Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. II. Podstawa prawna konkursu określona jest w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.). III. Z zastrzeżeniem wymogów kwalifikacyjnych określonych w punkcie IX, oferta na wykonywanie świadczeń objętych warunkami niniejszego konkursu może być złożona wyłącznie przez: - podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.) lub - lekarzy nie będących etatowymi pracownikami SP ZZOZ w Janowie Lubelskim, wykonujących działalność leczniczą w jednej z form określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.). Oferty na wykonywanie świadczeń objętych warunkami niniejszego konkursu nie może złożyć osoba, która byłaby zatrudniona etatowo w SP ZZOZ w Janowie Lubelskim w dniu rozpoczęcia świadczenia usług objętych niniejszym konkursem. IV. Świadczenia udzielane będą w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZZOZ w Janowie Lubelskim w każdą środę,czwartek i piatek miesiąca w godzinach od 9.00 do V. Zakres świadczeń będących przedmiotem niniejszego konkursu obejmuje w szczególności: 1) odczytywanie, diagnozowanie i opisywanie badań TK, zdjęć rtg i mammograficznych, wykonywanie badań usg, TK i innych wchodzących w zakres działu, w miarę potrzeb Udzielającego zamówienie, 2) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej wymaganej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 3) wydawanie orzeczeń i opinii oraz zaświadczeń lekarskich. VI. Przyjmujący zamówienie otrzyma do dyspozycji od Udzielającego zamówienie lokal, aparaturę, sprzęt medyczny i leki potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zasady korzystania z w/w środków określone zostaną szczegółowo w zawartej z oferentem umowie.

2 VII. Zasady ogólne składania ofert: a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienie i zawierać załączniki wymienione w pkt X; b) ofertę należy złożyć w pojedynczej zaklejonej kopercie, odpowiednio opisanej zgodnie ze wzorem określonym w pkt VIII, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. VIII. Zasady opisu koperty zawierającej ofertę: 1. w lewym górnym rogu należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego ofertę (imię i nazwisko oraz pełny adres oferenta) 2. poniżej danych identyfikacyjnych tytuł: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej IX. Wymogi dotyczące kwalifikacji lekarzy uprawnionych do świadczenia usług objętych postępowaniem konkursowym: - drugi stopień specjalizacji w dziedzinie radiologii. X. Do formularza ofertowego należy dołączyć jako załączniki: 1. kserokopię dyplomu ukończenia Akademii Medycznej; 2. kserokopię dokumentu stwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza; 3. kserokopię zaświadczenia o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej; 4. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadaną specjalizację z dziedziny radiologii; 5. oświadczenie o dostarczeniu w terminie do dnia 31 marca 2015 roku uwierzytelnionej kopii aktualnej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2015 roku). XI. Preferencje: Przy wyborze preferowane będą oferty kandydatów aktualnie współpracujących z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

3 XII. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wymagania określone w niniejszych warunkach konkursu. Proponowany projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym konkursem stanowi załącznik do niniejszych warunków. XIV. Oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: a) kryterium nr 1 - zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi w danym miesiącu; b) kryterium nr 2: - aktualna współpraca z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim - +5 punktów ocennych; - brak aktualnej współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim - 0 punktów ocennych; XV. Opis sposobu dokonywania oceny merytorycznej ofert: a) oferty zostaną ocenione w systemie punktowym; b) do wyliczenia ilości punktów zastosowany będzie następujący wzór: najniższa cena brutto X = x liczba punktów z kryterium nr 2 cena brutto z badanej oferty XVI. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają największą liczbę punktów. XVII. Proponowana stawka wynagrodzenia za 1 (jeden) dzień pracy nie może przekroczyć 800,00 (słownie: osiemset złotych 00/100) zł brutto pod rygorem odrzucenia oferty. XVII. Umowy zostaną podpisane wyłącznie z oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i którzy w terminie do dnia 31 marca 2015 roku dostarczą do siedziby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim uwierzytelnioną kopię aktualnej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4 FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym przedkładam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. I. Dane oferenta: 1. imię i nazwisko, adres 2. numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz nazwa organu ewidencyjnego 3. Telefon 4. NIP REGON 6. Nazwa banku obsługującego 7. Nr konta bankowego II. Załączniki: Do przedmiotowej oferty załączam: 1. kserokopię dyplomu ukończenia Akademii Medycznej; 2. kserokopię dokumentu stwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza; 3. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadaną specjalizację z dziedziny radiologii; 4. kserokopię zaświadczenia o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej;

5 III. Oświadczenia i zobowiązania I. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie, szczegółowymi warunkami konkursu i projektem umowy, akceptuję je w pełnym zakresie i nie wnoszę do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. II. Zobowiązuję się do dostarczenia do siedziby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, w terminie do dnia 31 marca 2015 roku uwierzytelnionej kopii aktualnej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Proponowana miesięczna stawka kwotowa za realizację przedmiotu konkursu: wynagrodzenie za 1 dzień udzielania świadczeń zdrowotnych: zł brutto (słownie:./100) (czytelny podpis oferenta)

6 Umowa nr.../2015 z dnia.. marca 2015 roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Wiśniewskiego, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia, a zwanym(-ą) w dalszej części umowy Świadczeniodawcą. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.) oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim zawartych w protokole komisji konkursowej z dnia marca 2015 roku, w/w strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę na następujących warunkach: Przedmiot umowy Świadczeniodawca zobowiązuje się w imieniu i na rzecz Udzielającego zamówienie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZZOZ w Janowie Lubelskim. 2. Zakres świadczeń objętych niniejszą umową obejmuje w szczególności: a) odczytywanie, diagnozowanie i opisywanie zdjęć RTG, TK i mammograficznych, wykonywanie badań TK, USG i innych wchodzących w zakres poradni w miarę potrzeb Udzielającego zamówienie, b) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej wymaganej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, c) wydawanie orzeczeń i opinii oraz zaświadczeń lekarskich. 3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w ust Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w przypadku zaniechania przez Świadczeniodawcę realizacji obowiązku, o którym mowa w ust Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania osobom ubezpieczonym informacji o udzielaniu świadczeń zdrowotnych okreś1onych w ust. 1 wraz ze wskazaniem maksymalnego czasu oczekiwania na wykonywanie badań diagnostycznych i procedur medycznych Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń, o których mowa w l są osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, legitymujące się aktualnym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń. 2. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia albo stanu zagrożenia życia, Świadczeniodawca udziela pomocy doraźnej każdej osobie, która zgłosi taką potrzebę.

7 3. Świadczeniodawca obowiązany jest do kontroli uprawnień pacjenta w zakresie korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Zakres i obowiązki Świadczeniodawcy 3. Świadczeniodawca kieruje ubezpieczonego na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. 4. l. Świadczenia zdrowotne specjalistyczne udzielane w ramach niniejszej umowy nie obejmują: a) świadczeń ponadstandardowych, b) wysokospecjalistycznych procedur medycznych, c) wydawania orzeczeń i zaświadczeń lekarskich określonych w art. 31a ust. l pkt 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 5. Świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować pacjenta o diagnostycznej lub terapeutycznej metodzie leczenia. 6. l. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych. 2. Świadczenia udzielane będą w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZZOZ w Janowie Lubelskim w każdą środę, czwartek i piatek miesiąca w godzinach od 9.00 do Świadczeniodawca ma obowiązek podania do wiadomości ubezpieczonych szczegółowego harmonogramu udzielania świadczeń. 4. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 5. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dniu zgłoszenia lub w innym uzgodnionym terminie. 6. Świadczeniodawca w siedzibie lokalu zamieści na tablicy ogłoszeń: a) tygodniowy grafik pracy, b) informacje na temat trybu składania i przyjmowania skarg i wniosków osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, c) szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, d) zakres badań diagnostycznych należących do kompetencji lekarza specjalisty, e) informacji o prawach pacjenta. 7. Udzielający Zamówienia zapewnia Świadczeniodawcy wyposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej zgodne z obowiązującymi w tym zakresie standardami Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również zaopatrywanie go w materiały i artykuły sanitarne, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz w inne materiały niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy.

8 8. l. Świadczeniodawca ponosi na zasadach ryzyka pełną odpowiedzialność za ordynowanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uwzględnieniem zasady nie przekraczania granicy koniecznej potrzeby. 2. Świadczeniodawca zobowiązany, jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych i do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 3. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 4. W razie niedotrzymania powyższych warunków Udzielający Zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie należne Świadczeniodawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi.. zł brutto (słownie: ) za każdy dzień pracy. 2. Iloczyn kwot, o której mowa w ust. 2 wypłacany będzie raz w miesiącu przelewem na rachunek bankowy nr w., według zasad określonych w pkt 3-5, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Udzielającemu Zamówienia prawidłowej faktury VAT lub prawidłowego rachunku. 3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienie. 4. Wynagrodzenie przysługuje Świadczeniodawcy wyłącznie za okres, w którym udzielał świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy. Absencja Świadczeniodawcy w którykolwiek z dni określonych w 6 pkt 2 powodować będzie proporcjonalne obniżenie należnego mu wynagrodzenia. 5. W każdym przypadku stwierdzenia nadpłaty, kwota nienależnie przekazana Świadczeniodawcy podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do zakresu w jakim świadczenia zdrowotne nie zostały wykonane. W przypadku nie dokonania zwrotu w wyznaczonym terminie kwota niena1eżnie przekazana podlega potrąceniu z kolejnego wynagrodzenia należnego Świadczeniodawcy. 10. Świadczeniodawca zobowiązany jest do umieszczania numeru identyfikacyjnego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zawartej z Udzielającym Zamówienie na wszystkich orzeczeniach, zaświadczeniach, skierowaniach i receptach wystawianych w związku z realizacją umowy. 11. Świadczeniodawca jest zobowiązany do : a) prowadzenia imiennej dokumentacji medycznej zawierającej datę zgłoszenia się pacjenta, opis choroby i jej przebiegu, zlecone środki lecznicze i inne świadczenia, na zasadach obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, b) rejestrowania i gromadzenia danych i przekazywania ich do siedziby Udzielającego Zamówienie,

9 c) sporządzania sprawozdań statystycznych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) pisemnego przekazywania informacji (zaświadczeń, opinii itp.) niezbędnych do realizacji zadań Udzielającego Zamówienie, e) używania na receptach i skierowaniach pieczęci Udzielającego Zamówienie, które zostaną mu przekazane na czas wykonywania niniejszej umowy. 12. Dane ewidencyjne o poszczególnych świadczeniach będących przedmiotem umowy, sprawozdania statystyczne i finansowe przekazywane będą do Udzielającego Zamówienie w formie pisemnej i elektronicznej. 13. l. Świadczeniodawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Udzielającego Zamówienie w zakresie okreś1onym w art. 61 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a w szczególności: a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym tj. dostępności, zasad organizacji ich udzielania oraz jakości wykonania świadczeń, b) liczby i rodzaju udzielanych świadczeń, c) stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem celowości, jakości i zgodności z przyjętymi standardami, d) zasadności wyboru leków i materiałów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w diagnostyce leczeniu i rehabilitacji, e) kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, f) realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, g) innych zagadnień zgodnie z treścią upoważnienia Udzielającego Zamówienie. 2. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych dokumentów, udzielania informacji i pomocy podczas kontroli prowadzonej przez uprawnionych przedstawicieli Udzielającego Zamówienie lub osoby przez niego upoważnione. 3. W przypadku gdy kontrola, o której mowa w ust. 1 wykaże nieprawidłowości związane z realizacją przedmiotu umowy Udzielający Zamówienie może wystąpić do Świadczeniodawcy o zwrot nienależnie wypłaconych środków finansowych i dokonanie odpowiednich korekt dokumentów księgowych. 4. W przypadku niezwrócenia nienależnie wypłaconych kwot w terminie wskazanym przez Udzielającego Zamówienie zastrzega on sobie prawo potrącenia tych kwot z najbliższej należności przysługującej Świadczeniodawcy. 5. Świadczeniodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyników kontroli i stosowania się do zaleceń i wniosków pokontrolnych, a nie realizowanie ich, jak również nie udzielanie w oznaczonym terminie odpowiedzi na zalecenia może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 6. Świadczeniodawca ma prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do Dyrektora SPZZOZ w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. Rozwiązanie i zmiany umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. 2. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10 3. Propozycja zmiany warunków umowy zgłaszana przez jedną ze stron powinna być przedłożona drugiej stronie na piśmie, co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem zmiany warunków umowy Niniejsza umowa może być rozwiązana w całości lub w części przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Przyczyną wypowiedzenia umowy może być naruszenie postanowień umowy polegające na: a) ograniczeniu dostępności świadczeń, zawężeniu ich zakresu lub stwierdzenia ich nieodpowiedniej jakości, b) niedotrzymanie przez Świadczeniodawcę terminów przekazywania Udzielającemu Zamówienie wymaganych informacji, c) nieprzekazywanie Udzielającemu Zamówienie wymaganych informacji, a w szczególności danych ewidencyjnych o wykonywanych świadczeniach zdrowotnych, d) nie realizowanie zaleceń pokontrolnych, e) niewypłacanie należności przez Udzielającego Zamówienie Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie utraty przez Świadczeniodawcę uprawnień koniecznych do realizacji świadczeń zdrowotnych lub naruszenia przez Świadczeniodawcę postanowień umowy w szczególności poprzez: a) przedstawianie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji będących dla Udzielającego Zamówienie podstawą do ustalania kwoty finansowania świadczeń objętych umową, b) zaistnienia przerwy w realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową, uniemożliwiającej Udzielającemu Zamówienie terminowo i całkowicie wykonać zobowiązania wynikające z kontraktu zawartego z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, c) naruszenia praw pacjenta, d) odmowy poddania się kontroli Udzielającego Zamówienia lub osób przez niego upoważnionych, e) nie usunięcie w oznaczonym terminie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, 2. Świadczeniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania przez Udzielającego Zamówienie finansowania świadczeń zdrowotnych co najmniej przez trzy pełne miesięczne okresy płatności. 17. O ile strony nie postanowią inaczej umowa ulega rozwiązaniu w razie wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy przez którąkolwiek ze stron przez okres dłuższy niż 30 dni. Strona dotknięta siłą wyższą, powiadomi niezwłocznie drugą stron umowy o jej wystąpieniu i podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia negatywnych skutków jej wystąpienia.

11 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa adekwatne do treści umowy. 19. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu będzie on poddany rozstrzygnięciu właściwego miejscowo i rzeczowo Sądu powszechnego. 20. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE ŚWIADCZENIODAWCA

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo