Umowa Najmu nr./ip/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Najmu nr./ip/2011"

Transkrypt

1 Wstępny projekt umowy najmu Umowa Najmu nr./ip/2011 Zawarta we Wrocławiu dnia 2011 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy SkarŜyńskiego 36, Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, NIP , Regon , kapitał zakładowy ,00 zł, w całości opłacony, którą reprezentują: 1. Prezes Zarządu Dariusz Kuś 2. Wiceprezes Zarządu Jarosław Wróblewski zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym a XXXX z siedzibą zwaną w dalszej części Umowy Najemcą o następującej treści: 1. Przedmiot umowy najmu 1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal o powierzchni.. m 2. Szczegółowe umiejscowienie lokalu przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Wynajmujący oświadcza, Ŝe jest właścicielem lokalu, o którym mowa w ust. 1 i Ŝe nie są mu znane Ŝadne przeszkody prawne ani faktyczne, które uniemoŝliwiłyby swobodne nim dysponowanie albo zawarcie i pełną realizację niniejszej Umowy. 3. Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu do prowadzenia w nim działalności handlowej / usługowej typu... pod oznaczeniem polegającej na sprzedaŝy produktów / świadczeniu usług wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 1

2 4. Strony ustalają przewidywany termin wydania przedmiotu najmu na 1 tydzień od daty podpisania umowy. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 1. Najemca zobowiązuje się: 2. Obowiązki Najemcy a. urządzić na wynajmowanej powierzchni sklep / punkt usługowy na własny koszt i ryzyko według projektu i harmonogramu, które zostaną przedłoŝone do akceptacji Wynajmującego w terminie.. od daty podpisania Umowy. b. wyposaŝyć przedmiot najmu na własny koszt, c. rozpocząć działalność objętą umową w terminie 1 miesiąca od daty przekazania przedmiotu najmu, pod warunkiem otwarcia terminala do zakończenia tego miesięcznego okresu; w przypadku, jeśli data otwarcia terminala wystąpi później niŝ 1 miesiąc od daty przekazania przedmiotu najmu, dniem rozpoczęcia działalności przez Najemcę będzie dzień otwarcia terminala. d. uŝywać przedmiot najmu wyłącznie do prowadzenia działalności określonej w 1 ust. 3 niniejszej Umowy, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp, ppoŝ., ochrony środowiska oraz ochrony mienia, a takŝe przestrzegać postanowień regulaminów porządkowych obowiązujących w Porcie Lotniczym we Wrocławiu i zarządzeń wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Portu; skrócony regulamin stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, e. utrzymywać czystość i porządek w przedmiocie najmu na własny koszt, f. dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu i remontów bieŝących, g. zabezpieczyć przedmiot najmu zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony ppoŝ., BHP i ochrony mienia, h. zapewnić Wynajmującemu swobodny i natychmiastowy dostęp do przedmiotu najmu w sytuacjach awaryjnych, i. ustalić ceny oferowanych produktów / świadczonych usług na poziomie porównywalnym do stosowanego w lokalach o podobnym charakterze zlokalizowanych w centrum miasta i w kaŝdej chwili umoŝliwić Wynajmującemu wgląd do cennika, 2

3 j. ustalić czas otwarcia i zamknięcia lokalu będącego przedmiotem najmu tak, aby zapewnić prawidłową obsługę wszystkich pasaŝerów lotów rejsowych i czarterowych. Jakakolwiek zmiana godzin otwarcia i zamknięcia winna być skonsultowana z Wynajmującym i wymaga jego akceptacji, k. oddelegować wszystkich zatrudnionych pracowników Najemcy na obowiązkowe, odpłatne szkolenie z zakresu świadomości ochrony lotnictwa. Opłatę za szkolenie w kwocie 150 zł netto/osoba w całości ponosi Najemca. 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody zawinione przez niego bądź przez osoby działające z jego upowaŝnienia wyrządzone Wynajmującemu lub osobom trzecim korzystającym z Portu Lotniczego we Wrocławiu powstałe w wyniku realizacji bądź w związku z realizacją obowiązków lub uprawnień Najemcy określonych niniejszą Umową, i w tym celu powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie, o czym mowa w dalszej części Umowy. 3. Wszelkie remonty i ulepszenia Najemca moŝe wykonywać wyłącznie na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek przedłoŝenia Wynajmującemu do akceptacji projektu technicznego przebudowy lokalu wraz z kosztorysem. 4. Zamieszczanie reklam, tablic i napisów informacyjnych przez Najemcę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedmiotu najmu moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego. 5. W przedmiocie najmu Najemca jest uprawniony do umieszczania informacji handlowej oraz reklam dotyczących wyłącznie sprzedawanych produktów / świadczonych usług. 6. Najemca nie ma prawa oddawać przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim bez zgody Wynajmującego. 1. Wynajmujący zobowiązuje się: 3. Obowiązki Wynajmującego a. zapewnić Najemcy dostęp do przedmiotu najmu z uwzględnieniem postanowień obowiązujących w Porcie Lotniczym we Wrocławiu regulaminów porządkowych i zarządzeń wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Portu, 3

4 b. umoŝliwić Najemcy korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz udostępnić linię telefoniczną i łącze internetowe. 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., jeŝeli wystąpiły one z przyczyn niezaleŝnych od Wynajmującego bądź były efektem awarii. Jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się, Ŝe dołoŝy wszelkich starań aby usunięcie awarii nastąpiło w czasie nie dłuŝszym niŝ 24 godziny od momentu jej wystąpienia. 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na wynajmowanej przez Najemcę powierzchni. 4. Czynsz najmu 1. Najemca będzie płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu w wysokości.. % obrotów osiąganych w przedmiocie najmu rozumianych jako miesięczna suma transakcji netto przy czym łączna kwota miesięcznego czynszu nie moŝe wynosić mniej niŝ.. zł netto miesięcznie. 2. Kwota minimalnego miesięcznego czynszu najmu określona w 4 ust. 1 będzie podlegać zmianie co 12 miesięcy, począwszy od dnia otwarcia nowego terminala o stopę wzrostu/spadku ruchu pasaŝerskiego w tym okresie w stosunku do roku poprzedniego, bez potrzeby zmiany Umowy w formie aneksu. Zmiana kwoty minimalnego czynszu najmu, która nastąpi po pierwszym 12-miesięcznym okresie będzie oparta o wskaźnik PAX obliczony przez podzielenie faktycznej liczby pasaŝerów odlatujących w pierwszym okresie przez prognozowaną dla tego okresu liczbę pasaŝerów odlatujących. 3. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu, w ciągu 7 dni od zakończenia danego miesiąca, zestawienia wpływów ze sprzedaŝy za poprzedni miesiąc, na podstawie, którego Wynajmujący wystawi Najemcy odpowiednią fakturę VAT. 4. Najemca umoŝliwi Wynajmującemu wgląd do systemu kontroli sprzedaŝy celem weryfikacji przedstawionych zestawień wpływów ze sprzedaŝy. 5. Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się regulować opłaty za następujące świadczenia dodatkowe: energię elektryczną na podstawie odczytu z licznika / zgodnie z ustalonym ryczałtem według stawek określonych w obowiązującej taryfie, korzystanie z sieci telefonicznej i łącze internetowe zgodnie z ustalonym regulaminem opłat 4

5 wywóz śmieci na podstawie rachunków usługodawcy. Cennik opłat za świadczenia dodatkowe zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 6. Opłaty, o których mowa w 4 ust. 1 i 5 zostaną powiększone o stosowny podatek od towarów i usług (VAT). 7. Najemca zobowiązuje się dokonywać miesięcznych opłat za najem i świadczenia dodatkowe po upływie kaŝdego miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia. Opłaty te będą dokonywane w formie przelewu na rachunek Wynajmującego w Banku PEKAO SA o/warszawa nr rachunku Najemca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upowaŝnia Wynajmującego do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez podpisu Najemcy. Najemca posiada nr NIP:. 9. Obowiązek uiszczania czynszu najmu powstaje od dnia rozpoczęcia przez Najemcę działalności w przedmiocie najmu, nie później jednak niŝ w dniu otwarcia nowego terminala. 5. Zabezpieczenie 1. W celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, Najemca dokonał przed podpisaniem umowy wpłaty na rachunek Wynajmującego kwoty w wysokości odpowiadającej trzykrotnemu miesięcznemu minimalnemu czynszowi najmu netto stanowiącej kaucję zabezpieczającą, przy czym kaucja moŝe być według woli Najemcy w kaŝdym czasie zastąpiona nieodwołalną bezwarunkową gwarancją bankową płatną na pierwsze Ŝądanie. 2. Wynajmujący ma prawo do potrącenia naleŝności, o których mowa niŝej z kaucji zabezpieczającej, w szczególności w przypadkach: a. zalegania z opłatami za najem i inne świadczenia, do wysokości zaległości, b. wyrządzenia szkody w mieniu Wynajmującego, do wysokości szkody, c. rozwiązania umowy z winy Najemcy, w tym równieŝ niepodjęcia działalności w terminie określonym umową, do pełnej wysokości kaucji. 3. W przypadku potrącenia z kaucji, o którym mowa w ust. 2, punkty a) i b), Najemca zobowiązany jest do jej uzupełnienia do ustalonej wysokości w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia skorzystaniu z kaucji. W przypadku nie 5

6 uzupełnienia kaucji w wyŝej wymienionym terminie, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4. Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję na wskazany przez niego rachunek, po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz po przekazaniu przedmiotu najmu Wynajmującemu i uregulowaniu przez Najemcę wszystkich jego zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, w szczególności zobowiązań finansowych z odliczeniem kwot, które ewentualnie będą naleŝne Wynajmującemu, w terminie 60 dni od daty wygaśnięcia umowy bądź jej rozwiązania. 6. Ubezpieczenie 1. Najemca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres trwania Umowy, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z włączeniem OC kontrakt i OC za produkt z sumą gwarancyjną zł (dot. lokalu w nr 5) lub zł (dot. lokali nr 4 i 8) lub zł (dot. pozostałych lokali) oraz klauzuli Najemcy, a takŝe ubezpieczyć mienie Najemcy oraz nakłady inwestycyjne Najemcy w środki trwałe od poŝaru i innych zdarzeń losowych. 2. Nie później niŝ w ciągu jednego miesiąca od daty przekazania przedmiotu najmu, a następnie corocznie, Najemca będzie przedstawiał Wynajmującemu dokument potwierdzający posiadanie właściwego ubezpieczenia na dany rok. 7. Czas trwania umowy 1. Niniejsza Umowa wchodzi w Ŝycie w dniu podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym nie moŝe być wypowiedziana przez Ŝadną ze Stron w okresie 3 5 lat od daty otwarcia terminala (w zaleŝności od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości nakładów). 2. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy po upływie 3-5 lat od daty otwarcia terminala. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złoŝono wypowiedzenie. 3. Wynajmujący moŝe wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu do nienaruszania postanowień umowy, jeŝeli: a. Najemca raŝąco zaniedbuje którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, a w szczególności zobowiązania, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a, b, c, d, i, j, ust. 3, ust. 6 oraz 6, 6

7 b. Najemca zalega z płatnością czynszu lub świadczeń dodatkowych za okres dwóch miesięcy. 4. Najemca moŝe wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu do nienaruszania postanowień Umowy, jeŝeli Wynajmujący raŝąco narusza którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności zobowiązania, o których mowa w 3 ust. 1, 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie 7 dni od daty złoŝenia przez Wynajmującego oświadczenia o wypowiedzeniu, o którym mowa w ust Po zakończeniu Umowy nakłady poniesione przez Najemcę na przedmiot najmu nie podlegają zwrotowi. 8. Zwrot przedmiotu najmu 1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zuŝycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji. Przekazanie powinno nastąpić na podstawie odpowiedniego protokołu. 2. W przypadku nie zwolnienia przez Najemcę przedmiotu najmu w ósmym dniu roboczym po zakończeniu najmu, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 10% ostatniego czynszu miesięcznego za kaŝdy dzień zwłoki. 3. W przypadku, jeśli Najemca nie usunie w terminie wyposaŝenia przedmiotu najmu będącego własnością Najemcy, Wynajmujący jest uprawniony do zdemontowania i przechowania wyposaŝenia na koszt i ryzyko Najemcy. 9. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej Umowy, a nierozwiązane przez strony na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca połoŝenia przedmiotu najmu. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 7

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy UMOWA NAJMU NR /NA/2011 Śląskim Centrum Logistyki S A siedziba firmy 44-100 Gliwice, ul. Portowa 28 nr wpisu do rejestru w KRS - Sąd Rejonowy w Gliwicach - KRS 0000047612

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 UMOWA NAJMU NR / /2013 z dnia, zawarta w Bieruniu pomiędzy:......... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12, 03-743 Warszawa KRS: 000024788, NIP: 526-25-48-753 wysokość kapitału zakładowego: 395.310.000 PLN UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo