UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEO KOMUNIKACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEO KOMUNIKACYJNA"

Transkrypt

1 UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEO KOMUNIKACYJNA Zawarta dnia w Nazwisko Imię Drugie Imię Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania zwanym dalej Zleceniodawcą, a Kancelarią Prawno - Podatkową Capital Legis Ltd z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, Coventry, CV1 2AQ, Wielka Brytania, Company No , NIP , prowadzącą działalnośd w Polsce za pośrednictwem oddziału jako: Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) przy ulicy Walczaka 112, Gorzów Wielkopolski, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: , zwanym dalej Zleceniobiorcą Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek podjęcia wszelkich czynności przy prowadzeniu sprawy: mającej miejsce dnia w miejscowości 2. Zleceniodawca oświadcza, że do chwili obecnej nie zlecił żadnemu podmiotowi dochodzenia jakichkolwiek roszczeo wynikłych ze zdarzenia określonego w 1 ust. 1. W przypadku istnienia umowy, na podstawie której Zleceniodawca wcześniej powierzył dochodzenie roszczeo, wynikłych z ww. sprawy innemu podmiotowi, Zleceniodawca zobowiązany jest do jej rozwiązania przed podpisaniem umowy ze Zleceniobiorcą Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie liczone od kwoty wszystkich przyznanych Zleceniodawcy świadczeo w wysokości % (słownie:... %). Do określonego wynagrodzenia doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku prowadzenia sprawy na drodze sądowej Zleceniobiorcy przysługują zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 14 dni od daty wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na kwotę wynikającą z prowizji na podstawie 2 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy, w tym tzw. Faktur elektronicznych. 4. W przypadku spełnienia świadczeo bezpośrednio do rąk Zleceniodawcy, zobowiązuje się on niezwłocznie powiadomid o powyższym fakcie Zleceniobiorcę i wpłacid w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. świadczenia, przysługujące Zleceniobiorcy wynagrodzenie na rachunek bankowy: Na podstawie k.p.c. art. 92 i Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do otrzymania wyegzekwowanego roszczenia na konto bankowe Zleceniobiorcy w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy uzyskanych świadczeo w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, po uprzednim potrąceniu należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia określonego w 2 ust.1 przekazem pocztowym na adres zamieszkania lub na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy: Nazwisko Imię Numer rachunku bankowego 7. W przypadku przekazania Zleceniodawcy środków pieniężnych przekazem pocztowym Zleceniodawca pokrywa koszty przekazu. 3 W przypadku niemożności wykonania przelewu na konto wskazane w 2 ust. 6 bądź nie podania go wcale Zleceniodawca upoważnia do odbioru środków pieniężnych następującą osobę: Nazwisko i Imię osoby upoważnionej Adres Nazwa banku Numer rachunku bankowego STRONA 1 z 2

2 4 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: a) Przekazywania uzyskanych świadczeo na rachunek Zleceniodawcy według ustaleo zawartych w 2 ust.1, b) Starannego i należytego poprowadzenia sprawy Zleceniodawcy, c) Udzielanie informacji na żądanie Zleceniodawcy o etapach działao jakie prowadzi Zleceniobiorca w niniejszej sprawie o ich efektach i ewentualnych następstwach. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do: a) niezwłocznego przekazywania Zleceniobiorcy wszelkich żądanych przez niego dokumentów i oświadczeo, które Zleceniobiorca uzna za konieczne i przydatne do uzyskania świadczeo oraz wszelkich informacji, dokumentów i oświadczeo otrzymanych przez Zleceniodawcę bezpośrednio od strony przeciwnej. b) Stawienia się i uczestnictwa we wszystkich komisjach i badaniach lekarskich zleconych przez Towarzystwa ubezpieczeo, Sądy lub inne podmioty. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się względem Zleceniobiorcy, że bez zgody Zleceniobiorcy przez czas trwania umowy o dochodzenie roszczeo: a) nie zawrze, nie podpisze ugody, porozumienia lub nie dokona innej czynności prawnej ze stroną przeciwną, b) nie podejmie negocjacji, rozmów i innych czynności zmierzających do zakooczenia sprawy lub jednego z jej etapów, c) nie podejmie żadnych kwot pieniężnych. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych czynności w zakresie objętym niniejszą umową, bez poczynienia uprzednich uzgodnieo ze Zleceniobiorcą, a w szczególności do nie powierzania dochodzenia roszczeo innym podmiotom lub osobom. 5. Strony przyjmują, że uzyskane świadczenie z tytułu określonego w 1 ust. 1, po podjęciu przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej umowy oraz udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa, zostało wyegzekwowane na skutek działania Zleceniobiorcy, o ile Zleceniobiorca wykaże, że podjął czynności zmierzające do wyegzekwowania należnych Zleceniodawcy świadczeo, po zawarciu umowy. 6. W przypadku gdy kwota faktycznie wpłacona przez Zleceniodawcę nie pokryła w całości kosztów sądowych i wydatków związanych z daną sprawą cywilną, Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia ich w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę lub wyraża zgodę na pomniejszenie przez Zleceniobiorcę otrzymanego świadczenia o ww. kwotę. 7. W przypadku naruszenia powyższych zapisów Zleceniobiorca zachowuje prawo do całości wynagrodzenia liczonego według 2 ust W sytuacji, gdy nie jest możliwe zaspokojenie roszczeo Zleceniodawcy na drodze polubownej, Zleceniobiorca po porozumieniu się ze Zleceniodawcą umożliwi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. 2. Decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego podejmuje Zleceniodawca. 3. W sytuacji gdy sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego Zleceniobiorca zapewni obsługę prawną Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa W przypadku sprawy prowadzonej na drodze sądowej koszty obsługi prawnej na każdym etapie ponosi Zleceniobiorca. 2. W sytuacji niezwolnienia Zleceniodawcy (powoda) przez sąd z opłat (np. opłata od pozwu, opinii biegłego sądowego) jest on zobowiązany do ich pokrycia w całości, chyba że Zleceniobiorca zobowiąże się ponieśd te koszty. 3. W sytuacji gdy sąd zasądzi kwotę niższą niż kwota dochodzona na drodze postępowania sądowego i będzie miało miejsce zasądzenie zwrotu części kosztów postępowania sądowego stronie przeciwnej oraz kosztów zastępstwa procesowego, Zleceniodawca będzie musiał je ponieśd zgodnie z postanowieniem sądu Strony mają prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Jeżeli Zleceniobiorca w okresie wypowiedzenia uzyskania prawa do egzekwowanego roszczenia w postaci decyzji uprawnionego podmiotu lub wyroku sądu wtedy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z 2 ust. 1 umowy. 3. Zleceniodawca w przypadku wypowiedzenia umowy Zleceniobiorcy jest zobowiązany zwrócid wydatki i pokryd koszty jakie poniósł Zleceniobiorca oraz zapłacid częśd wynagrodzenia adekwatne do wykonanych czynności jakie wykonał w sprawie Zleceniobiorca. 4. W przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło bez uzasadnionego powodu Zleceniodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody. 5. Koszt czynności Zleceniobiorcy poniesiony przy weryfikacji, analizie dokumentacji i sporządzeniu zgłoszenia szkody i wezwania do zapłaty wynosi 500,00zł (słownie: piędset zł). 6. Koszt sporządzenia i opracowania pozwu (po wcześniejszej zgodzie Zleceniodawcy 5 ust. 2 umowy) wynosi połowę stawki opłaty zawartej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia r 6 w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paostwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Zleceniodawcy, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie musi byd złożone na piśmie. 2. Zleceniodawca podpisując umowę wyraża zgodę aby Zleceniobiorca zaczął działania w sprawie po upływie 14 dni od daty podpisania umowy, chyba że Zleceniodawca złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od 14 dniowego terminu wypowiedzenia umowy. Zleceniodawca 9 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w powyższej umowie w celu jej realizacji oraz w celach marketingowych przez administratora danych Kancelaria Prawno - Podatkowa CAPITAL LEGIS Ltd oraz jej oddziały i przedstawicielstwa. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5. Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią umowy i co do jej treści nie zgłasza żadnych zastrzeżeo. Zleceniodawca Kancelaria Prawno Podatkowa CAPITAL LEGIS Sp. z o. o. STRONA 2 z 2

3 UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEO KOMUNIKACYJNA Zawarta dnia w Nazwisko Imię Drugie Imię Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania zwanym dalej Zleceniodawcą, a Kancelarią Prawno - Podatkową Capital Legis Ltd z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, Coventry, CV1 2AQ, Wielka Brytania, Company No , NIP , prowadzącą działalnośd w Polsce za pośrednictwem oddziału jako: Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) przy ulicy Walczaka 112, Gorzów Wielkopolski, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: , zwanym dalej Zleceniobiorcą Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek podjęcia wszelkich czynności przy prowadzeniu sprawy: mającej miejsce dnia w miejscowości 2. Zleceniodawca oświadcza, że do chwili obecnej nie zlecił żadnemu podmiotowi dochodzenia jakichkolwiek roszczeo wynikłych ze zdarzenia określonego w 1 ust. 1. W przypadku istnienia umowy, na podstawie której Zleceniodawca wcześniej powierzył dochodzenie roszczeo, wynikłych z ww. sprawy innemu podmiotowi, Zleceniodawca zobowiązany jest do jej rozwiązania przed podpisaniem umowy ze Zleceniobiorcą Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie liczone od kwoty wszystkich przyznanych Zleceniodawcy świadczeo w wysokości % (słownie:... %). Do określonego wynagrodzenia doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku prowadzenia sprawy na drodze sądowej Zleceniobiorcy przysługują zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 14 dni od daty wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na kwotę wynikającą z prowizji na podstawie w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy, w tym tzw. Faktur elektronicznych. 4. W przypadku spełnienia świadczeo bezpośrednio do rąk Zleceniodawcy, zobowiązuje się on niezwłocznie powiadomid o powyższym fakcie Zleceniobiorcę i wpłacid w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. świadczenia, przysługujące Zleceniobiorcy wynagrodzenie na rachunek bankowy: Na podstawie k.p.c. art. 92 i Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do otrzymania wyegzekwowanego roszczenia na konto bankowe Zleceniobiorcy w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy uzyskanych świadczeo w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, po uprzednim potrąceniu należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia określonego w 2 ust.1 przekazem pocztowym na adres zamieszkania lub na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy: Nazwisko Imię Numer rachunku bankowego 7. W przypadku przekazania Zleceniodawcy środków pieniężnych przekazem pocztowym Zleceniodawca pokrywa koszty przekazu. 3 W przypadku niemożności wykonania przelewu na konto wskazane w 2 ust. 6 bądź nie podania go wcale Zleceniodawca upoważnia do odbioru środków pieniężnych następującą osobę: Nazwisko i Imię osoby upoważnionej Adres Nazwa banku Numer rachunku bankowego STRONA 1 z 2

4 4 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: d) Przekazywania uzyskanych świadczeo na rachunek Zleceniodawcy według ustaleo zawartych w 2 ust. 1, e) Starannego i należytego poprowadzenia sprawy Zleceniodawcy, f) Udzielanie informacji na żądanie Zleceniodawcy o etapach działao jakie prowadzi Zleceniobiorca w niniejszej sprawie o ich efektach i ewentualnych następstwach. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do: c) niezwłocznego przekazywania Zleceniobiorcy wszelkich żądanych przez niego dokumentów i oświadczeo, które Zleceniobiorca uzna za konieczne i przydatne do uzyskania świadczeo oraz wszelkich informacji, dokumentów i oświadczeo otrzymanych przez Zleceniodawcę bezpośrednio od strony przeciwnej. d) Stawienia się i uczestnictwa we wszystkich komisjach i badaniach lekarskich zleconych przez Towarzystwa ubezpieczeo, Sądy lub inne podmioty. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się względem Zleceniobiorcy, że bez zgody Zleceniobiorcy przez czas trwania umowy o dochodzenie roszczeo: d) nie zawrze, nie podpisze ugody, porozumienia lub nie dokona innej czynności prawnej ze stroną przeciwną, e) nie podejmie negocjacji, rozmów i innych czynności zmierzających do zakooczenia sprawy lub jednego z jej etapów, f) nie podejmie żadnych kwot pieniężnych. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych czynności w zakresie objętym niniejszą umową, bez poczynienia uprzednich uzgodnieo ze Zleceniobiorcą, a w szczególności do nie powierzania dochodzenia roszczeo innym podmiotom lub osobom. 5. Strony przyjmują, że uzyskane świadczenie z tytułu określonego w 1 ust. 1, po podjęciu przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej umowy oraz udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa, zostało wyegzekwowane na skutek działania Zleceniobiorcy, o ile Zleceniobiorca wykaże, że podjął czynności zmierzające do wyegzekwowania należnych Zleceniodawcy świadczeo, po zawarciu umowy. 6. W przypadku gdy kwota faktycznie wpłacona przez Zleceniodawcę nie pokryła w całości kosztów sądowych i wydatków związanych z daną sprawą cywilną, Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia ich w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę lub wyraża zgodę na pomniejszenie przez Zleceniobiorcę otrzymanego świadczenia o ww. kwotę. 7. W przypadku naruszenia powyższych zapisów Zleceniobiorca zachowuje prawo do całości wynagrodzenia liczonego według 2 ust W sytuacji, gdy nie jest możliwe zaspokojenie roszczeo Zleceniodawcy na drodze polubownej, Zleceniobiorca po porozumieniu się ze Zleceniodawcą umożliwi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. 2. Decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego podejmuje Zleceniodawca. 3. W sytuacji gdy sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego Zleceniobiorca zapewni obsługę prawną Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa W przypadku sprawy prowadzonej na drodze sądowej koszty obsługi prawnej na każdym etapie ponosi Zleceniobiorca. 2. W sytuacji niezwolnienia Zleceniodawcy (powoda) przez sąd z opłat (np. opłata od pozwu, opinii biegłego sądowego) jest on zobowiązany do ich pokrycia w całości, chyba że Zleceniobiorca zobowiąże się ponieśd te koszty. 3. W sytuacji gdy sąd zasądzi kwotę niższą niż kwota dochodzona na drodze postępowania sądowego i będzie miało miejsce zasądzenie zwrotu części kosztów postępowania sądowego stronie przeciwnej oraz kosztów zastępstwa procesowego, Zleceniodawca będzie musiał je ponieśd zgodnie z postanowieniem sądu Strony mają prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Jeżeli Zleceniobiorca w okresie wypowiedzenia uzyskania prawa do egzekwowanego roszczenia w postaci decyzji uprawnionego podmiotu lub wyroku sądu wtedy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z 2 ust.1 umowy. 3. Zleceniodawca w przypadku wypowiedzenia umowy Zleceniobiorcy jest zobowiązany zwrócid wydatki i pokryd koszty jakie poniósł Zleceniobiorca oraz zapłacid częśd wynagrodzenia adekwatne do wykonanych czynności jakie wykonał w sprawie Zleceniobiorca. 4. W przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło bez uzasadnionego powodu Zleceniodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody. 5. Koszt czynności Zleceniobiorcy poniesiony przy weryfikacji, analizie dokumentacji i sporządzeniu zgłoszenia szkody i wezwania do zapłaty wynosi 500,00 zł + VAT (słownie: piędset zł + VAT). 6. Koszt sporządzenia i opracowania pozwu (po wcześniejszej zgodzie Zleceniodawcy 5 ust. 2 umowy) wynosi połowę stawki opłaty zawartej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia r 6 w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paostwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Zleceniodawcy, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje prawo do odstąpienia umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie musi byd złożone na piśmie. 2. Zleceniodawca podpisując umowę wyraża zgodę aby Zleceniobiorca zaczął działania w sprawie po upływie 14 dni od daty podpisania umowy, chyba że Zleceniodawca złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od 14 dniowego terminu wypowiedzenia umowy. Zleceniodawca 9 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w powyższej umowie w celu jej realizacji oraz w celach marketingowych przez administratora danych Kancelaria Prawno - Podatkowa CAPITAL LEGIS Ltd oraz jej oddziały i przedstawicielstwa. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5. Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią umowy i co do jej treści nie zgłasza żadnych zastrzeżeo. Zleceniodawca Kancelaria Prawno Podatkowa CAPITAL LEGIS Sp. z o. o. STRONA 2 z 2

5 Ja niżej podpisany/a PEŁNOMOCNICTWO (ZLECENIODAWCY) Nazwisko Imię Drugie Imię Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Reprezentując małoletniego; ubezwłasnowolnionego całkowicie Nazwisko Imię Drugie Imię Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Oświadczam, że udzielam pełnomocnictwa Kancelarii Prawno - Podatkowej Capital Legis Ltd z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, Coventry, CV1 2AQ, Wielka Brytania, Company No , NIP , prowadzącej działalnośd w Polsce za pośrednictwem oddziału jako: Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) przy ulicy Walczaka 112, Gorzów Wielkopolski, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: , zwanym dalej Zleceniobiorcą. Zakres pełnomocnictwa: 1. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem sprawy na drodze polubownej i sądowej. 2. Wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie środków jak i ich egzekucji. 3. Odbiór i prowadzenie korespondencji w sprawie. 4. Wniesienie do sądu pozwu oraz reprezentowanie we wszystkich instancjach w postępowaniu sądowym. 5. Uzyskanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy w tym dokumentów medycznych. 6. Upoważnia do prowadzenia negocjacji i zawierania ugód. 7. Odbiór świadczenia pieniężnego od strony przeciwnej na konto pełnomocnika: Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. BZ WBK S.A Oświadczam również, że Pełnomocnik może składad wszelkie oświadczenia woli przed organami władzy, urzędami i instytucjami w sprawach objętych zakresem pełnomocnictwa. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo obowiązuje do odwołania. Wypowiedzenie pełnomocnictwa i umowy ( 7 ust. 1 Umowy o dochodzenie roszczeo) objęte jest trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Świadczenia pieniężne uzyskane w czasie trwania wypowiedzenia są należne Kancelarii Prawno - Podatkowej CAPITAL LEGIS Sp. z o. o. Miejscowośd i data Podpis Mocodawcy

6 Ja niżej podpisany/a PEŁNOMOCNICTWO (ZLECENIODAWCY) Nazwisko Imię Drugie Imię Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Reprezentując małoletniego; ubezwłasnowolnionego całkowicie Nazwisko Imię Drugie Imię Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Oświadczam, że udzielam pełnomocnictwa Kancelarii Prawno - Podatkowej Capital Legis Ltd z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, Coventry, CV1 2AQ, Wielka Brytania, Company No , NIP , prowadzącej działalnośd w Polsce za pośrednictwem oddziału jako: Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) przy ulicy Walczaka 112, Gorzów Wielkopolski, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: , zwanym dalej Zleceniobiorcą. Zakres pełnomocnictwa: 1. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem sprawy na drodze polubownej i sądowej. 2. Wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie środków jak i ich egzekucji. 3. Odbiór i prowadzenie korespondencji w sprawie. 4. Wniesienie do sądu pozwu oraz reprezentowanie we wszystkich instancjach w postępowaniu sądowym. 5. Uzyskanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy w tym dokumentów medycznych. 6. Upoważnia do prowadzenia negocjacji i zawierania ugód. 7. Odbiór świadczenia pieniężnego od strony przeciwnej na konto pełnomocnika: Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. BZ WBK S.A Oświadczam również, że Pełnomocnik może składad wszelkie oświadczenia woli przed organami władzy, urzędami i instytucjami w sprawach objętych zakresem pełnomocnictwa. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo obowiązuje do odwołania. Wypowiedzenie pełnomocnictwa i umowy ( 7 ust. 1 Umowy o dochodzenie roszczeo) objęte jest trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Świadczenia pieniężne uzyskane w czasie trwania wypowiedzenia są należne Kancelarii Prawno - Podatkowej CAPITAL LEGIS Sp. z o. o. Miejscowośd i data Podpis Mocodawcy

7 ... P E Ł N O M O C N I C T W O Ja niżej podpisany/a , zamieszkały/a......, legitymujący/a się dowodem osobistym nr......, PESEL......, oświadczam że niniejszym udzielam:... leg. się dowodem osobistym o nr......, pełnomocnictwa i upoważniam do: Oświadczam, że Pełnomocnik może składad wszelkie oświadczenia woli przed organami władzy, urzędami i instytucjami w sprawach objętych zakresem pełnomocnictwa. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do prowadzenia negocjacji i zawierania ugód. Pełnomocnictwo wchodzi w skład wymogów stosownie do art KPC. Pełnomocnictwo obowiązuje do odwołania.... Podpis mocodawcy

8 ... P E Ł N O M O C N I C T W O Ja niżej podpisany/a......, zamieszkały/a......, legitymujący/a się dowodem osobistym nr......, PESEL......, udzielam pełnomocnictwa Radcy prawnemu/ Adwokatowi: 1...., 2...., 3...., z Kancelarii.., do reprezentowania mnie w sprawie:.....,..., przeciwko..., przed sądami powszechnymi, urzędami, instytucjami i innymi organami wszystkich instancji, z prawem ustanawiania dalszych pełnomocnictw (substytucji). Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do prowadzenia negocjacji i zawierania ugód, a także daje możliwośd występowania w postępowaniu egzekucyjnym, celem skutecznego dochodzenia roszczeo na rzecz osoby poszkodowanej. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. *Skreślid niewłaściwe... Podpis mocodawcy

9 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od Umowy. Mają Paostwo prawo odstąpid od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystad z prawa odstąpienia od umowy, muszą Paostwo poinformowad nas Kancelaria Prawno - Podatkowa CAPITAL LEGIS Sp. z o. o.,, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając go listem poleconym na adres siedziby. Aby zachowad termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Paostwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Paostwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z przysługującym mi prawem do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam otrzymanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (NAZWISKO I IMIĘ) MIEJSCOWOŚD I DATA

10 NAZWISKO I IMIĘ ZLECENIODAWCY MIEJSCOWOŚD I DATA ADRES Kancelaria Prawno - Podatkowa CAPITAL LEGIS Sp. z o. o. ul. Walczaka 112, Gorzów Wielkopolski OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRAWA DO 14 DNIOWEGO TERMINU WYPOWIEDZENIA UMOWY Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że rezygnuję z przysługującego mi 14 dniowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U poz. 827, Art. 15 ust. 3) zawartej dnia w o numerze dotyczącej świadczenia usługi z zakresu dochodzenia odszkodowao. Jednocześnie oświadczam, że zgadzam się na rozpoczęcie świadczenia usług na moją rzecz od dnia podpisania ww. umowy MIEJSCOWOŚD I DATA PODPIS ZLECENIODAWCY

11 ZGŁOSZENIE SZKODY - KOMUNIKACYJNEJ DATA ZGŁOSZENIA: GODZINA ZGŁOSZENIA Rodzaj wypadku: komunikacyjny Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd Osoba spisująca umowę ZLECENIODAWCA NAZWISKO IMIĘ / - ADRES ZAMIESZKANIA (jeżeli inny niż zameldowania) NR DOMU MIESZKANIA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚD PESEL NR DOWODU NR TELEFONU NR TELEFONU 2 DATA URODZENIA POSZKODOWANY (wpisać jeżeli inny niż Zleceniodawca) małoletni ubezwłasnowolniony całkowicie zmarły inny, kto: NAZWISKO IMIĘ / - ADRES ZAMIESZKANIA (jeżeli inny niż zameldowania) NR DOMU MIESZKANIA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚD PESEL NR DOWODU NR TELEFONU NR TELEFONU 2 UPRAWNIONY (wpisać jeżeli inny niż Zleceniodawca, członek rodziny) NAZWISKO IMIĘ / - ADRES ZAMIESZKANIA (jeżeli inny niż zameldowania) NR DOMU MIESZKANIA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚD PESEL NR DOWODU NR TELEFONU NR TELEFONU 2 UPRAWNIONY DO UZYSKANIA INFORMACJI TELEFONICZNEJ NAZWISKO IMIĘ PESEL STRONA 1 z 4

12 POJAZDY UCZESTNICZĄCE W ZDARZENIU Data zdarzenia: - -, godzina - Miejsce zdarzenia: Pojazd 1 (poszkodowanego) - Stosunek do sprawcy: obcy / rodzina / inny: Marka:, Typ:, nr rejestracyjny: Kierujący pojazdem:, Właściciel pojazdu:, Kontakt do właściciela: Ubezpieczyciel pojazdu:, Numer polisy OC: Pojazd 2 (sprawcy) - Stosunek do poszkodowanego obcy / rodzina / inny: Marka:, Typ:, nr rejestracyjny: Kierujący pojazdem:, Właściciel pojazdu:, Kontakt do właściciela: Ubezpieczyciel pojazdu:, Numer polisy OC: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Zgłoszono szkodę osobową do ubezpieczyciela OC sprawcy, data zgłoszenia: - - Nadano numer szkody: u ubezpieczyciela: Odszkodowanie za szkodę osobową z OC sprawcy: nie wypłacono/ wypłacono w kwocie: na podstawie ugody*/ wyroku*/ decyzji* Nie zgłaszano szkody osobowej do ubezpieczyciela OC sprawcy, powód: Zgłoszono szkodę w pojeździe do ubezpieczyciela OC sprawcy, data zgłoszenia: - - Nadano numer szkody: u ubezpieczyciela: Odszkodowanie za szkodę w pojeździe z OC sprawcy: nie wypłacono/ wypłacono w kwocie: na podstawie ugody*/wyroku*/decyzji* (Skreślid niewłaściwe) Nie zgłaszano szkody w pojeździe do ubezpieczyciela OC sprawcy, powód: ODPOWIEDZIALNOŚD KARNA Sprawca napisał / nie napisał oświadczenie Na miejsce zdarzenia wezwano policję: Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie ratunkowe: Na miejsce zdarzenia wezwano straż pożarną: Wszczęto postępowanie w sprawie: sygnaturę akt: Postawiono sprawcy zarzuty z art. K.K. * / K.W.* (niewłaściwe skreślid) Postępowanie karne umorzono na podstawie art. K.K.* / K.W.* (niewłaściwe skreślid) Skierowano akt oskarżenia do sądu: Wyrok zapadł/ nie zapadł wyrok skazujący/ uniewinniający z art. K.K.* / K.W.* (niewłaściwe skreślid) STRONA 2 z 4

13 POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSZKODOWANIA Zgłoszono szkodę do ubezpieczyciela NNW: Ubezpieczyciel NNW określił uszczerbek na zdrowiu, jako % Wypadek przy pracy / w drodze do lub z pracy/ po pracy. Zgłoszono szkodę do ZUS / KRUS / inne, określono uszczerbek na zdrowiu, jako % Przyznano jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w kwocie: zł Przyznano zasiłek pogrzebowy Niezdolnośd do pracy na podstawie: Zwolnienie lekarskie na okres od - - do - - Orzeczenie o niezdolności do pracy: częściowej / okresowej do - - / trwałej / całkowitej. ZUS / KRUS / Inne: przyznał rentę / inne świadczenie za okres od - - do - - w wysokości: zł, miesięcznie*/ kwartalnie* PRZEBIEG LECZENIA POSZKODOWANEGO Wezwano pogotowie na miejsce zdarzenia (szpital, miejscowośd): Poszkodowany sam zgłosił się do lekarza w dniu: - - (przychodnia, dane lekarza): Poszkodowany był hospitalizowany: Od dnia: - - do dnia - - w Od dnia: - - do dnia - - w Od dnia: - - do dnia - - w Poszkodowany miał przeprowadzane zabiegi operacyjne: dnia: - - w dnia: - - w dnia: - - w DOCHODZENIE ROSZCZEO Zlecano wcześniej dochodzenie roszczeo podmiotowi:, umowę wypowiedziano dnia: - - Przyczyna wypowiedzenia: Sprawę prowadził wcześniej pełnomocnik (Nazwa, adres):, pełnomocnictwo wypowiedziano dnia: - - Wnoszę / Wnoszę / Wnoszę / OŚWIADCZENIE POSZKODOWANEGO nie wnoszę w przypadku braku ubezpieczenia OC sprawcy o dochodzenie roszczeo bezpośrednio od UFG. nie wnoszę o dochodzenie roszczeo bezpośrednio od swojego pracodawcy. nie wnoszę o dochodzenie roszczeo bezpośrednio od sprawcy wypadku. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o okolicznościach dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku przez Ubezpieczyciela lub UFG, określonych w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124, poz. 1152). Zakładowi ubezpieczeo przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: Art ) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; 3) nie posiadał wymaganych uprawnieo do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa; 4) zbiegł z miejsca zdarzenia. Art Ust. 1 Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 2, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są zobowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia. CZYTELNY PODPIS POSZKODOWANEGO OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA Występując jako pełnomocnik Kancelarii Prawno Podatkowej CAPITAL LEGIS Sp. z o. o. (oddział w Polsce), oświadczam iż podpisy zleceniodawcy na dokumentach zgłoszenia szkody, umowie, pełnomocnictwach i oświadczeniach, zostały złożone własnoręcznie przez Zleceniodawcę przy mojej obecności. MIEJSCOWOŚD, DATA CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA STRONA 3 z 4

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/.../2013/...

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/.../2013/... UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/..../2013/... zawarta dnia.....r., w......., pomiędzy........., legitymującym/ą się dowodem osobistym serii... nr... zwanym/ą w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy Art. 1 Definicje Ilekroć w Umowie mowa jest o poniższych pojęciach należy je rozumieć w następujący sposób: a). Umowa porozumienie pomiędzy Klientem a Flyemegency zawarte z chwilą zaakceptowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: 1..., adres/ siedziba..., NIP..., REGON..., Tel...., e-mail:..., zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.;

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.; HOLANDIA ZGŁOSZENIE ZWROTU PODATKU ZA 2012 / ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE 1 Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy DEFINICJE Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 1) Ubezpieczony: funkcjonariusz i pracownik cywilny służb mundurowych zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ NR

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ NR <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo