Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szczegółowe do konkursu ofert"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

2 I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs ofert będzie prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). 2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust.1, art , 151 ust. 1 5, art.152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 3. Sposób przeprowadzenia konkursu określają obowiązujące u Udzielającego zamówienia: Regulamin konkursu ofert oraz Regulamin pracy Komisji konkursowej. II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni alergologicznej dla dzieci. 2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obejmuje liczbę ok. 350 tys. 3. Przewidywana maksymalna liczba godzin objęta przedmiotem zamówienia wynosi 135 godzin miesięcznie III. Wymagania ogólne dla Oferentów przystępujących do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach wymienionych w Części II 1. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony Płock, ul. Medyczna 19, Dział Kadr i Płac pokój nr 19, z dopiskiem na kopercie - Konkurs ofert świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej w... Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" oraz "Regulaminie pracy komisji konkursowej". 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, 4. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie oferentów biorących w nim udział. 2. PRZYGOTOWANIE OFERTY 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert". 4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. 6. Ofertę oraz każdą z jej stron numeruje i podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej, poświadczonego przez notariusza. 7. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub

3 osoba, o której mowa w pkt. 6. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. 8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian, lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. 9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem "Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty". 10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs ofert świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej w INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA 1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty, odpowiednio właściwe dla indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej lub podmiotu leczniczego 1) zaświadczenie o wpisie indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wydrukiem księgi rejestrowej potwierdzającej wykonywanie praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, 2) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający wykonywanie działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej/położniczej 3) poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, która będzie realizować przedmiot zamówienia (dyplom, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, dyplomy specjalizacji, potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, itd.) 4) poświadczona przez Oferenta kserokopia wpisu do KRS podmiot leczniczy 5) poświadczona przez Oferenta kserokopia nadania numeru REGON i NIP 6) poświadczona przez Oferenta kserokopia Statutu NZOZ - podmiot leczniczy 7) poświadczona przez Oferenta kserokopia polisy OC lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej 8) pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta. 2. Do wypełnionego formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1, oferent załącza dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. 3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów, Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kserokopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Ponadto do oferty mogą być załączone: - zaświadczenie lekarza profilaktyka o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki - aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych ( zaświadczenie wydane przez lekarza profilaktyka lub wpis w książeczce dla celów sanitarno-epidemiologicznych) - zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia okresowego bhp Dokumenty te będą wymagane do przedłożenia, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.

4 4. OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ Oferent składa ofertę na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia 1 września 2015 r. do 31 lipca 2016 r. 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent związany jest ofertą do 30 dni od dały upływu terminu składania ofert. 6. KOMISJA KONKURSOWA W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową, której zasady pracy określa Regulamin pracy Komisji konkursowej", wprowadzony w formie zarządzenia Dyrektora W.Sz.Z. ( Udzielającego zamówienia ) 7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Ogłoszenie wyników w dniu r. 2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej: - w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza oferentom, które oferty spełniają warunki konkursu, a które zostały odrzucone, - w części niejawnej po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nie odpowiadających warunkom konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, wybiera najkorzystniejszą ofertę/ najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 3. Szczegółowe zasady postępowania Komisji konkursowej określa Regulamin pracy komisji konkursowej". 8. KRYTERIA OCENY OFERT Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: - właściwymi kwalifikacjami i posiadaną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa, innymi umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi certyfikatem umiejętności, zgodną z profilem udzielania świadczeń - wysokością stawki w określonej kwocie za jednostkę udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiednio za godzinę w dni powszednie tygodnia w wymiarze czasowym, zgodnym z godzinami przyjęć w poradni 9. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 2. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane będą w siedzibie Udzielającego zamówienia. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 2) Załącznik Nr 2 - Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

5 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Dane oferenta:... ( nazwa oferenta )...tel.... ( adres ) Adres do korespondencji ( w przypadku, gdy jest inny niż adres oferenta j.w.) Deklarowana liczba godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych w miesiącu Proponuję następujące warunki wynagrodzenia w kwocie za godziną wykonywania świadczeń zdrowotnych: 1) w dni powszednie tygodnia w wysokości.....zł. za godzinę 4. Okres na jaki została złożona oferta {podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisania i złożenia oferty)

6 Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego ZAŁĄCZNIKI odpowiednio dla OFERENTA 1. Uwierzytelnione notarialnie kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki, tj.: 1) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 2) dyplom pielęgniarki, 3) dyplom uzyskania specjalizacji lub potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, 5) inne posiadane dokumenty potwierdzające nabycie fachowych umiejętności w przypadku ich posiadania 2. Potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem dokumenty określające status prawny oferenta, tj.: 1) zaświadczenie o wpisie indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wydrukiem księgi rejestrowej potwierdzającej wpis wykonywania tej praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, 2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 3) zaświadczenie o wpisie do KRS, 4) zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP 3. Potwierdzoną przez Oferenta za zgodność obowiązkową polisę oc w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej 4. Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.

7 Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego... ( miejscowość, data) OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią ogłoszenia. 2. Oświadczam, że zapoznałam się ze szczegółowymi warunkami konkursu i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, ze zainteresowałam się wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania zamówień na świadczenie zdrowotne. 4. Oświadczam, że uważam się związana ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia. 6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Stan prawny określony w dokumentach nie uległ zmianie na dzień złożenia oferty; 7. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem pracy Komisji Konkursowej. 8. Oświadczam, że świadczenia zdrowotne wykonywać będę w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pomieszczeniach udostępnionych Przyjmującemu zamówienie na warunkach określonych przez Udzielającego zamówienia. 9. Oświadczam, że posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną w wysokości (Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy. Zobowiązuję się do przedłożenia kopii polisy OC na równowartość, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy.). Podpis Oferenta Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

8 PROJEKT UMOWA Nr...KO.DKP/P-2/15 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPEKI PIELĘGNIARSKIEJ zawarta w dniu r. w Płocku pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, Płock, ul. Medyczna 19, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, pod nr , posiadającym NIP oraz REGON , reprezentowanym przez: Dyrektora Stanisława Kwiatkowskiego, zwanym dalej Udzielającym zamówienia a Praktyką pielęgniarską... prowadzoną w formie podmiotu gospodarczego pod adresem..., wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr księgi rejestrowej... oraz zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP o nr... i REGON..., zwaną dalej Przyjmującym zamówienie Przyjmujący zamówienie został wybrany w trybie konkursu ofert, przeprowadzonego w oparciu o Regulamin konkursu ofert, obowiązujący u Udzielającego zamówienia i na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, strony zawierają umowę, o następującej treści: Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich na rzecz pacjentów uprawnionych do świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia. 2. Szacunkowa ilość ubezpieczonych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obejmuje liczbę ok. 350 tys. osób. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń pielęgniarskich w dni powszednie tygodnia, w wymiarze czasowym zgodnym z godzinami przyjęć pacjentów w Poradni alergologicznej dla dzieci, w tym obejmujących w szczególności: sprawowanie bieżącej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w ramach specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego oraz wykonywanie innych czynności medycznych, pozostających we właściwości pielęgniarki, udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem, przygotowanie pacjentów do badań i zabiegów, sprawowanie bieżącego nadzoru nad sprawnością urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystyczno-sprawozdawczej w powierzonym zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich prowadzenie rozchodu zużytego sprzętu, materiałów medycznych i leków oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki nimi wykonywanie czynności związanych z procesem dezynfekcji oraz sterylizacji instrumentarium medycznego, bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych i in. koniecznego wyposażenia współpraca z innymi pracownikami, dotycząca ustalania terminu i koordynowania przyjęć pacjentów do poradni 2 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w 1, zgodnie z harmonogramem sporządzanym za obopólną zgodą stron umowy na okresy miesięczne. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

9 2. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1 ze strony Udzielającego zamówienia akceptuje pielęgniarka koordynująca Przychodni lub w czasie jej nieobecności inna osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia, uwzględniając ciągłość i kompleksowość opiek pielęgniarskiej. 3 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1 niniejszej umowy i oświadcza, iż wykonywać je będzie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i standardami postępowania obowiązującymi w reprezentowanej dziedzinie medycyny, na zasadach wynikających z ustawy o ratownictwie medycznym, ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wynikających z innych przepisów Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową udzielane będą przez Przyjmującego zamówienie w Poradni alergologicznej dla dzieci oraz w innych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, w zależności od potrzeb, przy użyciu sprzętu oraz aparatury medycznej, stanowiącej własność Udzielającego zamówienia. Sprzęt i aparatura spełniają wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego zamówienie. 5 Umowa zostaje zawarta na czas określony od... do Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie świadczeń medycznych będących przedmiotem umowy. 7 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami obowiązującymi u Udzielającego zamówienia Za zrealizowane w poszczególnych miesiącach kalendarzowych świadczenia zdrowotne, Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń i stawki wynagrodzenia w wysokości..zł. za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dni powszednie 2. Przyjmujący zamówienie nie może odmówić wykonywania świadczeń w miejscu i czasie wskazanym w harmonogramie, w wymiarze do. godzin miesięcznie, wskazanych w ofercie, przez okres obowiązywania umowy. Wymiar ten nie obejmuje ewentualnych zamówień dodatkowych, o których mowa w ust Udzielający zamówienia ma prawo Przyjmującemu zamówienie udzielić zamówienia dodatkowego w trakcie trwania niniejszej umowy, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia zastępstwa w nieprzewidzianych sytuacjach lub zabezpieczenia właściwego funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, w zakresie i na czas niezbędny dla tego zabezpieczenia. Podstawą rozliczeń dla zamówienia dodatkowego będą ceny jednostkowe wskazane w umowie. 4. Harmonogramy będą podawane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem (nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego miesiąca), z tym że Udzielający

10 zamówienia ma prawo dokonania zmian w grafiku w każdym czasie, jeśli jest to niezbędnych dla zabezpieczenia wykonywania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z potrzebami Należności z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy miesiąca kalendarzowego Udzielający zamówienia wypłaca za miesiąc poprzedni, po jego zakończeniu, w terminie 14 dni po dniu dostarczenia przez Przyjmującego zamówienie prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, o którym mowa w W przypadku błędnego obciążenia bądź błędów formalnych lub rachunkowych w fakturze/rachunku, termin płatności faktury/rachunku, określony w ust. 1 ulega przesunięciu i jest określony na 14 dni od daty dostarczenia faktury /rachunku korygującego. 3. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmującemu zamówienie na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań z liczby godzin udzielanych świadczeń zdrowotnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, łącznie z fakturą/rachunkiem składane jest w terminie do 3 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Sprawozdanie, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza pielęgniarka koordynująca Przychodni lub w czasie jej nieobecności lub inna osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wykonywane usługi określone w 1 umowy wchodzą w zakres prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie pozarolniczej działalności gospodarczej. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością. 3. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne tytuły wpłat) oraz z Urzędem Skarbowym. 13 Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku innej działalności wykraczającej poza zakres umowy i konkurencyjnej wobec działalności statutowej Udzielającego zamówienia. 14 Udzielający zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę administracyjną i gospodarczą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 15 Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do współpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielającego zamówienia, w tym z pielęgniarkami i lekarzami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz udzielającymi świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia Z tytułu niniejszej umowy strony ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec osób trzecich. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, wynikające z: a) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia, niezgodnych ze stanem faktycznym, b) nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta w części właściwej dla pielęgniarki lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy i niekompletny, c) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 3. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków odszkodowawczych, o których

11 mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. ` 17 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie, zakresie i wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 293, poz ) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1) doręczenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1, Udzielającemu zamówienia, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy, 2) utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia, 3) zasięgania opinii pielęgniarki oddziałowej, ordynatora oddziału w związku z wątpliwościami dotyczącymi opieki nad pacjentami/pacjentkami 5) wykonywania świadczeń zdrowotnych w odzieży i obuwiu roboczym, zakupionej na własny koszt, spełniających certyfikaty jakości oraz utrzymania tej odzieży w należytym stanie, gwarantującym higieniczne i bezpieczne warunki pracy, 6) posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp, aktualnych badań profilaktycznych z potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych i epidemiologicznych do pracy na stanowisku pielęgniarki, wykonanych we własnym zakresie, za wyjątkiem szkolenia wstępnego i stanowiskowego w zakresie bhp przeprowadzanego przez Udzielającego zamówienia. 7) przestrzegania postanowień Regulaminu organizacyjnego, przepisów bhp i p/poż i innych przepisów obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 8) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, pozyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503,z późn. zm.) oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm., których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Udzielającego zamówienia lub naruszenie dóbr osobistych pracowników i pacjentów W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem, Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do udzielania świadczeń ubezpieczonym, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki pielęgniarskiej. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas udzielania świadczeń. 3. Za świadczenia udzielane na podstawie umowy, Przyjmujący zamówienie nie może pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat chyba, że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach, jedynie poprzez wskazanie możliwości dokonania wpłaty do Kasy WSzZ w Płocku. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu i jakości udzielanych świadczeń pielęgniarskich, zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i procedurami jakości obowiązującymi u Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu świadczeń:

12 a) przerwy nie przekraczającej łącznie 20 dni kalendarzowych, przypadającej na okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, b) przerwy związanej z potwierdzonym udziałem Przyjmującego zamówienie w szkoleniach, sympozjach lub zjazdach, z zastrzeżeniem ust Skorzystanie z przerwy, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody Udzielającego zamówienia. 3. Nie stanowi naruszenia warunków umowy nie udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez Przyjmującego zamówienie, w przypadku niezdolności do wykonywania świadczeń spowodowanej chorobą, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, o ile na czas tych niezdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie wskaże zastępstwo na zasadach określonych w ust. 4, 5, 6 i W uzasadnionych przypadkach Przyjmujący zamówienie po uzyskaniu akceptacji Udzielającego zamówienia może powierzyć obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej, która w tym czasie jest zastępcą wyłącznie Przyjmującego zamówienie. Osobą trzecią jest osoba związana z Udzielającym zamówienia umową o pracę lub umową o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne. 5. Przeniesienie obowiązków na osobę trzecią, o których mowa w ust. 4 dotyczy świadczeń zdrowotnych udzielanych w dniach harmonogramowej pracy Przyjmującego zamówienie. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest powiadomić na piśmie Udzielającego zamówienia o przeniesieniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy na wskazaną osobę trzecią. 7. Osoby, na które Przyjmujący zamówienie przeniósł obowiązki będące przedmiotem niniejszej umowy, powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U ) oraz świadczyć usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 8. Za przerwy w wykonywaniu świadczeń, określone w ust. 1, 3 i 4 Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie, a koszty zastępstwa ponosi Udzielający zamówienia. 20 Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach.: 1) z upływem czasu, na który została zawarta, 2) na mocy porozumienia stron, 3) w wyniku pisemnego oświadczenia Udzielającego zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Przyjmujący zamówienie narusza postanowienia umowy lub jeśli dalsza realizacja umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia. 4) w wyniku pisemnego oświadczenia Udzielającego zamówienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, a dotyczących: a) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości i jakości; b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań i informacji. c) uzasadnionych skarg pacjentów, jeśli związane są one z naruszeniem postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych. 21 Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie: 1). utracił prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostało w stosunku do niego zawieszone, 2). przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego zamówienia, 3). nie dotrzymał warunków określonych w 17 niniejszej umowy, dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 4). w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy

13 22 Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie Udzielający zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji. 23 Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w 10, przekraczającej 14 dni lub w przypadku rażącego naruszenia innych postanowień umowy. 24 W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej sfinansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.), ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medyczny ( Dz.U. Nr 191. poz z późn. zm. ), ustawy z dnia r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 174, poz. 654 z p. zm.), przepisy wykonawcze do tych ustaw i in. przepisy prawne obowiązujące u Udzielającego zamówienia oraz Kodeksu cywilnego. 25 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 26 Zmiany do umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 27 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia

14 Załącznik nr 1 do umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w... MIESIĘCZNY HARMONOGRAM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI miesiąc...rok (imię i nazwisko pielęgniarki/położnej ) Data Godziny od - do* Liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych Razem pieczęć i podpis pielęgniarki pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

15 Załącznik nr 2 do umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w... MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI miesiąc...rok (imię i nazwisko pielęgniarki/położnej ) Data Godziny od - do* Liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych Razem pieczęć i podpis pielęgniarki pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

16

zawarta w dniu r. w Płocku

zawarta w dniu r. w Płocku Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku PROJEKT UMOWA Nr...KO.DKS/P-3/13 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPEKI PIELĘGNIARSKIEJ/

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2013 r. w Płocku

zawarta w dniu...2013 r. w Płocku Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku PROJEKT UMOWA Nr...KO.DKS/2-T/13 O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.09.08 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -3/15 Płock, dnia 08.09.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w Megrez sp. z o.o. ul. Edukacji

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Płocku

zawarta w dniu r. w Płocku Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku PROJEKT UMOWA Nr...KO.DKS/L-9/13 O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Płocku

zawarta w dniu r. w Płocku Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku PROJEKT UMOWA Nr...KO.DKS/1-T/12 O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Płocku

zawarta w dniu r. w Płocku Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku PROJEKT UMOWA Nr...KO.DKS/P-1/12 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM Dotyczy : postępowania o udzielenia zamówienia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.09.08 r. Znak sprawy: KO.DKP/T-2/15 Płock, dnia 8 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.09.08 r. Znak sprawy: KO.DKP/T-2/15 Płock, dnia 8 września 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.09.08 r. Znak sprawy: KO.DKP/T-2/15 Płock, dnia 8 września 2015 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr KO.DKP/L-3/15 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII z dnia..

UMOWA Nr KO.DKP/L-3/15 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII z dnia.. PROJEKT UMOWA Nr KO.DKP/L-3/15 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII z dnia.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, zarejestrowanym w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 10.03.2015 r. Znak sprawy: KO.DKP/P-1/15 Płock, dnia 10 marca 2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ zawarta w dniu 2014 r. w Płocku

UMOWA Nr... NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ zawarta w dniu 2014 r. w Płocku PROJEKT UMOWA Nr... NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ zawarta w dniu 2014 r. w Płocku pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... OFERTA Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock o udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert prowadzony będzie na podstawie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Płocku

zawarta w dniu r. w Płocku Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku PROJEKT UMOWA Nr...KO.DKS/L-7/12 O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 2. UMOWA (projekt) Zadanie nr 2 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa 28 sierpnia 2012 r. OGŁOSZENIE

Warszawa 28 sierpnia 2012 r. OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Warszawa 28 sierpnia 2012 r. ZARZĄDU SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne Na podstawie: art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 27 lipca 2015 r. 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursów ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG. POSUM/KO/4/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: RADIODIOLOGII W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄCEJ DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ ORAZ POMOC DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, PAJĘCZNO ul. 1 Maja 13/15 Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, PAJĘCZNO ul. 1 Maja 13/15 Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne. K O N K U R S O F E R T na świadczenia zdrowotne w SP ZOZ Pajęcznie na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 z 2011r. poz. 654 ) i ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy:

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 6 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk NIP 794-15-27-016,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy.

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie stomatologiczne obejmujące świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 Z DNIA WRZEŚNIA 2012 ROKU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) zwana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2011. Jarosław dnia 2011-12-05 r. OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2011. Jarosław dnia 2011-12-05 r. OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2011 Jarosław dnia 2011-12-05 r. DYREKTORA Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu w sprawie: przeprowadzenia postępowania

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji nr 15/2013 z dnia 07.06.2013 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Informacje ogólne: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.06.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Udzielającym zamówienie a... adres :..., reprezentowanym przez :... NIP:... REGON:... zwanym/-ą dalej Przyjmującym zamówienie

zwanym dalej Udzielającym zamówienie a... adres :..., reprezentowanym przez :... NIP:... REGON:... zwanym/-ą dalej Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 5 do SWKO PROJEKT UMOWA nr. zawarta w dniu...w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Floris 16, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 ust.4a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 2. UMOWA (projekt) Zadanie nr 2 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr I/144/2011 Zarządu PCZ Spółka z o.o. z dnia 21.12.2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

wzór UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH wzór UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 6. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 6. UMOWA (projekt) Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo