UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ"

Transkrypt

1 UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ sporządzona w Gdańsku, w dniu roku pomiędzy: 1. Współwłaścicielami Nieruchomości Gruntowej - działki gruntu, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KW GD1G/ /0, GD1G/ /2, zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającymi, a 2., zwaną/ym/ dalej Zarządcą reprezentowaną przez: - posiadającą /ym/ licencję zawodową nr. (Załacznik nr 1) o treści następującej: 1 Przedmiot umowy 1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający powierzają Zarządcy zarządzanie nieruchomością położoną w Gdańsku, składającą się z działek gruntu nr: 139/39, 139/18, 139/51, 139/55, 100/30, 100/55, 100/143, 100/19, 100/158, 100/159, 100/160, 100/161, objętych aktualnie księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr GD1G/ /0 stanowiącą drogi i tereny zielone; oraz działek gruntu nr: 139/78, 139/89, 139/94, 139/101, 139/113, 100/169, 100/171, objętych aktualnie księgą wieczystą nr GD1G/ /2 stanowiącą tereny rekreacyjne, drogi i tereny zielone, zwane dalej Nieruchomością, zaś Zarządca przyjmuje powierzone mu obowiązki. 2. Szczegółowy przedmiot Umowy w zakresie zwykłego zarządu Nieruchomością (zwanego dalej Zarządem) został określony w Załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 3. Zarządca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem umowy z najwyższą starannością, w sposób zapewniający wykonanie powierzonych Zarządcy czynności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wskazówek Zamawiających oraz ustalonych zwyczajów, dbając o dobre imię Zamawiających. 4. W zakresie spraw określonych w Załączniku nr 2, Zarządca działając na rzecz Zamawiających, występuje w ich imieniu wobec organów administracji publicznej, instytucji oraz innych osób. 5. Zarządca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej(oc) za szkody, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy. Polisa OC stanowi Załącznik nr Osobami upoważnionymi przez Zarządcę do utrzymywania bieżących kontaktów roboczych z Zamawiającymi są: (imię, nazwisko i nr tel)... Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany tych osób, co nie spowoduje zmiany postanowień niniejszej umowy. Zarządca o dokonanej zmianie niezwłocznie poinformuje Zamawiających. 7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiających do utrzymywania bieżących kontaktów roboczych z Zarządcą (tzw. Rada Osiedla) są: -. 1

2 Poza w/w osobami, członkiem Rady Osiedla może zostać każdy z Zamawiających, kto nie ma zaległych zobowiązań wobec Zarządcy przekraczających okres 2 miesięcy oraz uzyska pisemną zgodę na zostanie członkiem Rady przynajmniej (połowy?)zamawiających. 8. Zarządca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Radą Osiedla oraz do regularnych spotkań z jej członkami w uzgodnionych terminach i miejscu, nie rzadziej niż raz na pół roku. Protokoły z tych spotkań zawierające zalecenia dla Zarządcy na kolejny okres i planowane terminy ich realizacji, podpisane przez obie strony będą udostępniane Zamawiającym za pośrednictwem Internetowej Tablicy Informacyjnej, o której mowa w Załączniku nr 2 i będą stanowiły podstawę oceny przez Radę Osiedla skuteczności działań Zarządcy na każdym kolejnym spotkaniu. 2 Wynagrodzenie Zarządcy i rozliczenia 1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonywania niniejszej umowy w zakresie podanym w 1 niniejszej umowy, Zarządca otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości. Na dzień sporządzenia niniejszej umowy usługa zarządzania zwolniona jest z podatku VAT. 2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu, zostanie podzielone proporcjonalnie do udziałów poszczególnych Zamawiających w Nieruchomości. Udziały te wraz ze spisem wszystkich Zamawiających zostały podane w Załączniku nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 3. Wynagrodzenie Zarządcy nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem czynności określonych w Załączniku nr 2, w pkt. I.1-3, a także kosztów dostarczania energii elektrycznej na potrzeby Nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, materiałów, części zamiennych w związku z usuwaniem awarii bądź dokonywaniem napraw oraz kosztów prowadzenia rachunku bankowego. 4. Zarządca założy w imieniu i na rzecz Zamawiających subkonto na rachunku bankowym Zarządcy dla prowadzenia rozliczeń związanych z Nieruchomością, z którego będą zaspokajane wszelkie zobowiązania. 5. Wynagrodzenie Zarządcy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, oraz rozliczenia kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą się odbywać co miesiąc. Suma wynikająca z bieżących faktur i rachunków w danym miesiącu zostanie podzielona proporcjonalnie do udziałów poszczególnych Zamawiających, którym Zarządca wystawi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca stosowne faktury VAT z terminem płatności 7 dni od daty doręczenia faktury na wskazane przez Zamawiających skrzynki mailowe. Kwota wynagrodzenia traktowana będzie jako koszt realizacji niniejszej Umowy i Zarządca pobierać ją będzie ze wspomnianego wyżej rachunku bankowego. 6. Zamawiający wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT na podane w Załączniku nr 4 adresy Zamawiający zobowiązują się do ponoszenia wydatków związanych z dochodzeniem zwrotu kosztów z tytułu obsługi Nieruchomości w zakresie zwykłego zarządu od Współwłaścicieli Nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na podpisanie niniejszej umowy (na podstawie art. 207 k.c.), w szczególności Zamawiający zobowiązują się do ponoszenia kosztów działalności pełnomocnika procesowego, proporcjonalnie do swoich udziałów w Nieruchomości. Zarządca zaś zobowiązuje się do współpracy ze wskazanym pełnomocnikiem i dostarczania mu wszelkich informacji niezbędnych do prowadzonych przez niego czynności (sądowych i pozasądowych) oraz do uwzględniania (proporcjonalnie do udziałów) w comiesięcznych fakturach wystawianych Zamawiającym kwot wpłacanych na rachunek bankowy określony w pkt. 4 niniejszego paragrafu przez Współwłaścicieli Nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody 2

3 na podpisanie niniejszej umowy. Treść pełnomocnictwa określono w Załączniku nr 5, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 8. Zamawiający zobowiązują się do wpłacania co miesiąc na rachunek bankowy, wskazany w pkt. 4 niniejszego paragrafu, kwoty w wysokości 195,00 zł na poczet utrzymania serwera i obsługi strony przez firmę Komponeo p. Marka Komarowicza. Suma ta zostanie każdorazowo podzielona proporcjonalnie do udziałów poszczególnych Zamawiających. 9. Strony uzgadniają, że w pierwszym miesiącu od zawarcia umowy zostanie utworzony fundusz na poczet regulowania nie płaconych w terminie zobowiązań wobec Zarządcy (zwany dalej Funduszem). Fundusz wyniesie.. i zostanie wpłacony na Konto na podstawie jednorazowych faktur wystawionych przez Zarządcę Zamawiającym. Suma Funduszu zostanie podzielona proporcjonalnie do udziałów poszczególnych Zamawiających. W przypadku uzasadnionego skorzystania przez Zarządcę z Funduszu suma pierwotna Funduszu zostanie przywrócona, na skutek spłaty zaległych wierzytelności wobec Zarządcy. 10. Zarządca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP:.) i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 11. Zarządca w przypadku stwierdzenia braku środków wystarczających na zaspokojenie kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, niezwłocznie powiadamia Zamawiających. W przypadku nie dokonania wpłat przez Zamawiających i przy jednoczesnym braku wystarczających na pokrycie tych kosztów środków pieniężnych zgromadzonych w ramach Funduszu, o którym mowa w 2 ustęp 9 tej umowy, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe opłacenie tych kosztów. 3 Odpowiedzialność 1. Zarządca ponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie osób, którym powierza lub za pomocą, których realizuje usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, jak za własne działania i zaniechania. 2. Zarządca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w wyborze osób, za pomocą których realizuje usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, mając na uwadze przede wszystkim jakość świadczonych usług i koszty, jakie Współwłaściciele będą musieli ponieść za te usługi. 3. Zarządca nie odpowiada za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wynika ono z powodu braku zapłaty wynagrodzenia lub należności, o których mowa w 2 i jednoczesnym braku wystarczających na pokrycie tych kosztów środków pieniężnych zgromadzonych w ramach Funduszu, o którym mowa w 2 ustęp 9 tej umowy. 4. Każdy z Zamawiających odpowiada wyłącznie za własne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy dotyczące posiadania prawa własności swojego domu jednorodzinnego. Wyłącza się solidarną odpowiedzialność Zamawiających za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 5. Na podstawie niniejszej umowy Zarządca może w swoim imieniu wytaczać powództwa sądowe (także w trybie elektronicznego postępowania upominawczego) o zapłatę wynagrodzenia lub kosztów, o których mowa w 2 w stosunku do Zamawiających zalegających z zapłatą za okres powyżej 2 miesięcy. 4 Czas trwania umowy 1. Do zawarcia umowy konieczna jest zgoda większości Współwłaścicieli Nieruchomości. Za dzień zawarcia niniejszej umowy przyjmuje się dzień, w którym podpisy pod umową złoży większość Współwłaścicieli Nieruchomości, posiadających łącznie większościowy udział w Nieruchomości. 3

4 2. Zarządca rozpocznie świadczenie na rzecz Zamawiających usług będących przedmiotem niniejszej umowy z początkiem kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym umowa została zawarta. 3. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 4. Zamawiający oświadczają, że chcąc zbyć swój udział w Nieruchomości, dołożą należytej staranności, by nabywca w zakresie niniejszej umowy wstąpił w ich miejsce. 5. Umowa niniejsza może być wypowiedziana w dowolnym czasie przez każdą ze Stron, z zachowaniem formy pisemnej oraz 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 6. Poszczególni Zamawiający mogą wypowiedzieć umowę na zasadach wyżej określonych, co nie skutkuje na pozostałych Zamawiających. Jeżeli jednak w wyniku tych wypowiedzeń, choćby nawet były one dokonane w różnych terminach, mniej niż połowa Współwłaścicieli pozostanie sygnatariuszami niniejszej umowy, to umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem wobec wszystkich. 7. Współwłaściciele Nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na podpisanie niniejszej umowy, mogą w każdym czasie do tej umowy przystąpić. Umowa w stosunku do nich zacznie obowiązywać z początkiem kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przystąpili do umowy. 8. Zamawiający mogą wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zarządca w sposób rażący i ciągły nie wywiązuje się z zobowiązań objętych umową. 9. Zarządca może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający w sposób rażący i ciągły nie wywiązują się z zobowiązań objętych umową lub działają niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. W przypadku rozwiązania (wygaśnięcia) niniejszej umowy Zarządca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającym wszystkich dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiających oraz wszelkich dokumentów dotyczących Nieruchomości, w których posiadanie wszedł dla wykonania niniejszej umowy oraz do dokonania z Zamawiającymi pełnego rozliczenia finansowego, w terminie 60dni od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy. 5 Postanowienia końcowe 1. Zarządca oświadcza, że wszelkie przekazane przez Zamawiających dane osobowe będą przez niego przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. Zamawiający mają prawo wglądu i zmiany swoich danych. Zmiana następuje na pisemny wniosek Zamawiającego. 2. Zestawienia, informacje i faktury VAT będą doręczane Zamawiającym na adresy wskazane w Załączniku nr Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741), tekst jednolity z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 543), tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2603) z późniejszymi zmianami. 5. Wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na położenie Nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Ze strony Zamawiających osobą upoważnioną do przechowywania oryginału umowy będzie Zarządca Zamawiający [lista podpisów w załączniku nr 4] 4

5 Załącznik nr 2 I. Do obowiązków Zarządcy na podstawie niniejszej Umowy należy załatwianie w imieniu i na rzecz Zamawiających bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym, w tym w szczególności: 1) utrzymanie Nieruchomości w czystości oraz w należytym stanie estetycznym, w tym m.in.:: a) przez cały rok: - opróżnianie śmietników na terenie Nieruchomości - sprzątanie Nieruchomości 1 raz w tygodniu (w ograniczonym zakresie podczas opadów śniegu), b) w okresie od kwietnia do października: - pielęgnacja zieleni (w tym koszenie trawy na skarpach oraz wzdłuż ulicy Nowiec i wokół terenu rekreacyjno-sportowego wraz z wywozem trawy poza teren Nieruchomości) co najmniej raz na miesiąc - utrzymanie chodników, ulic i schodów w czystości (sprzątanie, usuwanie chwastów itp.) co najmniej raz w tygodniu - utrzymanie w czystości terenu rekreacyjnego prace porządkowe co najmniej raz w tygodniu c) w razie opadów śniegu: - odśnieżanie ulicy Wichrowe Wzgórze oraz fragmentów ulicy Nowiec, które są częścią Nieruchomości (dot. działek nr 100/143, 139/18, 100/161, 100/160) - odśnieżanie schodów - odśnieżanie głównego chodnika na odcinku ulicy Nowiec, który jest własnością miasta Gdańska - w razie potrzeby monitowanie w sprawie odśnieżenia przez ZDiZ odcinka ulicy Nowiec należącego do miasta; 2) dokonywanie koniecznych napraw i bieżącego utrzymania technicznego związanego z eksploatacją Nieruchomości, w tym m.in.: a) wymiana żarówek w latarniach - w razie potrzeby b) naprawa i konserwacja szlabanów (koszty związane z tym punktem ponosić będą wyłącznie ci Zamawiający, którzy mieszkają w uliczkach za szlabanami osoby te wskazane są w Załączniku nr 4 niniejszej umowy) c) przegląd, konserwacja i zlecanie ewentualnych napraw uszkodzonych elementów wyposażenia na terenie rekreacyjno - sportowym (np. raz w roku wymiana piasku w piaskownicy, w razie potrzeby naprawa siatki, tablicy informacyjnej itp.) d) przegląd i zlecanie ewentualnych napraw kanalizacji burzowo-deszczowej e) inne okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego Nieruchomości, znajdujących się w niej instalacji i urządzeń - w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów w tym w szczególności przepisów prawa budowlanego (W przypadku przeznaczenia na prace związane z konserwacją Nieruchomości jednorazowo kwot większych niż zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Zarządca zobowiązany jest uzyskać uprzednią akceptację przynajmniej połowy Zamawiających); 3) usuwanie awarii siłami własnymi lub przy pomocy ekip serwisowych podmiotów trzecich, również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Zamawiającymi - od momentu powzięcia wiedzy o awarii Zarządca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie mienia Zamawiających przed ewentualną szkodą i usunięcia awarii 5

6 (W przypadku konieczności podjęcia czynności nagłych w związku z powstałą awarią, których zaniechanie groziłoby narażeniem Zamawiających na szkodę i których wartość przekracza koszty bieżących napraw określonych w pkt. I. 2 niniejszego Załącznika, Zarządca może samodzielnie usunąć awarię i jej skutki z jednoznacznym powiadomieniem Zamawiających i przedstawieniem kosztorysu określającego koszt naprawy, co pozwoli na podjęcie stosownej decyzji o jej sfinansowaniu); 4) zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiających umowy na dostawę energii elektrycznej do Nieruchomości oraz prowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania tej umowy; 5) zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiających umowy ubezpieczenia OC dla Nieruchomości i ewentualnie ubezpieczenia od dewastacji, po uprzedniej konsultacji z Radą Osiedla; 6) sprawowanie kontroli użytkowania Nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem; 7) przechowywanie dokumentacji technicznej związanej z Nieruchomością: dokumentacji budowlanej, powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji Nieruchomości, instalacji i urządzeń oraz innych dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego, a także prowadzenie książki obiektu budowlanego, o ile obowiązujące przepisy przewidują obowiązek jej prowadzenia; 8) egzekwowanie od usługodawców Zamawiających bądź ich następców prawnych uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi z wyłączeniem postępowania sądowego; II. Zarządca będzie ponadto zobowiązany do: 1) przedstawiania Zamawiającym raz na półrocze, w terminie do końca pierwszego tygodnia półrocza, planu dodatkowych robót konserwacyjno-remontowych oraz innych czynności wymagających poniesienia przez Zamawiających znacznych kosztów, a nie ujętych w pkt. I.1-3 niniejszego Załącznika (plan półroczny). Poszczególne punkty planu półrocznego będą musiały być każdorazowo zatwierdzone przez większość Zamawiających. Zamawiający mają prawo do zgłaszania Zarządcy swoich propozycji do planu półrocznego, a Zarządca zobowiązuje się je uwzględnić, o ile nie wpłyną one później niż na 2 tygodnie przed końcem półrocza poprzedzającego półrocze, którego dotyczy plan. 2) zwołania zebrania Współwłaścicieli Nieruchomości raz w roku, nie później niż do końca drugiego kwartału każdego roku kalendarzowego, w tym m.in: a) przygotowywania zebrania włączając w szczególności zapewnienie lokalu, umożliwiającego odbycie zebrania oraz przygotowanie porządku zebrania i projektu rocznego planu finansowogospodarczego zarządzania Nieruchomością, b) zawiadamiania Współwłaścicieli Nieruchomości na piśmie o terminie, miejscu i porządku zebrania, co najmniej na tydzień przed terminem zebrania, c) obsługi zebrania, włączając w szczególności protokołowanie przebiegu zebrania i zbieranie podpisów pod rocznym planem finansowo-gospodarczym (poszczególne punkty planu będą musiały być każdorazowo zatwierdzone przez większość Zamawiających), d) niezwłocznego powiadamiania na piśmie każdego Współwłaściciela Nieruchomości o treści rocznego planu finansowo-gospodarczego; 3) zapewnienia internetowego dostępu do: a) informacji dotyczących Nieruchomości b) Internetowej Tablicy Informacyjnej dostępnej dla Współwłaścicieli Nieruchomości po zalogowaniu z możliwością pozyskiwania indywidualnych informacji i zamieszczania własnych ogłoszeń; 4) sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Nieruchomości i udostępnianie go na Internetowej Tablicy Informacyjnej, najpóźniej na 15 dni przed terminem corocznego zebrania Współwłaścicieli Nieruchomości. 6

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty, wybrany na mocy uchwały.. r. w

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM

Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM w BĘDZINIE UL. TOPOLOWA 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 1. Ogół

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

OFERTA. zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej na 2014 rok. ADMINISTRATOR s.j. Aleksandra i Janusz Kamińscy

OFERTA. zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej na 2014 rok. ADMINISTRATOR s.j. Aleksandra i Janusz Kamińscy OFERTA zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej na 2014 rok ADMINISTRATOR s.j. Aleksandra i Janusz Kamińscy www.administrator.gda.pl biuro@administrator.gda.pl biuro Gdańsk: 80-319 Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu... 2013r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo