UMOWA Nr.../PROJEKT/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr.../PROJEKT/"

Transkrypt

1 Załącznika nr 10 UMOWA Nr.../PROJEKT/ zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza Dyrektora wpisanym do KRS pod nr , REGON , NIP zwanym w dalszej treści umowy "Udzielającym zamówienie a reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy "Przyjmującym zamówienie Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego - transportu pacjentów hemodializowanych do i z Ośrodka Dializoterapii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska Przez realizację świadczeń określonych w pkt.1 należy rozumieć w szczególności: a) transport pacjentów hemodializowanych do i z Ośrodka Dializoterapii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, z miejsca zamieszkania lub pobytu chorego na obszarze powiatów: Rzeszowskiego Leżajskiego Łańcuckiego Przeworskiego Kolbuszowskiego Ropczycko-Sędziszowskiego Strzyżowskieg Brzozowskiego Przemyskiego (wykaz miejscowości wraz z harmonogramem hemodializ stanowi załącznik nr 7 do Warunków konkursu ofert). b) transport pacjentów hemodializowanych do i z Ośrodka Dializoterapii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, z miejsca zamieszkania lub pobytu chorego poza

2 obszarem wymienionym w pkt a. 3. Umowa obejmuje również transport wynikły z konieczności dowozu pacjentów na dializę,,nadprogramową (u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo w programie hemodializ ) lub "ostrą" (u chorych z ostrą lub przewlekłą zaostrzoną niewydolnością nerek), które mogą być zlecane w każdym dniu tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonania innych czynności nieprzewidzianych w niniejszej umowie, których potrzeba wykonania powstanie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 2. Wykonanie obowiązku określonego w ust.1 wymaga uprzedniego zgodnego porozumienia stron określającego w szczególności rodzaj świadczeń i kwotę należną Przyjmującemu zamówienie za ich wykonanie Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się powierzać wykonywanie świadczeń określonych w 1 wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w Warunkach konkursu ofert, a w szczególności: przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy lub inne kwalifikacje uprawniające do udzielania pierwszej pomocy, zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wydane przez uprawnionego lekarza lub świadectwo kwalifikacyjne, zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wydane przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych. 2. Wszelkie zmiany w zakresie posiadanych kwalifikacji osób, przy pomocy których wykonywane są świadczenia Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zaistnienia tych zdarzeń Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń i usług, o których mowa w 1 i 2, których beneficjentami są pacjenci Ośrodka Dializoterapii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 uprawnieni do leczenia na podstawie umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami, a także w przypadkach wymagających udzielenia pomocy doraźnej. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń w sposób ciągły i systematyczny w całym okresie trwania umowy. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą i dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością. 4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanym przeszkoleniem zawodowym. 5. W przypadku naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie postanowień ust. 2-4 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 16 i 17 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

3 5 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do znajomości i przestrzegania praw pacjenta oraz dbania o pozytywny wizerunek Udzielającego zamówienie. 6 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się współpracować z personelem Udzielającego zamówienie w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją niniejszej umowy. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych danych dotyczących Udzielającego zamówienie niepodanych do wiadomości publicznej. 3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy ustaleń dotyczących niniejszej umowy niepodanych do wiadomości publicznej. 4. Strona umowy, która poniosła szkodę w skutek naruszenia postanowień ust.1-3 może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne na zasadach ogólnych prawa cywilnego Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do : a) stosowania zaleceń Komitetu d/s Jakości i innych Komitetów, Komisji i Zespołów działających u Udzielającego zamówienie, b) znajomości i przestrzegania standardów obowiązujących u Udzielającego zamówienie, c) przestrzegania regulaminu jednostek, w których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, d) rzetelnego prowadzenia dokumentacji niezbędnej przy wykonywaniu niniejszej umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także przepisami prawa wydawanymi przez właściwe instytucje ochrony zdrowia, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia, e) postępowania zgodnie z warunkami umów zawartych przez,,udzielającego zamówienie z instytucjami finansującymi świadczenia zdrowotne, 2. W przypadku naruszenia ust. 1 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 16 i 17 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia, w tym również kontroli przeprowadzanej przez upoważnione przez niego osoby, w zakresie wykonania umowy a w szczególności: a) sposobu świadczenia świadczeń, b) znajomości i przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienie, c) przestrzegania harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej

4 przez instytucje finansujące świadczenia zdrowotne, w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia z którymi Udzielający zamówienie zawarł stosowne umowy na warunkach w nich określonych. 3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przestrzegać i realizować zasady polityki jakości i polityki środowiskowej stosowane przez Udzielającego zamówienie w ramach wdrażanego systemu ISO. 4. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest stosować standardy jakości obowiązujące u Udzielającego zamówienie związane z akredytacją. 5. W przypadku naruszenia ust. 1-4 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 16 i 17 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych określonych 1 umowy - na czas trwania umowy. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej Umowy w odniesieniu do jednego zdarzenia i na wszystkie zdarzenia odpowiadać musi minimalnym sumom określonym w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie. 2. Przyjmujący zamówienie umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje umowa na udzielenie świadczeń. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy Udzielającemu zamówienie polisę potwierdzającą ubezpieczenie, o której mowa w ust Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 5. W przypadku nie wypełnienia zobowiązania określonego w ust.1-4 Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 11 Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy nie mogą być przenoszone przez stronę na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przed zawarciem umowy i w czasie jej trwania do poinformowania Udzielającego zamówienie o realizowanych przez siebie bądź zamiarze realizowania kolejnych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 2. Zawarcie kolejnej umowy przez Przyjmującego zamówienie nie może ograniczyć zakresu niniejszej umowy oraz nie może ograniczyć dostępności i jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych. 3. W przypadku nie wypełnienia zobowiązania określonego w ust. 1 i 2 Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostosować samochody do przewozu osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo, które winny być ogrzewane, a także

5 posiadające możliwość transportu pacjenta w pozycji leżącej i na noszach. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wyposażyć każdy samochód zgodnie z PN-EN1789 zharmonizowaną z normami unijnymi w zakresie ambulansów drogowych typ A1 i A2 (przy czym co najmniej 1 pojazd powinien spełniać wymagania dla typu A2). 3. Samochody powinny posiadać środki łączności pozwalające na kontakt z siedzibą własną, najbliższą stacją Pogotowia Ratunkowego oraz z Udzielającym zamówienie Przyjmujący zamówienie realizuje transport pacjentów hemodializowanych w systemie ciągłym. 2. Transport pacjentów ( w tym niepełnosprawnych) realizowany jest w pozycji siedzącej, leżącej z użyciem wózka lub na noszach w zależności od wskazań medycznych. 3. Transport na hemodializę odbywa się wg ustalonego indywidualnie dla każdego pacjenta systemu najczęściej 3 razy / tydzień ( np. poniedziałek- środa- piątek; wtorek czwartek - sobota) w systemie zmianowym. W załączeniu aktualna lista miejscowości, z których są transportowani pacjenci. Plan transportów będzie przekazywany na bieżąco. 4. Pacjenci powinni być przywożeni do Stacji Dializ najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem swojej zmiany i oczekiwać na odwiezienie nie dłużej niż 30 minut po zakończeniu zmiany hemodializ z zastrzeżeniem pkt Sumaryczny czas transportu z miejsca zamieszkania lub pobytu do Stacji Dializ i odwrotnie (odwóz po hemodializie), powinien być realizowany w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie przekraczającym 90 minut. 6. Dopuszcza się realizację transportu łączonego pacjentów hemodializowanych np. transportowanego z jednego kierunku w czasie tej samej zmiany, jeżeli nie koliduje to z zachowaniem wskazań medycznych czy też organizacyjnych Stacji Dializ z zachowaniem w/w maksymalnego czasu transportu. 7. Umowa obejmuje również transport wynikły z konieczności dowozu pacjentów na dializę,,nadprogramową (u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo w programie hemodializ ) lub,,ostrą (u chorych z ostrą lub przewlekłą zaostrzoną niewydolnością nerek), które mogą być zlecane w każdym dniu tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie. Transporty te dotyczą również pacjentów przebywających na leczeniu w oddziałach szpitalnych zamawiającego. 8. Liczba transportowanych pacjentów może ulec zmniejszeniu (zgony, przeniesienia, transplantacje) lub zwiększeniu. 9. Niniejsza umowa nie dotyczy transportu na transplantację. W przypadku zgłoszenia do transplantacji, koszty transportu chorych przewożonych do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki pokrywa Ośrodek Transplantacyjny. Przyjmujący zamówienie rozlicza się za ten transport bezpośrednio z Ośrodkiem Transplantacyjnym. 10.Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany przekazać pacjenta przed hemodializą personelowi medycznemu Ośrodka Dializoterapii (w przypadku konieczności bezpośrednio na łóżko dializacyjne). 11.Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany odbierać pacjenta po hemodializie od personelu medycznego Ośrodka Dializoterapii (w przypadku konieczności bezpośrednio z łóżka dializacyjnego). 12. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do transportu i opieki nad pacjentem skierowanym przed i / lub po hemodializie na konsultacje specjalistyczne lub diagnostyczne, badania obrazowe w obszarze Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60. Jeżeli dotyczy to chorych

6 z grupy pacjentów transportowanych w jednym kierunku to okres transportu przedłuża się o czas niezbędny do konsultacji lub diagnostyki. 13. W czasie transportu Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za chorych transportowanych. 14. W przypadku naruszenia ust.1-13 Udzielający zamówienie uprawniony jest do stosowania sankcji określonych w 16 i 17 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia Udzielającego zamówienie do zastosowania środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Za zrealizowanie świadczeń, o których mowa w 1 Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami: a) za transport jednego chorego w obydwie strony na jeden zabieg hemodializy na obszarze oznaczonym w 1 ust.2 pkt. a: ryczałt brutto... zł (słownie :... 00/100) b) za transport pacjenta (ów) hemodializowanego (ych), za każdy przejechany kilometr na obszarze oznaczonym w 1 ust.2 pkt. b: cena jednostkowa brutto za 1 km rozliczeniowy... zł (słownie :... 00/100) 2. Cena jednostkowa może być renegocjowana po okresie niezmienności, wynoszącym 1 rok, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych warunków: a) nastąpi ograniczenie lub rozszerzenie obszaru, z którego są transportowani pacjenci hemodializowani, b) zmianie ulegnie cena paliwa, ale pod warunkiem, że jest wyższa lub niższa o 5% w stosunku do średniej ceny z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 3. Rozliczanie z tytułu realizacji świadczeń wymienionych w 1 następować będzie w okresach miesięcznych z dołu na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, do której zostanie dołączony szczegółowy wykaz zrealizowanych świadczeń zawierający zestawienie potwierdzające ilość i rodzaj wykonanych świadczeń. 4. Płatność będzie realizowana przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz ze sporządzonym zestawieniem potwierdzającym ilość i rodzaj wykonanych świadczeń na konto Przyjmującego zamówienie: W przypadku zwłoki w zapłacie należności Udzielający zamówienie zostanie obciążony ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty Udzielający zamówienie w przypadku : a) uzasadnionej skargi pacjenta, rodziny lub opiekuna w sprawach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy, nieprzestrzegania postanowień zawartych w 4, 8, 9, 14 niniejszej umowy może ustnie lub pisemnie upomnieć Przyjmującego zamówienie, a ponadto: b) nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie za miesiąc, w którym doszło do naruszenia, o ktróym mowa w ust. 1 lit a) i b), za każde pojedyncze naruszenie.

7 2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kary umownej, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Udzielającego zamówienie. W razie braku zapłaty w wyznaczonym terminie Udzielający Zamówienie jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie. 3. Udzielający zamówienie uprawniony jest do dochodzenia odszkodowań przewyższających kary umowne, o których mowa w ust. 1, na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie u Udzielającego zamówienie powstała szkoda z przyczyn innych niż wymienione wyżej Udzielający zamówienie ma prawo żądać odszkodowania do wysokości pełnej szkody. 5. W przypadku, gdy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego zamówienie umowy Udzielający zamówienie zostanie obciążony przez instytucje finansujące świadczenia zdrowotne określoną kwotą pieniężną Przyjmujący zamówienie przejmie na siebie odpowiedzialność wynikającą z tego tytułu. 6. W przypadku prowadzenia przez instytucje finansujące świadczenia zdrowotne kontroli wykonywania umowy zawartej z Udzielającym zamówienie Przyjmujący zamówienie zobligowany jest do czynnego udziału w tej kontroli oraz do niezwłocznych wyjaśnień dotyczących świadczonych przez siebie usług Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat od dnia... do W przypadku rozwiązania umowy przez Przyjmującego zamówienie w terminie niezmienności ceny Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony karą umowną w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczonego na podstawie wartości rachunków wystawionych za ostatnie trzy miesiące przed okresem wypowiedzenia. 3. Umowa może ulec rozwiązaniu: a) w każdym terminie na zasadzie porozumienia stron, b) bez podania przyczyn za 3 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, c) wskutek oświadczenia jednej ze stron z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy druga strona narusza istotne postanowienia umowy określone w 4, 8, 9, 14. d) wskutek nie przyjęcia zmian cen ustalonych wg zasad określonych w 15 ust Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym gdy: a) Przyjmujący zamówienie nie spełnił obowiązków określonych w 7, 10, 12, 13. b) w razie niewykonania umowy lub wadliwego jej wykonania w sposób rażący, c) Przyjmujący zamówienie opuści samowolnie miejsce wykonywania świadczenia, nie podejmie się udzielania świadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem, odmówi poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków odurzających. 5. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 18

8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy z dnia r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr.112, poz.654 ze zm.), oraz inne przepisy pozostające w związku z przedmiotem niniejszej umowy. 19 Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie. 20 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne zwana w dalszej treści Umową, zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Umowa kontraktowa na udzielenie świadczeń z zakresu usług ogólnostomatologiczych Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1. mgr Kazimierz KAPŁON Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo