Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie OFERTA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG i EMG Imię... Nazwisko... PESEL... Nr wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej... NIP... REGON... Nr telefonu... Adres działalności gospodarczej Adres do korespondencji (o ile nie pokrywa się z adresem działalności gospodarczej) Przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - wykonanie badań EEG i EMG zgodnie ze wzorem umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych objętych konkursem. OFERENT OŚWIADCZA, śe: 1. Zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie, Szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz projektem umowy i nie zgłasza zastrzeŝeń. 2. Świadczeń zdrowotnych objętych konkursem udzielać będzie w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie, w szczególności w Przychodni przy uŝyciu sprzętu naleŝącego do Udzielającego zamówienia. 3. Świadczeń zdrowotnych udzielać będzie osobiście. 4. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na minimalna kwotę gwarantowaną w wysokości... (zobowiązuje się do przedłuŝenia kopii polisy OC w terminie określonym we wzorze umowy).*

2 5. Deklaruje minimalną liczbę:.. wykonanych badań EEG i EMG 6. Proponuje wysokość stawki w kwocie:. zł brutto za jednorazowe wykonanie badania EEG i EMG 8. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentował załącznikami od nr 4a do nr... ZAŁĄCZNIKI: 1. Poświadczona kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zał. nr Poświadczona kopia nadania nr REGON zał. nr Poświadczona kopia nadania numeru NIP zał. nr Dyplom ukończenia szkoły i uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania badań EEG i EMG, zał. 4a, 4b itd. 5. Kserokopia polisy OC lub złoŝone oświadczenie o przedłuŝeniu polisy zał. nr 5. * niepotrzebne skreślić... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisania i złoŝenia oferty)

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ EEG I EMG UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenie usług medycznych w i Szpitalu Uniwersyteckim zwane dalej Szczegółowymi warunkami konkursu ofert określają: załoŝenia konkursu ofert wymagania stawiane oferentom tryb składania ofert sposób przeprowadzania konkursu tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi czynnościami. 2. W celu prawidłowego przygotowania i złoŝenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 35 ust. 1 pkt.2 oraz ust. 2-8 i art. 34a Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592), zarządzenia Dyrektora Szpital Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 23 z dnia r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań EEG i EMG oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie zwanego dalej Zarządzeniem. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert zastosowanie mają przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3. DEFINICJE Ilekroć w Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz w załącznikach do tego dokumentu jest mowa o: 1) oferencie to rozumie się przez to podmiot, o którym mowa art. 35 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.); 2) Udzielający zamówienie rozumie się przez to Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 3) przedmiocie konkursu ofert rozumie się przez to udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań EEG i EMG.

4 4) formularz oferty rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wskazanego w pkt. 3 Uwag wstępnych. 5) świadczeniach zdrowotnych rozumie się przez to świadczenia, o których mowa w art. 5 pkt. 40 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.) obejmujące świadczenia zdrowotne w zakresie BADAŃ EEG i EMG. 6) umowie rozumie się przez to projekt umowy opracowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia wskazanego w pkt. 3 Uwag Wstępnych. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska Olsztyn. 3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz Regulaminie pracy komisji konkursowej. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 5. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia informuje oferentów biorących w nim udział w sposób przyjęty dla ogłoszenia o konkursie. PRZYGOTOWANIE OFERTY 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Oferta oraz wszelkie załączniki naleŝy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. 6. Ofertę oraz kaŝdą z jej stron podpisuje oferent osobiście. 7. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. 8. Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę, nie później jednak niŝ przed upływem terminu składania ofert. 9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się, jako ofertę z dopiskiem Zmiana oferty lub Wycofanie oferty. 10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań EEG i EMG. 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, iŝ nie jest moŝliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

5 INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA 1. W celu uznania, Ŝe oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłoŝonych dokumentów Udzielający zamówienia moŝe zaŝądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń wymienionych w pkt. 1 uwag wstępnych do Szczegółowych warunków konkursu ofert. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, zawierające propozycje cenowe znajdujące pokrycie w wielkości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowe warunki wykonania świadczeń określają odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres między r. a r. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę składa się w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie w Sekretariacie w terminie do dnia r. do godz Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniony jest Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, tel TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent związany jest ofertą do 14 dni od daty upływu terminu składania ofert. KOMISJA KONKURSOWA 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje Komisję konkursową. 2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa Regulamin pracy Komisji konkursowej obowiązujący na podstawie zarządzania wskazanego w pkt. 3 Uwag wstępnych. 3. Członkiem komisji nie moŝe być osoba podlegająca wyłączeniu z udziału w komisji w przypadkach wskazanych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej. 4. W razie konieczności wyłączenia członka komisji konkursowej z przyczyn, o których mowa w pkt. 3, nowego członka komisji powołuje Udzielający zamówienia.

6 5. Udzielający zamówienia nie powołuje nowego członka komisji konkursowej w przypadku określonym w pkt. 3, o ile komisja konkursowa liczyć będzie, pomimo wyłączenia jej członka, co najmniej trzy osoby. 6. Udzielający zamówienia wskazuje nowego przewodniczącego, jeśli wyłączenie członka komisji konkursowej dotyczy osoby pełniącej tę funkcje. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 1. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r.. w siedzibie Udzielającego zamówienia o godz Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej: a) w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza oferentom, które oferty spełniają warunki konkursu, a które zostały odrzucone. b) w części niejawnej, po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nie odpowiadających warunkom konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów wybiera najkorzystniejszą ofertę, albo nie przyjmuje Ŝadnej z ofert. 3. Szczegółowe zasady postępowania Komisji konkursowej określa Regulamin pracy Komisji konkursowej. PROPONOWANA MAKSYMALNA KWOTA NALEśNOŚCI Proponowana przez Udzielającego zamówienie maksymalna kwota naleŝności za udzielanie świadczeń zdrowotnych wynosi: - 20,00 zł brutto za kaŝdorazowe badania objętego Umową. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Ocena ofert dokonywana jest według zaproponowanych cen. 2. Przy wyborze ofert komisja konkursowa nie uwzględnia ofert zawierających cenę wyŝszą niŝ proponowana maksymalna kwota naleŝności. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Rozstrzygniecie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert w siedzibie Udzielającego zamówienia, podając nazwę Oferentów, którzy zostali wybrani. 2. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu. 3. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. W toku postępowania konkursowego, jednakŝe przed rozstrzygnięciem konkursu oferent moŝe złoŝyć do komisji konkursowej, w formie pisemnej, umotywowaną skargę. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złoŝenia. 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 3. Oferent moŝe złoŝyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu. 4. Rozstrzygniecie protestu następuje na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złoŝenia. 5. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia.

7

8 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia r. UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 30, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala - lek. stom. Leszka Dudzińskiego, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej nr... posiadającym NIP... i REGON... zwanym dalej Przyjmującym. Przyjmujący zamówienie został wybrany w wyniku konkursu ofert w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez podmioty określone w art. 35 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z póź. zm.). 1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zakresu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego. 2 Zamawiający udziela, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zamówienie obejmujące udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w zakresie wykonywania badań EEG i EMG. 3 Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Szpitala Uniwersyteckiego. 4 Świadczenia zdrowotne wykonywane będą wg harmonogramu uzgodnionego pomiędzy stronami.

9 5 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej Umowy z naleŝytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą Umową zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego. 2. Przyjmujący oświadcza, Ŝe dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do naleŝytego wykonania przedmiotu Umowy. 6 Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie świadczeń objętych niniejszą Umową. 7 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowiązujących u Zamawiającego. 8 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi u Zamawiającego, w tym dotyczącymi procedur związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z wymogami obowiązującymi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Przyjmującemu prawo swobodnego poruszania się po terenie Szpitala i wszystkich klinikach, oddziałach i innych komórkach organizacyjnych Szpitala oraz kontaktowania się z personelem Szpitala w związku z wykonywaniem przez Przyjmującego przedmiotu Umowy. 2. Przyjmujący ma prawo i obowiązek kontaktowania się z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami, wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Zamawiającego, w zakresie zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług przez Przyjmującego Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić urządzenia, środki i materiały dla celów prowadzenia dokumentacji wymienionej w 8. Obejmuje to takŝe dostęp i serwis systemu informatycznego Szpitala. 2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Przyjmującemu dane osobowe i dane o stanie zdrowia pacjentów Szpitala. 3. Przyjmujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Szpitala o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na realizację przez niego przedmiotu Umowy. 11 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli wykonywanej przez Zamawiającego, Narodowy Fundusz Zdrowia, inne uprawnione organy oraz udostępnienia wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

10 12 1. Przyjmujący oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpis polisy stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 2. Przyjmujący zobowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy do posiadania waŝnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zawarcia nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, Przyjmujący zobowiązany jest do przedłoŝenia Zamawiającemu nowej polisy niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC. 3. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zobowiązuje się posiadać aktualne badania lekarskie wynikające z obowiązujących przepisów Zamawiający zobowiązuje się: a) zapewnić nieodpłatnie Przyjmującemu dostęp do wszystkich urządzeń medycznych (sprzętu i aparatury), niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy; b) zapewnić nieodpłatnie wszelkie materiały medyczne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie, c) zapewnić nieodpłatnie sprawność urządzeń, o których mowa w ust. 1a) oraz prowadzić ich serwis, d) zapewnić w trakcie wykonywania świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie niezbędny kompetentny personel w zakresie czynności ujętych w niniejszej Umowie. 2. Przyjmujący, w celu dokonywania analizy kosztów Szpitala, moŝe zostać zobowiązany na pisemne Ŝądanie Zamawiającego, do przedkładania informacji o liczbie zuŝytych materiałów po upływie kwartału kalendarzowego za dany kwartał. 3. Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody w mieniu Zamawiającego. Przyjmujący obowiązany jest zapłacić Szpitalowi kwotę odpowiadającą wartości szkody w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia szkody i oszacowania jej wartości w protokole podpisanym przez obie strony. W przypadku szkody znacznej wartości jej spłata moŝe zostać rozłoŝona na raty na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy stronami Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Zamawiający i Przyjmujący zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leŝących po jego stronie, a w szczególności wynikających z: a) niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego, b) nieprowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy, niekompletny, niezgodny z obowiązującymi przepisami i zagubienia dokumentacji, 3. Zamawiający uprawniony jest do Ŝądania od Przyjmującego zamówienie pokrycia szkody wyrządzonej niewykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem przez Przyjmującego niniejszej Umowy, w tym między innymi kosztów świadczeń niepłaconych przez NFZ lub innych płatników z tego tytułu oraz kar umownych i obowiązków odszkodowawczych nałoŝonych na Zamawiającego przez NFZ lub innych płatników w umowach zawartych z Zamawiającym.

11 15 1. Za kaŝdorazowe wykonanie usługi określonej w 2 niniejszej Umowy Przyjmujący otrzyma naleŝność w kwocie. zł brutto. 2. NaleŜność za świadczone usługi medyczne płatna będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego w terminie 26 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego na koniec miesiąca. Rachunek musi posiadać pisemne merytoryczne uzasadnienie kwot składających się na naleŝność określoną w 15 pkt 1 i potwierdzone przez odpowiednie osoby funkcyjne Szpitala. 3. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Nie wypłacenie naleŝności przez okres dwóch miesięcy moŝe być bezpośrednim powodem zerwania umowy przez Przyjmującego zamówienie bez okresu wypowiedzenia i dochodzenia naleŝności na drodze sądowej. 5. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędem Skarbowym Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, tj. na czas od do r. 2. KaŜdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo rozwiązania jej z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku raŝącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie podstawowych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, to jest zaprzestania udzielania świadczeń, naruszenia zasad określonych w 5 oraz obowiązków określonych w Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmujący zobowiązany jest do przekazania mienia szpitala oraz zwrotu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy, naleŝącej do Szpitala. Zwrotowi podlegają wszelkie dokumenty, bez względu na to, na jakim nośniku zostały zapisane Przyjmujący obowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedkładania Zamawiającemu wypisów lub odpisów obejmujących zmienione dane. 2. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy podane w niniejszej Umowie, jako siedziby Stron. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych, kaŝda ze Stron obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony, w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni, pod rygorem uznania, Ŝe doręczenia dokonywane na ostatni podany przez Stronę adres są skuteczne. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. Przyjmujący Zamawiający......

12 ZATWIERDZAM Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia r.... REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań EEG i EMG w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 23 z dnia r. 1 Zadaniem Komisji konkursowej jest przeprowadzenie i rozstrzygniecie konkursu ofert złoŝonych w związku z zamówieniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG i EMG. 2 Członek Komisji Konkursowej, w tym przedstawiciel samorządu lekarskiego, podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest: 1. jego małŝonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności słuŝbowej, 4. osoba, której małŝonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności słuŝbowej Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, za wyjątkiem czynności wymienionych w 4 pkt W toku prac Komisja Konkursowa uwzględnia szczegółowe warunki konkursu wprowadzone zarządzeniem Dyrektora w związku z dalszym postępowaniem konkursowym. 3. Komisja Konkursowa moŝe obradować w składzie minimum 3 członków, przy czym przez cały czas posiedzenia musi w nim uczestniczyć Przewodniczący Komisji. 4 Z chwilą rozpoczęcia prac związanych z przeprowadzeniem konkursu objętego zamówieniem wymienionym w 1 regulaminu, Komisja dokonuje kolejno następujących czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia Konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert; 2. otwiera koperty z ofertami i ustala, czy spełniają one wymagane warunki formalne;

13 3. członkowie oraz przedstawiciel samorządu lekarskiego składają pisemne oświadczenia o nie podleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu konkursowym, stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu; 4. odrzuca oferty nie odpowiadające wymaganym warunkom formalnym lub zgłoszone po wyznaczonym terminie; 5. ogłasza oferentom ustalenia wynikające z czynności wymienionych w pkt. 2 i 4; 6. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów; 7. wybiera najkorzystniejszą lub najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje Ŝadnej z ofert Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja konkursowa kieruje się kryteriami określonymi w SWKO. 2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wybiera najkorzystniejsze oferty w liczbie umoŝliwiającej realizacje liczby godzin określonych szacunkowo i przeznaczonych na wykonywanie świadczeń z zakresu badań EEG. 3. Przy wyborze ofert komisja konkursowa nie uwzględnia ofert zawierających cenę wyŝszą niŝ proponowana maksymalna kwota naleŝności. 6 Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 1. oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zamówienia oraz określenie miejsca i czasu konkursu, 2. imiona i i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz przedstawiciela OIL, 3. liczbę zgłoszonych ofert, 4. wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom udziału w danym Konkursie, 5. wskazanie ofert odpowiadających warunkom udziału w danym konkursie lub zgłoszonych po terminie wraz z uzasadnieniem, 6. wyjaśnienia i oświadczenia oferentów biorących udział w danym konkursie, 7. wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia ofert albo stwierdzenie, Ŝe Ŝadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem, 8. ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji lub przedstawiciela, 9. wzmiankę o odczytaniu protokołu, 10. podpisy członków komisji i przedstawiciela OIL W czasie przeprowadzania konkursu Komisja przyjmuje i rozstrzyga umotywowane skargi oferentów. 2. Skarga podlega rozpoznaniu, jeŝeli została złoŝona przez oferenta na piśmie, w toku danego postępowania konkursowego, jednakŝe przed rozstrzygnięciem konkursu. 3. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 4. Komisja Konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty złoŝenia. 5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów i Udzielającego Zamówienie Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów uczestniczących w konkursie o jej zakończeniu i wyniku na piśmie. 2. Informacje uzyskane przez członków Komisji konkursowej w toku postępowań konkursowych stanowią tajemnicę słuŝbową.

14 9 Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa umieszcza w kopercie zbiorczej złoŝone oferty wraz z kopertami załącza do sporządzonego protokołu i całość dokumentacji przekazuje Dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie.

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert prowadzony będzie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych Szpital Kliniczny im. ks. A. Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia 12.11.2014r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU

I. PRZEDMIOT KONKURSU Rabka - Zdrój, dnia 29.11.2011 r. Oznaczenie sprawy: Rehabilitant fizjoterapeuta Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na: Pełnienie funkcji Rehabilitanta fizjoterapeuty w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo