Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/ UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. PGE OBRÓT S.A. PGE ENERGIA NATURY SP. Z O.O. PGE SYSTEMY S.A. EXATEL S.A. ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O. PTU ETRA SP. Z O.O. PPH EKTO SP. Z O.O. PTS BETRANS SP. Z O.O. UBEZPIECZYCIEL: OKRES UBEZPIECZENIA: 01 STYCZNIA 2015 r. 31 GRUDNIA 2016 r. Strona 1 z 22

2 UMOWA zawarta dnia..2014r. w Warszawie pomiędzy: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej PGE S.A.; reprezentowaną przez: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A, Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej PGE Dystrybucja S.A., reprezentowaną przez: PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 59a, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej PGE EO S.A., reprezentowaną przez: PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. 8-go Marca 6, Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS NIP: , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej PGE Obrót S.A., reprezentowaną przez: PGE Energia Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysia 5, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS Strona 2 z 22

3 , NIP , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej PGE EN Sp. z o.o.; reprezentowaną przez: PGE Systemy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 75, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej PGE Systemy S.A.; reprezentowaną przez: Exatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Perkuna 47, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej Exatel S.A.; reprezentowaną przez: Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej ESP Sp. z o.o.; reprezentowaną przez: Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe ETRA Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 17, Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej PTU ETRA Sp. z o.o.; reprezentowaną przez: Strona 3 z 22

4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 17/1, Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej PPH EKTO Sp. z o.o; reprezentowaną przez: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Betrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 73, Bełchatów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieścia, pod numerem KRS , NIP ,, kapitał zakładowy zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej Betrans Sp. z o.o.; reprezentowaną przez: zwanymi dalej łącznie Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym a... zwanym dalej Ubezpieczycielem, o następującej treści: 1 Przedmiot ubezpieczenia 1. Niniejsza umowa dotyczy programu ubezpieczenia obejmującego ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 poniżej pojazdów stanowiących własność Ubezpieczającego lub będących w jego użytkowaniu w ramach umów leasingu, dzierżawy lub użyczenia lub innych umów. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych. W przypadku ubezpieczenia ASS przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia pomocy w podróży, a ubezpieczenie to dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, nie starszych niż 10 lat z wyłączeniem następujących rodzajów pojazdów: specjalne, autobusy, ciężarowe o ładowności ponad 2 tony (DMC ponad 3,5 tony). 2. Na podstawie i na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń: 1.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC). Strona 4 z 22

5 1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW) Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia autocasco (AC) Ubezpieczenie assistance (ASS). 2 Okres ubezpieczenia 1. Umowa zostaje zawarta na okres od r. godz do r. godz i dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy: II okres rozliczeniowy: od r. do r. od r. do r. 2. W umowie zostaje wprowadzona opcja polegająca na możliwości jednokrotnego wznowienia umowy na okres kolejnych 24 miesięcy. 3. Opcja wchodzi w życie (umowa ulega wznowieniu na tych samych warunkach) na kolejne 24 miesiące pod warunkiem, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. najpóźniej do r. złoży Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie o skorzystaniu z opcji przedłużenia okresu ubezpieczenia. 4. W razie wejścia opcji w życie okres ubezpieczenia dzielił się będzie na kolejne dwa okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy: II okres rozliczeniowy: od r. do r. od r. do r. 5. Data zawarcia umów ubezpieczenia OC pokrywa się z datą rozpoczęcia obowiązywania pierwszego okresu rozliczeniowego. 6. Okres ubezpieczenia OC pojazdów przyjętych do ubezpieczenia w trakcie okresu rozliczeniowego kończy się z upływem 12 miesięcy od objęcia ochroną. 7. Strony uzgodniły, że okres ubezpieczenia pojazdów zostanie wyrównany na mocy porozumienia stron zgodnie z zasadami, o których mowa w 10 ust niniejszej umowy. 3 Ogólne warunki ubezpieczeń Z zastrzeżeniem klauzuli pierwszeństwa warunków ubezpieczenia, o której mowa w 12 ust. 9 w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają: 1. W zakresie ubezpieczenia OC Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 roku poz. 392), dalej zwana Ustawą OC. 2. W zakresie ubezpieczenia ZK ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. (OWU ZK). 3. W zakresie ubezpieczenia NNW ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (OWU NNW). 4. W zakresie ubezpieczenia AC ogólne warunki ubezpieczenia autocasco..(owu AC). 5. W zakresie ubezpieczenia ASS ogólne warunki ubezpieczenia assistance. (OWU ASS). Strona 5 z 22

6 4 Zakres ubezpieczenia 1. Zakres ubezpieczenia OC jest zgodny z Ustawą OC, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Zakres ubezpieczenia ZK jest zgodny z OWU ZK, o których mowa w 3 ust. 2 niniejszej umowy. 3. Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje: 3.1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia powodujący uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażerów) powstałe w związku z ruchem pojazdów, w tym podczas: a) wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, b) przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania lub postoju, c) naprawy pojazdu na trasie jazdy, d) załadowywania i rozładowywania pojazdu lub przyczepy, e) garażowania, f) innych czynności związanych z bezpośrednią obsługą pojazdu, dokonywanych w bezpośredniej bliskości pojazdu Następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek zdarzeń losowych w szczególności pożaru, wybuchu lub upadku pojazdu a także trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia Następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u pasażerów pojazdu podczas prowadzenia pojazdu przez kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub podobnie działających leków. Warunkiem jest nieświadome podjęcie decyzji przez pasażerów o podróży z takim kierowcą. 4. Zakres ubezpieczenia AC obejmuje: 4.1. Wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia (urządzenia i dodatkowy sprzęt zamontowany lub umieszczony w pojeździe i uwzględniony w sumie ubezpieczenia), wynikające w szczególności z: a) zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, b) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, osmalenia, opadu atmosferycznego, huraganu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania ziemi, lawiny, działania innych sił przyrody oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń w szczególności upadku drzewa, słupa, itp., niezależnie od miejsca ich powstania, c) działania sił mechanicznych, czynników termicznych lub chemicznych pochodzących z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu, d) uszkodzenia mechanizmów silnika na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza, e) przedostania się cieczy do ubezpieczonego pojazdu wskutek deszczu, wydostania z przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych lub grzewczych, f) zatonięcia lub utonięcie pojazdu poprzez wpadnięcie do wody podczas jazdy pojazdem na skutek błędu kierowcy lub uderzenia przez inny pojazd, g) prowadzenia strajków, demonstracji, akcji protestacyjnych, blokady dróg, h) kradzieży, kradzieży z przemocą lub zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu (przez kradzież pojazdu rozumie się także przywłaszczenie, o którym mowa w art. 284 kk., nie mają zastosowania odmienne postanowienia OWU AC), i) działania osób trzecich, włamania lub aktów wandalizmu, j) naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym, w szczególności w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości. Nie dotyczy przypadku, gdy Strona 6 z 22

7 kierujący prowadzi pojazd w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Wszelkie szkody powstałe w trakcie: a) ruchu pojazdu, jego zatrzymania, postoju lub garażowania, b) naprawy i konserwacji, c) przewożenia bagażu lub ładunku pod warunkiem prawidłowego jego zamocowania, d) holowania, e) użycia pojazdu w celu dokonania czynu zabronionego (nie dotyczy to Ubezpieczającego). W takim przypadku Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do kierującego pojazdem, f) wstrząsów na nierównościach dróg z zastrzeżeniem, że niniejsze nie dotyczy szkód eksploatacyjnych, g) kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody, bez względu na długość okresu braku takiego badania Szkody powstałe po przekazaniu pojazdu osobom trzecim (w tym pracownikom do celów prywatnych) oraz wyrządzone między pojazdami należącymi do Ubezpieczających Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody dot. ogumienia, chyba że powstały wskutek działania osób trzecich albo uszkodzeniu uległy również inne elementy pojazdu w okolicznościach, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy nastąpiła utrata pojazdu Na wysokość i wypłatę odszkodowania nie będzie miało wpływu: brak świadectwa zdrowia lub świadectwa kwalifikacji kierowcy w przypadku, gdy nie miało to wypływu na spowodowanie szkody Zastosowanie mają OWU AC, o których mowa w 3 ust. 4 w najszerszym możliwym wariancie oferowanym przez Ubezpieczyciela. 5. Zakres podstawowy ubezpieczenia ASS jest zgodny z OWU ASS, o których mowa w 3 ust. 5 niniejszej umowy w wariancie standardowym oferowanym przez Ubezpieczyciela i obejmuje w szczególności następujące koszty: 5.1. Holowania do najbliższego warsztatu, siedziby firmy, z siedziby firmy do warsztatu (limit zł netto na jedno zdarzenie ponad sumę ubezpieczenia) Parkowania po szkodzie do czasu akceptacji kosztorysu naprawy lub czasu rozpoczęcia naprawy (limit do 4 dni po uzgodnieniu kosztorysu) oraz w przypadku szkody całkowitej do czasu sprzedaży pojazdu za pośrednictwem aukcji elektronicznej organizowanej przez Ubezpieczyciela (limit 21 dni po oględzinach). 6. Zakres rozszerzony ubezpieczenia ASS jest zgodny z OWU ASS, o których mowa w 3 ust. 5 niniejszej umowy w najszerszym możliwym wariancie oferowanym przez Ubezpieczyciela, obejmuje także zakres podstawowy określony w ust. 5 powyżej oraz dodatkowo koszty natychmiastowej pomocy w podróży, pomocy serwisowej, medycznej, informacyjnej i prawnej Zdarzenia objęte ochroną: a) awaria pojazdu uniemożliwiająca kontynuowanie podróży, b) unieruchomienie pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy (fabrycznych urządzeń), przebicia opony, jak również braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu, c) kradzież pojazdu W ramach zakresu rozszerzonego ubezpieczenia ASS Ubezpieczyciel pokrywa: a) koszty wynajmu pojazdu zastępczego podobnej klasy (limit zł netto na jedno zdarzenie ponad sumę ubezpieczenia) dotyczy to również Strona 7 z 22

8 przypadku, gdy samochód został wykluczony z ruchu na czas naprawy szkody komunikacyjnej likwidowanej z ubezpieczenia AC lub OC, b) koszty transportu osób i noclegu (limit zł netto na jedno zdarzenie ponad sumę ubezpieczenia, nocleg maksymalnie dla 5 osób), c) koszty związane ze złomowaniem pojazdu, dowozem paliwa, podstawieniem i odbiorem pojazdu zastępczego, wynagrodzeniem zastępczego kierowcy w razie wypadku, transportem medycznym, wymianą lub naprawą ogumienia, wymianą żarówki lub rozładowaniem akumulatora, transportem zwłok, ponadto koszty zastępstwa procesowego oraz tłumacza jeśli nie został wyznaczony z urzędu. 7. W przypadku ubezpieczenia ASS zarówno w wariancie podstawowym jak i rozszerzonym nie mają zastosowania żadne limity kilometrów określone w OWU ASS, o których mowa w 3 ust. 5 niniejszej umowy. 5 Zakres terytorialny 1. Zakres terytorialny ubezpieczenia OC jest zgodny z Ustawą OC, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Zakres terytorialny ubezpieczenia ZK obejmuje wszystkie kraje systemu Zielonej Karty, przy wjeździe do których obowiązuje certyfikat ZK. 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów Europy. 4. Zakres terytorialny ubezpieczenia AC obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów Europy w ich europejskich częściach. 5. Zakres terytorialny ubezpieczenia ASS (podstawowy i rozszerzony) obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów Europy w ich europejskich częściach. 6 Warunki szczególne 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia i przesłania w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania danych wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających fakt ubezpieczenia. Potwierdzeniem ochrony ubezpieczeniowej dla wszystkich pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia będą stosowne polisy lub certyfikaty. Wykazy pojazdów mogą ulec zmianie i będą uaktualniane przed wystawieniem polisy lub certyfikatu. 2. W każdym okresie rozliczeniowym Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy. 3. Określone w niniejszej umowie sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności stosuje się do pełnej wysokości w każdym 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym na jedno zdarzenie. 4. W każdym okresie rozliczeniowym składki będą aktualizowane w oparciu o niezmienne stawki i składki jednostkowe. 5. W przypadku doubezpieczenia zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w niniejszej umowie ubezpieczenia. 6. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania przed zawarciem umowy oraz podać znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia składki. Jeżeli Ubezpieczyciel zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. Strona 8 z 22

9 7. Ubezpieczający może przeoczyć istotne informacje i nie dostarczyć ich w wymaganym przez Ubezpieczyciela terminie. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia, oraz z zastrzeżeniem, że niezgłoszenie istotnych informacji nie miało wpływu na ustalenie okoliczności szkody lub wysokości odszkodowania. 8. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia znajdują się postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela odnoszące się do wieku kierującego pojazdem, takie zapisy nie mają zastosowania. 9. W razie szkody związanej z wadą wykonania pojazdu lub jego naprawą albo diagnostyką, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne tylko wówczas gdy właściciel pojazdu wiedział o wadzie pojazdu lub nieprawidłowej naprawie. 10. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody. 11. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia jest mowa, o tym, że wzrost zagrożenia lub jakiekolwiek zwiększenie ryzyka w trakcie ubezpieczenia dyskwalifikuje przedmiot do ubezpieczenia, to takich postanowień nie stosuje się. Dotyczy to w szczególności uprawnienia Ubezpieczyciela do jednostronnego wypowiedzenia umowy, odstąpienia lub innej sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony. Zastosowanie będą miały jedynie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 12. Gdziekolwiek w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za określone zdarzenia, postanowienia te będą miały zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wystąpienie szkody jest bezpośrednim następstwem wystąpienia takiego zdarzenia. 13. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wymienialnych narzędziach, częściach lub oprzyrządowaniu to należy rozumieć, że wyłączenie to dotyczy wyłącznie szkód powstałych bezpośrednio w wymienionych elementach w wyniku ich naturalnego zużycia i nie dotyczy szkód w wymienionych elementach będących następstwem wystąpienia zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 14. Jeżeli warunki ubezpieczenia określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody. 15. Żadna ze stron umowy nie może w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia Ubezpieczającemu pisma o odmowie wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowy ubezpieczenia. 16. Wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP z daty powstania szkody. 17. Ubezpieczyciel oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) podmiot dominujący w stosunku do pozostałych Ubezpieczających statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w 9 w związku z 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133) oraz na przekazanie tej umowy PGE S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania Strona 9 z 22

10 przez PGE S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382). 7 Sumy gwarancyjne/ubezpieczenia 1. W przypadku ubezpieczenia OC suma gwarancyjna jest zgodna z Ustawą OC, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy i wynosi nie mniej niż równowartość w złotych poniższych kwot (ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody): 1.1. W przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych W przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 2. W przypadku ubezpieczenia ZK suma gwarancyjna jest zgodna z sumą gwarancyjną określoną przez prawo obowiązujące w miejscu zdarzenia. 3. Suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na jedno miejsce w pojeździe bez względu na ilość miejsc W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu każdemu Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 1/100 sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 powyżej za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu W przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu każdemu Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 powyżej W przypadku śmierci każdemu Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 powyżej. 4. W przypadku ubezpieczenia AC: 4.1. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów zostaną podane w polisach ubezpieczeniowych zgodnie z 6 ust. 2 niniejszej umowy Sumy ubezpieczenia są określone wg wartości rynkowej pojazdu lub wg faktury zakupu wraz z wartością wyposażenia dodatkowego lub specjalistycznego, pod warunkiem, że wyposażenie jest zamontowane na stałe w pojeździe Ubezpieczyciel uznaje deklarowane przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia i nie będzie podnosił zarzutów z tytułu niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia Na życzenie Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel razem z Ubezpieczającym dokona wyceny pojazdów dla celów ubezpieczeniowych Zastosowanie ma gwarantowana suma ubezpieczenia wartość pojazdu jest stała w trakcie trwania każdego okresu rozliczeniowego. Wartość ta stanowi podstawę do ustalenia rozmiaru szkody i wypłaty odszkodowania Suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych odpowiada wartości zakupu Sumy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów mogą być podane w wartości netto, netto powiększonej o 50% kwoty podatku VAT lub netto z uwzględnieniem pełnej wysokości kwoty podatku VAT Suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia). Strona 10 z 22

11 8 Stawki i składki ubezpieczeniowe 1. W przypadku ubezpieczenia OC i ZK łączna roczna składka ubezpieczeniowa nie jest uzależniona od rodzaju i przeznaczenia pojazdu i wynosi.. zł na każdy zgłoszony do ubezpieczenia pojazd. 2. W przypadku ubezpieczenia NNW roczna składka ubezpieczeniowa wynosi.. zł na każdy zgłoszony do ubezpieczenia pojazd bez względu na liczbę miejsc w pojeździe oraz rodzaj i przeznaczenie pojazdu. 3. W przypadku ubezpieczenia AC zastosowanie ma roczna stawka wynosząca. % wartości pojazdu zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie. 4. W przypadku ubezpieczenia ASS w wersji podstawowej roczna składka ubezpieczeniowa wynosi..zł na każdy zgłoszony pojazd. 5. W przypadku ubezpieczenia ASS w wersji rozszerzonej roczna składka ubezpieczeniowa wynosi.. zł na każdy zgłoszony pojazd. 6. Składki ubezpieczeniowe płatne będą w dwóch ratach półrocznych w każdym okresie rozliczeniowym. 7. Ewentualny brak zapłaty składki przez jednego z Ubezpieczających nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla pozostałych Ubezpieczających. 9 Franszyzy/udziały własne 1. W ubezpieczeniu AC zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł na każde zdarzenie. 2. W pozostałych ubezpieczeniach franszyzy i udziały własne nie mają zastosowania. 10 Zgłaszanie pojazdów do ubezpieczenia 1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się objąć ochroną ubezpieczeniową wszystkie zgłoszone, nowo zakupione, zarejestrowane i wprowadzone do ewidencji środków trwałych pojazdy oraz wszystkie inne pojazdy zgłaszane w trakcie poszczególnych okresów rozliczeniowych, o których mowa w 2 ust. 1 i 5 niniejszej umowy w tym pojazdy, których polisy ubezpieczeniowe wygasają u poprzedniego Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel odstępuje od konieczności dokonywania oględzin oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia AC, a także od żądania przedłożenia dokumentów stwierdzających źródło pochodzenia pojazdu w przypadku przyjmowania do ubezpieczenia AC pojazdów nowych lub posiadających AC. 3. Pojazdy nowo nabywane lub używane na podstawie innych tytułów prawnych oraz pojazdy, których okres ekspiracji dotychczasowego ubezpieczenia upływa w trakcie trwania umowy będą objęte ubezpieczeniem na warunkach umowy po zgłoszeniu. Polisa dodatkowa zostanie wystawiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dokonania zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Brak potwierdzenia nie skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku pojazdów nowo nabywanych objęcie ochroną ubezpieczeniową nastąpić powinno najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się od dnia zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia, a kończy z okresem ubezpieczenia określonym w polisie. 5. Zgłoszenie nowo nabywanych pojazdów do ubezpieczenia powinno zawierać, co najmniej następujące dane: a) Ubezpieczającego, b) Marka, model, rodzaj, typ pojazdu, Strona 11 z 22

12 c) Nr rejestracyjny, d) Nr nadwozia/podwozia, e) Okres ubezpieczenia, f) Wartość w przypadku AC, g) Zakres wymaganego ubezpieczenia (OC, ZK, NNW, AC, ASS). 6. Ubezpieczyciel potwierdzi fakt udzielenia ochrony ubezpieczeniowej wystawiając indywidualnie dla każdego pojazdu polisę, a w przypadku ubezpieczenia grupy pojazdów na jednakowy okres ubezpieczenia, wystawi polisę zbiorczą dla tej grupy pojazdów z wykazem stanowiącym załącznik do polisy oraz indywidualne potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia dla każdego pojazdu, specjalny certyfikat tzw. kartonik OC, oraz dla pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC dodatkowo certyfikat ochrony ubezpieczeniowej ASS. 7. Okres ubezpieczenia OC, ZK, NNW, AC i ASS zostanie wyrównany na mocy porozumienia stron z końcem poszczególnego okresu rozliczeniowego lub z końcem obowiązywania umowy. W przypadku braku możliwości wyrównania okresu ubezpieczenia z końcem obowiązywania umowy okres ubezpieczenia OC, ZK, NNW, AC i ASS powinien pozostać taki sam. 8. Okres ubezpieczenia OC: 8.1. Dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu zgłoszenia i wynosi 12 miesięcy; składka podzielona będzie na dwie raty; pierwsza rata składki obejmuje czas do końca pierwszego okresu rozliczeniowego; druga rata składki należna do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia nie będzie wymagana; na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego Ubezpieczyciel wystawi nowe polisy z jednoczesnym rozwiązaniem dotychczasowych Dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w drugim okresie rozliczeniowym okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu zgłoszenia i wynosi 12 miesięcy; składka podzielona będzie na dwie raty; pierwsza rata składki obejmuje czas do końca drugiego okresu rozliczeniowego; druga rata składki należna do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. 9. W przypadku skorzystania z prawa opcji okres ubezpieczenia OC dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w drugim okresie rozliczeniowym zostanie wyrównany analogiczne do zasady opisanej w ust. 9 pkt powyżej z końcem drugiego okresu rozliczeniowego. 10. Dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia NNW, AC i ASS naliczenie składki następować będzie na podstawie klauzuli rozliczenia składek i prolongaty. 11. Dla pojazdów wycofywanych z ubezpieczenia rozliczenie składki nastąpi na podstawie klauzuli rozliczenia składek i prolongaty. 11 Likwidacja szkód 1. Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. W przypadku szkody kradzieżowej Ubezpieczający zgłosi zdarzenie na Policję w ciągu 24 godz. od uzyskania wiedzy o jej zaistnieniu, a do Ubezpieczyciela w ciągu 48 godz. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za szkodę. Gdyby Ubezpieczyciel udowodnił, że opóźnienie z winy Ubezpieczającego przyczyniło się do jej zwiększenia, to w takim przypadku może odmówić wypłaty odszkodowania w takiej części, w jakiej opóźnienie zwiększyło wysokość szkody. 2. W każdym przypadku określania terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: w przypadku gdy koniec terminu przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy termin przedłuża Strona 12 z 22

13 się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach. 3. Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń zawartych na warunkach niniejszej umowy może nastąpić w trakcie oględzin powypadkowych przez reprezentującego Ubezpieczyciela, rzeczoznawcę dokonującego oceny technicznej, po uprzednim zgłoszeniu szkody na infolinii Ubezpieczyciela lub w warsztacie sieci naprawczej wskazanej przez Ubezpieczyciela posiadającym stosowne uprawnienia do przyjmowania zgłoszeń. 4. Zgłoszenie szkody powinno zawierać: określenie czasu, miejsca oraz okoliczności zdarzenia, listę uczestników zdarzenia wraz z danymi osobowymi, o ile będzie to możliwe, dokładne określenie pojazdu którego dotyczy szkoda, miejsce postoju pojazdu dla celów przeprowadzenia oględzin. 5. Ubezpieczyciel dokona oględzin i sporządzenia kalkulacji oceny technicznej w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy również oględzin dodatkowych) od zgłoszenia szkody w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku Ubezpieczający może sporządzić dokumentację fotograficzną szkody wraz z protokołem uszkodzeń, a Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował ustaleń w nim zawartych i uzna je za wystarczające do wypłaty na ich podstawie odszkodowania. Protokół oględzin sporządzony przez Ubezpieczyciela w porozumieniu z Ubezpieczającym zawierać powinien listę elementów uszkodzonych z określeniem zakresu uszkodzenia wraz z weryfikacją: do wymiany, do naprawy. 6. Ubezpieczyciel sporządzi kalkulację kosztów usunięcia szkody wg kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody na podstawie protokołu oględzin szkody, z uwzględnieniem poniższych zasad: a) za szkodę całkowitą w pojeździe uznaje się takie uszkodzenie pojazdu, że koszty naprawy (z uwzględnieniem cen oryginalnych części, oraz średniego kosztu roboczogodziny w autoryzowanych serwisach w danym regionie) przekraczają 70% wartości pojazdu (sumy ubezpieczenia), b) nie stosuje się potrącenia z tytułu amortyzacji części/stopnia zużycia technicznego bez względu na wiek pojazdu z wyłączeniem akumulatora i ogumienia, c) nie stosuje się pomniejszenia cen części w zależności od okresu eksploatacyjnego, d) do kosztów usunięcia szkody zaliczane będą koszty holowania uszkodzonego pojazdu do miejsca naprawy, stawka za 1 km holowania powinna odpowiadać przeciętnym kosztom holowania w Polsce dla danego typu pojazdu, e) do kosztów usunięcia szkody zaliczane będą również koszty badań technicznych, o ile jest to konieczne na podstawie przepisów prawa i pozostaje w związku z zaistniałą szkodą, f) odszkodowanie ulega pomniejszeniu o wartość pozostałości po szkodzie, które zostaną uznane przez Ubezpieczającego jako przedmioty do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży, wartość pozostałości po szkodzie ustalana będzie każdorazowo w oparciu o ofertę rynkową sprzedaży pozostałości uszkodzonego pojazdu, g) na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie działania mające na celu pomoc w zbyciu przez Ubezpieczającego pozostałości po szkodzie, h) wypłata odszkodowania nastąpi w kwocie odpowiadającej wysokości szkody wraz z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości, o ile został ujęty w sumie ubezpieczenia. 7. Wypłata odszkodowań następować będzie na podstawie kalkulacji kosztów usunięcia szkody sporządzonej zgodnie z ust. 6 powyżej, po uprzedniej weryfikacji i akceptacji tej kalkulacji przez Ubezpieczającego. 8. Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody i dostarczenia dokumentów wskazanych w informacji o rejestracji szkody powiadomi Ubezpieczającego o decyzji, co do przyjęcia lub nie przyjęcia odpowiedzialności za szkodę. Strona 13 z 22

14 9. Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od daty akceptacji kalkulacji kosztów usunięcia szkody. W przypadku zwłoki Ubezpieczyciel samodzielnie bez wezwania przez Ubezpieczającego zobowiązany jest do naliczenia odsetek i przekazania ich łącznie z należnym odszkodowaniem na konto Ubezpieczającego pod warunkiem, że dokumentacja zgromadzona w sprawie umożliwi przyjęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela. 10. Jeżeli w toku naprawy uszkodzonego pojazdu okaże się, że rozmiar szkody jest większy niż przyjęto w kalkulacji kosztów usunięcia szkody, na podstawie którego wypłacono odszkodowanie, Ubezpieczyciel dokona aktualizacji tej kalkulacji w oparciu o zasady, o których mowa w 11 niniejszej umowy. 11. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do prowadzenia postępowania likwidacyjnego zmierzającego do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie (np. sądowe, przygotowawcze), o ile nie dotyczy ono ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 12. Likwidacja szkód odbywa się w trybie bezgotówkowym z zastrzeżeniem 9 ust. 1. niniejszej umowy. Ustalenie rozmiaru szkody częściowej następuje w oparciu o rachunki wystawione przez warsztat. 13. Likwidacja szkód odbywać się będzie w warsztacie określonym przez Ubezpieczającego w porozumieniu z Ubezpieczycielem. 14. W przypadku szkody całkowitej lub częściowej pojazdów specjalistycznych Ubezpieczyciel do określenia wysokości szkody może skorzystać z usług biegłego rzeczoznawcy. W takim przypadku musi powiadomić Ubezpieczającego o tym fakcie najpóźniej na drugi dzień od zgłoszenia szkody, a termin oględzin i sporządzenia kalkulacji oceny technicznej nie będzie dłuższy niż 7 dni od zgłoszenia szkody. 15. Odszkodowanie przy szkodzie całkowitej lub kradzieży odpowiada sumie ubezpieczenia z uwzględnieniem pozostałości po szkodzie, o ile występują. 16. W przypadku kradzieży Ubezpieczyciel nie będzie żądał przedłożenia dokumentu stwierdzającego wykonanie montażu lub potwierdzającego sprawność zainstalowanego systemu przeciwkradzieżowego. 17. W przypadku utraty pojazdu w wyniku rozboju Ubezpieczyciel odstąpi od wymogu zwrotu wszystkich posiadanych kluczyków do pojazdu i urządzeń służących do uruchomienia urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą oraz Karty Pojazdu. 18. W przypadku odzyskania skradzionego pojazdu po wypłacie odszkodowania przez Ubezpieczyciela zostaje on oddany właścicielowi na wniosek Ubezpieczającego, po uprzednim zwrocie otrzymanego odszkodowania. 19. Wysokość szkody częściowej nie wpływa na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdu. Konieczność wykonania tych badań wynikać może z przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. 20. Naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu nie będzie miało wpływu na redukcję lub odmowę wypłaty odszkodowania. 21. Dla napraw wykonywanych w warsztacie, z którym Ubezpieczyciel zawarł porozumienie zastosowanie mają stawki roboczogodzin i ceny oryginalnych części w nim obowiązujące. W przypadku braku takiego porozumienia stawki roboczogodzin i ceny oryginalnych części będą ustalane dwustronnie pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem. 22. Bezsporne należne odszkodowanie Ubezpieczyciel wypłaci w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania nie było możliwe w powyższym terminie, wypłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Strona 14 z 22

15 Ubezpieczyciel powinien spełnić w powyższym terminie 30 dni. Jeżeli Ubezpieczyciel będzie opóźniał wypłatę odszkodowania, Ubezpieczającemu przysługiwać będą odsetki ustawowe za zwłokę. 23. Jeśli Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody lub jego Ubezpieczyciela, wypłacone odszkodowanie obciąża szkodowość Ubezpieczającego wyłącznie w takim stopniu w jakim Ubezpieczyciel nie odzyskał środków z tytułu regresu. 12 Klauzule dodatkowe Do niniejszej umowy zastosowanie mają poniższe klauzule dodatkowe: 1. Klauzula reprezentantów Wyłączona zostaje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego i osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Za Ubezpieczającego i osoby za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność uznaje się wyłącznie Zarząd spółki Ubezpieczającego oraz Prokurentów. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 2. Klauzula regresu Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczonym oraz do podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE, jak również do pracowników, członków zarządu lub prokurentów Ubezpieczonych bez względu na podstawę zatrudnienia z zastrzeżeniem art. 43 Ustawy OC. Grupa Kapitałowa PGE PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz podmioty bezpośrednio lub pośrednio od niej zależne lub powiązane kapitałowo. Pracownik wszystkie osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczonych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze. Jednocześnie za pracownika uznaje się również praktykanta, stażystę lub wolontariusza itp. osobę, której Ubezpieczony powierzył pracę. 3. Klauzula rozliczenia składek i prolongaty Terminy płatności rat zostaną ustalone w umowie ubezpieczenia lub w poszczególnych polisach. Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Ubezpieczyciel wyznaczy inny termin zapłaty raty nie krótszy niż 20 dni. Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki w nowym wyznaczonym terminie może powodować ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ze skutkiem natychmiastowym. Uznanie przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia nie powoduje zmiany terminów płatności rat składki ani natychmiastowej wymagalności nieopłaconych rat ani nie daje możliwości Ubezpieczycielowi ich potrącenia z kwoty wypłaty odszkodowania. Zapłata składki następuje w formie przelewu bankowego, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę złożenia zlecenia przelewu bankowego Strona 15 z 22

16 w banku Ubezpieczającego, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się środki finansowe w odpowiedniej ilości. Wszelkie płatności powstałe na tle umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej bez doliczania kosztów manipulacyjnych. Na zwrot składki nie ma wypływu fakt wystąpienia szkody. Zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel dokonuje w terminie do 14 dni od złożenia wymaganych dokumentów. 4. Klauzula poufności Ubezpieczyciel zobowiązuje się traktować, jako poufne wszelkie informacje, które w czasie prowadzonych czynności uzyska od Ubezpieczającego w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub zawartej na nośnikach elektronicznych w związku z realizowaną umową. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Ubezpieczający podjął działania w celu zachowania ich poufności. Celem zachowania poufności informacji Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że bez uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczającego nie ujawni tych informacji żadnej osobie trzeciej chyba, że obowiązek taki wynikałby z przepisów prawa lub, że konieczność ujawnienia informacji związana będzie ściśle z procesem uzyskiwania pokrycia reasekuracyjnego w ramach realizacji niniejszej umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do tego, że przekazywanie informacji ograniczone będzie tylko do tych jego przedstawicieli, którzy winni takie informacje posiadać ze względu na konieczność współpracy między Stronami. Niezależnie od powyższego, Ubezpieczyciel może ujawnić informacje, gdy tego wymaga prawo lub żądanie jakiegokolwiek organu regulującego lub nadzorczego sprawującego nad Ubezpieczycielem jurysdykcję pod warunkiem, iż Ubezpieczyciel złoży wniosek o traktowanie ujawnionych informacji, jako poufnych w dozwolonym prawem stopniu. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ochronę i zachowanie w tajemnicy udostępnionych mu przez Ubezpieczającego informacji poufnych co najmniej przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu dodatkowo przez okres lat Klauzula zmian właścicielskich a) W przypadku przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia a ciągłość ochrony będzie zachowana, w tym bez względu na rodzaj ubezpieczonego mienia. b) W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych, Ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach istniejących umów ubezpieczenia co nie wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki odpowiedzialny będzie Ubezpieczający, a stosunek między Ubezpieczającym a nowopowstałym podmiotem będzie rozstrzygał czy i w jakim stopniu będzie on mógł domagać się od nowopowstałego podmiotu zwrotu zapłaconej składki. c) W przypadku zbycia przez Ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabywca automatycznie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia co nie wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczyciela w zakresie, w jakim dotyczyły one mienia i działalności zbytego przedsiębiorstwa lub jego części. Strona 16 z 22

17 Ubezpieczający obowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o zmianie stosunków, o których mowa w niniejszej klauzuli, w terminie 60 dni od ich zajścia, przy czym niniejszy obowiązek nie ma wpływu na zachowanie oraz ciągłość udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 6. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel akceptuje i uznaje zabezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. W przypadku pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy generalnej wymagane jest posiadanie, co najmniej jednego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego. Nie mają zastosowania odmienne postanowienia OWU AC. 7. Klauzula koasekuracji (jeśli będzie miała zastosowanie) a) Lider konsorcjum zwany dalej Koasekuratorem Prowadzącym reprezentuje interesy Ubezpieczycieli zwanych Koasekuratorami wobec Ubezpieczającego w przedmiocie zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód. b) Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. c) Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w całości lub w części w stosunku do Ubezpieczającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. d) Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana na rachunek bankowy Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem wobec pozostałych Koasekuratorów. e) Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub jakichkolwiek OWU użyty jest zwrot Ubezpieczyciel lub przywołana firma Koasekuratora Prowadzącego, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. f) Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. g) Wszelkie dodatki rozliczeniowe do umowy i polis będą wystawiane przez Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. h) Koasekuratorzy, zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponoszą odpowiedzialność solidarną. 8. Klauzula wypowiedzenia umowy Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem 2 ust. 1-4 niniejszej umowy oraz tego, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą: a) zmiana profilu działalności Ubezpieczającego, b) uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia, c) utrata licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej uprawniającej do prowadzenia działalności, d) ogłoszenie upadłości przez któregokolwiek z członków konsorcjum koasekuracyjnego (Ubezpieczyciela), e) szkodowość (liczona łącznie ze wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład umowy ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych) od początku Strona 17 z 22

18 trwania umowy ubezpieczenia do połowy ósmego miesiąca danego okresu ubezpieczenia przekroczy poziom 200%. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela na podstawie powyższych przesłanek, Ubezpieczyciel może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie ubezpieczenia. W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być kontynuowana na odrębnie uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Składka za kolejne okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna lub wymagalna. Wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaśnięcia praw i obowiązków wynikających z tej umowy powstałych w okresie jej obowiązywania, chyba, że strony umówią się inaczej. 9. Klauzula pierwszeństwa warunków ubezpieczenia Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia oraz klauzul stosowanych przez Ubezpieczającego mają bezwzględne pierwszeństwo przed wszelkimi ogólnymi warunkami ubezpieczenia i klauzulami stosowanymi przez Ubezpieczyciela, w szczególności: a) nie mają zastosowania zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia w tym klauzul Ubezpieczyciela wyłączające z zakresu ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia i klauzulach Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia, b) nie mają zastosowania postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia w tym klauzul Ubezpieczyciela włączające do ubezpieczenia uprzednio wyłączony przez te warunki zakres ubezpieczenia, jeżeli zakres ten jest rozszerzony postanowieniami umowy ubezpieczenia lub klauzulami Ubezpieczającego. 10. Klauzula pośrednictwa ubezpieczeniowego Zawarcie i wykonanie umów ubezpieczenia odbędzie się bez udziału i pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego lub jakiegokolwiek innego pośrednika działającego w imieniu Ubezpieczającego. Ubezpieczający nie udzielił żadnemu pośrednikowi pełnomocnictwa do reprezentowania. 11. Klauzula zmian umowy Istnieje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia) w przypadku, gdy wystąpi: a) sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego, b) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, c) zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego wiążąca się z koniecznością dostosowania do niej umowy ubezpieczenia, d) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego, Strona 18 z 22

19 e) z innej ważnej przyczyny. Przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty strony rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych. 12. Klauzula likwidacji szkód z wykorzystaniem własnych środków i służb technicznych (dotyczy PTS Betrans Sp. z o. o.) Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczającego. Naprawa pojazdu wg wariantu serwisowego może zostać wykonana z wykorzystaniem własnych środków i służb technicznych. W takim przypadku rozliczenie szkody następuje w oparciu o zaakceptowany przez Ubezpieczyciela kosztorys warsztatowy oraz na podstawie wewnętrznej noty warsztatowej Ubezpieczającego dotyczącej całkowitych, zaakceptowanych przez Ubezpieczyciela kosztów naprawy. Odstępuje się od wymogu przedstawienia faktur naprawy. 13 Obsługa ubezpieczeń komunikacyjnych 1. Umowa generalna obsługiwana będzie przynajmniej przez jednego wyznaczonego pracownika Ubezpieczyciela. Przez obsługę umowy rozumie się m.in. wystawianie polis, aneksów i dodatków do polis, rozliczanie składek z tytułu zbycia, likwidacji lub zmiany sum ubezpieczenia pojazdów. Na okres nieobecności wyznaczonego pracownika do wykonywania zobowiązań wyznaczony zostanie inny pracownik. Dane pracownika do obsługi umowy generalnej: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, tel., adres Odpowiednie dokumenty ubezpieczenia związane z obsługą umowy będą wystawiane i przesyłane przez wyznaczonego pracownika Ubezpieczyciela bądź osobę zastępującą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty przekazania przez Ubezpieczającego wniosku o ich wystawienie z zastrzeżeniem 6 ust. 1 niniejszej umowy. 3. W przypadku sprzedaży lub likwidacji ubezpieczonego pojazdu zwrot składki następował będzie na podstawie faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego pojazdu, a w przypadku likwidacji na podstawie dokumentu poświadczającego wykreślenie pojazdu z ewidencji. 4. Wszelkie obowiązki i uprawnienia Ubezpieczającego wynikające z realizacji niniejszej umowy będą realizowane przez Ubezpieczających (spółki), a w przypadku PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. oraz PTS Betrans Sp. z o.o. przez ich poszczególne Oddziały. 5. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej Strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeśli zostały dokonane drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub zmianie umowy, dla skuteczności której wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. 6. W zakresie likwidacji szkód Strony zobowiązane są wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za proces likwidacji szkód wraz z podaniem stanowiska służbowego, adresu i kontaktu bezpośredniego telefonicznego oraz mailowego (na okres nieobecności wyznaczonego pracownika do wykonywania zobowiązań wyznaczony zostanie inny pracownik). 7. Szkody można również zgłaszać: Strona 19 z 22

20 7.1. Bezpośrednio w siedzibie Ubezpieczyciela lub uprawnionego przedstawiciela 7.2. Telefonicznie pod numerem telefonu: Na stronie internetowej: Mailowo na adres:.. 14 Postanowienia końcowe 1. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych nie stosuje się postanowień ogólnych warunków, o których mowa w 3 niniejszej umowy dotyczących ograniczeń zakresu ubezpieczenia. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest integralną częścią niniejszej umowy i ma bezwzględne pierwszeństwo przed zapisami niniejszej umowy oraz ogólnymi warunkami, o których mowa w 3 niniejszej umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Ustawy OC, kodeksu cywilnego i innych ustaw powszechnie obowiązujących. 4. Umowa ubezpieczenia podlega prawu i jurysdykcji polskiej. 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczających. 6. Umowa niniejsza została sporządzona w 12 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczających i Ubezpieczyciela. Warszawa, dnia. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ubezpieczyciel PGE Dystrybucja S.A. PGE Energia Odnawialna S.A. Strona 20 z 22

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Postanowie ogólne. Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne. Definicje................................... 1 2 Przedmiot ubezpieczenia..........................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Umowa ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) należących do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-01/12 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2010) Część I Część II - DEFINICJE I ZAKRES OCHRONY - UMOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/270/2013 z dnia 9 października 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU AUTO KORPORACYJNE

Bardziej szczegółowo