Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2)"

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Wprowadzający: Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny, Saniku Holding S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria) Prospekt został sporządzony w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu: akcji zwykłych na okaziciela serii A do akcji zwykłych na okaziciela serii B do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz Publiczną Ofertą, składającą się z Publicznej Subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda i Publicznej Sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii B emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu przyznania praw do ich objęcia Osobom Uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne. W związku z Emisją Akcji Serii C może zostać zarejestrowanych nie więcej niż Praw do Akcji Serii C. Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) Akcje Serii B 0,05 [-] (2) [-] (2) Akcje Serii C [-] (1) [-] (2) [-] (2) Razem [-] (1) [-] (2) [-] (2) Cena Sprzedaży (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Sprzedających (zł) Akcje Serii A [-] (1) [-] (2) [-] (2) Razem [-] (1) [-] (2) [-] (2) (1) Cena Emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd, a Cena Sprzedaży przez Sprzedających w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu przeprowadzonej wśród Inwestorów Instytucjonalnych; Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 80 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. (2) Dane zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi niezwłocznie po zamknięciu Publicznej Oferty. W Publicznej Ofercie oferuje się Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych w dwóch transzach: Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych jest Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych jest Akcji Sprzedawanych. Emitent i Sprzedający zastrzegają sobie prawo zmiany liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach, w takim przypadku informacja o zmianie wraz z nową liczbą Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP nie później niż przed otwarciem Publicznej Oferty. Ponadto Emitent oraz Sprzedający zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania Deklaracji na zasadach określonych w pkt 11.9 Rozdziału III Prospektu. Przedział Cenowy zostanie określony przed rozpoczęciem Publicznej Oferty. Zapisy Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane przyjmowane będą w okresie od 8 do 10 czerwca 2005 roku do godz , a Deklaracje Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą w okresie od 8 do 10 czerwca 2005 roku do godz Zapisy na Akcje Oferowane Inwestorom Instytucjonalnym przyjmowane będą po zakończeniu przyjmowania wiążących Deklaracji, tj. od 13 do 14 czerwca 2005 roku. Po zakończeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych i przyjmowania wiążących Deklaracji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Zarząd Emitenta oraz Sprzedający w porozumieniu z Oferującym określą odpowiednio Cenę Emisyjną i Cenę Sprzedaży oraz sporządzą Listę Wstępnego Przydziału, tj. listę Inwestorów Instytucjonalnych uprawnionych do składania zapisów na Akcje Oferowane. Lista Wstępnego Przydziału zostanie określona w sposób uznaniowy. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży będą równe, stałe i jednolite dla obydwu transz. Emitent oraz Sprzedający przydzielą Akcje Oferowane wszystkim Inwestorom Indywidualnym, którzy prawidłowo złożyli zapis i go opłacili, z zaznaczeniem, że w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych zamówionych przez Inwestorów Indywidualnych przekroczy liczbę Akcji Oferowanych oferowaną w Transzy Inwestorów Indywidualnych, nastąpi proporcjonalna redukcja zapisów. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone inwestorom, którzy opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 11.7 Rozdziału III Prospektu, w liczbie zgodnej z Listą Wstępnego Przydziału. Akcje Oferowane zostaną przydzielone inwestorowi w liczbie nie większej niż liczba wskazana przez niego w Deklaracji zainteresowania nabyciem. Publiczna Oferta nie będzie przeprowadzona w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Papiery wartościowe Spółki nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby Akcje, Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane w możliwie jak najkrótszym terminie od dnia ich przydziału wprowadzić do obrotu na GPW. Intencją Spółki jest, aby Akcje Istniejące zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym (rynek podstawowy) w terminie 5 dni od dnia przydziału Akcji Sprzedawanych, natomiast Prawa do Akcji Serii C w terminie 5 dni od ich przydziału. Akcje Serii B emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione, posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A i B, które nabędą uprawnienia do nabycia tych akcji w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny będzie realizowany w dwóch częściach rozpoczynających się w 2005 i 2006 roku. Akcje Serii B będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione, posiadaczy: (i) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w terminie od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., (ii) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w terminie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Osoby zamierzające nabyć Akcje Oferowane powinny mieć na uwadze, iż wszystkie zamieszczone w Prospekcie informacje dotyczące Spółki, jej działalności oraz otoczenia, w którym funkcjonuje, powinny być analizowane w odniesieniu do zamieszczonych w Prospekcie czynników ryzyka. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w punkcie 2 Rozdziału I Prospektu i obejmują m.in. ryzyka związane z: realizowaną strategią rozwoju, sezonowym charakterem wahań przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów Spółki, uzależnieniem od kadry zarządzającej, rozbudową Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez przejęcia, wielkością Emitenta, ściągalnością należności, utratą majątku w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych, oferowanym asortymentem produktów i towarów oraz wprowadzeniem nowych artykułów, możliwością naruszenia praw podmiotów trzecich, ujawnianiem informacji o Spółce, zmianami trendów, działalnością na rynku europejskim producentów z Chin i innych państw azjatyckich, substytucyjnością wyrobów, jak również otoczeniem gospodarczym, prawnym, w tym ryzyka wynikające ze zmiany od 1 lipca 2005 r. przepisów prawnych regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi oraz ryzyka specyficzne dla inwestowania w papiery wartościowe o charakterze udziałowym, jak również ryzyka związane z publicznym charakterem obrotu Akcjami. Wprowadzenie Akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Akcji, Emitenta, Wprowadzających oraz Publicznej Oferty. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie i Wprowadzających, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją nr DIF/E/4110/22/25/2005 z dnia 11 maja 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym. OFERUJĄCY Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Prospekt został sporządzony w Środzie Wielkopolskiej w dniu 28 lutego 2005 r., a informacje aktualizujące Prospekt zostały uwzględnione w jego treści do dnia 1 maja 2005 r., o ile z treści Prospektu nie wynika inaczej. Termin ważności Prospektu upływa w poszczególnych częściach z dniem dokonania przydziału Akcji Oferowanych, jednakże nie później niż w dniu 31 grudnia 2005 r., z wyjątkiem części Prospektu dotyczących obejmowania Akcji Serii B, której termin ważności upływa w dniu wydania wszystkich emitowanych Akcji Serii B, jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r. Prospekt będzie przekazany do wiadomości publicznej na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Publicznej Oferty w siedzibie Spółki, siedzibie Oferującego i w POK przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie oraz Centrum Promocji GPW przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Skrót Prospektu zostanie opublikowany, na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Publicznej Oferty, w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet. W tym samym terminie Prospekt będzie również dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.decora.pl) oraz Oferującego (www.cdmpekao.com.pl). Elektroniczna wersja Prospektu jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Od dnia publikacji niniejszego Prospektu w siedzibie Spółki udostępnione będą do wglądu następujące dokumenty: Statut, odpis z KRS Spółki oraz informacje, o których mowa w art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę, do dnia publikacji Prospektu. W związku z Akcjami Oferowanymi nie są i nie będą wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe. Stosownie do art. 81 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości Spółka, w okresie ważności Prospektu będzie równocześnie przekazywać do KPWiG, GPW każdą informację powodującą zmianę treści Prospektu. Po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom będą one przekazywane do publicznej wiadomości za pośrednictwem PAP. Informacje, o których mowa powyżej, będą przekazywane niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności uzasadniających ich przekazanie lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. W przypadku, gdy informacje powodujące zmianę treści Prospektu będą mogły w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość akcji, Spółka opublikuje je również w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet" w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Oferujący Akcje nie planuje żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu akcji Decora przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty.

2 ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Informacje ogólne o Emitencie 1.1 Specyfika Emitenta Działalność podstawowa Emitenta polega na produkcji i dystrybucji artykułów wykorzystywanych do wykończenia i dekoracji wnętrz. Na dzień aktualizacji Prospektu oferta Spółki zawiera ok pozycji asortymentowych. Uwzględniając asortyment oferowany przez podmioty przejęte przez Spółkę w dniu 1 maja 2005 r., ww. oferta obejmuje prawie 4 tys. pozycji asortymentowych. Najważniejszym rynkiem zbytu dla Spółki jest rynek polski. Poza Polską produkty Spółki dystrybuowane są w kilkudziesięciu krajach Europy. W Spółce realizowany jest efektywny sposób zarządzania zarówno działalnością produkcyjną, jak i dystrybucyjną. Wysoka wydajność produkcji oraz systematycznie rozwijana oferta asortymentowa w połączeniu ze skutecznie funkcjonującą logistyką dystrybucji, umożliwiają Spółce osiąganie wyznaczanych celów rozwoju, jakimi są przede wszystkim: wzrost przychodów i zysków oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w latach (dane w mln zł) Przychody netto ze sprzedaży Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1999 r r r r r r. Przychody netto ze sprzedaży Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Źródło: Emitent 1.2 Podstawowe produkty, usługi i rynki działalności Oferta Spółki obejmuje trzy grupy asortymentowe: artykuły wykończenia i dekoracji podłogi (listwy przypodłogowe wraz z akcesoriami, podkłady izolacyjne pod panele podłogowe), artykuły wykończenia i dekoracji okien (karnisze metalowe, drewniane, drewniano-metalowe), artykuły wykończenia i dekoracji sufitów oraz ścian (listwy sufitowe, kasetony sufitowe, rozety). W sprzedaży Spółka oferuje przede wszystkim wyroby własne (ponad 93% przychodów ze sprzedaży w 2004 r.). Marginalne znaczenie ma sprzedaż towarów i materiałów (niespełna 7% przychodów ze sprzedaży w 2004 r.). Produkty Spółki charakteryzują się wysoką funkcjonalnością, łatwym i prostym montażem, a także różnorodną fakturą i kolorystyką. Spółka kompleksowo rozwija grupy asortymentowe, tak aby konsument, prowadząc określone prace wykończeniowe lub dekoracyjne, mógł korzystać w szerokim zakresie z produktów oferowanych przez Emitenta. Oferta Spółki zawiera również różnego typu akcesoria dodatkowe zapewniające łatwy montaż z zachowaniem faktury i kolorystyki produktu podstawowego (zakończenia, narożniki, łączniki, kleje itp.). Surowcami wykorzystywanymi w procesie produkcji są przede wszystkim: polistyren, polichlorek winylu, drewno, jak również różne stopy metali. Największą grupę produktów stanowią wyroby wytwarzane z tworzyw sztucznych. Są to głównie różnego typu: listwy przypodłogowe, podkłady izolacyjne, listwy sufitowe, kasetony sufitowe. Spółka posiada nowoczesne linie produkcyjne, a także bardzo wydajne technologie produkcji. Prace badawcze prowadzone przez Emitenta pozwoliły m.in. na uzyskanie wysokiego stopnia spienienia polichlorku winylu (PCW), co daje możliwość istotnego ograniczenia ilości PCW wykorzystywanego w produkcji m.in. listew przypodłogowych. W efekcie możliwe jest znaczące obniżenie kosztów produkcji i generowanie przez Spółkę wyższej marży na sprzedaży tych produktów. 1

3 Ponad 50% przychodów ze sprzedaży Emitenta generowane jest ze sprzedaży artykułów wykończenia i dekoracji podłogi. Równocześnie bardzo dużą dynamikę wzrostu przychodów Emitent odnotowuje w grupie artykułów wykończenia i dekoracji okien. Procesy produkcyjne skoncentrowane są na terenie przedsiębiorstwa Emitenta. Jednocześnie część produkcji realizowana jest przez podwykonawców, co umożliwia Spółce efektywne zarządzanie kosztami tej produkcji. Spółka wypracowała także własny model dystrybucji produktów. Jego skuteczność potwierdzają wyjątkowo krótkie terminy realizacji zamówień oraz znaczne ograniczenie ponoszonych przez Spółkę kosztów transportu. W Polsce dystrybucja realizowana jest poprzez sześć biur handlowych, za pośrednictwem których produkty Spółki trafiają do ponad dwóch tysięcy punktów sprzedaży detalicznej i kilkunastu dużych sieci handlowych. Sprzedaż na rynkach zagranicznych koordynowana jest bezpośrednio z centrali Spółki przez dwa działy handlowe: Dział Handlowy na rynki Europy Środkowej i Zachodniej oraz Dział Handlowy na rynki Europy Wschodniej. Ponadto Spółka zamierza zatrudnić kolejnych przedstawicieli handlowych na rynkach zagranicznych, a także powołać co najmniej jedną spółkę zależną z siedzibą za granicą, której sposób działalności odpowiadałby działalności funkcjonujących w Polsce biur handlowych. Od 1999 r. w Republice Czeskiej działalność handlową prowadzi spółka zależna Emitenta Decora Nova, funkcjonująca w sposób opisany powyżej. W dniu 1 maja 2005 r. Spółka przejęła pełną kontrolę nad dwoma podmiotami: Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą podmiotem produkcyjno-handlowym oraz Optimal Sp. z o.o. z siedzibą w Lipkach Wielkich podmiotem handlowym. Podmioty te są wzajemnie powiązane kapitałowo Spółka w sposób bezpośredni i pośredni posiada 100% udziałów w każdym z nich. Tak jak zostało to już wyżej wskazane, włączenie do Grupy Kapitałowej Emitenta spółek Trans Sp. z o.o. oraz Optimal Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 1 maja 2005 r. Realizowany na dzień aktualizacji Prospektu proces integracji Grupy Kapitałowej nie jest na etapie umożliwiającym ocenę Grupy Kapitałowej Emitenta, tak jakby Grupa ta stanowiła jeden organizm gospodarczy. W Prospekcie zostały przedstawione podstawowe informacje o spółce Trans Sp. z o.o. oraz Optimal Sp. z o.o. Zdaniem Emitenta zakres tych informacji powinien umożliwić inwestorom przeprowadzenie właściwej oceny transakcji i jej wpływu na przyszłe wyniki Emitenta. Przedstawione w Prospekcie informacje o spółce Trans Sp. z o.o. oraz Optimal Sp. z o.o. zostały zweryfikowane przez Emitenta. Obie wymienione spółki działają w branży Emitenta artykułów wykończenia i dekoracji wnętrz. Firma Trans zajmuje się głównie produkcją profili (listew) progowych, która realizowana jest w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka ta istotną część swoich produktów sprzedaje na rynku polskim za pośrednictwem Optimal Sp. z o.o. Firma Optimal Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją towarów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. W ocenie Emitenta Optimal Sp. z o.o. posiada stabilną pozycję na rynku polskim, w tym w szczególności w zakresie dystrybucji towarów w sieciach handlowych. Tak więc działalność obu tych podmiotów jest komplementarna. W ocenie Zarządu Emitenta włączenie do Grupy Kapitałowej Emitenta wskazanych podmiotów prowadzić będzie do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży, przepływów pieniężnych oraz zysku. Poniżej zostały przedstawione podstawowe dane finansowe nabytych przez Spółkę przedsiębiorstw. Tabela 1: Wybrane dane finansowe spółki Trans Sp. z o.o. (tys. zł)* rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r r r. Przychody ze sprzedaży produktów** Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy *Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta **Przychody ze sprzedaży produktów uwzględniają sprzedaż do Optimal Sp. z o.o. Źródło: Emitent na podstawie informacji uzyskanych ze spółki Trans Sp. z o.o. 2

4 Tabela 2: Wybrane dane finansowe spółki Optimal Sp. z o.o (tys. zł)* rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r r r. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy *Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent na podstawie informacji uzyskanych ze spółki Optimal Sp. z o.o. 1.3 Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta Plan rozwoju działalności gospodarczej Spółki oparty jest na przyjętej w Spółce strategii rozwoju (pkt 1.4 niniejszego Rozdziału Prospektu). Realizacja założeń strategii uzależniona jest zarówno od czynników zewnętrznych, na które Emitent nie posiada wpływu lub posiada wpływ ograniczony, jak i czynników wewnętrznych, bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną Spółki. Zdaniem Zarządu jednym z najważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na rozwój Spółki jest notowany obecnie wysoki wzrost gospodarek państw Europy Środkowej i Wschodniej, na rynki których trafia zdecydowana większość oferty Spółki, co wskazuje na dobre perspektywy rozwoju branży budowlanej i wzrost popytu na oferowane przez Emitenta artykuły. Nadal najbardziej istotnym rynkiem zbytu dla Spółki jest rynek polski, gdzie realizowana jest blisko połowa ogólnej wartości sprzedaży Spółki. W opinii Zarządu popyt na materiały wykończenia i dekoracji wnętrz, oprócz popytu na rynku remontowym, będzie w coraz większym stopniu kreowany przez szybko rosnący w ostatnim czasie rynek kredytów hipotecznych. W Polsce spodziewane jest stopniowe zbliżanie struktur finansowania inwestycji mieszkaniowych do struktur funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej. W opinii Zarządu Spółka posiada korzystne perspektywy rozwoju prowadzonej działalności zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Zdaniem Zarządu pozostałymi czynnikami zewnętrznymi, których wpływ na wynik finansowy jest przewidywalny, są: Rozwój rynków Europy Środkowej i Wschodniej Spółka dostrzega znaczny potencjał gospodarczy rynków Europy Środkowej i Wschodniej, które ze względu na rosnące zapotrzebowania na dobra inwestycyjne oraz konsumpcyjne mogą potencjalnie stać się jeszcze bardziej atrakcyjnymi rynkami zbytu, co w konsekwencji może umożliwić Spółce generowanie wyższych przychodów ze sprzedaży na ww. rynkach. Konkurencja Spółka posiada zróżnicowaną pozycję w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów wchodzących w skład jej oferty na poszczególnych rynkach zbytu. Działalność konkurencji wywiera wpływ na funkcjonowanie i rozwój Emitenta i w określonych przypadkach może prowadzić do ograniczenia pozycji Spółki, w tym do zmniejszenia realizowanych przez nią przychodów i zysków. Zarząd Emitenta podejmuje zintensyfikowane działania celem uzyskania jak najlepszej pozycji rynkowej przez Spółkę i przewagi konkurencyjnej wobec jej obecnych i potencjalnych konkurentów. W opinii Zarządu działania te umożliwią umocnienie bieżącej pozycji rynkowej Spółki. Powiększenie Unii Europejskiej Powiększenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych krajów członkowskich, które miało miejsce w maju 2004 r., zainicjowało szereg zmian prawnych, których część dotyczy działalności Decory oraz Decory Novej. Rozszerzenie Unii Europejskiej obok wpływu na działalność produkcyjną miało również istotne znaczenie dla działalności dystrybucyjnej Spółki. W efekcie rozszerzenie Unii Europejskiej i zniesienie barier w handlu z krajami członkowskimi korzystnie wpłynie na działalność dystrybucyjną Spółki, co powinno znaleźć również odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez Spółkę wynikach. Opis pozostałych czynników mających wpływ na przyszłe wyniki Spółki wraz z ich szczegółowym opisem został przedstawiony w pkt 4 Rozdziału VI Prospektu. Czynniki wewnętrzne, które w najbliższym czasie wpływać będą na wyniki Spółki, to: Rozbudowa Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez przejęcia Zgodnie z realizowaną strategią Spółka zakłada możliwość przejmowania kontroli nad przedsiębiorstwami, których włączenie do Grupy Kapitałowej Emitenta prowadziłoby do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży oraz zysku. Sprawne przeprowadzenie tego procesu i pełne wykorzystanie zwiększonych mocy produkcyjnych Emitenta są elementami wyznaczającymi osiągnięcie pozytywnych efektów przejęcia ww. podmiotów. W dniu 1 maja 2005 r. Spółka przejęła pełną kontrolę 3

5 nad dwoma podmiotami: Trans Sp. z o.o. podmiotem produkcyjno-handlowym oraz Optimal Sp. z o.o. podmiotem handlowym. W ocenie Zarządu Emitenta włączenie do Grupy Kapitałowej Emitenta wskazanych podmiotów, przy zachowaniu wyżej określonych warunków, prowadzić będzie do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży, przepływów pieniężnych oraz zysku. Rozbudowa sieci dystrybucyjnej W ocenie Zarządu istniejący sposób dystrybucji produktów daje Spółce przewagę konkurencyjną, o czym świadczy fakt, iż Decora w krótkim okresie czasu potrafiła znacznie rozszerzyć rynek zbytu na swoje produkty o kolejne rynki zagraniczne. Przyjęte przez Spółkę zasady i plany rozwoju systemu dystrybucji mają na celu zwiększenie efektywności dystrybucji, co dodatkowo powinno wpłynąć na poprawę wyniku finansowego Spółki. Ponadto w 2005 r. Spółka zamierza założyć co najmniej jedną spółkę zależną z siedzibą poza granicami Polski działającą operacyjnie jak biuro handlowe. Jeżeli we wskazanym okresie zostanie uruchomiona działalność takiej jednostki, powinno to znacznie usprawnić sprzedaż na danym rynku, a przez to poprawić także uzyskiwane przez Spółkę wyniki. Zakończenie restrukturyzacji spółki zależnej Decora Nova W spółce Decora Nova od 2003 r. prowadzona jest kompleksowa restrukturyzacja. W latach 2002 oraz 2003 spółka ta wykazywała straty, natomiast w 2004 r. spółka ta osiągnęła zysk. W opinii Zarządu przeprowadzona restrukturyzacja przyniosła trwałe pozytywne efekty, co również wpłynie na wyniki uzyskiwane przez Emitenta. Konkurencyjność oferty produktowej Wyroby oferowane przez Spółkę charakteryzują się wysoką jakością i funkcjonalnością, nowoczesnym kształtem, a także różnorodną fakturą i kolorystyką. Realizowana przez Spółkę strategia rozwoju produktów zakłada systematyczny rozwój oferty poprzez wprowadzanie nowych produktów i udoskonalanie już istniejących. Skuteczna i efektywna realizacja przyjętych założeń rozwoju oferty produktowej powinna korzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. Pozyskanie kapitału w ramach publicznej oferty - Dzięki przeprowadzeniu publicznej oferty Spółka pozyska środki finansowe, które umożliwią jej realizację przyjętej strategii rozwoju, której elementy zostały opisane w Rozdziale I pkt 6 Cele Emisji oraz w Rozdziale VI pkt 6 Prospektu. Pozyskanie ww. środków, a także realizacja celów, na które środki te mają zostać przeznaczone, powinno pozytywnie wpłynąć na osiągane przez Spółkę wyniki. Opis pozostałych czynników mających wpływ na przyszłe wyniki Spółki wraz ze szczegółowym ich opisem został przedstawiony w pkt 4 w Rozdziale VI Prospektu. 1.4 Opis strategii rozwoju Emitenta Podstawowym celem realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wyznaczony cel Spółka osiąga poprzez podejmowanie działań zarówno w obszarze produkcji, jak i działalności handlowej. Jednocześnie przyjęta strategia zakłada możliwość przejmowania dalszej kontroli nad przedsiębiorstwami, których włączenie do struktur Emitenta prowadziłoby do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży oraz realizowanego zysku. W ramach realizowanej przez Emitenta strategii zostały określone cele krótkoterminowe, do których należą: Rozwój asortymentu oferowanych produktów przy wykorzystaniu posiadanych kanałów dystrybucji. W ramach wyodrębnionych w ofercie trzech podstawowych grup asortymentowych, tj. artykułów wykończenia i dekoracji podłogi, artykułów wykończenia i dekoracji okien oraz artykułów wykończenia i dekoracji sufitów i ścian, Spółka zamierza systematycznie wprowadzać do sprzedaży nowe produkty. Zamiarem Zarządu jest, aby w 2005 r. oferta Spółki została powiększona o nowe rodzaje listew przypodłogowych z tworzyw sztucznych oraz nowe wzornictwo karniszy. W pierwszym kwartale 2005 r. Spółka wprowadziła do sprzedaży rolety okienne oraz listwy z MDF wraz z akcesoriami. W najbliższym czasie oferta Spółki ma zostać powiększona o produkty oferowane przez przejęte 1 maja 2005 r. spółki: Trans Sp. z o.o. oraz Optimal Sp. z o.o. Produktami tymi będą m.in. różnego rodzaju metalowe listwy progowe. Spółka, wprowadzając nowe produkty, wykorzystuje już posiadane kanały i formy dystrybucji. Przyjęte rozwiązanie umożliwia Spółce szybkie dotarcie z nową ofertą i jej wprowadzenie do dużej liczby odbiorców oraz efektywne zarządzanie kosztami i danym kanałem dystrybucji. Promocja marek. Zamiarem Zarządu jest promowanie indywidualnych marek handlowych. Emitent planuje, iż wprowadzenie marek nastąpi do połowy 2005 r. i będzie połączone z realizowanym rozszerzeniem oferty asortymentowej Spółki. Zgodnie z realizowaną strategią, wskazane rozszerzenie oferty, oprócz zwiększenia wartości sprzedaży, ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do promocji wprowadzanych przez Spółkę marek. Przypisanie poszczególnym produktom określonych marek, ma w konsekwencji prowadzić do budowania wśród konsumentów silnego wizerunku oferty Emitenta przy dużej liczbie innych konkurencyjnych produktów wykończenia i dekoracji wnętrz, dostępnych obecnie na rynku. Uzyskanie wysokiej rozpoznawalności marek w konsekwencji pozwoli na generowanie wyższych marż na sprzedaży. Promocja wizerunku Emitenta. Oprócz działań promocyjnych związanych z promocją indywidualnych handlowych marek produktowych, które będą skierowane bezpośrednio do konsumentów, Spółka podejmuje działania mające na celu promocję marki korporacyjnej Decora. Działania te skierowane są przede wszystkim do dystrybutorów współpracujących z Emitentem, tj. sklepów i sieci handlowych. Według założeń strategii, rozwój oferty oraz wzrost rozpoznawalności marki korporacyjnej oraz marek poszczególnych grup produktowych, wzmocni pozycję rynkową Emitenta. Uzyskanie wysokiego poziomu rozpoznawania marki korporacyjnej na rynku ma umożliwić Spółce pozyskiwanie nowych odbiorców przede wszystkim wśród sklepów specjalistycznych. W sprzedaży realizowanej do tego typu odbiorców możliwe jest uzyskiwanie wyższych marż. Narzędziem służącym promocji marki korporacyjnej Decora jest aktualnie m.in. program lojalnościowy Decormania. 4

6 Kształtowanie oferty wg preferencji konsumenckich oraz specyfiki rynków zbytu. Konstruując swoją ofertę, Spółka szczegółowo analizuje preferencje konsumentów w zakresie ceny, jakości, a także obwiązujących na danym rynku trendów we wzornictwie i kolorystyce wyrobów. Strategia Spółki zakłada, iż jej oferta powinna być w jak największym stopniu dostosowana do oczekiwań konsumentów. Dlatego też w ofercie Spółki poszczególne pozycje dostępne są w kilku lub nawet kilkudziesięciu różnych wzorach. Uwzględniając także różny poziom zamożności konsumentów, Spółka oferuje znaczną cześć produktów w co najmniej dwóch wersjach cenowych. Realizowana przez Emitenta strategia zakłada również ciągłe dostosowywanie jego oferty do systematycznie zmieniających się oczekiwań konsumentów. Pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Spółka od początku swej działalności systematycznie pozyskuje nowe rynki zbytu dla oferowanych produktów. Działania te realizowane są na dwóch płaszczyznach, tj. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów, co w konsekwencji umożliwia Spółce budowanie jej pozycji w kolejnych segmentach rynku, a także poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych z nowymi odbiorcami, w wyniku czego Spółka rozszerza geograficzny obszar zbytu. Strategia Spółki zakłada kontynuację tych działań. Spółka planuje istotne zwiększenie sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej, w tym w szczególności w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz Włoszech. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, przy wykorzystaniu już istniejących kanałów dystrybucji, planowane jest wprowadzanie do sprzedaży nowych wyrobów, które charakteryzują się wyższą jakością, ceną i wyższą realizowaną przez Spółkę marżą. Rozwój sieci dystrybucyjnej. Z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu związany jest również proces rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Spółka planuje zwiększyć liczbę przedstawicieli handlowych na rynkach zagranicznych, co powinno doprowadzić do wzmocnienia realizowanych na tych rynkach działań handlowo-promocyjnych. Ponadto, w opinii Zarządu, planowane wprowadzenie w II kwartale 2005 nowych marek handlowych powinno wymiernie wpłynąć na rozwój sieci dystrybucyjnej Spółki i wielkość realizowanej przez nią sprzedaży. Efektywne zarządzanie kosztami. Zarząd Emitenta prowadzi bardzo efektywną politykę zarządzania kosztami Spółki i to zarówno w zakresie kosztów wytworzenia, jak i kosztów dystrybucji i promocji oraz kosztów ogólnego zarządu. Analizy rentowności prowadzone są odrębnie dla poszczególnych grup produktów oraz rynków, w tym na poziomie poszczególnych biur handlowych lub poszczególnych handlowców. Przyjęty przez Emitenta system kontroli kosztów obejmuje swym zasięgiem również zarządzanie kosztami utrzymywania zapasów, kosztami zakupu oraz dostaw materiałów i surowców. Zdaniem Zarządu Spółka posiada niezbędną wiedzę, odpowiednie technologie, zaplecze produkcyjne, a także potencjał organizacyjny niezbędne do efektywnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. 1.5 Osoby zarządzające Decora i akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Osoby zarządzające Waldemar Osuch Artur Hibner Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Tabela 3. Akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień aktualizacji Prospektu Nazwa Liczba akcji % głosów na Walnym Zgromadzeniu Saniku Holding S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria) ,50 Włodzimierz Lesiński ,25 Jerzy Nadwórny ,75 Hermann Josef Christian ,00 Źródło: Emitent 2 Opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywców Akcji Przed podjęciem decyzji o zakupie Akcji każdy Inwestor powinien uważnie przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta oraz prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą powstać zarówno ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, jak również ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się istotnymi w przyszłości. Zaistnienie jakiegokolwiek z tych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z działalności operacyjnej. Ponadto, na skutek powyższego, cena Akcji może spaść, w rezultacie czego inwestorzy mogą stracić całość lub cześć swoich inwestycji. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 5

7 Przedstawione poniżej czynniki ryzyka odnoszą się przede wszystkim do działalności podstawowej Decora, jaką jest produkcja i dystrybucja artykułów wykorzystywanych do wykończenia i dekoracji wnętrz. 2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki Ryzyko związane z realizowaną strategią rozwoju Rynek działalności Spółki podlega ciągłym zmianom, których kierunek i natężenie zależne są od szeregu, nierzadko wykluczających się czynników. W tej sytuacji przyszła sytuacja Spółki, a więc w efekcie przychody i zyski, zależna jest od zdolności Spółki do wypracowania strategii skutecznej w długim horyzoncie. Ewentualne podjęcie nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności adaptacji Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może istotne negatywne skutki finansowe. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest ciągła bieżąca analiza wszystkich czynników decydujących o wyborze strategii, tak aby możliwe było precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego. Ryzyko związane z sezonowym charakterem wahań przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów Spółki W działalności Emitenta występuje zjawisko sezonowości sprzedaży produktów wywołane sezonowym charakterem popytu na artykuły wykończeniowe i dekoracyjne. W okresie od początku czerwca do końca października Spółka notuje największe przychody ze sprzedaży. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w tym właśnie okresie realizowana jest największa liczba prac wykończeniowych i remontowych. Najniższe przychody ze sprzedaży Spółka uzyskuje w okresie zimowym od początków listopada do końca lutego. Emitent podejmuje działania marketingowe, których celem jest zmniejszenie skutków sezonowego obniżenia popytu na produkty Spółki. Systematycznie rozwijana oferta asortymentowa Spółki, pozyskiwanie nowych krajowych i zagranicznych odbiorców, skutecznie realizowane działania marketingowe, efektywny system windykacji należności, usprawnienie logistyki zaopatrzenia w surowce oraz logistyki dostaw produktów powodują, iż Spółka uzyskuje wymierne ograniczenie negatywnych skutków sezonowego charakteru popytu na oferowane przez nią produkty. Nie można jednak wykluczyć, iż w przyszłości wskazana sezonowość nie wpłynie negatywnie na działalność Spółki, powodując m.in. zwiększone zapotrzebowanie Spółki na kapitał obrotowy. Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry zarządzającej Sukces w realizowaniu strategii Decora w znacznym stopniu uzależniony jest od umiejętności, doświadczenia i zaangażowania Zarządu, kadry menedżerskiej, kadry inżynierskiej, a także zatrudnianych specjalistów. Zarząd Emitenta uważa, iż na dzień aktualizacji Prospektu nie istnieje ryzyko utraty osób kluczowych dla realizacji jego strategii. Jednak utrata któregokolwiek z członków Zarządu Emitenta, menedżerów wyższego szczebla lub innych osób kluczowych dla realizacji strategii Decora może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz wartość Spółki dla akcjonariuszy. W celu zapobieżenia utracie kluczowych pracowników oraz zwiększenia ich motywacji, Spółka wprowadziła motywacyjny system wynagradzania oraz Program Motywacyjny. Motywacyjny system wynagradzania kierowany jest do określonej grupy pracowników i polega na określaniu zadań w ujęciu rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym i bieżącym ich rozliczaniu. Na podstawie wyników realizacji zadań pracownikom wypłacane są premie. Kontynuując politykę budowania silnej więzi kadry kierowniczej ze Spółką, Emitent wprowadził w 2005 r. Program Motywacyjny. Regulamin Programu Motywacyjnego, realizowanego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, określa szczegółowe warunki uzyskania przez Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym prawa do nabycia akcji Spółki, w szczególności sposobu i terminów realizacji tego prawa. W ramach Programu Motywacyjnego, osoby nim objęte, które spełnią określone na lata warunki realizacji Programu, będą mogły nabywać Akcje Serii B Spółki. W opinii Rady Nadzorczej i Zarządu sposób realizacji Programu Motywacyjnego będzie wpływał na dodatkowe, silniejsze związanie osób zarządzających i kluczowych ze Spółką. Ryzyko związane z rozbudową Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez przejęcia Przyjęta przez Spółkę strategia zakłada przejmowanie kontroli nad przedsiębiorstwami, których przejęcie ze względu na rodzaj produkcji lub zakres dystrybucji prowadziłoby do istotnego wzrostu wartości Emitenta. Zarząd Emitenta nie może jednak zagwarantować, iż dojdzie do przejęć przedsiębiorstw, które w jego ocenie prowadziłyby do istotnego wzrostu wartości Emitenta. Istnieje bowiem możliwość, iż przejęcia wskazanych przedsiębiorstw mogą okazać się niemożliwe ze względu na elementy niezależne od Emitenta. Ponadto istnieje potencjalne ryzyko, iż efekty przejęcia nie pozwolą uzyskać zakładanych celów. Ryzyko związane z wielkością Emitenta W przedsiębiorstwie Emitenta niektóre specjalistyczne zadania realizowane są przez zespoły pracowników lub też pojedyncze osoby. Ogranicza to możliwość szybkiego zastąpienia pracowników wykonujących niektóre kluczowe dla działalności Spółki funkcje. Zarząd na bieżąco kontroluje sytuację kadrową w Spółce. Ponadto wraz z rozwojem Emitenta wskazane ryzyko powinno mieć coraz mniejszy wpływ na działalność Emitenta. Ryzyko nieściągalności należności Spółka posiada bardzo sprawny system kontroli należności. Istnieje jednak ryzyko, iż w przypadku poszczególnych odbiorców (szczególnie z rynków Europy Wschodniej) może okazać się niemożliwa windykacja należności lub należności te zostaną spłacone ze znacznym opóźnieniem. Spółka podejmuje działania w celu minimalizacji tego ryzyka, m.in. ubezpiecza własne należności, a także realizuje restrykcyjną politykę udzielania kredytu kupieckiego. 6

8 Ryzyko utraty majątku w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych Istotnym obszarem działalności Spółki jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Surowce te są łatwo palne. Tym samym istnieje potencjalne ryzyko zniszczenia w wyniku pożaru majątku trwałego Spółki, a także magazynowanych produktów lub surowców. Jednocześnie realizowany w Spółce bieżący nadzór nad przestrzeganiem wszystkich norm ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy skutecznie minimalizuje ww. ryzyko. Ponadto majątek Spółki objęty jest ubezpieczeniem od szkód z tytułu ognia i innych żywiołów oraz z tytułu potencjalnej utraty zysku w następstwie ognia i innych żywiołów. Ryzyko związane z oferowanym asortymentem produktów i towarów Oferowane przez Spółkę produkty i towary spełniają normy bezpieczeństwa oraz posiadają odpowiednie atesty. Według obecnej wiedzy Zarządu oraz wskazanych atestów ww. produkty i towary nie są szkodliwe lub niebezpieczne w użytkowaniu. W przyszłości może się jednak okazać, iż w wyniku określonych badań lub pomiarów część artykułów oferowanych przez Spółkę lub też surowce, z jakich wykonywane są te artykuły, zostaną uznane za szkodliwe lub niebezpieczne w użytkowaniu. Przed wskazanym ryzykiem Spółka ubezpieczyła się w zakresie odpowiedzialności cywilnej za produkt. Ryzyko związane z wprowadzeniem nowego artykułu Spółka systematycznie rozwija swoją ofertę asortymentową poprzez wprowadzanie do sprzedaży nowych produktów lub towarów. Przed wskazanym rozszerzeniem oferty prowadzone są badania celem zweryfikowania wielkości popytu na nowy artykuł. Jednak może okazać się, iż mimo przeprowadzonych badań i wiedzy o poszczególnych rynkach, jaką posiada Zarząd Spółki, powstanie sytuacja, w której zgłoszony przez rynek popyt będzie niższy od prognozowanego. Ostatecznie sytuacja taka może doprowadzić do ograniczenia dystrybucji lub produkcji danego artykułu lub też jego wycofania z oferty Spółki. Ryzyko naruszenia praw podmiotów trzecich Wytwarzane przez Spółkę produkty wykończenia i dekoracji wnętrz posiadają własne oryginalne wzornictwo. Rynek artykułów wykończenia i dekoracji wnętrz jest jednak na tyle szeroki, iż może okazać się, że zastosowany wzór lub kształt wyrobu został już wcześniej objęty ochroną prawną. Tym samym istnieje potencjalne ryzyko, iż w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji podmioty trzecie mogą dochodzić wobec Emitenta roszczeń z tytułu naruszenia ww. praw. Ryzyko związane z ujawnianiem informacji o Spółce Przekazane w Prospekcie informacje o Spółce i jej działalności mogą zostać wykorzystane przez jej konkurentów, co może pogorszyć pozycję konkurencyjną Spółki. Ryzyko związane ze zmianami trendów Jak wynika z doświadczeń Spółki, popyt na część z oferowanych przez Spółkę produktów i towarów w istotny sposób uzależniony jest od obowiązujących na danym rynku trendów mody. Zdaniem Zarządu istnieje ryzyko, iż w wyniku zmiany ww. trendów może nastąpić zmniejszenie popytu na wybrane artykuły, co w konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia wielkości sprzedaży lub nawet wycofania danego artykułu z oferty Spółki. Ryzyko to minimalizowane jest poprzez kompleksowość i szerokość oferty asortymentowej Spółki. Ryzyko związane z działalnością na rynku europejskim producentów z Chin i innych państw azjatyckich Zarząd Spółki dostrzega ryzyko zwiększenia udziału wytwarzanych w Chinach i innych państwach azjatyckich artykułów wykończenia i dekoracji wnętrz w rynkach sprzedaży poszczególnych państw europejskich. W opinii Zarządu ryzyko to dotyczy przede wszystkim artykułów wykończenia i dekoracji okien. W sytuacji gdyby sprzedaż artykułów importowanych z Chin i innych państw azjatyckich uzyskała znaczący udział na poszczególnych rynkach europejskich, może to spowodować konieczność podjęcia przez Spółkę działań, które ostatecznie mogą mieć negatywny wpływ na realizowane przez Spółkę wyniki finansowe. Substytucyjność wyrobów Część z oferowanych przez Spółkę w sprzedaży wyrobów posiada na rynku swoje tańsze substytuty. Tym samym w opinii Zarządu istnieje potencjalne ryzyko, iż w przypadku znacznego wzrostu kosztów produkcji, wynikającego np. ze wzrostu cen surowców, droższe produkty Spółki będą mniej konkurencyjne w stosunku do dostępnych na rynku ich tańszych substytutów. 2.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Decora Ryzyko związane z brakiem dobrej koniunktury w gospodarce polskiej, w szczególności w budownictwie i sektorze remontowym W 2004 r. 48% przychodów Emitenta uzyskanych było ze sprzedaży produktów realizowanej w Polsce. Sprzedaż ta jest bezpośrednio uzależniona od rozwoju budownictwa i rynku remontowego. Budownictwo należy do tych segmentów gospodarki, które reagują najszybciej i najmocniej na wszelkie negatywne zjawiska zachodzące w całej gospodarce. W podobny sposób uzależniony jest rozwój rynku remontowego. Dlatego też wyniki Emitenta są pośrednio uzależnione od makroekonomicznych wyników całej gospodarki polskiej, w tym w szczególności tempa wzrostu gospodarczego (PKB), poziomu bezrobocia, jak również poziomu inflacji. 7

9 Obecnie widoczne tendencje poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce pozwalają oczekiwać wzmocnienia kondycji finansowej gospodarstw domowych, które są ostatecznymi odbiorcami produktów Spółki. W sposób bezpośredni powinno to zatem przełożyć się na wzrost popytu na produkty Spółki. Jednocześnie pogorszenie koniunktury w gospodarce polskiej skutkować może obniżeniem wielkości przychodów Spółki. Ryzyko związane z niestabilnością rynków eksportowych, w szczególności rynków wschodnioeuropejskich Produkty Emitenta sprzedawane są do kilkudziesięciu krajów europejskich. Najważniejszymi rynkami zagranicznymi, biorąc pod uwagę wielkość przychodów Emitenta z tytułu sprzedaży produktów, są rynki: rosyjski, ukraiński, czeski oraz łącznie rynek Litwy, Łotwy i Estonii. W szczególności rynki: rosyjski i ukraiński, pomimo wprowadzenia wielu pozytywnych zmian, nadal charakteryzują się dość małą przejrzystością i stabilnością. W związku z powyższym dalszy rozwój sprzedaży Spółki, a także wzrost wiarygodności odbiorców działających na ww. rynkach pośrednio uzależnione są od zakresu reform w sferze prawnej regulującej działalność gospodarczą przedsiębiorstw. Brak przejrzystości przepisów regulujących działalność gospodarczą przedsiębiorstw, obszar podatków, obrotu dewizowego, handlu oraz rozliczeń finansowych może mieć negatywny wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki. Ryzyko związane z sytuacją na rynku kredytów hipotecznych W Polsce, a także w innych krajach europejskich stanowiących rynki zbytu dla Spółki, istotny wpływ na rozwój budownictwa oraz gospodarki remontowej wywiera dostępność długoterminowych i tanich kredytów mieszkaniowych. W przypadku spowolnienia tempa dynamicznie rozwijającego się obecnie rynku kredytów hipotecznych w Polsce, a także pogorszenia warunków do uzyskania kredytów hipotecznych w innych krajach stanowiących rynki zbytu dla produktów Emitenta, może nastąpić zmniejszenie zapotrzebowania na artykuły wykończenia i dekoracji wnętrz oferowane przez Spółkę. Ryzyko związane z niskimi barierami wejścia na rynek Działalność Emitenta, polegająca na wytwarzaniu produktów wykorzystywanych do wykończenia i dekoracji wnętrz, charakteryzuje się niskimi barierami wejścia na rynek. Duża dostępność, w szczególności mniej zaawansowanych technologii, umożliwia podjęcie produkcji ww. produktów. W opinii Zarządu istnieje zatem ryzyko podjęcia produkcji przez nowych producentów, co w efekcie skutkować będzie wzrostem konkurencji na rynku działalności Emitenta. W szczególności dotyczy to rynków Europy Wschodniej. Zarząd Emitenta podejmuje działania celem ograniczenia ww. ryzyka, m.in. poprzez: dywersyfikację i pozyskiwanie nowych rynków zbytu, wprowadzanie nowych produktów, systematyczne udoskonalanie istniejących produktów. Ryzyko walutowe Część zobowiązań Emitenta, w tym wynikające z zaopatrzenia w surowce do produkcji oraz nabywanych składników majątku trwałego, jak również należności wynikających z faktu, iż istotna część sprzedaży realizowana jest na rynkach zagranicznych, wyrażona jest w walutach obcych. Struktura tego obrotu wskazuje na przewagę wpływów walutowych nad wypływami. Silne wahania kursu złotego w stosunku do walut, w których wyrażone są zobowiązania i należności Emitenta, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta i jego przyszły rozwój, a w szczególności mogą wpłynąć na zmniejszenie realizowanych przez Spółkę przychodów i zysków. W celu zmniejszenia ewentualnego ryzyka związanego z niekorzystnym wpływem kursu walutowego na działalność, Emitent zawiera kontrakty terminowe (forward z dostawą lub bez dostawy waluty, FX Swapy). Dodatkowo Emitent zamierza zwiększyć naturalne zabezpieczenie ryzyka walutowego poprzez zwiększanie udziału zagranicznych dostawców, wobec których Emitent będzie realizował płatności w obcej walucie. 2.3 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem prawnym Ryzyko otoczenia prawnego Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych i prawa spółek publicznych, mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Emitenta. W chwili obecnej przepisy prawa polskiego znajdują się w okresie intensywnych zmian związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Emitenta. Wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej itd. Ze względu na zakres działalności Emitenta istotne znaczenie będą miały potencjalne zmiany przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, w szczególności dotyczące gospodarki odpadami. Ryzyko polityki podatkowej Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądów w sferze opodatkowania nie są jednolite. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku spółki z obszaru Polski zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż działalność spółki i jej ujęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami podatkowymi. 8

10 Oczekuje się, że wprowadzenie od 1 stycznia 2004 roku dwuinstancyjności postępowania przed sądem administracyjnym oraz dorobek prawny Unii Europejskiej wpłyną znacząco na jednolitość orzecznictwa sądów w sprawach podatkowych i tym samym na jednolitość stosowania prawa podatkowego, także przez organy podatkowe. Jednym z elementów ryzyka wynikającego z unormowań podatkowych są przepisy odnoszące się do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co wiąże się z możliwością weryfikacji prawidłowości naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres. Deklaracje podatkowe określające wielkość zobowiązania podatkowego i wysokości dokonanych wpłat mogą być weryfikowane w drodze kontroli przez organy skarbowe w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i perspektywy rozwoju. Ryzyko związane ze zmianą przepisów po dniu 1 lipca 2005 roku Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, iż z dniem 1 lipca 2005 roku zmianie ulegną przepisy regulujące publiczny obrót papierami wartościowymi. Dotychczasowe Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi zostanie zastąpione przez trzy ustawy, w tym ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na skutek wejścia w życie tych przepisów dojdzie m.in. do całkowitej zmiany dotychczas obowiązujących procedur związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi. Ryzyko wynikające z rozszerzenia Unii Europejskiej i zmian prawnych w nowych państwach członkowskich Jednym ze skutków rozszerzenia Unii Europejskiej na początku 2004 r. jest istotna zmiana w ustawodawstwie nowych państw członkowskich. Zmianie lub uchyleniu uległo wiele ustaw. Nadal wdrażane są dyrektywy prawa europejskiego, które w wielu obszarach zasadniczo zmieniają procedury administracyjne, sądowe, a także przepisy regulujące otoczenie prawne dla działalności gospodarczej. Ryzyko utraty przez Trans Sp. z o.o. statusu przedsiębiorcy korzystającego z pomocy publicznej w ramach specjalnej strefy ekonomicznej W wyniku zakupu przez Emitenta udziałów w Trans Sp. z o.o., która do tego momentu ujmowana była podatkowo jako przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej w ramach specjalnej strefy ekonomicznej (dalej SSE) na podstawie ustawy z dnia r. o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r., nr 123, poz. 600 ze zm.), może zaistnieć sytuacja utraty tego statusu. Wobec zaimplementowania do polskich przepisów treści Traktatu Akcesyjnego, Załącznik XII, pkt 6 Polityka Konkurencji oraz trwania procedury uzgodnieniowej z Komisją Europejską w zakresie ewentualnego sprzeciwu Komisji co do zakresu ich implementacji, ww. przepisy mogą ulec zmianie. Emitent w cenie nabycia udziałów Trans Sp. z o.o. uwzględnił przedmiotowe ryzyko. 2.4 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje Ryzyko niedojścia emisji do skutku, odstąpienia od emisji lub odwołania emisji Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: w terminach określonych w Prospekcie nie zostanie objętych i należycie opłaconych co najmniej 1 Akcja Serii C, lub Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Akcji Serii C, a jeżeli udzielona została zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu od dnia udzielenia tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody zostanie złożony przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego lub, uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wynikającego z emisji Akcji Serii C, uzależniona jest także od złożenia przez Zarząd oświadczenia dookreślającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie ilości Akcji Serii C objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to składane jest na podstawie art. 310 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art Kodeksu Spółek Handlowych i powinno określać wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii C w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C i tym samym niedojście emisji Akcji Serii C do skutku. Ryzyko zaskarżenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Emitent podejmuje wszelkie należne starania ku temu, aby uchwały nie były sprzeczne ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i aby nie godziły w interes Spółki. Ryzyko związane ze zmianą ilości Akcji oferowanych w poszczególnych transzach Po zakończeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych i zakończeniu przyjmowania Deklaracji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, niezależnie od zgłoszonego popytu na Akcje Oferowane, dokonane zostaną ewentualne przesunięcia Akcji Oferowanych 9

11 pomiędzy transzami i ustalenie ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach. Powyższe przesunięcia będą miały charakter uznaniowy i zostaną dokonane w porozumieniu z Oferującym. W efekcie przesunięć akcji między transzami inwestor może nie otrzymać oczekiwanej liczby akcji. Skutkiem ww. przesunięć może być również likwidacja jednej z transz. Należy jednak podkreślić, iż wolą Emitenta i Sprzedających jest zaoferowanie akcji zarówno w Transzy Inwestorów Indywidualnych, jak i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w sposób odpowiadający zgłoszonemu w tych transzach popytowi na Akcje Oferowane. Ryzyko związane z możliwością odstąpienia od Publicznej Oferty w przypadku odstąpienia od budowy Księgi Popytu Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od przeprowadzenia odpowiednio oferty Akcji Serii C oraz oferty sprzedaży Akcji Sprzedawanych po rozpoczęciu Publicznej Oferty jedynie z ważnych powodów (por. pkt lit a, b w Rozdziale III Prospektu). Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in. podjęcie przez Emitenta lub Sprzedających decyzji o odstąpieniu od budowy Księgi Popytu po jej rozpoczęciu lub w przypadku jej unieważnienia. Ryzyko wykluczenia Akcji z publicznego obrotu W przypadku, gdy spółka publiczna nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art , art. 81c, art. 81d ust. 5 i 6, art. 84, lub wynikających z przepisów, o których mowa w art. 63, art. 73, art. 75, art. 82, art. 83, art. 83a, art. 148 i art. 161e Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, albo wykonuje je nienależycie, KPWiG może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 tys. zł, zastosować łącznie wyżej wymienione sankcje oraz dodatkowo zobowiązać Emitenta do niezwłocznego opublikowania w dwóch dziennikach ogólnopolskich wymaganych informacji. Ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego na rynku urzędowym wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu o Rynkach oraz Regulaminie Giełdy dotyczącym tego rynku oraz wymaga uzyskania stosownej zgody Zarządu Giełdy działającego z upoważnienia Rady Giełdy. Uchwała Zarządu Giełdy podejmowana jest na podstawie wniosku składanego przez emitenta w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od jego złożenia. Rozpoznając wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę: (a) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta; (b) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania; (c) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta; (d) warunki, na jakich były emitowane papiery wartościowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w 34 Regulaminu Giełdy; (e) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. Emitent na dzień złożenia powyższego wniosku nie będzie spełniał warunku określonego 2 ust. 4 pkt 2) lit. a Rozporządzenia o Rynkach, tj. liczba akcji objętych wnioskiem oraz sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na urzędowym rynku giełdowym uzyska wielkość zapewniającą odpowiednią płynność oraz zapewni prawidłowy przebieg transakcji giełdowych. Jednocześnie w opinii Emitenta sposób przeprowadzenia Publicznej Oferty pozwala uznać, że warunek ten zostanie spełniony po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. Rozporządzenie o Rynkach przewiduje możliwość skorzystania w tym przypadku przez Zarząd GPW z możliwości wynikającej z 2 ust. 4 pkt 1) ww. Rozporządzenia o Rynkach. W przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji odmawiającej dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały Zarządu Giełdy odmawiającej dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu emitent może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Radę Giełdy. Zgodnie z 21 Regulaminu Giełdy Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać wniosek emitenta w terminie 4 tygodni od dnia jego złożenia. Spółka zamierza dopełnić wszystkich wymaganych odpowiednimi przepisami obowiązków i terminów notyfikacji wniosku o dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego i nie dostrzega przesłanek, które mogłyby stanowić podstawę do wyrażenia przez Zarząd Giełdy odmowy dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku urzędowym lub rynku nieurzędowym. Jednocześnie istnieje teoretyczna możliwość niedopełnienia przez Spółkę wymaganych odpowiednimi przepisami wymogów, co mogłoby skutkować nieuzyskaniem zgody Zarządu Giełdy lub Rady Giełdy na dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego. W takiej sytuacji Akcje nie będą mogły być wprowadzone do obrotu giełdowego, co miałoby negatywny wpływ na ich płynność. Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzeniu Akcji Serii C do obrotu giełdowego Akcje Serii C mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd i po ich zarejestrowaniu w KDPW. Ewentualne przedłużanie się okresu rejestracji Akcji Serii C przez sąd lub KDPW, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Emitenta, skutkować będzie opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji Serii C do obrotu giełdowego, w stosunku do zakładanego przez Spółkę terminu rozpoczęcia obrotu. 10

12 Ryzyko związane z niewprowadzeniem Akcji do notowań na rynku urzędowym Wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego na rynku urzędowym dokonuje Zarząd Giełdy na stosowny wniosek Emitenta (por. 36 w związku z 37 ust. 2 Regulaminem Giełdy). Wniosek o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego Emitent powinien złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wydania uchwały o dopuszczeniu tych papierów wartościowych do obrotu giełdowego, w przeciwnym razie uchwała Zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego traci swą moc. Spółka zamierza dopełnić wszystkich wymaganych Regulaminem Giełdy obowiązków i terminów notyfikacji wniosku o wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego i nie dostrzega przesłanek, które mogłyby stanowić podstawę do wyrażenia przez Zarząd Giełdy odmowy wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego. Jednocześnie istnieje teoretyczna możliwość niedopełnienia przez Spółkę wymaganych Regulaminem Giełdy wymogów, co mogłoby skutkować nieuzyskaniem zgody Zarządu Giełdy na wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego. Zaistnienie takiej sytuacji miałoby negatywny wpływ na płynność Akcji. Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego Zgodnie z 29 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego, jeśli m.in.: przestały spełniać warunki określone w regulaminie GPW; Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie; na wniosek Spółki; wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek podjęcia decyzji o zmianie formy prawnej Spółki lub połączenia z innym podmiotem; jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym; wskutek podjęcia przez Spółkę działalności, zakazanej przepisami prawa; wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Możliwość zawieszenia obrotu Akcjami na GPW Zgodnie z 28 Regulaminu Giełdy w przypadku uznania, iż Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW lub wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót akcjami Spółki na okres do trzech miesięcy. Ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego Z nabywaniem Akcji Spółki, po dopuszczeniu ich do obrotu giełdowego, wiąże się ryzyko zmian kursów giełdowych. Kurs giełdowy kształtuje się pod wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i skutkiem trudno przewidywanych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów akcjonariusze mogą być narażeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od Ceny Emisyjnej. Może to wynikać m.in. z okresowych zmian w wynikach działalności Spółki, rozmiaru i płynności rynku Akcji, koniunktury na GPW, koniunktury na giełdach światowych i zmian czynników ekonomicznych i politycznych. Ryzyko związane z nabywaniem PDA w obrocie wtórnym Osoby nabywające PDA w obrocie wtórnym powinny zwrócić uwagę, że w przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków stanowiących iloczyn liczby PDA znajdujących się na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku Sponsora Emisji oraz Ceny Emisyjnej. Powyższe rodzi ryzyko poniesienia przez inwestora strat w przypadku, gdy cena, jaką zapłacił za PDA na rynku wtórnym, będzie wyższa od Ceny Emisyjnej. Ryzyko związane ze sprzedażą Akcji Serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółka planuje bezpośrednio po przeprowadzeniu Publicznej Oferty wprowadzić wszystkie Akcje Serii A do obrotu na GPW. Spółka nie może przewidzieć poziomu podaży Akcji Serii A bezpośrednio po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego. Sprzedaż znacznej liczby Akcji Serii A na rynku regulowanym może niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji Oferowanych. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż dotychczasowi akcjonariusze Spółki, posiadający akcje uprawniające do więcej niż 2% kapitału zakładowego Spółki złożyli oświadczenia o niezbywaniu posiadanych akcji w okresie 6 miesięcy od daty przydziału Akcji Serii C w ramach Publicznej Oferty. 11

13 3 Wybrane dane finansowe Decora Tabela 4: Wybrane dane finansowe Decora (tys. zł) I kwartał rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (sztuki)* Zysk na jedną akcję zwykłą (zł)* 0,29 1,23 0,73 0,96 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą* 0,29 1,23 0,73 0,96 Wypłacona dywidenda Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą* 0,20 0,20 0,20 - Źródło: Emitent * Zysk na jedną akcję zwykłą, rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą, wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą: ustalono w stosunku do ilości akcji Emitenta na dzień aktualizacji Prospektu, tj Akcji. 4 Wskaźniki efektywności gospodarczej i zdolności regulowania zobowiązań Tabela 5: Wskaźniki rentowności i efektywności Spółki I kwartał rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r r r r. Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROE) 1 6,95% 39,14% 27,91% 59,51% Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROE) 2 6,80% 29,41% 23,20% 36,94% Zwrot z aktywów (ROA) 5,19% 22,46% 18,33% 29,23% Rentowność sprzedaży netto 12,25% 12,18% 9,34% 13,25% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,31 0,31 0,27 0,26 Stopa wypłaty dywidendy - 0,16 0,27 - Źródło: Emitent 1/ stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) 1: zysk netto za dany rok obrotowy / kapitały własne w poprzednim roku obrotowym 2/ stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) 2 : zysk netto za dany rok obrotowy / kapitały własne w danym roku obrotowym 3/ stopa zwrotu aktywów (ROA) zysk netto / aktywa razem 4/ rentowność sprzedaży netto: stosunek zysku netto / przychodów netto ze sprzedaży, 5/ wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / kapitał własny 6/ stopa wypłaty dywidendy: dywidenda / zysk netto 5 Oceny ratingowe Emitenta i emitowanych przez niego papierów wartościowych Spółka, emitowane przez nią papiery wartościowe ani też Decora Nova nie są i nie były przedmiotem oceny ratingowej. 6 Cele Emisji Akcji 6.1 Określenie celów i priorytetów emisji Akcji Serii B Podstawowym celem emisji Akcji Serii B jest ich wydanie w ramach Programu Motywacyjnego. Akcje Serii B emitowane są w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych. Niepubliczna oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym, które uzyskają zgodnie z zasadami jego realizacji prawo do objęcia Akcji Serii B. Charakter celu emisji Akcji Serii B powoduje, że do ich realizacji nie będą konieczne dodatkowe źródła finansowania. Środki uzyskane z emisji Akcji Serii B nie będą przeznaczane na spłatę zadłużenia Spółki ani na nabywanie składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników, ani też na nabywanie składników majątkowych od podmiotów zależnych. Wskazane 12

14 środki będą natomiast przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Do realizacji celów emisji Emitent nie musi czynić specjalnych przygotowań. Zmiana celów emisji Akcji Serii B może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o zmianie zasad realizacji Programu Motywacyjnego. W przypadku zmiany celów emisji Emitent powiadomi o tym fakcie akcjonariuszy Spółki poprzez przedstawienie komunikatu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 6.2 Określenie celów i priorytetów emisji Akcji Serii C Wpływy z emisji Akcji Serii C, po potrąceniu kosztów Publicznej Oferty, zostaną przeznaczone na częściową spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację inwestycji oraz na sfinansowanie majątku obrotowego Emitenta. Wskazane inwestycje związane są z nabyciem w dniu 1 maja 2005 r. udziałów w dwóch przedsiębiorstwach: Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą oraz Optimal Sp. z o.o. z siedzibą w Lipkach Wielkich. Podmioty te są wzajemnie powiązane kapitałowo Spółka w sposób bezpośredni i pośredni posiada 100% udziałów w każdym z nich. Warunki przedmiotowej transakcji zostały przedstawione w Rozdziale V, pkt 2.1. ppkt 9 Prospektu. Obie wymienione spółki działają w branży Emitenta artykułów wykończenia i dekoracji wnętrz. Trans Sp. z o.o. zajmuje się głównie produkcją profili (listew) progowych, która realizowana jest w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka ta istotną część swoich wyrobów sprzedaje na rynku polskim za pośrednictwem Optimal Sp. z o.o. Firma Optimal Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją towarów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. W ocenie Emitenta Optimal Sp. z o.o. posiada stabilną pozycję na rynku polskim, w tym w szczególności w zakresie dystrybucji towarów w sieciach handlowych. Tak więc działalność obu tych podmiotów jest komplementarna. W ocenie Zarządu Emitenta włączenie do Grupy Kapitałowej Emitenta wskazanych podmiotów prowadzić będzie do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży, przepływów pieniężnych oraz zysku. Ponadto, przejęcie kontroli nad ww. podmiotami jest w ocenie Emitenta zgodne z założeniami strategii rozwoju Spółki, która zakłada rozbudowę grup asortymentowych poprzez wprowadzanie do sprzedaży nowych artykułów, które stanowiłyby właściwe uzupełnienie oferty Spółki. Jednocześnie, w wyniku przejęcia kontroli nad ww. podmiotami, Spółka rozszerzy sieć dystrybucji swoich wyrobów i dotrze do odbiorców bezpośrednio współpracujących z przejmowanymi przedsiębiorstwami. Według szacunków Zarządu, przejmowane podmioty łącznie posiadają ok. 30% udziału w rynku profili progowych w Polsce. Ponadto istotnym skutkiem ww. transakcji będzie uzyskanie efektu synergii, poprzez wprowadzenie produktów Decora w sieć dystrybucji przejmowanych podmiotów (głównie spółki Optimal Sp. z o.o.) i odwrotnie poprzez wprowadzenie w sieć dystrybucyjną Decora produktów spółki Trans Sp. z o.o. W celu sfinansowania przedmiotowej inwestycji w okresie od zawarcia transakcji do realizacji emisji nowych akcji, Zarząd wraz z Radą Nadzorczą podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego na całą kwotę transakcji. W dniu 28 kwietnia 2005 r. Spółka zawarła z Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Wielkopolskie Centrum Korporacyjne umowa nr /II/8770/9/2005 o kredyt inwestycyjny walutowy. Terminy spłaty kredytu oraz płatności odsetek zostały wskazane w Rozdziale V Prospektu, pkt 8.1, ppkt 3. Po dojściu do skutku emisji Akcji Serii C, równowartość w PLN od tys. euro do całkowitej wysokości udzielonego kredytu, pozyskanych z tej emisji środków zostanie przeznaczona na spłatę wskazanego zadłużenia bankowego. Na finansowanie przedmiotowej transakcji Spółka zamierza wykorzystać także środki własne. Pozostałą kwotę uzyskaną z emisji Zarząd zamierza przeznaczyć na sfinansowanie majątku obrotowego. Zwiększone zapotrzebowanie na majątek obrotowy wynikać będzie z wprowadzenia artykułów z oferty spółek przejmowanych do oferty Emitenta i z koniecznością zintegrowania systemów produkcji i dystrybucji podmiotów przejmowanych z systemami produkcji i dystrybucji Spółki. W wyniku przejęcia kontroli nad wskazanymi podmiotami oferta Spółki zostanie powiększona o ponad tysiąc indeksów asortymentowych, co pozwoli zwiększyć poziom sprzedaży. Implikować to będzie wzrost stanów magazynowych i przede wszystkim stanu należności. Spółka nie zamierza przeznaczać środków z emisji Akcji Serii C na cele inne niż wyżej wskazane. 6.3 Opis stanu przygotowań do realizacji celów emisji Akcji Serii C Spółka prowadzi obecnie działania zmierzające do integracji działalności nowo przejętych przedsiębiorstw w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta. 6.4 Zmiana celów emisji Akcji Serii C Cele emisji Akcji Serii C mogą ulec zmianie. Decyzja o zmianie celów emisji Akcji Serii C zostanie podjęta przy uwzględnieniu zasad podziału kompetencji pomiędzy poszczególne organy Emitenta określone w KSH oraz Statucie Decora, oraz przy zastosowaniu trybu przewidzianego w powyższych przepisach. Obecnie jedynie Zarząd Decora jest upoważniony do zmiany celów emisji. 13

15 Zmiana celów emisji Akcji Serii C może nastąpić w przypadku zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie dokonywania emisji Akcji Serii C, powodującej konieczność przeznaczenia środków z ich emisji na inne cele. W przypadku zmiany celów emisji Emitent powiadomi o tym fakcie akcjonariuszy Spółki poprzez przedstawienie komunikatu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 6.5 Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie 3 ostatnich lat W okresie ostatnich trzech lat Spółka nie emitowała żadnych papierów wartościowych, z wyjątkiem Akcji Serii A wydanych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Emitenta. 6.6 Czynniki mające wpływ na Cenę Emisyjną i Cenę Sprzedaży Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych zostaną ustalone odpowiednio przez Zarząd Emitenta i Sprzedających w porozumieniu z Oferującym przy uwzględnieniu: Przedziału Cenowego, wyników budowy Księgi Popytu, jaka zostanie przeprowadzona wśród Inwestorów Instytucjonalnych, którzy będą składali wiążące Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych, wskazując liczbę Akcji Oferowanych, jaką są zainteresowani nabyć, oraz cenę z Przedziału Cenowego. Cena Sprzedaży będzie równa Cenie Emisyjnej. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP po zakończeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Deklaracji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży będzie jednakowa w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Konstrukcja oferty zakłada, iż w przypadku odwołania budowy Księgi Popytu nie dojdzie do ustalenia Ceny Emisyjnej oraz Ceny Sprzedaży. Przedział Cenowy zostanie ustalony odpowiednio przez Zarząd Emitenta i Sprzedających w porozumieniu z Oferującym przy uwzględnieniu: wyceny akcji Spółki dokonanej przez Oferującego, uwzględniającej bieżące i prognozowane wyniki finansowe Emitenta, poziomu cen akcji spółek o zbliżonym charakterze działania notowanych na giełdach światowych, bieżącej i przewidywanej koniunktury na rynku kapitałowym, czynników ryzyka zamieszczonych w niniejszym Rozdziale Prospektu. Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie Komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP przed otwarciem Publicznej Oferty. Przedział Cenowy będzie jednakowy dla Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii B wynika z polityki Emitenta w zakresie motywacyjnych systemów wynagradzania i zarządzania kadrami. 7 Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję dla nowych nabywców Do dnia aktualizacji Prospektu Spółka nie emitowała akcji, z wyjątkiem Akcji Serii A wydanych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Emitenta. Na dzień aktualizacji Prospektu kapitał zakładowy Emitenta składa się z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł. Do dnia aktualizacji Prospektu nie została określona Cena Emisyjna Akcji Serii C. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe określenie stopnia obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję w wyniku emisji Akcji Serii C. Niezwłocznie po zakończeniu Publicznej Oferty Emitent w trybie raportu bieżącego przekaże informacje o stopniu obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję w wyniku emisji Akcji Serii C. Ustalona natomiast została Cena Emisyjna Akcji Serii B. Poniższe dane przedstawiają stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję w wyniku emisji Akcji Serii B. Tabela 6: Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję Serii B (zł)* Liczba akcji przed Emisją Cena Emisyjna jednej Akcji Serii B 0,05 Wartość księgowa netto na jedną akcję przed Emisją 4,18 Wzrost wartości księgowej na jedną akcję w wyniku Emisji - Wartość księgowa netto na jedną akcję po Emisji (pro forma) - Obniżenie wartości księgowej netto na jedną nabywaną Akcję Serii B - * Informacje zostaną uzupełnione w trybie art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 r. 14

16 Tabela 7: Porównanie wartości wkładów pieniężnych wnoszonych do Spółki* Nabyte Akcje Łączny wkład pieniężny do kapitału Spółki ilość (szt.) % Wartość (zł) % Średnia cena zapłacona za jedną akcję (zł) Dotychczasowi akcjonariusze Akcje Serii A ,70 ** - 0,05 Nowi nabywcy Akcji Serii B ,05 Razem * Informacje zostaną uzupełnione w trybie art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi ** Łączne koszty emisji: ,30 zł Źródło: Emitent 8 Dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań Emitenta na dzień, który przypada nie wcześniej niż 60 dni od daty aktualizacji Prospektu Tabela 8. Dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań Emitenta na dzień r. (tys. zł)* Kapitały własne Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 435 * Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta Źródło: Emitent 15

17 ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego Prądzyńskiego 24A, Środa Wielkopolska Telefon: (61) Telefaks: (61) Internet: Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Waldemar Osuch Artur Hibner Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Wyżej wymienione osoby odpowiadają za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 1.3 Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta dotyczące informacji zawartych w Prospekcie Oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Decora ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Waldemar Osuch Prezes Zarządu Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 1.4 Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdań finansowych i danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, dane porównywalne za rok 2003 oraz za rok 2002, a także informacje finansowe przedstawione w formie raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2005 r. zamieszczone w Prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Waldemar Osuch Prezes Zarządu Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 1.5 Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta dotyczące sposobu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Waldemar Osuch Prezes Zarządu Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 16

18 2 Informacje dotyczące Wprowadzających 2.1 Włodzimierz Lesiński Dane osobowe Wprowadzającego Imię i nazwisko: Włodzimierz Lesiński Opis powiązań Włodzimierza Lesińskiego z Emitentem i innymi Wprowadzającymi Włodzimierz Lesiński jest akcjonariuszem Emitenta, posiada 31,25% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Informacja o liczbie akcji, jaką zamierza w Publicznej Ofercie zaoferować do nabycia Włodzimierz Lesiński, została przedstawiona w pkt 1.2 w Rozdziale III Prospektu. Włodzimierz Lesiński jest również powiązany z innymi Wprowadzającymi: Jerzym Nadwórnym wspólnikiem Włodzimierza Lesińskiego w spółce osobowej Lena Lighting Spółka Jawna, Saniku Holding S.A., którego podmiotem dominującym jest Heinz Wilhelm Dusar, będący podmiotem dominującym wobec Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH, podmiotu dominującego wobec Aquaform Sp. z o.o., w której to spółce Włodzimierz Lesiński pełni funkcję członka Zarządu, Saniku Holding S.A., która posiada 100% udziałów w Dusar Industrie Sp. z o.o., w której to spółce Włodzimierz Lesiński pełni funkcję członka Zarządu. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Włodzimierzem Lesińskim a Emitentem, jak również pomiędzy Włodzimierzem Lesińskim a innymi Wprowadzającymi Oświadczenie Wprowadzającego Włodzimierza Lesińskiego Wprowadzający oświadcza, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w niniejszym Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w niniejszym Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Włodzimierz Lesiński 17

19 2.2 Jerzy Nadwórny Dane osobowe Wprowadzającego Imię i nazwisko: Jerzy Nadwórny Opis powiązań Jerzego Nadwórnego z Emitentem i innymi Wprowadzającymi Jerzy Nadwórny jest akcjonariuszem Emitenta, posiada 7,75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Informacja o liczbie akcji, jaką zamierza w Publicznej Ofercie zaoferować do nabycia Jerzy Nadwórny, została przedstawiona w pkt 1.2 w Rozdziale III Prospektu. Ponadto żona Jerzego Nadwórnego jest stroną umowy brokerskiej z dnia 6 października 1999 r. zawartej z Emitentem, która została opisana w punkcie 3.5. Rozdziału V Prospektu. Jerzy Nadwórny jest również wspólnikiem Włodzimierza Lesińskiego w spółce osobowej Lena Lighting Spółka Jawna. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Jerzym Nadwórnym a Emitentem, jak również pomiędzy Jerzym Nadwórnym a innymi Wprowadzającymi Oświadczenie Wprowadzającego Jerzego Nadwórnego Wprowadzający oświadcza, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w niniejszym Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w niniejszym Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jerzy Nadwórny 18

20 2.3 Saniku Holding S.A Nazwa i Siedziba Nazwa: Saniku Holding S.A. Siedziba: Couvet (Szwajcaria) Adres: Rue du Prė-Jorat 22 Telefon: Osoby działające w imieniu Wprowadzającego Saniku Holding S.A. Heinz Wilhelm Dusar Prezes Rady Zarządczej Saniku Holding S.A. (odpowiednika Zarządu spółki w prawie szwajcarskim) Opis powiązań Saniku Holding S.A. z Emitentem i innymi Wprowadzającymi Wprowadzający Saniku Holding S.A. jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 49,5% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Działający w imieniu Wprowadzającego Saniku Holding S.A., jeden z trzech członków Rady Zarządczej spółki (odpowiednika Zarządu spółki w prawie szwajcarskim) Heinz Wilhelm Dusar jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Informacja o liczbie akcji, jaką zamierza w Publicznej Ofercie zaoferować do nabycia Saniku Holding S.A., została przedstawiona w pkt 1.2 w Rozdziale III Prospektu. Saniku Holding S.A. jest powiązana z Włodzimierzem Lesińskim, który pełni funkcje członka Zarządu Dusar Industrie Sp. z o.o., w której to spółce 100% udziałów posiada Saniku Holding S.A. Saniku Holding S.A. powiązane jest również z Włodzimierzem Lesińskim, który pełni funkcję członka Zarządu w spółce Aquaform Sp. z o.o., której podmiotem dominującym jest Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH, której podmiotem dominującym jest Heinz Wilhelm Dusar, podmiot dominujący Saniku Holding S.A. Ponadto Saniku Holding S.A. posiada 100% udziałów w Dusar Industrie Sp. z o.o., która zawarła umowę najmu z dnia 1 grudnia 2004 roku z Emitentem. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Saniku Holding S.A. a Emitentem, jak również pomiędzy Saniku Holding S.A. a innymi Wprowadzającymi Opis powiązań osób działających w imieniu Saniku Holding S.A. z Emitentem i innymi Wprowadzającymi Działający w imieniu Wprowadzającego Saniku Holding S.A. Heinz Wilhelm Dusar jest podmiotem dominującym Saniku Holding S.A., która jest akcjonariuszem Emitenta oraz Heinz Wilhelm Dusar pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Heinz Wilhelm Dusar powiązany jest z Emitentem jako podmiot dominujący wobec Saniku Holding S.A., która posiada 100% udziałów w Dusar Industrie Sp. z o.o., z którą Emitent powiązany jest umową najmu z dnia 1 grudnia 2004 roku. Heinz Wilhelm Dusar jest powiązany z Włodzimierzem Lesińskim: jako podmiot dominujący wobec Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH, spółki która jest podmiotem dominującym wobec Aquaform Sp. z o.o., w której to spółce Włodzimierz Lesiński pełni funkcję członka zarządu, jako podmiot dominujący wobec Saniku Holding S.A., spółki, która jest podmiotem dominującym wobec Dusar Industrie Sp. z o.o., w której to spółce Włodzimierz Lesiński pełni funkcję członka zarządu. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy osobami działającymi w imieniu Saniku Holding S.A. a Emitentem, jak również pomiędzy osobami działającymi w imieniu Saniku Holding S.A. a innymi Wprowadzającymi Oświadczenie osób działających w imieniu Saniku Holding S.A. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Decora ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Heinz Wilhelm Dusar Saniku Holding S.A. 19

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Informacje ogólne o Emitencie 1.1 Specyfika Emitenta Działalność podstawowa Emitenta polega na produkcji i dystrybucji artykułów wykorzystywanych do wykończenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU I. Charakterystyka działalności Spółki. 1. Podstawowe informacje Decora Spółka Akcyjna zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Uchwała nr 1 Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Wysogotowo, 1.12.2005 r. Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Raport bieżący: PBG/RB/2005/88 Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A. Zarząd Spółki PBG S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2012/2013 OBEJMUJĄCYM OKRES OD 1 LIPCA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Zgodnie z 89 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE, KTÓRE ZWOŁANE ZOSTAŁO NA DZIEŃ 22 MAJA 2013 ROKU Projekt uchwały nr 1 Uchwała Nr 1/2013 w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 roku Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 20 grudnia 2013 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Sprawozdanie Zarządu WEEDO POLSKA S.A. z działalności spółki w roku obrotowym czerwca 2015 r.

POLSKA. Sprawozdanie Zarządu WEEDO POLSKA S.A. z działalności spółki w roku obrotowym czerwca 2015 r. POLSKA Sprawozdanie Zarządu WEEDO POLSKA S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2014 14 czerwca 2015 r. INFORMACJE OGÓLNE Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa WEEDO Polska Spółka Akcyjna Siedziba

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. z dnia 7 lipca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. z dnia 7 lipca 2016 roku Treść Uchwał podjętych na NWZ RESBUD S.A. w dniu 07.07.2016r. UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: 2011-06-29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. PROJEKT

Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. PROJEKT Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. PROJEKT Uchwała nr 17/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 15 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU Do pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo