Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą"

Transkrypt

1 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 NIP: tel. : (41) REGON: fax.: (41) Konto Bankowe BGK tel.: (41) Kielce, Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51 zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą. I. Lokalizacja: 1) Kielce, ul Ogrodowa 11-powierzchnia 9,57m² II. Profil działalności gospodarczej pawilon spożywczo-prasowy Przedmiot dzierżawy 1)Dzierżawa powierzchni lokalowej przy ul. Ogrodowej 11 a) pomieszczenie z przeznaczeniem na sklepik 4,96m² b) łazienka 2,22m² c) powierzchnia przynależna 2,39 2) Okres najmu do 10 lat(od daty podpisania umowy) II.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdy odrębny przedmiot dzierżawy. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty w odniesieniu do każdego odrębnego przedmiotu dzierżawy skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

2 2. Oferta oraz pozostałe dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej, ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną. 3. Oferta powinna zawierać; a)formularz ofertowy b)parafowany wzór umowy c)parafowany protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu dzierżawy III. ZOBOWIĄZANIA DZIERŻAWCY Dzierżawca zobowiązany jest przeprowadzić: 1) Adaptację pomieszczenia dla potrzeb prowadzonej działalności zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi 2) Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego celem z zachowaniem należytej staranności 3) Z tytułu wszelkich prac remontowo-adaptacyjnych, naprawy i konserwacji przedmiotu dzierżawy w zakresie koniecznym do utrzymania w należytym stanie substancji nieruchomości, które wykona Oferent nie przysługuje mu od Wydzierżawiającego prawo do zwrotu poniesionych kosztów, tak w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu 4) Dzierżawca na własny koszt ubezpieczy przedmiot dzierżawy od ryzyka pożaru i zalania oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą na wydzierżawionym terenie w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym i w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy dostarczy kopię dowodu ubezpieczenia Wydzierżawiającemu 5) Dzierżawca uzyska pisemną zgodę od Wydzierżawiającego na umieszczanie tablic informacyjnych na wydzierżawianej powierzchni 6) Dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego 7) Dzierżawca nie może dokonywać zmian w substancji trwałej przedmiotu dzierżawy bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego Iv. CZYNSZ DZIERŻAWY, OPŁATY ZA MEDIA 1. Minimalna opłata czynszu za 1 m² powierzchni lokalowych wynosi 27zł./m² + VAT, 2. Czynsz jest płatny miesięcznie w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 3. Waloryzacja wysokości czynszu dzierżawy dokonywana będzie corocznie według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Pierwsza waloryzacja nastąpi po upływie 12 miesięcy licząc od dnia

3 zawarcia umowy dzierżawy. 4. Wywóz nieczystości i organizacja wywozu na koszt Oferenta V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Wydzierżawiającego w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 sekretariat (I piętro ) do dnia godz w zamkniętej kopercie z opisem Dzierżawa pomieszczeń lokalowych SPZOZMSW w Kielcach Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPZOZ MSW w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 pokój 223 w dniu r. o godz VI. INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie SP ZOZ MSW w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na I piętrze(przy rejestracji) VII. KRYTERIA OCENY OFERTY Oferty będą oceniane na podstawie kryterium ceny za m² powierzchni lokalowych, w odniesieniu do każdego przedmiotu dzierżawy. Oferta cenowa nie może być niższa od minimalnej stawki określonej w niniejszych ogłoszeniu. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Wydzierżawiający zwróci się do Oferentów o złożenie dodatkowych ofert wyznaczając termin. VIII. ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY Umowa zostanie spisana z Dzierżawcą, który zaoferuje najwyższą stawkę za m²powierzchni lokalowej. Wydzierżawiający w terminie 3 dni po podpisaniu umowy przekaże Dzierżawcy protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiot dzierżawy. IX. DODATKOWE INFORMACJE O PRZETARGU Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Maria Kruk- pod numerem telefonu (041) , w godzinach od 7:00-14:30 Osobą upoważnioną do udostępnienia oferentom przedmiotu dzierżawy jest mgr Andrzej Bartosz - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego lub Przedmiot dzierżawy można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00. Wydzierżawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

4 Zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dla SP ZOZ MSW w Kielcach Dane Oferenta... Adres:... Przedmiot dzierżawy Proponuję miesięczną stawkę czynszu za 1 m² :.brutto zł. 1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami ogłoszenia i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń 2. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 3 zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego. 3.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres Załączniki : (data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)

5 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR /2014 Zawarta w dniu... r. w Kielcach pomiędzy: WZÓR Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, Kielce ul. Wojska Polskiego 51, NIP ; KRS zwanym dalej Wydzierżawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - lek. med. Grzegorza Guzika a zwanym dalej w treści umowy Dzierżawcą, reprezentowanym przez:... PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest uprawniony do wydzierżawienia pomieszczeń lokalowych mieszczących się w budynkach SPZOZMSW w Kielcach, usytuowanych przy ul. Ogrodowej 11 o powierzchni 9,57m² Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy a Dzierżawca przyjmuje przedmiot umowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu pawilonu spożywczo-prasowego. 2. Załącznik nr 3 do niniejszej umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy z dnia... r. zawierający opis stanu technicznego nieruchomości oraz instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu. 3. Stan lokalu opisany w protokole, o którym mowa w ust. 2. będzie stanowił podstawę przy rozliczeniu stron po zakończeniu umowy dzierżawy Przedmiot niniejszej umowy będzie przeznaczony na działalność gospodarczą zgodnie z 2 ust Działalność wymieniona w 2 ust.1 nie naruszy art.13 Ustawy z dnia o działalności leczniczej. 3. Koszty przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej ponosi Dzierżawca. OBOWIĄZKI STRON 4 1. Zmiana profilu działalności gospodarczej wymaga zgody Wydzierżawiającego 2.Wydzierżawiający umożliwi Dzierżawcy korzystanie z energii elektrycznej, zimnej wody, odprowadzania ścieków Dzierżawca zobowiązuje się do: a) używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem określonym w 2 ust.1 niniejszej umowy b) nie dokonywania zmian w substancji trwałej przedmiotu dzierżawy bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego c)utrzymywania porządku i czystości wokół wydzierżawionego lokalu oraz wywozu we własnym zakresie opakowań pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej albo prowadzonego remontu, e)wykonania robot adaptacyjnych w sposób ciągły - niedopuszczalne jest jakiekolwiek wstrzymanie prac. 2. Dzierżawca może wprowadzać w przedmiocie dzierżawy ulepszenia i zmiany tylko za pisemną zgodą Wydzierżawiającego, na własny koszt i bez prawa zwrotu nakładów. 3. Dzierżawca nie może poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy, ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego 6 1. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów naprawy i konserwacji przedmiotu dzierżawy w zakresie koniecznym do utrzymania w należytym stanie substancji lokalu.

6 2. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe w lokalu i przestrzeganie przepisów p/pożarowych 3. Dzierżawca zobowiązuje się poddać nadzorowi inspektora ppoż. Wydzierżawiającego 4. Dzierżawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczyć się od ryzyka pożaru i zalania oraz odpowiedzialności cywilnej(oc) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na wydzierżawionym terenie- na własny koszt i w odpowiedniej wysokości i dostarczyć kserokopię polisy ubezpieczeniowej Wydzierżawiającemu Jeżeli w czasie trwania dzierżawy zajdzie potrzeba wykonania napraw obciążających Wydzierżawiającego, Dzierżawca obowiązany jest: 1) niezwłocznie powiadomić o tym Wydzierżawiającego na piśmie, 2) udostępnić Wydzierżawiającemu swobodny dostęp do przedmiotu dzierżawy w zakresie umożliwiającym dokonanie napraw lub remontu w ciągu czternastu dni po zawiadomieniu a w przypadku awarii niezwłocznie. CZYNSZ 8 1. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz za dzierżawę...,-.zł netto (słownie:...), powiększony o podatek VAT z zastrzeżeniem W przypadku nieuregulowania należności w terminie Wydzierżawiający będzie naliczał odsetki określone w ustawie. 3. W kwocie, o której mowa w ust. 1 zawarta jest zryczałtowana opłata za korzystanie z mediów, o których mowa w 4 ust.2 oraz proporcjonalna wartość podatku od nieruchomości. 9 Czynsz płatny będzie co miesiąc na rachunek Wydzierżawiającego w BGK , w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Wydzierżawiającego Wysokość czynszu określona w 8 będzie ulegała podwyższeniu od każdego, następnego roku kalendarzowego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim bez konieczności wypowiadania warunków umowy. CZAS TRWANIA UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia... do dnia.. 2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku zamiaru przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na świadczenie usług medycznych lub rozbudowy pawilonu albo innych ważnych przyczyn. Dzierżawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Wydzierżawiającego warunków umowy Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia w przypadku gdy: 1) dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, 2) dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób, albo gdy przedmiot dzierżawy zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, 3) dzierżawca dokona bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego zmian i ulepszeń w przedmiocie dzierżawy, 4) dzierżawca odda przedmiot dzierżawy w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania w całości lub w części osobie trzeciej, bez pisemnej zgody wydzierżawiającego 5)dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego dokona zmiany profilu prowadzonej działalności gospodarczej. 6) dzierżawca nie zawrze umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w 6 ust.4 w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy dzierżawy 2. Wydzierżawiający może w każdym czasie obowiązywania umowy dokonywać kontroli przedmiotu dzierżawy, przestrzegania warunków umowy oraz zobowiązań wynikających z umowy. W tym celu

7 Wydzierżawiający może kontrolować przedmiot dzierżawy oraz kierować do Dzierżawcy zapytania i żądać wyjaśnień. OBOWIĄZKI STRON PO ROZWIĄZANIU UMOWY Dzierżawca zobowiązuje się do opróżnienia przedmiotu dzierżawy i wydania go Wydzierżawiającemu w dniu rozwiązania umowy dzierżawy. 2. Jeżeli po opuszczeniu przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę pozostaną rzeczy należące do Dzierżawcy, Wydzierżawiający ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko Dzierżawcy Po rozwiązaniu umowy Dzierżawca zobowiązuje się do wydania Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym. Koszt remontu lokalu obciąża Dzierżawcę. Podstawą do oceny stanu technicznego przedmiotu dzierżawy będzie protokół zdawczo odbiorczy. 2. Wydzierżawiający może żądać przywrócenia przedmiotu dzierżawy do stanu poprzedniego jeżeli Dzierżawca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 3. Z tytułu wszelkich prac remontowych, naprawy i konserwacji przedmiotu dzierżawy w zakresie koniecznym do utrzymania w należytym stanie substancji lokalu, które wykona Dzierżawca nie przysługuje mu od Wydzierżawiającego prawo do zwrotu poniesionych kosztów, tak w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. 4. W przypadku, gdy Dzierżawca nie wyda Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w terminie, o którym mowa w ust 1 za cały okres używania przedmiotu dzierżawy bez tytułu prawnego, Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu odszkodowanie w wysokości 100 % czynszu dzierżawy określonego w niniejszej umowie. 5. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładów na przedmiot dzierżawy. DORĘCZENIA Wszelkie pisma doręczane będą stronom pod adres: 1) Wydzierżawiający SPZOZ MSW w Kielcach, Kielce ul. Wojska Polskiego 51 2) Dzierżawca Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest zaadresowane. 3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, pismo wysłane pod adres określony w ust. 1 uznaje się za doręczone. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17 Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego. 18 Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Dzierżawcy a dwa dla Wydzierżawiającego. 19 W sprawach nie wyszczególnionych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 20 Strony wyłączają stosowanie art.700 KC 21 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania DZIERŻAWCA WYDZIERŻAWIAJĄCY

8 Zał. nr 3 PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Przekazuje dla/przyjmuje od*. - pomieszczenia lokalowe o powierzchni 9,57 m², mieszczącej się w budynku SPZOZMSW w Kielcach przy ul. Ogrodowej 11, z przeznaczeniem na działalność gospodarcza o profilu spożywczo-prasowym. Opis stanu przekazywanych pomieszczeń.. Podpis przekazującego przedmiot dzierżawy Podpis przyjmującego przedmiot dzierżawy *niepotrzebne skreślić

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego.

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. Nr sprawy:1/ztm /2015 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. PRZEDMIOT PRZETARGU: stragan handlowy nr 11 o pow. 8 m 2 zlokalizowany na terenie Targowiska Zieleniaka przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.gimnazjum3grodzisk.pl, na tablicy ogłoszeń Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr..

UMOWA DZIERŻAWY nr.. UMOWA DZIERŻAWY nr.. Załącznik nr 2 Wzór umowy Zawarta w dniu..r. w Gryficach pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa PGLLP - Nadleśnictwem Gryfice, z siedzibą w Gryficach (72-300), Osada Zdrój1, NIP 857-020-69-49

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: Biała Podlaska 28.07.2015r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dzierżawę przystani wodnej ZAMAJERZ nad Jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy

Dzierżawę przystani wodnej ZAMAJERZ nad Jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy Zaproszenie do składania ofert Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna 34-441 Niedzica ul. Widokowa 1 tel. 018 26 10 150, fax. 018 26 10 151 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na Dzierżawę

Bardziej szczegółowo