Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie"

Transkrypt

1 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, DzierŜoniów tel. (074) do 04, fax. (074) NIP REGON Kapitał Zakładowy: ,00 zł. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie Luty 2011 r.

2 Strona 2 z 24 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, DzierŜoniów tel. centr. (074) do 04, fax. (074) Konto: BZ WBK S.A. O/DzierŜoniów NIP : ; REGON ; Kapitał zakładowy: ,00 zł. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław Fabryczna, KRS: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony. III. PODSTAWA PRAWNA: 1. Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą naleŝy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, DzierŜoniów zwany dalej w treści ogłoszenia Regulaminem udzielania zamówień. 2. Z treścią Regulaminu udzielania zamówień moŝna zapoznać się na stronie internetowej w folderze Przetargi. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zadania: Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór brokera ubezpieczeniowego, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową majątku wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ: - CZĘŚĆ A - ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk wszystkich, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (waŝność obowiązującej polisy do dnia r.), - CZĘŚĆ B - ubezpieczenie AC/OC/NNW pojazdów (waŝność obowiązującej umowy generalnej z ubezpieczycielem do dnia r., waŝność obowiązujących polis zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Usługi świadczone przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego obejmować będą: przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego konkursu ofert na ubezpieczenie majątku Zamawiającego i przedstawienie Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej na poszczególne składniki majątku (ubezpieczenie mienia, środków transportu), opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzących do wyboru ubezpieczyciela, w szczególności merytoryczna ocena ofert, świadczenie usług w zakresie planowania ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyk występujących w działalności Zamawiającego, analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z działalnością Zamawiającego, analiza aktualnych polis ubezpieczeniowych Zamawiającego, kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów ekspiracji polis, sprawdzenie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis, bieŝąca obsługa ubezpieczeń, w tym dokonywanie dodatkowych ubezpieczeń w czasie trwania umowy,

3 Strona 3 z 24 przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego pełnej procedury związanej z likwidacją szkód i roszczeniami odszkodowawczymi, doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego. Aby umoŝliwić przeprowadzenie konkursu ofert na ubezpieczenie majątku Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się na pisemny wniosek Wykonawcy udzielić mu pisemnego pełnomocnictwa do negocjowania warunków polis ubezpieczeniowych. V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część A: - ubezpieczenie mienia Zamawiającego mienia na bazie ryzyk wszystkich, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ) oraz obsługa brokerska w tym zakresie. Część B: - ubezpieczenie środków transportu Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz obsługa brokerska w tym zakresie. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na całość zadania (na wszystkie części) lub na którąkolwiek z części zamówienia. VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia przez brokera: od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony. Część A: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przed upływem terminu waŝności obowiązującej polisy (nowa polisa winna obowiązywać od dnia r.). Część B: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przed upływem terminu waŝności obowiązującej umowy (nowa umowa generalna winna obowiązywać od dnia r.). IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złoŝą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 2. Oferta waŝna spełniać musi następujące warunki: a) Pisemna, pod rygorem niewaŝności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z rozdziałem XV niniejszej specyfikacji i złoŝona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca składający ofertę: a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, b) musi spełniać warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień, c) nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust Regulaminu udzielania zamówień, d) musi posiadać wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz być wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych,

4 Strona 4 z 24 e) musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122 z 2005 r., poz. 1028), f) musi prowadzić nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 3 lat. X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 2) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z rozdziałem IV ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3, b) aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) pozwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej, d) oświadczenie Wykonawcy o prowadzeniu działalności nieprzerwanie od co najmniej 3 lat, e) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, f) oferta zakładu ubezpieczeniowego. 2. Wymagane wyŝej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. 3. Dokumenty, o których mowa wyŝej winny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu (074) ) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3) JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami ze strony Zamawiającego, upowaŝnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień są: w sprawach formalnych Justyna Woźna Inspektor ds. Technicznych WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie w godz do 14 00, tel. (074) , w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Irena Augustynowicz Dyrektor ds. Finansowych WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie w godz do 14 00, tel. (074) XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Nie dotyczy. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5 Strona 5 z 24 XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. (wraz z załącznikami), w języku polskim. 3. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane S.I.W.Z. 4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upowaŝnienie osoby(ób) uprawnionej(ych)). 5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Ofertę naleŝy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, DzierŜoniów. Oferta przetargowa - Wybór brokera ubezpieczeniowego i ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie. ZADANIE... Nie otwierać przed dniem r. godz Na kopercie oprócz opisu jw. naleŝy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umoŝliwić zwrot oferty złoŝonej po terminie. 8. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. a) Zmiana złoŝonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złoŝenia kilku ZMIAN kopertę kaŝdej ZMIANY naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR.... b) Wycofanie złoŝonej oferty. Wycofanie oferty juŝ złoŝonej następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.6. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym nie później niŝ do godz w dniu r. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyŝej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie w dniu r. o godz Sala posiedzeń na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe. 6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich waŝność oraz zawartość merytoryczną. 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 8. Zamawiający zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej pod rygorem odrzucenia oferty.

6 Strona 6 z 24 XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: wysokość składki ubezpieczeniowej (bez kosztów dodatkowych klauzul) - 50%, maksymalna prowizja brokera - 10%, wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC brokera - 20%, okres działalności firmy brokerskiej - 20% dodatkowe klauzule 1 pkt. za najkorzystniejszą klauzulę 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyŝej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. 3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag moŝe osiągnąć oferta, wynosi: pkt. za CZĘŚĆ A, pkt. za CZĘŚĆ B. 4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad: KRYTERIUM wysokość składki ubezpieczeniowej: Wartość oferty najniŝszej (w zł. brutto) Pkt. = x 100 x waga 50% Wartość oferty badanej (w zł. brutto) KRYTERIUM - maksymalna prowizja brokera: NajniŜsza z maksymalnych prowizji brokera Pkt. = x 100 x waga 10% Maksymalna prowizja brokera oferty badanej KRYTERIUM - wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC brokera: Wysokość sumy gwarancyjnej oferty badanej (w zł brutto) Pkt. = x 100 x waga 20% Wysokość najwyŝszej sumy gwarancyjnej (w zł brutto) KRYTERIUM okres działalności firmy brokerskiej: Okres działalności firmy oferty badanej (w latach) Pkt. = x 100 x waga 20% NajdłuŜszy okres działalności firmy (w latach) 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. 6. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za waŝne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za niewaŝne nie ocenia się. XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7 Strona 7 z 24 XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa (wzór umowy Zał. Nr 4). 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Ustawy z dnia r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3. NiezaleŜnie od wypadków, o których mowa w ust.1, kaŝdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złoŝonego w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia liczony będzie od dnia, w którym wypowiedzenie zostało złoŝone. 4. Wykonawca moŝe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 5. W razie nienaleŝytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 6. Wynagrodzenie brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez zakład ubezpieczeniowy wybrany przez Zamawiającego w następstwie niniejszego postępowania. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu udzielania zamówień. 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, moŝna wnieść pisemny protest do Zarządu Spółki. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia protestu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący postanowień S.I.W.Z. moŝe być wniesiony nie później niŝ 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7. Wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą. 8. Decyzja Zarządu Spółki o rozstrzygnięciu protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani skardze. Data decyzji Zarządu w sprawie protestu jest datą rozstrzygnięcia protestu. XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza SIWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej. 2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców. 5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 6. Niniejszej specyfikacji nie moŝna udostępniać osobom trzecim. 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŝnienia postępowania na podstawie decyzji Zarządu bez podania przyczyn.

8 Strona 8 z 24 Sporządziła Komisja Przetargowa w składzie: 1/ Przewodniczący Irena Augustynowicz 2/ Sekretarz - Justyna Woźna 3/ Członek - Małgorzata Kowalska Maź DzierŜoniów dnia r. Specyfikację I.W.Z. zatwierdził: Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie

9 Strona 9 z 24 CZĘŚĆ A Załącznik nr 1 do Specyfikacji I.W.Z. Ubezpieczony : Okres ubezpieczenia: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A DzierŜoniów 12 miesięcy Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje uŝytkowane przez WiK Sp. z o.o., wszystkie lokalizacje w których znajduje się mienie naleŝące lub uŝytkowane przez WiK Sp. z o.o., w tym: - DzierŜoniów, - Bielawa, - Pieszyce, - Piława Górna, - Niemcza, - Jodłownik, - Ostroszowice, - Kamionki, - Lubachów. Zakres ochrony: - ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk wszystkich, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności UBEZPIECZENIE MIENIA NA BAZIE RYZYK WSZYSTKICH: Zakres ochrony: Ryzyka ogniowe zgodnie z OWU Ryzyka kradzieŝowe - kradzieŝ z włamaniem - rabunek, - dewastacja (w tym nie mająca związku z kradzieŝą) - kradzieŝ zwykła (zgodnie z klauzulą) Systemy ubezpieczenia: a) dla ryzyk ogniowych sumy stałe, brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie b) dla ryzyk kradzieŝowych pierwsze ryzyko, brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie Podstawa szacowania majątku: - środki obrotowe: cena nabycia netto / koszt wytworzenia - mienie pracownicze: wartość rzeczywista - pozostałe składniki mienia wartość księgowa brutto Przedmioty i sumy ubezpieczenia: Ryzyka ogniowe: - budynki ,27 PLN - maszyny, urządzenia ,29 PLN - środki obrotowe ,00 PLN - wyposaŝenie, składniki niskocenne ,00 PLN - mienie pracownicze ,00 PLN Limity kradzieŝowe: - maszyny, urządzenia ,00 PLN - środki obrotowe ,00 PLN - wyposaŝenie, składniki niskocenne ,00 PLN - mienie pracownicze ,00 PLN

10 Strona 10 z 24 Franszyza redukcyjna: - ryzyka ogniowe do 1.000,00 PLN - ryzyka kradzieŝowe do 500,00 PLN Szkodowość : szkody huraganowe, wypłata PLN Klauzule dodatkowe: Klauzula reprezentantów Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia Klauzula automatycznego doubezpieczenia Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia Klauzula LEEWAY a Klauzula kosztów transportu Klauzula kosztów pracy godzinach nadliczbowych Klauzula zwrotu składki Klauzula braku potrącania zuŝycia technicznego Klauzula wypowiedzenia Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Klauzula stempla Klauzula cesji Klauzula warunków i taryf Klauzula przepięć Klauzula formy faksowej Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie Klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy Klauzula kradzieŝy zwykłej Klauzula odpowiedzialności za elementy szklane (reklamy, znaki graficzne) Klauzula wyrównania kwot ubezpieczenie prewencyjne Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŝy Klauzula aktów terroryzmu Klauzula terminu dokonania oględzin Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula szkód powstałych wskutek działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Ubezpieczonego Klauzula dokonania naprawy lub oględzin Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody Klauzula odpowiedzialności Klauzula rzeczoznawców Klauzula poszukiwania zniszczeń Klauzula roszczeń regresowych Klauzula przypalenia i osmalenia Klauzula braku mediów Klauzula ubezpieczeń szkód estetycznych Klauzula dewastacji Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych i elementów stałych UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Zakres ochrony: Postawa szacowania majątku: wszystkie ryzyka w odniesieniu do elektroniki wartość księgowa brutto Przedmiot i sumy ubezpieczenia: - sprzęt elektroniczny stacjonarny ,89 PLN

11 Strona 11 z 24 - sprzęt elektroniczny przenośny ,75 PLN - nośniki danych i dane ,00 PLN - wzrost kosztów działalności ,00 PLN Franszyza redukcyjna: do 500,00 PLN Szkodowość w latach brak Klauzule dodatkowe: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieŝy Rozszerzenie dla sprzętu przenośnego Postanowienia szczególne dotyczące trzęsienia ziemi Klauzula reprezentantów Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia Klauzula automatycznego doubezpieczenia Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia Klauzula LEEWAY a Klauzula kosztów transportu Klauzula kosztów pracy godzinach nadliczbowych Klauzula zwrotu składki Klauzula wypowiedzenia Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Klauzula stempla Klauzula cesji Klauzula warunków i taryf Klauzula formy faksowej Klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy Klauzula kradzieŝy zwykłej Klauzula wyrównania kwot ubezpieczenie prewencyjne Klauzula terminu dokonania oględzin Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody Klauzula odpowiedzialności Klauzula rzeczoznawców Klauzula poszukiwania zniszczeń Klauzula roszczeń regresowych UBEZPIECZENIE OC PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: Prowadzona działalność: WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie zajmuje się dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków dla podmiotów na terenie DzierŜoniowa i okolic. Dodatkowo świadczone są usługi laboratoryjne w zakresie badania stanu fizykochemicznego i bakteriologicznego wody. Odpowiedzialność cywilna ogólna, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego) w stosunku do osób trzecich, rozumianych jako wszystkie osoby, które doznały szkody osobowej bądź rzeczowej w związku z prowadzoną przez ubezpieczającego działalnością i posiadanym mieniem z rozszerzeniem o: - OC z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania - OC najemcy nieruchomości - OC najemcy ruchomości - OC pracodawcy - OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - OC za szkody w środowisku - OC za szkody w obcych środkach transportu podczas załadunku i wyładunku

12 Strona 12 z 24 - OC za szkody wyrządzone środkami transportu, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji - OC za szkody wod.-kan. - OC produktu Suma gwarancyjna: ,00 PLN Franszyza: do 500 PLN Podlimity: - OC najemcy ruchomości ,00 PLN - OC pracodawcy ,00 PLN - OC za szkody w środowisku ,00 PLN - OC za szkody ładunkowe ,00 PLN - OC za szkody wod.-kan ,00 PLN - OC za pojazdy nie podlegające rejestracji ,00 PLN Informacje dodatkowe: - podstawowe symbole PKD 36.00Z, 37.00Z - rzeczywisty obrót w 2010 r ,00 PLN - planowany obrót w 2011 r ,00 PLN - liczba zatrudnionych pracowników 162 osoby - planowany fundusz płac ,00 PLN Szkodowość : zalanie działki rolnej, wypłata 500 PLN uszkodzenie koła pojazdu po najechaniu na studzienkę, roszczenie 150 PLN, poniŝej franszyzy zalanie działki rolnej w Bojanicach, szkoda poniŝej franszyzy zalanie upraw rzepaku, wypłata 860 PLN uszkodzenie pojazdu podczas koszenia trawy, szkoda poniŝej franszyzy zalanie warzyw na posesji w Piławie Dolnej, wypłata PLN zalania piwnicy w budynku mieszkalnym w DzierŜoniowie, wypłata PLN zalania upraw pszenicy, wypłata 380 PLN zalanie upraw rzepaku, wypłata 405 PLN zalania działki rolnej, wypłata 375 PLN zalanie domu jednorodzinnego, wypłata 178 PLN zniszczenie terenów zielonych podczas prac ziemnych, roszczenie 111 PLN, roszczenie poniŝej franszyzy zalanie pawilonu handlowego w DzierŜoniowie, brak informacji o wysokości odszkodowania uszkodzenie samochodu przez niedostateczne zabezpieczenie wykopu, brak informacji o wysokości odszkodowania zalanie terenów przydomowych w Piławie Dolnej, wypłata 245 PLN zalanie upraw pszenicy, szkoda poniŝej franszyzy zalanie terenów jednej z firm w Pieszycach, wypłata PLN zalanie piwnicy domu jednorodzinnego w Pieszycach, szkoda poniŝej franszyzy zalanie upraw pszenicy zimowej w Piskorzowie 87, szkoda poniŝej franszyzy zalanie upraw pszenicy zimowej w Piskorzowie 88, szkoda poniŝej franszyzy zalanie upraw rzepaku zimowego w DzierŜoniowie, szkoda poniŝej franszyzy zniszczenie terenów zielonych na posesji w Pieszycach, szkoda poniŝej franszyzy zniszczenie upraw pszenicy w Uciechowie, szkoda poniŝej franszyzy uszkodzenie pojazdu w wyniku wjechania w wyrwę w jezdni w DzierŜoniowie, wypłata poniŝej franszyzy Klauzule dodatkowe: Klauzula automatycznego pokrycia dla kaŝdej nowej lokalizacji Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej Klauzula kwitacji na bazie sumy gwarancyjnej Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula raŝącego niedbalstwa Klauzula franszyzy redukcyjnej

13 Strona 13 z 24 Klauzula reprezentantów Klauzula zwrotu składki Klauzula wypowiedzenia Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Klauzula stempla Klauzula formy faksowej Klauzula odpowiedzialności Klauzula roszczeń regresowych CZĘŚĆ B UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH: Zakres ubezpieczenia: Suma gwarancyjna zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z 2003 r. poz z późn. zm.) ustawowa Lista pojazdów zgodnie z Tabelą nr 1 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAśERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Suma ubezpieczenia: ,00 PLN Zakres ubezpieczenia: a) śmierć w wyniku NNW b) trwały uszczerbek w wyniku NNW Lista pojazdów: zgodnie z Tabelą nr 1 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO: Zakres ochrony Pełny obejmujący co najmniej: - uszkodzenie pojazdu wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu - uszkodzenie pojazdu wskutek działania osób trzecich, w tym równieŝ włamania - uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się lub zapadania się ziemi - uszkodzenia lub utrata pojazdu wskutek nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu - uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej - kradzieŝ pojazdu, jego części lub wyposaŝenia - uszkodzenie pojazdu lub jego wyposaŝenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia Lista pojazdów: zgodnie z Tabelą nr 1 Klauzule dodatkowe: Udział własny w szkodach zniesiony Odstąpienie od stosownych potrąceń amortyzacyjnych Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie Zakres terytorialny Europa

14 Strona 14 z 24 Aktualność ochrony ubezpieczeniowej Klauzula stempla bankowego Klauzula odstąpienia od oględzin przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Wypłaty z ubezpieczeń AC/OC/NNW: 2007 r. 445,00 zł 2008 r ,00 zł 2009 r. 800,00 zł 2010 r. 476,95 zł

15 Strona 15 z 24 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji I.W.Z. O F E R T A 1. Nazwa i adres Wykonawcy : Tel. NIP. REGON. 2. Przedmiot oferty: Wybór brokera ubezpieczeniowego i ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie 3. Oferta: CZĘŚĆ A: Zakład ubezpieczeniowy Wysokość składki ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk wszystkich, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (bez kosztów dodatkowych klauzul, łącznie z prowizją brokera) [zł] Maksymalna prowizja brokera [%] Wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC brokera [zł] Okres działalności firmy brokerskiej [lata] Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej dla ubezpieczenia mienia na bazie ryzyk wszystkich 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia 3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia 4. Klauzula automatycznego doubezpieczenia 5. Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie 6. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 7. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 8. Klauzula LEEWAY a TAK / NIE Wysokość składki [zł]

16 Strona 16 z Klauzula kosztów transportu 10. Klauzula kosztów pracy godzinach nadliczbowych 11. Klauzula zwrotu składki 12. Klauzula braku potrącania zuŝycia technicznego 13. Klauzula wypowiedzenia 14. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej 15. Klauzula stempla 16. Klauzula cesji 17. Klauzula warunków i taryf 18. Klauzula przepięć 19. Klauzula formy faksowej 20. Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie 21. Klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy 22. Klauzula kradzieŝy zwykłej 23. Klauzula odpowiedzialności za elementy 24. szklane (reklamy, znaki graficzne) Klauzula wyrównania kwot ubezpieczenie prewencyjne 25. Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŝy 26. Klauzula aktów terroryzmu 27. Klauzula terminu dokonania oględzin 28. Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula szkód powstałych wskutek 29. działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Ubezpieczonego 30. Klauzula dokonania naprawy lub oględzin 31. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 32. Klauzula odpowiedzialności 33. Klauzula rzeczoznawców 34. Klauzula poszukiwania zniszczeń 35. Klauzula roszczeń regresowych 36. Klauzula przypalenia i osmalenia 37. Klauzula braku mediów 38. Klauzula ubezpieczeń szkód estetycznych 39. Klauzula dewastacji 40. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych i elementów stałych Łączna wysokość składek dodatkowych: Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego TAK / NIE 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieŝy 2. Rozszerzenie dla sprzętu przenośnego 3. Postanowienia szczególne dotyczące trzęsienia ziemi 4. Klauzula reprezentantów 5. Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia 6. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia Wysokość składki [zł]

17 Strona 17 z Klauzula automatycznego doubezpieczenia 8. Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie 9. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 11. Klauzula LEEWAY a 12. Klauzula kosztów transportu 13. Klauzula kosztów pracy godzinach nadliczbowych 14. Klauzula zwrotu składki 15. Klauzula wypowiedzenia 16. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej 17. Klauzula stempla 18. Klauzula cesji 19. Klauzula warunków i taryf 20. Klauzula formy faksowej 21. Klauzula przeniesienia mienia w obrębie firmy 22. Klauzula kradzieŝy zwykłej 23. Klauzula wyrównania kwot ubezpieczenie prewencyjne 24. Klauzula terminu dokonania oględzin 25. Klauzula wypłaty zaliczki na poczet 26. odszkodowania Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 27. Klauzula odpowiedzialności 28. Klauzula rzeczoznawców 29. Klauzula poszukiwania zniszczeń 30. Klauzula roszczeń regresowych Łączna wysokość składek dodatkowych: Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TAK / NIE 1. Klauzula automatycznego pokrycia dla kaŝdej nowej lokalizacji 2. Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej 3. Klauzula kwitacji na bazie sumy gwarancyjnej 4. Klauzula kosztów dodatkowych 5. Klauzula raŝącego niedbalstwa 6. Klauzula franszyzy redukcyjnej 7. Klauzula reprezentantów 8. Klauzula zwrotu składki 9. Klauzula wypowiedzenia 10. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej 11. Klauzula stempla 12. Klauzula formy faksowej 13. Klauzula odpowiedzialności 14. Klauzula roszczeń regresowych Łączna wysokość składek dodatkowych: Wysokość składki [zł]

18 Strona 18 z 24 CZĘŚĆ B: Zakład ubezpieczeniowy Wysokość składki ubezpieczenie AC/OC/NNW pojazdów (bez kosztów dodatkowych klauzul, łącznie z prowizją brokera) [zł] Maksymalna prowizja brokera [%] Wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC brokera [zł] Okres działalności firmy brokerskiej [lata] Lp. Rodzaj klauzuli dodatkowej dla ubezpieczenia AC/OC/NNW pojazdów TAK / NIE 1. Udział własny w szkodach zniesiony 2. Odstąpienie od stosownych potrąceń amortyzacyjnych 3. Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie 4. Zakres terytorialny Europa 5. Aktualność ochrony ubezpieczeniowej 6. Klauzula stempla bankowego 7. Klauzula odstąpienia od oględzin przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Łączna wysokość składek dodatkowych: Wysokość składki [zł] 4. Wymagany termin realizacji zamówienia przez brokera: od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony. Część A: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przed upływem terminu waŝności obowiązującej polisy (nowa polisa winna obowiązywać od dnia r.). Część B: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przed upływem terminu waŝności obowiązującej umowy (nowa umowa generalna winna obowiązywać od dnia r.). 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeŝeń. 6. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w S.I.W.Z. 7. Wykonawca posiada / nie posiada * certyfikowany system zarządzania jakością i/lub * system zarządzania środowiskowego. 8. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niŝej wymienione dokumenty:

19 Strona 19 z (data, podpis) /upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy/ *niepotrzebne skreślić

20 Strona 20 z 24 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji I.W.Z. Oświadczenie w trybie ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą naleŝy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, DzierŜoniów. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy : Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, Ŝe: 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... (data, podpis) /upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-50/2012 Dzierżoniów, dnia 04.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-25/12 DzierŜoniów, dnia 14.03.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : 44/08/2009 DzierŜoniów, dnia 19.08.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: 87/12/2010 DzierŜoniów, dnia 14.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów tel.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-72/14 Dzierżoniów, dnia 16.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-8/17 Dzierżoniów, dnia 23.01.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: 35/06/2010 DzierŜoniów, dnia 09.07.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów tel.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-67/11 DzierŜoniów, dnia 17.10.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-58/2015 Dzierżoniów, dnia 09.09.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: 51/09/2010 DzierŜoniów, dnia 14.09.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów tel.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-27/15 Dzierżoniów, dnia 09.04.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-60/11 DzierŜoniów, dnia 20.09.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-63/15 Dzierżoniów, dnia 29.09.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-86/15 Dzierżoniów, dnia 25.11.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-75/12 Dzierżoniów, dnia 20.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-58/16 Dzierżoniów, dnia 11.10.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-80/12 Dzierżoniów, dnia 19.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DzierŜoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-74/13 Dzierżoniów, dnia 17.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-54/15 Dzierżoniów, dnia 19.08.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-69/2013 Dzierżoniów, dnia 10.12.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-99/2012 Dzierżoniów, dnia 10.12.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-33/15 Dzierżoniów, dnia 29.04.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-69/14 Dzierżoniów, dnia 15.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie w roku 2014 pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Przeprowadzenie w roku 2014 pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr sprawy: TT-15.1-31/14 Dzierżoniów, dnia 29.04.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA BIALSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD-KAN SP. Z O.O. SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: TT-15.1-71/2015 Dzierżoniów, dnia 22.10.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Nr sprawy: TT-15.1-71/2015 Dzierżoniów, dnia 22.10.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-71/2015 Dzierżoniów, dnia 22.10.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-20-73, 832-20-74, fax (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WODOCIAGI SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O UL. E. ORZESZKOWEJ 1 76-200 SŁUPSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych ( Nr sprawy: PZP- 583/DE/2009) Zatwierdzam: Słupsk, dnia 03.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cena netto:.zł. Podatek VAT % (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).zł. Cena brutto: zł. Słownie:

Cena netto:.zł. Podatek VAT % (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).zł. Cena brutto: zł. Słownie: DzierŜoniów, dnia 14.04.2010 r. L.dz. TT/831/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w DzierŜoniowie zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na zadanie pn. Dostawa kserokopiarki cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DPS.III/K-g/1436/2010 Tyszowce, dnia 29 października 2010rr. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków 1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Wielka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa NIP: 543-11-81-345 Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Załącznik nr 6 W dniu.. 2009 roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy - Pana Tadeusza Pawłowskiego przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: Rabka-Zdrój, 2012-01-30 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA dotycząca przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo