Wzór umowy. Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór umowy. Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SWKO Wzór umowy Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu:, w Poznaniu, pomiędzy: Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznym Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu (61 696) przy Al. Solidarności 36 (Regon: , NIP: ), reprezentowanym przez: p.o. Dyrektora - Piotra Nycz zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, a. z siedzibą w ( -..), przy ul., zarejestrowanym/ą w, Regon:.., NIP: reprezentowanym przez: -.. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (DZ.U. z 2011 r. nr 112 poz.654 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o następującej treści: 1 Zakres świadczeń zdrowotnych 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania za wynagrodzeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii na rzecz pacjentów Zamawiającego na warunkach wskazanych w niniejszej umowie a także szczegółowych warunkach konkursu ofert. 2. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem Umowy, zwanych w dalszej części umowy badaniami określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany na wniosek Zamawiającego zakresu badań będących przedmiotem umowy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia Umowy, w zakresie niezbędnym i korzystnym dla Zamawiającego. Zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej, uwzględniając najnowsze standardy stosowane przy udzielaniu świadczeń z zakresu objętego niniejszą Umową. 5. Wykonawca gwarantuje współpracę z Zamawiającym w zakresie nadzoru, poprawy jakości, oceny wiarygodności stosowanych metod i uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowych metod diagnostycznych. Page 1 of 9

2 6. Wykonawca gwarantuje prowadzenie kontroli jakości badań poprzez min. polską kontrolę zewnątrz laboratoryjną, uzyskując stosowne certyfikaty/zaświadczenia, a kopie wyników tych kontroli przekazywać będzie niezwłocznie Zamawiającemu. 7. Wykonawca utworzy laboratorium, na bazie najętych pomieszczeń i zarejestruje je w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami a także podejmie działania zmierzające do wdrożenia w utworzonym laboratorium Systemu Zarządzania Jakością, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie posiada takiego Systemu a Zamawiający będzie wdrażał ten system w swojej jednostce. Całkowity koszt wdrożenia tego Systemu w laboratorium leży po stronie Wykonawcy. 8. Wymaga się co najmniej 5-dniowej archiwizacji preparatów mikroskopowych hematologicznych (morfologia), surowic i osocza w stanie zamrożonym lub w tem st. C, krwi pełnej w tem st. C. 9. Wykonawca może przetwarzać dane pacjentów wyłącznie zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie oraz w celu i zakresie niezbędnym do: a) wykonania na rzecz Zamawiającego zadań wynikających z niniejszej Umowy, b) realizacji przepisów prawa obowiązujących Wykonawcę. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych wykraczających poza wyżej wymieniony zakres lub w celu innym niż opisany powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 2 Sposób organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych 1. Czas wykonywania świadczeń zdrowotnych. Wykonawca zapewnia ciągłość realizowanych badań przez ich udzielanie co najmniej w godzinach: a) W dni powszednie od 8:00-18:00 w pełnym zakresie, b) W dni powszednie od 18:00-22:00 w zakresie minimum personelu, c) W soboty, niedziele i dni świąteczne od 8:00-22:00 w zakresie minimum personelu d) W pozostałych godzinach zapewnienie gotowości personelu. 2. Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych. a) Wykonawca będzie wykonywał badania będące przedmiotem niniejszej Umowy w Poznaniu przy Al. Solidarności 36 w lokalu najmowanym (laboratorium wraz punktem pobrań) od Zamawiającego na warunkach określonych umową najmu stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy najpóźniej w z upływem 2 miesięcy od zawarcia umowy. Do czasu uruchomienia laboratorium przez Wykonawcę, Wykonawca uruchomi punkt pobrań na terenie POSUM od dnia zawarcia umowy. b) Badania opisane w Załączniku nr 1 w zakresie poz. 78,79,94,97,98,99 - dopuszcza się ich wykonywanie poza lokalizacją z zastrzeżeniem, iż czas od przekazania materiału biologicznego (próbki) do jego posiania nie będzie dłuższy niż 3h. c) Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć na własny koszt lokal będący szczegółowo opisany w umowie najmu, o której mowa w 2 punkcie 2a niniejszej Umowy. Wyposażenie winno spełniać wszystkie przepisy, wymogi fachowe i sanitarne określone w obowiązujących przepisach. Page 2 of 9

3 3. Organizacja sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych. a) Podstawą udzielania świadczeń będących przedmiotem Umowy będzie pisemne (skierowanie) zlecenie opatrzone pieczęcią Zamawiającego oraz podpisem i pieczęcią lekarza kierującego, zawierające imię, nazwisko, pesel, nazwę komórki organizacyjnej Zamawiającego, która kieruje na badanie, rodzaj zleconego badania oraz wszystkie inne dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania lub innego aktu prawnego, obowiązującego w tym zakresie. W przypadku zlecenia wykonania badania w trybie pilnym zlecenie oznacza się określeniem CITO. b) Wykonawca będzie drukował 2 egzemplarze otrzymanego drogą elektroniczną (za pośrednictwem systemu) skierowania na badanie laboratoryjne aby podczas pobierania materiału bezpośrednio od pacjenta przez Wykonawcę lub odbierania materiału biologicznego do badania, który dostarczać będzie personel Zamawiającego, potwierdzić dokładną godzinę jego pobrania lub przekazania. Wydrukowane i potwierdzone przez osoby upoważnione, skierowania będą przekazywane - jeden egzemplarz dla pacjenta lub personelu Zamawiającego, który dostarczył daną próbkę, drugi egzemplarz dla Wykonawcy. c) Krew i inne materiały do badań pobierane będą przez personel Zamawiającego i dostarczane Wykonawcy, w miejscu opisanym w 2 ust. 2. d) Pobieranie materiału do badań od pacjentów poradni specjalistycznych Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy i odbywać się będzie w miejscu opisanym w 2 ust. 2. Za pobranie materiału do badań przez Wykonawcę nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Przez cały okres obowiązywania umowy, jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie dostarczał do poradni specjalistycznych Zamawiającego wszelki niezbędny sprzęt laboratoryjny wynikający ze stosowanych systemów pobierania krwi oraz wszelki niezbędny sprzęt laboratoryjny mikrobiologiczny do pobrania materiałów do badań od pacjentów Zamawiającego, w celu prawidłowej realizacji umowy. e) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu oryginałów wyników zrealizowanych badań w formie elektronicznej i papierowej, jeżeli nie zostały one wydane pacjentowi Zamawiającego. f) Wyniki badań powinny zawierać wszystkie dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania lub innego aktu prawnego, obowiązującego w tym zakresie. Wykonawca musi zapewnić, że w przypadku uzyskania informacji o wynikach badania laboratoryjnego świadczących o zagrożeniu zdrowia i/lub życia pacjenta, diagnosta laboratoryjny ma obowiązek niezwłocznego i skutecznego przekazania informacji o wynikach lekarzowi zlecającemu badanie lub lekarzowi dyżurnemu. g) W celu rozwiązywania ewentualnych utrudnień w czasie realizacji umowy zaleca się organizowanie cyklicznych spotkań i ścisłą współpracę z lekarzami Zamawiającego w celu wymiany uwag co do funkcjonowania laboratorium, ustalenia koniecznych zmian wzoru zleceń badań, formatu wyników badań, panelu badań, ewentualnych zmian w procedurach CITO. h) Wykonawca winien organizować cykliczne bądź na żądanie Zamawiającego szkolenia lekarzy, pielęgniarek w zakresie zlecania badań, prawidłowego oznaczania zleceń i materiałów do badań a także wdrożonego elektronicznego systemu przesyłania wyników badań. Page 3 of 9

4 i) Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotowej umowy do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. Za wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Wykonawca. j) Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. k) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać badania dla podmiotów innych niż Zamawiający w taki sposób, aby działania te nie miały negatywnego wpływu na ilość i jakość świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. l) Na koszt Wykonawcy wykonywane są badania: - niewiarygodne i powtórzone z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np. znaczącym klinicznie; wyniki wątpliwe (niewiarygodne z dużymi odchyleniami) podlegają powtórnemu wykonaniu wg obowiązujących standardów, - zrealizowane dla pacjentów nie będących pacjentami Zamawiającego; Wykonawca ma obowiązek weryfikowania czy zlecenie zostało wystawione podczas wizyty pacjenta w siedzibie Zamawiającego, - wykonane na podstawie niekompletnych skierowań (np. brak pieczątki, daty, nieczytelnie wypełnione). m) Wykonawca w sytuacji awarii aparatury lub czasowej utraty możliwości realizacji umowy z innej przyczyny zapewni ciągłość i terminowość wszystkich badań. W przypadku niewywiązania się z niniejszego obowiązku Zamawiający może zlecić wykonywanie badań w innym laboratorium medycznym na koszt Wykonawcy. n) Wykonawca w żadnym wypadku nie będzie pobierał od pacjentów posiadających zlecenie (skierowanie) z komórki Zamawiającego opłat za pobranie próbki do badania. 4. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych. a) Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wykonywania badań przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości personelu, aby w sposób prawidłowy i bez opóźnień wykonywać świadczenia w ramach niniejszej Umowy w szczególności, aby zapewnić punkt pobrań i pracę laboratorium w godzinach wskazanych w 2 ust. 1 umowy. 3 Kontrola wykonywania badań i sprawozdawczość 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnej dokumentacji, rejestru przyjmowanych zleceń i wyników badań wykonanych na ich podstawie oraz udostępnienia rejestru bądź też zestawień utworzonych na jego podstawie na każde żądanie Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do archiwizacji tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pacjentów. 4. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez Page 4 of 9

5 Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a oddziałem Funduszu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia swoich danych jako podwykonawcy w zakresie udzielania świadczeń medycznych Zamawiającemu w zakresie objętym niniejszą umową w Portalu Świadczeniodawcy NFZ oraz wygenerowania wszelkich niezbędnych kluczy i kodów systemowych w tym zakresie, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń. 4 Zasady ustalania wynagrodzenia 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za udzielanie świadczeń zdrowotnych (za wykonane badania) z 1 ust. 1 niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres badań będących przedmiotem umowy wraz z ceną, określa załącznik nr 1 do umowy zgodnie z ofertą konkursową. Przedmiot umowy realizowany będzie na urządzeniach i materiałach Wykonawcy. 2. Zaoferowane ceny jednostkowe netto świadczeń zdrowotnych (badań), zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, nie będą podlegały podwyższeniu przez cały okres realizacji niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust W przypadku obciążenia świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy podatkiem VAT ceny jednostkowe wzrosną o wartość tego podatku. 4. Poszczególne ceny świadczeń mogą podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik nie wyższy niż 100 % wartości wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym Monitor Polski za rok poprzedzający waloryzację. 5. Zwaloryzowane stawki świadczeń obowiązywać będą od marca do lutego następnego roku. 6. Pierwsza waloryzacja stawki świadczeń, o której mowa w ust. 4 może być dokonana w marcu 2016 roku. 7. Warunkiem dokonania waloryzacji w danym roku, jest doręczenie Zamawiającemu oświadczenia o dokonaniu waloryzacji wraz z załącznikiem wskazującym nowe ceny jednostkowe usług najpóźniej do dnia 15 lutego danego roku. 5 Zasady rozliczeń oraz zasady i terminy przekazywania należności 1. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, dokonywane będą miesięcznie na podstawie cen jednostkowych netto oraz ilości badań określonej w oparciu o rejestr, o którym mowa w Należność za wykonane badania płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego oraz wykazu badań wykonanych przez Wykonawcę. 3. Wykaz udzielonych badań zawierać będzie dane lekarza zlecającego świadczenie, rodzaj, dane pacjenta, liczbę badań, cenę i łączną wartość świadczeń w podziale na poszczególne komórki organizacyjne Zamawiającego oraz inne wymagane dane zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej. 4. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku zamówienia na jednorazowe badania nie będące przedmiotem niniejszej umowy, strony ustalą w wyniku negocjacji jego cenę przed wykonaniem badania. Na tę Page 5 of 9

6 okoliczność strony umowy lub wyznaczone osoby sporządzą notatkę służbową podpisaną przez strony umowy lub osoby wyznaczone. Bez wcześniejszego ustalenia ceny badania, nie będącego przedmiotem niniejszej umowy, ewentualny koszt jego wykonania leży po stronie Wykonawcy. 6. W przypadku konieczności wprowadzenia nowego badania nie będącego przedmiotem niniejszej umowy, strony ustalą w wyniku negocjacji jego cenę oraz pozostałe szczegóły zgodne z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy. Na tę okoliczność strony umowy, pod rygorem nieważności, podpisują aneks do umowy rozszerzający zakres badań. 6 Odpowiedzialność stron umowy 1. Wykonawca ponosi całkowitą i pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody związane w wykonywaniem niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza i dokumentuje kopią polisy, stanowiącą załącznik nr 5 wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług, obejmującej sumę gwarancyjną na poziomie stanowiącym równowartość co najmniej ,00 euro, w tym równowartość co najmniej ,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. Kwoty są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczenia OC na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy, przy czym nowa polisa OC spełniać będzie wymogi wynikające z przepisów prawa. 7 Okres obowiązywania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku i ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy: a) Wykonawca notorycznie nie przestrzega umownych terminów i/lub umownej jakości wykonywanych badań, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu ze wskazaniem konkretnych przypadków zależnych od zaniedbań Wykonawcy. b) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą Umową, lub zostały one zawieszone, c) Świadczenia zdrowotne udzielane są w imieniu Wykonawcy przez osoby nieposiadające wymaganego wykształcenia lub doświadczenia. d) Wykonawca nie dostarczył w odpowiednim terminie kopii polisy wymaganej prawem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług, o której mowa w 6 ust. 2 e) Wykonawca rażąco narusza istotne postanowienia umowy. Rażące naruszenia postanowień umowy nastąpią w szczególności w sytuacji, gdy Wykonawca: - przeniósł w całości lub w części prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego, - w sposób rażący narusza prawa pacjenta, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu ze wskazaniem konkretnych przypadków naruszeń prawa pacjenta, Page 6 of 9

7 - nie wypełnia innych warunków wynikających z niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu ze wskazaniem konkretnych przypadków nie wypełnienia warunków wynikających z niniejszej umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 2 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, nie rozpocznie realizacji niniejszej umowy zgodnie z 2 ust. 2 (w lokalizacji), Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. 4. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia, wypowiedzenia, odstąpienia od umowy najmu pomieszczeń od Zamawiającego na cele laboratorium, niniejsza umowa wygasa automatycznie w tym samym dniu. 8 Kary umowne 1. Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy następujące kary umowne: a) za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy zgodnie z 2 ust. 2 (w lokalizacji), z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawcy, w kwocie równiej sumie pozycji zawartych w Szczegółowym Formularzu Asortymentowo Cenowym za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara ta nie będzie nałożona w przypadku niedotrzymania wskazanego terminu rozpoczęcia realizacji badań w lokalizacji w wyniku opóźnienia lub braku wydania stosownych zgód/zezwoleń/decyzji wydawanych przez instytucje państwowe na potrzeby przedmiotowej inwestycji np. przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. b) w przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w 7 ust. 2, 3 w kwocie ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100), c) za nieterminowe wykonywanie badań: badania CITO za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w kwocie 50% wartości netto danego badania, za pozostałe badania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w kwocie 10 % wartości netto danego badania, poza przypadkami błędów przedlaboratoryjnych wykrytych w czasie wykonywania badania, wskutek których niezbędne jest ponowne pobranie materiału (np. hemoliza lub lipemia próbki, pęcherzyki powietrza w przypadku gazometrii, skrzep w przypadku morfologii, OB. i koagulologii). W przypadku wykrytego błędu przedlaboratoryjnego Wykonawca winien w każdym przypadku posiadać pisemne potwierdzenie tego błędu ze strony personelu Zamawiającego, który zlecił i/lub pobrał i przekazał próbkę materiału do badania. d) za wyniki badań z błędami istotnymi klinicznie (co zostało udowodnione przeprowadzając to samo badanie w min. dwóch innych laboratoriach medycznych, w tym samym archiwalnym materiale biologicznym) w kwocie 10- krotności ceny danego badania, za każdy błędny istotnie klinicznie wynik. Wykonawca pokrywa koszt błędnego badania oraz koszt wykonania badań w laboratoriach, w których kontrolowano to badanie. W przypadku, jeżeli przyczyną wydania błędnego wyniku przez laboratorium Wykonawcy będzie błąd przedlaboratoryjny (m.in. złe przygotowanie pacjenta do badań, zbyt długie trzymanie stazy, hemoliza, złe warunki czas transportu do laboratorium, złe oklejenie probówek, złe opisy, źle wypełnione skierowania, błędy administracyjne) leżący po stronie Zamawiającego koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Zamawiający. Wykonawca nie poniesie w takim wypadu kary o której mowa w tym punkcie. Page 7 of 9

8 e) za brak możliwości wykonania konkretnego badania w danym dniu, w kwocie ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). W przypadku konieczności wykonania w laboratorium niezbędnych okresowych przeglądów serwisowych analizatorów co wiąże się z koniecznością wyłączenia aparatu z rutynowej pracy na kilka godzin lub w przypadku awarii analizatora, jeżeli Wykonawca zapewni na ten czas wykonanie badań w innym laboratorium z dochowaniem należytej staranności i terminów, Zamawiający odstąpi od nałożenia kary, o której mowa w tym punkcie. f) w przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w 1 ust. 7 w kwocie ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). 2. Nałożenie kary zostanie poprzedzone złożeniem pisemnej reklamacji do Wykonawcy, nie później niż w ciągu pięciu dni kalendarzowych od wystąpienia przyczyny. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu pięciu dni kalendarzowych. 3. Kwoty naliczonych kar umownych mogą być potrącane z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. 4. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony zgodnie postanawiają, że sądem właściwym do rozstrzygania wynikłych na tle niniejszej umowy sporów, w braku polubownego ich załatwienia, będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert, załączniki i aneksy do umowy stanowią jej integralną część. 4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: Załączniki nr 1 Szczegółowy Formularz Asortymentowo Cenowy, Załączniki nr 2 Umowa najmu pomieszczeń, Załączniki nr 3 Szczegółowe warunki techniczne oprogramowania, Page 8 of 9

9 Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki konkursu ofert, Załączniki nr 5 Kopia polisy OC, Page 9 of 9

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo