Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szczegółowe do konkursu ofert"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

2 I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs ofert będzie prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). 2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust.1, art , 151 ust. 1 5, art.152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 3. Sposób przeprowadzenia konkursu określają obowiązujące u Udzielającego zamówienia: Regulamin konkursu ofert oraz Regulamin pracy Komisji konkursowej. II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni alergologicznej dla dzieci. 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obejmuje liczbę ok. 350 tys. 3. Przewidywana maksymalna liczba godzin objęta przedmiotem zamówienia wynosi 135 godzin miesięcznie III. Wymagania ogólne dla Oferentów przystępujących do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach wymienionych w Części II 1. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony Płock, ul. Medyczna 19, Dział Kadr i Płac pokój nr 19, z dopiskiem na kopercie - Konkurs ofert świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej w... Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" oraz "Regulaminie pracy komisji konkursowej". 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, 4. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie oferentów biorących w nim udział. 2. PRZYGOTOWANIE OFERTY 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert". 4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. 6. Ofertę oraz każdą z jej stron numeruje i podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej, poświadczonego przez notariusza. 7. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub

3 osoba, o której mowa w pkt. 6. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. 8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian, lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. 9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem "Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty". 10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs ofert świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej w INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA 1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty, odpowiednio właściwe dla indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej lub podmiotu leczniczego 1) zaświadczenie o wpisie indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wydrukiem księgi rejestrowej potwierdzającej wykonywanie praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, 2) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający wykonywanie działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej/położniczej 3) poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, która będzie realizować przedmiot zamówienia (dyplom, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, dyplomy specjalizacji, potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, itd.) 4) poświadczona przez Oferenta kserokopia wpisu do KRS podmiot leczniczy 5) poświadczona przez Oferenta kserokopia nadania numeru REGON i NIP 6) poświadczona przez Oferenta kserokopia Statutu NZOZ - podmiot leczniczy 7) poświadczona przez Oferenta kserokopia polisy OC lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej 8) pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta. 2. Do wypełnionego formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1, oferent załącza dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. 3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów, Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kserokopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Ponadto do oferty mogą być załączone: - zaświadczenie lekarza profilaktyka o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki - aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych ( zaświadczenie wydane przez lekarza profilaktyka lub wpis w książeczce dla celów sanitarno-epidemiologicznych) - zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia okresowego bhp Dokumenty te będą wymagane do przedłożenia, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.

4 4. OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ Oferent składa ofertę na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia 1 września 2015 r. do 31 lipca 2016 r. 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent związany jest ofertą do 30 dni od dały upływu terminu składania ofert. 6. KOMISJA KONKURSOWA W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową, której zasady pracy określa Regulamin pracy Komisji konkursowej", wprowadzony w formie zarządzenia Dyrektora W.Sz.Z. ( Udzielającego zamówienia ) 7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Ogłoszenie wyników w dniu r. 2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej: - w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza oferentom, które oferty spełniają warunki konkursu, a które zostały odrzucone, - w części niejawnej po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nie odpowiadających warunkom konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, wybiera najkorzystniejszą ofertę/ najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 3. Szczegółowe zasady postępowania Komisji konkursowej określa Regulamin pracy komisji konkursowej". 8. KRYTERIA OCENY OFERT Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: - właściwymi kwalifikacjami i posiadaną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa, innymi umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi certyfikatem umiejętności, zgodną z profilem udzielania świadczeń - wysokością stawki w określonej kwocie za jednostkę udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiednio za godzinę w dni powszednie tygodnia w wymiarze czasowym, zgodnym z godzinami przyjęć w poradni 9. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 2. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane będą w siedzibie Udzielającego zamówienia. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 2) Załącznik Nr 2 - Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

5 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Dane oferenta:... ( nazwa oferenta )...tel.... ( adres ) Adres do korespondencji ( w przypadku, gdy jest inny niż adres oferenta j.w.) Deklarowana liczba godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych w miesiącu Proponuję następujące warunki wynagrodzenia w kwocie za godziną wykonywania świadczeń zdrowotnych: 1) w dni powszednie tygodnia w wysokości.....zł. za godzinę 4. Okres na jaki została złożona oferta {podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisania i złożenia oferty)

6 Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego ZAŁĄCZNIKI odpowiednio dla OFERENTA 1. Uwierzytelnione notarialnie kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki, tj.: 1) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 2) dyplom pielęgniarki, 3) dyplom uzyskania specjalizacji lub potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, 5) inne posiadane dokumenty potwierdzające nabycie fachowych umiejętności w przypadku ich posiadania 2. Potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem dokumenty określające status prawny oferenta, tj.: 1) zaświadczenie o wpisie indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wydrukiem księgi rejestrowej potwierdzającej wpis wykonywania tej praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, 2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 3) zaświadczenie o wpisie do KRS, 4) zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP 3. Potwierdzoną przez Oferenta za zgodność obowiązkową polisę oc w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej 4. Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.

7 Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego... ( miejscowość, data) OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią ogłoszenia. 2. Oświadczam, że zapoznałam się ze szczegółowymi warunkami konkursu i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, ze zainteresowałam się wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania zamówień na świadczenie zdrowotne. 4. Oświadczam, że uważam się związana ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia. 6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Stan prawny określony w dokumentach nie uległ zmianie na dzień złożenia oferty; 7. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem pracy Komisji Konkursowej. 8. Oświadczam, że świadczenia zdrowotne wykonywać będę w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pomieszczeniach udostępnionych Przyjmującemu zamówienie na warunkach określonych przez Udzielającego zamówienia. 9. Oświadczam, że posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną w wysokości (Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy. Zobowiązuję się do przedłożenia kopii polisy OC na równowartość, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.). Podpis Oferenta Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

8 PROJEKT UMOWA Nr...KO.DKP/P-2/15 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPEKI PIELĘGNIARSKIEJ zawarta w dniu r. w Płocku pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, Płock, ul. Medyczna 19, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, pod nr , posiadającym NIP oraz REGON , reprezentowanym przez: Dyrektora Stanisława Kwiatkowskiego, zwanym dalej Udzielającym zamówienia a Praktyką pielęgniarską... prowadzoną w formie podmiotu gospodarczego pod adresem..., wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi rejestrowej... oraz zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP o nr... i REGON..., zwaną dalej Przyjmującym zamówienie Przyjmujący zamówienie został wybrany w trybie konkursu ofert, przeprowadzonego w oparciu o Regulamin konkursu ofert, obowiązujący u Udzielającego zamówienia i na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, strony zawierają umowę, o następującej treści: Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich na rzecz pacjentów uprawnionych do świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia. 2. Szacunkowa ilość ubezpieczonych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obejmuje liczbę ok. 350 tys. osób. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń pielęgniarskich w dni powszednie tygodnia, w wymiarze czasowym zgodnym z godzinami przyjęć pacjentów w Poradni alergologicznej dla dzieci, w tym obejmujących w szczególności: sprawowanie bieżącej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w ramach specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego oraz wykonywanie innych czynności medycznych, pozostających we właściwości pielęgniarki, udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem, przygotowanie pacjentów do badań i zabiegów, sprawowanie bieżącego nadzoru nad sprawnością urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystyczno-sprawozdawczej w powierzonym zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich prowadzenie rozchodu zużytego sprzętu, materiałów medycznych i leków oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki nimi wykonywanie czynności związanych z procesem dezynfekcji oraz sterylizacji instrumentarium medycznego, bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych i in. koniecznego wyposażenia współpraca z innymi pracownikami, dotycząca ustalania terminu i koordynowania przyjęć pacjentów do poradni 2 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w 1, zgodnie z harmonogramem sporządzanym za obopólną zgodą stron umowy na okresy miesięczne. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

9 2. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1 ze strony Udzielającego zamówienia akceptuje pielęgniarka koordynująca Przychodni lub w czasie jej nieobecności inna osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia, uwzględniając ciągłość i kompleksowość opiek pielęgniarskiej. 3 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1 niniejszej umowy i oświadcza, iż wykonywać je będzie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i standardami postępowania obowiązującymi w reprezentowanej dziedzinie medycyny, na zasadach wynikających z ustawy o ratownictwie medycznym, ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wynikających z innych przepisów Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową udzielane będą przez Przyjmującego zamówienie w Poradni alergologicznej dla dzieci oraz w innych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, w zależności od potrzeb, przy użyciu sprzętu oraz aparatury medycznej, stanowiącej własność Udzielającego zamówienia. Sprzęt i aparatura spełniają wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego zamówienie. 5 Umowa zostaje zawarta na czas określony od... do Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie świadczeń medycznych będących przedmiotem umowy. 7 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami obowiązującymi u Udzielającego zamówienia Za zrealizowane w poszczególnych miesiącach kalendarzowych świadczenia zdrowotne, Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń i stawki wynagrodzenia w wysokości..zł. za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dni powszednie 2. Przyjmujący zamówienie nie może odmówić wykonywania świadczeń w miejscu i czasie wskazanym w harmonogramie, w wymiarze do. godzin miesięcznie, wskazanych w ofercie, przez okres obowiązywania umowy. Wymiar ten nie obejmuje ewentualnych zamówień dodatkowych, o których mowa w ust Udzielający zamówienia ma prawo Przyjmującemu zamówienie udzielić zamówienia dodatkowego w trakcie trwania niniejszej umowy, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia zastępstwa w nieprzewidzianych sytuacjach lub zabezpieczenia właściwego funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, w zakresie i na czas niezbędny dla tego zabezpieczenia. Podstawą rozliczeń dla zamówienia dodatkowego będą ceny jednostkowe wskazane w umowie. 4. Harmonogramy będą podawane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem (nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego miesiąca), z tym że Udzielający

10 zamówienia ma prawo dokonania zmian w grafiku w każdym czasie, jeśli jest to niezbędnych dla zabezpieczenia wykonywania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z potrzebami Należności z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy miesiąca kalendarzowego Udzielający zamówienia wypłaca za miesiąc poprzedni, po jego zakończeniu, w terminie 14 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmującego zamówienie prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, o którym mowa w W przypadku błędnego obciążenia bądź błędów formalnych lub rachunkowych w fakturze/rachunku, termin płatności faktury/rachunku, określony w ust. 1 ulega przesunięciu i jest określony na 14 dni od daty dostarczenia faktury /rachunku korygującego. 3. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmującemu zamówienie na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań z liczby godzin udzielanych świadczeń zdrowotnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, łącznie z fakturą/rachunkiem składane jest w terminie do 3 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Sprawozdanie, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza pielęgniarka koordynująca Przychodni lub w czasie jej nieobecności lub inna osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wykonywane usługi określone w 1 umowy wchodzą w zakres prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie pozarolniczej działalności gospodarczej. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością. 3. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne tytuły wpłat) oraz z Urzędem Skarbowym. 13 Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku innej działalności wykraczającej poza zakres umowy i konkurencyjnej wobec działalności statutowej Udzielającego zamówienia. 14 Udzielający zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę administracyjną i gospodarczą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 15 Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do współpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielającego zamówienia, w tym z pielęgniarkami i lekarzami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz udzielającymi świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia Z tytułu niniejszej umowy strony ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec osób trzecich. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, wynikające z: a) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia, niezgodnych ze stanem faktycznym, b) nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta w części właściwej dla pielęgniarki lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy i niekompletny, c) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 3. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków odszkodowawczych, o których

11 mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. ` 17 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie, zakresie i wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 293, poz ) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1) doręczenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1, Udzielającemu zamówienia, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy, 2) utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia, 3) zasięgania opinii pielęgniarki oddziałowej, ordynatora oddziału w związku z wątpliwościami dotyczącymi opieki nad pacjentami/pacjentkami 5) wykonywania świadczeń zdrowotnych w odzieży i obuwiu roboczym, zakupionej na własny koszt, spełniających certyfikaty jakości oraz utrzymania tej odzieży w należytym stanie, gwarantującym higieniczne i bezpieczne warunki pracy, 6) posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp, aktualnych badań profilaktycznych z potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych i epidemiologicznych do pracy na stanowisku pielęgniarki, wykonanych we własnym zakresie, za wyjątkiem szkolenia wstępnego i stanowiskowego w zakresie bhp przeprowadzanego przez Udzielającego zamówienia. 7) przestrzegania postanowień Regulaminu organizacyjnego, przepisów bhp i p/poż i innych przepisów obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 8) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, pozyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503,z późn. zm.) oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm., których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Udzielającego zamówienia lub naruszenie dóbr osobistych pracowników i pacjentów W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem, Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do udzielania świadczeń ubezpieczonym, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki pielęgniarskiej. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas udzielania świadczeń. 3. Za świadczenia udzielane na podstawie umowy, Przyjmujący zamówienie nie może pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat chyba, że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach, jedynie poprzez wskazanie możliwości dokonania wpłaty do Kasy WSzZ w Płocku. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu i jakości udzielanych świadczeń pielęgniarskich, zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i procedurami jakości obowiązującymi u Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu świadczeń:

12 a) przerwy nie przekraczającej łącznie 20 dni kalendarzowych, przypadającej na okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, b) przerwy związanej z potwierdzonym udziałem Przyjmującego zamówienie w szkoleniach, sympozjach lub zjazdach, z zastrzeżeniem ust Skorzystanie z przerwy, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody Udzielającego zamówienia. 3. Nie stanowi naruszenia warunków umowy nie udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez Przyjmującego zamówienie, w przypadku niezdolności do wykonywania świadczeń spowodowanej chorobą, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, o ile na czas tych niezdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie wskaże zastępstwo na zasadach określonych w ust. 4, 5, 6 i W uzasadnionych przypadkach Przyjmujący zamówienie po uzyskaniu akceptacji Udzielającego zamówienia może powierzyć obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej, która w tym czasie jest zastępcą wyłącznie Przyjmującego zamówienie. Osobą trzecią jest osoba związana z Udzielającym zamówienia umową o pracę lub umową o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne. 5. Przeniesienie obowiązków na osobę trzecią, o których mowa w ust. 4 dotyczy świadczeń zdrowotnych udzielanych w dniach harmonogramowej pracy Przyjmującego zamówienie. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest powiadomić na piśmie Udzielającego zamówienia o przeniesieniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy na wskazaną osobę trzecią. 7. Osoby, na które Przyjmujący zamówienie przeniósł obowiązki będące przedmiotem niniejszej umowy, powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U ) oraz świadczyć usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 8. Za przerwy w wykonywaniu świadczeń, określone w ust. 1, 3 i 4 Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie, a koszty zastępstwa ponosi Udzielający zamówienia. 20 Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach.: 1) z upływem czasu, na który została zawarta, 2) na mocy porozumienia stron, 3) w wyniku pisemnego oświadczenia Udzielającego zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Przyjmujący zamówienie narusza postanowienia umowy lub jeśli dalsza realizacja umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia. 4) w wyniku pisemnego oświadczenia Udzielającego zamówienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, a dotyczących: a) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości i jakości; b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań i informacji. c) uzasadnionych skarg pacjentów, jeśli związane są one z naruszeniem postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych. 21 Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie: 1). utracił prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostało w stosunku do niego zawieszone, 2). przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego zamówienia, 3). nie dotrzymał warunków określonych w 17 niniejszej umowy, dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 4). w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy

13 22 Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie Udzielający zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji. 23 Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w 10, przekraczającej 14 dni lub w przypadku rażącego naruszenia innych postanowień umowy. 24 W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej sfinansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.), ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medyczny ( Dz.U. Nr 191. poz z późn. zm. ), ustawy z dnia r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 174, poz. 654 z p. zm.), przepisy wykonawcze do tych ustaw i in. przepisy prawne obowiązujące u Udzielającego zamówienia oraz Kodeksu cywilnego. 25 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 26 Zmiany do umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 27 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia

14 Załącznik nr 1 do umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w... MIESIĘCZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI miesiąc...rok (imię i nazwisko pielęgniarki/położnej ) Data Godziny od - do* Liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych Razem pieczęć i podpis pielęgniarki pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

15 Załącznik nr 2 do umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w... MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI miesiąc...rok (imię i nazwisko pielęgniarki/położnej ) Data Godziny od - do* Liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych Razem pieczęć i podpis pielęgniarki pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

16

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert prowadzony będzie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo