PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2016/2017"

Transkrypt

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2016/2017 Opracował: Kierownik Działu Technicznego Sylwester Tuszyński Zaakceptował: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Tomasz Morawiecki

2 I. WPROWADZENIE Zimowe utrzymanie dróg (dalej: ZUD) są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg mające na celu: zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zadań realizowanych w ramach ZUD należy w szczególności: - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, - zapobieganie powstawaniu śliskości, likwidacja i łagodzenie skutków śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych, np. soli drogowej oraz materiałów uszorstniających, np. piasku płukanego, pospółki, itp.), - usuwanie błota pośniegowego oraz wywóz nadmiaru śniegu. Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie zarządza drogami powiatowymi o łącznej długości 198,630 km oraz administruje drogami wojewódzkimi o łącznej długości 44,530 km. II. ZUD NA DROGACH POWIATOWYCH Ze względu na ograniczoną ilość posiadanego sprzętu Zarząd Dróg Powiatowych samodzielnie utrzymuje jedynie część dróg powiatowych, do których zaliczamy drogi leżące na terenie Gminy Dzierżoniów oraz częściowo Gminy Łagiewniki. Zimowe utrzymanie pozostałych dróg powiatowych ZDP powierza wykonawcom wyłonionym w przetargach. Z wykonawcami tymi zawierane są umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym (Wykonawca zapewnia przez okres związania umową do ZUD materiały oraz sprzęt). W umowach tych zawarte są klauzule, z których wynika, że: - w przypadku wystąpienia w skali 1. miesiąca 15 dni bezśnieżnych, wynagrodzenie ryczałtowe za dany miesiąc ulega obniżeniu o 20%, - w przypadku nie wystąpienia w okresie rozliczeniowym, tj. w danym miesiącu kalendarzowym, opadów śniegu w żadnym dniu (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane jest za dzień śnieżny ) wynagrodzenie ryczałtowe za dany miesiąc zostaje pomniejszone o 50%. Zaletą tak zawartej umowy jest gwarancja, że w przypadku wystąpienia surowej zimy ZDP nie ponosi dodatkowych kosztów będących następstwem zaangażowania przez Wykonawcę większych sił i środków, natomiast w przypadku wystąpienia bardzo korzystnych

3 warunków atmosferycznych, a tym samym niewykorzystania przez Wykonawcę całego potencjału, wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy ulega obniżeniu. III. SPRZĘT DO ZUD Zarząd Dróg Powiatowych na swoim wyposażeniu posiada następujący sprzęt do ZUD: - solarko piaskarkę SOLKA -1 sztuka, - wytwornicę solanki 1 sztuka, - pług średni lemieszowy dociskowy 1 sztuka, - pług wirnikowy S-Z sztuka, - pług oraz posypywarkę 1 sztuka, - pług oraz posypywarkę 1 sztuka. Cały będący na stanie sprzęt został poddany przeglądom przed sezonem zimowym, usunięto usterki i awarie sprzęt jest w pełnej gotowości do pracy. Głównymi nośnikami do tego sprzętu są: samochód ciężarowy MAN, ciągnik Lamborghini R4.11 oraz ciągnik Zetor Ze względu na ograniczoną ilość nośników transportowych corocznie ogłaszany jest przetarg na wynajem dodatkowych nośników oraz dodatkowego sprzętu służącego do ZUD. W tym sezonie przetarg obejmował wynajem następującego sprzętu: - samochody o ład. 8 ton wraz z zestawami piaskarkosolarek z pługami średnimi dociskowymi 2 sztuki, - samochód o ład. 12 ton wraz z pługiem ciężkim, - ładowarka o pojemności łyżki min 1 m 3 do załadunku materiałów, - ładowarka o pojemności łyżki min 1 m 3 do usuwania zasp. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tom-Trans Tomasz Mucha, Bielawa, ul. Chopina 32. IV. MATERIAŁY DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ W sierpniu br. wyłoniono również dostawcę soli drogowej. Umowa została tak skonstruowana, że możemy, w zależności od naszych potrzeb, kupić z sukcesywnymi dostawami do 400 ton soli drogowej. Po sezonie zimowym 2015/2016 pozostała następująca ilość materiałów w dyspozycji ZDP: -131,18 ton soli, -754,26 ton piasku.

4 Ilość materiałów do zakupu uzależniona jest każdorazowo od panujących warunków atmosferycznych, skali zadań postawionych przed ZDP oraz standardów utrzymaniowych dróg. V. DYŻURY PRZY ZUD Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, w siedzibie ZDP przy ul. Garbarskiej 2, uruchomione zostaną dyżury personelu technicznego do nadzorowania i koordynowania prac. Zakres tych dyżurów uzależniony będzie od bieżących potrzeb, a zwłaszcza od stanu przejezdności dróg i prognozowanych zmian warunków atmosferycznych. W siedzibie ZDP znajduje się mikrostacja meteorologiczna z wyposażeniem zgodnym z instrukcją dla służb drogowych, z elektronicznym termometrem, higrometrem oraz termometrem gruntowym. Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na występowanie gołoledzi ustawione będą przed okresem zimowym znaki ostrzegawcze A-32 oszronienie jezdni. Do odcinków tych zaliczamy: - odcinek drogi 3005D pomiędzy Gilowem i Niemczą, - odcinek drogi 2877D pomiędzy Pieszycami i Piskorzowem. Wszelkie informacje o przejezdności dróg powiatowych na obszarze Powiatu Dzierżoniowskiego można uzyskać w siedzibie ZDP Dzierżoniów. Informacji takiej udzielać będzie dyżurny w Punkcie Informacji Drogowej pod nr: tel: ; tel/fax: Ponadto, aktualne informacje o warunkach panujących na drogach będą dostępne na stronie internetowej ZDP Dzierżoniów: VI. DZIAŁANIE W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Na wypadek wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych (zawiewania dróg i tworzenia się dużych zasp lub na wypadek klęski żywiołowej) ZDP wynajmie dodatkowy sprzęt ciężki, który w trybie awaryjnym wprowadzony zostanie do akcji w sytuacjach wyjątkowych.

5 VII. ZUD NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ZDP Dzierżoniów w sezonie zimowym 2016/2017 jest odpowiedzialny za ZUD na trzech drogach wojewódzkich, przebiegających przez teren powiatu dzierżoniowskiego i częściowo powiatów: ząbkowickiego i świdnickiego - droga wojewódzka nr utrzymanie na długości 18,00 km, - droga wojewódzka nr utrzymanie na długości 11,90 km, - droga wojewódzka nr utrzymanie na długości 14,63 km. Drogi wojewódzkie w granicach administracyjnych miast: Dzierżoniowa oraz Bielawy są utrzymywane odpowiednio przez służby: UM Dzierżoniów i UM Bielawa. ZDP w sierpniu 2016r. rozstrzygnął przetargi za wynagrodzeniem ryczałtowym na utrzymanie dróg wojewódzkich przejętych w administrowanie w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie. W ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono następujących Wykonawców: - na DW DROZD TRANS, Pieszyce, - na DW ZPHU ROKAM Marian Rosiński, Koźmice, - na DW Przedsiębiorstwo Komunalne, Dzierżoniowa. VIII. CZAS TRWANIA ZUD Zimowe utrzymanie dróg dotyczy okresu od dnia15 listopada 2016 r. do dnia 15 marca 2017 r. W przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych i konieczności podjęcia działań poza wskazanym okresem zawarte umowy i porozumienia przewidują gotowość Wykonawcy do podjęcia działań w terminie 1 14 listopada 2016 r. oraz marca 2017r. Podjęcie czynności w ramach ZUD przez Wykonawców następuje na telefoniczne lub pisemne wezwanie ZDP w Dzierżoniowie. Wynagrodzenie w takiej sytuacji wynosi 1/30 miesięcznej stawki ryczałtowej za każdy dzień pracy obejmującej okres poza 15 listopada 2016 r marca 2017 r.

6 Lp. Stan dard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dz. Urz. Nr 10 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej) Dopuszczalne odstępstwa od standardu Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk Jezdnia czarna Dotyczy jezdni i poboczy Gołoledź 2 godz. -sucha - luźny 2 godz. Szron 2 godz. I -mokra - błoto pośniegowe 4 godz. Pośniegowa 4 godz. Przejezdność całodobowa - zajeżdżony nigdy Lodowica 4 godz. - zaspy nigdy ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH II III Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypywana na całej długości Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu większym niż 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi Dotyczy jezdni i poboczy - luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony: występuje cienka warstwa nieutrudniająca ruchu - luźny 6 godz. - zajeżdżony występuje - języki śniegowe: zaspy lokalnie 6h - utrudnienia dla samochodów osobowych Gołoledź Szron Szadź Pośniegowa Lodowica 3 godz. 3 godz. 3 godz. 4 godz. 4 godz. W miejsach wyznaczonych Gołoledź 5 godz. Szron 5 godz. Szadź 5 godz. Pośniegowa 6 godz. Lodowica 5 godz IV V VI Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Jezdnia zaśnieżona prowadzi się interwencyjnie odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypywane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę dróg. - luźny 8 godz. - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zaspy do 8 godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. - luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 24 godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. - luźny występuje - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 48 godz. W miejscach wyznaczonych: Gołoledź 8 godz. Pośniegowa 10 godz. Lodowica 8 godz. W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. - pośniegowa W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu 2 godz.

7 WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH do utrzymania przez służby ZDP w sezonie 2016/2017 Lp. Numer drogi Przebieg drogi ( od..przez.. do ) Kilometraż drogi Standard ZUD D od Lutomi Dolnej - do Mościska ( do skrzyż. z dr woj. 382) V D D od Krzczonowa - Kiełczyn Jaźwinę do Sieniawki ( do skrzyż. z dr 384) od Jodłownika Kietlice Owiesno- do Piławy Górnej ( do skrzyż. z dr woj. 382 ) IV V D D D D D D D D D D D D D D Od gr. msc Dobrocin do skrzyżowania z dr kr nr IV ( od gr. administr. Bielawy od Józefówka Ostroszowice gr pow. Grodziszcze - ( Od gr. administr. Bielawy od Myśliszowa Kietlice - do końca Owiesna ( od skrzyż. z dr woj. 382 ) od Piławy Dolnej do Owiesna IV V VI od Kiełczyna Włóki - Tuszyn do gr. adminstr. miasta Dzierżoniowa V od Słupic Kołaczów Roztocznik - do Byszowa ( do skrzyż. z dr powiat. nr 3005D ) od skrzyż. od Dobrocina - do Roztocznika ( k. kościoła ) od Jaźwiny Uciechów -Borowica - do Dobrocina ( do skrzyż. k/ kościoła ) ( od skrzyż. k/krzyża) od Jaźwiny Uliczno- Słupice- do Olesznej ( do wjazdu do wsi ) ( Od gr. administr. Bielawy od mostu za Bielawą - do Piławy Dolnej V IV V VI VI ( od skrzyż. z dr na Piskorzów ) za Bratoszowem - do Mościska VI od Mościska ( od skrzyż. z dr woj. 382 ) Tuszyn-Kiełczyn- do Jaźwiny VI od skrzyż. z dr pow 3008D Owiesno gr.pow (Koźniec) VI od gr. pow. Wierzbna - Jędrzejowice- dr pow 2878D V

8 WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM W GMINIE PIŁAWA GÓRNA ORAZ CZĘŚCIOWO W GMINIE NIEMCZA Tab. 1 L.p Kolejność I¹ L.p Kolejność II² ulica długość Ulica Długość 1. Piastowska Bolesława Chrobrego gr. gmin- P. Górna/Niemcza - skrzyżowanie z dr nr 8 w Przerzeczynie Zdr mb 1657 mb 537 mb 2525 mb 1. Groszowiecka 1118 mb Razem 6027mb Razem 1118 mb Razem Kilometrów 7145 mb WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM W GMINIE PIESZYCE. Tab. 2 Lp Kolejność I¹ Lp Kolejność II² ulica długość ulica długość 1. Bielawska 2240 mb 1. Droga na Bratoszów 2524mb 2. Lipowa 438 mb Kopernika 1315 mb Ogrodowa 3010 mb Piskorzowska 3775 mb Droga Kamionki mb 6. Przełęcz-Jugowska RAZEM mb RAZEM 2524 mb Razem Kilometrów 21,619 WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM W GMINIE BIELAWA Tab.3 Lp. Kolejność I¹ Lp Kolejność II² ulica długość ulica długość 1. Bohaterów Getta 1734 mb 1. Piławska 1624mb 2. Ostroszowicka 1438 mb 2. Szewska 420mb 3. Wojska Polskiego 3750 mb Wolności 1395 mb 4. Razem Kilometrów 10,361 ¹ I Kolejność odpowiada II standardowi ² II kolejność odpowiada IV standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. Nr 10 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej)

9 WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM W NIEMCZY Tab.4 Kolejność I³ Kolejność II⁴ L p Nr drogi Przebieg Dł. Odcinka Nr drogi Przebieg Dł. Odcinka w mb w mb D Bolesława Chrobrego D Niemcza Podlesie (ul. Ogrodowa do dr 3004D w Podlesiu D D Przerzeczyn Zdrój Skrzyżowanie z dr nr 8 - Ciepłowody Strzelińska granica powiatu D Podlesie - Ruszkowice D Przerzeczyn Zdrój Ligota Mała D Gilów Kietlin Dr. kr nr D Wilków Wielki - Chwalęcin 2273 Razem mb Razem mb ³ I kolejność odpowiada IV standardowi ⁴ II kolejność odpowiada V standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. Nr 10 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej)

10 WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GMINIE ŁAGIEWNIKI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Tab.5 Kolejność I³ Kolejność II⁴ L p Nr drogi Przebieg Dł. Odcinka w mb Nr drogi Przebieg Dł. Odcinka w mb D Granica pow. - Oleszna 1092, D Oleszna Ratajno 2888, D Sulistrowiczki - Łagiewniki D DW 384 Ligota Wielka Ratajno DW , D Słupice Oleszna 3340,00 od skrzyżowania z dr 3010D skrzyżowania z dr 2028D 7313, D Sokolniki - Dr kr nr , D Łagiewniki - Sienice 3348, D Ligota Wielka ,00 Przystronie D Wilków Wielki - Sienice 2631, D Dr kr nr 8 - Trzebnik 1018,00 Razem ,00 mb Razem ,00 mb ³ I kolejność odpowiada IV standardowi ⁴ II kolejność odpowiada V standardowi odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. Nr 10 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej)

11 WYKAZ PRACOWNIKÓW ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH PEŁNIĄCYCH DYŻURY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH Imię i nazwisko Nr telefonu służbowego Sylwester Tuszyński Krzysztof Dębski Tomasz Dudek Zenon Kaniowski Piotr Kuszka

12 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2016/2017 DROGA NR 382 Odcinek I: zjazd na Krzyżową gr. adm. miejscowość Dzierżoniów Odcinek II: od wiaduktu Piława Dolna Kluczowa (zjazd na Brodziszów) Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ROKAM Marian Rosiński, Koźmice 14, Ząbkowice Śląskie RADOSŁAW ROSIŃSKI tel DROGA NR 383 Odcinek: Przełęcz Walimska Dzierżoniów Drozd Trans Sp. z o.o., Pieszyce, ul. Bielawska 6/19 MAREK DROZDOWSKI tel , DROGA NR 384 Odcinek: Dzierżoniów Łagiewniki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15b, Dzierżoniów HENRYK PAŁAJSKI tel , TADEUSZ SZACHNIEWICZ tel ,

13 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIASTACH W SEZONIE 2016/2017 DZIERŻONIÓW Urząd Miasta Dzierżoniów ZYGMUNT KUC tel , PIŁAWA GÓRNA Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ROKAM Marian Rosiński, Koźmice 14, Ząbkowice Śląskie RADOSŁAW ROSIŃSKI tel PIESZYCE Drozd Trans Sp. z o.o., Pieszyce, ul. Bielawska 6/19 MAREK DROZDOWSKI tel , BIELAWA Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dzierżoniowska 31, Bielawa ADAM NIEWIADOMSKI tel , NIEMCZA Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b, Niemcza ELŻBIETA SZYMAŃSKA tel , ŁAGIEWNIKI Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13, Łagiewniki STANISŁAW BARANOWSKI tel

14 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W BIELAWIE 2016/2017 Miasto Bielawa dł. drogi nr drogi ul. Bohaterów Getta 1 734mb 2877D ul. Ostroszowicka 1 438mb 3006D ul. Szewska 420mb 3006D ul. Wojska Polskiego 3 750mb 3007D ul. Wolności 1 395mb 3017D ul. Piławska 1 624mb 3017D Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dzierżoniowska Bielawa Adam Niewiadomski tel

15 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH 2016/2017 DW 384 Dzierżoniów Łagiewniki mb Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ul. Bielawska 15a, Dzierżoniów Pałajski Henryk tel Szachniewicz Tadeusz tel

16 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE ŁAGIEWNIKI 2016/2017 Gmina Łagiewniki Dr kr nr 8 Sokolniki 3020D mb Dr kr nr 8 Trzebnik 3030D mb Dr kr nr 8 Przystronie Ligota Wielka 3023D mb Wilków Sienice 3024D 2615 mb Łagiewniki Sulistrowice 2028D 8000 mb Łagiewniki Sienice 3022D mb Oleszna gr pow 1989D mb Oleszna Ratajno 3013D mb DW 384 Ligota W Ratajno DW mb Słupice Oleszna 3014D mb Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13, Łagiewniki Stanisław Baranowski tel

17 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH 2016/2017 DW 383 Rościszów (przeł. Walimska) Dzierżoniów mb DROZD TRANS Sp. Z.o.o Pieszyce ul. Bielawska 6/19 Drozdowski Marek tel

18 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH 2016/2017 DW 382 Grodziszcze Dzierżoniów 7 440mb Dzierżoniów Kluczowa mb ZPHU ROKAM Marian Rosiński Koźmice Ząbkowice Śląskie Radosław Rosiński tel

19 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG w GM. NIEMCZA 2016/2017 Gmina Niemcza Ul. B. Chrobrego D 950 mb ul. Strzelińska gr. pow- 3021D 4088 mb Gilów Kietlin 3015D 6324 mb Wilków Wielki- Chwalęcin 3025D 2273 mb Niemcza Podlesie 3026D 2954mb Przerzecz. Zdrój- Lig. Mała 2028D 1157 mb Podlesie Ruszkowice 3027D 1216 mb Przerzeczyn Zdr- Ciepłowody 4753 mb Przedsiębiorstwo Komunalne sp. zo.o ul. Wrocławska 3a-3b, Niemcza Elżbieta Szymańska tel

20 ZIMOWE UTRZYMANE DRÓG W PIESZYCACH 2016/2017 Miasto Pieszyce dł. drogi nr drogi ul. Piskorzowska 3 775mb 2877D ul. Bielawska 2 240mb 2877D ul. Ogrodowa mb 3016D ul. Lipowa 438mb 3016D ul. Kopernika 1 315mb 3016D dr. Kamionki prz. Jugowska 8 317mb 3016D dr. na Bratoszów 2 524mb 3018D DROZD TRANS Sp. z o.o Pieszyce ul. Bielawska 6/19 Marek Drozdowski tel

21 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W PIŁAWIE GÓRNEJ 2016/2017 Miasto Piława Górna oraz Gmina Niemcza nr drogi 3004D Skrzyżowanie 382 z ul. Groszowiecka Piastowska Bolesława Chrobrego gr. gmin- P. Górna/Niemcza -skrzyżowanie z dr nr 8 w Przerzeczynie Zdr. Razem: 7 145mb ZPHU Rokam Marian Rosiński Koźmice 14, Ząbkowice Śląskie Radosław Rosiński tel

22

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2017/2018

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2017/2018 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2017/2018 16.10.2017 I. WPROWADZENIE Zimowe utrzymanie dróg (dalej: ZUD) są to roboty i prace prowadzone w

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM SEZON 2011/12

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM SEZON 2011/12 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM SEZON 2011/12 Listopad 2011r OPRACOWANIE: S. Tuszyński SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZUD NA ODCINKACH DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017. Niniejszy plan zatwierdzam:

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017. Niniejszy plan zatwierdzam: PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017 Niniejszy plan zatwierdzam:... Olesno, październik 2016 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY KĘPNO usuwanie oblodzeń i odśnieżanie

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY KĘPNO usuwanie oblodzeń i odśnieżanie Słupia p/kępnem, dnia 27.11.2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/kępnem informuje, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2017/2018 zajmować się będą następujące

Bardziej szczegółowo

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015. Niniejszy plan zatwierdzam:

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015. Niniejszy plan zatwierdzam: PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015 Niniejszy plan zatwierdzam:... Olesno, listopad 2014 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 11 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A Tel/fax 089 764 20 02 http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki www.zdpdabrowa.pl e-mail: zdpdabrowa@wp.pl NIP 743-16-46-963

Bardziej szczegółowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011 Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Dróg Powiatowych Bydgoszcz 2010 Standard Opis stanu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2015-2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42 PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42 Sporządził: Krzysztof Okraska Akceptuję: Kierownik RDW w Pyrzycach mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP 921-16-58-422, REGON 950371637 e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz POROZUMIENIE. z dnia 9 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz POROZUMIENIE. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz. 3832 POROZUMIENIE z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Bielawa

Bardziej szczegółowo

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011 Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011 Informacja zawiera: 1) wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w IV standardzie ZUD, 2) wykaz dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2015/2016

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2015/2016 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM W SEZONIE 2015/2016 Opracował Zaakceptował: S. Tuszyński Z. Basisty SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZUD NA ODCINKACH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 217 POROZUMIENIE. z dnia 30 października 2015 r.

Wrocław, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 217 POROZUMIENIE. z dnia 30 października 2015 r. ZIENNIK URZĘOWY WOJEWÓZTWA OLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 217 POROZUMIENIE w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Niemcza Na podstawie uchwały

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady

Bardziej szczegółowo

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Nr. z dnia.. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania dróg wraz ze standardami zimowego utrzymania na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta

Bardziej szczegółowo

2015/2016. SZCZEGÓŁOWY PLAN OPERACYJNY Zimowego Utrzymania Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi ul. Legnicka 37 59-500 Złotoryja 2015/2016

2015/2016. SZCZEGÓŁOWY PLAN OPERACYJNY Zimowego Utrzymania Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi ul. Legnicka 37 59-500 Złotoryja 2015/2016 2015/2016 SZCZEGÓŁOWY PLAN OPERACYJNY Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi ul. Legnicka 37 59-500 Złotoryja 2015/2016 Opracowała: Beata Balicka Inspektor ds. drogowych 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 PLAN OPERACYJNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 DLA SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO Zawiera: 1. Część opisową, 2. Wykaz dróg objętych

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 POWIATOWY OBWÓD DRÓG W ŻUROMINIE AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 Sporządził : Wojciech Jarzynka Zatwierdził: Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg Stanisław

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 Wykaz nieruchomości stanowiących własność SP oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat rocznych

ZADANIE NR 1 Wykaz nieruchomości stanowiących własność SP oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat rocznych ZAŁACZNIK NR 1 ZADANIE NR 1 Wykaz nieruchomości stanowiących własność SP oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat rocznych DZIERŻONIÓW- MIASTO L.P LP. NAZWA GMINY NAZWA OBRĘBU NR POW.

Bardziej szczegółowo

Dobrcz, dnia 30 października 2017r.

Dobrcz, dnia 30 października 2017r. Dobrcz, dnia 30 października 2017r. 1 2 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRCZ SEZON 2017/2018 W związku ze zbliżającą się zimą informujemy wszystkich mieszkańców i użytkowników dróg o zasadach

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Standardy zimowego utrzymania dróg Powiatowych i gminnych na terenie gminy Zima - 2014/2015 URZĄD MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Tel 68 329 09 62 (wew. 136)

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 POWIATOWY OBWÓD DRÓG W śurominie AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 Sporządził : Tomasz DrąŜewski Zatwierdził: Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg Wojciech

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz POROZUMIENIE NR 4/2012 POMIĘDZY POWIATEM LEGNICKIM A GMINĄ MIŁKOWICE. z dnia 25 października 2012 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz POROZUMIENIE NR 4/2012 POMIĘDZY POWIATEM LEGNICKIM A GMINĄ MIŁKOWICE. z dnia 25 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 4419 POROZUMIENIE NR 4/2012 POMIĘDZY POWIATEM LEGNICKIM A GMINĄ MIŁKOWICE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powierzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz POROZUMIENIE NR 3/2012 POMIĘDZY POWIATEM LEGNICKIM A MIASTEM I GMINĄ PROCHOWICE

Wrocław, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz POROZUMIENIE NR 3/2012 POMIĘDZY POWIATEM LEGNICKIM A MIASTEM I GMINĄ PROCHOWICE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2012 r. POROZUMIENIE NR 3/2012 POMIĘDZY POWIATEM LEGNICKIM A MIASTEM I GMINĄ PROCHOWICE z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powierzenia

Bardziej szczegółowo

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Krapkowice, listopad 2014 Zatwierdzam 2 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 4482

Wrocław, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 4482 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 4482 POROZUMIENIE NR DSDiK/962/11 zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Dzierżoniowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów Załącznik nr 1 z dnia... Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów Nr drogi odcinek km długośd 382 Dzierżoniów 27+200-31+700 4,500 383 Dzierżoniów 26+800-29+300

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08 POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08 zawarte w dniu 5 stycznia 2009 roku we Wrocławiu pomiędzy: Zarządcą dróg powiatowych Zarządem Powiatu Wrocławskiego Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08 POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08 zawarte w dniu 15 grudnia 2008 roku we Wrocławiu pomiędzy: Zarządcą dróg powiatowych Zarządem Powiatu Wrocławskiego Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2015/2016

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2015/2016 GMINA DOBRCZ PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2015/2016 Urząd Gminy Dobrcz W związku ze zbliżającą się zimą informujemy wszystkich mieszkańców i użytkowników dróg o zasadach i odpowiedzialności w zakresie

Bardziej szczegółowo

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Krapkowice, grudzień 2015 r. Zatwierdzam 2 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Krapkowice, październik 2013 Zatwierdzam 2 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 6, do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są wymagania wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Police będących

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN. Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych. w sezonie 2016/2017

PLAN. Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych. w sezonie 2016/2017 PLAN Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 2016-2017 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Organizacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg 3. Sprzęt do zimowego utrzymania 4. Materiały do zwalczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 1020

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Poz. 1020 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. POROZUMIENIE Nr ZU-S/2012/11 ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. zawarte w dniu 28 grudnia 2011r. w Wyszkowie

Bardziej szczegółowo

O P E R A T. sezon 2014/2015. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych. Listopad 2014r.

O P E R A T. sezon 2014/2015. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych. Listopad 2014r. O P E R A T Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych sezon 2014/2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Opracował: Zatwierdził: Marcin Ligas Listopad 2014r. CZĘŚĆ OPISOWA I. Schemat koordynacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego Nr sprawy: ON III 342/9/2006 Załącznik A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Dróg

Opracował: Wydział Dróg ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Opracował: Wydział Dróg Skierniewice, listopad 2016 r. KORDYNACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Pełniona

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 styczeń 2011 ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 administruje siecią

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz POROZUMIENIE NR DSDiK/1503/14. z dnia 30 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz POROZUMIENIE NR DSDiK/1503/14. z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 5186 POROZUMIENIE NR DSDiK/1503/14 zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Oleśnickiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1044 POROZUMIENIE NR 625/2015 w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Bardziej szczegółowo

GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁU W ZIELONEJ GÓRZE

GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁU W ZIELONEJ GÓRZE PRZYGOTOWANIE SŁUŻBY DROGOWEJ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁU W ZIELONEJ GÓRZE DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/ 2014 Opracował: mgr inż. Tomasz Orłowski Podstawy prawne Zarządzenie nr 18

Bardziej szczegółowo

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA. Krasnystaw, luty 2015

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA. Krasnystaw, luty 2015 Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA Krasnystaw, luty 2015 1 Utrzymanie drogi Wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/79/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 35/79/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR 35/79/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2016-2020 Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK W SEZONIE 2015/2016 I. Podstawy prawne II. Utrzymanie przejezdności dróg i ciągów komunikacyjnych III. Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY SMĘTOWO GRANICZNE W SEZONIE 2015/2016

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY SMĘTOWO GRANICZNE W SEZONIE 2015/2016 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY SMĘTOWO GRANICZNE W SEZONIE 2015/2016 Drogi gminne Obowiązek zimowego utrzymania dróg gminnych należy do zarządcy: Urząd

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r. Poz POROZUMIENIE NR 5/2017. z dnia 29 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r. Poz POROZUMIENIE NR 5/2017. z dnia 29 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r. Poz. 2938 POROZUMIENIE NR 5/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia przez zarządcę dróg powiatowych oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do sezonu zimowego 2016/2017

Przygotowanie do sezonu zimowego 2016/2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Przygotowanie do sezonu zimowego 2016/2017 Opracował: inŝ. Michał Serwinowski Zatwierdził: mgr inŝ. Andrzej Solonek Październik 2016 r. Wykaz załączników: I.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 Załącznik Nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla usługi polegającej na KOMPLEKSOWYM ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ ZE SCHODAMI PRZY DROGACH POWIATOWYCH ZARZĄDZANYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz POROZUMIENIE NR DSDiK/1514/14

Wrocław, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz POROZUMIENIE NR DSDiK/1514/14 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2900 POROZUMIENIE NR DSDiK/1514/14 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZD W ŚWIECIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barczewo.bip.net.pl/ Barczewo: Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy

Bardziej szczegółowo

OPERAT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

OPERAT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9 sekretariat tel. (018) 337-58-31, 337-58-33, fax. (018) 337-58-31 służba liniowa tel. (018) 337-23-81, e-mail: pzdli@pro.onet.pl NIP 737-17-50-259

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA RÓŻNE

STOWARZYSZENIA RÓŻNE lp. Nazwa organizacji Adres STOWARZYSZENIA RÓŻNE 1. Kobiet AMAZONKI Świdnicka 38 2. Dzierżoniowska 12 a Bielawie Telefon/email/osoba do kontaktu Przewodnicząca: 886 054 167 ; krysia.szeliga@gmail. com

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO PIOTROWICE

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO PIOTROWICE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO PIOTROWICE 21.01.2011 HARMONOGRAM PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO SEZONU ZIMOWEGO 2010/2011 1.Uzupełnienie i zmiany wytycznych planu zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO. 2011/2012 r.

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO. 2011/2012 r. PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO 2011/2012 r. Opracował: inŝ. Michał Serwinowski Zatwierdził: mgr inŝ. Andrzej Solonek Wrzesień 2011 Wykaz załączników: 1. Przygotowanie do sezonu zimowego 2011/2012 zał.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU LIDZBARKSKIEGO

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU LIDZBARKSKIEGO STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU LIDZBARKSKIEGO Lp. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego Dopuszczalne odstępstwa od standardu standardu Po ustaniu opadów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg powiatu inowrocławskiego w sezonie 2017/2018 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Standardy zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie Miasta / Gminy/ Pakość

Tabela 1. Standardy zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie Miasta / Gminy/ Pakość Tabela 1. Standardy zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie Miasta / Gminy/ Pakość Standard zimowego Lp. utrzymania dróg, ulic 1. 2 2. 3 3 5 Opis warunków ruchu na jezdni Jezdnia odśnieżona na całej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR U/../2017. (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy SI.222-7/17)

UMOWA NR U/../2017. (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy SI.222-7/17) UMOWA NR U/../2017 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy SI.222-7/17) zawarta w Lwówku Śląskim, dnia.. pomiędzy : POWIATEM LWÓWECKIM reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

KONTAKT-INFORMACJA NADZORUJĄCY UTRZYMANIE DROGI DROGI

KONTAKT-INFORMACJA NADZORUJĄCY UTRZYMANIE DROGI DROGI A K C J A Z I M A 2 0 1 3 / 2 0 1 4 N A T E R E N I E M I A S T A K R O S N A i P O W I A T U K R O Ś N I E Ń S K I E G O Z I M O W E U T R Z Y M A N I E D R Ó G S E Z O N 2 0 1 3 / 2 0 1 4 PODMIOT ZARZĄDZANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2016/2017 Opracował: M. Zarzeka Kod CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to czynności których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 3 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 3 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 146/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW w sprawie przekazania Inwest-Kom w Gniewie spółce z o.o. - jednostce organizacyjnej gminy, realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 557/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 557/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. z dnia 14 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 557/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG D-10.10.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne zestawienie obiektów do załącznika mapowego nr 2. Powiat Dzierżoniowski

Tabelaryczne zestawienie obiektów do załącznika mapowego nr 2. Powiat Dzierżoniowski Tabelaryczne zestawienie obiektów do załącznika mapowego nr 2 Powiat Dzierżoniowski Tabela 1. Zestawienie złóż surowców mineralnych Nr Obiekt Gmina 1 Książnica Wschód Dzierżoniów 2 Książnica III Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SST - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg /ulic powiatowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SST - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg /ulic powiatowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SST - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg /ulic powiatowych I. WSTEP 1.Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim Załącznik nr I.5.1 I. Zimowe utrzymanie dróg oznacza zespół czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności, przejścia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE 1. Zamawiający: 2. Opis przedmiotu zamówienia: 84 godziny; 51 godzin; 46 godzin 28 godzin; 81,5 godziny; 76,5 godzin; 50 godzin;

ZAPYTANIE CENOWE 1. Zamawiający: 2. Opis przedmiotu zamówienia: 84 godziny; 51 godzin; 46 godzin 28 godzin; 81,5 godziny; 76,5 godzin; 50 godzin; ZAPYTANIE CENOWE 1. Zamawiający: Gmina Pasłęk, Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5,14-400 Pasłęk NIP 5783052813, REGON 170748146 tel. (55) 248 20 01 2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem

Bardziej szczegółowo

- 1 - I. CZĘŚĆ OPISOWA

- 1 - I. CZĘŚĆ OPISOWA I. CZĘŚĆ OPISOWA. ---------------------------- - 1 - Podstawowym zadaniem M.Z.G.K. Sp z o.o w zakresie Akcji Zima, jest między innymi, zwalczanie skutków zimy oraz zabezpieczenie przejezdności dróg, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 32-200 Miechów ul. Warszawska 11 tel./fax (41) 38-318- 27, (41) 38-307- 42 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 2016-2020 Opracowanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Dzierżoniów 19.06.2015r. Przyjęto Uchwałą Nr 35/79/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO. 2013/2014 r.

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO. 2013/2014 r. PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 r. Opracował: inż. Michał Serwinowski Zatwierdził: mgr inż. Andrzej Solonek Wrzesień 2013 Wykaz załączników: 1. Przygotowanie do sezonu zimowego 2013/2014 zał.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zał. Nr 1 do SIWZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA RÓŻNE

STOWARZYSZENIA RÓŻNE STOWARZYSZENIA RÓŻNE l. p. NR Nazwa organizacji Adres Telefon/e-mail/osoba do kontaktu 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg Załącznik Nr I.4 Zimowe utrzymanie dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miasto Oświęcim 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2012/2013

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ PZD PSZCZYNA W SEZONIE 2012/2013 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE 43-200 Pszczyna; ul. Sygietyńskiego 20; REGON 276291963; tel. (32) 212-80-68; fax. (32) 212-80-69 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1856/371/IV/2014. Zarządu Województwa Śląskiego. z dnia 07.10.2014 roku. w sprawie:

Uchwała Nr 1856/371/IV/2014. Zarządu Województwa Śląskiego. z dnia 07.10.2014 roku. w sprawie: Uchwała Nr 1856/371/IV/2014 w sprawie: standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2014/2015 Na podstawie: art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Złącznik Nr 5 do SIWZ

Złącznik Nr 5 do SIWZ Złącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIEJSKICH I POWIATOWYCH administrowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w sezonie 2009/2010 1. Wstęp Przedmiotem ST są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora 11. Wstęp 15. Podział administracyjny 23 Gospodarka 27 Społeczeństwo 31

Spis treści. Od autora 11. Wstęp 15. Podział administracyjny 23 Gospodarka 27 Społeczeństwo 31 Spis treści Od autora 11 Wstęp 15 I. Charakterystyka powiatu dzierżoniowskiego Podział administracyjny 23 Gospodarka 27 Społeczeństwo 31 II. Geneza i przeznaczenie lokali gastronomicznych i noclegowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/256/14

UCHWAŁA Nr XXX/256/14 UCHWAŁA Nr XXX/256/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. 1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE W SEZONIE 2016/2017 DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KIEROWCO!!! Zajrzyj na Mapa kamer monitorujących

ZIMOWE UTRZYMANIE W SEZONIE 2016/2017 DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KIEROWCO!!! Zajrzyj na  Mapa kamer monitorujących Zajrzyj na www.gddkia.gov.pl Mapa kamer monitorujących Przy drogach krajowych na terenie całego kraju zostały zainstalowane kamery monitorujące stan dróg. Informacje z nich są wykorzystywane do sprawnego

Bardziej szczegółowo

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE SST D - 10.10.01c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 Numer ogłoszenia: 206035-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

cyfrowo... słownie...

cyfrowo... słownie... pieczątka FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1 1. Nazwa, Adres, Telefon Fax Wykonawcy (wypełnić wyłącznie w przypadku podmiotu nie występującego wspólnie -nie dot. konsorcjów, spółek itp.) 2. Nazwa, Adres,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE ul. Królewiecka 55; 14 500 Braniewo tel. cent, fax 55 625 73 80 www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: zdp@braniewo.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA RÓŻNE

STOWARZYSZENIA RÓŻNE STOWARZYSZENIA RÓŻNE l. p. NR Nazwa organizacji Adres Telefon/e-mail/osoba do kontaktu 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI

Bardziej szczegółowo

Informacja. o przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2014-2015

Informacja. o przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2014-2015 Załącznik Nr 17 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Zielonej Górze Informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2014-2015 maj 2015 rok I. WSTĘP Zimowe utrzymanie dróg polega na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 347510-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 Numer ogłoszenia: 206627-2014; data zamieszczenia: 30.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH LISTOPAD 2017 / KWIECIEŃ 2018 GÓRA, PAŹDZIERNIK 2017 r. I. CZĘŚĆ : OPIS PLANU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (ZUD) LISTOPAD 2017 / KWIECIEŃ 2018 Niniejsze opracowanie ma na

Bardziej szczegółowo

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. Załącznik nr 1 SIWZ Sprawa nr: RDWM/ZP-12/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 Numer ogłoszenia: 243587-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Bardziej szczegółowo