Raport za I kwartał 2012 IDH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za I kwartał 2012 IDH S.A."

Transkrypt

1 Raport za I kwartał 2012 IDH S.A. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku 1

2 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) Rachunek przepływów pieniężnych na dzień r V. Oświadczenie Zarządu

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Pierwszy kwartał 2012 roku był dla spółki okresem kontynuacji działań zmierzających w kierunku wypełnienia założeń umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Index Copernicus International S.A oraz Internetowym Domem Handlowym S.A. W ramach tych działań spółka Index Copernicus International S.A. zmieniła nazwę na IDH S.A.Jednoczesnej zmianie uległa nazwa spółki zależnej Internetowy Dom Handlowy S.A. na Stereo.pl S.A. Spółka IDH S.A. idąc w kierunku połączenia ze Stereo.pl S.A. zwiększyła w pierwszym kwartale roku 2012 swoje zaangażowanie w Stereo.pl S.A. i aktualnie posiada sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A., co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A. Poprzednio Spółka IDH S.A. posiadała sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. Zakończenie procesu konsolidacji zakłada całkowite połączenie się spółek. Realizacja powyższego zdarzenia możliwa była poprzez podwyższenie kapitału w spółce - poprzez emisje serii H i I, a także przygotowanie kolejnego podwyższenie kapitału poprzez emisję serii J. Obecnie statut spółki określa kapitał zakładowy spółki na ,40 zł i dzieli się na akcji. Równolegle do procesu konsolidacji i połączenia trwają działania mające na celu przygotowania planów rozwoju spółki na następne lata działalności. Plan rozwoju nie wyklucza stworzenia dwóch osobnych modeli biznesu realizowanych w spółce, będących wynikiem połączenia. Z jednej strony spółka nadal kontynuuje realizację Projektu Systemowego pn. Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym w ramach poddziałania Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a z drugiej intensywnie poszukuje drogi rozwoju na prężnym polskim rynku e-commerce. Na prezentowane w raporcie wyniki nadal wpływ mają koszty związanie z łączeniem oraz z restrukturyzacją zasobów obu spółek. Z poważaniem, Mirosław Rek Prezes Zarządu 3

4 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie Informacje o umowach niewypełniających kryterium znaczącej umowy: W dniu 19 stycznia 2012 r. Spółka podpisała z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym w Tychach umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Ginekologia Polska". W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka podpisała ze spółką MEDSPORTPRESS w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez 4 czasopisma: Acta Neuropsychologica, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Medycyna Sportowa, Fizjoterapia Polska. W dniu 16 lutego 2012 r. Spółka podpisała z Wydawnictwem SKAMED w Tuszynie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Kwartalnik Ortopedyczny. W dniu 17 lutego 2012 r. Spółka podpisała z Polskim Towarzystwem Biomechaniki we Wrocławiu umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Acta of Bioengineering and Biomechanics. W dniu 1 marca 2012 r. Spółka podpisała z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Acta Protozoologica. W dniu 7 marca 2012 r. Spółka podpisała z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Journal of Stomatology. W dniu 16 marca 2012 r. Spółka podpisała ze Spółką Wydawniczą Medicina Sportiva w Krakowie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Medicina Sportiva. Inne istotne zdarzenia: W dniu 16 stycznia 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 37/12 w sprawie zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych następujących akcji Spółki: 4

5 1) (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 2) (jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Na mocy przedmiotowej uchwały postanowiono oznaczyć ww. akcje Spółki kodem PLICI , pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie. W dniu 2 kwietnia 2012 roku Emitent zawarł umowę na mocy, którego udzielił poręczenia zobowiązań spółce zależnej STEREO.PL (dawniej Internetowy Dom Handlowy) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w stosunku do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FORUM XXVI na kwotę zł (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z ewentualnymi odsetkami ustawowymi. Powyższe zobowiązania wynikają z ugody zawartej w akcie notarialnym pomiędzy FORUM XXVI a STEREO.PL dotyczącej obowiązku STEREO.PL do zapłaty na rzecz FORUM XXVI wierzytelności głównej w kwocie zł (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) płatnej w ratach, do dnia r. oraz ewentualnie należne odsetki. W dniu 04 kwietnia 2012 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy wpisu zmiany nazwy spółki Index Copernicus International S.A. na nową nazwę IDH S.A. oraz adresu Spółki z Alei Jerozolimskich 146 C, Warszawa na Wiertniczą 36, Warszawa. W dniu 13 kwietnia 2012 roku nabył akcje spółki zależnej Stereo.pl S.A. Aktualnie IDH S.A. posiada sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A., co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 84,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A. Poprzednio Spółka IDH S.A. posiadała sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. W dniu 23 kwietnia 2012 Emitent złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") o wprowadzenie akcji serii H oraz I spółki IDH S.A. do obrotu na rynku NewConnect. W dniu 30 kwietnia 2012 Emitent zakończył subskrypcję akcji Emitenta serii J przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję akcji serii J na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 roku. 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: Data zakończenia subskrypcji: ) Daty przydziału instrumentów finansowych: 5

6 Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych 3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Seria J: akcji 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Objętych zostało akcji serii J. 6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii J były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł. 7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisje akcji serii J zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii J 8 inwestorom. 8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 8 podmiotami: - Stereo.pl Spółka Akcyjna (dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.) - Kopyt Jarosław - Achiliawood Management Limited - Kukowski Piotr - Serdakowski Witold - Fundacja Św. Krzysztofa - IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna - Dom Maklerski IDM S.A. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję. W dniu 8 maja 2012 roku Emitent powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty PLN do kwoty ,40 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii J o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 grudnia 2011 roku. 6

7 W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ 7 ust. 1 statutu Emitenta, który przyjął następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,40 zł (słownie osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i czterdzieści setnych) i dzieli się na (słownie: miliard siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złoty każda, w tym: a) (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od do b) (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od do c) (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od do d) (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od do e) (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od do f) (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od do , g) (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od do , h) (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od do , i) (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od do j) (słownie pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J." Wraz z rejestracją zmianie uległy ponadto 7 ust. 6 oraz 8 statutu Emitenta. W dniu 10 maja 2012 roku Emitent powziął informację, że w związku ze zmianą nazwy spółki z INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. na IDH S.A. w dniu 10 maja 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała zmiany identyfikatora oraz nazwy skróconej identyfikującej Spółkę na stronie internetowej w sekcji "Raporty spółek EBI" na: IDH. Inne istotne zdarzenia do dnia przygotowania raportu: W dniu 4 stycznia 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze przekazane na podstawie 7

8 art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku sprzedaży w dniu 28 grudnia 2011 roku akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,90% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcjami Spółka posiadała akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,90% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach Spółka nie posiada akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Brak jest osób, o których mowa wart. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Bulletin of Geography. Socio-economic Series dla Instytutu Geografii UMK w Toruniu. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Turystyka kulturowa dla KulTour.pl w Poznaniu. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Miscellanea Historico-Iuridica dla Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Implantologia Stomatologiczna dla Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Katowicach. W dniu 17 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie 30 czasopism dla International Institute for Science, Technology and Education (IISTE) w USA. W dniu 18 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Białostockie Studia Prawnicze oraz Studia Iuridica Agraria dla Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 18 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Z Dziejów Prawa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dniu 19 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Społeczeństwo i Rodzina dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 8

9 W dniu 23 stycznia 2012 roku Emitent otrzymał informację o zawarciu, w dniu 19 stycznia 2012 roku, przez zależną od Emitenta spółkę Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH) umowy datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) ze spółką LIONMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na mocy, której IDH w zamian za należne IDH świadczenie polegające na żądaniu zapłaty kwoty PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) nabyło prawa majątkowe (w postaci wierzytelności) i papiery wartościowe (w postaci obligacji) o łącznej wartości PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych). W wyniku zawarcia przedmiotowej Umowy zobowiązanie LIONMEDIA Sp. z o.o. wobec IDH wynikające z umowy z dnia 30 czerwca 2010 roku zostało w całości wykonane. W dniu 24 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Zeszyty Naukowe dla Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Prawo Asekuracyjne dla Fundacji Prawo Ubezpieczniowe w Warszawie. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Archiwum Motoryzacji dla Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie. W dniu 25 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W dniu 26 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Journal of Water and Plant Development oraz Problemy Inżynierii Rolniczej dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Raszynie. W dniu 31 stycznia 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopism Dynamic Econometric Models, Ekonomia i Prawo, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia oraz Journal of Positive Management dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Woda Środowisko Obszary Wiejskie dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Raszynie. W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze dla SITPNiG w Krakowie. W dniu 6 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Logic and Logical Philosophy dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 9

10 W dniu 7 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Kwartalnik Prawa Podatkowego dla Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. W dniu 9 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Transport Miejski i Regionalny dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. W dniu 23 lutego 2012 roku Emitent otrzymał informację taką, ze Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmianę statutu spółki zależnej od Emitenta tj. spółki pod firmą Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany firmy (nazwy). Tym samym od dnia 23 stycznia 2012 roku spółka Internetowy Dom Handlowy S.A. zmieniła nazwę na Stereo.pl S.A. W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Management and Business Administration. Central Europe dla Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Studia z Prawa Wyznaniowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W dniu 14 marca 2012 r. Spółka wykonała Ewaluację na życzenie czasopisma Przegląd Komunikacyjny dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno- Ekonomicznych we Wrocławiu. W dniu 16 marca 2012 roku Emitent podał do wiadomości komunikat, w którym poinformował, iż przeoczył sprawę przekazania zawiadomienia od akcjonariusza - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które wpłynęło w dniu 5 stycznia 2012 roku, do Emitenta, a przekazane zostało na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna o następującej treści: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku kupna w dniu 29 grudnia 2011r. akcji spółki Index Copernicus Intarnational S.A., zwiększył swój udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Index Copernicus International S.A. ( dalej: ICI SA). Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA posiadał (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milinów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) sztuk akcji spółki ICI SA co stanowiło 16,38% ogólnej liczby głosów, które uprawniały do wykonywania (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milinów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) 10

11 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowiło 16,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI S.A. Aktualnie DM IDMSA posiada (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto jedenaście) sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 27,23% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniają do wykonywania (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące sto jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co wynosi 27,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c." W dniu 13 kwietnia 2012 Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej Stereo.pl S.A. o rezygnacji Pana Tomasza Dziobiaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Stereo.pl S.A., odpowiedzialnego za rozwój nowych kanałów sprzedaży. W uzasadnieniu rezygnacji Pan Tomasz Dziobiak podał jako przyczynę brak możliwości pogodzenia pełnienia obowiązków wiceprezesa Stereo.pl S.A. z realizowanymi innymi inicjatywami. W dniu 8 maja 2012 roku Emitent otrzymał informację od spółki zależnej Stereo.pl S.A. taką, że w dniu 8 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Stereo.pl S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Stereo.pl S.A. wzrósł z kwoty zł do kwoty zł i dzieli się obecnie na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółka kontynuuje działalność wydawniczą i współpracuje z następującymi podmiotami: Polskim Towarzystwem Chirurgii Artroskopowej przy wydawaniu czasopisma Artroskopia i Chirurgia Stawów, Polskim Towarzystwem Hepatologicznym przy wydawaniu czasopism Experimental and Clinical Hepatology oraz Medical Science Review Hepatologia Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przy wydawaniu czasopisma Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 11

12 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem za okres w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR Przychody ze sprzedaży 862,28 171,54 206,53 43,16 Zysk/strata na sprzedaży -36,37-219,28-8,71-55,17 Zysk/strata na działalności operacyjnej -36,37-219,28-8,71-55,18 Zysk/strata na działalności gospodarczej -92,86-256,70-22,24-64,59 Zysk/strata brutto -92,86-256,70-22,24-64,59 Zysk/strata netto -92,86-256,70-22,24-64,59 Amortyzacja 2,98 86,64 0,71 22,30 Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń marzec 2012: 1 EUR = 4,1750 zł, - kurs średni w okresie styczeń marzec 2011: 1 EUR = 3,9742 zł. 12

13 Stan na PLN PLN Aktywa razem , ,97 Aktywa trwałe , ,94 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,65 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,06 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,68 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,69 Kapitał własny ogółem , ,29 Zarząd Index Copernicus International S.A. informuje, że Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,97 zł. Są one ponad 5-krotnie wyższe od przychodów za analogiczny okres 2011 roku. Jednocześnie spółka odnotowała stratę netto w wysokości ,24 zł. Na obecną sytuację finansową spółki złożyły się następujące zdarzenia: połączenie z Internetowym Domem Handlowym S.A.; koszty emisji akcji; realizacja projektu systemowego pn. Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym. Prezentowane w raporcie wyniki odzwierciedlają koszty realizacji strategii spółki. 13

14 IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r. AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień 31 marca marca 2011 A. Aktywa trwałe ,42 zł ,49 zł I. Wartości niematerialne i prawne 500,00 zł ,91 zł 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 3. Inne wartości niematerialne i prawne 500,00 zł ,91 zł 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 633,67 zł 5 878,48 zł 1. Środki trwałe 9 633,67 zł 5 878,48 zł a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 zł 0,00 zł b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł c) urządzenia techniczne i maszyny 8 154,90 zł 571,83 zł d) środki transportu 0,00 zł 0,00 zł e) inne środki trwałe 1 478,77 zł 5 306,65 zł 2. Środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1. Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 2. Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł IV. Inwestycje długoterminowe ,75 zł 0,00 zł 1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,75 zł 0,00 zł a) w jednostkach powiązanych ,75 zł 0,00 zł - udziały lub akcje ,75 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 14

15 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 zł ,10 zł 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 zł ,10 zł 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł B. Aktywa obrotowe ,01 zł ,70 zł I. Zapasy ,98 zł 0,00 zł 1. Materiały 0,00 zł 0,00 zł 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł 3. Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł 4. Towary 0,00 zł 0,00 zł 5. Zaliczki na dostawy ,98 zł 0,00 zł II. Należności krótkoterminowe ,99 zł ,30 zł 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł ,60 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł ,60 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł ,60 zł -powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł 0,00 zł 2. Należności od pozostałych jednostek ,99 zł ,70 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,20 zł ,27 zł - do 12 miesięcy ,20 zł ,27 zł -powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,86 zł ,62 zł c) inne ,93 zł 6 846,81 zł d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł III. Inwestycje krótkoterminowe ,39 zł ,97 zł 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,39 zł ,97 zł a) w jednostkach powiązanych ,10 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe ,10 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,29 zł ,97 zł - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,29 zł ,97 zł - inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 15

16 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,65 zł 7 954,43 zł A K T Y W A R A Z E M ,43 zł ,19 zł 16

17 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień 31 marca marca 2011 A. Kapitał (fundusz) własny ,48 zł ,06 zł I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł ,00 zł II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,14 zł ,14 zł V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,85 zł ,44 zł VIII. Zysk (strata) netto ,81 zł ,64 zł IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,95 zł ,13 zł I. Rezerwy na zobowiązania ,19 zł ,46 zł 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 12,41 zł 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,00 zł ,71 zł - długoterminowa 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowa ,00 zł ,71 zł 3. Pozostałe rezerwy ,19 zł ,34 zł - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł - krótkoterminowe ,19 zł ,34 zł II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł a) kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł d) inne 0,00 zł 0,00 zł III. Zobowiązania krótkoterminowe ,70 zł ,67 zł 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł ,04 zł a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł ,01 zł - do 12 miesięcy 0,00 zł ,01 zł - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł b) inne 0,00 zł ,03 zł 2. Wobec pozostałych jednostek ,70 zł ,63 zł a) kredyty i pożyczki ,48 zł 0,00 zł b) z tytułu emisji dłużnych papierów ,37 zł 0,00 zł 17

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia 01.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. ZA ROK 2010 I. INFORMACJE O OPTIMUS S.A. HISTORIA OPTIMUS S.A. OPTIMUS został utworzony dnia 15 stycznia 2001 r. (pod firmą Optimus Technologie S.A.) a

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012

Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Raport kwartalny 01.10.2012 31.12.2012 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o sprawozdaniach skonsolidowanych... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.12.2012

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo