O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37"

Transkrypt

1 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składnia ofert w następujących zakresach : Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie lekarza specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez dwie osoby, co najmniej 35 godzin pracy tygodniowo. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie lekarza specjalisty z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej przez jedną osobę, co najmniej 20 godzin pracy tygodniowo rozdzielonych minimalnie na 3 dni pracy w tygodniu. 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia. 2. Czas trwania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 3. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych : wymagane są uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu specjalistycznych usług zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia dostępne będą : w siedzibie Szpitala w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, w Dziale Kadr III p. pok. 311 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9,00 do 13,00 oraz na stronie internetowej Szpitala 5. Miejsce i termin składania ofert : oferty w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, zakres świadczeń zdrowotnych o udzielanie, których oferent się ubiega należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 24 czerwca 2015 r. do godz. 13,00. Oferty składane za pośrednictwem poczty muszą być doręczone do Szpitala do dnia 24 czerwca 2015 r. do godziny 13, Otwarcie ofert : nastąpi w dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 12,30 w sali konferencyjnej w sekretariacie. 7. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. 8. Miejsce ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert : ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Szpitala. 9. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 10. Protesty dotyczące konkursu ofert można składać w Sekretariacie Szpitala, zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. z 2008 r., Nr 164, poz z póź. zm.) w związku z art. 26 Strona 1 z 27

2 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z póź. zm.). Zapraszamy do składania ofert Strona 2 z 27

3 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady prowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z póź zm.). 2. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej zamówieniem podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej przyjmującym zamówienie. 3. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o : 1) Oferencie należy przez to rozumieć podmiot określony w art. 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej, który składa ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, 2) Przyjmującym Zamówienie należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, z którym zostanie podpisana umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, 3) Udzielającym Zamówienia należy przez to rozumieć Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, 4) zakresie świadczeń zdrowotnych należy przez to rozumieć zakres świadczeń zdrowotnych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie ofert, 5) przedmiocie konkursu ofert należy przez to rozumieć świadczenia zdrowotne wykonywane w miejscu wskazanym przez Udzielającego Zamówienia w ogłoszeniu, 6) ofercie należy przez to rozumieć ofertę złożoną na udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu. 3 Ogłoszenie o konkursie Udzielający Zamówienia zamieszcza na stronie internetowej pod adresem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, na formularzu udostępnionym przez Udzielającego Zamówienia. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Ofertę oraz wszelkie załączniki (z wyłączeniem pojęć medycznych) należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty. 6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje Oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej. Do ofert należy załączyć dokument lub Strona 3 z 27

4 pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Oferenta, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. 7. Miejsca, w których zaniesione zostały poprawki, podpisuje Oferent lub osoba, o której mowa w ust Ofertę wraz z załącznikami zaleca się spiąć (zszyć, bindować) w sposób trwały (np. w jednej teczce). 9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego Zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu składnia ofert. 10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem Zmiana ofert lub Wycofanie oferty. 11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem Oferenta wraz z opisem określonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 12. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty. 13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12, Oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 14. W celi sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający Zamówienia może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 15. Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowania jest karalne na podstawie art Kodeksu karnego. 16. Udzielający Zamówienia ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie w trakcie postępowania konkursowego Z treścią ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 2. Ofertę składa się w terminie wyznaczonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Sekretariacie. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie oferty nadaje numer złożonej ofercie oraz odnotowuje na kopercie datę i godzinę przyjęcia. 4. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty Udzielający Zamówienia przyjmie termin jej otrzymania. 5. Oferta złożona po terminie zostaje zwrócona Oferentowi, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powołuje Komisję Konkursową. 2. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem jej powołania przez Dyrektora Udzielającego Zamówienia na podstawie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 3. Komisja Konkursowa kończy działalność w dniu podpisania umowy z oferentem lub ogłoszenia o unieważnieniu postępowania. Strona 4 z 27

5 4. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji. 5. Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 osób. 6. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu, gdy Oferentem jest : 1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. 7. Wyłączeniu z prac Komisji Konkursowej podlega również jej członek w sytuacji, gdy ubiega się on o udzielenie tego zamówienia. 8. Członek Komisji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Udzielającego Zamówienia i Przewodniczącego Komisji o zaistnieniu którejkolwiek przesłanki określonej w ust. 6 lub ust Udzielający Zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 6 i 7, dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka Komisji. 10. Członek Komisji Konkursowej składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Obecność Oferentów w części jawnej konkursu nie jest obowiązkowa. 4. W części jawnej konkursu Komisja Konkursowa : 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) ustala, które oferty wpłynęły w terminie, 3) otwiera koperty z ofertami, podaje do wiadomości osobom obecnym na otwarciu ofert nazwę, adres oraz ceny zaproponowane przez poszczególnych Oferentów. 5. W toku dokonywania formalnej oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert. 6. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 7. W części niejawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa : 1) Ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, 2) Odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub zgłoszone po wyznaczonym terminie, 3) Informuje Oferentów o odrzuceniu oferty z powodu niespełnienia warunków określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub złożenia ofert po wyznaczonym terminie, 4) Przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów, 5) Wybiera najkorzystniejszą ofertę lub unieważnia postępowanie. 8. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia informuje przez zmieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 9 Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminy składnia ofert oraz zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. 10 Strona 5 z 27

6 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia w toku postępowania konkursowego muszą być w formie pisemnej, na adres Udzielającego Zamówienia. 2. Oferent może zwracać się do Udzielającego Zamówienia (najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert, a także ogłoszenia kierując swoje zapytania wyłącznie na piśmie. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dodarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 4. Udzielający zamówienia udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania niezwłocznie, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub treści ogłoszenia wpłynęła do Udzielającego Zamówienia na nie mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 5. Udzielający Zamówienia przekaże jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, bez ujawniania źródła zapytania, przez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Udzielający Zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz treść ogłoszenia, z zastrzeżenie, że : 1) O każdej ewentualnej zmianie Udzielający Zamówienia powiadomi niezwłocznie każdego z Oferentów, 2) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Udzielający Zamówienia przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub treści ogłoszenia. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Udzielającego Zamówienia odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 7. Treść wyjaśnień i modyfikacji Udzielający Zamówienia zamieszcza również na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Komisja odrzuca ofertę : 1) złożoną przez Oferenta po terminie, 2) zawierającą nieprawidłowe informacje, 3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej, 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną, 7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienia, 8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 3. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy : 1) nie wpłynęła żadna oferta, 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2, Strona 6 z 27

7 3) odrzucono wszystkie oferty, 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczenia opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności : 1) ciągłość, kompleksowość dostępność oraz jakość udzielanych świadczeń, 2) kwalifikacje personelu, 3) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulację kosztów. 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności kryteriami określonymi w ust Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół, który powinien zawierać : 1) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu konkursu oraz określenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu, 2) imiona i nazwiska członków Komisja, 3) wykaz zgłoszonych ofert wraz z ofertami cenowymi, 4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, 5) wykaz ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem, 6) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów biorących udział w danym konkursie, 7) wskazanie najkorzystniejszych ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem, 8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej, 9) informację o zapoznaniu się z treścią protokołu. 10) Podpisy członków Komisji Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych poniżej. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na : 1) wybór trybu postępowania, 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zastrzeżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Strona 7 z 27

8 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. 9. Oferent, biorący udział w postępowaniu, może wnieść do Dyrektora Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozpatrzeniu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 10. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozstrzygnięciu. 11. Komisja rozpatruje i rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 12. Wniesie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 13. W przypadku uwzględnienia odwołania Komisja Konkursowa powtarza czynności lub konkurs ofert, w zakresie wskazanym w rozstrzygnięciu. 14. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 2. Udzielający Zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniki konkursu. 3. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający Zamówienia powiadamia w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu Z Przyjmującym Zamówienie wyłonionym w trybie konkursu Udzielający Zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony. Umowa nie może być zawarta na czas krótszy niż 3 miesiące, chyba że rodzaj i liczba świadczeń zdrowotnych uzasadniają zawarcie umowy. 2. Z Przyjmującym Zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Udzielający Zamówienia podpisuje umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a Udzielający Zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń. 4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 18 Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Kadr. 19 Strona 8 z 27

9 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 20 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia do odwołania. Strona 9 z 27

10 Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Kraków, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Strona 10 z 27

11 Zatwierdził: Dyrektor Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z póź. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art , 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z póź. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego ogłasza: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Zakres świadczeń zdrowotnych: Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie lekarza specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez dwie osoby, co najmniej 35 godzin pracy tygodniowo. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie lekarza specjalisty z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej przez jedną osobę, co najmniej 20 godzin pracy tygodniowo rozdzielonych minimalnie na 3 dni pracy w tygodniu. I. TERMINY Termin składania ofert: Do r. do godz. 13:00 Strona 11 z 27

12 Termin otwarcia ofert: r. godz. 12:30 Termin rozstrzygnięcia konkursu: r. godz Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę dla danego zakresu świadczeń zdrowotnych. 2. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego zamówienia wraz dokumentami w nim wskazanymi. Formularz ofertowy można uzyskać w Dziale Kadr. 3. Dokumenty oferent przedkłada w kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 4. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, z wyłączeniem pojęć medycznych. 7. Ofertę podpisuje oferent. 8. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli przed upływem terminu składania ofert powiadomi w formie pisemnej Udzielającego zamówienie. III. ZASADY SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem Konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie... w terminie do dnia r. do godz w Sekretariacie Szpitala. 2. Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 3. Szczegółowe informacje formalne można uzyskać w Dziale Kadr pod nr telefonu IV. ODRZUCENIE OFERTY Strona 12 z 27

13 Komisja konkursowa odrzuca oferty w przypadkach: 1) oferty złożonej przez Przyjmującego zmówienie po terminie, 2) oferty zawierającej nieprawdziwe informacje, 3) jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczeń, 4) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) jeżeli Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną, 7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego zamówienie na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje komisyjnie kolejno następujących czynności: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) otwiera koperty z ofertami, 3) ustala, która z ofert spełnia warunki określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert ; 4) wzywa oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów lub braków formalnych, jeżeli nie zostały złożone z ofertą, które należy uzupełnić w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty, 5) wybiera ofertę lub większą ilość ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność, 6) nie wybiera żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych, 7) odrzuca oferty. 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności kryterium: 1) kwalifikacji zawodowych oferenta, 2) doświadczenia zawodowego oferenta, 3) dostępnością do świadczeń zdrowotnych, 4) ceną za udzielanie świadczeń zdrowotnych. 3. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu w terminie 5 dni od daty jego rozstrzygnięcia. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty. 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu Ofert zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. VI. UMOWA 1. Umowa określona w Zakresie świadczeń w pkt. 1 i 2 zostanie zawarta na okres od dnia r. do dnia r. 2. Udzielający zamówienia podpisze umowę z wybranym oferentem w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Strona 13 z 27

14 3. Umowa powinna być zgodna z przepisami art. 26 ust. 4 oraz art. 27 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. 4. Udzielający zamówienia przedstawia wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. VII. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT Dyrektor Szpitala unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta, 2) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu z zastrzeżeniem, że jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert, 3) odrzucono wszystkie oferty, 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. VIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 8. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. 10. Środki odwoławcze nie przysługują na: Strona 14 z 27

15 1) wybór trybu postępowania, 2) niedokonanie wyboru oferenta, 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia. Strona 15 z 27

16 Kraków, dnia Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza ul. Prądnicka Kraków I. Dane dotyczące Oferenta : OFERTA Imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS, do rejestru praktyk lekarskich i oznaczenie organu dokonującego rejestracji dotyczy osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 217). 1. Adres zamieszkania oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej: 2. Telefon:. Fax:. 3. NIP:. REGON:.. 4. Osoby upoważnione do reprezentacji : II. Przedmiotem oferty jest : Realizacja zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie.. w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przez lekarzy specjalistów udzielających odpłatnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz procedury wysokospecjalistyczne w zakresie.. w systemie zabezpieczania opieki medycznej w ramach lecznictwa stacjonarnego na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia. III. Cena oferty Zobowiązuję się realizować zamówienie na świadczenia zdrowotne w zakresie.. w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w zakresie określonym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie wg następujących zasad: Strona 16 z 27

17 zł brutto miesięcznie (słownie: zł) za.. godzin pracy tygodniowo realizowania świadczeń zdrowotnych. IV. Realizacja świadczenia zdrowotnego: 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie będzie realizowane w dniach i godzinach 2. Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługi na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i medycznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego zamówienia. 3. Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługę przy zapewnieniu należytego nadzoru nad prowadzonymi w ramach realizacji świadczenia zdrowotnego stanowiącego przedmiot konkursu. V. Warunki płatności: 1. Za zrealizowane świadczenia zdrowotne w ramach przedmiotu konkursu Udzielający zamówienia dokona płatności w terminie do 14 dni od dnia wystawienia rachunku/faktury. 2. Zapłata nastąpi po odbiorze prac wykonanych w ramach realizacji świadczenia zdrowotnego przez Ordynatora i wystawienia rachunku/faktury. VI. Oświadczenie: Składający ofertę oświadcza, że: 1. Zapoznał się i akceptuje treść ogłoszenia, szczegółowe warunki konkursu ofert i projekt umowy. 2. Uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. Ponadto składający ofertę oświadcza, że: 1. Jest podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawym zgodnie z wymogami ustawowymi, w szczególności jest zarejestrowany we właściwym rejestrze działalności gospodarczej oraz praktyk lekarskich, posiada nadany REGON i NIP. 3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania świadczenia zdrowotnego, w szczególności do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym SWKO, objętym przedmiotem konkursu. 4. Zobowiązuje się w terminie nie późniejszym niż 30 dni od podpisania umowy przedstawić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości nie niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczenia przy realizacji świadczeń zdrowotnych oraz kontynuować to ubezpieczenie w całym okresie obowiązywania umowy zawartej z Udzielającym zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych. VII. Załączniki: Wykaz załączników do ofert: 1. Parafowany projekt umowy. 2. Decyzja w sprawie nadania NIP. Strona 17 z 27

18 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON. 4. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 5. Polisa OC (przedstawiona nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy). 6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wymagane doświadczenie. Oferta została złożona na. Ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Udzielającego zamówienia... (podpis składającego ofertę) Strona 18 z 27

19 KONTRAKT LEKARSKI zawarta w dniu. roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z siedzibą ul. Prądnicka 35-37, Kraków, NIP: , REGON: , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala - dr n. med. Renatę GODYŃ SWĘDZIOŁ, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a Panem(nią) o o o zamieszkałym(ą).. prowadzącym(ą) indywidualną praktykę lekarską wpisaną do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w.. pod nr., z siedzibą.., posiadającego(j) uprawnienia w zawodzie lekarza medycyny nr., o będącego(ą) podmiotem gospodarczym o nr REGON :, NIP: zwanym(ną) w dalszej części umowy Przyjmującym o następującej treści: 1 Strony oświadczają, iż Przyjmujący został wyłoniony w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618) oraz Zarządzenia Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Zamawiający udziela, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Zamawiającego w zakresie. pacjentom hospitalizowanym w Oddziale.. Szpitala Strona 19 z 27

20 oraz w razie potrzeby w innych Oddziałach Szpitala. 2. Zamawiający może zlecić Przyjmującemu wykonywanie innych niż określone w ust. 1 świadczeń medycznych lub wspomagających te świadczenia usług, w ramach zadeklarowanego w comiesięcznym harmonogramie czasu udzielania świadczeń zdrowotnych. 3 Miejscem udzielenia świadczeń jest teren całego Szpitala Świadczenia zdrowotne wykonywane będą wg harmonogramu uzgodnionego między Stronami. 2. Zamawiający jest uprawniony do zmiany wymiaru czasu świadczeń w poszczególnych dniach i godzinach odpowiednio do swoich potrzeb z 48 godzinnym wyprzedzeniem. 3. Zmiana wymiaru czasu świadczenia nie stanowi zmiany umowy. 4. Przyjmujący zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej Umowy, z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą Umową, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego. 5. Przyjmujący oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy. 6. Przyjmujący zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz wszystkich pacjentów a Zamawiający oświadcza, że świadczenia będą udzielane w głównym zakresie osobom ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia albo sytuacji, gdy zagrożone będzie życie lub zdrowie pacjenta, albo w odniesieniu do pacjentów przyjętych w szczególnych przypadkach (np. w odniesieniu do osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w innych krajach). Decyzja Zamawiającego, co do zlecenia Przyjmującemu udzielania świadczeń zdrowotnych może zostać wyrażona w sposób dorozumiany poprzez skierowanie pacjenta na oddział. 7. Przy wykonywaniu niniejszej umowy Przyjmujący jest samodzielny i niezależny od Zamawiającego w tym w zakresie wyboru metody terapeutycznej oraz nadzoru nad czynnościami innego personelu, pozostającego w trakcie udzielania świadczeń pod jego nadzorem. 8. Przyjmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta i wybór metody postępowania w procesie leczenia. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, na zasadach wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza oraz przepisów o zawodzie pielęgniarki i położnej Przyjmujący ma prawo zlecania określonych czynności fachowemu personelowi medycznemu u Zamawiającego. 9. W razie istnienia wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych Przyjmujący zobowiązany jest zasięgnąć opinii u lekarzy innych specjalności z innych oddziałów Szpitala. Strona 20 z 27

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 93/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzam: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 93/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. Zatwierdzam: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 93/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2015, poz. 618 z

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

2) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu lub osoba przez niego upoważniona,

2) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu lub osoba przez niego upoważniona, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18.11.2014 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 2/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Szpital Powiatowy w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.06.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG. POSUM/KO/4/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: RADIODIOLOGII W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄCEJ DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ ORAZ POMOC DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, r.

Zielona Góra, r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra, 30.11.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji nr 15/2013 z dnia 07.06.2013 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 Z DNIA WRZEŚNIA 2012 ROKU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) zwana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w Megrez sp. z o.o. ul. Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursów ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa 28 sierpnia 2012 r. OGŁOSZENIE

Warszawa 28 sierpnia 2012 r. OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Warszawa 28 sierpnia 2012 r. ZARZĄDU SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne Na podstawie: art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w Oddziale Neonatologii wykonywanie i ocena USG stawów biodrowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 3/2013 z dnia 10.09.2013 r. Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Nr sprawy: BOZ-503-K-4/15 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dotyczących zapewnienia transportu sanitarnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Itter Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 20.01.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ogłoszonego przez Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich.

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej i Leczenia Bólu wraz z opieką nad pacjentami przebywającymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I. UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst: Dz. U z 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /2016 z dnia 10.03.2016r. Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP

Bardziej szczegółowo

w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w zakresie:

w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w zakresie: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.j.śniadeckiego w Białymstoku ul.m. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok PK Nr 30/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo