NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE"

Transkrypt

1

2 NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW Piotr Ciborski Wzorcowe informacje o czasie pracy dla kierowców wykonujących przewozy drogowe samochodami przeznaczonymi do przewozu: rzeczy o masie cakowitej przekraczającej 3,5 tony rzeczy o masie cakowitej do 3,5 tony osób ponad 9, ącznie z kierowcą osób do9, ącznie z kierowc ą) pasażerów w komunikacji miejskiej i podmiejskiej 60 str. A5 wyd cena: 60,00 z PPK367 Wersja elektroniczna na CD (PDF) 60,00 z + 22% VAT CD945 Pięć wzorcowych informacji dla kierowców ciężarówek, autobusów, maych samo- chodów ciężarowych (furgonetek), samochodów osobowych, autobusów komuni- kacji miejskiej i podmiejskiej. Opracowanie uwzględnia zmiany w przepisach o cza- sie pracy kierowców wprowadzone ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. Piotr Ciborski Czas pracy kierowców 2007 Nowe unijne i krajowe regulacje 202 str. B5 wyd cena: 65,00 z P P K 320 Komentarz do zmian wprowadzonych rozporządzeniem WE nr 561/06 oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2007 r. o zmianie usta- wy o czasie pracy kierowców (przerwy, kierowcy komunikacji miejskiej), a także: systemy czasu pracy, normy dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, obowiązujących przerw i gwa- rantowanych okresów odpoczynku, zasady rozliczania czasu pracy, obowiązki pracodawców. Przykady harmonogramów, rozliczania i ewidencji czasu pracy na 2007 rok, rozliczania i ewi- dencji czasu pracy na 2007 rok. ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE dr Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias Środki unijne klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie 376 str. B5 wyd. czerwiec cena: 125,00 z P G K 370 Jak prawid owo rozliczyć środki unijne? Szczegóowe i prak- tyczne wyjaśnienia, m.in.: jak kwalifikować koszty projektów, jak prowadzić ewidencję księgową (przykady dekretacji), jak opodatkować środki (VAT i dochodowe), audyt finansowy i rzeczowy (wzory dokumentów). Instrukcja, jak dobrze przygotować się na kontrolę i nie narazić firmy na zwrot środków z odsetkami. Wypeniony wzór wniosku o przyznanie środków. Hanna Lubińska, Pawe Maecki Opodatkowanie dotacji unijnych i innych środków pomocowych 120 str. B5 cena: 73,00 z PGK125 Chcesz rozliczyć i zaksięgować dotację? W przepisach nie znalaześ jednoznacznych rozstrzygnięć, a szczegóowe kwestie są sporne? Tu znajdziesz orzeczenia NSA i odpowiednie interpretacje prawa podatkowego urzędów skarbowych. Komentarze ekspertów umożliwią udany start w nieznane rejony funkcjonowania środków pomocowych. Dowiesz się, o co pytać w pismach kierowanych do organów podatkowych. Halina Kędziora Wyodrębniona ewidencja księgowa środków unijnych z wzorcowym planem kont 104 str. B5 cena: 90,00 z RFK339 Jak stworzyć oddzielny system rachunkowości, by nie narazić firmy na zwrot części lub caości dotacji wraz z odsetkami? Praktyczne wskazówki, w tym: jak prawidowo zbudować akta prawa wewnętrznego (m.in. politykę rachunkowości, zakadowy plan kont), jak dokonać księgowego wyodrębnienia projektów finansowanych dotacją z przykadami ewidencji, opisami zdarzeń gospodarczych.! Z A M Ó W I E N I A P U B L I C Z N E P O Z M I A N A C H Z kontroli UZP wynika, iż najczęściej do uchybień dochodzi na etapie przygotowania postępowania przetargowego i zebrania waściwych dokumentów. Wspólny Sownik Zamówie ń (CPV) Sownik gówny Sownik uzupeniający Powiązania CPV z CPC (wersja polsko-angielska) 388 str. B5 cena: 130,00 z KS912 Klasyfikacja CPV obowiązkowa przy zamówieniach publicznych do opisu przedmiotu zamówienia (ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych). Polska i angielska wersja językowa. CPV program komputerowy cena: 120,00 z + 22% VAT CD870 Szybkie wyszukiwanie, możliwość edycji i wydruku. Powiązania CPV z CPC / NACE / CN w wersji pol.-ang. Arkadiusz Szyszkowski Wzorcowa dokumentacja do zamówień publicznych 344 str. B5 cena: 90,00 z ZPK358 90,00 z + 22% VAT CD193 Kolejna rewolucja przygotuj bezbędną dokumentację! Ponad 100 wzorów pism, regulaminów, oświadczeń gotowych do wykorzystania, wedug najnowszych zmian wynikających z nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. z praktycznym komentarzem. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. komentarz do zmian Bartomiej Kardas ujednolicony tekst ustawy tabelaryczne zestawienie zmian 180 str. B5 cena: 78,00 z ZPK 368 Tekst ustawy po zmianach obowiązujących od dnia 11 czerwca 2007 r. opatrzony przystępnym, praktycznym komentarzem wyjaśniaą j cym nowe obowiązki i uprawnienia zamawiających i oferentów. 2

3 N O W E R O Z S Z E R Z O N E U P R A W N I E N I A P I P! Kontrolerzy PIP zamiast mandatu mogą wymierzyć grzywnę do z! Podpowiadamy, jak ustrzec się kary. Kontroli będą podlegać: CZAS PRACY I PRAWO DO URLOPU Piotr Ciborski Czas pracy w 2007 roku 12 4 str. B5 wyd. V 2007 cena: 65,00 z PPK319 Jak prawidowo rozliczyć czas pracy w 2007 r oku? Nowe systemy i rozkady czasu pracy, praca w godzinach nad- liczbowych, w niedzielę i święta oraz w nocy, okresy odpoczyn- ku i przerw w pracy, ewidencje czasu pracy, przykadowe har- monogramy czasu pracy na 2007 rok. Wydanie Vzawiera omó- wienie stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2007 r. ze wskazaniem najistotniejszych orzeczeń i uchwa SN. dr Ewa Wronikowska, Ewa Drzewiecka Praca w godzinach nadliczbowych. Ustalanie i rozliczanie z przykadami 1 04 str. B5 cena: 60,00 z PPK 311 Z książką bezbędnie ustalisz i rozliczysz pracę w godzinach nadliczbowych w poszczególnych systemach czasu pracy! Szczegóowe procedury postępowania od ustalenia ogólnego wymiaru czasu pracy danego pracownika, przez zlecenie godzin nadliczbowych w poszczególnych systemach aż do ich rozliczenia. Liczne i konkretne przykady, sowniczek pojęć, wzory, bogate orzecznictwo i stanowisko doktryny. Tabela wymiaru czasu pracy na rok Wkadka wyjaśniająca zmianę spo- sobu ustalania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Danuta Makowska, Agnieszka Jacewicz Kadry i pace 2007 obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS 370 str. B5 cena: 95,00 z PPK332 Jak uniknąć będów przy rozliczaniu wynagrodzeń? Jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy? Jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu (dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS)? Jak rozliczyć osoby pracujące na umowę zlecenie i o dzieo? Niezbędna pomoc w tych i wielu innych problemach, z którymi borykają się na co dzień pracownicy dziaów kadrowo-pacowych. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń Dokumentacja pracownicza 2007 wzory z komentarzem 250 str. A4 cena: 8 5,00 z DKP ,00 z + 22% VAT CD653 Nowe dokumenty w aktach osobowych, inne obowiązki informacyjne, zmienione zasady ustalania urlopu wypoczynkowego, wydużone urlopy macierzyńskie to wszystko trzeba teraz wprowadzić w życie. Podpowiadamy, jak mają wyglądać nowe wzory dokumentów. Ponad 160 wzorów wykorzystywanych na wszystkich etapach świadczenia pracy opatrzonych przystępnym komentarzem. Tomasz Piwowarun Rozliczanie czasu pracy, nieobecności i zwolnień od pracy 208 str. B5 cena: 75,00 z PPK137 Będne wyliczenie czasu pracy to strata dla pracownika i dodatkowe koszty dla pracodawcy. Autor objaśnia na licznych przykadach poszczególne zagadnienia (m.in. rozliczanie nadgodzin, urlopów, choroby), w różnych systemach i rozkadach czasu pracy. Marek Rotkiewicz Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy 108 str. B5 cena: 52,00 z PPK084 Szczegóowe omówienie skomplikowanych zagadnień urlopowych, poparte kilkudziesięcioma przykadami: wymiar urlopu, urlopy dla poszczególnych grup pracowników (różne systemy czasu pracy i sposoby udzielania w nich urlopów), urlop na żądanie, urlop proporcjonalny, zmiana terminu, przesunięcie i odwoanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent. WYNAGRODZENIA Wioletta Dworowska, Agnieszka Jacewicz Rozliczanie wynagrodzeń w 2007 roku z ewidencją księgową 310 str. B5 cena: 87,00 z PPK334 Jak prawidowo naliczyć wynagrodzenia i rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym? Przewodnik z licznymi przyka- dami, w tym m.in.: dokadne omówienie zasad obliczania skadników wynagrodzenia lista pac jak ją tworzyć i pra- widowo obliczyć poszczególne skadniki ewidencja księgowa wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych potrącenia z wynagrodzeń ile można potrącić pracownikowi wynagrodzenia z tytuu umowy zlecenie i umowy o dzieo. Piotr Ciborski Regulamin pracy z komentarzem 90 str. A5 wyd. IV 2007 cena: 60,00 z PPK333 60,00 z + 22% VAT CD832 Wypenij obowiązek i wprowadź Regulamin najlepiej zabez- pieczający Twoje prawa! W regulaminie możesz szczegóowo okreść li prawa i obowiązki Twoich pracowników, ustalić zasady ich odpowiedzialności, udzielania urlopów, wprowadzania kar po- rządkowych, korzystania z telefonów sużbowych i Internetu, zasady kontroli wewnętrznej i wiele innych. BHP Prezentacje do szkoleń BHP na CD cena: 29 0,00 z + 22% VAT CD086 Szkolenia bhp metodą nowoczesną, atrakcyjną i zgodną z zaleceniami rozporządzenia: 630 kolorowych slajdów na pycie CD, gotowe zestawy do wszystkich szkoleń/różne stanowiska, dowolne konfiguracje slajdów/możliwość samodzielnego tworzenia zestawów, do wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym, program atwy w obsudze/niewielkie wymagania sprzętowe. Dokumentacja powypadkowa na CD (wypadki przy pracy, wypadki w drodze do, z pracy, wypadki przy pracy osób niebędących pracownikami) cena: 75,00 z + 22% VAT CD897 Stan prawny: 13 grudnia 2006 r. Sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego: komplet dokumentów komentarz uwagi możliwość edycji i wydruku penej dokumentacji powypadkowej (MS Word). 3

4 R A C H U N K O W O Ś Ć prof. dr hab. Jerzy Gierusz Plan kont z komentarzem Handel. Produkcja. Usugi 662 str. A5 wyd. XV 2007 twarda oprawa cena: 145,00 z RFK365 Nowe XV wydanie komentarza uwzględnia nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fi- zycznych obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Wprowadzono zmiany gównie w obszarze rozliczania różnic kursowych oraz amortyzacji środków trwaych i wartości niematerialnych i prawnych. Szczegóowe omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych charakterystyka operacji ewidencjonowanych na tych kontach precyzyjny wywód wieloaspektowe ujęcie skomplikowanej tematyki jednoznaczne interpretacje odwoania do praktyki gospodarczej. red. prof. zw. dr hab. Alicja Jarugowa, dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowo ść MSR/MSSF Podatki 888 str. B5 twarda oprawa cena: 200,00 z RFK195 Zespó ekspertów szczegóowo komentuje ustawę o rachunkowości dzieo niezbędne dla każdego księgowego: prezentacja różnic wynikających z prawa podatkowego oraz uregulowań przyjętych w MSR i MSSF liczne przykady ewidencji oraz rozwiązania problemów, z jakimi stykają się praktycy tytuy do wszystkich artykuów i ustępów charakteryzujące ich treść. Marta Sikorska Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości 32 0 str. B5 twarda oprawa cena: 70,00 z KRI520 Ponad 1500 hase zaprezentowanych w praktycznym i wygodnym ukadzie leksykonu 18 dziaów tematycznych uwzględniających specyfikę zarówno polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej rachunkowości. Doączony indeks oraz skrócona polsko- -angielska wersja leksykonu uatwiają znalezienie ekwiwalentów sów w języku obcym. Przemysaw Fil, Anna Michalczyk Problemy wyceny aktywów i pasywów wedug MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości 178 str. B5 wyd cena: 7 0,00 z RFK327 Przewodnik po zasadach wyceny skadników aktywów i pasywów wg przepisów polskiego prawa bilansowego oraz MSR. Autorzy biegli rewidenci z firmy Rödl & Partner Roedl Audit Sp. z o.o. szczegóowo omawiają problematykę wyceny: rzeczowych aktywów trwaych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, rezerw, a także kontraktów dugoterminowych. Przykady liczbowe oraz odniesienia do prawa bilansowego pomogą zastosować w praktyce te rozwiązania. prof. dr hab. Jerzy Gierusz Wersja elektroniczna na CD cena: 130,00 z + 22% VAT CD977 Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień 276 str. B5 cena: 50,00 z RFK177 Autor zaproponowa rozbudowę tradycyjnej klasyfikacji kosztów i strat oraz przychodów i zysków dla potrzeb przygotowania sprawozdania finansowego. Stworzy nową formuę rachunku zysków i strat, tak by lepiej zaspokoić potrzeby odbiorców sprawozdania finansowego i dostarczyć bardziej użytecznych informacji. Książka powstaa jako wynik wieloletnich doświadczeń i przemyśleń autora cenionego wykadowcy i praktyka, czonka rad nadzorczych spóek kapitaowych. 7 PORADNIKI Przemysaw Wojtasik Amortyzacja podatkowa środków trwaych 134 str. A5 wyd cena: 70,00 z RFK340 Nowe zasady rozliczania amortyzacji podatkowej środków trwaych. Jak ustalić wartość początkową środka trwaego, jak naliczać koszty podatkowe, jak wybrać najbardziej optymalną metodę amortyzacji środków trwaych, to tylko część odpowiedzi zawartych w poradniku. Jasne komentarze, różnorodność przykadów, orzecznictwo. Książkę poleca Sylwia Klonowska Należności wycena, ewidencja księgowa, ujęcie podatkowe 182 str. B5 cena: 65,00 z RFK018 Szczegóowe wyjaśnienia, poparte licznymi przykadami i odniesieniami do praktyki, wskazujące, jak wycenić należności (również w walucie obcej), jak je zaewidencjonować, jak ująć należności przeterminowane. Propozycje rozwiązań konkretnych problemów oraz interpretacje podatkowe. dr Andre Helin, Hanna Sztuczyńska, Katarzyna Drabikowska BDO Polska Rachunkowość instrumentów finansowych 276 str. B5 wyd. II 2005 cena: 95,00 z RFK017 Wiedza i doświadczenie Autorów ekspertów w dziedzinie audytu, rachunkowości i finansów BDO Polska gwarantują wysoki poziom merytoryczny, jak również praktyczne podejście do omawianych zagadnień: obszerna charakterystyka istoty, zasad uznawania, metod wyceny, przekwalifikowania, ujawniania i sposobu prezentacji w sprawozdaniu instrumentów finansowych ewidencja księgowa instrumenty pochodne w przykadach przykady liczbowe dotyczące podstawowych typów kontraktów (forward, futures, opcje, swap). FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Wioletta Dworowska Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 180 str. B5 cena: 85,00 z RFK173 Jak prowadzić ewidencję księgową, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek prowadzących dziaalność gospodarczą. Na wielu przykadach omówiono: formalności związane z zakadaniem stowarzyszeń i fundacji oraz ubieganiem się o status organizacji pożytku publicznego, warunki rozpoczęcia przez jednostki pozarządowe dziaalności gospodarczej, zasady prowadzenia rachunkowości (plan kont, dokumentacja polityki rachunkowości, wycena aktywów i pasywów, ewidencja kosztów i przychodów, zasady ustalania wyniku finansowego) i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Wioletta Dworowska Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji 170 str. B5 cena: 71,00 z RFK123 Wersja elektroniczna na CD (MS Word, PDF ) cena: 75,00 z + 22% VAT CD123 Chcesz zaożyć stowarzyszenie lub fundację skorzystaj ze sprawdzonych wzorów! Dokumentacja rachunkowa, najczęściej wykorzystywane umowy cywilnoprawne. Wszystkie dokumenty zostay przykadowo wypenione i opatrzone zwięzym komentarzem uatwiającym prawidowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji. 4

5 R A C H U N K O W O Ś Ć ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE REGULAMINY, INSTRUKCJE, PROCEDURY Teresa Moss Instrukcja amortyzacyjna 48 str. B5 cena: 60,00 z RIK330 Wersja elektroniczna na CD (MS Word, MS Excel) 50,00 z + 22% VAT CD958 Konkretna pomoc w stworzeniu procedur postępowania przy określaniu wartości początkowej majątku trwaego oraz metod i zasad ich amortyzacji w jednostce: gotowy wzorzec zarządzenia doskonay punkt wyjścia do sporządzenia wasnej instrukcji amortyzacyjnej typowe rozwiązania dla maych i średnich przedsiębiorstw. Irena Majsterkiewicz Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych 120 str. A5 cena: 56,00 z KRI998 50,00 z + 22% VAT CD998 Schemat obiegu 145 dokumentów niezbędnych do prawidowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej: określenie osób odpowiedzialnych za wystawienie, podpisanie, zatwierdzenie dokumentów oraz przeprowadzenie kontroli merytorycznej, rachunkowej i ewidencji podatkowej forma publikacji wzorcowa instrukcja uatwi stworzenie waściwego aktu prawa wewnętrznego. opracowanie: Ewa Chrzanowska Instrukcja kasowa 44 str. A5 cena: 45,00 z RIK163 Gotowe zarządzenie wewnątrzzakadowe: opis procedur związanych z obrotem gotówkowym w firmie, zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników, wzory dokumentów kasowych. Genowefa Kawecka-Siuzdak Prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności gównych księgowych 186 str. A5 cena: 68,00 z RIK155 Poradnik polecany gównym księgowym pomocny w codziennej pracy, zawierający wiedzę na temat ich odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków. Publikacja uatwia prawidowe uożenie relacji między kierownikami jednostek a gównymi księgowymi. Zawiera specyfikację obowiązków, a także uprawnień wynikających z wymogów prawa, wzory niezbędnych dokumentów (np. umowy o odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg, powierzone mienie), instrukcji kontrolnych, terminy sporządzania dokumentacji. Ewa Chrzanowska, Ewa Eljasiak Instrukcja gospodarowania skadnikami aktywów trwaych 46 str. A5 cena: 45,00 z KRI483 Gotowa instrukcja do wykorzystania przez księgowych: zasady organizacji gospodarki środkami trwaymi i niskocennymi skadnikami majątku dugotrwaego użytkowania zasady ewidencji, postępowania przy zakupie, montażu i likwidacji wzory dokumentów niezbędnych do przyjęcia do używania, likwidacji i przesunięcia środków trwaych dwa modele: dla przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz dla przedsiębiorstw mniejszych. Teresa Moss Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości wzorzec zarządzenia 64 str. B5 cena: 70,00 z RFK059 Wersja elektroniczna na CD ( MS Word ) 65,00 z + 22% VAT CD836 Wzór zarządzenia umożliwia szybkie oraz skuteczne sprostanie ustawowym wymogom posiadania przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Zawiera wzorzec informacji dodatkowej. Danuta Makowska Inwentaryzacja od A do Z 1 88 str. B5 wyd. I I I cena: 6 5,00 z RFK 352 Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji! praktyczna pomoc w skutecznym przeprowadzeniu inwentaryzacji: podzia kompetencji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych, etapy i terminy szczegóowe omówienie zasad inwentaryzacji wg spisu z natury, potwierdzenia sald, weryfikacji wyjaśnienie problemów związanych z rozliczeniem i ewidencją różnic inwentaryzacyjnych wskazanie najczęściej popenianych będów wzory niezbędnej dokumentacji, przykady liczbowe, schematy ewidencyjne. Danuta Makowska Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją 60 str. A5 wyd. I II cena: 5 5,00 z RIK 363 Wersja elektroniczna na CD ( MS Word, MS Excel ) 50,00 z + 22% VAT CD363 Wzór instrukcji i 20 dokumentów, które pomogą zorganizować caoksztat spraw związanych z inwentaryzacją: terminy i metody inwentaryzacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych, zasady prawidowego przeprowadzania inwentaryzacji (drogą spisu z natury potwierdzenia sald oraz weryfikacji). opracowanie: Ewa Chrzanowska Dokumentacja inwentaryzacyjna komplet formularzy na CD wersja elektroniczna (MS Word) cena: 58,00 z + 22% VAT CD641 Wzory 34 dokumentów do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Dokumenty w formacie Word można je atwo edytować. KONTROLA FINANSOWA prof. dr hab. Kazimiera Winiarska Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie 252 str. B5 cena: 78,00 z RFK211 Poradnik dla gównych księgowych, waścicieli firm, menedżerów. W przejrzysty sposób, osadzając komentarz w realiach praktyki gospodarczej, szczegóowo omówiono kontrolę m.in: środków pieniężnych, rozrachunków i rozliczeń, zapasów, aktywów trwaych, zatrudnień i wynagrodzeń, kosztów, przychodów, środków trwaych w budowie, funduszy i kapitaów. Irena Majsterkiewicz Regulamin kontroli wewnętrznej 108 str. A5 cena: 75,00 z KRI600 70,00 z + 22% VAT CD600 Praktyczna pomoc w zorganizowaniu kontroli wewnętrznej w każdej firmie: regulamin wraz z zarządzeniem wprowadzającym rodzaje i funkcje kontroli wewnętrznej, zasady i sposoby dokonywania kontroli oraz jej dokumentowanie, uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. 5

6 R A C H U N K O W O Ś Ć Irena Majsterkiewicz Instrukcja kontroli dokumentów 60 str. A5 cena: 54,00 z KRI168 Gotowa instrukcja zapewni wiarygodność, szybkość i kompletność informacji finansowych w firmie: szczegóowy schemat kontroli dokumentów w firmie rodzaje i obszary kontroli, cele i zasady wzory dokumentów. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Zbigniew Leszczyński, Tomasz Wnuk-Pel Controlling w praktyce 656 str. B5 twarda oprawa cena: 140,00 z KRF724 Celem książki jest pokazanie menedżerom zawodowo zajmującym się rachunkowością zarządczą praktycznych aspektów wykorzystania controllingu w zarządzaniu jak projektować systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu, jak dokonać analizy informacji z tych systemów oraz jak informacje te wykorzystać w procesie zarządzania. Posugując się jednolitym przykadem przedsiębiorstwa produkcyjnego, na konkretnych danych liczbowych, omówiono m.in.: zasady i procedury budżetowania kosztów wraz z metodyką tworzenia budżetów kosztów dla miejsc ich powstawania kontrolę wykonania budżetów operacyjnych i finansowych przedsiębiorstwa rachunek kosztów dziaań ABC strategiczną kartę wyników. praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. Edwarda Nowaka Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty 262 str. B5 cena: 75,00 z KRF662 Kompleksowy przewodnik po systemach controllingowych oraz narzędziach zarządzania stosowanych w danym systemie: controlling strategiczny (analiza SWOT, benchmarking, reengineering, ocena projektów inwestycyjnych, strategiczna karta wyników) controlling operacyjny (analiza punktów krytycznych, budżetowanie) controlling gospodarki zasobami przedsiębiorstwa (w tym środkami trwaymi, materiaami, zasobami ludzkimi i finansowymi) controlling funkcjonalny (w tym produkcji, logistyki, marketingu) controlling w ośrodkach odpowiedzialności przedsiębiorstwa. FINANSE Roger W. Mills Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziaowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej Zasady i praktyka analizy wartoœci strategicznej 294 str. B5 cena: 68,00 z PGK035 Najbardziej znana publikacja profesora rachunkowości i finansów w Henley Management College w Wielkiej Brytanii, wydana już w wielu krajach, teraz po raz pierwszy ukazuje się po polsku. Omówiono w niej metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa dla udziaowców związane ze zdyskontowanymi przepywami gotówkowymi. Metody te wykorzystywane są do oceny planowanych inwestycji i zarządzania firmą. Sużą także m.in. analizie strategii, marketingu i możliwych scenariuszy rozwoju firmy. Barbara Olzacka, Renata Paczyńska-Gościniak Jak oceniać firm ę. Metodyka badania, przykady liczbowe 190 str. A5 wyd. V cena: 48,00 z KRF946 Jak waściwie zinterpretować sprawozdanie finansowe oraz przedstawić szefowi raport o kondycji firmy? Autorki pokazują, jak ocenić sytuację majątkową i kapitaową oraz wynik finansowy, jak wykorzystać wskaźniki finansowe w ocenie firmy, jak dokonać analizy przepywów pieniężnych. Omówieniu towarzyszą przykady liczbowe oparte na danych zaczerpniętych z rocznych sprawozdań finansowych spóki akcyjnej i spóki z o.o. Robert Kowalak Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 248 str. B5 cena: 51,00 z KPG507 Autor dokadnie omawia, jak dokonać kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie: mierników finansowych (wskaźników pynności, rentowności, zadużenia, aktywności i obrotowości, wskaźników efektywności rynkowej) mierników syntetycznych i ryzyka finansowego sprawozdań finansowych spóki akcyjnej i spóki z o.o. Anna Kienzler Sownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski 612 str. B5 twarda oprawa cena: 165,00 z PGK011 Ponad profesjonalnych terminów aktualnie stosowanych w dziedzinie finansów, bankowości, księgowości, ubezpieczeń, statystyki, obrotu giedowego, handlu wewnętrznego i międzynarodowego, towaroznawstwa, transportu i UE. Najobszerniejszy sownik na polskim rynku wydawniczym. Niezbędny w biznesie, korespondencji handlowej, tumaczeniach. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Adam Gaach Instrukcja wdrażania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie 134 str. A5 cena: 59,00 z KRI829 Wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie uniwersalna lista kontrolna 80 str. A5 cena: 50,00 z RIK019 Zbiór wytycznych i lista kontrolna sprawdzająca prawidowe wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie: praktyczne informacje umożliwiające bezpieczne wdrożenie minimalizacja ryzyka strat powstaych w wyniku utraty poufności, integralności i dostępności informacji zapewnienie waściwej funkcjonalności i efektywności dziaania. Adam Gaach Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego 174 str. A5 cena: 70,00 z KRI750 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego uniwersalna lista kontrolna 146 str. A5 cena: 65,00 z KRI979 Wzorcowa instrukcja zapewni bezpieczne przetwarzanie danych w systemie informatycznym firmy: szczegóowy opis zasad zarządzania bezpieczeństwem przetwarzania informacji (od analizy ryzyka, przez reguy dostępu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, wymianę informacji w systemie, ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem, po monitorowanie dziaania systemu i zarządzanie oprogramowaniem) uniwersalna lista kontrolna (w formie pytań) pozwalająca ocenić procesy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Adam Gaach Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w Unii Europejskiej 64 str. A5 cena: 60,00 z KRI932 W publikacji m.in.: zabezpieczanie przetwarzanych danych osobowych oraz infrastruktura teleinformatyczna w świetle prawa UE (rezolucja Rady Europy, regulacje dotyczące podpisu elektronicznego, zwalczania zabronionych treści w sieciach globalnych) mechanizmy zharmonizowania systemu ochrony danych z wydanymi w tym zakresie zaleceniami kompetencje EABSiI. 6

7 P O D AT K I dr Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski Nowy Leksykon VAT str. B5 twarda oprawa cena: 1 5 0,00 z PGK227 Wersja elektroniczna na CD (format PDF) 12 0,00 z + 22% VAT CD227 Nowe, szczegóowe interpretacje! Idealne dla praktyków wyjaśnienia trudnej materii podatku VAT z przykadami. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz bogate orzecznictwo ETS, NSA, WSA. Uzasadnione stanowiska autorów oraz innych przedstawicieli doktryny. Przyjazny system hase uatwiający szybkie odnale- zienie poszukiwanego zagadnienia. Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź opinię specjalistów! Książkę poleca Anna Wyrzykowska Leksykon opodatkowania środków trwaych 470 str. B5 wyd cena: 120,00 z PGK228 Dogębna, precyzyjna analiza opodatkowania środków trwaych w odniesieniu do podatków dochodowych VAT pomoże w rozwiązaniu konkretnych problemów pojawiających się podczas nabycia, używania czy też zbycia środków trwaych. Przykady liczbowe, interpretacje urzędów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe pozwolą na uzyskanie jednoznacznych odpowiedzi. Komentarz do nowych rozwiązań w podatkach dochodowych obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. red. prof. dr hab. Wodzimierz Nykiel i dr Adam Mariański Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych str. B5 wyd twarda oprawa cena: 17 9,00 z PG K 315 Najbardziej aktualny komentarz z przykadami! Kiedy wydatek staje się kosztem? Jak rozliczyć koszty w czasie? Co z reprezentacją i reklamą? Jak zinterpretować i zastosować nową definicję kosztów uzyskania przychodów? Wnikliwy komentarz do zmian z wyjaśnieniem skutków prawnych dla po- datników. Dzieo nie pozostawia pytań bez odpowiedzi. dr Adam Mariański, Dariusz Strzelec Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opacie skarbowej komentarz 422 str. B5 cena: 115,00 z P G K 326 Od 1 stycznia 2007 r. rewolucyjne zmiany w PCC! Autorzy na przykadach komentują: nowe zasady obowiązku podatkowego, nowe zależności pomiędzy VAT a PCC, skutki likwidacji zwolnień, nową stawkę karną podatku. Omówienie także nowej ustawy o opacie skarbowej. Wnikliwa analiza, przykady, bogate orzecznictwo nie pozwolą na pomykę. Polecamy księgowym, doradcom podatkowym, prawnikom i studentom. Ewa Malec, Dariusz Roszkowski Ceny transferowe. Jak prawidowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe 238 str. B5 wyd. II 2006 cena: 95,00 z RFK154 Sporządź samodzielnie dokumentację podatkową dla transakcji z podmiotami powiązanymi lub rezydentami tzw. rajów podatkowych prezentacja modelowej dokumentacji dla poszczególnych transakcji ze wskazaniem obszarów ryzyka podatkowego oraz sposobów jego minimalizacji wskazówki dotyczące przygotowania wniosku o zawarcie porozumienia z Ministrem Finansów w sprawie cen transakcyjnych. opracowanie: Renata Mroczkowska, Ewa Góra, Rafa Szulc INTRASTAT z zawartościącn w wersji polskiej i angielskiej (program na CD) cena: 280,00 z + 22% VAT CD883 Uwaga: Od 1 kwietnia 2007 r. nowe zasady wypeniania deklaracji. Prosty, zautomatyzowany program, który umożliwia wy- penianie deklaracji, ich wydruk, a także wysyanie komunikatów XML do Krajowego Systemu Informatycz- nego. Przygotuj bezbędną deklarację, korzystając z prostego programu z najnowszą nomenklaturą CN. Program zawiera Nomenklaturę Scaloną (CN) obo- wiązującą od 1 stycznia 2007 r. Anna Wyrzykowska Optymalizacja VAT. Jak obniżać swoje obciążenia podatkowe 284 str. B5 cena: 75,00 z RFK132 Prowadzący dziaalność gospodarczą może zgodnie z prawem i z korzyścią dla siebie wpywać na zakres i sposób opodatkowania. Przeczytaj tę książkę, aby wiedzieć, jak ustalić wasny, optymalny sposób wywiązania się z obowiązku podatnika. Merytoryczną wartość wyjaśnień podnosi przywoane orzecznictwo, a rozpoznanie problemu uatwią schematy i przykady. Barbara Pyzel BDO Polska Opodatkowanie instrumentów finansowych 122 str. B5 cena: 85,00 z RF K302 Kompendium wiedzy o opodatkowaniu instrumentów fi- nansowych z uwzględnieniem podatków dochodowych, po- datku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych w podziale na pierwotne oraz pochodne instrumenty finansowe. Naj- istotniejsze dla zrozumienia zożonej problematyki są przy- kady zaczerpnięte z praktyki BDO Polska Sp. z o.o., dosko- nale ilustrujące poszczególne kwestie w danym p odatku. Anna Szafarczyk-Kasicka Odliczenia i zwroty VAT 224 str. B5 cena: 65,00 z RFK060 W jakim terminie i na podstawie jakich dokumentów można dokonać odliczenia podatku naliczonego? Kiedy i jak ubiegać się o zwrot? Jak waściwie rozliczyć podatek od nabytych samochodów, paliw, usug, przekazania próbek i prezentów o maej wartości? Jakie skutki powoduje wystawienie i otrzymanie faktury korygującej, zaliczkowej czy też wadliwej? Jak postąpić w przypadku importu usug, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i zakupów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu? Wykorzystując nieskomplikowane przykady, wzory deklaracji, z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych, a także orzecznictwa sądowego, omówiono wszystko, co trzeba wiedzieć o odliczeniach i zwrotach podatku VAT. Anna Murias Jak odzyskać VAT zapacony za granicą. Wzory i procedura postępowania z uwzględnieniem specyfiki firm transportowych 232 str. B5 cena: 90,00 z PGK300 Gdzie i kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak prawidowo udokumentować sprzedaż usug transportowych i spedycyjnych? Na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz przy powrocie z zagranicznej podróży sużbowej? Jak odzyskać podatek VAT zapacony w UE oraz Norwegii i Szwajcarii? Odpowiedzi, przykady, kwoty ograniczenia zwrotu, interpretacje urzędów skarbowych, wypenione wzory wniosków. Kamil Łyszkowski, Anita Poniatowska Jak uniknąć kary w sporze z urzędem, czyli Kodeks karny skarbowy w praktyce. Poradnik. Procedura postępowania. Wzory 286 str. B5 cena: 100,00 z PGK157 Nie pać, jeśli nie musisz! Autorzy pracownicy aparatu skarbowego konkretnie i na wzorach instruują, jak postępować, by uniknąć kary. Analiza najczęściej wykorzystywanych w praktyce artykuów ustawy i instytucji prawa karnego skarbowego, takich jak np. czynny żal czy postępowanie mandatowe, pozwoli podjąć odpowiednie kroki, gdy nadejdzie wezwanie z urzędu skarbowego. 7

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji Katarzyna Kiełbiowska Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji poradnik dla stowarzyszeñ i fundacji nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej Jak napisać politykę rachunkowości organizacji poradnik

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo