UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :"

Transkrypt

1 UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, ( Świnoujście),ul. Mieszka I 7, zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , (NIP: ) zwanym w treści umowy Udzielającym zamówienie, reprezentowanym przez: Dyrektora dr n med. Małgorzatę Szmajdę przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Justyny Wyszyńskiej a.,, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez pod nr.., NIP, zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych badań diagnostycznych w zakresie tomografii komputerowej w siedzibie SPZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 7, na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), w oparciu o protokół Komisji konkursowej z dnia. r., powołanej w dniu.. r. przez Dyrektora Udzielającego zamówienia, w wyniku dokonania wyboru oferty złożonej przez Przyjmującego zamówienie, o następującej treści: 1 Do niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia, a w szczególności: 1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. tj.: z 2013 r. poz. 217), 2) ustawa z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. tj.: z 2011 r., Nr 277, poz ze zmianami), 3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zmianami), 4) ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. tj. z 2012 r. poz. 159 ze zmianami), 5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697), 6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 653 ze zmianami); 7) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz ze zmianami); 8) Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu, 9) umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte między Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych tomografii komputerowej, 10) Kodeks Etyki Lekarskiej. 2 Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków jej stron, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia usług związanych z wykonywaniem badań z zakresu tomografii komputerowej, w nawiązaniu do postanowień umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w 1 pkt Udzielający zamówienia powierza, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej (z kontrastem i bez kontrastu) wraz z ich opisem na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia, zwanych dalej badaniami TK, w tym w szczególności:

2 1) prowadzenie badań TK polegające na doborze odpowiednich protokołów do wskazań klinicznych, 2) nadzorowanie pracy personelu średniego (techników RTG, pielęgniarek) podczas wykonywania badań TK, 3) opracowywanie badań TK na konsoli opisowej, 4) przygotowywanie interpretacji i wykonywanie opisów badań TK, 5) udzielanie konsultacji, osobiście lub w formie telefonicznej lekarzom zlecającym badanie TK. 2. Wykaz świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust.1 oraz ich ceny jednostkowe brutto określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przy czym przez pojedyncze badanie należy rozumieć : badanie dotyczące jednej okolicy anatomicznej ustalonej zgodnie z regułami wiedzy medycznej, które stanowią: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (kręgosłup szyjny, piersiowy., lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na odcinki anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na odcinki anatomiczne oraz badania tematyczne (aplikacje). 3. Badania, zlecane przez Udzielającego zamówienie, wykonywane będą przez Przyjmującego zamówienie przy wykorzystaniu pomieszczeń Udzielającego zamówienie znajdujących się w budynku położonym w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń należących do Udzielającego Zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie. 4. Podstawą wykonania badania będzie imienne skierowanie określające rodzaj i zakres badania TK, wystawione przez lekarza Udzielającego zamówienie, na drukach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Skierowanie, o którym mowa w ust.4 zatwierdza ordynator/lekarz kierujący oddziałem oraz zastępca dyrektora ds. lecznictwa Udzielającego zamówienia Udzielający zamówienia powierza, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania i opisu badań TK, w wymiarze koniecznym dla zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu, a wykonywanych w Pracowni Tomografii Komputerowej Udzielającego zamówienia, w czasie normalnej ordynacji Pracowni i poza normalną ordynacją Pracowni całodobowo. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zatrudnienia i zapewniania całodobowej obsługi przez personel medyczny, legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie wypracuje z lekarzami Udzielającego zamówienie procedury kwalifikowania, zlecania i wykonywania badań TK. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać badania TK o statusie pilne w ciągu 24 godzin od daty wpływu skierowania, a badania planowe w ciągu 2 dni od daty wpływu skierowania do pracowni. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać i przekazywać Udzielającemu zamówienie wyniki badania TK w następującym terminie: 1) wykonywane w trybie planowanym - w ciągu 24 godzin od momentu przekazania pacjenta Przyjmującemu zamówienie, skierowanego przez Udzielającego zamówienie, 2) wykonywane w trybie pilnym - wstępną ocenę telefoniczną w ciągu 1 godziny oraz opis badania TK w ciągu 2 godzin od momentu przekazania pacjenta Przyjmującemu zamówienie, skierowanego przez Udzielającego zamówienie, 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się drukować wyniki (opisy) badań TK bezpośrednio w siedzibie Udzielającego zamówienia zawierające pieczęć i podpis lekarza opisującego. 7. Przyjmujący zamówienie gwarantuje pełną dostępność czasową lekarzy radiologów, dokonujących opisów badań TK. 8. Przyjmujący zamówienie może dokonywać opisów badań TK z wykorzystaniem systemu teleradiologii. W takim przypadku Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przygotować zabezpieczenie organizacyjne, sprzętowe i programowe medycznej aparatury diagnostycznej, które umożliwi przesyłanie zdjęć, wyników badań, opisów itp. na odległość oraz ich zdalne opracowanie przez uprawnionych lekarzy. 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przygotować zabezpieczenie organizacyjne, materiałowe, dokumentacyjne pracy Pracowni Tomografii komputerowej, w tym obejmujące uzyskanie stosownych zezwoleń i opinii wymaganych odrębnymi przepisami prawa. 10. Przyjmujący zamówienie zapewni instalację, wdrożenie i eksploatację systemów PACS i RIS 11. Zainstalowane systemy zostaną udostępnione dla archiwizacji badań RTG wykonanych w Pracowni RTG Udzielającego zamówienie, w czasie trwania Umowy. 12. W toku wykonywania czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do: 1) porozumienia i współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi oraz pracownikami i współpracownikami Udzielającego zamówienie świadczącymi usługi zdrowotne, 2) nadzoru nad pracą personelu średniego i niższego.

3 5 1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w 3 i 4 niniejszej umowy realizowane będą przez Przyjmującego zamówienie przy wykorzystaniu pomieszczeń należących do Udzielającego Zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że pomieszczenia, w których udzielać będzie świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy użytkować będzie zgodnie z przyjętymi zasadami u Udzielającego zamówienie oraz oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał udostępnionych mu przez Udzielającego zamówienia pomieszczeń do udzielania innych niż objęte umową świadczeń zdrowotnych. 3. Udzielający zamówienia zezwala Przyjmującemu zamówienie na bezpłatne używanie składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, stanowiących mienie Udzielającego zamówienia, a znajdujących się w pomieszczeniach udostępnionych Przyjmującemu zamówienie, o ile ich używanie jest związane z prawidłową realizacją przez Przyjmującego zamówienie świadczeń wskazanych w 2 i 3 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 ust Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 3 i 4 umowy, przy wykorzystaniu własnego aparatu do wykonywania badań tomografii komputerowej, a także w ramach niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zapewnia materiały medyczne, materiały i artykuły sanitarne oraz inne środki niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej umowy. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż przysługuje mu tytuł prawny do aparatu TK, składającego się z następujących elementów: a) strzykawka automatyczna - model, typ, numer seryjny..., (należy podać dane) b) tomograf komputerowy - model, typ, numer seryjny..., 6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że aparat, o którym mowa w ust. 3, posiada wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty uprawniające do wykorzystania go do celów medycznych poprzez wykonywanie badań tomografii komputerowej. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zainstalować aparat, o którym mowa w ust. 3, w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienia oraz wykonać niezbędne testy adaptacyjne po zamontowaniu przedmiotowej aparatury. 8. Aparat, o którym mowa w ust. 3, Przyjmujący zamówienie dostarczy do siedziby Udzielającego zamówienie i zamontuje, a także przeprowadzi testy adaptacyjnego na swój koszt i ryzyko. 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest na swój koszt do zainstalowania serwera DICOM na terenie szpitala Udzielającego zamówienia oraz systemu umożliwiającego dostęp do opisów badań radiologicznych na terenie szpitala. 10. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje stacją roboczą odpowiednią do oceny badań TK (z możliwością wykonania rekonstrukcji MPR, VRT, MIP). 11. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dokonać niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów pracy wszystkich podzespołów do zgodności z obowiązującymi przepisami. 12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia diagnostyki tomografii komputerowej w sposób nieprzerwany poprzez utrzymywanie aparatu w ciągłym ruchu przez cały okres trwania umowy, ponoszenia wszelkich kosztów konserwacji, serwisu, okresowych przeglądów technicznych zakończonych testami i kalibracją systemu oraz napraw i ewentualnej deinstalacji aparatu, o którym mowa w ust. 3 i Przyjmujący zamówienie w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt niezbędnych testów aparatu, w tym obejmujących wykonywanie comiesięcznych testów podstawowych Świadczenia zdrowotne w ramach niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie przez osoby trzecie, działające w jego imieniu tj. lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej oraz techników RTG, posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 2. Wykaz personelu medycznego wykonującego w imieniu Przyjmującego zamówienie świadczenia objęte niniejszą umową oraz ich kwalifikacje zawodowe zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. W przypadkach losowych Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość wykonania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem niniejszej umowy przez osobę trzecią nie wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że posiada ona kwalifikacje, o jakich mowa w ust. 2 i Przyjmujący zamówienie powiadomi o tym Udzielającego zamówienie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy wyborze osób, które w jego imieniu będą świadczyć usługi. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy będą posiadać aktualne badania lekarskie wynikające z przepisów prawa oraz oświadcza, iż wszystkie osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych zostały przeszkolone w zakresie bhp i ppoż. 6. Przyjmujący zamówienie na każde żądanie Udzielającego Zamówienie ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych. 7. W zakresie wynikającym z potrzeb koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych lekarze wykonujący w imieniu Przyjmującego zamówienie niniejszą umowę zobowiązani są stosować się do decyzji (zarządzeń) organizacyjnych

4 Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Udzielającego zamówienie lub osoby go zastępującej, uzgodnionych uprzednio przez strony umowy Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia zdrowotne, o których mowa w 3 i 4 niniejszej umowy na podstawie szczegółowego rozkładu świadczeń zdrowotnych, (zwanego dalej harmonogramem), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w okresie jego obowiązywania. Zmiana harmonogramu wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przyjmujący zamówienie zapewnia całodobowy kontakt telefoniczny na numery telefonów podane w comiesięcznym harmonogramie udzielania świadczeń zdrowotnych w celu zapewnienia ciągłości udzielenia świadczeń oraz zapewnienia konsultacji telefonicznych pomiędzy lekarzem Przyjmującego zamówienie pełniącym dyżur, a lekarzem Udzielającego zamówienia kierującym pacjenta na badanie TK. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych w okresie trwania umowy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego zamówienia o każdej przeszkodzie w wykonaniu badania lub grupy badań. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego na podstawie umów z innymi podmiotami nie będą miały wpływu na ilość, jakość i terminowość świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 niniejszego paragrafu. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się każdorazowo do informowania na piśmie Udzielającego zamówienia o fakcie zawarcia przez Przyjmującego zamówienie umowy w zakresie wykonywania badań TK, jeśli przedmiotowe badania miałyby być wykonywane w pomieszczeniach Udzielającego zamówienie, wskazując nazwę i adres podmiotu leczniczego, z którym Przyjmujący zamówienie zawarł przedmiotową umowę oraz załączając cennik badań wynegocjowanych przez Przyjmującego zamówienie z podmiotem zewnętrznym, z zastrzeżeniem postanowień ust Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, iż od każdego jednostkowego badania wykonanego w pomieszczeniach Udzielającego zamówienie, na rzecz podmiotów zewnętrznych, o których mowa w ust. 6, uiszczał będzie Udzielającemu zamówienie należność w wysokości stanowiącej iloczyn liczby badań TK wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w okresie rozliczeniowym na rzecz podmiotów zewnętrznych i stawki w wysokości. % ceny jednostkowej danego badania, wynikającej z cen jednostkowych badań TK wynegocjowanych przez Przyjmującego zamówienie z podmiotem zewnętrznym. 8. Podstawą do naliczenia i wypłaty należności, o której mowa w ust. 7 należnej Udzielającemu zamówienie w danym okresie rozliczeniowym będzie każdorazowo sprawozdanie wykaz ilości i rodzajów badań TK wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w okresie rozliczeniowym, sporządzany przez Przyjmującego zamówienie i przedkładany Udzielającemu zamówienie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za który należy się należność. 9. Strony niniejszej umowy ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 10. Wypłata należności, za każdy miesiąc kalendarzowy, wypłacana będzie Udzielającemu zamówienie w terminie do 25 go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywane były świadczenia zdrowotne, przelewem na rachunek bankowy Udzielającego zamówienie wskazany każdorazowo na rachunku/fakturze VAT. 11. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu uznania rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 12. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 13. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie zawarł, a w czasie wykonywania niniejszej umowy nie zawrze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli przedmiotowe świadczenia miałyby być wykonywane w pomieszczeniach Udzielającego zmówienia. 14. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo czynnego udziału upoważnionego przedstawiciela wskazanego przez Przyjmującego zamówienie w negocjacjach przeprowadzanych przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia, a zmierzających do zawarcia bądź zmiany postanowień umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej wykonywania badań TK. 8 Przyjmujący zamówienie ma obowiązek podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji przy wejściu w miejscu widocznym dla pacjentów następujących informacji: a) o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z niniejsza umową, b) szczegółowego harmonogramu (godzin i dni tygodnia) udzielanych świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, c) informacji o prawach pacjenta, d) informacji na temat składania i przyjmowania skarg i wniosków do Udzielającego zamówienia i NFZ, e) informacji i dokumentów przygotowywanych i dostarczanych Przyjmującemu zamówienie przez Udzielającego zamówienie w celu podania ich do wiadomości pacjentów.

5 9 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową z należytą starannością zawodową, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy medycznej, obowiązującymi standardami, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania i leczenia oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 1) przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej, 2) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących prawa i obowiązki pacjenta, 3) prowadzenia we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnej sprawozdawczości oraz dokumentacji medycznej z realizacji i wykonania świadczeń zdrowotnych, wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wymogami Udzielającego zamówienia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. 4) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość przy realizacji niniejszej umowy, a które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, 5) przestrzegania przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, 6) zapewnienia we własnym zakresie odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia roboczego, posiadających atest CIOP lub inny równoważny oraz wykonywania przy ich użyciu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy; 7) przestrzegania przepisów bhp i p.poż obowiązujących u Udzielającego zamówienie, 8) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów, w tym: a) aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, b) regulaminu porządkowego/organizacyjnego Udzielającego zamówienia, 9) dbałości o majątek znajdujący się w jednostkach i komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedkładania Udzielającemu zamówienia sprawozdań z wykonanych w danym miesiącu świadczeń medycznych, w formie i terminie uzgodnionym z Udzielającym zamówienia. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 może być udostępniana osobom trzecim i uprawnionym organom jedynie na zasadach określonych w stosownych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 3. Strony Umowy ponoszą wzajemnie wobec siebie, oraz osób trzecich, odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na skutek naruszenia zasad, o których mowa w ust Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli Przyjmującego zamówienie w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy, w tym kontroli dokumentacji prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli. Kontrola może być przeprowadzona przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienia. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zmianami). 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania organom kontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Udzielającemu zamówienie wszelkich niezbędnych informacji związanych z wykonywaniem niniejszej umowy oraz zobowiązany jest uwzględniać wyniki kontroli i stosować się do zaleceń Udzielającego zamówienie Do realizacji niniejszej umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu Zamówienie: 1) prawo do pełnego, nieograniczonego, nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń Udzielającego zamówienie odpowiednich do rodzaju i zakresu udzielanych przez Przyjmującego zamówienie świadczeń, na czas realizacji przez Przyjmującego zamówienie świadczeń opieki zdrowotnej, będących przedmiotem niniejszej umowy, 2) transport pacjentów skierowanych przez Udzielającego zamówienie, 3) środki łączności internetowej i instalację telekomunikacyjną, wewnątrz sieci Udzielającego zamówienie, 4) rejestrację pacjentów, 5) utylizację odpadów medycznych, 6) utrzymania w czystości pomieszczeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, na koszt i w zakresie Udzielającego zamówienie. 2. Udzielający zamówienia zobowiązany jest ponosić koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz innych mediów, w jakie wyposażone są pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

6 13 1. Przyjmujący zamówienie ponosi na zasadach ryzyka pełną odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie wykonywania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym za działanie lub zaniechanie osób wykonujących niniejszą umowę w imieniu Przyjmującego zamówienie, jak za działania i zaniechania własne. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 3 i 4 niniejszej umowy. 3. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za nieopisanie badania TK w systemie teleradiologii, w przypadku awarii łączy internetowych, z przyczyn nie stojących po stronie Przyjmującego zamówienie oraz z powodu działania siły wyższej rozumianej w szczególności jako awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej, strajki i ograniczenia w komunikacji. 4. Za szkody w majątku Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie odpowiada do pełnej wysokości poniesionej szkody - jeżeli powstała ona wskutek działania lub zaniechania z winy Przyjmującego zamówienie lub osób działających w jego imieniu. 5. Przyjmujący zamówienie nie może bez zgody Udzielającego zamówienia przenieść przysługujących mu wobec Udzielającego zamówienia wierzytelności Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w 3 i 4 niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż określona w przepisach powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa. 2. W przypadku zmiany przepisów w zakresie ubezpieczenia OC Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie dostosować posiadane ubezpieczenie do wymogów przewidzianych właściwymi przepisami. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Udzielającemu zamówienia uwierzytelnioną kopię polisy, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, tj. wykonywania badań TK, jak i każdorazową jej aktualizację w terminie 14 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC lub przedłużenia okresu jej obowiązywania, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kopia umowy ubezpieczenia OC Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 4. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany utrzymać niniejsze ubezpieczenie OC przez cały okres obowiązywania umowy Udzielający zamówienia za wykonane świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby badań TK wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w okresie rozliczeniowym i cen jednostkowych brutto, określonych za poszczególne rodzaje badań, a wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Strony niniejszej umowy ustalają, iż w każdym miesiącu kalendarzowym Przyjmujący zamówienie wykona na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie badania TK o wartości nie mniejszej niż złotych brutto (limit minimalny). 3. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za wykonanie w danym miesiącu przez Przyjmującego zamówienie na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie badania TK, obliczone zgodnie z treścią ust.1 niniejszego paragrafu, przekroczy wartość wskazaną w ust. 2 tego paragrafu, Przyjmujący zamówienie obciąży Udzielającego zamówienie rzeczywistą wartością badań. 4. W przypadku gdy wartość badań wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym, obliczona zgodnie z treścią ust.1 niniejszego paragrafu, nie przekroczy wartości wskazanej w ust. 2 tego paragrafu, Przyjmujący zamówienie obciąży Udzielającego zamówienie kwotą wskazaną w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 5. Podstawą do naliczenia i wypłaty wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie w danym okresie rozliczeniowym będzie każdorazowo sprawozdanie wykaz ilości i rodzajów badań TK wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w okresie rozliczeniowym, sporządzany przez Przyjmującego zamówienie i przedkładany do każdego rachunku/faktury VAT oraz zatwierdzony przez Zastępcę ds. Lecznictwa Udzielającego zamówienie, w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Termin wskazany w niniejszym ustępie jest ostateczny, po jego upływie wszelkie uzupełnienia lub korekty będą skutkowały opóźnieniem w zapłacie należności o okres opóźnienia w złożeniu rachunku/faktury VAT. 6. Strony niniejszej umowy ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 7. Wypłata należności, za każdy miesiąc kalendarzowy, wypłacana będzie w terminie do 25 go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywane były świadczenia zdrowotne przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie wskazany każdorazowo na rachunku/fakturze VAT. 8. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu uznania na rachunku bankowym Przyjmującego zamówienie. 9. W przypadku, gdy Udzielający zamówienia stwierdzi nadpłatę lub gdy konieczny będzie zwrot odpowiedniej kwoty na podstawie innego tytułu pozostającego w związku z postanowieniami niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie

7 wyraża zgodę na dokonanie potrącenia równowartości nadpłaty, z najbliższej płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy. 10. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 11. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia i należności Przyjmującego zamówienie względem Udzielającego zamówienia oraz uwzględnia wszystkie koszty Przyjmującego zamówienie wynikające z realizacji niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każde naruszenie lub za każdy dzień, w którym doszło do naruszenia umowy, w przypadku : a. nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym umową lub w miejscu i czasie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia, w tym za nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy, b. udaremniania lub utrudniania kontroli albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych, c. pobierania nienależnych opłat od ubezpieczonych pacjentów za świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy, d. udzielania świadczeń niezgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, e. gromadzenia danych lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób rażąco naruszający przepisy prawa, f. nieprzestrzegania organizacji udzielania świadczeń oraz panującego porządku organizacyjnego i organizacji pracy panującej u Udzielającego zamówienia, a w szczególności obowiązujących w jednostkach Udzielającego zamówienia wewnętrznych aktów prawnych w tym zarządzeń i poleceń organizacyjnych Udzielającego zamówienia, g. wypowiedzenia umowy z przyczyn dotyczących Przyjmującego zamówienie. 2. Strony ustanawiają kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: a. za przedłożenie Udzielającemu zamówienia przez Przyjmującego zamówienie niezgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji, będących podstawą do ustalenia wysokości należności z tytułu realizacji umowy maksymalnie w podwójnej wysokości dokonanej przez Udzielającego zamówienia nadpłaty, b. za opóźnienie Przyjmującego zamówienie w wykonaniu badań TK lub za opóźnienie w sporządzeniu opisów badań TK - w wysokości 20% wartości ceny jednostkowej brutto badania za każdy dzień opóźnienia, c. za naruszenie przepisów 10, 11, 14 umowy w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych) za stwierdzone naruszenie. 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, która powstała z winy umyślnej Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zabezpieczenia swoich roszczeń przez wstrzymanie płatności należności Przyjmującego zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie przez Udzielającego zamówienia kary umownej z wynagrodzeniem Przyjmującego zamówienie z tytułu niniejszej umowy. 4. W przypadku nałożenia na Udzielającego zamówienia przez Fundusz lub innego płatnika kary umownej w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia potrąca jej równowartość z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie. 5. W przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów sanitarnych i nałożenia w związku z tym na Udzielającego zamówienia przez służby sanitarno - epidemiologiczne kary, Udzielający zamówienia potrąca jej równowartość z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę Niniejszą umowę zawarto na czas określony tj. od dnia r. do dnia.. r. 2. Strony przewidują dwa okresy realizacji umowy: a. Okres wdrożeniowy maksymalnie w terminie do dnia r. b. Okres realizacji umowy tj. wykonywanie badań TK od zakończenia okresu wdrożeniowego do. r Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za pisemnym porozumieniem stron. 2. Strony dopuszczają również możliwość rozwiązania niniejszej umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 3 - go miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego, z uzasadnionych przyczyn. 3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy przez Udzielającego zamówienie z innych przyczyn niż określone w ust. 4 i ust. 7 niniejszego paragrafu, a leżących po stronie Udzielającego zamówienie, Przyjmującemu zamówienie przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości..

8 4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie z innych przyczyn niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, a leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielającemu zamówienie przysługiwać będzie odszkodowanie, w wysokości. 5. Udzielający zamówienie ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: a) Przyjmujący zamówienie dopuścił się rażącego naruszenia umowy, b) osoby, którymi się posługuje Przyjmujący zamówienie utraciły prawo wykonywania zawodu lub zostały w tym prawie zawieszone, c) Przyjmujący zamówienie utracił możliwość realizacji Umowy w okresie dłuższym jak jeden miesiąc 6. Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Udzielający zamówienia zalega z płatnością za całość faktury VAT/rachunku przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 7. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie umowy wymaga niezależnie od trybu zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 8. Umowa wygasa w przypadku : a) ustania bytu prawnego Udzielającego zamówienia, b) ustania bytu prawnego Przyjmującego zamówienie, c) zaistnienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy, d) rozwiązania umowy przez Udzielającego zamówienia z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub w zakresie lecznictwo szpitalne. 9. Po zakończeniu umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do : a) zwrotu wszelkiej dokumentacji będącej własnością Udzielającego zamówienia, b) przekazania Udzielającemu zamówienia wszelkiej dokumentacji medycznej powstałej w trakcie obowiązywania umowy, c) zwrotu używanego mienia Udzielającego zamówienia. 10. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia używanych rzeczy stanowiących własność Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ich naprawy lub zapłaty stosownego odszkodowania. 19 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął informacje przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Udzielającego zamówienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 20 Strony oświadczają, że dokumentacja medyczna, w tym wszelkie dane podlegają ochronie zgodnie z powszechnie przepisami prawa i podlegają tym rygorom co do zasad ich przechowywania, a w szczególności rygorom ich udostępniania. W przypadku naruszenia tych zasad strona winna zobowiązana jest do naprawienia szkody drugiej stronie i osobie trzeciej Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony postanawiają, iż każdorazowa zmiana stanu prawnego, w tym zmiana przepisów wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powodująca zmianę zakresu praw i obowiązków stron niniejszej umowy pociąga za sobą obowiązek wykonywania umowy w sposób określony nowym stanem prawnym i nie wymaga dokonywania zmiany umowy. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do stosowania się do obowiązujących przepisów. 3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, umowie, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami określonymi przez Prezesa Funduszu. 4. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji niniejszej umowy jeżeli wystąpią okoliczności, jakich przy zawieraniu niniejszej umowy nie brały pod uwagę, ani nie przewidziały ich przy jej zawieraniu. 5. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Przyjmującego zamówienie, materiały konkursowe oraz protokół negocjacji. 6. Sądem właściwym do rozpoznania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Udzielającego zamówienia. 7. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Udzielającego zamówienia, a 1 dla Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie

9 Załączniki: Załącznik nr 1- Wykaz świadczeń zdrowotnych badan TK i ich ceny jednostkowe Załącznik nr 2- Druk skierowania na badanie TK Załącznik nr 3- Wykaz personelu medycznego Przyjmującego zamówienie Załącznik nr 4 - Rozkład ( harmonogram) świadczeń zdrowotnych Przyjmującego zamówienie Załącznik nr 5- polisa OC Przyjmującego zamówienie

10 WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH BADAN TK I ICH CENY JEDNOSTKOWE Załącznik nr 1. Miejscowość, data... podpis i pieczątka Przyjmującego Zamówienie

11 DRUK SKIEROWANIA NA BADANIE TK Załącznik nr 2

12 Załącznik nr 3 WYKAZ PERSONELU MEDYCZNEGO PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE WYKONUJĄCYCH BADANIA I OPISY BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ WYKAZ LEKARZY RADIOLOGÓW PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE WYKONUJĄCYCH OPISY BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Lp. Imię i nazwisko Nr dyplomu Nr prawa wykonywania zawodu Specjalizacja Tytuły naukowe WYKAZ POZOSTAŁEGO PERSONELU MEDYCZNEGO PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE WYKONUJĄCYCH BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Lp. Imię i nazwisko Nr dyplomu Tytuł zawodowy Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje Miejscowość, data... podpis i pieczątka Przyjmującego Zamówienie

13 Załącznik nr 4 ROZKŁAD ( HARMONOGRAM) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Miejscowość, data... podpis i pieczątka Przyjmującego Zamówienie

14 POLISA OC PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE Załącznik nr 5

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r.

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: B AD AN I A T O M O G R AF I I K O M P U T E R O W E J

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo