Raport za I kwartał 2012 IDH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za I kwartał 2012 IDH S.A."

Transkrypt

1 Raport za I kwartał 2012 IDH S.A. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku 1

2 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) Rachunek przepływów pieniężnych na dzień r V. Oświadczenie Zarządu

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Pierwszy kwartał 2012 roku był dla spółki okresem kontynuacji działań zmierzających w kierunku wypełnienia założeń umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Index Copernicus International S.A oraz Internetowym Domem Handlowym S.A. W ramach tych działań spółka Index Copernicus International S.A. zmieniła nazwę na IDH S.A.Jednoczesnej zmianie uległa nazwa spółki zależnej Internetowy Dom Handlowy S.A. na Stereo.pl S.A. Spółka IDH S.A. idąc w kierunku połączenia ze Stereo.pl S.A. zwiększyła w pierwszym kwartale roku 2012 swoje zaangażowanie w Stereo.pl S.A. i aktualnie posiada sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A., co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A. Poprzednio Spółka IDH S.A. posiadała sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. Zakończenie procesu konsolidacji zakłada całkowite połączenie się spółek. Realizacja powyższego zdarzenia możliwa była poprzez podwyższenie kapitału w spółce - poprzez emisje serii H i I, a także przygotowanie kolejnego podwyższenie kapitału poprzez emisję serii J. Obecnie statut spółki określa kapitał zakładowy spółki na ,40 zł i dzieli się na akcji. Równolegle do procesu konsolidacji i połączenia trwają działania mające na celu przygotowania planów rozwoju spółki na następne lata działalności. Plan rozwoju nie wyklucza stworzenia dwóch osobnych modeli biznesu realizowanych w spółce, będących wynikiem połączenia. Z jednej strony spółka nadal kontynuuje realizację Projektu Systemowego pn. Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym w ramach poddziałania Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a z drugiej intensywnie poszukuje drogi rozwoju na prężnym polskim rynku e-commerce. Na prezentowane w raporcie wyniki nadal wpływ mają koszty związanie z łączeniem oraz z restrukturyzacją zasobów obu spółek. Z poważaniem, Mirosław Rek Prezes Zarządu 3

4 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie Informacje o umowach niewypełniających kryterium znaczącej umowy: W dniu 19 stycznia 2012 r. Spółka podpisała z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym w Tychach umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Ginekologia Polska". W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka podpisała ze spółką MEDSPORTPRESS w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez 4 czasopisma: Acta Neuropsychologica, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Medycyna Sportowa, Fizjoterapia Polska. W dniu 16 lutego 2012 r. Spółka podpisała z Wydawnictwem SKAMED w Tuszynie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Kwartalnik Ortopedyczny. W dniu 17 lutego 2012 r. Spółka podpisała z Polskim Towarzystwem Biomechaniki we Wrocławiu umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Acta of Bioengineering and Biomechanics. W dniu 1 marca 2012 r. Spółka podpisała z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Acta Protozoologica. W dniu 7 marca 2012 r. Spółka podpisała z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Journal of Stomatology. W dniu 16 marca 2012 r. Spółka podpisała ze Spółką Wydawniczą Medicina Sportiva w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Medicina Sportiva. Inne istotne zdarzenia: W dniu 16 stycznia 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 37/12 w sprawie zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych następujących akcji Spółki: 4

5 1) (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 2) (jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Na mocy przedmiotowej uchwały postanowiono oznaczyć ww. akcje Spółki kodem PLICI , pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie. W dniu 2 kwietnia 2012 roku Emitent zawarł umowę na mocy, którego udzielił poręczenia zobowiązań spółce zależnej STEREO.PL (dawniej Internetowy Dom Handlowy) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w stosunku do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FORUM XXVI na kwotę zł (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z ewentualnymi odsetkami ustawowymi. Powyższe zobowiązania wynikają z ugody zawartej w akcie notarialnym pomiędzy FORUM XXVI a STEREO.PL dotyczącej obowiązku STEREO.PL do zapłaty na rzecz FORUM XXVI wierzytelności głównej w kwocie zł (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) płatnej w ratach, do dnia r. oraz ewentualnie należne odsetki. W dniu 04 kwietnia 2012 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy wpisu zmiany nazwy spółki Index Copernicus International S.A. na nową nazwę IDH S.A. oraz adresu Spółki z Alei Jerozolimskich 146 C, Warszawa na Wiertniczą 36, Warszawa. W dniu 13 kwietnia 2012 roku nabył akcje spółki zależnej Stereo.pl S.A. Aktualnie IDH S.A. posiada sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A., co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 84,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A. Poprzednio Spółka IDH S.A. posiadała sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. W dniu 23 kwietnia 2012 Emitent złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") o wprowadzenie akcji serii H oraz I spółki IDH S.A. do obrotu na rynku NewConnect. W dniu 30 kwietnia 2012 Emitent zakończył subskrypcję akcji Emitenta serii J przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję akcji serii J na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 roku. 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: Data zakończenia subskrypcji: ) Daty przydziału instrumentów finansowych: 5

6 Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych 3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Seria J: akcji 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Objętych zostało akcji serii J. 6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii J były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł. 7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisje akcji serii J zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii J 8 inwestorom. 8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 8 podmiotami: - Stereo.pl Spółka Akcyjna (dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.) - Kopyt Jarosław - Achiliawood Management Limited - Kukowski Piotr - Serdakowski Witold - Fundacja Św. Krzysztofa - IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna - Dom Maklerski IDM S.A. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję. W dniu 8 maja 2012 roku Emitent powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty PLN do kwoty ,40 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii J o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 grudnia 2011 roku. 6

7 W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ 7 ust. 1 statutu Emitenta, który przyjął następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,40 zł (słownie osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i czterdzieści setnych) i dzieli się na (słownie: miliard siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złoty każda, w tym: a) (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od do b) (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od do c) (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od do d) (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od do e) (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od do f) (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od do , g) (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od do , h) (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od do , i) (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od do j) (słownie pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J." Wraz z rejestracją zmianie uległy ponadto 7 ust. 6 oraz 8 statutu Emitenta. W dniu 10 maja 2012 roku Emitent powziął informację, że w związku ze zmianą nazwy spółki z INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. na IDH S.A. w dniu 10 maja 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała zmiany identyfikatora oraz nazwy skróconej identyfikującej Spółkę na stronie internetowej w sekcji "Raporty spółek EBI" na: IDH. Inne istotne zdarzenia do dnia przygotowania raportu: W dniu 4 stycznia 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze przekazane na podstawie 7

8 art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku sprzedaży w dniu 28 grudnia 2011 roku akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,90% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcjami Spółka posiadała akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,90% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach Spółka nie posiada akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Brak jest osób, o których mowa wart. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Bulletin of Geography. Socio-economic Series dla Instytutu Geografii UMK w Toruniu. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Turystyka kulturowa dla KulTour.pl w Poznaniu. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Miscellanea Historico-Iuridica dla Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Implantologia Stomatologiczna dla Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Katowicach. W dniu 17 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie 30 czasopism dla International Institute for Science, Technology and Education (IISTE) w USA. W dniu 18 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Białostockie Studia Prawnicze oraz Studia Iuridica Agraria dla Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 18 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Z Dziejów Prawa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dniu 19 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Społeczeństwo i Rodzina dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 8

9 W dniu 23 stycznia 2012 roku Emitent otrzymał informację o zawarciu, w dniu 19 stycznia 2012 roku, przez zależną od Emitenta spółkę Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH) umowy datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) ze spółką LIONMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na mocy, której IDH w zamian za należne IDH świadczenie polegające na żądaniu zapłaty kwoty PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) nabyło prawa majątkowe (w postaci wierzytelności) i papiery wartościowe (w postaci obligacji) o łącznej wartości PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych). W wyniku zawarcia przedmiotowej Umowy zobowiązanie LIONMEDIA Sp. z o.o. wobec IDH wynikające z umowy z dnia 30 czerwca 2010 roku zostało w całości wykonane. W dniu 24 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Zeszyty Naukowe dla Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Prawo Asekuracyjne dla Fundacji Prawo Ubezpieczniowe w Warszawie. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Archiwum Motoryzacji dla Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W dniu 26 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Journal of Water and Plant Development oraz Problemy Inżynierii Rolniczej dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Raszynie. W dniu 31 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Dynamic Econometric Models, Ekonomia i Prawo, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia oraz Journal of Positive Management dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Woda Środowisko Obszary Wiejskie dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Raszynie. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze dla SITPNiG w Krakowie. W dniu 6 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Logic and Logical Philosophy dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 9

10 W dniu 7 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Kwartalnik Prawa Podatkowego dla Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. W dniu 9 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Transport Miejski i Regionalny dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. W dniu 23 lutego 2012 roku Emitent otrzymał informację taką, ze Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmianę statutu spółki zależnej od Emitenta tj. spółki pod firmą Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany firmy (nazwy). Tym samym od dnia 23 stycznia 2012 roku spółka Internetowy Dom Handlowy S.A. zmieniła nazwę na Stereo.pl S.A. W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Management and Business Administration. Central Europe dla Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Studia z Prawa Wyznaniowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W dniu 14 marca 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Przegląd Komunikacyjny dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno- Ekonomicznych we Wrocławiu. W dniu 16 marca 2012 roku Emitent podał do wiadomości komunikat, w którym poinformował, iż przeoczył sprawę przekazania zawiadomienia od akcjonariusza - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które wpłynęło w dniu 5 stycznia 2012 roku, do Emitenta, a przekazane zostało na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna o następującej treści: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku kupna w dniu 29 grudnia 2011r. akcji spółki Index Copernicus Intarnational S.A., zwiększył swój udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Index Copernicus International S.A. ( dalej: ICI SA). Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA posiadał (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milinów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) sztuk akcji spółki ICI SA co stanowiło 16,38% ogólnej liczby głosów, które uprawniały do wykonywania (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milinów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) 10

11 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowiło 16,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI S.A. Aktualnie DM IDMSA posiada (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto jedenaście) sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 27,23% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniają do wykonywania (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co wynosi 27,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c." W dniu 13 kwietnia 2012 Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej Stereo.pl S.A. o rezygnacji Pana Tomasza Dziobiaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Stereo.pl S.A., odpowiedzialnego za rozwój nowych kanałów sprzedaży. W uzasadnieniu rezygnacji Pan Tomasz Dziobiak podał jako przyczynę brak możliwości pogodzenia pełnienia obowiązków wiceprezesa Stereo.pl S.A. z realizowanymi innymi inicjatywami. W dniu 8 maja 2012 roku Emitent otrzymał informację od spółki zależnej Stereo.pl S.A. taką, że w dniu 8 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Stereo.pl S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Stereo.pl S.A. wzrósł z kwoty zł do kwoty zł i dzieli się obecnie na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółka kontynuuje działalność wydawniczą i współpracuje z następującymi podmiotami: Polskim Towarzystwem Chirurgii Artroskopowej przy wydawaniu czasopisma Artroskopia i Chirurgia Stawów, Polskim Towarzystwem Hepatologicznym przy wydawaniu czasopism Experimental and Clinical Hepatology oraz Medical Science Review Hepatologia Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przy wydawaniu czasopisma Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 11

12 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem za okres w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR Przychody ze sprzedaży 862,28 171,54 206,53 43,16 Zysk/strata na sprzedaży -36,37-219,28-8,71-55,17 Zysk/strata na działalności operacyjnej -36,37-219,28-8,71-55,18 Zysk/strata na działalności gospodarczej -92,86-256,70-22,24-64,59 Zysk/strata brutto -92,86-256,70-22,24-64,59 Zysk/strata netto -92,86-256,70-22,24-64,59 Amortyzacja 2,98 86,64 0,71 22,30 Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń marzec 2012: 1 EUR = 4,1750 zł, - kurs średni w okresie styczeń marzec 2011: 1 EUR = 3,9742 zł. 12

13 Stan na PLN PLN Aktywa razem , ,97 Aktywa trwałe , ,94 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,65 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,06 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,68 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,69 Kapitał własny ogółem , ,29 Zarząd Index Copernicus International S.A. informuje, że Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,97 zł. Są one ponad 5-krotnie wyższe od przychodów za analogiczny okres 2011 roku. Jednocześnie spółka odnotowała stratę netto w wysokości ,24 zł. Na obecną sytuację finansową spółki złożyły się następujące zdarzenia: połączenie z Internetowym Domem Handlowym S.A.; koszty emisji akcji; realizacja projektu systemowego pn. Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym. Prezentowane w raporcie wyniki odzwierciedlają koszty realizacji strategii spółki. 13

14 IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r. AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień 31 marca marca 2011 A. Aktywa trwałe ,42 zł ,49 zł I. Wartości niematerialne i prawne 500,00 zł ,91 zł 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 3. Inne wartości niematerialne i prawne 500,00 zł ,91 zł 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 633,67 zł 5 878,48 zł 1. Środki trwałe 9 633,67 zł 5 878,48 zł a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 zł 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 8 154,90 zł 571,83 zł d) środki transportu 0,00 zł 0,00 zł e) inne środki trwałe 1 478,77 zł 5 306,65 zł 2. Środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1. Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 2. Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł IV. Inwestycje długoterminowe ,75 zł 0,00 zł 1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,75 zł 0,00 zł a) w jednostkach powiązanych ,75 zł 0,00 zł - udziały lub akcje ,75 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 14

15 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 zł ,10 zł 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 zł ,10 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł B. Aktywa obrotowe ,01 zł ,70 zł I. Zapasy ,98 zł 0,00 zł 1. Materiały 0,00 zł 0,00 zł 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł 3. Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł 4. Towary 0,00 zł 0,00 zł 5. Zaliczki na dostawy ,98 zł 0,00 zł II. Należności krótkoterminowe ,99 zł ,30 zł 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł ,60 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł ,60 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł ,60 zł -powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł 0,00 zł 2. Należności od pozostałych jednostek ,99 zł ,70 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,20 zł ,27 zł - do 12 miesięcy ,20 zł ,27 zł -powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,86 zł ,62 zł c) inne ,93 zł 6 846,81 zł d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł III. Inwestycje krótkoterminowe ,39 zł ,97 zł 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,39 zł ,97 zł a) w jednostkach powiązanych ,10 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe ,10 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,29 zł ,97 zł - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,29 zł ,97 zł - inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 15

16 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,65 zł 7 954,43 zł A K T Y W A R A Z E M ,43 zł ,19 zł 16

17 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień 31 marca marca 2011 A. Kapitał (fundusz) własny ,48 zł ,06 zł I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł ,00 zł II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,14 zł ,14 zł V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,85 zł ,44 zł VIII. Zysk (strata) netto ,81 zł ,64 zł IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,95 zł ,13 zł I. Rezerwy na zobowiązania ,19 zł ,46 zł 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 12,41 zł 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,00 zł ,71 zł - długoterminowa 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowa ,00 zł ,71 zł 3. Pozostałe rezerwy ,19 zł ,34 zł - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowe ,19 zł ,34 zł II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł a) kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł d) inne 0,00 zł 0,00 zł III. Zobowiązania krótkoterminowe ,70 zł ,67 zł 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł ,04 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł ,01 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł ,01 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł ,03 zł 2. Wobec pozostałych jednostek ,70 zł ,63 zł a) kredyty i pożyczki ,48 zł 0,00 zł b) z tytułu emisji dłużnych papierów ,37 zł 0,00 zł 17

18 wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,48 zł ,04 zł - do 12 miesięcy ,48 zł ,04 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 zł 0,00 zł f) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,89 zł ,77 zł h) z tytułu wynagrodzeń ,48 zł ,82 zł i) inne 0,00 zł 0,00 zł 3. Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł IV. Rozliczenia międzyokresowe ,06 zł ,00 zł 1. Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,06 zł ,00 zł - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowe ,06 zł ,00 zł P A S Y W A R A Z E M ,43 zł ,19 zł 18

19 Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stan na dzień Stan na dzień 31 marca marca 2011 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,97 zł ,17 zł I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,97 zł ,17 zł II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) 0,00 zł 0,00 zł III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 zł 0,00 zł IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł B. Koszty działalności operacyjnej ,21 zł ,81 zł I. Amortyzacja 2 981,78 zł ,80 zł II. Zużycie materiałów i energii 6 369,14 zł 1 549,21 zł III. Usługi obce ,93 zł ,73 zł IV. Podatki i opłaty 884,75 zł 760,80 zł V. Wynagrodzenia ,36 zł ,36 zł VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 212,25 zł ,91 zł VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł 0,00 zł VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł C. Zysk (strata) ze sprzedaży ,24 zł ,64 zł D. Pozostałe przychody operacyjne 0,23 zł 0,00 zł I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł II. Dotacje 0,00 zł 0,00 zł III. Inne przychody operacyjne 0,23 zł 0,00 zł E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł 3,04 zł I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł III. Inne koszty operacyjne 0,00 zł 3,04 zł F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,01 zł ,68 zł G. Przychody finansowe 291,51 zł 0,00 zł I. Dywidendy i udziały w zysku 0,00 zł 0,00 zł II. Odsetki 291,51 zł 0,00 zł III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł V. Inne 0,00 zł 0,00 zł H. Koszty finansowe ,31 zł ,96 zł I. Odsetki ,31 zł ,35 zł II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł IV. Inne ,00 zł 0,61 zł I. Zysk (strata)na działalności gospodarczej ,81 zł ,64 zł J. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł K. Straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł L. Zysk (starta) brutto ,81 zł ,64 zł 19

20 M. Podatek dochodowy 0,00 zł 0,00 zł N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0,00 zł 0,00 zł O. Zysk (strata) netto ,81 zł ,64 zł 20

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Raport za Q1 2010. Index Copernicus International S.A.

Raport za Q1 2010. Index Copernicus International S.A. Raport za Q1 2010 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 maja 2010 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5669. Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ Kazimierz Woźniak w Szklanej. [BMSiG-5335/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Prywatne Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za I kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za I kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 16 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku

Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA oraz zmian w

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2010. Index Copernicus International S.A.

Raport za IV kwartał 2010. Index Copernicus International S.A. Raport za IV kwartał 2010 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport za Q3 2009. Index Copernicus International S.A.

Raport za Q3 2009. Index Copernicus International S.A. Raport za Q3 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2009 roku 1 Spis treści: I. Pismo Zarządu: istotne zdarzenia, wybrane dane finansowe i komentarze... 3 II. Inne ważne zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Raport Kwartalny Good Idea S.A. IV kwartał 2014/2015 r. (dane 1.04.2015r. 30.06.2015r.) Warszawa 20 sierpnia 2015r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za IV kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za IV kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 luty 2012 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo