UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :"

Transkrypt

1 UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, ( Świnoujście),ul. Mieszka I 7, zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , (NIP: ) zwanym w treści umowy Udzielającym zamówienie, reprezentowanym przez: Dyrektora dr n med. Małgorzatę Szmajdę przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Justyny Wyszyńskiej a.,, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez pod nr.., NIP, zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych badań diagnostycznych w zakresie tomografii komputerowej w siedzibie SPZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 7, na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), w oparciu o protokół Komisji konkursowej z dnia. r., powołanej w dniu.. r. przez Dyrektora Udzielającego zamówienia, w wyniku dokonania wyboru oferty złożonej przez Przyjmującego zamówienie, o następującej treści: 1 Do niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia, a w szczególności: 1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. tj.: z 2013 r. poz. 217), 2) ustawa z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. tj.: z 2011 r., Nr 277, poz ze zmianami), 3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zmianami), 4) ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. tj. z 2012 r. poz. 159 ze zmianami), 5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697), 6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 653 ze zmianami); 7) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz ze zmianami); 8) Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu, 9) umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte między Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych tomografii komputerowej, 10) Kodeks Etyki Lekarskiej. 2 Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków jej stron, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia usług związanych z wykonywaniem badań z zakresu tomografii komputerowej, w nawiązaniu do postanowień umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w 1 pkt Udzielający zamówienia powierza, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej (z kontrastem i bez kontrastu) wraz z ich opisem na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia, zwanych dalej badaniami TK, w tym w szczególności:

2 1) prowadzenie badań TK polegające na doborze odpowiednich protokołów do wskazań klinicznych, 2) nadzorowanie pracy personelu średniego (techników RTG, pielęgniarek) podczas wykonywania badań TK, 3) opracowywanie badań TK na konsoli opisowej, 4) przygotowywanie interpretacji i wykonywanie opisów badań TK, 5) udzielanie konsultacji, osobiście lub w formie telefonicznej lekarzom zlecającym badanie TK. 2. Wykaz świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust.1 oraz ich ceny jednostkowe brutto określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przy czym przez pojedyncze badanie należy rozumieć : badanie dotyczące jednej okolicy anatomicznej ustalonej zgodnie z regułami wiedzy medycznej, które stanowią: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (kręgosłup szyjny, piersiowy., lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na odcinki anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na odcinki anatomiczne oraz badania tematyczne (aplikacje). 3. Badania, zlecane przez Udzielającego zamówienie, wykonywane będą przez Przyjmującego zamówienie przy wykorzystaniu pomieszczeń Udzielającego zamówienie znajdujących się w budynku położonym w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń należących do Udzielającego Zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie. 4. Podstawą wykonania badania będzie imienne skierowanie określające rodzaj i zakres badania TK, wystawione przez lekarza Udzielającego zamówienie, na drukach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Skierowanie, o którym mowa w ust.4 zatwierdza ordynator/lekarz kierujący oddziałem oraz zastępca dyrektora ds. lecznictwa Udzielającego zamówienia Udzielający zamówienia powierza, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania i opisu badań TK, w wymiarze koniecznym dla zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu, a wykonywanych w Pracowni Tomografii Komputerowej Udzielającego zamówienia, w czasie normalnej ordynacji Pracowni i poza normalną ordynacją Pracowni całodobowo. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zatrudnienia i zapewniania całodobowej obsługi przez personel medyczny, legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie wypracuje z lekarzami Udzielającego zamówienie procedury kwalifikowania, zlecania i wykonywania badań TK. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać badania TK o statusie pilne w ciągu 24 godzin od daty wpływu skierowania, a badania planowe w ciągu 2 dni od daty wpływu skierowania do pracowni. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać i przekazywać Udzielającemu zamówienie wyniki badania TK w następującym terminie: 1) wykonywane w trybie planowanym - w ciągu 24 godzin od momentu przekazania pacjenta Przyjmującemu zamówienie, skierowanego przez Udzielającego zamówienie, 2) wykonywane w trybie pilnym - wstępną ocenę telefoniczną w ciągu 1 godziny oraz opis badania TK w ciągu 2 godzin od momentu przekazania pacjenta Przyjmującemu zamówienie, skierowanego przez Udzielającego zamówienie, 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się drukować wyniki (opisy) badań TK bezpośrednio w siedzibie Udzielającego zamówienia zawierające pieczęć i podpis lekarza opisującego. 7. Przyjmujący zamówienie gwarantuje pełną dostępność czasową lekarzy radiologów, dokonujących opisów badań TK. 8. Przyjmujący zamówienie może dokonywać opisów badań TK z wykorzystaniem systemu teleradiologii. W takim przypadku Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przygotować zabezpieczenie organizacyjne, sprzętowe i programowe medycznej aparatury diagnostycznej, które umożliwi przesyłanie zdjęć, wyników badań, opisów itp. na odległość oraz ich zdalne opracowanie przez uprawnionych lekarzy. 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przygotować zabezpieczenie organizacyjne, materiałowe, dokumentacyjne pracy Pracowni Tomografii komputerowej, w tym obejmujące uzyskanie stosownych zezwoleń i opinii wymaganych odrębnymi przepisami prawa. 10. Przyjmujący zamówienie zapewni instalację, wdrożenie i eksploatację systemów PACS i RIS 11. Zainstalowane systemy zostaną udostępnione dla archiwizacji badań RTG wykonanych w Pracowni RTG Udzielającego zamówienie, w czasie trwania Umowy. 12. W toku wykonywania czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do: 1) porozumienia i współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi oraz pracownikami i współpracownikami Udzielającego zamówienie świadczącymi usługi zdrowotne, 2) nadzoru nad pracą personelu średniego i niższego.

3 5 1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w 3 i 4 niniejszej umowy realizowane będą przez Przyjmującego zamówienie przy wykorzystaniu pomieszczeń należących do Udzielającego Zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że pomieszczenia, w których udzielać będzie świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy użytkować będzie zgodnie z przyjętymi zasadami u Udzielającego zamówienie oraz oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał udostępnionych mu przez Udzielającego zamówienia pomieszczeń do udzielania innych niż objęte umową świadczeń zdrowotnych. 3. Udzielający zamówienia zezwala Przyjmującemu zamówienie na bezpłatne używanie składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, stanowiących mienie Udzielającego zamówienia, a znajdujących się w pomieszczeniach udostępnionych Przyjmującemu zamówienie, o ile ich używanie jest związane z prawidłową realizacją przez Przyjmującego zamówienie świadczeń wskazanych w 2 i 3 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 ust Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 3 i 4 umowy, przy wykorzystaniu własnego aparatu do wykonywania badań tomografii komputerowej, a także w ramach niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zapewnia materiały medyczne, materiały i artykuły sanitarne oraz inne środki niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej umowy. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż przysługuje mu tytuł prawny do aparatu TK, składającego się z następujących elementów: a) strzykawka automatyczna - model, typ, numer seryjny..., (należy podać dane) b) tomograf komputerowy - model, typ, numer seryjny..., 6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że aparat, o którym mowa w ust. 3, posiada wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty uprawniające do wykorzystania go do celów medycznych poprzez wykonywanie badań tomografii komputerowej. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zainstalować aparat, o którym mowa w ust. 3, w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienia oraz wykonać niezbędne testy adaptacyjne po zamontowaniu przedmiotowej aparatury. 8. Aparat, o którym mowa w ust. 3, Przyjmujący zamówienie dostarczy do siedziby Udzielającego zamówienie i zamontuje, a także przeprowadzi testy adaptacyjnego na swój koszt i ryzyko. 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest na swój koszt do zainstalowania serwera DICOM na terenie szpitala Udzielającego zamówienia oraz systemu umożliwiającego dostęp do opisów badań radiologicznych na terenie szpitala. 10. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje stacją roboczą odpowiednią do oceny badań TK (z możliwością wykonania rekonstrukcji MPR, VRT, MIP). 11. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dokonać niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów pracy wszystkich podzespołów do zgodności z obowiązującymi przepisami. 12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia diagnostyki tomografii komputerowej w sposób nieprzerwany poprzez utrzymywanie aparatu w ciągłym ruchu przez cały okres trwania umowy, ponoszenia wszelkich kosztów konserwacji, serwisu, okresowych przeglądów technicznych zakończonych testami i kalibracją systemu oraz napraw i ewentualnej deinstalacji aparatu, o którym mowa w ust. 3 i Przyjmujący zamówienie w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt niezbędnych testów aparatu, w tym obejmujących wykonywanie comiesięcznych testów podstawowych Świadczenia zdrowotne w ramach niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie przez osoby trzecie, działające w jego imieniu tj. lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej oraz techników RTG, posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 2. Wykaz personelu medycznego wykonującego w imieniu Przyjmującego zamówienie świadczenia objęte niniejszą umową oraz ich kwalifikacje zawodowe zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. W przypadkach losowych Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość wykonania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem niniejszej umowy przez osobę trzecią nie wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że posiada ona kwalifikacje, o jakich mowa w ust. 2 i Przyjmujący zamówienie powiadomi o tym Udzielającego zamówienie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy wyborze osób, które w jego imieniu będą świadczyć usługi. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy będą posiadać aktualne badania lekarskie wynikające z przepisów prawa oraz oświadcza, iż wszystkie osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych zostały przeszkolone w zakresie bhp i ppoż. 6. Przyjmujący zamówienie na każde żądanie Udzielającego Zamówienie ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych. 7. W zakresie wynikającym z potrzeb koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych lekarze wykonujący w imieniu Przyjmującego zamówienie niniejszą umowę zobowiązani są stosować się do decyzji (zarządzeń) organizacyjnych

4 Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Udzielającego zamówienie lub osoby go zastępującej, uzgodnionych uprzednio przez strony umowy Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia zdrowotne, o których mowa w 3 i 4 niniejszej umowy na podstawie szczegółowego rozkładu świadczeń zdrowotnych, (zwanego dalej harmonogramem), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w okresie jego obowiązywania. Zmiana harmonogramu wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przyjmujący zamówienie zapewnia całodobowy kontakt telefoniczny na numery telefonów podane w comiesięcznym harmonogramie udzielania świadczeń zdrowotnych w celu zapewnienia ciągłości udzielenia świadczeń oraz zapewnienia konsultacji telefonicznych pomiędzy lekarzem Przyjmującego zamówienie pełniącym dyżur, a lekarzem Udzielającego zamówienia kierującym pacjenta na badanie TK. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych w okresie trwania umowy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego zamówienia o każdej przeszkodzie w wykonaniu badania lub grupy badań. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego na podstawie umów z innymi podmiotami nie będą miały wpływu na ilość, jakość i terminowość świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 niniejszego paragrafu. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się każdorazowo do informowania na piśmie Udzielającego zamówienia o fakcie zawarcia przez Przyjmującego zamówienie umowy w zakresie wykonywania badań TK, jeśli przedmiotowe badania miałyby być wykonywane w pomieszczeniach Udzielającego zamówienie, wskazując nazwę i adres podmiotu leczniczego, z którym Przyjmujący zamówienie zawarł przedmiotową umowę oraz załączając cennik badań wynegocjowanych przez Przyjmującego zamówienie z podmiotem zewnętrznym, z zastrzeżeniem postanowień ust Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, iż od każdego jednostkowego badania wykonanego w pomieszczeniach Udzielającego zamówienie, na rzecz podmiotów zewnętrznych, o których mowa w ust. 6, uiszczał będzie Udzielającemu zamówienie należność w wysokości stanowiącej iloczyn liczby badań TK wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w okresie rozliczeniowym na rzecz podmiotów zewnętrznych i stawki w wysokości. % ceny jednostkowej danego badania, wynikającej z cen jednostkowych badań TK wynegocjowanych przez Przyjmującego zamówienie z podmiotem zewnętrznym. 8. Podstawą do naliczenia i wypłaty należności, o której mowa w ust. 7 należnej Udzielającemu zamówienie w danym okresie rozliczeniowym będzie każdorazowo sprawozdanie wykaz ilości i rodzajów badań TK wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w okresie rozliczeniowym, sporządzany przez Przyjmującego zamówienie i przedkładany Udzielającemu zamówienie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za który należy się należność. 9. Strony niniejszej umowy ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 10. Wypłata należności, za każdy miesiąc kalendarzowy, wypłacana będzie Udzielającemu zamówienie w terminie do 25 go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywane były świadczenia zdrowotne, przelewem na rachunek bankowy Udzielającego zamówienie wskazany każdorazowo na rachunku/fakturze VAT. 11. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu uznania rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 12. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 13. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie zawarł, a w czasie wykonywania niniejszej umowy nie zawrze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli przedmiotowe świadczenia miałyby być wykonywane w pomieszczeniach Udzielającego zmówienia. 14. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo czynnego udziału upoważnionego przedstawiciela wskazanego przez Przyjmującego zamówienie w negocjacjach przeprowadzanych przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia, a zmierzających do zawarcia bądź zmiany postanowień umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej wykonywania badań TK. 8 Przyjmujący zamówienie ma obowiązek podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji przy wejściu w miejscu widocznym dla pacjentów następujących informacji: a) o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z niniejsza umową, b) szczegółowego harmonogramu (godzin i dni tygodnia) udzielanych świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, c) informacji o prawach pacjenta, d) informacji na temat składania i przyjmowania skarg i wniosków do Udzielającego zamówienia i NFZ, e) informacji i dokumentów przygotowywanych i dostarczanych Przyjmującemu zamówienie przez Udzielającego zamówienie w celu podania ich do wiadomości pacjentów.

5 9 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową z należytą starannością zawodową, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy medycznej, obowiązującymi standardami, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania i leczenia oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 1) przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej, 2) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących prawa i obowiązki pacjenta, 3) prowadzenia we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnej sprawozdawczości oraz dokumentacji medycznej z realizacji i wykonania świadczeń zdrowotnych, wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wymogami Udzielającego zamówienia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. 4) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość przy realizacji niniejszej umowy, a które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, 5) przestrzegania przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, 6) zapewnienia we własnym zakresie odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia roboczego, posiadających atest CIOP lub inny równoważny oraz wykonywania przy ich użyciu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy; 7) przestrzegania przepisów bhp i p.poż obowiązujących u Udzielającego zamówienie, 8) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów, w tym: a) aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, b) regulaminu porządkowego/organizacyjnego Udzielającego zamówienia, 9) dbałości o majątek znajdujący się w jednostkach i komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedkładania Udzielającemu zamówienia sprawozdań z wykonanych w danym miesiącu świadczeń medycznych, w formie i terminie uzgodnionym z Udzielającym zamówienia. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 może być udostępniana osobom trzecim i uprawnionym organom jedynie na zasadach określonych w stosownych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 3. Strony Umowy ponoszą wzajemnie wobec siebie, oraz osób trzecich, odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na skutek naruszenia zasad, o których mowa w ust Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli Przyjmującego zamówienie w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy, w tym kontroli dokumentacji prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli. Kontrola może być przeprowadzona przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienia. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zmianami). 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania organom kontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Udzielającemu zamówienie wszelkich niezbędnych informacji związanych z wykonywaniem niniejszej umowy oraz zobowiązany jest uwzględniać wyniki kontroli i stosować się do zaleceń Udzielającego zamówienie Do realizacji niniejszej umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu Zamówienie: 1) prawo do pełnego, nieograniczonego, nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń Udzielającego zamówienie odpowiednich do rodzaju i zakresu udzielanych przez Przyjmującego zamówienie świadczeń, na czas realizacji przez Przyjmującego zamówienie świadczeń opieki zdrowotnej, będących przedmiotem niniejszej umowy, 2) transport pacjentów skierowanych przez Udzielającego zamówienie, 3) środki łączności internetowej i instalację telekomunikacyjną, wewnątrz sieci Udzielającego zamówienie, 4) rejestrację pacjentów, 5) utylizację odpadów medycznych, 6) utrzymania w czystości pomieszczeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, na koszt i w zakresie Udzielającego zamówienie. 2. Udzielający zamówienia zobowiązany jest ponosić koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz innych mediów, w jakie wyposażone są pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

6 13 1. Przyjmujący zamówienie ponosi na zasadach ryzyka pełną odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie wykonywania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym za działanie lub zaniechanie osób wykonujących niniejszą umowę w imieniu Przyjmującego zamówienie, jak za działania i zaniechania własne. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 3 i 4 niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za nieopisanie badania TK w systemie teleradiologii, w przypadku awarii łączy internetowych, z przyczyn nie stojących po stronie Przyjmującego zamówienie oraz z powodu działania siły wyższej rozumianej w szczególności jako awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej, strajki i ograniczenia w komunikacji. 4. Za szkody w majątku Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie odpowiada do pełnej wysokości poniesionej szkody - jeżeli powstała ona wskutek działania lub zaniechania z winy Przyjmującego zamówienie lub osób działających w jego imieniu. 5. Przyjmujący zamówienie nie może bez zgody Udzielającego zamówienia przenieść przysługujących mu wobec Udzielającego zamówienia wierzytelności Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w 3 i 4 niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż określona w przepisach powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa. 2. W przypadku zmiany przepisów w zakresie ubezpieczenia OC Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie dostosować posiadane ubezpieczenie do wymogów przewidzianych właściwymi przepisami. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Udzielającemu zamówienia uwierzytelnioną kopię polisy, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, tj. wykonywania badań TK, jak i każdorazową jej aktualizację w terminie 14 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC lub przedłużenia okresu jej obowiązywania, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kopia umowy ubezpieczenia OC Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 4. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany utrzymać niniejsze ubezpieczenie OC przez cały okres obowiązywania umowy Udzielający zamówienia za wykonane świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby badań TK wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w okresie rozliczeniowym i cen jednostkowych brutto, określonych za poszczególne rodzaje badań, a wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Strony niniejszej umowy ustalają, iż w każdym miesiącu kalendarzowym Przyjmujący zamówienie wykona na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie badania TK o wartości nie mniejszej niż złotych brutto (limit minimalny). 3. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za wykonanie w danym miesiącu przez Przyjmującego zamówienie na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie badania TK, obliczone zgodnie z treścią ust.1 niniejszego paragrafu, przekroczy wartość wskazaną w ust. 2 tego paragrafu, Przyjmujący zamówienie obciąży Udzielającego zamówienie rzeczywistą wartością badań. 4. W przypadku gdy wartość badań wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym, obliczona zgodnie z treścią ust.1 niniejszego paragrafu, nie przekroczy wartości wskazanej w ust. 2 tego paragrafu, Przyjmujący zamówienie obciąży Udzielającego zamówienie kwotą wskazaną w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 5. Podstawą do naliczenia i wypłaty wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie w danym okresie rozliczeniowym będzie każdorazowo sprawozdanie wykaz ilości i rodzajów badań TK wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w okresie rozliczeniowym, sporządzany przez Przyjmującego zamówienie i przedkładany do każdego rachunku/faktury VAT oraz zatwierdzony przez Zastępcę ds. Lecznictwa Udzielającego zamówienie, w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Termin wskazany w niniejszym ustępie jest ostateczny, po jego upływie wszelkie uzupełnienia lub korekty będą skutkowały opóźnieniem w zapłacie należności o okres opóźnienia w złożeniu rachunku/faktury VAT. 6. Strony niniejszej umowy ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 7. Wypłata należności, za każdy miesiąc kalendarzowy, wypłacana będzie w terminie do 25 go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywane były świadczenia zdrowotne przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie wskazany każdorazowo na rachunku/fakturze VAT. 8. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu uznania na rachunku bankowym Przyjmującego zamówienie. 9. W przypadku, gdy Udzielający zamówienia stwierdzi nadpłatę lub gdy konieczny będzie zwrot odpowiedniej kwoty na podstawie innego tytułu pozostającego w związku z postanowieniami niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie

7 wyraża zgodę na dokonanie potrącenia równowartości nadpłaty, z najbliższej płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy. 10. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 11. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia i należności Przyjmującego zamówienie względem Udzielającego zamówienia oraz uwzględnia wszystkie koszty Przyjmującego zamówienie wynikające z realizacji niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każde naruszenie lub za każdy dzień, w którym doszło do naruszenia umowy, w przypadku : a. nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym umową lub w miejscu i czasie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia, w tym za nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy, b. udaremniania lub utrudniania kontroli albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych, c. pobierania nienależnych opłat od ubezpieczonych pacjentów za świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy, d. udzielania świadczeń niezgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, e. gromadzenia danych lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób rażąco naruszający przepisy prawa, f. nieprzestrzegania organizacji udzielania świadczeń oraz panującego porządku organizacyjnego i organizacji pracy panującej u Udzielającego zamówienia, a w szczególności obowiązujących w jednostkach Udzielającego zamówienia wewnętrznych aktów prawnych w tym zarządzeń i poleceń organizacyjnych Udzielającego zamówienia, g. wypowiedzenia umowy z przyczyn dotyczących Przyjmującego zamówienie. 2. Strony ustanawiają kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: a. za przedłożenie Udzielającemu zamówienia przez Przyjmującego zamówienie niezgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji, będących podstawą do ustalenia wysokości należności z tytułu realizacji umowy maksymalnie w podwójnej wysokości dokonanej przez Udzielającego zamówienia nadpłaty, b. za opóźnienie Przyjmującego zamówienie w wykonaniu badań TK lub za opóźnienie w sporządzeniu opisów badań TK - w wysokości 20% wartości ceny jednostkowej brutto badania za każdy dzień opóźnienia, c. za naruszenie przepisów 10, 11, 14 umowy w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych) za stwierdzone naruszenie. 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, która powstała z winy umyślnej Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zabezpieczenia swoich roszczeń przez wstrzymanie płatności należności Przyjmującego zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie przez Udzielającego zamówienia kary umownej z wynagrodzeniem Przyjmującego zamówienie z tytułu niniejszej umowy. 4. W przypadku nałożenia na Udzielającego zamówienia przez Fundusz lub innego płatnika kary umownej w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia potrąca jej równowartość z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie. 5. W przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów sanitarnych i nałożenia w związku z tym na Udzielającego zamówienia przez służby sanitarno - epidemiologiczne kary, Udzielający zamówienia potrąca jej równowartość z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę Niniejszą umowę zawarto na czas określony tj. od dnia r. do dnia.. r. 2. Strony przewidują dwa okresy realizacji umowy: a. Okres wdrożeniowy maksymalnie w terminie do dnia r. b. Okres realizacji umowy tj. wykonywanie badań TK od zakończenia okresu wdrożeniowego do. r Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za pisemnym porozumieniem stron. 2. Strony dopuszczają również możliwość rozwiązania niniejszej umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 3 - go miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego, z uzasadnionych przyczyn. 3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy przez Udzielającego zamówienie z innych przyczyn niż określone w ust. 4 i ust. 7 niniejszego paragrafu, a leżących po stronie Udzielającego zamówienie, Przyjmującemu zamówienie przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości..

8 4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie z innych przyczyn niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, a leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielającemu zamówienie przysługiwać będzie odszkodowanie, w wysokości. 5. Udzielający zamówienie ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Przyjmujący zamówienie dopuścił się rażącego naruszenia umowy, b) osoby, którymi się posługuje Przyjmujący zamówienie utraciły prawo wykonywania zawodu lub zostały w tym prawie zawieszone, c) Przyjmujący zamówienie utracił możliwość realizacji Umowy w okresie dłuższym jak jeden miesiąc 6. Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Udzielający zamówienia zalega z płatnością za całość faktury VAT/rachunku przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 7. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie umowy wymaga niezależnie od trybu zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 8. Umowa wygasa w przypadku : a) ustania bytu prawnego Udzielającego zamówienia, b) ustania bytu prawnego Przyjmującego zamówienie, c) zaistnienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy, d) rozwiązania umowy przez Udzielającego zamówienia z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub w zakresie lecznictwo szpitalne. 9. Po zakończeniu umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do : a) zwrotu wszelkiej dokumentacji będącej własnością Udzielającego zamówienia, b) przekazania Udzielającemu zamówienia wszelkiej dokumentacji medycznej powstałej w trakcie obowiązywania umowy, c) zwrotu używanego mienia Udzielającego zamówienia. 10. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia używanych rzeczy stanowiących własność Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ich naprawy lub zapłaty stosownego odszkodowania. 19 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął informacje przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Udzielającego zamówienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 20 Strony oświadczają, że dokumentacja medyczna, w tym wszelkie dane podlegają ochronie zgodnie z powszechnie przepisami prawa i podlegają tym rygorom co do zasad ich przechowywania, a w szczególności rygorom ich udostępniania. W przypadku naruszenia tych zasad strona winna zobowiązana jest do naprawienia szkody drugiej stronie i osobie trzeciej Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony postanawiają, iż każdorazowa zmiana stanu prawnego, w tym zmiana przepisów wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powodująca zmianę zakresu praw i obowiązków stron niniejszej umowy pociąga za sobą obowiązek wykonywania umowy w sposób określony nowym stanem prawnym i nie wymaga dokonywania zmiany umowy. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do stosowania się do obowiązujących przepisów. 3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, umowie, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami określonymi przez Prezesa Funduszu. 4. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji niniejszej umowy jeżeli wystąpią okoliczności, jakich przy zawieraniu niniejszej umowy nie brały pod uwagę, ani nie przewidziały ich przy jej zawieraniu. 5. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Przyjmującego zamówienie, materiały konkursowe oraz protokół negocjacji. 6. Sądem właściwym do rozpoznania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Udzielającego zamówienia. 7. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Udzielającego zamówienia, a 1 dla Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie

9 Załączniki: Załącznik nr 1- Wykaz świadczeń zdrowotnych badan TK i ich ceny jednostkowe Załącznik nr 2- Druk skierowania na badanie TK Załącznik nr 3- Wykaz personelu medycznego Przyjmującego zamówienie Załącznik nr 4 - Rozkład ( harmonogram) świadczeń zdrowotnych Przyjmującego zamówienie Załącznik nr 5- polisa OC Przyjmującego zamówienie

10 WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH BADAN TK I ICH CENY JEDNOSTKOWE Załącznik nr 1. Miejscowość, data... podpis i pieczątka Przyjmującego Zamówienie

11 DRUK SKIEROWANIA NA BADANIE TK Załącznik nr 2

12 Załącznik nr 3 WYKAZ PERSONELU MEDYCZNEGO PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE WYKONUJĄCYCH BADANIA I OPISY BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ WYKAZ LEKARZY RADIOLOGÓW PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE WYKONUJĄCYCH OPISY BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Lp. Imię i nazwisko Nr dyplomu Nr prawa wykonywania zawodu Specjalizacja Tytuły naukowe WYKAZ POZOSTAŁEGO PERSONELU MEDYCZNEGO PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE WYKONUJĄCYCH BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Lp. Imię i nazwisko Nr dyplomu Tytuł zawodowy Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje Miejscowość, data... podpis i pieczątka Przyjmującego Zamówienie

13 Załącznik nr 4 ROZKŁAD ( HARMONOGRAM) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Miejscowość, data... podpis i pieczątka Przyjmującego Zamówienie

14 POLISA OC PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE Załącznik nr 5

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-3/16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr /2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wzór UMOWA Nr /2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Wzór UMOWA Nr /2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego z

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09

Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09 Umowa o wykonywanie świadczeń medycznych Nr /EZP/381/09 zawarta w Bystrej w dniu.. r. pomiędzy:... KRS:..; NIP: zwanym w treści umowy Świadczeniobiorcą, w imieniu którego działa: Dyrektor - a.. KRS: ;

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy:

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 6 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk NIP 794-15-27-016,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 ust.4a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

U M O W A-WZÓR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... z siedzibą...; NIP...; REGON...

U M O W A-WZÓR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... z siedzibą...; NIP...; REGON... U M O W A-WZÓR o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie )

PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie ) PROJEKT UMOWY ( technik RTG Indywidualnie ) Załącznik nr 13 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 02.12.2016 r. zawarta w dniu... 2016 roku w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ( technik RTG spółka )

PROJEKT UMOWY ( technik RTG spółka ) Załącznik nr 12 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 02.12.2016 r. PROJEKT UMOWY ( technik RTG spółka ) zawarta w dniu... 2016 roku w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../ WOMP ZCLiP / 2013

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../ WOMP ZCLiP / 2013 WZÓR UMOWY Umowa nr.../ WOMP ZCLiP / 2013 zawarta w Szczecinie w dniu... 2013 roku pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Zachodniopomorskim Centrum Leczenia i Profilaktyki z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Świadczenie Medyczne nr.. do postępowania nr ZP-4240-5/15 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem im. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy:

UMOWA Projekt. zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy: zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy: UMOWA Projekt Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu, przy ul. Kolejowej 1a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

ISTOTNE WARUNKI UMOWY Załącznik nr 3 do Warunków Szczegółowych Konkursu Ofert Nr 3/2015 ISTOTNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu r. w Krapkowicach, na podstawie art. 26. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa STM/PRO projekt

Umowa STM/PRO projekt Umowa STM/PRO projekt Zawarta w dniu w Chrzanowie pomiędzy: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjna w Chrzanowie Spółka z o. o. z siedzibą w Chrzanowie, przy ulicy Sokoła 19, wpisanym do KRS pod numerem 0000444059

Bardziej szczegółowo

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr...

spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... spr. Nr ZP-I/06/11 projekt Zał. Nr 3 do oferty UMOWA Nr... W dniu... w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) NR WSzS/DLL/ /2016

UMOWA (wzór) NR WSzS/DLL/ /2016 UMOWA (wzór) NR WSzS/DLL/ /2016 zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA. o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zawarta

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Dot. część 1-4

NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Dot. część 1-4 UMOWA nr 2015/ZP NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Dot. część 1-4 zawarta w dniu 2015 r. w Zagórzu w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3a Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni... zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3a Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni... zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3a Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni.... zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul. Szpitalna 16

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym dalej Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa:...

UMOWA NR... zwanym dalej Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa:... Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert Ramowy projekt umowy na zadanie 1 na realizację Programu zdrowotnego pn. Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zawarta w dniu pomiędzy

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zawarta w dniu pomiędzy Umowa Nr WSS/../2013/DOP/ o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Załącznik 5 - umowa. UMOWA na udzielenie świadczeń medycznych zawarta w dniu... w Skierniewicach pomiędzy... wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dn. nr.., do rejestru indywidualnych praktyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Umowa numer /2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta w Toruniu, w dniu roku zgodnie z art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654

Bardziej szczegółowo

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy BDG/15/2011/PN zał. nr 8 Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, NIP:634-10-87-040, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych Załącznik nr 5 do SWKO Zawarta w dniu... r. w Strzelinie, pomiędzy: Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, NIP: 914-15-35-587,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych U M O W A nr.../2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Wzór N zawarta w dniu... r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy stronami, tj.: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-./16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Giżycku,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Udzielającym zamówienie a... adres :..., reprezentowanym przez :... NIP:... REGON:... zwanym/-ą dalej Przyjmującym zamówienie

zwanym dalej Udzielającym zamówienie a... adres :..., reprezentowanym przez :... NIP:... REGON:... zwanym/-ą dalej Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 5 do SWKO PROJEKT UMOWA nr. zawarta w dniu...w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Floris 16, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór zał. nr 3 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej/ w formie konsultacji lekarskich w oddziałach neurologicznym i udarowym* zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. PESEL.. zamieszkałym/ zamieszkałą.

U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. PESEL.. zamieszkałym/ zamieszkałą. 1 U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. zawarta w dniu roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

wzór Zał. nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni. zawarta w Przeworsku pomiędzy:

wzór Zał. nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni. zawarta w Przeworsku pomiędzy: wzór Zał. nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni. zawarta w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik 2b Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia 2014 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul.

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne

UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Po modyfikacji z dnia 27.06.2014 r UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Załącznik nr 5 A zawarta w Gdańsku w dniu...2014 roku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo