2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Odpowiedź: Tak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Odpowiedź: Tak"

Transkrypt

1 Gryfino, dnia 22 kwietnia 2011 r. SEO Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 21 kwietnia 2011 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęła prośba o dostarczenie następujących informacji: 1. Prosimy o aktualizację szkodowości oraz prosimy o informację (wyjaśnienie) na temat rezerw w ryzyku odpowiedzialności cywilnej. Wysokość wypłaconych odszkodowań bez zmian. Rezerwy: szkody w mieniu: 2 szkody w toku (zalanie, elektronika), rezerwa zł szkody w OC: 2 szkody w toku (OC dróg) rezerwa zł (uszkodzenie ciała - poszkodowana wpadła w wyrwę na przejściu dla pieszych) (uszkodzenie ciała -poszkodowana przewróciła się na oblodzonej i zaśnieżonej drodze) CW laguna w OC; 2 szkody w toku, rezerwa 500 zł (uszkodzenie kolana w wyniku poślizgnięcia), rezerwa 500 zł (uszkodzenie ciała w wyniku poślizgnięcia odwołanie). 2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Tak 3. Prosimy o zgodę na skrócenie okresu ubezpieczenia do 12-stu miesięcy. 4. Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia przed końcem każdego okresu rozliczenia.

2 5. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o możliwość zmiany obligatoryjnych klauzul AB 06 oraz AB 08 na klauzule fakultatywne. 6. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej w wyniku szkód dla dróg, dla których proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł oraz dla władztwa publicznego i czystych strat finansowych prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 3.000,00 zł. 7. Wnioskujemy o wyłączenie w ryzyku odpowiedzialności cywilnej z tytułu błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania (art Kodeksu cywilnego) oraz wyłączenie czystych strat finansowych. 8. Prosimy o zmianę zapisu klauzuli dotyczącego w zakresie szkód wynikłych z tytułu zarządzania drogami w zamian proponujemy klauzulę nr 63 o następującej treści: Klauzula Nr 63 Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, ubezpieczający obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Ubezpieczający nie odpowiada za: 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu, 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 2

3 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1. niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 2. prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 3. usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 4. stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 9. Prosimy o podanie obrotu z produktów za ostatni roku obrachunkowy? Zamawiający nie posiada takich danych. 10. Prosimy o modyfikacje zapisu - szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu, w tym szkody, za które odpowiedzialność ponoszą opiekunowie (instruktorzy, osoby prowadzące zajęcia w ramach Gryfińskiego Domu Kultury) zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, powstałe zarówno w kraju jak i podczas wyjazdów zagranicznych ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Na zapis, iż zrzeczenie się regresu dotyczy tylko szkód za które odpowiedzialność cywilną ponoszą pracownicy na podstawie umowy cywilno prawnej, do pozostały prosimy o prawo do regresu. 11. Postanowienia ogólne Prosimy o informację o jakie inwestycje chodzi? Co jest przewidywane pod nowe jednostki? Zapis pkt. 7 i 8 nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie. 3

4 Zamawiający w SIWZ nie podał żadnego mienia w trakcie rozliczania inwestycji do ubezpieczenia, ponieważ na chwilę obecną nie występuje konieczność ubezpieczenia takiego mienia. Jednakże Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia sytuacji, w której różnego rodzaju inwestycje zostaną odebrane od wykonawcy, a ze względów proceduralnych ich przyjęcie do ewidencji księgowych (np. ewidencji środków trwałych) będzie się przedłużać. Rodzaj i wartość takich inwestycji na chwilę obecną jest trudna do określenia. Zamawiający poda informację o rodzaju i wartości mienia w trakcie rozliczania inwestycji gdy zaistnieje konieczność ubezpieczenia takiego mienia. W chwili obecnej nie planuje się nowych jednostek, jednakże z uwagi na 3 letni okres ubezpieczenia Zamawiający nie może wykluczyć pojawienia się nowych jednostek w przyszłości. Zamawiający potwierdza, że zapis pkt 7) i 8) Postanowień ogólnych do wszystkich ubezpieczeń nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 12. Czy w przypadku załączenia do oferty kserokopii pełnomocnictw poświadczonych pieczątką za zgodność z oryginałem fakt ten nie spowoduje odrzucenia oferty w powodów formalnych? W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność ). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 13. Jaki jest planowany obrót na kolejny rok oraz jaki jest obrót za ostatni rok obrachunkowy? Gmina Gryfino jest jednostką samorządu terytorialnego, nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z powyższym w przedmiocie działania i sprawozdawczości Gminy Gryfino nie występuje pojęcie obrót. Możliwe jest natomiast przedstawienie wykonania dochodów i wydatków za ostatni rok obrachunkowy (2010) oraz planu dochodów i wydatków w roku kolejnym (2011). Poniżej stosowna tabela. 4

5 Rok Dochody Wydatki 2010 wykonanie na ,32 zł ,67 zł 2011 plan na ,00 zł ,00 zł 14. Odnośnie rozszerzenie zakresu o OC pracodawcy prosimy o informację: Czy i z jaką częstotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez niego metody, W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ocena ryzyka zawodowego została przeprowadzona w maju 2003 r., wg skali trójstopniowej. W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie kolejnej oceny. Które grupy pracowników narażone są na ryzyko, ustalenie/zdefiniowanie samego ryzyka, czy istnieje?, na czym polega? W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie specyfika wykonywanych zadań nie stwarza dużych zagrożeń bezpieczeństwa, a poziom zidentyfikowanego ryzyka został oceniony jako mały i przedstawia się następująco: - stres, przemęczenie, syndrom chronicznego zmęczenia - burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik, naczelnicy i kierownicy wewnętrznych komórek organizacyjnych. - uszkodzenie układu mięśniowo - szkieletowego, pogorszenie ostrości wzroku, upadek - uderzenie na skutek potknięcia bądź pośliźnięcia, porażenie prądem, skaleczenia - zakucia, uderzenia przez ruchome elementy - wszyscy pracownicy. - uczulenia, alergie, podrażnienie skóry, upadek z wysokości - sprzątaczki. - przeziębienie- przegrzanie, pogryzienie przez psy, pobicie- uderzenie - gońcowie, strażnicy miejscy. - wypadek, kolizja drogowa- kierowcy, strażnicy miejscy. Czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji? Tak. Czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach Tak. Czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna?, 5

6 Tak. 15. Odnośnie rozszerzenie zakresu o OC organizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych (nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu), z włączeniem szkód powstałych w wyniku przeprowadzania pokazów sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych, prosimy o informację: kto przeprowadza pokaz sztucznych ogni. Czy są to pracownicy Ubezpieczonego czy też pokaż jest przeprowadzany przez podwykonawców, czy osoba przeprowadzająca pokaz sztucznych ogni posiada odpowiednie zezwolenia, uprawnienia, jak zabezpieczony jest teren pokazu sztucznych ogni, jakie jest otoczenie terenu, na którym odbywa się pokaz sztucznych ogni. Pokaz sztucznych ogni odbywa się raz w roku na Sylwestra przez wynajętą firmę zewnętrza, która posiada odpowiednie zezwolenia, atesty. Podwykonawca pokazu sztucznych ogni organizuje i zabezpiecza teren. 16. Odnośnie rozszerzenie zakresu o OC wyrządzone w mieniu osób trzecich prosimy o informację: miejsce przechowywania mienia (teren zamknięty, ogrodzony, oświetlony), zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich sposób sprawowania ochrony (pracownik własny, agencja ochrony, monitoring itp.). Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji na temat całego mienia osób trzecich, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy; leasingu lub innej podobnej umowy. Pośród takiego mienia jest: lokale. m.in. filie biblioteczne, kaplica świetlica, OSiR mienie dzierżawione zgodnie z zapisami na stronie 25 SIWZ, (opis przedmiotu zamówienia w część I zamówienia, część B Rodzaje ubezpieczeń pkt 2, lit. J ppkt.5), GDK sprzęt nagłośnieniowy. Zamawiający oczekuje objęcia ochroną szkód w ramach OC najemcy również w odniesieniu do mienia, które pojawi się w okresie ubezpieczenia. 17. określić miejsce przechowania mienia, określić zabezpieczenie mienia, określić czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego, określić czy w ramach świadczonych usług są również usługi przechowywania mienia w określonej temperaturze, co może pociągnąć za sobą ryzyko rozmrożenia (chłodnie) Zamawiający nie jest wstanie podać w krótkim czasie bardziej szczegółowych informacji niż zamieszczone w SIWZ w odniesieniu do szatni. W odniesieniu do mienia 6

7 przechowywanego w CW Laguna mienie objęte jest ubezpieczeniem majątkowym zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie świadczy usługi przechowywania mienia w określonej temperaturze. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 18. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie ryzyka zalania wskutek nieszczelnych dachów, stolarki okiennej i drzwi z ochrony? Nie. 19. Prosimy o dodatkowe informacje, co do pustostanów zgłoszonych do ubezpieczenia: a) Jakie jest przeznaczenie tych obiektów? b) Czy są na terenie ogrodzonym, dozorowanym? c) Jakie posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe? d) Czy obiekt jest przeznaczony do rozbiórki, jaki jest stan techniczny obiektów, jakie posiada media, czy są odłączone? Część obiektów przeznaczonych jest do rozbiórki, część przeznaczona jest do dzierżawy / najmu. Obiekty nie są dozorowane, nie są ogrodzone, próby zabezpieczenia obiektów poprzez ich zamknięcie nie przynoszą pożądanego skutku. Obiekty nie posiadają zabezpieczeń ppoż. Stan techniczny pustostanów jest zły duży stopień zniszczeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków spowodowany długotrwałym ich użytkowaniem, jak również dewastacją / kradzieżą technicznego wyposażenia wnętrz. Poza obiektem będącym przedmiotem najmu - pawilonu nr 5 i obiektów technicznych / węzła cieplnego i rozdzielni elektrycznej/ obiekty nie posiadają żadnych mediów są odcięte. Zamawiający dopuszcza ograniczenie ochrony w odniesieniu do pustostanów do ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 20. Czy Zamawiający dopuszcza: wypłatę odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej w przypadku nie przystąpienia do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy mienia? ograniczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku do wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza powyższe w przypadku, gdy uszkodzone mienie nie będzie remontowane lub odtwarzane. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w ramach sumy ubezpieczenia dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku do wysokości nie więcej niż ,00 zł dla wszystkich szkód w okresie ubezpieczenia. 7

8 21. Czy w przypadku załączenia do oferty kserokopii pełnomocnictw poświadczonych pieczątką za zgodność z oryginałem fakt ten nie spowoduje odrzucenia oferty w powodów formalnych? Patrz pyt Czy zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania wg wartości rzeczywistej (z potrąceniem stopnia technicznego zużycia, w przypadku gdy uszkodzone mienie nie będzie remontowane lub odtwarzane? Zamawiający dopuszcza powyższe. 23. W związku z wymogiem ubezpieczenia kradzieży zwykłej, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej definicji?: 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Dla potrzeb niniejszych OWU kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. 2. Franszyzę redukcyjną określa się w polisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przytoczonej definicji kradzieży zwykłej, z zastrzeżeniem, iż franszyza redukcyjna jest zgodna z zapisami SIWZ. 24. Jaki jest średni okres magazynowania sprzętu elektronicznego nie zainstalowanego? 2 miesiące. 25. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 26. Czy zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania wg wartości rynkowej w przypadku gdy sprzęt elektroniczny nie będzie wymieniany? Zamawiający dopuszcza powyższe. 27. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, w sytuacji gdy przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki czy zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczęcia likwidacji w ciągu 2 dni roboczych? 8

9 Zamawiający dopuszcza powyższe. 28. Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń Ochroną ubezpieczeniową objęte będzie mienie w trakcie rozliczania inwestycji jakiego rodzaju inwestycje? Jaka jest ich średnioroczna wartość? Zamawiający w SIWZ nie podał żadnego mienia w trakcie rozliczania inwestycji do ubezpieczenia, ponieważ na chwilę obecną nie występuje konieczność ubezpieczenia takiego mienia. Jednakże Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia sytuacji, w której różnego rodzaju inwestycje zostaną odebrane od wykonawcy a ze względów proceduralnych ich przyjęcie do ewidencji księgowych ( np. ewidencji środków trwałych) będzie się przedłużać. Rodzaj i wartość takich inwestycji na chwilę obecną jest trudna do określenia. Zamawiający poda informacje o rodzaju i wartości mienia w trakcie rozliczania inwestycji gdy zaistnieje konieczność ubezpieczenia takiego mienia. 29. W klauzuli automatycznego pokrycia AB01 ujęto limit 20%. Jaka jest średnioroczna wartość mienia przyjętego na podstawie niniejszej klauzuli? Zamawiający podaje przybliżone kwoty mienia przyjętego na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia AB01. Rok ubezpieczenia 2006/2007 ok zł Rok ubezpieczenia 2007/2008 ok zł Rok ubezpieczenia 2008/2009 ok zł Rok ubezpieczenia 2009/2010 ok zł Rok bieżący zł 30. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zamawiający nie wyrażą zgodny na powyższe. 31. Ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie objęte będzie mienie w trakcie drobnych (tj. nie wymagających pozwolenia na budowę) remontów, napraw, modernizacji, bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu wartości tych prac? Jeśli tak to w jakiej wysokości limit będzie akceptowany? Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną mienia podanego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów również w przypadkach, gdyby szkoda powstała przy okazji dokonywania na tym mieniu drobnych napraw, remontów, modernizacji. Ochroną objęte ma być ubezpieczone mienie do wysokości sum ubezpieczenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Nie jest intencją przytoczonego zapisu obejmowanie ochroną mienia wbudowywanego, montowanego 9

10 (koszt materiałów) i robocizny. Zamawiający nie ewidencjonuje prowadzonych drobnych prac, często konieczność ich przeprowadzenia pojawia się na bieżąco w trakcie eksploatacji danego mienia. 32. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia : prac ziemnych - jakiego rodzaju prace ziemne są planowane w okresie trwania umowy ubezpieczenia? Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla takich szkód? Jeśli tak to w jakiej wysokości limit będzie akceptowany? robót budowlano-montażowych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę jakiego rodzaju prace budowlano-montażowe są planowane w okresie trwania umowy ubezpieczenia? Zamawiający planuje różnego rodzaju prace budowlano-montażowe remonty, przebudowy, montaże, wykonywanie przyłączy (w zakresie prac ziemnych) wszystkie prace prowadzone są przez firmy zewnętrzne, od których wymagane są ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i ubezpieczenia prowadzonych robót od zdarzeń losowych. Intencją Zamawiającego jest zapewnienie Gminie ochrony w przypadku gdyby z jakiś względów ewentualnie powstała szkoda nie mogła być naprawiona z polisy zawartej przez wykonawcę (chodzi w szczególności o przypadki niewielkich robót nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych). Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia limit odpowiedzialności na szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac ziemnych mniejszego niż określony w SIWZ. 33. Czy Zamawiający dopuszcza: a) wyłączenie ryzyka kradzieży zwykłej z zakresu ochrony? b) jeden łączny limit na kradzież zwykłą na wszystkie placówki w wysokości nie więcej niż PLN c) klauzulę poniższej treści: KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH* Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczający obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż zł. a) b) 10

11 c) 34. Czy Zamawiający wyraża zgodę na: a) wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji do obsługi danego rodzaju sprzętu elektronicznego, b) wyłączenie huraganu z ryzyk objętych ochroną, c) dopuszczenie wypłaty odszkodowania dla sprzętu z okresem eksploatacji powyżej 5 lat w wartości rzeczywistej, d) wypłatę odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej w przypadku nie przystąpienia do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy ubezpieczonego sprzętu. a) b) c) d) Zamawiający dopuszcza powyższe. 35. Czy Zamawiający potwierdza, iż zapis W przypadku płatności ratalnej ubezpieczyciel nie będzie wymagał zapłaty pozostałych rat składki w razie wystąpienia szkody dotyczy wyłącznie rat jeszcze niewymagalnych? Zamawiający potwierdza powyższe. 36. Czy Zamawiający akceptuje treść klauzul do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT-Information Technology) Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, 11

12 b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o przytoczonej treści. Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych). Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. - W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł nie więcej niż zł. - dla kradzieży poza miejscem ubezpieczenia udział 15% szkody nie mniej niż 300 zł nie więcej niż zł. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli odnośnie sprzętu przenośnego o treści poniższej lub innej nie mniej korzystnej dla Zamawiającego: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 12

13 W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy (jeśli taki występuje), - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny ustalony w polisie (zgodnie z postanowieniami SWIZ). Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniem producenta opakowania lub jego braku. Klauzula Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: - w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, - w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, - wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści. Czy Zamawiający akceptuje klauzulę nr 16 w zamian za klauzulę AB 03, poniżej treść: KLAUZULA Nr 16 KLAUZULA REPREZENTANTÓW Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: 13

14 1) w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora, jego zastępców; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu, prokurentów; 3) w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych komplementariuszy, prokurentów; 4) w spółkach jawnych wspólników, prokurentów; 5) w spółkach partnerskich partnerów, członków zarządu, prokurentów; 6) w spółkach cywilnych wspólników; 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia. Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej klauzuli. Czy Zamawiający akceptuje klauzulę nr 14 w zamian za klauzulę AB 01, poniżej treść: KLAUZULA Nr 14 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości kwoty zł 14

15 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej klauzuli. 37. czy Gmina Gryfino ma zawarte umowy na stałe utrzymanie jezdni, chodników, placów i innych terenów będących w jej zarządzie? Jeśli tak, to czy na mocy zawartych umów roszczenia wpływające ze strony osób trzecich, które poniosły szkody w związku z niewłaściwym utrzymaniem terenu, na którym doszło do zdarzenia wywołującego szkodę (np. upadek, poślizgnięcie) są przekierowywane do wykonawcy, odpowiadającego za utrzymanie danego terenu? Tak. 38. czy Zamawiający dokona wyłączenia, z zakresu ubezpieczenia OC, szkód wyrządzonych przez małe jednostki pływające, takie jak kajaki, łodzie itp. pływające na terenie przystani żeglarskiej, po Odrze i Regalicy - i czy dopuszcza możliwość fakultatywnego przedstawienia oferty w tym zakresie? Nie. 39. wnosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w szkodach powodziowych na poziomie 10% wartości szkody nie mniej niż zł w odniesieniu do jednego zdarzenia 40. wnosimy o wprowadzenie dodatkowego sublimitu na jeden wypadek na szkody wyrządzone w mieniu pracowników w wysokości zł. (OC pkt.10) 41. w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wnosimy o ustanowienie podlimitu w wysokości zł na jedno zdarzenie dla pustostanów oraz mienia czasowo wyłączonego z eksploatacji. 15

16 42. dot. ubezpieczeń komunikacyjnych: Prosimy wprowadzenie do Umowy następującego zapisu: Ubezpieczający warunkuje niezmienność stawek w ubezpieczeniu AC oraz OC przebiegiem ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy. Ubezpieczający dokona sprawdzenia przebiegu ubezpieczenia w stanie na koniec dziesiątego miesiąca obowiązywania umowy generalnej i w każdą rocznicę tej daty, biorąc pod uwagę okres od początku obowiązywania tejże umowy. W przypadku, gdy współczynnik szkodowości brutto (WSB) nie przekroczy: a) w ryzyku OC 70%, b) w ryzyku AC 60%, dotychczasowe warunki nie ulegają zmianie, pod warunkiem nie zmiennego zakresu ubezpieczenia. WSB AC WSB OC 1,10* WO + 1,20* RSzkN RU = ( SP RS ) 1,10* WO + 1,80* RSzkN RU = ( SP RS ) SP składka przypisana w okresie analizy RS rezerwa składki (wysokość składki przypadająca na okres niewykorzystany) 1,10 współczynnik określający bezpośrednie koszty likwidacji WO wysokość odszkodowań wypłaconych 1,20 / 1,80 współczynnik określający wysokość udziału rezerw IBNR i kosztów likwidacji od IBNR w rezerwie na szkody zgłoszone oraz regresy oczekiwane od rezerwy na szkody zgłoszone RSzkN rezerwa na szkody zgłoszone a niewypłacone RU regresy uzyskane W przypadku przekroczenia ww. wartości, Ubezpieczający w kolejnym 12-miesięcznym okresie, zastosuje warunki finansowe (stawki i składki) powiększone zgodnie z poniższym wyrażeniem. Przedział WSB Wysokość zniżki na kolejny 12 miesięczny okres AC OC 60%-70% 17% 0% 70%-80% 33% 14% 80%-100% 67% 43% 100%-120% 100% 71% 120%-150% 150% 114% 150%-200% 233% 186% Pow. 200% 400% 329% 16

17 Odrzucenie przez klienta warunków finansowych na kolejny 12-to miesięczny okres ubezpieczenia jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z końcem 12-to miesięcznego okresu rozliczeniowego, po którym Ubezpieczający te warunki zaproponowała. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanego zapisu. 43. dot. ubezpieczeń majątkowych i ryzyka NNW strażaków: Prosimy wprowadzenie do Umowy następującej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z powodu wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. 44. Dot. ubezpieczeń komunikacyjnych: Prosimy o wykreślenie ryzyka w zakresie AC: wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu W odniesieniu do kl. AB23 - w przypadku kradzieży należy zgłosić szkodę bezzwłocznie wykreślenie zapisu: nie później niż w ciągu 5 dni prosimy o potwierdzenie powyższej modyfikacji. Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający dopuszcza ograniczenie terminu na zgłoszenie szkód w przypadku kradzieży do 3 dni roboczych. Zamawiający zaznacza, iż ogólne warunki ubezpieczenia ubezpieczycieli przeważnie wymagają w przypadku kradzieży pojazdu niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Policji. 45. Czy zawarte w SIWZ na stronie 22 rozszerzenie Odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone przez małe jednostki pojazdy pływające, takie jak kajaki, łodzie itp. pływające na terenie przystani żeglarskiej, po Odrze i Regalicy, wypożyczane osobom trzecim ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia (delikt) czy też jest ubezpieczeniem z grupy 12 działu II? Rozszerzenie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia (delikt). 17

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Wodzierady, 20.10.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Wodzierady Zamawiający informuje, że do

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk),

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (stanowiący Program Ubezpieczeniowy) /dalej OPZ WZU lub Program Ubezpieczeniowy/ 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe

Bardziej szczegółowo