Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. II. Podstawa prawna konkursu określona jest w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.). III. Z zastrzeżeniem wymogów kwalifikacyjnych określonych w punkcie IX, oferta na wykonywanie świadczeń objętych warunkami niniejszego konkursu może być złożona wyłącznie przez: - podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.) lub - lekarzy nie będących etatowymi pracownikami SP ZZOZ w Janowie Lubelskim, wykonujących działalność leczniczą w jednej z form określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.). Oferty na wykonywanie świadczeń objętych warunkami niniejszego konkursu nie może złożyć osoba, która byłaby zatrudniona etatowo w SP ZZOZ w Janowie Lubelskim w dniu rozpoczęcia świadczenia usług objętych niniejszym konkursem. IV. Świadczenia udzielane będą w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZZOZ w Janowie Lubelskim w każdą środę,czwartek i piatek miesiąca w godzinach od 9.00 do V. Zakres świadczeń będących przedmiotem niniejszego konkursu obejmuje w szczególności: 1) odczytywanie, diagnozowanie i opisywanie badań TK, zdjęć rtg i mammograficznych, wykonywanie badań usg, TK i innych wchodzących w zakres działu, w miarę potrzeb Udzielającego zamówienie, 2) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej wymaganej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 3) wydawanie orzeczeń i opinii oraz zaświadczeń lekarskich. VI. Przyjmujący zamówienie otrzyma do dyspozycji od Udzielającego zamówienie lokal, aparaturę, sprzęt medyczny i leki potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zasady korzystania z w/w środków określone zostaną szczegółowo w zawartej z oferentem umowie.

2 VII. Zasady ogólne składania ofert: a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienie i zawierać załączniki wymienione w pkt X; b) ofertę należy złożyć w pojedynczej zaklejonej kopercie, odpowiednio opisanej zgodnie ze wzorem określonym w pkt VIII, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. VIII. Zasady opisu koperty zawierającej ofertę: 1. w lewym górnym rogu należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego ofertę (imię i nazwisko oraz pełny adres oferenta) 2. poniżej danych identyfikacyjnych tytuł: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej IX. Wymogi dotyczące kwalifikacji lekarzy uprawnionych do świadczenia usług objętych postępowaniem konkursowym: - drugi stopień specjalizacji w dziedzinie radiologii. X. Do formularza ofertowego należy dołączyć jako załączniki: 1. kserokopię dyplomu ukończenia Akademii Medycznej; 2. kserokopię dokumentu stwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza; 3. kserokopię zaświadczenia o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej; 4. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadaną specjalizację z dziedziny radiologii; 5. oświadczenie o dostarczeniu w terminie do dnia 31 marca 2015 roku uwierzytelnionej kopii aktualnej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2015 roku). XI. Preferencje: Przy wyborze preferowane będą oferty kandydatów aktualnie współpracujących z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

3 XII. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wymagania określone w niniejszych warunkach konkursu. Proponowany projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym konkursem stanowi załącznik do niniejszych warunków. XIV. Oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: a) kryterium nr 1 - zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi w danym miesiącu; b) kryterium nr 2: - aktualna współpraca z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim - +5 punktów ocennych; - brak aktualnej współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim - 0 punktów ocennych; XV. Opis sposobu dokonywania oceny merytorycznej ofert: a) oferty zostaną ocenione w systemie punktowym; b) do wyliczenia ilości punktów zastosowany będzie następujący wzór: najniższa cena brutto X = x liczba punktów z kryterium nr 2 cena brutto z badanej oferty XVI. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają największą liczbę punktów. XVII. Proponowana stawka wynagrodzenia za 1 (jeden) dzień pracy nie może przekroczyć 800,00 (słownie: osiemset złotych 00/100) zł brutto pod rygorem odrzucenia oferty. XVII. Umowy zostaną podpisane wyłącznie z oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i którzy w terminie do dnia 31 marca 2015 roku dostarczą do siedziby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim uwierzytelnioną kopię aktualnej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4 FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym przedkładam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. I. Dane oferenta: 1. imię i nazwisko, adres 2. numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz nazwa organu ewidencyjnego 3. Telefon 4. NIP REGON 6. Nazwa banku obsługującego 7. Nr konta bankowego II. Załączniki: Do przedmiotowej oferty załączam: 1. kserokopię dyplomu ukończenia Akademii Medycznej; 2. kserokopię dokumentu stwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza; 3. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadaną specjalizację z dziedziny radiologii; 4. kserokopię zaświadczenia o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej;

5 III. Oświadczenia i zobowiązania I. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie, szczegółowymi warunkami konkursu i projektem umowy, akceptuję je w pełnym zakresie i nie wnoszę do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. II. Zobowiązuję się do dostarczenia do siedziby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, w terminie do dnia 31 marca 2015 roku uwierzytelnionej kopii aktualnej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Proponowana miesięczna stawka kwotowa za realizację przedmiotu konkursu: wynagrodzenie za 1 dzień udzielania świadczeń zdrowotnych: zł brutto (słownie:./100) (czytelny podpis oferenta)

6 Umowa nr.../2015 z dnia.. marca 2015 roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Wiśniewskiego, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia, a zwanym(-ą) w dalszej części umowy Świadczeniodawcą. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.) oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim zawartych w protokole komisji konkursowej z dnia marca 2015 roku, w/w strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę na następujących warunkach: Przedmiot umowy Świadczeniodawca zobowiązuje się w imieniu i na rzecz Udzielającego zamówienie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZZOZ w Janowie Lubelskim. 2. Zakres świadczeń objętych niniejszą umową obejmuje w szczególności: a) odczytywanie, diagnozowanie i opisywanie zdjęć RTG, TK i mammograficznych, wykonywanie badań TK, USG i innych wchodzących w zakres poradni w miarę potrzeb Udzielającego zamówienie, b) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej wymaganej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, c) wydawanie orzeczeń i opinii oraz zaświadczeń lekarskich. 3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w ust Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w przypadku zaniechania przez Świadczeniodawcę realizacji obowiązku, o którym mowa w ust Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania osobom ubezpieczonym informacji o udzielaniu świadczeń zdrowotnych okreś1onych w ust. 1 wraz ze wskazaniem maksymalnego czasu oczekiwania na wykonywanie badań diagnostycznych i procedur medycznych Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń, o których mowa w l są osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, legitymujące się aktualnym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń. 2. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia albo stanu zagrożenia życia, Świadczeniodawca udziela pomocy doraźnej każdej osobie, która zgłosi taką potrzebę.

7 3. Świadczeniodawca obowiązany jest do kontroli uprawnień pacjenta w zakresie korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Zakres i obowiązki Świadczeniodawcy 3. Świadczeniodawca kieruje ubezpieczonego na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. 4. l. Świadczenia zdrowotne specjalistyczne udzielane w ramach niniejszej umowy nie obejmują: a) świadczeń ponadstandardowych, b) wysokospecjalistycznych procedur medycznych, c) wydawania orzeczeń i zaświadczeń lekarskich określonych w art. 31a ust. l pkt 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 5. Świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować pacjenta o diagnostycznej lub terapeutycznej metodzie leczenia. 6. l. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych. 2. Świadczenia udzielane będą w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZZOZ w Janowie Lubelskim w każdą środę, czwartek i piatek miesiąca w godzinach od 9.00 do Świadczeniodawca ma obowiązek podania do wiadomości ubezpieczonych szczegółowego harmonogramu udzielania świadczeń. 4. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 5. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dniu zgłoszenia lub w innym uzgodnionym terminie. 6. Świadczeniodawca w siedzibie lokalu zamieści na tablicy ogłoszeń: a) tygodniowy grafik pracy, b) informacje na temat trybu składania i przyjmowania skarg i wniosków osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, c) szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, d) zakres badań diagnostycznych należących do kompetencji lekarza specjalisty, e) informacji o prawach pacjenta. 7. Udzielający Zamówienia zapewnia Świadczeniodawcy wyposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej zgodne z obowiązującymi w tym zakresie standardami Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również zaopatrywanie go w materiały i artykuły sanitarne, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz w inne materiały niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy.

8 8. l. Świadczeniodawca ponosi na zasadach ryzyka pełną odpowiedzialność za ordynowanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uwzględnieniem zasady nie przekraczania granicy koniecznej potrzeby. 2. Świadczeniodawca zobowiązany, jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych i do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 3. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 4. W razie niedotrzymania powyższych warunków Udzielający Zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie należne Świadczeniodawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi.. zł brutto (słownie: ) za każdy dzień pracy. 2. Iloczyn kwot, o której mowa w ust. 2 wypłacany będzie raz w miesiącu przelewem na rachunek bankowy nr w., według zasad określonych w pkt 3-5, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Udzielającemu Zamówienia prawidłowej faktury VAT lub prawidłowego rachunku. 3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienie. 4. Wynagrodzenie przysługuje Świadczeniodawcy wyłącznie za okres, w którym udzielał świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy. Absencja Świadczeniodawcy w którykolwiek z dni określonych w 6 pkt 2 powodować będzie proporcjonalne obniżenie należnego mu wynagrodzenia. 5. W każdym przypadku stwierdzenia nadpłaty, kwota nienależnie przekazana Świadczeniodawcy podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do zakresu w jakim świadczenia zdrowotne nie zostały wykonane. W przypadku nie dokonania zwrotu w wyznaczonym terminie kwota niena1eżnie przekazana podlega potrąceniu z kolejnego wynagrodzenia należnego Świadczeniodawcy. 10. Świadczeniodawca zobowiązany jest do umieszczania numeru identyfikacyjnego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zawartej z Udzielającym Zamówienie na wszystkich orzeczeniach, zaświadczeniach, skierowaniach i receptach wystawianych w związku z realizacją umowy. 11. Świadczeniodawca jest zobowiązany do : a) prowadzenia imiennej dokumentacji medycznej zawierającej datę zgłoszenia się pacjenta, opis choroby i jej przebiegu, zlecone środki lecznicze i inne świadczenia, na zasadach obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, b) rejestrowania i gromadzenia danych i przekazywania ich do siedziby Udzielającego Zamówienie,

9 c) sporządzania sprawozdań statystycznych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) pisemnego przekazywania informacji (zaświadczeń, opinii itp.) niezbędnych do realizacji zadań Udzielającego Zamówienie, e) używania na receptach i skierowaniach pieczęci Udzielającego Zamówienie, które zostaną mu przekazane na czas wykonywania niniejszej umowy. 12. Dane ewidencyjne o poszczególnych świadczeniach będących przedmiotem umowy, sprawozdania statystyczne i finansowe przekazywane będą do Udzielającego Zamówienie w formie pisemnej i elektronicznej. 13. l. Świadczeniodawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Udzielającego Zamówienie w zakresie okreś1onym w art. 61 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a w szczególności: a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym tj. dostępności, zasad organizacji ich udzielania oraz jakości wykonania świadczeń, b) liczby i rodzaju udzielanych świadczeń, c) stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem celowości, jakości i zgodności z przyjętymi standardami, d) zasadności wyboru leków i materiałów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w diagnostyce leczeniu i rehabilitacji, e) kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, f) realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, g) innych zagadnień zgodnie z treścią upoważnienia Udzielającego Zamówienie. 2. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych dokumentów, udzielania informacji i pomocy podczas kontroli prowadzonej przez uprawnionych przedstawicieli Udzielającego Zamówienie lub osoby przez niego upoważnione. 3. W przypadku gdy kontrola, o której mowa w ust. 1 wykaże nieprawidłowości związane z realizacją przedmiotu umowy Udzielający Zamówienie może wystąpić do Świadczeniodawcy o zwrot nienależnie wypłaconych środków finansowych i dokonanie odpowiednich korekt dokumentów księgowych. 4. W przypadku niezwrócenia nienależnie wypłaconych kwot w terminie wskazanym przez Udzielającego Zamówienie zastrzega on sobie prawo potrącenia tych kwot z najbliższej należności przysługującej Świadczeniodawcy. 5. Świadczeniodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyników kontroli i stosowania się do zaleceń i wniosków pokontrolnych, a nie realizowanie ich, jak również nie udzielanie w oznaczonym terminie odpowiedzi na zalecenia może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 6. Świadczeniodawca ma prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do Dyrektora SPZZOZ w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. Rozwiązanie i zmiany umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. 2. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10 3. Propozycja zmiany warunków umowy zgłaszana przez jedną ze stron powinna być przedłożona drugiej stronie na piśmie, co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem zmiany warunków umowy Niniejsza umowa może być rozwiązana w całości lub w części przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Przyczyną wypowiedzenia umowy może być naruszenie postanowień umowy polegające na: a) ograniczeniu dostępności świadczeń, zawężeniu ich zakresu lub stwierdzenia ich nieodpowiedniej jakości, b) niedotrzymanie przez Świadczeniodawcę terminów przekazywania Udzielającemu Zamówienie wymaganych informacji, c) nieprzekazywanie Udzielającemu Zamówienie wymaganych informacji, a w szczególności danych ewidencyjnych o wykonywanych świadczeniach zdrowotnych, d) nie realizowanie zaleceń pokontrolnych, e) niewypłacanie należności przez Udzielającego Zamówienie Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie utraty przez Świadczeniodawcę uprawnień koniecznych do realizacji świadczeń zdrowotnych lub naruszenia przez Świadczeniodawcę postanowień umowy w szczególności poprzez: a) przedstawianie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji będących dla Udzielającego Zamówienie podstawą do ustalania kwoty finansowania świadczeń objętych umową, b) zaistnienia przerwy w realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową, uniemożliwiającej Udzielającemu Zamówienie terminowo i całkowicie wykonać zobowiązania wynikające z kontraktu zawartego z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, c) naruszenia praw pacjenta, d) odmowy poddania się kontroli Udzielającego Zamówienia lub osób przez niego upoważnionych, e) nie usunięcie w oznaczonym terminie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, 2. Świadczeniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania przez Udzielającego Zamówienie finansowania świadczeń zdrowotnych co najmniej przez trzy pełne miesięczne okresy płatności. 17. O ile strony nie postanowią inaczej umowa ulega rozwiązaniu w razie wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy przez którąkolwiek ze stron przez okres dłuższy niż 30 dni. Strona dotknięta siłą wyższą, powiadomi niezwłocznie drugą stron umowy o jej wystąpieniu i podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia negatywnych skutków jej wystąpienia.

11 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa adekwatne do treści umowy. 19. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu będzie on poddany rozstrzygnięciu właściwego miejscowo i rzeczowo Sądu powszechnego. 20. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE ŚWIADCZENIODAWCA

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Uzależnień (wtorek, czwartek) I. Przedmiotem usług objętych

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Uzależnień (wtorek, czwartek) I. Przedmiotem usług objętych Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Uzależnień (wtorek, czwartek) I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej wynagrodzenie ryczałtowe

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej wynagrodzenie ryczałtowe Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej wynagrodzenie ryczałtowe I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

b) ofertę należy złożyć w pojedynczej zaklejonej kopercie, odpowiednio opisanej zgodnie ze wzorem określonym w pkt. VII, w terminie i miejscu

b) ofertę należy złożyć w pojedynczej zaklejonej kopercie, odpowiednio opisanej zgodnie ze wzorem określonym w pkt. VII, w terminie i miejscu Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania konsultacji i czynnego udziału w operacjach pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Ośrodka Psychiatrycznego Dziennego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Ośrodka Psychiatrycznego Dziennego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Ośrodka Psychiatrycznego Dziennego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

f) wykonywanie innych zadań związanych z zachowaniem, przywracaniem lub poprawą zdrowia pacjentów, g) wykonywanie innych czynności wynikających z

f) wykonywanie innych zadań związanych z zachowaniem, przywracaniem lub poprawą zdrowia pacjentów, g) wykonywanie innych czynności wynikających z Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Ośrodka Psychiatrycznego Dziennego I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów:

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów: Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów: 1. Oddziału Chirurgii Ogólnej 2. Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałami Neurologii

Bardziej szczegółowo

a) kryterium nr 1 - zaproponowana cena brutto za 1(jedną) dializę; b) kryterium nr 2:

a) kryterium nr 1 - zaproponowana cena brutto za 1(jedną) dializę; b) kryterium nr 2: Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia nerkozastępczego (kod świadczenia N17 lub N19) pacjentów kierowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

szczególności leczenie i sprawowanie opieki nad pacjentami danego oddziału, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych, wykonywanie

szczególności leczenie i sprawowanie opieki nad pacjentami danego oddziału, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych, wykonywanie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych stacjonarnych w następujących oddziałach: 1. Oddziale Chirurgii Ogólnej 2. Oddziale Wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016. posiadającym wpis do rejestru pod numerem.. zwanym dalej Świadczeniodawcą

Umowa Nr /2016. posiadającym wpis do rejestru pod numerem.. zwanym dalej Świadczeniodawcą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/526/2016 Prezydent Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2016 r. Umowa Nr /2016 na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki raka piersi - badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym dalej Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa:...

UMOWA NR... zwanym dalej Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa:... Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert Ramowy projekt umowy na zadanie 1 na realizację Programu zdrowotnego pn. Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

W celu przeprowadzenia szczepień Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

W celu przeprowadzenia szczepień Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: ZAŁĄCZNIK 4 do Zarządzenia Nr OR- I.0050.00092.2014 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 18.03.2014 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program szczepień

Bardziej szczegółowo

U M O W A-WZÓR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... z siedzibą...; NIP...; REGON...

U M O W A-WZÓR. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... z siedzibą...; NIP...; REGON... U M O W A-WZÓR o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

Rozdział II: Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1 96-100 Skierniewice działając na podstawie art 26 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej ( Dziennik Ustaw nr

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr..

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr.. Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A ZLECENIE nr.. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu..roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Załącznik 5 - umowa. UMOWA na udzielenie świadczeń medycznych zawarta w dniu... w Skierniewicach pomiędzy... wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dn. nr.., do rejestru indywidualnych praktyk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu Zawarta w dniu...r. pomiędzy: UMOWA (projekt) Aresztem Śledczym w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, w imieniu którego występuje - ppłk Jarosław LADZIŃSKI Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 24.07.2015 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 24.07.2015 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 24.07.2015 r. Projekt umowy Umowa nr.../.../.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

U M O W A ZLECENIE. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... zamieszkałym / zamieszkałą...;

U M O W A ZLECENIE. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne... zamieszkałym / zamieszkałą...; U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 ust.4a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 2. UMOWA (projekt) Zadanie nr 2 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy.

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie stomatologiczne obejmujące świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. PESEL.. zamieszkałym/ zamieszkałą.

U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. PESEL.. zamieszkałym/ zamieszkałą. 1 U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. zawarta w dniu roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA. o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zawarta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy. zawarta w dniu.. r. w Katowicach pomiędzy:

Projekt umowy. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy. zawarta w dniu.. r. w Katowicach pomiędzy: Projekt umowy Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zawarta w dniu.. r. w Katowicach pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY Realizacji Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski w latach 2013-2015 1. Oferent (pełna nazwa) 2.

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych ratownika medycznego w zespołach wyjazdowych SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych ratownika medycznego w zespołach wyjazdowych SP ZZOZ w Janowie Lubelskim Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych ratownika medycznego w zespołach wyjazdowych SP ZZOZ w Janowie Lubelskim I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo