Raport za I kwartał 2012 IDH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za I kwartał 2012 IDH S.A."

Transkrypt

1 Raport za I kwartał 2012 IDH S.A. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku 1

2 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) Rachunek przepływów pieniężnych na dzień r V. Oświadczenie Zarządu

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Pierwszy kwartał 2012 roku był dla spółki okresem kontynuacji działań zmierzających w kierunku wypełnienia założeń umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Index Copernicus International S.A oraz Internetowym Domem Handlowym S.A. W ramach tych działań spółka Index Copernicus International S.A. zmieniła nazwę na IDH S.A.Jednoczesnej zmianie uległa nazwa spółki zależnej Internetowy Dom Handlowy S.A. na Stereo.pl S.A. Spółka IDH S.A. idąc w kierunku połączenia ze Stereo.pl S.A. zwiększyła w pierwszym kwartale roku 2012 swoje zaangażowanie w Stereo.pl S.A. i aktualnie posiada sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A., co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A. Poprzednio Spółka IDH S.A. posiadała sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. Zakończenie procesu konsolidacji zakłada całkowite połączenie się spółek. Realizacja powyższego zdarzenia możliwa była poprzez podwyższenie kapitału w spółce - poprzez emisje serii H i I, a także przygotowanie kolejnego podwyższenie kapitału poprzez emisję serii J. Obecnie statut spółki określa kapitał zakładowy spółki na ,40 zł i dzieli się na akcji. Równolegle do procesu konsolidacji i połączenia trwają działania mające na celu przygotowania planów rozwoju spółki na następne lata działalności. Plan rozwoju nie wyklucza stworzenia dwóch osobnych modeli biznesu realizowanych w spółce, będących wynikiem połączenia. Z jednej strony spółka nadal kontynuuje realizację Projektu Systemowego pn. Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym w ramach poddziałania Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a z drugiej intensywnie poszukuje drogi rozwoju na prężnym polskim rynku e-commerce. Na prezentowane w raporcie wyniki nadal wpływ mają koszty związanie z łączeniem oraz z restrukturyzacją zasobów obu spółek. Z poważaniem, Mirosław Rek Prezes Zarządu 3

4 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie Informacje o umowach niewypełniających kryterium znaczącej umowy: W dniu 19 stycznia 2012 r. Spółka podpisała z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym w Tychach umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Ginekologia Polska". W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka podpisała ze spółką MEDSPORTPRESS w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez 4 czasopisma: Acta Neuropsychologica, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Medycyna Sportowa, Fizjoterapia Polska. W dniu 16 lutego 2012 r. Spółka podpisała z Wydawnictwem SKAMED w Tuszynie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Kwartalnik Ortopedyczny. W dniu 17 lutego 2012 r. Spółka podpisała z Polskim Towarzystwem Biomechaniki we Wrocławiu umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Acta of Bioengineering and Biomechanics. W dniu 1 marca 2012 r. Spółka podpisała z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Acta Protozoologica. W dniu 7 marca 2012 r. Spółka podpisała z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Journal of Stomatology. W dniu 16 marca 2012 r. Spółka podpisała ze Spółką Wydawniczą Medicina Sportiva w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Medicina Sportiva. Inne istotne zdarzenia: W dniu 16 stycznia 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 37/12 w sprawie zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych następujących akcji Spółki: 4

5 1) (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 2) (jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Na mocy przedmiotowej uchwały postanowiono oznaczyć ww. akcje Spółki kodem PLICI , pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie. W dniu 2 kwietnia 2012 roku Emitent zawarł umowę na mocy, którego udzielił poręczenia zobowiązań spółce zależnej STEREO.PL (dawniej Internetowy Dom Handlowy) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w stosunku do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FORUM XXVI na kwotę zł (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z ewentualnymi odsetkami ustawowymi. Powyższe zobowiązania wynikają z ugody zawartej w akcie notarialnym pomiędzy FORUM XXVI a STEREO.PL dotyczącej obowiązku STEREO.PL do zapłaty na rzecz FORUM XXVI wierzytelności głównej w kwocie zł (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) płatnej w ratach, do dnia r. oraz ewentualnie należne odsetki. W dniu 04 kwietnia 2012 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy wpisu zmiany nazwy spółki Index Copernicus International S.A. na nową nazwę IDH S.A. oraz adresu Spółki z Alei Jerozolimskich 146 C, Warszawa na Wiertniczą 36, Warszawa. W dniu 13 kwietnia 2012 roku nabył akcje spółki zależnej Stereo.pl S.A. Aktualnie IDH S.A. posiada sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A., co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 84,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A. Poprzednio Spółka IDH S.A. posiadała sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. W dniu 23 kwietnia 2012 Emitent złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") o wprowadzenie akcji serii H oraz I spółki IDH S.A. do obrotu na rynku NewConnect. W dniu 30 kwietnia 2012 Emitent zakończył subskrypcję akcji Emitenta serii J przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję akcji serii J na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 roku. 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: Data zakończenia subskrypcji: ) Daty przydziału instrumentów finansowych: 5

6 Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych 3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Seria J: akcji 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Objętych zostało akcji serii J. 6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii J były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł. 7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisje akcji serii J zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii J 8 inwestorom. 8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 8 podmiotami: - Stereo.pl Spółka Akcyjna (dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.) - Kopyt Jarosław - Achiliawood Management Limited - Kukowski Piotr - Serdakowski Witold - Fundacja Św. Krzysztofa - IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna - Dom Maklerski IDM S.A. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję. W dniu 8 maja 2012 roku Emitent powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty PLN do kwoty ,40 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii J o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 grudnia 2011 roku. 6

7 W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ 7 ust. 1 statutu Emitenta, który przyjął następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,40 zł (słownie osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i czterdzieści setnych) i dzieli się na (słownie: miliard siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złoty każda, w tym: a) (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od do b) (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od do c) (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od do d) (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od do e) (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od do f) (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od do , g) (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od do , h) (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od do , i) (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od do j) (słownie pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J." Wraz z rejestracją zmianie uległy ponadto 7 ust. 6 oraz 8 statutu Emitenta. W dniu 10 maja 2012 roku Emitent powziął informację, że w związku ze zmianą nazwy spółki z INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. na IDH S.A. w dniu 10 maja 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała zmiany identyfikatora oraz nazwy skróconej identyfikującej Spółkę na stronie internetowej w sekcji "Raporty spółek EBI" na: IDH. Inne istotne zdarzenia do dnia przygotowania raportu: W dniu 4 stycznia 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze przekazane na podstawie 7

8 art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku sprzedaży w dniu 28 grudnia 2011 roku akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,90% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcjami Spółka posiadała akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,90% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach Spółka nie posiada akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Brak jest osób, o których mowa wart. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Bulletin of Geography. Socio-economic Series dla Instytutu Geografii UMK w Toruniu. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Turystyka kulturowa dla KulTour.pl w Poznaniu. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Miscellanea Historico-Iuridica dla Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Implantologia Stomatologiczna dla Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Katowicach. W dniu 17 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie 30 czasopism dla International Institute for Science, Technology and Education (IISTE) w USA. W dniu 18 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Białostockie Studia Prawnicze oraz Studia Iuridica Agraria dla Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 18 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Z Dziejów Prawa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dniu 19 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Społeczeństwo i Rodzina dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 8

9 W dniu 23 stycznia 2012 roku Emitent otrzymał informację o zawarciu, w dniu 19 stycznia 2012 roku, przez zależną od Emitenta spółkę Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH) umowy datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) ze spółką LIONMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na mocy, której IDH w zamian za należne IDH świadczenie polegające na żądaniu zapłaty kwoty PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) nabyło prawa majątkowe (w postaci wierzytelności) i papiery wartościowe (w postaci obligacji) o łącznej wartości PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych). W wyniku zawarcia przedmiotowej Umowy zobowiązanie LIONMEDIA Sp. z o.o. wobec IDH wynikające z umowy z dnia 30 czerwca 2010 roku zostało w całości wykonane. W dniu 24 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Zeszyty Naukowe dla Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Prawo Asekuracyjne dla Fundacji Prawo Ubezpieczniowe w Warszawie. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Archiwum Motoryzacji dla Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W dniu 26 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Journal of Water and Plant Development oraz Problemy Inżynierii Rolniczej dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Raszynie. W dniu 31 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Dynamic Econometric Models, Ekonomia i Prawo, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia oraz Journal of Positive Management dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Woda Środowisko Obszary Wiejskie dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Raszynie. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze dla SITPNiG w Krakowie. W dniu 6 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Logic and Logical Philosophy dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 9

10 W dniu 7 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Kwartalnik Prawa Podatkowego dla Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. W dniu 9 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Transport Miejski i Regionalny dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. W dniu 23 lutego 2012 roku Emitent otrzymał informację taką, ze Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmianę statutu spółki zależnej od Emitenta tj. spółki pod firmą Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany firmy (nazwy). Tym samym od dnia 23 stycznia 2012 roku spółka Internetowy Dom Handlowy S.A. zmieniła nazwę na Stereo.pl S.A. W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Management and Business Administration. Central Europe dla Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Studia z Prawa Wyznaniowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W dniu 14 marca 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Przegląd Komunikacyjny dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno- Ekonomicznych we Wrocławiu. W dniu 16 marca 2012 roku Emitent podał do wiadomości komunikat, w którym poinformował, iż przeoczył sprawę przekazania zawiadomienia od akcjonariusza - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które wpłynęło w dniu 5 stycznia 2012 roku, do Emitenta, a przekazane zostało na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna o następującej treści: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku kupna w dniu 29 grudnia 2011r. akcji spółki Index Copernicus Intarnational S.A., zwiększył swój udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Index Copernicus International S.A. ( dalej: ICI SA). Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA posiadał (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milinów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) sztuk akcji spółki ICI SA co stanowiło 16,38% ogólnej liczby głosów, które uprawniały do wykonywania (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milinów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) 10

11 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowiło 16,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI S.A. Aktualnie DM IDMSA posiada (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto jedenaście) sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 27,23% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniają do wykonywania (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co wynosi 27,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c." W dniu 13 kwietnia 2012 Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej Stereo.pl S.A. o rezygnacji Pana Tomasza Dziobiaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Stereo.pl S.A., odpowiedzialnego za rozwój nowych kanałów sprzedaży. W uzasadnieniu rezygnacji Pan Tomasz Dziobiak podał jako przyczynę brak możliwości pogodzenia pełnienia obowiązków wiceprezesa Stereo.pl S.A. z realizowanymi innymi inicjatywami. W dniu 8 maja 2012 roku Emitent otrzymał informację od spółki zależnej Stereo.pl S.A. taką, że w dniu 8 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Stereo.pl S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Stereo.pl S.A. wzrósł z kwoty zł do kwoty zł i dzieli się obecnie na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółka kontynuuje działalność wydawniczą i współpracuje z następującymi podmiotami: Polskim Towarzystwem Chirurgii Artroskopowej przy wydawaniu czasopisma Artroskopia i Chirurgia Stawów, Polskim Towarzystwem Hepatologicznym przy wydawaniu czasopism Experimental and Clinical Hepatology oraz Medical Science Review Hepatologia Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przy wydawaniu czasopisma Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 11

12 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem za okres w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR Przychody ze sprzedaży 862,28 171,54 206,53 43,16 Zysk/strata na sprzedaży -36,37-219,28-8,71-55,17 Zysk/strata na działalności operacyjnej -36,37-219,28-8,71-55,18 Zysk/strata na działalności gospodarczej -92,86-256,70-22,24-64,59 Zysk/strata brutto -92,86-256,70-22,24-64,59 Zysk/strata netto -92,86-256,70-22,24-64,59 Amortyzacja 2,98 86,64 0,71 22,30 Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń marzec 2012: 1 EUR = 4,1750 zł, - kurs średni w okresie styczeń marzec 2011: 1 EUR = 3,9742 zł. 12

13 Stan na PLN PLN Aktywa razem , ,97 Aktywa trwałe , ,94 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,65 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,06 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,68 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,69 Kapitał własny ogółem , ,29 Zarząd Index Copernicus International S.A. informuje, że Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,97 zł. Są one ponad 5-krotnie wyższe od przychodów za analogiczny okres 2011 roku. Jednocześnie spółka odnotowała stratę netto w wysokości ,24 zł. Na obecną sytuację finansową spółki złożyły się następujące zdarzenia: połączenie z Internetowym Domem Handlowym S.A.; koszty emisji akcji; realizacja projektu systemowego pn. Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym. Prezentowane w raporcie wyniki odzwierciedlają koszty realizacji strategii spółki. 13

14 IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r. AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień 31 marca marca 2011 A. Aktywa trwałe ,42 zł ,49 zł I. Wartości niematerialne i prawne 500,00 zł ,91 zł 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 3. Inne wartości niematerialne i prawne 500,00 zł ,91 zł 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 633,67 zł 5 878,48 zł 1. Środki trwałe 9 633,67 zł 5 878,48 zł a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 zł 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 8 154,90 zł 571,83 zł d) środki transportu 0,00 zł 0,00 zł e) inne środki trwałe 1 478,77 zł 5 306,65 zł 2. Środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1. Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 2. Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł IV. Inwestycje długoterminowe ,75 zł 0,00 zł 1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,75 zł 0,00 zł a) w jednostkach powiązanych ,75 zł 0,00 zł - udziały lub akcje ,75 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 14

15 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 zł ,10 zł 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 zł ,10 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł B. Aktywa obrotowe ,01 zł ,70 zł I. Zapasy ,98 zł 0,00 zł 1. Materiały 0,00 zł 0,00 zł 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł 3. Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł 4. Towary 0,00 zł 0,00 zł 5. Zaliczki na dostawy ,98 zł 0,00 zł II. Należności krótkoterminowe ,99 zł ,30 zł 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł ,60 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł ,60 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł ,60 zł -powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł 0,00 zł 2. Należności od pozostałych jednostek ,99 zł ,70 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,20 zł ,27 zł - do 12 miesięcy ,20 zł ,27 zł -powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,86 zł ,62 zł c) inne ,93 zł 6 846,81 zł d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł III. Inwestycje krótkoterminowe ,39 zł ,97 zł 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,39 zł ,97 zł a) w jednostkach powiązanych ,10 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe ,10 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,29 zł ,97 zł - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,29 zł ,97 zł - inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 15

16 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,65 zł 7 954,43 zł A K T Y W A R A Z E M ,43 zł ,19 zł 16

17 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień 31 marca marca 2011 A. Kapitał (fundusz) własny ,48 zł ,06 zł I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł ,00 zł II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,14 zł ,14 zł V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,85 zł ,44 zł VIII. Zysk (strata) netto ,81 zł ,64 zł IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,95 zł ,13 zł I. Rezerwy na zobowiązania ,19 zł ,46 zł 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 12,41 zł 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,00 zł ,71 zł - długoterminowa 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowa ,00 zł ,71 zł 3. Pozostałe rezerwy ,19 zł ,34 zł - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowe ,19 zł ,34 zł II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł a) kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł d) inne 0,00 zł 0,00 zł III. Zobowiązania krótkoterminowe ,70 zł ,67 zł 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł ,04 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł ,01 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł ,01 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł ,03 zł 2. Wobec pozostałych jednostek ,70 zł ,63 zł a) kredyty i pożyczki ,48 zł 0,00 zł b) z tytułu emisji dłużnych papierów ,37 zł 0,00 zł 17

18 wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,48 zł ,04 zł - do 12 miesięcy ,48 zł ,04 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 zł 0,00 zł f) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,89 zł ,77 zł h) z tytułu wynagrodzeń ,48 zł ,82 zł i) inne 0,00 zł 0,00 zł 3. Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł IV. Rozliczenia międzyokresowe ,06 zł ,00 zł 1. Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,06 zł ,00 zł - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowe ,06 zł ,00 zł P A S Y W A R A Z E M ,43 zł ,19 zł 18

19 Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stan na dzień Stan na dzień 31 marca marca 2011 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,97 zł ,17 zł I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,97 zł ,17 zł II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) 0,00 zł 0,00 zł III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 zł 0,00 zł IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł B. Koszty działalności operacyjnej ,21 zł ,81 zł I. Amortyzacja 2 981,78 zł ,80 zł II. Zużycie materiałów i energii 6 369,14 zł 1 549,21 zł III. Usługi obce ,93 zł ,73 zł IV. Podatki i opłaty 884,75 zł 760,80 zł V. Wynagrodzenia ,36 zł ,36 zł VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 212,25 zł ,91 zł VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł 0,00 zł VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł C. Zysk (strata) ze sprzedaży ,24 zł ,64 zł D. Pozostałe przychody operacyjne 0,23 zł 0,00 zł I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł II. Dotacje 0,00 zł 0,00 zł III. Inne przychody operacyjne 0,23 zł 0,00 zł E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł 3,04 zł I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł III. Inne koszty operacyjne 0,00 zł 3,04 zł F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,01 zł ,68 zł G. Przychody finansowe 291,51 zł 0,00 zł I. Dywidendy i udziały w zysku 0,00 zł 0,00 zł II. Odsetki 291,51 zł 0,00 zł III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł V. Inne 0,00 zł 0,00 zł H. Koszty finansowe ,31 zł ,96 zł I. Odsetki ,31 zł ,35 zł II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł IV. Inne ,00 zł 0,61 zł I. Zysk (strata)na działalności gospodarczej ,81 zł ,64 zł J. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł K. Straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł L. Zysk (starta) brutto ,81 zł ,64 zł 19

20 M. Podatek dochodowy 0,00 zł 0,00 zł N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0,00 zł 0,00 zł O. Zysk (strata) netto ,81 zł ,64 zł 20

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2012 IDH S.A.

Raport za II kwartał 2012 IDH S.A. Raport za II kwartał 2012 IDH S.A. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 5 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 - JEDNOSTKOWY I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans (Wartości w PLN) AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 A. Aktywa trwałe 255 269 231,40

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 36/2017 (5173) poz. 6451 6451 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6451. TEAMAGRO w Zamościu. [BMSiG-2018/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) Warszawa, dnia 17 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 SKŁAD ZARZĄDU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo