Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa Nr zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP zwanym w dalszej treści umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez : Dariusza Kostrzewę - Prezesa Krzysztofa Wójcikiewicza -Wiceprezesa ds. medycznych a... z siedzibą... działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem..., NIP..., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej treści umowy Najemcą o następującej treści : 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej przy posesji Jana Pawła 50 nr działki 62, obręb 33 dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1G/ /3. 2. Przedmiotem najmu jest 75,7 m 2 powierzchni użytkowej w budynku szpitala, położonym w Gdańsku przy ul. Jana Pawła 50, stanowiącym własność Wynajmującego, wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, która będzie wykorzystywana w celu prowadzenia chłodni do przechowywania zwłok, w tym zwłok pacjentów Wynajmującego. 3. Strony ustalają, że w chłodni przechowywane będą zwłoki zmarłych pacjentów Wynajmującego, a w zakresie nie wykorzystanym w celu wyżej wskazanym, chłodnia może służyć do przechowywania zwłok innych osób zmarłych Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Najemca jest uprawniony do dokonania na swój koszt i odpowiedzialność remontu pomieszczeń dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności, po uprzednim przedłożeniu projektu i uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. 3. Najemca oprócz najmowanej u Wynajmującego chłodni zobowiązany jest posiadać własną chłodnię do przechowywania zwłok na minimum 20 miejsc, której warunki techniczne są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 4. Najemca w czasie trwania umowy najmu zobowiązany jest dokonać nieodpłatnie odbioru zwłok i ich transportu z pomieszczeń pro morte, usytuowanych na terenie oddziałów szpitalnych

2 Wynajmującego, w każdym dniu tygodnia, w systemie 24-godzinnym, na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3 i w obowiązującej u Wynajmującego procedurze postępowania ze zwłokami zmarłych pacjentów, stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej umowy, oraz do przechowywania zwłok pacjentów Wynajmującego w chłodni będącej przedmiotem nin. umowy najmu, lub gdy będzie to niemożliwe - w swoich pozostałych chłodniach, nieodpłatnie. 5. Za przechowanie zwłok pacjenta Szpitala przez okres powyżej 72 godz. Najemca, działając na podstawie udzielonego mu przez Wynajmującego pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 5 do umowy, jest uprawniony do pobierania od osób/podmiotów zobowiązanych do dokonania pochówku, opłat. Wysokość tych opłat nie może przekroczyć 80 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowania. Pobieranie opłat może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności leczniczej. Najemca zobowiązany jest z końcem miesiąca przedstawić Wynajmującemu pisemne sprawozdanie z realizacji uprawnienia, o którym mowa powyżej z określeniem ilości opłat oraz osób/podmiotów obciążonych opłatą. Przychód z tytułu opłat za przechowanie zwłok stanowi wynagrodzenie Najemcy. 6. Najemca zobowiązany do transportu zwłok do Zakładu Patomorfologii Wynajmującego w celu wykonania sekcji, w terminie określonym przez Kierownika Zakładu Patomorfologii lub osobę przez niego upoważnioną, jednak nie dłuższym niż 3 godz. 7. Najemca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa, zezwolenia niezbędne do wykonywania umowy w zakresie zapisów ust Dla prawidłowego Wykonywania zadań objętych zapisami ust. 4 Najemca zobowiązany jest zapewnić każdorazowo obecność dwóch pracowników wyposażonych w dokument upoważnienia do odbioru zwłok oraz stwierdzający tożsamość, a także jednolity strój, pozbawiony naszywek emblematów i napisów z nazwą firmy, bądź innych mających znamiona reklamy. 9. Najemca zobowiązany jest każdorazowo na swój koszt wyposażyć swoich pracowników, o których mowa w zapisach ust. 8, w specjalne worki do przewozu zwłok. 10. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zakazu reklamy swoich usług i firmy na terenie Wynajmującego, w tym zakazu umieszczania tablic informacyjnych oraz nazwy Najemcy na budynku będącym przedmiotem najmu. 11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowej kontroli realizacji zapisów umowy i wydawania zaleceń pokontrolnych, a Najemca zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym w zaleceniach przez Wynajmującego. 12. Najemca zobowiązuje się do wykonywania umowy w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. 13. W celu właściwego zabezpieczenia dostępu do danych osobowych zmarłych pacjentów Wynajmującego, Najemca przedstawia Wynajmującemu aktualny imienny wykaz osób uprawnionych do wykonywania przedmiotowej umowy. 14. Najemca zobowiązuje się do realizacji zapisów zawartych w ust. 4 w oparciu o plan rozmieszczenia oddziałów szpitalnych będący załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy. 15. Najemca zobowiązuje się do zainstalowania na własny koszt urządzenia pomiarowego do odczytu zużytej przez siebie energii elektrycznej i wody, a jeżeli będzie to niezbędne założenia na własny koszt niezależnej linii telefonicznej dla swoich potrzeb. 16. Najemca zapewnia utrzymanie właściwego poziomu technicznego i sanitarnego użytkowanych pomieszczeń.

3 17. Najemca zobowiązany jest do zlecania przeprowadzania niezbędnych badań sanitarnoepidemiologicznych w zakresie prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej. 18. Niezależnie od obowiązku o którym mowa w ust. 3, Najemca zobowiązuje się w czasie trwania umowy najmu w przypadku awarii do postawienia na terenie Wynajmującego chłodni mobilnej do przechowywania 3 ciał o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, także na potrzeby przechowania zwłok zmarłych pacjentów Wynajmującego. 19. W związku z zapisem ust.3 Najemca zobowiązuje się, po uzgodnieniu z Działem Technicznym Wynajmującego, dokonać we własnym zakresie i na własny koszt podłączenia chłodni do niezbędnej do jej działania, infrastruktury technicznej i zainstalowania podliczników zużycia mediów, za które będzie rozliczał się na podstawie wskazań zamontowanych urządzeń pomiarowych i według stawek wynikających z zawartych przez Wynajmującego umów z dostawcami mediów, powiększonych o podatek VAT. 20. Najemca zobowiązany jest dokonywać na własny koszt konserwacji oraz napraw bieżących wynajmowanych pomieszczeń. 21. Najemca nie może podnająć, poddzierżawić, użyczyć, ani też zmienić przeznaczenia wynajętego lokalu i dokonywać zmian adaptacyjnych bez zgody Wynajmującego. 22. Najemca oświadcza, że stan techniczny pomieszczeń jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 23. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz do utrzymania czystości w pomieszczeniu będącym przedmiotem najmu i wokół nich. 24. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów utylizacji odpadów, powstających w wyniku prowadzonej przez niego działalności. 25. Po zakończeniu umowy Wynajmujący zatrzyma nakłady poczynione przez Najemcę (zarówno nakłady konieczne jak i ulepszenia) bez zapłaty sumy odpowiadającej ich wartości, a Najemcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia o zwrot nakładów poczynionych na przedmiot najmu, zwiększających jego wartość lub użyteczność. W szczególności Najemca po zakończeniu niniejszej umowy nie może się domagać od Wynajmującego zwrotu nakładów poniesionych na prace adaptacyjno-remontowe wynajętych pomieszczeń i poczynione zakupy sprzętu i urządzeń do prowadzonej przez siebie działalności. 26. Najemcy nie będą przysługiwać roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na przedmiot najmu również w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyny Strony ustalają miesięczny czynsz najmu w wysokości określonej w załączniku nr 6 do niniejszej umowy. 2. Czynsz płatny jest na konto Wynajmującego wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Faktura wystawiana będzie do 7-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 3. Należności za zużytą w najmowanym lokalu energię elektryczną i wodę płatne będą przez Najemcę wg wskazań urządzeń pomiarowych w okresach rozliczeniowych i według stawek wynikających z zawartych przez Wynajmującego umów z dostawcami mediów powiększonych o podatek VAT. 4. Wskazania, o których mowa w ust. 3 i 2 ust. 19, odczytywane będą przez przedstawiciela Działu Technicznego Wynajmującego w obecności upoważnionego przedstawiciela Najemcy.

4 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do corocznej, dokonywanej na początku roku kalendarzowego, waloryzacji stawek czynszu, w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 6. Zmiana czynszu o wskaźnik inflacji nie wymaga aneksu do umowy. Najemca zobowiązany jest płacić zwaloryzowany czynsz po ogłoszeniu wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, na pisemne wezwanie Wynajmującego. 7. Od czynszu nie uiszczonego w terminie Najemca płacić będzie odsetki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (odsetki ustawowe) Najemca ponosić będzie odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wyrządzające szkody przy wykonywaniu czynności objętych umową zarówno wobec Szpitala, pacjentów, jak i osób trzecich. 2. Najemca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, którego minimalna suma gwarancyjna, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych nie niższą niż zł w odniesieniu do zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. 3. Najemca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Najemca zobowiązany jest doręczyć Szpitalowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem jej rozwiązania w tym terminie Ewentualne koszty związane z zawarciem umowy obciążają Najemcę. 2. Najemca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących u Wynajmującego oraz wszelkich przepisów prawa właściwych dla prowadzonej przez Najemcę działalności Umowę najmu zawiera się na czas określony od dnia r do 15 grudnia 2015r 2. Wynajmujący może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 1) zmian organizacyjnych Wynajmującego lub Najemcy, 2) wygaśnięcia odpowiednich zezwoleń lub zgód, niezbędnych do prowadzenia działalności przez którąkolwiek ze stron, 3) postawienia w stan likwidacji/upadłości jednej ze Stron umowy, 4) uznania przez Wynajmującego, że dalsze związanie Stron umową nie leży w jego interesie, 5) nie wykonania obowiązku złożenia sprawozdania Wynajmującemu, o jakim mowa w 2 ust Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach : 1) jeżeli Najemca zalega z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności, z zastrzeżeniem

5 art.687 k.c., 2) jeżeli Najemca nie zachowa procedur postępowania przy transporcie i przechowywaniu zwłok zmarłych pacjentów Wynajmującego (w tym określonych w zał.nr 3 do Umowy), polegających w szczególności na: a) niewłaściwym przewozie i niewłaściwym zabezpieczeniu zwłok na czas przewozu, b) powtarzającym się opóźnieniu w odbiorze zwłok z komórek organizacyjnych, c) niezapewnieniu właściwych warunków przechowywania zwłok, d) nieposzanowaniu godności osoby zmarłej i otoczenia, 3) jeżeli Najemca nie przestrzega warunków Umowy pomimo wezwań Wynajmującego do zaniechania naruszeń, w szczególności: a) niezgodnie z umową pobiera opłaty za przechowywanie zwłok zmarłych pacjentów Wynajmującego, b) prowadzi reklamę swojej działalności (usług) w dowolnej możliwej formie (np. umieszczanie reklam, logo Najemcy, ulotek informacyjnych, itp.) w najmowanym pomieszczeniu lub w innym miejscu na terenie Wynajmującego, c) utrudnia wydanie zwłok pacjentów Szpitala, d) narusza zapisy 2 ust. 6 i 21, 4. W przypadku rozwiązania umowy w z przyczyn o których mowa w ust.3 pkt 2 3, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu najmu netto, określonego w 3 ust.1 umowy, z zastrzeżeniem, że niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kary umownej, Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkody rzeczywiste na zasadach ogólnych, jeżeli wartość zaistniałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 5. W przypadku incydentalnego naruszenia przez Najemcę obowiązku Umowy określonego w ust. 2 pkt. 5 i ust.3 pkt 2-3, Wynajmujący oceniając wagę tego naruszenia jest uprawniony obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 700 zł. za każde stwierdzone naruszenie, z zastrzeżeniem, że niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kary umownej, Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkody rzeczywiste na zasadach ogólnych, jeżeli wartość zaistniałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 6. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, niezależenie od przyczyny, Najemcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu Po zakończeniu umowy najmu Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, na podstawie protokółu zdawczo- odbiorczego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, pod rygorem zapłaty - za okres, w którym przedmiot najmu nie zostanie zwrócony - 300% stawki czynszu, wskazanej w 3 ust Gdy przedmiot najmu zostanie zwrócony w stanie niezgodnym z umową, uszkodzony lub pogorszony, Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za powstałą w związku z tym szkodę, w szczególności Najemca zobowiązany jest do pokrycia w całości kosztów napraw w tym zakresie.

6 8 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko i wyłącznie za zgodą obu stron, w formie aneksu, oraz wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 3 ust Ewentualne kwestie sporne na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. z 2011r. Dz.U.nr 118, poz.687, ze zm.) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz Kodeks Cywilny. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 4 załączniki stanowiące integralną część umowy: Zał. nr 1 - procedura postępowania ze zwłokami zmarłych pacjentów, obowiązująca u Wynajmującego, Zał. nr 2 opis powierzchni będącej przedmiotem najmu, Zał. nr 3 - Procedura postępowania przy transporcie i przechowywaniu zwłok Wynajmującego, Zał. nr 4 plan rozmieszczenia oddziałów szpitalnych. Zał. Nr 5 - pełnomocnictwo do pobierania opłat w imieniu Wynajmującego Zał. Nr 6 Oferta WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA:

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: Biała Podlaska 28.07.2015r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo