Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie"

Transkrypt

1 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, DzierŜoniów tel. (074) do 04, fax. (074) NIP REGON Kapitał Zakładowy: ,00 zł. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie Luty 2011 r.

2 Strona 2 z 24 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, DzierŜoniów tel. centr. (074) do 04, fax. (074) Konto: BZ WBK S.A. O/DzierŜoniów NIP : ; REGON ; Kapitał zakładowy: ,00 zł. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław Fabryczna, KRS: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony. III. PODSTAWA PRAWNA: 1. Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą naleŝy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, DzierŜoniów zwany dalej w treści ogłoszenia Regulaminem udzielania zamówień. 2. Z treścią Regulaminu udzielania zamówień moŝna zapoznać się na stronie internetowej w folderze Przetargi. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zadania: Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór brokera ubezpieczeniowego, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową majątku wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ: - CZĘŚĆ A - ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk wszystkich, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (waŝność obowiązującej polisy do dnia r.), - CZĘŚĆ B - ubezpieczenie AC/OC/NNW pojazdów (waŝność obowiązującej umowy generalnej z ubezpieczycielem do dnia r., waŝność obowiązujących polis zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Usługi świadczone przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego obejmować będą: przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego konkursu ofert na ubezpieczenie majątku Zamawiającego i przedstawienie Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej na poszczególne składniki majątku (ubezpieczenie mienia, środków transportu), opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzących do wyboru ubezpieczyciela, w szczególności merytoryczna ocena ofert, świadczenie usług w zakresie planowania ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyk występujących w działalności Zamawiającego, analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z działalnością Zamawiającego, analiza aktualnych polis ubezpieczeniowych Zamawiającego, kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów ekspiracji polis, sprawdzenie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis, bieŝąca obsługa ubezpieczeń, w tym dokonywanie dodatkowych ubezpieczeń w czasie trwania umowy,

3 Strona 3 z 24 przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego pełnej procedury związanej z likwidacją szkód i roszczeniami odszkodowawczymi, doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego. Aby umoŝliwić przeprowadzenie konkursu ofert na ubezpieczenie majątku Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się na pisemny wniosek Wykonawcy udzielić mu pisemnego pełnomocnictwa do negocjowania warunków polis ubezpieczeniowych. V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część A: - ubezpieczenie mienia Zamawiającego mienia na bazie ryzyk wszystkich, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ) oraz obsługa brokerska w tym zakresie. Część B: - ubezpieczenie środków transportu Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz obsługa brokerska w tym zakresie. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na całość zadania (na wszystkie części) lub na którąkolwiek z części zamówienia. VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia przez brokera: od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony. Część A: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przed upływem terminu waŝności obowiązującej polisy (nowa polisa winna obowiązywać od dnia r.). Część B: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przed upływem terminu waŝności obowiązującej umowy (nowa umowa generalna winna obowiązywać od dnia r.). IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złoŝą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 2. Oferta waŝna spełniać musi następujące warunki: a) Pisemna, pod rygorem niewaŝności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z rozdziałem XV niniejszej specyfikacji i złoŝona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca składający ofertę: a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, b) musi spełniać warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień, c) nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust Regulaminu udzielania zamówień, d) musi posiadać wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz być wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych,

4 Strona 4 z 24 e) musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122 z 2005 r., poz. 1028), f) musi prowadzić nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 3 lat. X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 2) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z rozdziałem IV ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3, b) aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) pozwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej, d) oświadczenie Wykonawcy o prowadzeniu działalności nieprzerwanie od co najmniej 3 lat, e) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, f) oferta zakładu ubezpieczeniowego. 2. Wymagane wyŝej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. 3. Dokumenty, o których mowa wyŝej winny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu (074) ) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3) JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami ze strony Zamawiającego, upowaŝnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień są: w sprawach formalnych Justyna Woźna Inspektor ds. Technicznych WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie w godz do 14 00, tel. (074) , w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Irena Augustynowicz Dyrektor ds. Finansowych WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie w godz do 14 00, tel. (074) XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Nie dotyczy. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5 Strona 5 z 24 XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. (wraz z załącznikami), w języku polskim. 3. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane S.I.W.Z. 4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upowaŝnienie osoby(ób) uprawnionej(ych)). 5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Ofertę naleŝy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, DzierŜoniów. Oferta przetargowa - Wybór brokera ubezpieczeniowego i ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie. ZADANIE... Nie otwierać przed dniem r. godz Na kopercie oprócz opisu jw. naleŝy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umoŝliwić zwrot oferty złoŝonej po terminie. 8. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. a) Zmiana złoŝonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złoŝenia kilku ZMIAN kopertę kaŝdej ZMIANY naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR.... b) Wycofanie złoŝonej oferty. Wycofanie oferty juŝ złoŝonej następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.6. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym nie później niŝ do godz w dniu r. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyŝej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie w dniu r. o godz Sala posiedzeń na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe. 6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich waŝność oraz zawartość merytoryczną. 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 8. Zamawiający zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej pod rygorem odrzucenia oferty.

6 Strona 6 z 24 XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: wysokość składki ubezpieczeniowej (bez kosztów dodatkowych klauzul) - 50%, maksymalna prowizja brokera - 10%, wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC brokera - 20%, okres działalności firmy brokerskiej - 20% dodatkowe klauzule 1 pkt. za najkorzystniejszą klauzulę 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyŝej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. 3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag moŝe osiągnąć oferta, wynosi: pkt. za CZĘŚĆ A, pkt. za CZĘŚĆ B. 4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad: KRYTERIUM wysokość składki ubezpieczeniowej: Wartość oferty najniŝszej (w zł. brutto) Pkt. = x 100 x waga 50% Wartość oferty badanej (w zł. brutto) KRYTERIUM - maksymalna prowizja brokera: NajniŜsza z maksymalnych prowizji brokera Pkt. = x 100 x waga 10% Maksymalna prowizja brokera oferty badanej KRYTERIUM - wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC brokera: Wysokość sumy gwarancyjnej oferty badanej (w zł brutto) Pkt. = x 100 x waga 20% Wysokość najwyŝszej sumy gwarancyjnej (w zł brutto) KRYTERIUM okres działalności firmy brokerskiej: Okres działalności firmy oferty badanej (w latach) Pkt. = x 100 x waga 20% NajdłuŜszy okres działalności firmy (w latach) 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. 6. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za waŝne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za niewaŝne nie ocenia się. XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7 Strona 7 z 24 XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa (wzór umowy Zał. Nr 4). 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Ustawy z dnia r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3. NiezaleŜnie od wypadków, o których mowa w ust.1, kaŝdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złoŝonego w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia liczony będzie od dnia, w którym wypowiedzenie zostało złoŝone. 4. Wykonawca moŝe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 5. W razie nienaleŝytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 6. Wynagrodzenie brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez zakład ubezpieczeniowy wybrany przez Zamawiającego w następstwie niniejszego postępowania. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu udzielania zamówień. 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, moŝna wnieść pisemny protest do Zarządu Spółki. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia protestu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący postanowień S.I.W.Z. moŝe być wniesiony nie później niŝ 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7. Wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą. 8. Decyzja Zarządu Spółki o rozstrzygnięciu protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani skardze. Data decyzji Zarządu w sprawie protestu jest datą rozstrzygnięcia protestu. XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza SIWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej. 2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców. 5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 6. Niniejszej specyfikacji nie moŝna udostępniać osobom trzecim. 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŝnienia postępowania na podstawie decyzji Zarządu bez podania przyczyn.

8 Strona 8 z 24 Sporządziła Komisja Przetargowa w składzie: 1/ Przewodniczący Irena Augustynowicz 2/ Sekretarz - Justyna Woźna 3/ Członek - Małgorzata Kowalska Maź DzierŜoniów dnia r. Specyfikację I.W.Z. zatwierdził: Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie

9 Strona 9 z 24 CZĘŚĆ A Załącznik nr 1 do Specyfikacji I.W.Z. Ubezpieczony : Okres ubezpieczenia: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A DzierŜoniów 12 miesięcy Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje uŝytkowane przez WiK Sp. z o.o., wszystkie lokalizacje w których znajduje się mienie naleŝące lub uŝytkowane przez WiK Sp. z o.o., w tym: - DzierŜoniów, - Bielawa, - Pieszyce, - Piława Górna, - Niemcza, - Jodłownik, - Ostroszowice, - Kamionki, - Lubachów. Zakres ochrony: - ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk wszystkich, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności UBEZPIECZENIE MIENIA NA BAZIE RYZYK WSZYSTKICH: Zakres ochrony: Ryzyka ogniowe zgodnie z OWU Ryzyka kradzieŝowe - kradzieŝ z włamaniem - rabunek, - dewastacja (w tym nie mająca związku z kradzieŝą) - kradzieŝ zwykła (zgodnie z klauzulą) Systemy ubezpieczenia: a) dla ryzyk ogniowych sumy stałe, brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie b) dla ryzyk kradzieŝowych pierwsze ryzyko, brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie Podstawa szacowania majątku: - środki obrotowe: cena nabycia netto / koszt wytworzenia - mienie pracownicze: wartość rzeczywista - pozostałe składniki mienia wartość księgowa brutto Przedmioty i sumy ubezpieczenia: Ryzyka ogniowe: - budynki ,27 PLN - maszyny, urządzenia ,29 PLN - środki obrotowe ,00 PLN - wyposaŝenie, składniki niskocenne ,00 PLN - mienie pracownicze ,00 PLN Limity kradzieŝowe: - maszyny, urządzenia ,00 PLN - środki obrotowe ,00 PLN - wyposaŝenie, składniki niskocenne ,00 PLN - mienie pracownicze ,00 PLN

10 Strona 10 z 24 Franszyza redukcyjna: - ryzyka ogniowe do 1.000,00 PLN - ryzyka kradzieŝowe do 500,00 PLN Szkodowość : szkody huraganowe, wypłata PLN Klauzule dodatkowe: Klauzula reprezentantów Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia Klauzula automatycznego doubezpieczenia Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia Klauzula LEEWAY a Klauzula kosztów transportu Klauzula kosztów pracy godzinach nadliczbowych Klauzula zwrotu składki Klauzula braku potrącania zuŝycia technicznego Klauzula wypowiedzenia Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Klauzula stempla Klauzula cesji Klauzula warunków i taryf Klauzula przepięć Klauzula formy faksowej Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie Klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy Klauzula kradzieŝy zwykłej Klauzula odpowiedzialności za elementy szklane (reklamy, znaki graficzne) Klauzula wyrównania kwot ubezpieczenie prewencyjne Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŝy Klauzula aktów terroryzmu Klauzula terminu dokonania oględzin Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula szkód powstałych wskutek działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Ubezpieczonego Klauzula dokonania naprawy lub oględzin Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody Klauzula odpowiedzialności Klauzula rzeczoznawców Klauzula poszukiwania zniszczeń Klauzula roszczeń regresowych Klauzula przypalenia i osmalenia Klauzula braku mediów Klauzula ubezpieczeń szkód estetycznych Klauzula dewastacji Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych i elementów stałych UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Zakres ochrony: Postawa szacowania majątku: wszystkie ryzyka w odniesieniu do elektroniki wartość księgowa brutto Przedmiot i sumy ubezpieczenia: - sprzęt elektroniczny stacjonarny ,89 PLN

11 Strona 11 z 24 - sprzęt elektroniczny przenośny ,75 PLN - nośniki danych i dane ,00 PLN - wzrost kosztów działalności ,00 PLN Franszyza redukcyjna: do 500,00 PLN Szkodowość w latach brak Klauzule dodatkowe: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieŝy Rozszerzenie dla sprzętu przenośnego Postanowienia szczególne dotyczące trzęsienia ziemi Klauzula reprezentantów Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia Klauzula automatycznego doubezpieczenia Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia Klauzula LEEWAY a Klauzula kosztów transportu Klauzula kosztów pracy godzinach nadliczbowych Klauzula zwrotu składki Klauzula wypowiedzenia Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Klauzula stempla Klauzula cesji Klauzula warunków i taryf Klauzula formy faksowej Klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy Klauzula kradzieŝy zwykłej Klauzula wyrównania kwot ubezpieczenie prewencyjne Klauzula terminu dokonania oględzin Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody Klauzula odpowiedzialności Klauzula rzeczoznawców Klauzula poszukiwania zniszczeń Klauzula roszczeń regresowych UBEZPIECZENIE OC PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: Prowadzona działalność: WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie zajmuje się dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków dla podmiotów na terenie DzierŜoniowa i okolic. Dodatkowo świadczone są usługi laboratoryjne w zakresie badania stanu fizykochemicznego i bakteriologicznego wody. Odpowiedzialność cywilna ogólna, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego) w stosunku do osób trzecich, rozumianych jako wszystkie osoby, które doznały szkody osobowej bądź rzeczowej w związku z prowadzoną przez ubezpieczającego działalnością i posiadanym mieniem z rozszerzeniem o: - OC z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania - OC najemcy nieruchomości - OC najemcy ruchomości - OC pracodawcy - OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - OC za szkody w środowisku - OC za szkody w obcych środkach transportu podczas załadunku i wyładunku

12 Strona 12 z 24 - OC za szkody wyrządzone środkami transportu, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji - OC za szkody wod.-kan. - OC produktu Suma gwarancyjna: ,00 PLN Franszyza: do 500 PLN Podlimity: - OC najemcy ruchomości ,00 PLN - OC pracodawcy ,00 PLN - OC za szkody w środowisku ,00 PLN - OC za szkody ładunkowe ,00 PLN - OC za szkody wod.-kan ,00 PLN - OC za pojazdy nie podlegające rejestracji ,00 PLN Informacje dodatkowe: - podstawowe symbole PKD 36.00Z, 37.00Z - rzeczywisty obrót w 2010 r ,00 PLN - planowany obrót w 2011 r ,00 PLN - liczba zatrudnionych pracowników 162 osoby - planowany fundusz płac ,00 PLN Szkodowość : zalanie działki rolnej, wypłata 500 PLN uszkodzenie koła pojazdu po najechaniu na studzienkę, roszczenie 150 PLN, poniŝej franszyzy zalanie działki rolnej w Bojanicach, szkoda poniŝej franszyzy zalanie upraw rzepaku, wypłata 860 PLN uszkodzenie pojazdu podczas koszenia trawy, szkoda poniŝej franszyzy zalanie warzyw na posesji w Piławie Dolnej, wypłata PLN zalania piwnicy w budynku mieszkalnym w DzierŜoniowie, wypłata PLN zalania upraw pszenicy, wypłata 380 PLN zalanie upraw rzepaku, wypłata 405 PLN zalania działki rolnej, wypłata 375 PLN zalanie domu jednorodzinnego, wypłata 178 PLN zniszczenie terenów zielonych podczas prac ziemnych, roszczenie 111 PLN, roszczenie poniŝej franszyzy zalanie pawilonu handlowego w DzierŜoniowie, brak informacji o wysokości odszkodowania uszkodzenie samochodu przez niedostateczne zabezpieczenie wykopu, brak informacji o wysokości odszkodowania zalanie terenów przydomowych w Piławie Dolnej, wypłata 245 PLN zalanie upraw pszenicy, szkoda poniŝej franszyzy zalanie terenów jednej z firm w Pieszycach, wypłata PLN zalanie piwnicy domu jednorodzinnego w Pieszycach, szkoda poniŝej franszyzy zalanie upraw pszenicy zimowej w Piskorzowie 87, szkoda poniŝej franszyzy zalanie upraw pszenicy zimowej w Piskorzowie 88, szkoda poniŝej franszyzy zalanie upraw rzepaku zimowego w DzierŜoniowie, szkoda poniŝej franszyzy zniszczenie terenów zielonych na posesji w Pieszycach, szkoda poniŝej franszyzy zniszczenie upraw pszenicy w Uciechowie, szkoda poniŝej franszyzy uszkodzenie pojazdu w wyniku wjechania w wyrwę w jezdni w DzierŜoniowie, wypłata poniŝej franszyzy Klauzule dodatkowe: Klauzula automatycznego pokrycia dla kaŝdej nowej lokalizacji Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej Klauzula kwitacji na bazie sumy gwarancyjnej Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula raŝącego niedbalstwa Klauzula franszyzy redukcyjnej

13 Strona 13 z 24 Klauzula reprezentantów Klauzula zwrotu składki Klauzula wypowiedzenia Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Klauzula stempla Klauzula formy faksowej Klauzula odpowiedzialności Klauzula roszczeń regresowych CZĘŚĆ B UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH: Zakres ubezpieczenia: Suma gwarancyjna zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z 2003 r. poz z późn. zm.) ustawowa Lista pojazdów zgodnie z Tabelą nr 1 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAśERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Suma ubezpieczenia: ,00 PLN Zakres ubezpieczenia: a) śmierć w wyniku NNW b) trwały uszczerbek w wyniku NNW Lista pojazdów: zgodnie z Tabelą nr 1 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO: Zakres ochrony Pełny obejmujący co najmniej: - uszkodzenie pojazdu wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu - uszkodzenie pojazdu wskutek działania osób trzecich, w tym równieŝ włamania - uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się lub zapadania się ziemi - uszkodzenia lub utrata pojazdu wskutek nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu - uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej - kradzieŝ pojazdu, jego części lub wyposaŝenia - uszkodzenie pojazdu lub jego wyposaŝenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia Lista pojazdów: zgodnie z Tabelą nr 1 Klauzule dodatkowe: Udział własny w szkodach zniesiony Odstąpienie od stosownych potrąceń amortyzacyjnych Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie Zakres terytorialny Europa

14 Strona 14 z 24 Aktualność ochrony ubezpieczeniowej Klauzula stempla bankowego Klauzula odstąpienia od oględzin przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Wypłaty z ubezpieczeń AC/OC/NNW: 2007 r. 445,00 zł 2008 r ,00 zł 2009 r. 800,00 zł 2010 r. 476,95 zł

15 Strona 15 z 24 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji I.W.Z. O F E R T A 1. Nazwa i adres Wykonawcy : Tel. NIP. REGON. 2. Przedmiot oferty: Wybór brokera ubezpieczeniowego i ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie 3. Oferta: CZĘŚĆ A: Zakład ubezpieczeniowy Wysokość składki ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk wszystkich, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (bez kosztów dodatkowych klauzul, łącznie z prowizją brokera) [zł] Maksymalna prowizja brokera [%] Wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC brokera [zł] Okres działalności firmy brokerskiej [lata] Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej dla ubezpieczenia mienia na bazie ryzyk wszystkich 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia 3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia 4. Klauzula automatycznego doubezpieczenia 5. Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie 6. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 7. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 8. Klauzula LEEWAY a TAK / NIE Wysokość składki [zł]

16 Strona 16 z Klauzula kosztów transportu 10. Klauzula kosztów pracy godzinach nadliczbowych 11. Klauzula zwrotu składki 12. Klauzula braku potrącania zuŝycia technicznego 13. Klauzula wypowiedzenia 14. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej 15. Klauzula stempla 16. Klauzula cesji 17. Klauzula warunków i taryf 18. Klauzula przepięć 19. Klauzula formy faksowej 20. Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie 21. Klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy 22. Klauzula kradzieŝy zwykłej 23. Klauzula odpowiedzialności za elementy 24. szklane (reklamy, znaki graficzne) Klauzula wyrównania kwot ubezpieczenie prewencyjne 25. Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŝy 26. Klauzula aktów terroryzmu 27. Klauzula terminu dokonania oględzin 28. Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula szkód powstałych wskutek 29. działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Ubezpieczonego 30. Klauzula dokonania naprawy lub oględzin 31. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 32. Klauzula odpowiedzialności 33. Klauzula rzeczoznawców 34. Klauzula poszukiwania zniszczeń 35. Klauzula roszczeń regresowych 36. Klauzula przypalenia i osmalenia 37. Klauzula braku mediów 38. Klauzula ubezpieczeń szkód estetycznych 39. Klauzula dewastacji 40. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych i elementów stałych Łączna wysokość składek dodatkowych: Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego TAK / NIE 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieŝy 2. Rozszerzenie dla sprzętu przenośnego 3. Postanowienia szczególne dotyczące trzęsienia ziemi 4. Klauzula reprezentantów 5. Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia 6. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia Wysokość składki [zł]

17 Strona 17 z Klauzula automatycznego doubezpieczenia 8. Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie 9. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 11. Klauzula LEEWAY a 12. Klauzula kosztów transportu 13. Klauzula kosztów pracy godzinach nadliczbowych 14. Klauzula zwrotu składki 15. Klauzula wypowiedzenia 16. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej 17. Klauzula stempla 18. Klauzula cesji 19. Klauzula warunków i taryf 20. Klauzula formy faksowej 21. Klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy 22. Klauzula kradzieŝy zwykłej 23. Klauzula wyrównania kwot ubezpieczenie prewencyjne 24. Klauzula terminu dokonania oględzin 25. Klauzula wypłaty zaliczki na poczet 26. odszkodowania Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 27. Klauzula odpowiedzialności 28. Klauzula rzeczoznawców 29. Klauzula poszukiwania zniszczeń 30. Klauzula roszczeń regresowych Łączna wysokość składek dodatkowych: Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TAK / NIE 1. Klauzula automatycznego pokrycia dla kaŝdej nowej lokalizacji 2. Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej 3. Klauzula kwitacji na bazie sumy gwarancyjnej 4. Klauzula kosztów dodatkowych 5. Klauzula raŝącego niedbalstwa 6. Klauzula franszyzy redukcyjnej 7. Klauzula reprezentantów 8. Klauzula zwrotu składki 9. Klauzula wypowiedzenia 10. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej 11. Klauzula stempla 12. Klauzula formy faksowej 13. Klauzula odpowiedzialności 14. Klauzula roszczeń regresowych Łączna wysokość składek dodatkowych: Wysokość składki [zł]

18 Strona 18 z 24 CZĘŚĆ B: Zakład ubezpieczeniowy Wysokość składki ubezpieczenie AC/OC/NNW pojazdów (bez kosztów dodatkowych klauzul, łącznie z prowizją brokera) [zł] Maksymalna prowizja brokera [%] Wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC brokera [zł] Okres działalności firmy brokerskiej [lata] Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej dla ubezpieczenia AC/OC/NNW pojazdów TAK / NIE 1. Udział własny w szkodach zniesiony 2. Odstąpienie od stosownych potrąceń amortyzacyjnych 3. Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie 4. Zakres terytorialny Europa 5. Aktualność ochrony ubezpieczeniowej 6. Klauzula stempla bankowego 7. Klauzula odstąpienia od oględzin przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Łączna wysokość składek dodatkowych: Wysokość składki [zł] 4. Wymagany termin realizacji zamówienia przez brokera: od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony. Część A: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przed upływem terminu waŝności obowiązującej polisy (nowa polisa winna obowiązywać od dnia r.). Część B: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przed upływem terminu waŝności obowiązującej umowy (nowa umowa generalna winna obowiązywać od dnia r.). 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeŝeń. 6. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w S.I.W.Z. 7. Wykonawca posiada / nie posiada * certyfikowany system zarządzania jakością i/lub * system zarządzania środowiskowego. 8. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niŝej wymienione dokumenty:

19 Strona 19 z (data, podpis) /upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy/ *niepotrzebne skreślić

20 Strona 20 z 24 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji I.W.Z. Oświadczenie w trybie ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą naleŝy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, DzierŜoniów. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy : Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, Ŝe: 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... (data, podpis) /upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy/

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniŝej 206.000 Euro) NA UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI prowadzonym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, 11-500 GiŜycko Tel./ fax. 87 428 23 35 www.gizycko.cos.pl Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo