O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37"

Transkrypt

1 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składnia ofert w następujących zakresach : Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie lekarza specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez dwie osoby, co najmniej 35 godzin pracy tygodniowo. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie lekarza specjalisty z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej przez jedną osobę, co najmniej 20 godzin pracy tygodniowo rozdzielonych minimalnie na 3 dni pracy w tygodniu. 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia. 2. Czas trwania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 3. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych : wymagane są uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu specjalistycznych usług zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia dostępne będą : w siedzibie Szpitala w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, w Dziale Kadr III p. pok. 311 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9,00 do 13,00 oraz na stronie internetowej Szpitala 5. Miejsce i termin składania ofert : oferty w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, zakres świadczeń zdrowotnych o udzielanie, których oferent się ubiega należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 24 czerwca 2015 r. do godz. 13,00. Oferty składane za pośrednictwem poczty muszą być doręczone do Szpitala do dnia 24 czerwca 2015 r. do godziny 13, Otwarcie ofert : nastąpi w dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 12,30 w sali konferencyjnej w sekretariacie. 7. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. 8. Miejsce ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert : ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Szpitala. 9. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 10. Protesty dotyczące konkursu ofert można składać w Sekretariacie Szpitala, zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. z 2008 r., Nr 164, poz z póź. zm.) w związku z art. 26 Strona 1 z 27

2 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z póź. zm.). Zapraszamy do składania ofert Strona 2 z 27

3 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady prowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z póź zm.). 2. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej zamówieniem podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej przyjmującym zamówienie. 3. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o : 1) Oferencie należy przez to rozumieć podmiot określony w art. 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej, który składa ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, 2) Przyjmującym Zamówienie należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, z którym zostanie podpisana umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, 3) Udzielającym Zamówienia należy przez to rozumieć Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, 4) zakresie świadczeń zdrowotnych należy przez to rozumieć zakres świadczeń zdrowotnych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie ofert, 5) przedmiocie konkursu ofert należy przez to rozumieć świadczenia zdrowotne wykonywane w miejscu wskazanym przez Udzielającego Zamówienia w ogłoszeniu, 6) ofercie należy przez to rozumieć ofertę złożoną na udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu. 3 Ogłoszenie o konkursie Udzielający Zamówienia zamieszcza na stronie internetowej pod adresem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, na formularzu udostępnionym przez Udzielającego Zamówienia. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Ofertę oraz wszelkie załączniki (z wyłączeniem pojęć medycznych) należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty. 6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje Oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej. Do ofert należy załączyć dokument lub Strona 3 z 27

4 pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Oferenta, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. 7. Miejsca, w których zaniesione zostały poprawki, podpisuje Oferent lub osoba, o której mowa w ust Ofertę wraz z załącznikami zaleca się spiąć (zszyć, bindować) w sposób trwały (np. w jednej teczce). 9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego Zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu składnia ofert. 10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem Zmiana ofert lub Wycofanie oferty. 11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem Oferenta wraz z opisem określonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 12. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty. 13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12, Oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 14. W celi sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający Zamówienia może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 15. Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowania jest karalne na podstawie art Kodeksu karnego. 16. Udzielający Zamówienia ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie w trakcie postępowania konkursowego Z treścią ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 2. Ofertę składa się w terminie wyznaczonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Sekretariacie. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie oferty nadaje numer złożonej ofercie oraz odnotowuje na kopercie datę i godzinę przyjęcia. 4. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty Udzielający Zamówienia przyjmie termin jej otrzymania. 5. Oferta złożona po terminie zostaje zwrócona Oferentowi, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powołuje Komisję Konkursową. 2. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem jej powołania przez Dyrektora Udzielającego Zamówienia na podstawie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 3. Komisja Konkursowa kończy działalność w dniu podpisania umowy z oferentem lub ogłoszenia o unieważnieniu postępowania. Strona 4 z 27

5 4. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji. 5. Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 osób. 6. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu, gdy Oferentem jest : 1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. 7. Wyłączeniu z prac Komisji Konkursowej podlega również jej członek w sytuacji, gdy ubiega się on o udzielenie tego zamówienia. 8. Członek Komisji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Udzielającego Zamówienia i Przewodniczącego Komisji o zaistnieniu którejkolwiek przesłanki określonej w ust. 6 lub ust Udzielający Zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 6 i 7, dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka Komisji. 10. Członek Komisji Konkursowej składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Obecność Oferentów w części jawnej konkursu nie jest obowiązkowa. 4. W części jawnej konkursu Komisja Konkursowa : 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) ustala, które oferty wpłynęły w terminie, 3) otwiera koperty z ofertami, podaje do wiadomości osobom obecnym na otwarciu ofert nazwę, adres oraz ceny zaproponowane przez poszczególnych Oferentów. 5. W toku dokonywania formalnej oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert. 6. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 7. W części niejawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa : 1) Ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, 2) Odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub zgłoszone po wyznaczonym terminie, 3) Informuje Oferentów o odrzuceniu oferty z powodu niespełnienia warunków określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub złożenia ofert po wyznaczonym terminie, 4) Przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów, 5) Wybiera najkorzystniejszą ofertę lub unieważnia postępowanie. 8. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia informuje przez zmieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 9 Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminy składnia ofert oraz zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. 10 Strona 5 z 27

6 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia w toku postępowania konkursowego muszą być w formie pisemnej, na adres Udzielającego Zamówienia. 2. Oferent może zwracać się do Udzielającego Zamówienia (najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert, a także ogłoszenia kierując swoje zapytania wyłącznie na piśmie. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dodarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 4. Udzielający zamówienia udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania niezwłocznie, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub treści ogłoszenia wpłynęła do Udzielającego Zamówienia na nie mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 5. Udzielający Zamówienia przekaże jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, bez ujawniania źródła zapytania, przez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Udzielający Zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz treść ogłoszenia, z zastrzeżenie, że : 1) O każdej ewentualnej zmianie Udzielający Zamówienia powiadomi niezwłocznie każdego z Oferentów, 2) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Udzielający Zamówienia przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub treści ogłoszenia. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Udzielającego Zamówienia odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 7. Treść wyjaśnień i modyfikacji Udzielający Zamówienia zamieszcza również na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Komisja odrzuca ofertę : 1) złożoną przez Oferenta po terminie, 2) zawierającą nieprawidłowe informacje, 3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej, 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną, 7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienia, 8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 3. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy : 1) nie wpłynęła żadna oferta, 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2, Strona 6 z 27

7 3) odrzucono wszystkie oferty, 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczenia opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności : 1) ciągłość, kompleksowość dostępność oraz jakość udzielanych świadczeń, 2) kwalifikacje personelu, 3) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulację kosztów. 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności kryteriami określonymi w ust Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół, który powinien zawierać : 1) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu konkursu oraz określenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu, 2) imiona i nazwiska członków Komisja, 3) wykaz zgłoszonych ofert wraz z ofertami cenowymi, 4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, 5) wykaz ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem, 6) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów biorących udział w danym konkursie, 7) wskazanie najkorzystniejszych ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem, 8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej, 9) informację o zapoznaniu się z treścią protokołu. 10) Podpisy członków Komisji Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych poniżej. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na : 1) wybór trybu postępowania, 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zastrzeżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Strona 7 z 27

8 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. 9. Oferent, biorący udział w postępowaniu, może wnieść do Dyrektora Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozpatrzeniu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 10. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozstrzygnięciu. 11. Komisja rozpatruje i rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 12. Wniesie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 13. W przypadku uwzględnienia odwołania Komisja Konkursowa powtarza czynności lub konkurs ofert, w zakresie wskazanym w rozstrzygnięciu. 14. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 2. Udzielający Zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniki konkursu. 3. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający Zamówienia powiadamia w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu Z Przyjmującym Zamówienie wyłonionym w trybie konkursu Udzielający Zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony. Umowa nie może być zawarta na czas krótszy niż 3 miesiące, chyba że rodzaj i liczba świadczeń zdrowotnych uzasadniają zawarcie umowy. 2. Z Przyjmującym Zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert Udzielający Zamówienia podpisuje umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a Udzielający Zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń. 4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 18 Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Kadr. 19 Strona 8 z 27

9 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 20 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia do odwołania. Strona 9 z 27

10 Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Kraków, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Strona 10 z 27

11 Zatwierdził: Dyrektor Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z póź. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art , 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z póź. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego ogłasza: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Zakres świadczeń zdrowotnych: Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie lekarza specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez dwie osoby, co najmniej 35 godzin pracy tygodniowo. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie lekarza specjalisty z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej przez jedną osobę, co najmniej 20 godzin pracy tygodniowo rozdzielonych minimalnie na 3 dni pracy w tygodniu. I. TERMINY Termin składania ofert: Do r. do godz. 13:00 Strona 11 z 27

12 Termin otwarcia ofert: r. godz. 12:30 Termin rozstrzygnięcia konkursu: r. godz Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę dla danego zakresu świadczeń zdrowotnych. 2. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego zamówienia wraz dokumentami w nim wskazanymi. Formularz ofertowy można uzyskać w Dziale Kadr. 3. Dokumenty oferent przedkłada w kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 4. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, z wyłączeniem pojęć medycznych. 7. Ofertę podpisuje oferent. 8. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli przed upływem terminu składania ofert powiadomi w formie pisemnej Udzielającego zamówienie. III. ZASADY SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem Konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie... w terminie do dnia r. do godz w Sekretariacie Szpitala. 2. Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 3. Szczegółowe informacje formalne można uzyskać w Dziale Kadr pod nr telefonu IV. ODRZUCENIE OFERTY Strona 12 z 27

13 Komisja konkursowa odrzuca oferty w przypadkach: 1) oferty złożonej przez Przyjmującego zmówienie po terminie, 2) oferty zawierającej nieprawdziwe informacje, 3) jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczeń, 4) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) jeżeli Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną, 7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego zamówienie na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje komisyjnie kolejno następujących czynności: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) otwiera koperty z ofertami, 3) ustala, która z ofert spełnia warunki określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert ; 4) wzywa oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów lub braków formalnych, jeżeli nie zostały złożone z ofertą, które należy uzupełnić w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty, 5) wybiera ofertę lub większą ilość ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność, 6) nie wybiera żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych, 7) odrzuca oferty. 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności kryterium: 1) kwalifikacji zawodowych oferenta, 2) doświadczenia zawodowego oferenta, 3) dostępnością do świadczeń zdrowotnych, 4) ceną za udzielanie świadczeń zdrowotnych. 3. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu w terminie 5 dni od daty jego rozstrzygnięcia. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty. 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu Ofert zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. VI. UMOWA 1. Umowa określona w Zakresie świadczeń w pkt. 1 i 2 zostanie zawarta na okres od dnia r. do dnia r. 2. Udzielający zamówienia podpisze umowę z wybranym oferentem w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Strona 13 z 27

14 3. Umowa powinna być zgodna z przepisami art. 26 ust. 4 oraz art. 27 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. 4. Udzielający zamówienia przedstawia wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. VII. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT Dyrektor Szpitala unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta, 2) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu z zastrzeżeniem, że jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert, 3) odrzucono wszystkie oferty, 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. VIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 8. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. 10. Środki odwoławcze nie przysługują na: Strona 14 z 27

15 1) wybór trybu postępowania, 2) niedokonanie wyboru oferenta, 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia. Strona 15 z 27

16 Kraków, dnia Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza ul. Prądnicka Kraków I. Dane dotyczące Oferenta : OFERTA Imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS, do rejestru praktyk lekarskich i oznaczenie organu dokonującego rejestracji dotyczy osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 217). 1. Adres zamieszkania oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej: 2. Telefon:. Fax:. 3. NIP:. REGON:.. 4. Osoby upoważnione do reprezentacji : II. Przedmiotem oferty jest : Realizacja zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie.. w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przez lekarzy specjalistów udzielających odpłatnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz procedury wysokospecjalistyczne w zakresie.. w systemie zabezpieczania opieki medycznej w ramach lecznictwa stacjonarnego na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia. III. Cena oferty Zobowiązuję się realizować zamówienie na świadczenia zdrowotne w zakresie.. w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w zakresie określonym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie wg następujących zasad: Strona 16 z 27

17 zł brutto miesięcznie (słownie: zł) za.. godzin pracy tygodniowo realizowania świadczeń zdrowotnych. IV. Realizacja świadczenia zdrowotnego: 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie będzie realizowane w dniach i godzinach 2. Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługi na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i medycznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego zamówienia. 3. Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługę przy zapewnieniu należytego nadzoru nad prowadzonymi w ramach realizacji świadczenia zdrowotnego stanowiącego przedmiot konkursu. V. Warunki płatności: 1. Za zrealizowane świadczenia zdrowotne w ramach przedmiotu konkursu Udzielający zamówienia dokona płatności w terminie do 14 dni od dnia wystawienia rachunku/faktury. 2. Zapłata nastąpi po odbiorze prac wykonanych w ramach realizacji świadczenia zdrowotnego przez Ordynatora i wystawienia rachunku/faktury. VI. Oświadczenie: Składający ofertę oświadcza, że: 1. Zapoznał się i akceptuje treść ogłoszenia, szczegółowe warunki konkursu ofert i projekt umowy. 2. Uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. Ponadto składający ofertę oświadcza, że: 1. Jest podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawym zgodnie z wymogami ustawowymi, w szczególności jest zarejestrowany we właściwym rejestrze działalności gospodarczej oraz praktyk lekarskich, posiada nadany REGON i NIP. 3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania świadczenia zdrowotnego, w szczególności do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym SWKO, objętym przedmiotem konkursu. 4. Zobowiązuje się w terminie nie późniejszym niż 30 dni od podpisania umowy przedstawić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości nie niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczenia przy realizacji świadczeń zdrowotnych oraz kontynuować to ubezpieczenie w całym okresie obowiązywania umowy zawartej z Udzielającym zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych. VII. Załączniki: Wykaz załączników do ofert: 1. Parafowany projekt umowy. 2. Decyzja w sprawie nadania NIP. Strona 17 z 27

18 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON. 4. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 5. Polisa OC (przedstawiona nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy). 6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wymagane doświadczenie. Oferta została złożona na. Ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Udzielającego zamówienia... (podpis składającego ofertę) Strona 18 z 27

19 KONTRAKT LEKARSKI zawarta w dniu. roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z siedzibą ul. Prądnicka 35-37, Kraków, NIP: , REGON: , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala - dr n. med. Renatę GODYŃ SWĘDZIOŁ, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a Panem(nią) o o o zamieszkałym(ą).. prowadzącym(ą) indywidualną praktykę lekarską wpisaną do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w.. pod nr., z siedzibą.., posiadającego(j) uprawnienia w zawodzie lekarza medycyny nr., o będącego(ą) podmiotem gospodarczym o nr REGON :, NIP: zwanym(ną) w dalszej części umowy Przyjmującym o następującej treści: 1 Strony oświadczają, iż Przyjmujący został wyłoniony w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618) oraz Zarządzenia Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Zamawiający udziela, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Zamawiającego w zakresie. pacjentom hospitalizowanym w Oddziale.. Szpitala Strona 19 z 27

20 oraz w razie potrzeby w innych Oddziałach Szpitala. 2. Zamawiający może zlecić Przyjmującemu wykonywanie innych niż określone w ust. 1 świadczeń medycznych lub wspomagających te świadczenia usług, w ramach zadeklarowanego w comiesięcznym harmonogramie czasu udzielania świadczeń zdrowotnych. 3 Miejscem udzielenia świadczeń jest teren całego Szpitala Świadczenia zdrowotne wykonywane będą wg harmonogramu uzgodnionego między Stronami. 2. Zamawiający jest uprawniony do zmiany wymiaru czasu świadczeń w poszczególnych dniach i godzinach odpowiednio do swoich potrzeb z 48 godzinnym wyprzedzeniem. 3. Zmiana wymiaru czasu świadczenia nie stanowi zmiany umowy. 4. Przyjmujący zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej Umowy, z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą Umową, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego. 5. Przyjmujący oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy. 6. Przyjmujący zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz wszystkich pacjentów a Zamawiający oświadcza, że świadczenia będą udzielane w głównym zakresie osobom ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia albo sytuacji, gdy zagrożone będzie życie lub zdrowie pacjenta, albo w odniesieniu do pacjentów przyjętych w szczególnych przypadkach (np. w odniesieniu do osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w innych krajach). Decyzja Zamawiającego, co do zlecenia Przyjmującemu udzielania świadczeń zdrowotnych może zostać wyrażona w sposób dorozumiany poprzez skierowanie pacjenta na oddział. 7. Przy wykonywaniu niniejszej umowy Przyjmujący jest samodzielny i niezależny od Zamawiającego w tym w zakresie wyboru metody terapeutycznej oraz nadzoru nad czynnościami innego personelu, pozostającego w trakcie udzielania świadczeń pod jego nadzorem. 8. Przyjmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta i wybór metody postępowania w procesie leczenia. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, na zasadach wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza oraz przepisów o zawodzie pielęgniarki i położnej Przyjmujący ma prawo zlecania określonych czynności fachowemu personelowi medycznemu u Zamawiającego. 9. W razie istnienia wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych Przyjmujący zobowiązany jest zasięgnąć opinii u lekarzy innych specjalności z innych oddziałów Szpitala. Strona 20 z 27

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r.

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r. Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych Kraków, 2014 r. Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r.

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: B AD AN I A T O M O G R AF I I K O M P U T E R O W E J

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo