Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne"

Transkrypt

1 Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... r. w Radomsku pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Radomsku, Radomsko, ul. Jagiellońska 36, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego pod numerem oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem , posiadającym numerem identyfikacji podatkowej NIP: , numer statystyczny REGON: , reprezentowanym przez: lek. med. Radosława Pigoń - Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie a... z siedzibą w... przy ul.... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie o następującej treści: Przyjmujący zamówienie został wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze określone w art. 26 ust.1 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr. 112, poz. 654) 1 Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych i innych osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Powiatowy w Radomsku, w zakresie wykonywania: 1. badań elektromiograficznych (EMG) w postaci: badania szybkości przewodzenia we włóknach ruchowych i czuciowych nerwu z falą F, badania szybkości przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu, badania szybkości przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu, badania 1 mięśnia, próby miastenicznej, próby tężyczkowej, 2. badań elektronystamograficznych (ENG).w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. 2 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1 umowy, w wymiarze, w dniach i godzinach określonych w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminach uzgodnionych pomiędzy pacjentem skierowanym przez Udzielającego zamówienie a Przyjmującym zamówienie. Ustalony termin badania nie może przekraczać. dni od daty sporządzenia 1

2 przez Udzielającego zamówienie skierowania, a w przypadku badań oznaczonych jako pilne termin badania nie może przekroczyć.. dni od sporządzenia skierowania. 2 Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy w imieniu Przyjmującego zamówienie będą wykonywać osoby wskazane w sporządzonej przez Przyjmującego zamówienie liście personelu, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 3 Świadczenia zdrowotne, o których mowa w 1 będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie, tj. w... 4 Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy przy użyciu własnych środków technicznych (sprzętu, aparatury i innych niezbędnych materiałów). 5 Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych przy udziale własnego personelu, posiadającego kwalifikacje niezbędne do ich rzetelnego i bezpiecznego wykonywania. 6 Osobą prowadzącą nadzór nad prawidłową realizacją postanowień umowy ze strony Udzielającego zamówienia jest Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru, tel. kontaktowy Ze strony Przyjmującego zamówienie osobą wyznaczoną do kontaktów z Udzielającym zamówienia jest... tel Badania, o których mowa w 1 umowy, Przyjmujący zamówienie będzie wykonywać na podstawie pisemnych skierowań wystawianych przez lekarzy świadczących usługi dla Udzielającego zamówienie, sygnowanych pieczęcią Udzielającego zamówienie. 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawierać będzie: rodzaj badania zleconego do wykonania; oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie (nazwę podmiotu, adres podmiotu, wraz z numerem telefonu, kod identyfikacyjny); oznaczenie pacjenta (nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania); oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację; inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania; datę wystawienia skierowania; oznaczenie osoby kierującej na badanie (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis). 3. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową osobom, o których mowa w 1 ust W ramach przedmiotowej umowy Przyjmujący zamówienie nie może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom nie będącym pacjentami Udzielającego zamówienia Wyniki przeprowadzonego badania Przyjmujący zamówienie sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich przekazuje Udzielającemu zamówienie w terminie 3 dni od daty jego wykonania. Drugi wraz ze skierowaniem Udzielającego zamówienie pozostaje w dokumentacji medycznej Przyjmującego zamówienie. 2. W przypadku wykonania przez Przyjmującego zamówienie zleconego badania z przekroczeniem terminu, o którym mowa w 2 ust. 1 lub dostarczenia wyników wykonanego 2

3 badania z przekroczeniem terminu określonego w ust. 1, Udzielającemu zamówienie służy prawo naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł., odrębnie za każde naruszenie, naliczone kary podlegają sumowaniu. 3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Udzielający zamówienia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej przez niego szkody Przyjmujący zamówienie nie może pobierać opłat od pacjentów za udzielone świadczenia, z zastrzeżeniem ust W przypadku udzielania świadczeń pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń bądź w przypadku udzielania świadczeń objętych całkowitą lub częściową odpłatnością, Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń odpłatnie, informacja w tym przedmiocie zostaje zawarta przez Udzielającego zamówienie w sporządzonym skierowaniu 3. W sytuacji określonej w ustępie 2 opłatę za świadczenie wykonane w trybie ambulatoryjnym wnosi pacjent nieuprawniony do bezpłatnych świadczeń, bezpośrednio na rzecz Przyjmującego zamówienie. Natomiast opłatę za świadczenie wykonane na rzecz pacjentów hospitalizowanych nieposiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń ponosi tymczasowo Udzielający Zamówienia. 6 1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych, wykorzystując wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w szczególności do: 1) dokonywania w imieniu Udzielającego zamówienia wszelkich formalności, jakie ten ma obowiązek wykonywać w związku z realizacją umowy z NFZ lub innymi podmiotami, a w szczególności do bieżącego i starannego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Udzielającego zamówienia, a udzielonych przez Przyjmującego zamówienie oraz sprawozdawczości statystycznej obowiązującej publiczne zakłady opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 2) zachowania tajemnicy zawodowej; 3) przestrzegania w czasie realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy zapisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009r., Nr 52 poz. 417); 4) przekazywania informacji o zakresie i sposobie realizacji niniejszej umowy na każde żądanie Udzielającego zamówienia; 5) poddania sie zewnętrznym i wewnętrznym procedurom kontrolnym stosowanym przez Udzielającego zamówienia a wynikających z obowiązujących przepisów i dotychczasowej praktyki, tj. kontroli ze strony Udzielającego zmówienia lub upoważnionych przez niego osób, jak również podmiotów kontrolujących Udzielającego zamówienia, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności co do: a) sposobu i zakres udzielania świadczeń, b) liczby i rodzaju udzielanych świadczeń, c) dostępności udzielanych świadczeń, d) prawidłowości wykorzystywania powierzonych środków, e) sposobu prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, f) gospodarowania środkami publicznymi. 3

4 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach kontroli, w terminie wynikającym z tych protokołów. 4. Zasady i warunki kontroli merytorycznej określają odrębne przepisy. 5. Nie zrealizowanie zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym w protokole kontroli lub wydanym zaleceniu, skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób ciągły i systematyczny przez cały okres obowiązywania umowy i nie ma prawa do przenoszenia swoich obowiązków na inne osoby lub przedsiębiorstwa z wyjątkiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych. 2. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Udzielającego Zamówienia o zaistniałych trudnościach, z podaniem terminu ich usunięcia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy w tym okresie, poprzez zapewnienie właściwego zastępstwa, przy czym koszty wykonanych badań w zakresie w jakim przekraczają ceny określone niniejszą umową obciążają Przyjmującego zamówienie. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zabezpieczenia stałej obecność personelu uprawnionego do wykonania usługi zgodnie z harmonogramem podanym w formularzu oferty. Kwalifikacje personelu winny odpowiadać warunkom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu zamówienia kary umownej w wysokości 100 zł. za każdą rozpoczętą godzinę nie świadczenia usług zdrowotnych, na którą Przyjmujący zamówienie nie zapewnił zastępstwa, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 5. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia najwcześniej wymagalnego, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę Za każde wykonane badanie z zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych określonych w 1, Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości wynikającej z iloczynu ilości wykonanych badań na rzecz Udzielającego zamówienia i cen jednostkowych danego badania, określonych w załącznik nr 3 do umowy. 2. Ceny jednostkowe za poszczególne usługi są stałe i nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje, za wykonane przez Przyjmującego zamówienie badania nie objęte zakresem wydanego skierowania. 4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 stanowi całość należności przysługującej Przyjmującemu zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy. 5. Rozliczenie za udzielone świadczenie zdrowotne dokonywane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 6. Przyjmujący zamówienie w terminie do dnia 7 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywane były badania będące przedmiotem niniejszej umowy, składa Udzielającemu zamówienia fakturę VAT lub rachunek, wystawione w oparciu o dokumenty odzwierciedlające realizację świadczeń. Zestawienie zawierające wykaz pacjentów na rzecz których wykonane zostało badanie, rodzaj badania oraz komórkę i osobę zlecającą badanie, Przyjmujący zamówienie dołączy do faktury VAT lub rachunku. 4

5 7. Wypłata należności, nastąpi po sprawdzeniu złożonych przez Przyjmującego zamówienie rachunku lub faktury pod względem zgodności z wydanymi skierowaniami oraz pod względem rachunkowym i zatwierdzeniu przez Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru, Głównego Księgowego i Dyrektora Udzielającego zamówienia, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Udzielającego zamówienie wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na wskazany przez Przyjmującego zamówienie rachunek bankowy. 8. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienie Udzielający zamówienia zastrzega, że wartości usług wskazanych w ogłoszeniu mają charakter orientacyjny i Udzielający zamówienia ma prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie, bądź zwiększenia ilości usług, gdy ze względu na zmienną ilość pacjentów, którym należy wykonać usługę zapotrzebowanie na ich ilość ulegnie zmianie. 2. Maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty: Rachunek lub faktura za wykonanie umowy winny zawierać: a) nazwę przyjmującego zamówienie, b) określenie miesiąca w którym realizowane były świadczenia, c) kwotę za udzielone świadczenia, d) należność ogółem za wykonaną usługę, e) datę wystawienia rachunku/faktury, f) miejsce i datę realizowania świadczeń zdrowotnych, ilość godzin, stawkę za 1 badanie danego rodzaju, g) pieczęć działalności Przyjmującego zamówienie z numerem REGON i NIP, h) pełną nazwę i numer rachunku Przyjmującego zamówienie, i) własnoręczny podpis Przyjmującego zamówienie. 11 Umowa zostaje zawarta na okres, tj. od dnia r. do dnia r Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie: 1) bezzasadnie odmówi udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi, 2) nie prowadzi indywidualnej dokumentacji medycznej, 3) udzielając świadczeń zdrowotnych narusza godność pacjentów oraz dobre imię Udzielającego zamówienia, 4) wykonuje świadczenia zdrowotne z naruszeniem zasad etyki, 5) narusza postanowienia niniejszej umowy. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienie ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie: 1) zaprzestanie wykonywania działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 2) nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub obowiązku udokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie określonym w 16 ust. 3 umowy; 5

6 3) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje świadczenia objęte niniejszą umową, ogranicza dostępność świadczeń, zawęża ich zakres, nie chroni interesu Udzielającego zamówienie, udziela świadczeń niezgodnie ze standardami wymaganymi NFZ, 4) naraża Udzielającego zamówienie na nieuzasadnione koszty lub nieodwracalną szkodę. 3. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku gdy Udzielający zamówienie rażąco narusza postanowienia umowy i naruszenie to ma charakter ciągły. W szczególności za rażące naruszenie umowy strony uznają zaleganie z wypłatą wynagrodzenia za 3 pełne okresy płatności. 4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 13 Umowa wygasa w przypadku, gdy zajdą okoliczności za które strony nie ponoszą odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy, w szczególności: a) Likwidacji Udzielającego zamówienie lub zaprzestania wykonywania działalności w zakresie udzielania świadczeń medycznych przez Przyjmującego zamówienie. b) Wygaśnięciu umowy zawartej przez Udzielającego zamówienie na świadczenia objęte umową z NFZ. 14 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych stanowiących tajemnicę Udzielającego zamówienia, jak też do ochrony danych osobowych pacjentów, pracowników Udzielającego zamówienia i innych osób, których dane przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r., Nr 101, poz. 926). 15 Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przy udzielaniu świadczeń w zakresie niniejszej umowy strony ponoszą solidarnie. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpis polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zawarcia nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia Udzielającemu zamówienie nowej polisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zawarcia ubezpieczenia OC. 17 6

7 Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy, strony poddają w pierwszej kolejności rozstrzygnięciu na drodze polubownej, a w przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia w ciągu 10 dni od jego powstania, spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Udzielającego zamówienia Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie będą te elementy umowy, których dodanie lub zmiana stanowiłyby zmianę treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta i powodowałyby wprowadzenie do umowy zmian niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 3. Integralną częścią umowy jest oferta wraz z załącznikami. 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U ), przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 20 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Udzielający Zamówienia Przyjmujący Zamówienia 7

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo