Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus w latach 2014/2021, trybu naboru do tego programu i zasad finansowania wyjazdów 1. Do udziału w programie są uprawnieni: a) pracownicy uczelni będący obywatelami polskimi b) pracownicy uczelni, którzy na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym są: cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; posiadaczami ważnej Karty Polaka; cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcami korzystającymi z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)); cudzoziemcami, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; c) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; 2. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus może być: a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) wyjazd typu STA b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej wyjazd typu STT. 3. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena: a) Indywidualnego programu nauczania (Individual Teaching Programme Załącznik nr 1) /wyjazd typu STA/. b) Indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy (Individual Work Programme Załącznik nr 2) wyjazd typu STT uzgodniony z instytucją przyjmującą. 4. Indywidualny program nauczania określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć i oczekiwane rezultaty oraz oceniany jest wg następujących kryteriów: - kompletność wypełnienia; - konkretność celu (tematyka, odbiorcy); - korzyści dla uczelni macierzystej z podjętych dodatkowych działań (oprócz przeprowadzenia zajęć, np. monitoring studentów Erasmusa z macierzystej uczelni); - szczegółowość programu (godziny, liczebność grup, współpracownik/cy ze strony uczelni partnerskiej); 5. Indywidualny program szkolenia/plan pracy określa zakładane cele, oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia, harmonogram pracy i zadania pracownika oraz oceniany jest wg następujących kryteriów: - kompletność wypełnienia; - konkretność celu (tytuł szkolenia, forma, kompetencje do doskonalenia/nabycia); - profil i doświadczenia jednostki prowadzącej szkolenie; - korzyści dla uczelni macierzystej z podjętych dodatkowych działań ; - szczegółowość programu szkolenia (na każdy dzień); 6. Projekt Programu należy składać w dwóch wersjach językowych (w języku zajęć prowadzonych za granicą i w języku polskim) w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą, pokój 3221, bud. C do dnia 15 czerwca każdego roku.

2 7. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu warunki kwalifikacji będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy oraz osoby, które wykazały się aktywnością na rzecz Programu Erasmus. 8. Wyjazd uzależnia się od wysokości środków przyznanych na wyjazdy tego typu w danym roku akademickim przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus oraz od potwierdzenia pozytywnego przyjęcia zgłoszenia pracownika przez uczelnię partnerską. 9. Wyjazdy pracowników dydaktycznych i wyjazdy szkoleniowe zatwierdzane są przez Prorektora ds. Kształcenia po zasięgnięciu opinii u Dziekanów Wydziałów lub Kanclerza. Na tej podstawie Koordynator Erasmusa sporządza i publikuje listę główną i listę rezerwową pracowników zakwalifikowanych w danym roku do udziału w Programie Erasmus 10. Organem odwoławczym od decyzji Prorektora ds. Kształcenia jest Rektor. 11. Odwołania wraz z uzasadnieniem składać można bezpośrednio do Rektora w terminie do 7 dni od dnia opublikowania listy pracowników zakwalifikowanych w danym roku do udziału w Programie Erasmus. 12. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd składa w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą, pokój 3221, bud. C, Wniosek o Realizację Wyjazdu Zagranicznego /zał. Nr 2 Regulaminu Wyjazdów Zagranicznych / i Wniosek o Udzielenie Urlopu Szkoleniowego /zał. Nr 1 Regulaminu Wyjazdów Zagranicznych/. 13. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być zakończony i rozliczony do dnia 30 września. 14. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej. 15. Zaleca się, aby pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA trwał co najmniej 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Decyzję o zaistnieniu uzasadnionego przypadku podejmuje uczelnia macierzysta. Maksymalny czas trwania wyjazdu typu STA to 6 tygodni /uzależniony jest od środków finansowych przyznanych Uczelni/. 16. Pobyt pracownika na wyjeździe typu szkoleniowego (STT) powinien trwać od 1 do 6 tygodni /uzależniony jest od środków finansowych przyznanych Uczelni/. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Decyzję o zaistnieniu uzasadnionego przypadku podejmuje uczelnia macierzysta. 17. Pracownik uczelni powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym celu zalecane jest uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia, która wydawana jest na wniosek ubezpieczonego przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. 18. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus Plus zostanie sporządzona pisemna umowa. 19. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Środki finansowe będą wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. 20. Środki finansowe przyznane w kategorii STA i STT przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. 21. Tabela wysokości stawek na wyjazdy pracowników uczelni w danym roku udostępniana będzie po opublikowaniu przez Narodową Agencję. 22. Warunkiem rozliczenia pracownika z wyjazdu jest dostarczenie z uczelni/ instytucji przyjmującej: a) pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji /od dnia..do dnia /. i) W przypadku wyjazdów typu STA zaświadczenie to powinno zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej.

3 ii) W przypadku wyjazdów typu STT zaświadczenie to powinno zawierać informację o długości trwania i o charakterze odbytego szkolenia. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej. Dopuszcza się, aby instytucją przyjmującą, w której realizowane jest szkolenie, była uczelnia. b) Jeśli pracownik otrzymał na podróż stawkę ryczałtową lub daty wyjazdu są inne, niż daty na potwierdzeniu pobytu, do rozliczenia należy także załączyć dokumenty podróży. 23. Ewentualne zwolnione lub dodatkowe środki zostaną wykorzystane na realizacje wyjazdów kandydatów wpisanych na listę rezerwową, dodatkowych wyjazdów lub na zwiększenie wysokości stypendium. 24. Stypendyści niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu Programu Erasmus Plus dla osób niepełnosprawnych. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus.

4 Załącznik nr 1 LLP-Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching staff mobility academic year 2014/ 2021 /STA/ Name of teacher Name and Erasmus code of the home institution Department/Faculty Name of the contact person at home institution Name and Erasmus code of the host Institution/ Department/Faculty Name of the contact person at the host institution Subject area Level Bachelor Master Doctorate Number of students at the host institution benefiting from the teaching programme Arrival date Objectives of the mobility Added value expected from the mobility / expected results (for the host institution, for the staff member carrying out the assignment, for the home institution) Content of the teaching programme Expected results (not limited to the number of students concerned) Departure date other, please specify... Number of teaching hours.. Place and date Signature of the Beneficiary Approval of the teaching programme For the home institution For the host institution

5 Załącznik nr 2 LLP-Erasmus Programme Individual Work Programme for Staff training mobility academic year 2014/ 2021 /STT/ Name of the staff member Home institution (name and Erasmus code)/enterprise and department Name of the contact person at the sending institution Position of the contact person at the sending institution In the case of staff going to or from an enterprise: Size of the enterprise (according to following classification): - micro or small : 50 staff - medium: 51 < 500 staff - large: >501 staff Economic sector : Host institution (name and Erasmus code)/enterprise and department Name of the contact person at the receiving institution Position of the contact person at the receiving institution Duration of the training (days) Arrival date Overall aim and objectives of the training Activities to be carried out (if possible: the programme for the period) Expected results (for the participant, the home institution/enterprise, the host institution/enterprise) Departure date Place and date Signature of the Beneficiary Approval of the work plan For the home institution For the host institution

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STA Staff Mobility for Teaching Assignments Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/25/08 ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów i zasad kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin programu stażowego w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. dotycząca procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

INSTRUKCJA. dotycząca procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie INSTRUKCJA dotycząca procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 2012 I. Postanowienia ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku DO-0132/4/2010 Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku w sprawie: podejmowania i odbywania w Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo