowy wydruk potwierdzenia wywozu 16

17 3.2 Utworzenie nowego komunikatu ECS Komunikaty wychodz ce do systemu ECS s tworzone w programie SAD EC Win na podstawie przygotowanego zg oszenia SAD (IE515), lub po utworzeniu danych do komunikatu za pomoc funkcji <Utwórz nowy> znajduj cej si w oknie rejestru komunikatów. Dodatkowo, jak zosta o opisane w poprzednim rozdziale podczas przegl dania komunikatu IE515 mo na w prosty sposób przygotowa na jego podstawie komunikat IE514. Sposób tworzenia komunikatu IE515 zosta opisany w instrukcji SAD EC Win. Po naci ni ciu przycisku <Utwórz nowy> na ekranie zostanie wy wietlone okno pozwalaj ce na wybór rodzaju komunikatu do utworzenia. Nale y wybra odpowiedni rodzaj komunikatu i nacisn na nim klawisz ENTER lub lewy przycisk myszy. 17

18 3.2.1 Tworzenie IE507 informacja o przedstawieniu towaru na granicy Komunikat ten jest tworzony po przybyciu towaru do UC wyprowadzenia je li towar nie by uprzednio sk adowany w celu wyprowadzenia zbiorczego na podstawie manifestu eksportowego. Je li przed wybraniem <Utwórz nowy> na li cie zostanie zaznaczony komunikat IE515, program przeniesie do nowotworzonego komunikatu IE507 numer MRN oraz kod zadeklarowanego w zg oszeniu UC wyprowadzenia. Poniewa przedstawiaj cy mo e by inny ni zg aszaj cy, nale y wype ni pozosta e pola komunikatu. Dla u atwienia wype niania komunikatu w polach z danymi przedstawiaj cego mo na korzysta z baz pomocniczych. W przypadku je li zg oszenie o podanym numerze MRN nie jest zarejestrowane w systemie ECS, nale y wy czy pole zg oszenie ECS. Dost pna b dzie wówczas zak adka Towary w której konieczne b dzie podanie szczegó ów dotycz cych wyprowadzanego towaru. Je li przywóz by uprzednio zg aszany za pomoc WDS (Wywozowa Deklaracja Skrócona), nale y zaznaczy pole przedstawienie towarów w ramach WDS. Je li towar by sk adowany przed wyprowadzeniem, nale y poda kod lub opis miejsca sk adowania. 18

19 Je li podawany jest kod miejsca sk adowania, nale y poprzedzi go znakiem #. Dane towaru s wype nione je li komunikat IE507 zosta utworzony na podstawie komunikatu IE

20 Po wype nieniu wszystkich danych nale y wybra funkcj : <Zapis XML> - zapis przygotowanego dokumentu jako XML na dysk oraz zapis komunikatu do rejestru komunikatów systemu ECS. Wysy ka komunikatu musi by wykonana przez u ytkownika np. z programu pocztowego. lub <Wy lij XML - > - bezpo rednie wys anie komunikatu jako do systemu ECS oraz zapis komunikatu do rejestru komunikatów systemu ECS. W wi kszo ci przypadków zg oszenie IE507 b dzie tworzone w UC wyprowadzenia przez administracj celn w oddziale celnym wyprowadzenia (UC graniczny). Tworzenie komunikatu z poziomu programu b dzie bardzo sporadyczne Tworzenie IE514 wniosek u uniewa nienie zg oszenia Komunikat pozwala na uniewa nienie zg oszenia z nadanym numerem MRN. Je li komunikat zosta utworzony na podstawie IE515, wszystkie pola poza informacj o powodzie wniosku o uniewa nienie zg oszenia s wype nione. Po zako czeniu edycji dokumentu mo na przej do zapisu/wysy ki komunikatu (zgodnie z opisem z punktu 3.2.1). 20

21 3.2.3 Tworzenie IE547 manifest eksportowy Komunikat ten s y do zg oszenia do wywozu towarów, które otrzyma y ju na postawie zg osze IE515 numery MRN, ale s sk adowane przed wywozem. Mo e on by tworzony bezpo redno przed wysy dokumentu XML, mo na równie edytowa go i sukcesywnie dopisywa kolejne zg oszenia IE515 (wed ug numerów MRN). Konieczne jest wype nienie wszystkich pól na powy szym formularzu, przy czym pole opis jest opcjonalne i nie jest umieszczane w pliku XML. Aby u atwi i przy pieszy wype nienie formularza mo na odczyta dane dotycz ce pozycji towarowych oraz numerów MRN u ywaj c funkcji <Odczyt IE515>. Jednorazowo mo na zaznaczy do odczytu wiele zg osze IE515. Manifest eksportowy pozwala na zg aszanie do wywozu wszystkich towarów z dokumentu eksportowego, b tylko niektórych pozycji. Wywozy cz ciowe powinny by edytowane z u yciem funkcji <Edycja> <Dodaj> <Usu >. 21

22 Formularz dla pozycji towarowej IE547 zosta przedstawiony na poni szym rysunku. Wymagane jest wype nienie wszystkich pól. Dla wywozu cz ciowego, nale y zaznaczy pole wywóz cz ciowy, i wype ni dodatkowe pola: numer pozycji IE515, ilo opakowa, masa brutto. Po wpisaniu tych danych, nale y nacisn przycisk <Dodaj do listy>. Je li pozycja towarowa wywozu jest opakowana w ró ne opakowania (kod opakowania), konieczne b dzie wpisanie jej tyle razy ile wyst puje rodzajów/znaków opakowa. Po cz ciowym b ca kowitym wype nieniu formularza mo na wykona nast puj ce operacje: <Zapis> <Zapis XML> - zapisa IE547 do pó niejszej edycji/uzupe nienia - utworzenie XML i nadanie numeru w asnego <Wy lij XML- > - utworzenie XML, nadanie numeru w asnego i wysy ka W ka dym z powy szych przypadków komunikat jest dopisywany do listy komunikatów ECS. Mo liwa jest równie pó niejsza edycja komunikatu IE

23 3.2.4 Tworzenie IE583 informacja o poszukiwaniu eksportu. Komunikat stanowi odpowied podmiotu na komunikat IE582 zapytanie o nie zako czony eksport. Pola w tym komunikacie nale y wype ni zgodnie z posiadan wiedz dotycz poszukiwanego eksportu. Program na bie co sprawdza, czy nie istniej na li cie komunikatów, komunikaty IE582 na które nie zosta a udzielona odpowied do UC. 23

24 4 Pobieranie komunikatów ECS Komunikaty przychodz ce systemu ECS mog by odczytywane z plików dyskowych funkcja <Pobranie XML z pliku> lub bezpo rednio ze skonfigurowanego konta mailowego u ywanego do komunikacji z UC funkcja <Pobranie XML z poczty>. Program pozwala równie na import na list komunikatów ECS komunikatów wychodz cych np. IE515 je li zosta y utworzone np. w innym systemie komputerowym. Oczywi cie du o szybsz i prostsz metod jest odczyt komunikatów z konta pocztowego. Pobieranie komunikatów z pliku nale y traktowa jako procedur awaryjn lub jako jedyn dost pn je li u ywana jest poczta nie obs uguj ca protoko u POP3/SMTP. 4.1 Pobranie XML z pliku Po wybraniu tej funkcji na ekranie wy wietlone zostanie okno zawieraj ce list plików w lokalizacji u ywanej domy lnie do odczytu XML. Domy lnie wszystkie odnalezione pliki s zaznaczone do odczytu, a opcja automatyczne usuni cie komunikatu po odczycie jest w czona. Za pomoc funkcji <Wy cz wszystkie> mo na wy czy zaznaczenie plików. 24

25 Odczyt komunikatów rozpoczyna si po wybraniu funkcji <Odczyt>. 4.2 Pobranie XML z poczty Po wybraniu tej funkcji na ekranie wy wietlone zostanie okno pobierania poczty ze skrzynki pocztowej i automatycznie rozpocznie si pobieranie. Po zako czeniu pobierania poczty wy wietlona zostanie informacja o ilo ci odczytanych komunikatów XML. W trakcie odczytu sporadycznie mo e pojawi si komunikat informuj cy o naruszeniu unikalno ci klucza w bazie ECSRejestr. Oznacza to, e pobierany komunikat zosta ju poprzednio zapisany do bazy SQL. Je li na serwerze nie odnaleziono nowych komunikatów, program b dzie oczekiwa 60 sekund na kolejne pobieranie wiadomo ci. Czas pomi dzy próbami pobrania wiadomo ci mo na zmienia w oknie pobierania wiadomo ci. 25

26 5 Raporty dla rejestru ECS Poza prowadzeniem rejestru komunikatów ECS program umo liwia wykonywanie przekrojowych zestawie. Podstawowym raportem jest zestawienie wszystkich lub wybranych komunikatów zarejestrowanych w systemie. W celu wykonania dowolnego z dost pnych w programie raportów nale y w oknie z list komunikatów ECS nacisn przycisk <Raporty>. Na ekranie pojawi si okno z wyborem rodzaju raportu do wykonania. Dla ka dego z dost pnych raportów maj zastosowanie warunki filtrowania z poprzedniego okna Rejestr komunikatów ECS. Wynika z tego, e dowolny z dost pnych raportów mo na wykona z zastosowaniem nast puj cych warunków: rodzaj komunikatu zakres dat wed ug numeru w asnego lub numeru MRN wed ug NIP eksportera 26

27 W bardzo prosty sposób mo na np. wykona zestawienie komunikatów IE599 dla wybranego kontrahenta. W tym celu w polu NIP eksportera przed wybraniem funkcji <Raporty> nale y wpisa (lub wybra z bazy kontrahentów) jego numer NIP, a nast pnie zaznaczy raport Zbiorcze zestawienie potwierdze IE599. Ka de z zestawie (poza oczywi cie wys aniem z dokumentami IE599) mo e zosta wydrukowane (zapisane do PDF) lub zapisane do pliku HTML. 5.1 Zestawienie komunikatów ECS Zestawienie zawiera rejestr wszystkich wybranych komunikatów systemu ECS wed ug zadanych kryteriów. Przyk adowy raport W nag ówku raportu znajduje si informacja o zastosowanym dla tego raportu filtrze. 27

28 5.2 Komunikaty IE515 z i bez potwierdze IE599 Najistotniejsz operacj w procedurze ECS jest otrzymanie przez podmiot eksportera potwierdzenia wyprowadzenia towaru. Dla pe niejszej kontroli przebiegu wywozów dost pne s dwa raporty szczegó owe pozwalaj ce na wykonanie zestawie zawieraj cych wszystkie rozpocz te procedury wywozu do których nie otrzymano potwierdzenia wywozu (IE599), oraz wszystkie procedury wywozu zako czone otrzymaniem komunikatu IE599. Przyk adowy raport IE515 bez potwierdze IE599 Przyk adowy raport IE515 z potwierdzeniami IE599 28

29 5.3 Zbiorcze zestawienie potwierdze IE599 Zbiorcze zestawienie potwierdze IE599 zawiera dane z potwierdze w formie XML przedstawione w czytelnej formie. Zestawienie jest dwucz ciowe. Pierwsza cz raportu zawiera list otrzymanych komunikatów IE599, druga szczegó owe informacje dotycz ce ka dego z wymienionych na li cie wywozów. Cz 1 zestawienia Cz 2 zestawienia ka dy wywóz jest przedstawiony jako szczegó owe zestawienie 29

30 5.4 Wys anie /zapis potwierdze IE599 Je li eksport jest realizowany za po rednictwem agencji celnej, eksporterzy b wymaga przesy ania potwierdze wywozów w postaci komunikatów IE599. Mo liwe jest równie, e dzia ksi gowo ci eksportera b dzie wymaga od dzia u eksportowego informacji o potwierdzeniach wywozów. Aby zminimalizowa czas niezb dny na wype nienie tego obowi zku, program dostarcza narz dzie pozwalaj ce na automatyczn wysy potwierdze wywozów do eksporterów drog mailow. Funkcja ta zosta a umieszczona w raportach dla systemu ECS. Ostatni z wyst puj cych na li cie raportów Wys anie /zapis potwierdze IE599 pozwala na wys anie lub/i zapis potwierdze dla eksporterów. Podobnie jak dla pozosta ych raportów i tutaj dzia a filtr definiowany w oknie Rejestr komunikatów systemu ECS. Warunkiem koniecznym do automatycznej wysy ki potwierdze wywozów w formie z za cznikiem IE599.XML jest podanie adresów podmiotów w bazie kontrahentów programu SAD EC Win. Adres wyst puje na zak adce kontakt w danych ka dego klienta. Program wi e dane klienta z bazy z komunikatem IE599 wed ug numeru NIP. Je li w bazie wyst puje kilku klientów o tym samym numerze NIP, automatyczna wysy ka nie b dzie mo liwa. Podobnie, je li w bazie klientów nie zosta odnaleziony numer NIP z komunikatu IE599, nie zostanie on wys any jako . Po wyborze wysy ki potwierdze IE599 na ekranie zostanie wy wietlone okno. 30

31 Przed wykonaniem eksportu komunikatów mo na wybra sposób tworzenia komunikatu wysy ka jako lub zapis do plików na dysku. Je li zostanie wybrana wysy ka jako , to komunikaty dla których nie odnaleziono adresu eksportera zostan zapisane do katalogu podanego w polu katalog do zapisu plików. Bezpo rednio przed wys aniem potwierdze IE599 wy wietlane jest okno ze szczegó ow informacj o podmiotach do których s wysy ane potwierdzenia. ytkownik mo e wy czy w kolumnie wysy ka wysy komunikatów do któregokolwiek z podmiotów. Podmioty które nie zosta y odnalezione w bazie klientów b wy wietlone na li cie w kolorze czerwonym i dla nich zostan utworzone pliki xml w wskazanej lokalizacji na dysku. Opcja wysy ka tylko nowych komunikatów IE599 (które nie by y jeszcze wys ane), pozwala na wyeliminowanie wielokrotnego wysy ania tych samych potwierdze. Ka dy wys any komunikat IE599 posiada informacj o dacie wysy ki i adresie na który mail zosta wys any. Je li komunikat zosta wys any wielokrotnie, w bazie znajduje si informacja o ostatniej wysy ce. Przed wysy mo na poda tekst wiadomo ci z za cznikiem IE599. Zalecamy umieszczenie tam informacji o tym, e jest to wiadomo wygenerowana automatycznie i nie nale y na ni odpowiada. Je li do komunikacji z podmiotami jest u ywany inny adres ni podany w parametrach konta ECS nale y poda adres s cy do komunikacji mailowej. Program zapami tuje i proponuje ostatnio u ywan wersj teksu. 31

32 W polu tym mo na korzysta z bazy tekstów klawisze F2 i F3 lub prawy klawisz myszy na polu z opisem. W katalogu aplikacji SAD EC Win utworzony jest domy lny katalog xml-599 do którego program mo e zapisywa potwierdzenia wywozów. Pliki zapisywane na dysk maj nadawane nazwy w sposób maj cy u atwi sortowanie komunikatów. Nazwa pliku ma nast puj konstrukcj : <NIP> <Numer MRN>.xml przyk adowa nazwa: PL MRN08PL352010E XML 5.5 Automatyczne wys anie potwierdze IE599 Mo liwa jest automatyczna wysy ka potwierdze IE599 ju w chwili otrzymania potwierdzenia z UC. W tym celu w bazie klientów nale y zaznaczy przy wybranych kontrahentach opcj automatyczne przesy anie komunikatów IE599. Wszystkie odbierane komunikaty IE599 b dla tych klientów wysy ane jako e- mail ju w chwili odczytu komunikatu z poczty. Tre ci a b dzie tre ustawiona w polu tre wiadomo ci w oknie Eksport komunikatów IE599 (rozdzia 5.4). 5.6 Eksport komunikatów XML do plików Przewidziano mo liwo eksportu komunikatów XML z bazy SQL do plików dyskowych. Eksportowane s komunikaty spe niaj ce warunki podane na li cie komunikatów ECS (po wykonaniu funkcji <Filtruj>). Funkcja eksportu komunikatów jest dost pna w menu podr cznym listy komunikatów systemu ECS (lewy klawisz myszy na li cie), pod pozycj Eksport komunikatów XML. 32

33 6 Lista komunikatów ICS Lista komunikatów systemu ICS dost pna jest w menu NCTS/ECS/ICS Komunikaty Celina/ICS. Lista zawiera nast puj ce kolumny: typ status data kom. godzina czas PWK1/PWK2 numer w asny numer ewidencyjny opis dokumentu data ewidencji NIP importera Uwagi numer PZC data zwolnienia Okre la rodzaj komunikatu, mo liwe jest filtrowanie i sortowanie wed ug kolumny. Informuje o bie cym statusie dokumentu/komunikatu. Data utworzenia komunikatu. Godzina utworzenia komunikatu. Dok adny czas komunikatu PWK1 lub PWK2 dla komunikatów wysy anych do systemu ICS. Numer w asny wys anego komunikatu. Numer MRN nadany komunikatowi Opis dokumentu XML opis nadany przy tworzeniu XML Data przyj cia dokumentu do ewidencji UC Numer NIP importera towarów Uwagi do komunikatu numer ewidencyjny potwierdzonego zg oszenia celnego data zwolnienia towarów do procedury 33

34 ytkownik mo e sortowa list wed ug dowolnej kolumny oraz przeszukiwa wed ug pól tekstowych. Dla u atwienia przeszukiwania listy komunikatów wprowadzono nad list pola pozwalaj ce na filtrowanie zawarto ci listy. Wprowadzone warunki dzia aj cznie, czyli wy wietlane na li cie komunikaty musz spe nia jednocze nie wszystkie z podanych kryteriów wy wietlania. Po zmianie warto ci dowolnego pola filtruj cego zmienia ono kolor na ty, przypomina to o konieczno ci naci ni ciu przycisku <Filtruj> po zmianie warunków wyszukiwania. Po naci ni ciu przycisku <Filtruj> pola, które bior udzia w ustaleniu listy komunikatów s zaznaczone na kolor zielony. Pozosta e uwagi dotycz ce wype niania i znaczenia poszczególnych pól na li cie komunikatów ICS s analogiczne jak opisane dla dokumentu ECS w rozdziale 2. 34

35 6.1 Utworzenie nowego komunikatu ICS Komunikaty wychodz ce do systemu ICS nie s tworzone na podstawie przygotowanego zg oszenia przywozowego, poniewa ze wzgl du na wymagane tereminy przedstawienia komunikatów dokument dopuszczenia do obrotu jeszcze nie istnieje. Utworzenie nowej PDS wymaga u ycia funkcji <Utwórz nowy> znajduj cej si w oknie rejestru komunikatów. Sposób tworzenia komunikatu IE315 oraz innych komunikatów systemu ICS zostanie przedstawione w kolejnych rozdzialach. Po naci ni ciu przycisku <Utwórz nowy> na ekranie zostanie wy wietlone okno pozwalaj ce na wybór rodzaju komunikatu do utworzenia. Nale y wybra odpowiedni rodzaj komunikatu i nacisn na nim klawisz ENTER lub lewy przycisk myszy. 35

36 6.1.1 Tworzenie IPT Informacja o przedstawieniu towaru IPT jest elektroniczn form Informacji o przedstawieniu towaru do zg oszenia celnego SAD, z onego przed przedstawieniem towaru. Komunikat nale y wype ni u ywaj c numeru identyfikatora zg oszenia SAD, oraz danych zg szaj cego. Data informacji, miejsce jej wystawienia oraz nazwisko i imi zg aszaj cego jest wype niane automatycznie, a w szczególnych przypadkach mo na zmieni te dane. 36

37 6.1.2 Tworzenie WOU Wniosek o uniewa nienie zg oszenia Dokument WOU jest elektroniczn form Wniosku o uniewa nienie zg oszenia celnego SAD, DS lub PWD, zarejestrowanego w systemie Celina. Powinien by przekazywany do UC w szczególnych przypadkach, po nadaniu przez system UC numeru ewidencyjnego przes anemu zg oszeniu celnemu. Wype niaj c wniosek WOU nale y poda numer ewidencyjny zg oszenia do uniwa nienia, kod UC do którego przekazywany jest wniosek oraz dane zg aszaj cego. Konieczne jest równie podanie tekstowego opisu powodu wniosku o uniewa nienie zgloszenia. Data informacji, miejsce jej wystawienia oraz nazwisko i imi zg aszaj cego jest wype niane automatycznie, a w szczególnych przypadkach mo na zmieni te dane. 37

38 6.1.3 PDS - Przywozowa deklaracja skrócona IE315 Lista dokumentów deklaracji skróconej ICS dost pna jest w menu NCTS/ECS/ICS Deklaracje skrócone ICS. Po naci ni ciu przycisku <Dodaj> mo na przyst pi do wype niania danych zwi zanych z Deklaracj skrócon. Pierwszym polem do wype nienia jest opis dokumentu. Program nie pozwoli zapisa nowo utworzonego dokumentu bez uzupe nionego opisu dokumentu. Opis mo e by dowolny aczkolwiek jednoznacznie okre laj cy dokument. Zak adka dane ogólne / podmioty umo liwia podanie podstawowych danych dotycz cych PDS. 38

39 W danych ogólnych mamy mo liwo wprowadzenia: deklarowany UC kolejne UC wprow. kod UC z enia wprowadzenia kod pierwszego UC wprowadzenia, tj. kolejne graniczne urz dy celne, przez które towary b wprowadzane na obszar celny Wspólnoty. W programie mo na umie ci kilka kodów urz dów, rozdzielaj c przecinkiem. Kody UC mo na równie wybiera z dost pnej listy unijnych UC. kodu UC do którego jest sk adana PDS W obszarze danych przesy ki i transportu na granicy mo emy wype ni : kod specyficznych okoliczno ci nale y wybra jeden z dost pnych na li cie kodów okoliczno ci. Obejmuj one takie specyficzne sytuacje jak przesy ki pocztowe czy AEO. Warto tego pola wp ywa na sposób wype niania kolejnych pól oraz walidacj zg oszenia, MP dla op at transportowych gdzie mo na wybra z listy kod metod p atno ci za nale no ci z tytu u transportu towarów, numer CRN numer przesy ki, przy czym pole mo e pozosta puste, je li w danych o za czonych dokumentach przedstawiono dokumenty transportowe (kody dokumentów wed ug s ownika 311 do specyfikacji ICS), nr przewozowy numer rejsu, lotu transport na granicy niektóre pola mog by niewidoczne dla niektórych kodów rodzaju transportu, 39

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika systemu

Dokumentacja uytkownika systemu Dokumentacja uytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.000C Data wydania dokumentu: 2012-11-30 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewn trzny Identyfikator dokumentu: Spis tre"ci Spis

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Cz sto zadawane pytania

Cz sto zadawane pytania Cz sto zadawane pytania W tym dokumencie znajduj si odpowiedzi na wi kszo z pyta zadawanych przez u ytkowników ESPI. Je li pojawi si pytanie, na które brak tu odpowiedzi, prosimy je zawrze w zwyk ej wiadomo

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne

Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo