UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ"

Transkrypt

1 UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ sporządzona w Gdańsku, w dniu roku pomiędzy: 1. Współwłaścicielami Nieruchomości Gruntowej - działki gruntu, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KW GD1G/ /0, GD1G/ /2, zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającymi, a 2., zwaną/ym/ dalej Zarządcą reprezentowaną przez: - posiadającą /ym/ licencję zawodową nr. (Załacznik nr 1) o treści następującej: 1 Przedmiot umowy 1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający powierzają Zarządcy zarządzanie nieruchomością położoną w Gdańsku, składającą się z działek gruntu nr: 139/39, 139/18, 139/51, 139/55, 100/30, 100/55, 100/143, 100/19, 100/158, 100/159, 100/160, 100/161, objętych aktualnie księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr GD1G/ /0 stanowiącą drogi i tereny zielone; oraz działek gruntu nr: 139/78, 139/89, 139/94, 139/101, 139/113, 100/169, 100/171, objętych aktualnie księgą wieczystą nr GD1G/ /2 stanowiącą tereny rekreacyjne, drogi i tereny zielone, zwane dalej Nieruchomością, zaś Zarządca przyjmuje powierzone mu obowiązki. 2. Szczegółowy przedmiot Umowy w zakresie zwykłego zarządu Nieruchomością (zwanego dalej Zarządem) został określony w Załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 3. Zarządca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem umowy z najwyższą starannością, w sposób zapewniający wykonanie powierzonych Zarządcy czynności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wskazówek Zamawiających oraz ustalonych zwyczajów, dbając o dobre imię Zamawiających. 4. W zakresie spraw określonych w Załączniku nr 2, Zarządca działając na rzecz Zamawiających, występuje w ich imieniu wobec organów administracji publicznej, instytucji oraz innych osób. 5. Zarządca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej(oc) za szkody, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy. Polisa OC stanowi Załącznik nr Osobami upoważnionymi przez Zarządcę do utrzymywania bieżących kontaktów roboczych z Zamawiającymi są: (imię, nazwisko i nr tel)... Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany tych osób, co nie spowoduje zmiany postanowień niniejszej umowy. Zarządca o dokonanej zmianie niezwłocznie poinformuje Zamawiających. 7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiających do utrzymywania bieżących kontaktów roboczych z Zarządcą (tzw. Rada Osiedla) są: -. 1

2 Poza w/w osobami, członkiem Rady Osiedla może zostać każdy z Zamawiających, kto nie ma zaległych zobowiązań wobec Zarządcy przekraczających okres 2 miesięcy oraz uzyska pisemną zgodę na zostanie członkiem Rady przynajmniej (połowy?)zamawiających. 8. Zarządca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Radą Osiedla oraz do regularnych spotkań z jej członkami w uzgodnionych terminach i miejscu, nie rzadziej niż raz na pół roku. Protokoły z tych spotkań zawierające zalecenia dla Zarządcy na kolejny okres i planowane terminy ich realizacji, podpisane przez obie strony będą udostępniane Zamawiającym za pośrednictwem Internetowej Tablicy Informacyjnej, o której mowa w Załączniku nr 2 i będą stanowiły podstawę oceny przez Radę Osiedla skuteczności działań Zarządcy na każdym kolejnym spotkaniu. 2 Wynagrodzenie Zarządcy i rozliczenia 1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonywania niniejszej umowy w zakresie podanym w 1 niniejszej umowy, Zarządca otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości. Na dzień sporządzenia niniejszej umowy usługa zarządzania zwolniona jest z podatku VAT. 2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu, zostanie podzielone proporcjonalnie do udziałów poszczególnych Zamawiających w Nieruchomości. Udziały te wraz ze spisem wszystkich Zamawiających zostały podane w Załączniku nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 3. Wynagrodzenie Zarządcy nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem czynności określonych w Załączniku nr 2, w pkt. I.1-3, a także kosztów dostarczania energii elektrycznej na potrzeby Nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, materiałów, części zamiennych w związku z usuwaniem awarii bądź dokonywaniem napraw oraz kosztów prowadzenia rachunku bankowego. 4. Zarządca założy w imieniu i na rzecz Zamawiających subkonto na rachunku bankowym Zarządcy dla prowadzenia rozliczeń związanych z Nieruchomością, z którego będą zaspokajane wszelkie zobowiązania. 5. Wynagrodzenie Zarządcy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, oraz rozliczenia kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą się odbywać co miesiąc. Suma wynikająca z bieżących faktur i rachunków w danym miesiącu zostanie podzielona proporcjonalnie do udziałów poszczególnych Zamawiających, którym Zarządca wystawi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca stosowne faktury VAT z terminem płatności 7 dni od daty doręczenia faktury na wskazane przez Zamawiających skrzynki mailowe. Kwota wynagrodzenia traktowana będzie jako koszt realizacji niniejszej Umowy i Zarządca pobierać ją będzie ze wspomnianego wyżej rachunku bankowego. 6. Zamawiający wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT na podane w Załączniku nr 4 adresy Zamawiający zobowiązują się do ponoszenia wydatków związanych z dochodzeniem zwrotu kosztów z tytułu obsługi Nieruchomości w zakresie zwykłego zarządu od Współwłaścicieli Nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na podpisanie niniejszej umowy (na podstawie art. 207 k.c.), w szczególności Zamawiający zobowiązują się do ponoszenia kosztów działalności pełnomocnika procesowego, proporcjonalnie do swoich udziałów w Nieruchomości. Zarządca zaś zobowiązuje się do współpracy ze wskazanym pełnomocnikiem i dostarczania mu wszelkich informacji niezbędnych do prowadzonych przez niego czynności (sądowych i pozasądowych) oraz do uwzględniania (proporcjonalnie do udziałów) w comiesięcznych fakturach wystawianych Zamawiającym kwot wpłacanych na rachunek bankowy określony w pkt. 4 niniejszego paragrafu przez Współwłaścicieli Nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody 2

3 na podpisanie niniejszej umowy. Treść pełnomocnictwa określono w Załączniku nr 5, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 8. Zamawiający zobowiązują się do wpłacania co miesiąc na rachunek bankowy, wskazany w pkt. 4 niniejszego paragrafu, kwoty w wysokości 195,00 zł na poczet utrzymania serwera i obsługi strony przez firmę Komponeo p. Marka Komarowicza. Suma ta zostanie każdorazowo podzielona proporcjonalnie do udziałów poszczególnych Zamawiających. 9. Strony uzgadniają, że w pierwszym miesiącu od zawarcia umowy zostanie utworzony fundusz na poczet regulowania nie płaconych w terminie zobowiązań wobec Zarządcy (zwany dalej Funduszem). Fundusz wyniesie.. i zostanie wpłacony na Konto na podstawie jednorazowych faktur wystawionych przez Zarządcę Zamawiającym. Suma Funduszu zostanie podzielona proporcjonalnie do udziałów poszczególnych Zamawiających. W przypadku uzasadnionego skorzystania przez Zarządcę z Funduszu suma pierwotna Funduszu zostanie przywrócona, na skutek spłaty zaległych wierzytelności wobec Zarządcy. 10. Zarządca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP:.) i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 11. Zarządca w przypadku stwierdzenia braku środków wystarczających na zaspokojenie kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, niezwłocznie powiadamia Zamawiających. W przypadku nie dokonania wpłat przez Zamawiających i przy jednoczesnym braku wystarczających na pokrycie tych kosztów środków pieniężnych zgromadzonych w ramach Funduszu, o którym mowa w 2 ustęp 9 tej umowy, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe opłacenie tych kosztów. 3 Odpowiedzialność 1. Zarządca ponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie osób, którym powierza lub za pomocą, których realizuje usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, jak za własne działania i zaniechania. 2. Zarządca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w wyborze osób, za pomocą których realizuje usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, mając na uwadze przede wszystkim jakość świadczonych usług i koszty, jakie Współwłaściciele będą musieli ponieść za te usługi. 3. Zarządca nie odpowiada za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wynika ono z powodu braku zapłaty wynagrodzenia lub należności, o których mowa w 2 i jednoczesnym braku wystarczających na pokrycie tych kosztów środków pieniężnych zgromadzonych w ramach Funduszu, o którym mowa w 2 ustęp 9 tej umowy. 4. Każdy z Zamawiających odpowiada wyłącznie za własne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy dotyczące posiadania prawa własności swojego domu jednorodzinnego. Wyłącza się solidarną odpowiedzialność Zamawiających za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 5. Na podstawie niniejszej umowy Zarządca może w swoim imieniu wytaczać powództwa sądowe (także w trybie elektronicznego postępowania upominawczego) o zapłatę wynagrodzenia lub kosztów, o których mowa w 2 w stosunku do Zamawiających zalegających z zapłatą za okres powyżej 2 miesięcy. 4 Czas trwania umowy 1. Do zawarcia umowy konieczna jest zgoda większości Współwłaścicieli Nieruchomości. Za dzień zawarcia niniejszej umowy przyjmuje się dzień, w którym podpisy pod umową złoży większość Współwłaścicieli Nieruchomości, posiadających łącznie większościowy udział w Nieruchomości. 3

4 2. Zarządca rozpocznie świadczenie na rzecz Zamawiających usług będących przedmiotem niniejszej umowy z początkiem kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym umowa została zawarta. 3. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 4. Zamawiający oświadczają, że chcąc zbyć swój udział w Nieruchomości, dołożą należytej staranności, by nabywca w zakresie niniejszej umowy wstąpił w ich miejsce. 5. Umowa niniejsza może być wypowiedziana w dowolnym czasie przez każdą ze Stron, z zachowaniem formy pisemnej oraz 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 6. Poszczególni Zamawiający mogą wypowiedzieć umowę na zasadach wyżej określonych, co nie skutkuje na pozostałych Zamawiających. Jeżeli jednak w wyniku tych wypowiedzeń, choćby nawet były one dokonane w różnych terminach, mniej niż połowa Współwłaścicieli pozostanie sygnatariuszami niniejszej umowy, to umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem wobec wszystkich. 7. Współwłaściciele Nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na podpisanie niniejszej umowy, mogą w każdym czasie do tej umowy przystąpić. Umowa w stosunku do nich zacznie obowiązywać z początkiem kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przystąpili do umowy. 8. Zamawiający mogą wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zarządca w sposób rażący i ciągły nie wywiązuje się z zobowiązań objętych umową. 9. Zarządca może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający w sposób rażący i ciągły nie wywiązują się z zobowiązań objętych umową lub działają niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. W przypadku rozwiązania (wygaśnięcia) niniejszej umowy Zarządca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającym wszystkich dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiających oraz wszelkich dokumentów dotyczących Nieruchomości, w których posiadanie wszedł dla wykonania niniejszej umowy oraz do dokonania z Zamawiającymi pełnego rozliczenia finansowego, w terminie 60dni od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy. 5 Postanowienia końcowe 1. Zarządca oświadcza, że wszelkie przekazane przez Zamawiających dane osobowe będą przez niego przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. Zamawiający mają prawo wglądu i zmiany swoich danych. Zmiana następuje na pisemny wniosek Zamawiającego. 2. Zestawienia, informacje i faktury VAT będą doręczane Zamawiającym na adresy wskazane w Załączniku nr Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741), tekst jednolity z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 543), tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2603) z późniejszymi zmianami. 5. Wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na położenie Nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Ze strony Zamawiających osobą upoważnioną do przechowywania oryginału umowy będzie Zarządca Zamawiający [lista podpisów w załączniku nr 4] 4

5 Załącznik nr 2 I. Do obowiązków Zarządcy na podstawie niniejszej Umowy należy załatwianie w imieniu i na rzecz Zamawiających bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym, w tym w szczególności: 1) utrzymanie Nieruchomości w czystości oraz w należytym stanie estetycznym, w tym m.in.:: a) przez cały rok: - opróżnianie śmietników na terenie Nieruchomości - sprzątanie Nieruchomości 1 raz w tygodniu (w ograniczonym zakresie podczas opadów śniegu), b) w okresie od kwietnia do października: - pielęgnacja zieleni (w tym koszenie trawy na skarpach oraz wzdłuż ulicy Nowiec i wokół terenu rekreacyjno-sportowego wraz z wywozem trawy poza teren Nieruchomości) co najmniej raz na miesiąc - utrzymanie chodników, ulic i schodów w czystości (sprzątanie, usuwanie chwastów itp.) co najmniej raz w tygodniu - utrzymanie w czystości terenu rekreacyjnego prace porządkowe co najmniej raz w tygodniu c) w razie opadów śniegu: - odśnieżanie ulicy Wichrowe Wzgórze oraz fragmentów ulicy Nowiec, które są częścią Nieruchomości (dot. działek nr 100/143, 139/18, 100/161, 100/160) - odśnieżanie schodów - odśnieżanie głównego chodnika na odcinku ulicy Nowiec, który jest własnością miasta Gdańska - w razie potrzeby monitowanie w sprawie odśnieżenia przez ZDiZ odcinka ulicy Nowiec należącego do miasta; 2) dokonywanie koniecznych napraw i bieżącego utrzymania technicznego związanego z eksploatacją Nieruchomości, w tym m.in.: a) wymiana żarówek w latarniach - w razie potrzeby b) naprawa i konserwacja szlabanów (koszty związane z tym punktem ponosić będą wyłącznie ci Zamawiający, którzy mieszkają w uliczkach za szlabanami osoby te wskazane są w Załączniku nr 4 niniejszej umowy) c) przegląd, konserwacja i zlecanie ewentualnych napraw uszkodzonych elementów wyposażenia na terenie rekreacyjno - sportowym (np. raz w roku wymiana piasku w piaskownicy, w razie potrzeby naprawa siatki, tablicy informacyjnej itp.) d) przegląd i zlecanie ewentualnych napraw kanalizacji burzowo-deszczowej e) inne okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego Nieruchomości, znajdujących się w niej instalacji i urządzeń - w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów w tym w szczególności przepisów prawa budowlanego (W przypadku przeznaczenia na prace związane z konserwacją Nieruchomości jednorazowo kwot większych niż zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Zarządca zobowiązany jest uzyskać uprzednią akceptację przynajmniej połowy Zamawiających); 3) usuwanie awarii siłami własnymi lub przy pomocy ekip serwisowych podmiotów trzecich, również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Zamawiającymi - od momentu powzięcia wiedzy o awarii Zarządca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie mienia Zamawiających przed ewentualną szkodą i usunięcia awarii 5

6 (W przypadku konieczności podjęcia czynności nagłych w związku z powstałą awarią, których zaniechanie groziłoby narażeniem Zamawiających na szkodę i których wartość przekracza koszty bieżących napraw określonych w pkt. I. 2 niniejszego Załącznika, Zarządca może samodzielnie usunąć awarię i jej skutki z jednoznacznym powiadomieniem Zamawiających i przedstawieniem kosztorysu określającego koszt naprawy, co pozwoli na podjęcie stosownej decyzji o jej sfinansowaniu); 4) zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiających umowy na dostawę energii elektrycznej do Nieruchomości oraz prowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania tej umowy; 5) zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiających umowy ubezpieczenia OC dla Nieruchomości i ewentualnie ubezpieczenia od dewastacji, po uprzedniej konsultacji z Radą Osiedla; 6) sprawowanie kontroli użytkowania Nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem; 7) przechowywanie dokumentacji technicznej związanej z Nieruchomością: dokumentacji budowlanej, powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji Nieruchomości, instalacji i urządzeń oraz innych dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego, a także prowadzenie książki obiektu budowlanego, o ile obowiązujące przepisy przewidują obowiązek jej prowadzenia; 8) egzekwowanie od usługodawców Zamawiających bądź ich następców prawnych uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi z wyłączeniem postępowania sądowego; II. Zarządca będzie ponadto zobowiązany do: 1) przedstawiania Zamawiającym raz na półrocze, w terminie do końca pierwszego tygodnia półrocza, planu dodatkowych robót konserwacyjno-remontowych oraz innych czynności wymagających poniesienia przez Zamawiających znacznych kosztów, a nie ujętych w pkt. I.1-3 niniejszego Załącznika (plan półroczny). Poszczególne punkty planu półrocznego będą musiały być każdorazowo zatwierdzone przez większość Zamawiających. Zamawiający mają prawo do zgłaszania Zarządcy swoich propozycji do planu półrocznego, a Zarządca zobowiązuje się je uwzględnić, o ile nie wpłyną one później niż na 2 tygodnie przed końcem półrocza poprzedzającego półrocze, którego dotyczy plan. 2) zwołania zebrania Współwłaścicieli Nieruchomości raz w roku, nie później niż do końca drugiego kwartału każdego roku kalendarzowego, w tym m.in: a) przygotowywania zebrania włączając w szczególności zapewnienie lokalu, umożliwiającego odbycie zebrania oraz przygotowanie porządku zebrania i projektu rocznego planu finansowogospodarczego zarządzania Nieruchomością, b) zawiadamiania Współwłaścicieli Nieruchomości na piśmie o terminie, miejscu i porządku zebrania, co najmniej na tydzień przed terminem zebrania, c) obsługi zebrania, włączając w szczególności protokołowanie przebiegu zebrania i zbieranie podpisów pod rocznym planem finansowo-gospodarczym (poszczególne punkty planu będą musiały być każdorazowo zatwierdzone przez większość Zamawiających), d) niezwłocznego powiadamiania na piśmie każdego Współwłaściciela Nieruchomości o treści rocznego planu finansowo-gospodarczego; 3) zapewnienia internetowego dostępu do: a) informacji dotyczących Nieruchomości b) Internetowej Tablicy Informacyjnej dostępnej dla Współwłaścicieli Nieruchomości po zalogowaniu z możliwością pozyskiwania indywidualnych informacji i zamieszczania własnych ogłoszeń; 4) sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Nieruchomości i udostępnianie go na Internetowej Tablicy Informacyjnej, najpóźniej na 15 dni przed terminem corocznego zebrania Współwłaścicieli Nieruchomości. 6

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w... przy ul...., dla której Sąd Rejonowy... Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty, wybrany na mocy uchwały.. r. w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6. Umowa o zarządzanie lokalami

Zał. nr 6. Umowa o zarządzanie lokalami Umowa o zarządzanie lokalami Zał. nr 6 Zawarta... r pomiędzy Powiatem Siemiatyckim, zwanym w dalszej części umowy Właścicielem, reprezentowanym przez: 1. Mikołaja Mantura - Starostę 2. Zenona Sielewonowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r.

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r. UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r. pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości, położonej w Swarzędzu (62-020) ul. posiadającą numery NIP: oraz REGON: w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą Wzór Załącznik Nr 6 do siwz Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez: Pana Mirosława Walaska Wójta Gminy Michałów, przy kontrasygnacie Pani Haliny Głombińskiej Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez: PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a.... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez. została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy:

Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy: Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową położonej w Krakowie przy ul. reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w osobach: 1..

Bardziej szczegółowo

UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku

UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku Dnia.. roku w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr...

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... Wzór ( mała wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia..w Gdańsku pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul w Gdańsku, którą reprezentują właściciele lokali w osobach: a....zam. Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, położoną w Zielonej Górze przy ul.., którą Zarząd Wspólnoty w osobach: reprezentuje 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR ZP/. / Zawarta w Brzegu w dniu... r. pomiędzy Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 747-17-84-720,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia w Gdańsku

zawarta dnia w Gdańsku wzór (duża wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia w Gdańsku Umowę zawierają: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości, położonej w, którą reprezentuje Zarząd powołany uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy Umowa Nr... na zarządzanie lokalami i nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Powiatu Siemiatyckiego

Istotne Postanowienia Umowy Umowa Nr... na zarządzanie lokalami i nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Powiatu Siemiatyckiego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Nr... na zarządzanie lokalami i nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Powiatu Siemiatyckiego Załącznik nr 8 Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

UMOWA NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE UMOWA NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE zawarta w dniu.. w Bytomiu pomiędzy: Sar Spółką Jawną z siedzibą w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 14, NIP 498-01-51-743, REGON 277688527 reprezentowaną przez Pana Janusza

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Przedmiot umowy.

Projekt umowy. Przedmiot umowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy 1 Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Serwisu Pogwarancyjnego urządzeń Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej RESMAN.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr BRVII/342- /07

UMOWA Nr BRVII/342- /07 UMOWA Nr BRVII/342- /07 zawarta dnia.. pomiędzy: 1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Wójta Gminy Turawa Waldemara

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez:

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie: Skarbnika Województwa Józefy Chaleckiej zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo