Wzór umowy. Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór umowy. Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SWKO Wzór umowy Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu:, w Poznaniu, pomiędzy: Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznym Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu (61 696) przy Al. Solidarności 36 (Regon: , NIP: ), reprezentowanym przez: p.o. Dyrektora - Piotra Nycz zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, a. z siedzibą w ( -..), przy ul., zarejestrowanym/ą w, Regon:.., NIP: reprezentowanym przez: -.. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (DZ.U. z 2011 r. nr 112 poz.654 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o następującej treści: 1 Zakres świadczeń zdrowotnych 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania za wynagrodzeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii na rzecz pacjentów Zamawiającego na warunkach wskazanych w niniejszej umowie a także szczegółowych warunkach konkursu ofert. 2. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem Umowy, zwanych w dalszej części umowy badaniami określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany na wniosek Zamawiającego zakresu badań będących przedmiotem umowy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia Umowy, w zakresie niezbędnym i korzystnym dla Zamawiającego. Zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej, uwzględniając najnowsze standardy stosowane przy udzielaniu świadczeń z zakresu objętego niniejszą Umową. 5. Wykonawca gwarantuje współpracę z Zamawiającym w zakresie nadzoru, poprawy jakości, oceny wiarygodności stosowanych metod i uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowych metod diagnostycznych. Page 1 of 9

2 6. Wykonawca gwarantuje prowadzenie kontroli jakości badań poprzez min. polską kontrolę zewnątrz laboratoryjną, uzyskując stosowne certyfikaty/zaświadczenia, a kopie wyników tych kontroli przekazywać będzie niezwłocznie Zamawiającemu. 7. Wykonawca utworzy laboratorium, na bazie najętych pomieszczeń i zarejestruje je w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami a także podejmie działania zmierzające do wdrożenia w utworzonym laboratorium Systemu Zarządzania Jakością, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie posiada takiego Systemu a Zamawiający będzie wdrażał ten system w swojej jednostce. Całkowity koszt wdrożenia tego Systemu w laboratorium leży po stronie Wykonawcy. 8. Wymaga się co najmniej 5-dniowej archiwizacji preparatów mikroskopowych hematologicznych (morfologia), surowic i osocza w stanie zamrożonym lub w tem st. C, krwi pełnej w tem st. C. 9. Wykonawca może przetwarzać dane pacjentów wyłącznie zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie oraz w celu i zakresie niezbędnym do: a) wykonania na rzecz Zamawiającego zadań wynikających z niniejszej Umowy, b) realizacji przepisów prawa obowiązujących Wykonawcę. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych wykraczających poza wyżej wymieniony zakres lub w celu innym niż opisany powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 2 Sposób organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych 1. Czas wykonywania świadczeń zdrowotnych. Wykonawca zapewnia ciągłość realizowanych badań przez ich udzielanie co najmniej w godzinach: a) W dni powszednie od 8:00-18:00 w pełnym zakresie, b) W dni powszednie od 18:00-22:00 w zakresie minimum personelu, c) W soboty, niedziele i dni świąteczne od 8:00-22:00 w zakresie minimum personelu d) W pozostałych godzinach zapewnienie gotowości personelu. 2. Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych. a) Wykonawca będzie wykonywał badania będące przedmiotem niniejszej Umowy w Poznaniu przy Al. Solidarności 36 w lokalu najmowanym (laboratorium wraz punktem pobrań) od Zamawiającego na warunkach określonych umową najmu stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy najpóźniej w z upływem 2 miesięcy od zawarcia umowy. Do czasu uruchomienia laboratorium przez Wykonawcę, Wykonawca uruchomi punkt pobrań na terenie POSUM od dnia zawarcia umowy. b) Badania opisane w Załączniku nr 1 w zakresie poz. 78,79,94,97,98,99 - dopuszcza się ich wykonywanie poza lokalizacją z zastrzeżeniem, iż czas od przekazania materiału biologicznego (próbki) do jego posiania nie będzie dłuższy niż 3h. c) Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć na własny koszt lokal będący szczegółowo opisany w umowie najmu, o której mowa w 2 punkcie 2a niniejszej Umowy. Wyposażenie winno spełniać wszystkie przepisy, wymogi fachowe i sanitarne określone w obowiązujących przepisach. Page 2 of 9

3 3. Organizacja sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych. a) Podstawą udzielania świadczeń będących przedmiotem Umowy będzie pisemne (skierowanie) zlecenie opatrzone pieczęcią Zamawiającego oraz podpisem i pieczęcią lekarza kierującego, zawierające imię, nazwisko, pesel, nazwę komórki organizacyjnej Zamawiającego, która kieruje na badanie, rodzaj zleconego badania oraz wszystkie inne dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania lub innego aktu prawnego, obowiązującego w tym zakresie. W przypadku zlecenia wykonania badania w trybie pilnym zlecenie oznacza się określeniem CITO. b) Wykonawca będzie drukował 2 egzemplarze otrzymanego drogą elektroniczną (za pośrednictwem systemu) skierowania na badanie laboratoryjne aby podczas pobierania materiału bezpośrednio od pacjenta przez Wykonawcę lub odbierania materiału biologicznego do badania, który dostarczać będzie personel Zamawiającego, potwierdzić dokładną godzinę jego pobrania lub przekazania. Wydrukowane i potwierdzone przez osoby upoważnione, skierowania będą przekazywane - jeden egzemplarz dla pacjenta lub personelu Zamawiającego, który dostarczył daną próbkę, drugi egzemplarz dla Wykonawcy. c) Krew i inne materiały do badań pobierane będą przez personel Zamawiającego i dostarczane Wykonawcy, w miejscu opisanym w 2 ust. 2. d) Pobieranie materiału do badań od pacjentów poradni specjalistycznych Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy i odbywać się będzie w miejscu opisanym w 2 ust. 2. Za pobranie materiału do badań przez Wykonawcę nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Przez cały okres obowiązywania umowy, jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie dostarczał do poradni specjalistycznych Zamawiającego wszelki niezbędny sprzęt laboratoryjny wynikający ze stosowanych systemów pobierania krwi oraz wszelki niezbędny sprzęt laboratoryjny mikrobiologiczny do pobrania materiałów do badań od pacjentów Zamawiającego, w celu prawidłowej realizacji umowy. e) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu oryginałów wyników zrealizowanych badań w formie elektronicznej i papierowej, jeżeli nie zostały one wydane pacjentowi Zamawiającego. f) Wyniki badań powinny zawierać wszystkie dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania lub innego aktu prawnego, obowiązującego w tym zakresie. Wykonawca musi zapewnić, że w przypadku uzyskania informacji o wynikach badania laboratoryjnego świadczących o zagrożeniu zdrowia i/lub życia pacjenta, diagnosta laboratoryjny ma obowiązek niezwłocznego i skutecznego przekazania informacji o wynikach lekarzowi zlecającemu badanie lub lekarzowi dyżurnemu. g) W celu rozwiązywania ewentualnych utrudnień w czasie realizacji umowy zaleca się organizowanie cyklicznych spotkań i ścisłą współpracę z lekarzami Zamawiającego w celu wymiany uwag co do funkcjonowania laboratorium, ustalenia koniecznych zmian wzoru zleceń badań, formatu wyników badań, panelu badań, ewentualnych zmian w procedurach CITO. h) Wykonawca winien organizować cykliczne bądź na żądanie Zamawiającego szkolenia lekarzy, pielęgniarek w zakresie zlecania badań, prawidłowego oznaczania zleceń i materiałów do badań a także wdrożonego elektronicznego systemu przesyłania wyników badań. Page 3 of 9

4 i) Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotowej umowy do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. Za wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Wykonawca. j) Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. k) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać badania dla podmiotów innych niż Zamawiający w taki sposób, aby działania te nie miały negatywnego wpływu na ilość i jakość świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. l) Na koszt Wykonawcy wykonywane są badania: - niewiarygodne i powtórzone z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np. znaczącym klinicznie; wyniki wątpliwe (niewiarygodne z dużymi odchyleniami) podlegają powtórnemu wykonaniu wg obowiązujących standardów, - zrealizowane dla pacjentów nie będących pacjentami Zamawiającego; Wykonawca ma obowiązek weryfikowania czy zlecenie zostało wystawione podczas wizyty pacjenta w siedzibie Zamawiającego, - wykonane na podstawie niekompletnych skierowań (np. brak pieczątki, daty, nieczytelnie wypełnione). m) Wykonawca w sytuacji awarii aparatury lub czasowej utraty możliwości realizacji umowy z innej przyczyny zapewni ciągłość i terminowość wszystkich badań. W przypadku niewywiązania się z niniejszego obowiązku Zamawiający może zlecić wykonywanie badań w innym laboratorium medycznym na koszt Wykonawcy. n) Wykonawca w żadnym wypadku nie będzie pobierał od pacjentów posiadających zlecenie (skierowanie) z komórki Zamawiającego opłat za pobranie próbki do badania. 4. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych. a) Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wykonywania badań przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości personelu, aby w sposób prawidłowy i bez opóźnień wykonywać świadczenia w ramach niniejszej Umowy w szczególności, aby zapewnić punkt pobrań i pracę laboratorium w godzinach wskazanych w 2 ust. 1 umowy. 3 Kontrola wykonywania badań i sprawozdawczość 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji, rejestru przyjmowanych zleceń i wyników badań wykonanych na ich podstawie oraz udostępnienia rejestru bądź też zestawień utworzonych na jego podstawie na każde żądanie Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do archiwizacji tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pacjentów. 4. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez Page 4 of 9

5 Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a oddziałem Funduszu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia swoich danych jako podwykonawcy w zakresie udzielania świadczeń medycznych Zamawiającemu w zakresie objętym niniejszą umową w Portalu Świadczeniodawcy NFZ oraz wygenerowania wszelkich niezbędnych kluczy i kodów systemowych w tym zakresie, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń. 4 Zasady ustalania wynagrodzenia 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za udzielanie świadczeń zdrowotnych (za wykonane badania) z 1 ust. 1 niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres badań będących przedmiotem umowy wraz z ceną, określa załącznik nr 1 do umowy zgodnie z ofertą konkursową. Przedmiot umowy realizowany będzie na urządzeniach i materiałach Wykonawcy. 2. Zaoferowane ceny jednostkowe netto świadczeń zdrowotnych (badań), zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, nie będą podlegały podwyższeniu przez cały okres realizacji niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust W przypadku obciążenia świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy podatkiem VAT ceny jednostkowe wzrosną o wartość tego podatku. 4. Poszczególne ceny świadczeń mogą podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik nie wyższy niż 100 % wartości wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym Monitor Polski za rok poprzedzający waloryzację. 5. Zwaloryzowane stawki świadczeń obowiązywać będą od marca do lutego następnego roku. 6. Pierwsza waloryzacja stawki świadczeń, o której mowa w ust. 4 może być dokonana w marcu 2016 roku. 7. Warunkiem dokonania waloryzacji w danym roku, jest doręczenie Zamawiającemu oświadczenia o dokonaniu waloryzacji wraz z załącznikiem wskazującym nowe ceny jednostkowe usług najpóźniej do dnia 15 lutego danego roku. 5 Zasady rozliczeń oraz zasady i terminy przekazywania należności 1. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, dokonywane będą miesięcznie na podstawie cen jednostkowych netto oraz ilości badań określonej w oparciu o rejestr, o którym mowa w Należność za wykonane badania płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego oraz wykazu badań wykonanych przez Wykonawcę. 3. Wykaz udzielonych badań zawierać będzie dane lekarza zlecającego świadczenie, rodzaj, dane pacjenta, liczbę badań, cenę i łączną wartość świadczeń w podziale na poszczególne komórki organizacyjne Zamawiającego oraz inne wymagane dane zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej. 4. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku zamówienia na jednorazowe badania nie będące przedmiotem niniejszej umowy, strony ustalą w wyniku negocjacji jego cenę przed wykonaniem badania. Na tę Page 5 of 9

6 okoliczność strony umowy lub wyznaczone osoby sporządzą notatkę służbową podpisaną przez strony umowy lub osoby wyznaczone. Bez wcześniejszego ustalenia ceny badania, nie będącego przedmiotem niniejszej umowy, ewentualny koszt jego wykonania leży po stronie Wykonawcy. 6. W przypadku konieczności wprowadzenia nowego badania nie będącego przedmiotem niniejszej umowy, strony ustalą w wyniku negocjacji jego cenę oraz pozostałe szczegóły zgodne z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy. Na tę okoliczność strony umowy, pod rygorem nieważności, podpisują aneks do umowy rozszerzający zakres badań. 6 Odpowiedzialność stron umowy 1. Wykonawca ponosi całkowitą i pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody związane w wykonywaniem niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza i dokumentuje kopią polisy, stanowiącą załącznik nr 5 wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług, obejmującej sumę gwarancyjną na poziomie stanowiącym równowartość co najmniej ,00 euro, w tym równowartość co najmniej ,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. Kwoty są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczenia OC na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy, przy czym nowa polisa OC spełniać będzie wymogi wynikające z przepisów prawa. 7 Okres obowiązywania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku i ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy: a) Wykonawca notorycznie nie przestrzega umownych terminów i/lub umownej jakości wykonywanych badań, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu ze wskazaniem konkretnych przypadków zależnych od zaniedbań Wykonawcy. b) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą Umową, lub zostały one zawieszone, c) Świadczenia zdrowotne udzielane są w imieniu Wykonawcy przez osoby nieposiadające wymaganego wykształcenia lub doświadczenia. d) Wykonawca nie dostarczył w odpowiednim terminie kopii polisy wymaganej prawem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług, o której mowa w 6 ust. 2 e) Wykonawca rażąco narusza istotne postanowienia umowy. Rażące naruszenia postanowień umowy nastąpią w szczególności w sytuacji, gdy Wykonawca: - przeniósł w całości lub w części prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego, - w sposób rażący narusza prawa pacjenta, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu ze wskazaniem konkretnych przypadków naruszeń prawa pacjenta, Page 6 of 9

7 - nie wypełnia innych warunków wynikających z niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu ze wskazaniem konkretnych przypadków nie wypełnienia warunków wynikających z niniejszej umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 2 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, nie rozpocznie realizacji niniejszej umowy zgodnie z 2 ust. 2 (w lokalizacji), Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. 4. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia, wypowiedzenia, odstąpienia od umowy najmu pomieszczeń od Zamawiającego na cele laboratorium, niniejsza umowa wygasa automatycznie w tym samym dniu. 8 Kary umowne 1. Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy następujące kary umowne: a) za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy zgodnie z 2 ust. 2 (w lokalizacji), z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawcy, w kwocie równiej sumie pozycji zawartych w Szczegółowym Formularzu Asortymentowo Cenowym za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara ta nie będzie nałożona w przypadku niedotrzymania wskazanego terminu rozpoczęcia realizacji badań w lokalizacji w wyniku opóźnienia lub braku wydania stosownych zgód/zezwoleń/decyzji wydawanych przez instytucje państwowe na potrzeby przedmiotowej inwestycji np. przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. b) w przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w 7 ust. 2, 3 w kwocie ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100), c) za nieterminowe wykonywanie badań: badania CITO za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w kwocie 50% wartości netto danego badania, za pozostałe badania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w kwocie 10 % wartości netto danego badania, poza przypadkami błędów przedlaboratoryjnych wykrytych w czasie wykonywania badania, wskutek których niezbędne jest ponowne pobranie materiału (np. hemoliza lub lipemia próbki, pęcherzyki powietrza w przypadku gazometrii, skrzep w przypadku morfologii, OB. i koagulologii). W przypadku wykrytego błędu przedlaboratoryjnego Wykonawca winien w każdym przypadku posiadać pisemne potwierdzenie tego błędu ze strony personelu Zamawiającego, który zlecił i/lub pobrał i przekazał próbkę materiału do badania. d) za wyniki badań z błędami istotnymi klinicznie (co zostało udowodnione przeprowadzając to samo badanie w min. dwóch innych laboratoriach medycznych, w tym samym archiwalnym materiale biologicznym) w kwocie 10- krotności ceny danego badania, za każdy błędny istotnie klinicznie wynik. Wykonawca pokrywa koszt błędnego badania oraz koszt wykonania badań w laboratoriach, w których kontrolowano to badanie. W przypadku, jeżeli przyczyną wydania błędnego wyniku przez laboratorium Wykonawcy będzie błąd przedlaboratoryjny (m.in. złe przygotowanie pacjenta do badań, zbyt długie trzymanie stazy, hemoliza, złe warunki czas transportu do laboratorium, złe oklejenie probówek, złe opisy, źle wypełnione skierowania, błędy administracyjne) leżący po stronie Zamawiającego koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Zamawiający. Wykonawca nie poniesie w takim wypadu kary o której mowa w tym punkcie. Page 7 of 9

8 e) za brak możliwości wykonania konkretnego badania w danym dniu, w kwocie ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). W przypadku konieczności wykonania w laboratorium niezbędnych okresowych przeglądów serwisowych analizatorów co wiąże się z koniecznością wyłączenia aparatu z rutynowej pracy na kilka godzin lub w przypadku awarii analizatora, jeżeli Wykonawca zapewni na ten czas wykonanie badań w innym laboratorium z dochowaniem należytej staranności i terminów, Zamawiający odstąpi od nałożenia kary, o której mowa w tym punkcie. f) w przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w 1 ust. 7 w kwocie ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). 2. Nałożenie kary zostanie poprzedzone złożeniem pisemnej reklamacji do Wykonawcy, nie później niż w ciągu pięciu dni kalendarzowych od wystąpienia przyczyny. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu pięciu dni kalendarzowych. 3. Kwoty naliczonych kar umownych mogą być potrącane z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. 4. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony zgodnie postanawiają, że sądem właściwym do rozstrzygania wynikłych na tle niniejszej umowy sporów, w braku polubownego ich załatwienia, będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert, załączniki i aneksy do umowy stanowią jej integralną część. 4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: Załączniki nr 1 Szczegółowy Formularz Asortymentowo Cenowy, Załączniki nr 2 Umowa najmu pomieszczeń, Załączniki nr 3 Szczegółowe warunki techniczne oprogramowania, Page 8 of 9

9 Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki konkursu ofert, Załączniki nr 5 Kopia polisy OC, Page 9 of 9

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

Umowa Nr.. transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. Załącznik nr 3 do ZO Nr sprawy: 14/TRSN/DCZP/2015 Umowa Nr.. transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. zwana w dalszej części Umową, zawarta w dniu. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DLA PAKIETU II

PROJEKT DLA PAKIETU II Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki konkursu ofert SPZOZ/DŚM/K/02 / 2014 r. PROJEKT DLA PAKIETU II Koło dnia 2014 r. Umowa. DŚM/2014 na świadczenie usług przewozu lekarza POZ wykonującego świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu r. na podstawie wyniku konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Przyjmujący zamówienie, reprezentowanym przez... o treści następującej:

zwanym w dalszej treści umowy Przyjmujący zamówienie, reprezentowanym przez... o treści następującej: UMOWA NR zawarta w dniu. r. w Warszawie w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR FPU/NXZ/...

UMOWA NR FPU/NXZ/... UMOWA NR FPU/NXZ/... zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Bartosza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. Przedmiot umowy

UMOWA - WZÓR. Przedmiot umowy Załącznik nr 3 K / 5 / 2013 UMOWA - WZÓR zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Targówek z siedzibą: 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy......

zawarta w dniu., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy...... DZPZ/333/ 19 UE PN/2013 (wzór) U M O W A nr DZPZ/ 333/ 19 UE PN/ 2013- zawarta w dniu., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy... zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 4 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-4-EF/14 Umowa zawarta w dniu. 2014 r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-4-EF/14, na świadczenie usług w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2012r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Zamawiającym Wykonawcą 1 6:15-22:15 tj.:

UMOWA Zamawiającym Wykonawcą 1 6:15-22:15 tj.: UMOWA na kompleksową obsługę ratowniczą Zawarta.., w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 7 a, 00-625 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/../2015

UMOWA nr ZP/BP/../2015 UMOWA nr ZP/BP/../2015 zawarta w dniu.2015 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo