WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BDK/01/2013 NA WYKONYWANIE BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE Warszawa 2013 ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 I. Udzielający zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa, ul. Wolska 37. II. Informacje dodatkowe 1. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 nr 293 poz z późn. zm.). 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Katarzyna Massalska-Bartnik, Przewodnicząca Komisji Konkursowej. tel.: (22) , 212, fax: (22) , III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań specjalistycznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 Tabela asortymentowo-cenowa. 1. Badania laboratoryjne odbywać się będą w pracowni Oferenta. 2. Udzielający zamówienia zapewnia transport pobranego materiału na koszt własny. 3. Przeprowadzane badania będą wykonywane na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarzy. Każde skierowanie musi być podpisane przez Dyrektora lub jego zastępcę oraz Głównego Księgowego bądź jego zastępcę. 4. Badania laboratoryjne powinny być wykonywane na aparatach certyfikowanych, gwarantujących skuteczną diagnostykę. 5. Wynik badania winien być autoryzowany przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje (diagnosta laboratoryjny). Wysyłanie wyników badań może odbywać się drogą elektroniczną (faxem), kurierem, pocztą lub bezpośrednio. Przekazanie wyniku drogą elektroniczną wiąże się z koniecznością dostarczenia oryginału. 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o systemie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej jakości badań, posiadaniu aktualnych certyfikatów zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości na zaoferowane badania objęte systemami kontroli. 7. W przypadku występowania problemów z wykonywaniem badań bądź odmową ich wykonania, udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zrealizowania świadczenia u osób trzecich obciążając Oferenta różnicą w cenie. Po trzykrotnym zleceniu świadczeń udzielający zamówienia ma prawo odstąpić od zawartej umowy. 8. Udzielający zamówienia zapewni ciągłość świadczeń, niezależnie od urlopów, absencji chorobowej i nieobecności z innych powodów, bez naruszania warunków zawartej umowy. 1

3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia Umowa zawarta będzie na okres 3 lat. IV. Informacje dotyczące składania ofert 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone pod rygorem nieważności w języku polskim z wyłączeniem pojęć medycznych. 2. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji lub posiadająca pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty. 3. Każdą stronę oferty należy opatrzyć kolejnym numerem. 4. Strony oferty oraz miejsca, w których Oferent naniósł poprawki, podpisuje osoba, która podpisała ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego zapisu poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych, ani napisanych poza niezbędnymi do poprawy. 5. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. Wszystkie kartki winny być spięte w sposób trwały zapobiegający zdekompletowaniu. 6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak, niż przed upływem terminu składania ofert. 7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, należy oznaczyć, jako Zmiana oferty lub Wycofanie oferty. 8. Oferent może złożyć zapytanie dotyczące konkursu ofert w terminie nie krótszym, niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert. W przypadku zmiany Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert Udzielający zamówienia może przedłużyć termin składania ofert. V. Zawartość oferty 1. Wypełniony formularz Oferta Załącznik nr Wypełniony formularz Oświadczenie Oferenta Załącznik nr 2 3. Wypełniona Tabela asortymentowo-cenowa Załącznik nr Wypełniony formularz: Wykaz personelu oraz kwalifikacje Załącznik nr 4 5. Wypełniony formularz Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności Załącznik nr Parafowany projekt umowy Załącznik nr Aktualne dokumenty: a. aktualny wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej; b. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. aktualna polisa zawodowa obowiązkowego ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż określona w 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2

4 2011r. W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 nr 293 poz. 1729); 8. Oświadczenie o dostarczeniu aktualnej polisy po wygaśnięciu dotychczasowej. 9. Wyżej wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału, bądź kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania. 10. W przypadku braku lub złożenia w niewłaściwej formie wymaganych dokumentów, Udzielający zamówienia może wezwać do uzupełnienia braków w ofercie. VI. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty należy składać do dnia r., do godz w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Zamówień Publicznych, z napisem: Konkurs ofert na wykonywanie badań specjalistycznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie KO/BDK/01/2013 Nie otwierać przed r. przed godziną VII. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Zamówień Publicznych w dniu r. o godz Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu składania. 3. W przypadku, gdy do konkursu wpłynie tylko jedna oferta, komisja konkursowa może wybrać tę ofertę, jeżeli jest ona zgodna z wymaganiami stawianymi w warunkach konkursu oraz spełnia oczekiwania Udzielającego zamówienia w stosunku do ceny. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, lub do przesunięcia terminu składania ofert. VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. IX. Kryteria i sposób wyboru oferty Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia będzie się kierował następującym kryterium: cena 100%. X. Powiadomienie o wyborze oferty Udzielający zamówienia niezwłocznie powiadomi o wyniku konkursu wszystkich Oferentów biorących udział w konkursie, podając firmę (nazwę) i siedzibę Oferenta, którego ofertę wybrano. 3

5 XI. Umowa 1. Udzielający zamówienia podpisze umowę z wybranym Oferentem w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zostały określone w umowie pomiędzy Udzielającym zamówienia, a Oferentem (projekt umowy załącznik nr 6). XII. Postanowienia ogólne Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty. XIII. Pouczenie o środkach odwoławczych W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy, o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest zgodnie z art. 153 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz z późn. zm.). XIV. Załączniki Załącznik nr 1 Oferta. Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta. Załącznik nr 3 Tabela asortymentowo-cenowa. Załącznik nr 4 Wykaz personelu oraz kwalifikacje. Załącznik nr 5 Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności. Załącznik nr 6 Projekt umowy. 4

6 KO/BDK/01/2013 Załącznik nr 1. /pieczątka firmy/ OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań specjalistycznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto, zgodnie z formularzem Tabela asortymentowo-cenowa (załącznik nr 3):... słownie: Termin płatności: 30 dni. 3. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnosimy żadnych uwag. 4. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłożonej przez Szpital. 6. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi Oferenta w umowie są: 7. W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który należy wpisać do umowy: 8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Udzielającym zamówienie w związku z konkursem ofert jest: nr telefonu:... nr faks: Oferta zawiera stron. 10. Załącznikami do oferty są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5) miejscowość i data pieczątka i podpis Oferenta

7 KO/BDK/01/2013 Załącznik nr 2. /pieczątka firmy/ OŚWIADCZENIE OFERENTA Oświadczam, że jako Oferent: 1. Zapoznałem/am się, ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie zgłaszam zastrzeżeń oraz akceptuję projekt umowy na wykonywanie badań specjalistycznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. 2. Zakład posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi. 3. Zakład posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 4. Zakład posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 5. Zakład spełnia wymogi sanitarno-epidemiologiczne dla pomieszczeń, w których będą wykonywane świadczenia. 6. Zakład znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 7. Dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.. /data i podpis oferenta/

8 KO/BDK/01/2013 Załącznik nr 3. /pieczątka firmy/ FORMULARZ CENOWY BADANIA LABORATORYJNE L.p. Rodzaj badania * Cena 1 Filarioza rozmaz 2 E.histolytica/E.dispar PCR 3 E.maulilocularis/E.granulosus PCR 4 Plasmodium spp. PCR 5 Leishmania PCR 6 Borrelia spp. PCR 7 Malaria OIP 8 Leiszmanioza OIP 9 Toksoplazmoza OIP-IgG 10 Ameboza OHP 11 Echinokokoza ELISA-G 12 Echinok. ELISA EM2+ 13 Echinok/Schistosoma, Denga immunoblotting 14 Schistomoza Denga ELISA Czas oczekiwania na wynik Rodzaj i minimalna objętość materiału biologicznego * Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty informację o sposobie pobrania materiału, minimalnej objętości próbki do analizy, warunków przechowywania materiału oraz transportu.. /data i podpis oferenta/

9 KO/BDK/01/2013 Załącznik nr 4. /pieczątka firmy/ WYKAZ PERSONELU ORAZ KWALIFIKACJE Rodzaj personelu* Posiadane uprawnienia Ilość personelu Uwagi *lekarz, pielęgniarka. /data i podpis oferenta/

10 KO/BDK/ Załącznik nr 5. /pieczątka firmy/ OKREŚLENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH, WYPOSAŻENIA W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY ORAZ ŚRODKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI 1. Warunki lokalowe Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.. 3. Środki transportu i łączności.. /data i podpis oferenta/

11 Umowa nr KO/BDK/01/2013 (projekt) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wolskiej 37, Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr , NIP: , Regon: , Zwany w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia, który reprezentuje: Dyrektor Szpitala - Agnieszka Kujawska - Misiąg a.z siedzibą w,, zarejestrowaną w KRS/ewidencji działalności gospodarczej pod nr., NIP, REGON Zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie, który reprezentuje: następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań specjalistycznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, zgodnie z Tabelą asortymentowo-cenową, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. Miejscem wykonywania badań jest siedziba Przyjmującego zamówienie. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki medycznej i obowiązującymi przepisami Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać świadczenia na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy Udzielającego zamówienia. 2. Każde skierowanie musi być podpisane przez Dyrektora lub jego zastępcę oraz Głównego Księgowego bądź jego zastępcę. 3. Transport materiału do badania zapewnia Udzielający zamówienia, który będzie ponosić jego koszt Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wypełniania wymagań na świadczenie usług medycznych będących przedmiotem umowy. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wpisania w portalu SZOI informacji dotyczącej niniejszej umowy. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj Umowa niniejsza może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia niniejszej umowy. 1

12 2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) także w przypadku utraty przez jedną ze stron koniecznych uprawnień lub możliwości do realizacji świadczeń zdrowotnych, jak również w przypadku nie udokumentowania przez Przyjmującego zamówienie w ciągu 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, faktu zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Za zrealizowaną usługę Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 2. Strony zastrzegają sobie nie wcześniej niż po roku obowiązywania umowy prawo do zmiany cen badania, w przypadku udokumentowanej zmiany czynników cenotwórczych danej usługi. 3. Zmiana cen nie może jednakże następować częściej niż raz na pół roku Podstawą do dokonania rozliczenia za wykonane badania będzie faktura wraz z zestawieniem ilości wykonanych badań na podstawie skierowań wystawionych przez Ordynatora Oddziału lub upoważnionych lekarzy Udzielającego zamówienia. 2. Przyjmujący zamówienie wystawiać będzie fakturę VAT wraz z wykazem wykonywanych usług medycznych na koniec każdego miesiąca. 3. Udzielający zamówienia zobowiązany jest przekazać należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na konto:.. 4. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść należnych mu wierzytelności na osoby trzecie. 8 Jeżeli opóźnienie w płatności za wykonaną usługę nastąpi z przyczyn leżących po stronie Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie ma prawo obciążyć Udzielającego zamówienia odsetkami ustawowymi od wysokości zaległej faktury za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może jednak przekroczyć 10% wysokości faktury. 9 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wypełniania wymagań na świadczenie usług medycznych będących przedmiotem umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wpisania w portalu SZOI informacji dotyczącej niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie oświadcza, że usługi wykonywane będą przez personel posiadający udokumentowane na piśmie kwalifikacje. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas udzielenia świadczeń. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszenia jego sumy przez cały czas obowiązywania umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w trakcie trwania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy. 11 2

13 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Udzielającego zamówienia. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 13 PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIALAJĄCY ZAMÓWIENIA 3

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo