Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie OFERTA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG i EMG Imię... Nazwisko... PESEL... Nr wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej... NIP... REGON... Nr telefonu... Adres działalności gospodarczej Adres do korespondencji (o ile nie pokrywa się z adresem działalności gospodarczej) Przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - wykonanie badań EEG i EMG zgodnie ze wzorem umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych objętych konkursem. OFERENT OŚWIADCZA, śe: 1. Zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie, Szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz projektem umowy i nie zgłasza zastrzeŝeń. 2. Świadczeń zdrowotnych objętych konkursem udzielać będzie w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie, w szczególności w Przychodni przy uŝyciu sprzętu naleŝącego do Udzielającego zamówienia. 3. Świadczeń zdrowotnych udzielać będzie osobiście. 4. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na minimalna kwotę gwarantowaną w wysokości... (zobowiązuje się do przedłuŝenia kopii polisy OC w terminie określonym we wzorze umowy).*

2 5. Deklaruje minimalną liczbę:.. wykonanych badań EEG i EMG 6. Proponuje wysokość stawki w kwocie:. zł brutto za jednorazowe wykonanie badania EEG i EMG 8. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentował załącznikami od nr 4a do nr... ZAŁĄCZNIKI: 1. Poświadczona kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zał. nr Poświadczona kopia nadania nr REGON zał. nr Poświadczona kopia nadania numeru NIP zał. nr Dyplom ukończenia szkoły i uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania badań EEG i EMG, zał. 4a, 4b itd. 5. Kserokopia polisy OC lub złoŝone oświadczenie o przedłuŝeniu polisy zał. nr 5. * niepotrzebne skreślić... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisania i złoŝenia oferty)

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ EEG I EMG UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenie usług medycznych w i Szpitalu Uniwersyteckim zwane dalej Szczegółowymi warunkami konkursu ofert określają: załoŝenia konkursu ofert wymagania stawiane oferentom tryb składania ofert sposób przeprowadzania konkursu tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi czynnościami. 2. W celu prawidłowego przygotowania i złoŝenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 35 ust. 1 pkt.2 oraz ust. 2-8 i art. 34a Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592), zarządzenia Dyrektora Szpital Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 23 z dnia r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań EEG i EMG oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie zwanego dalej Zarządzeniem. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert zastosowanie mają przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3. DEFINICJE Ilekroć w Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz w załącznikach do tego dokumentu jest mowa o: 1) oferencie to rozumie się przez to podmiot, o którym mowa art. 35 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.); 2) Udzielający zamówienie rozumie się przez to Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 3) przedmiocie konkursu ofert rozumie się przez to udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań EEG i EMG.

4 4) formularz oferty rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wskazanego w pkt. 3 Uwag wstępnych. 5) świadczeniach zdrowotnych rozumie się przez to świadczenia, o których mowa w art. 5 pkt. 40 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.) obejmujące świadczenia zdrowotne w zakresie BADAŃ EEG i EMG. 6) umowie rozumie się przez to projekt umowy opracowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia wskazanego w pkt. 3 Uwag Wstępnych. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska Olsztyn. 3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz Regulaminie pracy komisji konkursowej. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 5. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia informuje oferentów biorących w nim udział w sposób przyjęty dla ogłoszenia o konkursie. PRZYGOTOWANIE OFERTY 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Oferta oraz wszelkie załączniki naleŝy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. 6. Ofertę oraz kaŝdą z jej stron podpisuje oferent osobiście. 7. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. 8. Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę, nie później jednak niŝ przed upływem terminu składania ofert. 9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się, jako ofertę z dopiskiem Zmiana oferty lub Wycofanie oferty. 10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań EEG i EMG. 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, iŝ nie jest moŝliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

5 INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA 1. W celu uznania, Ŝe oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłoŝonych dokumentów Udzielający zamówienia moŝe zaŝądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń wymienionych w pkt. 1 uwag wstępnych do Szczegółowych warunków konkursu ofert. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, zawierające propozycje cenowe znajdujące pokrycie w wielkości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowe warunki wykonania świadczeń określają odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres między r. a r. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę składa się w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie w Sekretariacie w terminie do dnia r. do godz Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniony jest Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, tel TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent związany jest ofertą do 14 dni od daty upływu terminu składania ofert. KOMISJA KONKURSOWA 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje Komisję konkursową. 2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa Regulamin pracy Komisji konkursowej obowiązujący na podstawie zarządzania wskazanego w pkt. 3 Uwag wstępnych. 3. Członkiem komisji nie moŝe być osoba podlegająca wyłączeniu z udziału w komisji w przypadkach wskazanych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej. 4. W razie konieczności wyłączenia członka komisji konkursowej z przyczyn, o których mowa w pkt. 3, nowego członka komisji powołuje Udzielający zamówienia.

6 5. Udzielający zamówienia nie powołuje nowego członka komisji konkursowej w przypadku określonym w pkt. 3, o ile komisja konkursowa liczyć będzie, pomimo wyłączenia jej członka, co najmniej trzy osoby. 6. Udzielający zamówienia wskazuje nowego przewodniczącego, jeśli wyłączenie członka komisji konkursowej dotyczy osoby pełniącej tę funkcje. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 1. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r.. w siedzibie Udzielającego zamówienia o godz Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej: a) w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza oferentom, które oferty spełniają warunki konkursu, a które zostały odrzucone. b) w części niejawnej, po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nie odpowiadających warunkom konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów wybiera najkorzystniejszą ofertę, albo nie przyjmuje Ŝadnej z ofert. 3. Szczegółowe zasady postępowania Komisji konkursowej określa Regulamin pracy Komisji konkursowej. PROPONOWANA MAKSYMALNA KWOTA NALEśNOŚCI Proponowana przez Udzielającego zamówienie maksymalna kwota naleŝności za udzielanie świadczeń zdrowotnych wynosi: - 20,00 zł brutto za kaŝdorazowe badania objętego Umową. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Ocena ofert dokonywana jest według zaproponowanych cen. 2. Przy wyborze ofert komisja konkursowa nie uwzględnia ofert zawierających cenę wyŝszą niŝ proponowana maksymalna kwota naleŝności. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Rozstrzygniecie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert w siedzibie Udzielającego zamówienia, podając nazwę Oferentów, którzy zostali wybrani. 2. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu. 3. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. W toku postępowania konkursowego, jednakŝe przed rozstrzygnięciem konkursu oferent moŝe złoŝyć do komisji konkursowej, w formie pisemnej, umotywowaną skargę. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złoŝenia. 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 3. Oferent moŝe złoŝyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu. 4. Rozstrzygniecie protestu następuje na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złoŝenia. 5. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia.

7

8 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia r. UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 30, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala - lek. stom. Leszka Dudzińskiego, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej nr... posiadającym NIP... i REGON... zwanym dalej Przyjmującym. Przyjmujący zamówienie został wybrany w wyniku konkursu ofert w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez podmioty określone w art. 35 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z póź. zm.). 1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zakresu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego. 2 Zamawiający udziela, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zamówienie obejmujące udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w zakresie wykonywania badań EEG i EMG. 3 Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Szpitala Uniwersyteckiego. 4 Świadczenia zdrowotne wykonywane będą wg harmonogramu uzgodnionego pomiędzy stronami.

9 5 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej Umowy z naleŝytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą Umową zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego. 2. Przyjmujący oświadcza, Ŝe dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do naleŝytego wykonania przedmiotu Umowy. 6 Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie świadczeń objętych niniejszą Umową. 7 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowiązujących u Zamawiającego. 8 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi u Zamawiającego, w tym dotyczącymi procedur związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z wymogami obowiązującymi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Przyjmującemu prawo swobodnego poruszania się po terenie Szpitala i wszystkich klinikach, oddziałach i innych komórkach organizacyjnych Szpitala oraz kontaktowania się z personelem Szpitala w związku z wykonywaniem przez Przyjmującego przedmiotu Umowy. 2. Przyjmujący ma prawo i obowiązek kontaktowania się z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami, wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Zamawiającego, w zakresie zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług przez Przyjmującego Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić urządzenia, środki i materiały dla celów prowadzenia dokumentacji wymienionej w 8. Obejmuje to takŝe dostęp i serwis systemu informatycznego Szpitala. 2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Przyjmującemu dane osobowe i dane o stanie zdrowia pacjentów Szpitala. 3. Przyjmujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Szpitala o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na realizację przez niego przedmiotu Umowy. 11 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli wykonywanej przez Zamawiającego, Narodowy Fundusz Zdrowia, inne uprawnione organy oraz udostępnienia wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

10 12 1. Przyjmujący oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpis polisy stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 2. Przyjmujący zobowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy do posiadania waŝnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zawarcia nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, Przyjmujący zobowiązany jest do przedłoŝenia Zamawiającemu nowej polisy niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC. 3. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zobowiązuje się posiadać aktualne badania lekarskie wynikające z obowiązujących przepisów Zamawiający zobowiązuje się: a) zapewnić nieodpłatnie Przyjmującemu dostęp do wszystkich urządzeń medycznych (sprzętu i aparatury), niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy; b) zapewnić nieodpłatnie wszelkie materiały medyczne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie, c) zapewnić nieodpłatnie sprawność urządzeń, o których mowa w ust. 1a) oraz prowadzić ich serwis, d) zapewnić w trakcie wykonywania świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie niezbędny kompetentny personel w zakresie czynności ujętych w niniejszej Umowie. 2. Przyjmujący, w celu dokonywania analizy kosztów Szpitala, moŝe zostać zobowiązany na pisemne Ŝądanie Zamawiającego, do przedkładania informacji o liczbie zuŝytych materiałów po upływie kwartału kalendarzowego za dany kwartał. 3. Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody w mieniu Zamawiającego. Przyjmujący obowiązany jest zapłacić Szpitalowi kwotę odpowiadającą wartości szkody w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia szkody i oszacowania jej wartości w protokole podpisanym przez obie strony. W przypadku szkody znacznej wartości jej spłata moŝe zostać rozłoŝona na raty na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy stronami Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Zamawiający i Przyjmujący zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leŝących po jego stronie, a w szczególności wynikających z: a) niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego, b) nieprowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy, niekompletny, niezgodny z obowiązującymi przepisami i zagubienia dokumentacji, 3. Zamawiający uprawniony jest do Ŝądania od Przyjmującego zamówienie pokrycia szkody wyrządzonej niewykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem przez Przyjmującego niniejszej Umowy, w tym między innymi kosztów świadczeń niepłaconych przez NFZ lub innych płatników z tego tytułu oraz kar umownych i obowiązków odszkodowawczych nałoŝonych na Zamawiającego przez NFZ lub innych płatników w umowach zawartych z Zamawiającym.

11 15 1. Za kaŝdorazowe wykonanie usługi określonej w 2 niniejszej Umowy Przyjmujący otrzyma naleŝność w kwocie. zł brutto. 2. NaleŜność za świadczone usługi medyczne płatna będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego w terminie 26 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego na koniec miesiąca. Rachunek musi posiadać pisemne merytoryczne uzasadnienie kwot składających się na naleŝność określoną w 15 pkt 1 i potwierdzone przez odpowiednie osoby funkcyjne Szpitala. 3. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Nie wypłacenie naleŝności przez okres dwóch miesięcy moŝe być bezpośrednim powodem zerwania umowy przez Przyjmującego zamówienie bez okresu wypowiedzenia i dochodzenia naleŝności na drodze sądowej. 5. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędem Skarbowym Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, tj. na czas od do r. 2. KaŜdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo rozwiązania jej z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku raŝącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie podstawowych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, to jest zaprzestania udzielania świadczeń, naruszenia zasad określonych w 5 oraz obowiązków określonych w Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmujący zobowiązany jest do przekazania mienia szpitala oraz zwrotu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy, naleŝącej do Szpitala. Zwrotowi podlegają wszelkie dokumenty, bez względu na to, na jakim nośniku zostały zapisane Przyjmujący obowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedkładania Zamawiającemu wypisów lub odpisów obejmujących zmienione dane. 2. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy podane w niniejszej Umowie, jako siedziby Stron. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych, kaŝda ze Stron obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony, w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni, pod rygorem uznania, Ŝe doręczenia dokonywane na ostatni podany przez Stronę adres są skuteczne. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. Przyjmujący Zamawiający......

12 ZATWIERDZAM Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia r.... REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań EEG i EMG w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 23 z dnia r. 1 Zadaniem Komisji konkursowej jest przeprowadzenie i rozstrzygniecie konkursu ofert złoŝonych w związku z zamówieniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG i EMG. 2 Członek Komisji Konkursowej, w tym przedstawiciel samorządu lekarskiego, podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest: 1. jego małŝonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności słuŝbowej, 4. osoba, której małŝonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności słuŝbowej Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, za wyjątkiem czynności wymienionych w 4 pkt W toku prac Komisja Konkursowa uwzględnia szczegółowe warunki konkursu wprowadzone zarządzeniem Dyrektora w związku z dalszym postępowaniem konkursowym. 3. Komisja Konkursowa moŝe obradować w składzie minimum 3 członków, przy czym przez cały czas posiedzenia musi w nim uczestniczyć Przewodniczący Komisji. 4 Z chwilą rozpoczęcia prac związanych z przeprowadzeniem konkursu objętego zamówieniem wymienionym w 1 regulaminu, Komisja dokonuje kolejno następujących czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia Konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert; 2. otwiera koperty z ofertami i ustala, czy spełniają one wymagane warunki formalne;

13 3. członkowie oraz przedstawiciel samorządu lekarskiego składają pisemne oświadczenia o nie podleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu konkursowym, stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu; 4. odrzuca oferty nie odpowiadające wymaganym warunkom formalnym lub zgłoszone po wyznaczonym terminie; 5. ogłasza oferentom ustalenia wynikające z czynności wymienionych w pkt. 2 i 4; 6. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów; 7. wybiera najkorzystniejszą lub najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje Ŝadnej z ofert Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja konkursowa kieruje się kryteriami określonymi w SWKO. 2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wybiera najkorzystniejsze oferty w liczbie umoŝliwiającej realizacje liczby godzin określonych szacunkowo i przeznaczonych na wykonywanie świadczeń z zakresu badań EEG. 3. Przy wyborze ofert komisja konkursowa nie uwzględnia ofert zawierających cenę wyŝszą niŝ proponowana maksymalna kwota naleŝności. 6 Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 1. oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zamówienia oraz określenie miejsca i czasu konkursu, 2. imiona i i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz przedstawiciela OIL, 3. liczbę zgłoszonych ofert, 4. wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom udziału w danym Konkursie, 5. wskazanie ofert odpowiadających warunkom udziału w danym konkursie lub zgłoszonych po terminie wraz z uzasadnieniem, 6. wyjaśnienia i oświadczenia oferentów biorących udział w danym konkursie, 7. wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia ofert albo stwierdzenie, Ŝe Ŝadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem, 8. ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji lub przedstawiciela, 9. wzmiankę o odczytaniu protokołu, 10. podpisy członków komisji i przedstawiciela OIL W czasie przeprowadzania konkursu Komisja przyjmuje i rozstrzyga umotywowane skargi oferentów. 2. Skarga podlega rozpoznaniu, jeŝeli została złoŝona przez oferenta na piśmie, w toku danego postępowania konkursowego, jednakŝe przed rozstrzygnięciem konkursu. 3. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 4. Komisja Konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty złoŝenia. 5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów i Udzielającego Zamówienie Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów uczestniczących w konkursie o jej zakończeniu i wyniku na piśmie. 2. Informacje uzyskane przez członków Komisji konkursowej w toku postępowań konkursowych stanowią tajemnicę słuŝbową.

14 9 Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa umieszcza w kopercie zbiorczej złoŝone oferty wraz z kopertami załącza do sporządzonego protokołu i całość dokumentacji przekazuje Dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Mazurskiego w Olsztynie

OFERTA. Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Mazurskiego w Olsztynie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia 06.06.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert prowadzony będzie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 52 z dnia 27.12.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO

OFERTA. Przedmiotem niniejszej oferty jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie nr 57/2012 z dnia 10.09.2012r. Olsztyn, dnia... Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie OFERTA na udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG. POSUM/KO/4/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: RADIODIOLOGII W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄCEJ DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ ORAZ POMOC DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.06.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursów ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 27 lipca 2015 r. 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 20/2012 z dnia 29.02.2012r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

NajniŜsza oferowana cena. Cena badanej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów w kryterium ceny.

NajniŜsza oferowana cena. Cena badanej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów w kryterium ceny. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.223.2016 Prezydenta Miasta Gniezna z 22 kwietnia 2016 roku Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej na 2016 rok w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Warszawa 28 sierpnia 2012 r. OGŁOSZENIE

Warszawa 28 sierpnia 2012 r. OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Warszawa 28 sierpnia 2012 r. ZARZĄDU SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne Na podstawie: art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

w Olsztynie DERMATOLOGIA OFERTA

w Olsztynie DERMATOLOGIA OFERTA Olsztyn, dnia... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie nr 16 z dnia 18.04.2011r. Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 Z DNIA WRZEŚNIA 2012 ROKU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) zwana

Bardziej szczegółowo

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, PAJĘCZNO ul. 1 Maja 13/15 Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, PAJĘCZNO ul. 1 Maja 13/15 Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne. K O N K U R S O F E R T na świadczenia zdrowotne w SP ZOZ Pajęcznie na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 z 2011r. poz. 654 ) i ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron.

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron. UMOWA Nr... zawarta w dniu., w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Informacje ogólne: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr I/144/2011 Zarządu PCZ Spółka z o.o. z dnia 21.12.2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w Megrez sp. z o.o. ul. Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZOWANIA KONKURSU OFERT na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie

OFERTA. Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 49 z dnia 05.12.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX Siemianowice Śląskie,... r URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL. 032 760-53-90, FAX 760-54-20 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w zakresie : A)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r.

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r. Zarządzenie Nr 17 /2013 Dyrektora w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie fizjoterapeutycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu PCZ Spółka z o. o. z dnia r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu PCZ Spółka z o. o. z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu PCZ Spółka z o. o. z dnia 26.08.2013 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA W MEDYCYNIE SZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2011. Jarosław dnia 2011-12-05 r. OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2011. Jarosław dnia 2011-12-05 r. OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2011 Jarosław dnia 2011-12-05 r. DYREKTORA Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu w sprawie: przeprowadzenia postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 615 77 28 www.mssw.pl szpital@mssw.pl SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciw

Bardziej szczegółowo

OFERTA. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Imię. Nazwisko. PESEL. Nr prawa wykonywania zawodu.

OFERTA. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Imię. Nazwisko. PESEL. Nr prawa wykonywania zawodu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie nr 88/2012 z dnia 19.12.2012r. Olsztyn, dnia... Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie OFERTA na udzielanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji nr 15/2013 z dnia 07.06.2013 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI WSTĘPNE II. PRZEDMIOT KONKURSU

I. UWAGI WSTĘPNE II. PRZEDMIOT KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH I. UWAGI WSTĘPNE Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM Dotyczy : postępowania o udzielenia zamówienia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2015, poz. 618 z

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT DOTYCZĄCE: WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - UZUPEŁNIENIE WARUNKI ZOSTAŁY ZATWIERDZONE:

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 166 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r.

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r. sssssssdsamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamówienia

Specyfikacja zamówienia Rabka - Zdrój, dnia 15.03.2013 r. Oznaczenie sprawy: DyŜury lekarskie Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych-pełnienie dyŝurów lekarskich w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy Zamawiający: Publiczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2011r. Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych: 1.Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I. UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU

I. PRZEDMIOT KONKURSU Kraków, dnia 22.02.2011 r. Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w ramach dyŝurów przez techników elektroradiologów w Dziale Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej Szpitala

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 343 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 3 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. d) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego stawka za 1 godzinę nie może być większa niż 25zł.

REGULAMIN KONKURSU. d) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego stawka za 1 godzinę nie może być większa niż 25zł. REGULAMIN KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dotyczących zapewnienia transportu sanitarnego

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU

I. PRZEDMIOT KONKURSU Rabka - Zdrój, dnia 29.11.2011 r. Oznaczenie sprawy: Rehabilitant fizjoterapeuta Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na: Pełnienie funkcji Rehabilitanta fizjoterapeuty w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo