dalej zwaną Usługodawcą"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dalej zwaną Usługodawcą""

Transkrypt

1 UMOWA NA DOSTARCZENIE Podsystem ierp mini" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usiug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzib ą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chech łińską dalej zwaną Usługodawcą" a IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ z siedzib ą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepanika oraz Rafała D ługozimę dalej zwan ą Usługobiorc ą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Us ługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje si ę do: a. Rozszerzenie standardowego obiegu ramek systemu ierp oraz dostarczenie ramek w zakresie Podsystem ierp mini". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu. c. Przeszkolenie pracowników Us ługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Usługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje się dostarczy ć do systemu ierp poniżej opisane mechanizmy: Podsystem ierp mini b ędzie warstwą programistyczna, czyli w praktyce kodem, który modyfikuje działanie innych warstw. Głównym założeniem powstania podsystemu ierp mini jest przygotowanie prostych obiegów dowodowych w systemie bez obs ługi zaawansowanej produkcji oraz magazynu wysokiego składu. Podsystem oprócz prostoty ma przypomina ć w dzia łaniu popularne systemy takie jak Wapro oraz Symfonia czy 1C. 2. Harmonogram 1.) Podsystem, o którym mowa w 2. pkt 1 ma zosta ć dostarczony do dnia 31 marca 2015 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowariia niniejszej umowy. 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony modu ł trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy.

2 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowiązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie pó źniej niż na 24 godziny od zgłoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej niż na 7 dni od zg łoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemo żności szybkiego usuni ęcia wady, Usługodawca zobowi ązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Platno ści za wykonane usiugi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Usługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści z ł netto (s łownie: siedemdziesi ąt tysi ęcy złotych), z ł brutto (słownie: osiemdziesi ąt sze ść tysięcy sto z łotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modu łu. 2) Podane powy żej kwoty zostan ą powiększone o kwot ę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protoko łu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników b ędą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem niewa żno ści. USŁUGODAWCA: =ffl, USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja

3 Stworzenie innowacyjnego systemu IERP 2.0 oraz us ług ierp 365 PL oraz IERP 365 UA Cel i zakres dokumentu Specyfikacja dla Podsystem ierp mini" Niniejszy dokument określa specyfikacj ę funkcjonaln ą podsystemu ierp mini. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. Specyfikacja funkcjonalna Podsystem ierp mini jest warstwą programistyczna, czyli kodem, który modyfikuje dzia łanie innych warstw. G łównym założeniem powstania podsystemu ierp mini jest przygotowanie prostych obiegów dowodowych w systemie bez obsługi zaawansowanej produkcji oraz magazynu wysokiego składu. Podsystem oprócz prostoty ma przypomina ć w działaniu popularne systemy takie jak Wapro oraz Symfonia czy I C. W podsystemy udostępnione zostan ą : obieg sprzeda ż jak opisany w specyfikacji przy czym bez możliwości wskazania lokalizacji oraz partii (s łownik trd_dm_ut nie będzie dostępny), - obieg zakupowy jak opisany w specyfikacji przy czym bez możliwości wskazania lokalizacji oraz partii (s łownik trddmut nie będzie dostępny), - w dokumentach magazynowych nie widoczny b ędzie s łownik trd DM ut, - z ca łego modu łu produkcyjnego dostępne będą wyłącznie dokumenty rozliczaj ące produkcję, czyli produkcja w praktyce będzie mog ła być zastosowana wyłącznie do ewidencji prostej kompletacji/dekompletacji, Całość nazewnictwa s łowników zostanie uproszczone celem wyeliminowania elementów typowych dla obs ługi partii, lokalizacji czy zaawansowanej produkcji. Całość wykonanych zmian zostanie przekazanych jako gotowy dzia łaj ący serwer wirtualny na serwerze 1ERP, a ca ło ść kodu warstwy ierp mini zostanie wprowadzona do repozytorium g łównego.

4 PROGRAM REGIONALNY N;:j, Ą joj.ru$. "4uW$z100 PoIsk Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru Podsystem ierp mini (zakup pe łnych praw autorskich wraz z przekazaniem pe łnych praw do kodu źródłowego)" Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE Podsystem ierp mini (zakup pe łnych praw autorskich wraz z przekazaniem pe łnych praw do kodu źródłowego)" zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE fakturą o numerze 03/03/2015. Odbieraj ący nie zgłasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązujące są przepisy działu IIi III Kodeksu cywilnego. n, - IERP RILBIG ffi - I, ~~

5 UMOWA NA DOSTARCZENIE Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowaną przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawcą" a IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzib ą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepan ika oraz Rafała Długozimę dalej zwaną Usługobiorcą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Usługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Rozszerzenie standardowego obiegu ramek systemu ierp oraz dostarczenie ramek w zakresie Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu. c. Przeszkolenie pracowników Usługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Usługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL o następuj ącej charakterystyce: ierp 365 PL będzie usługą udostępniania przygotowanej instalacji ierp 2. O (a dok ładniej warstwy ierp mini) oraz trzech systemów ksi ęgowych firm trzecich w pe łni zintegrowanych z systemem IERP. Kompletna konfiguracja b ędzie udostępniana klientom jako wirtualny system Windows Server 2012 pracuj ący na serwerze jaki zostanie zakupiony w projekcie. System ierp 2.0 zainstalowany na wirtualnym serwerze wraz z warstw ą ierp mini będzie przygotowany do działania w podstawowych procesach wyst ępujących w firmach usługowych, firmach handlowych oraz firmach produkcyjnych. ierp 2. O w usłudze ierp 365 PL b ędzie też w pełni zintegrowany z trzema systemami księgowymi, a mianowicie z systemem WF Fakir (pe łna księgowość - producent Asseco BS), z systemem WF Kaper (uproszczona ksi ęgowość - producent Asseco BS), z systemem Symfonia Finanse i Ksi ęgowość (pełna ksi ęgowość - producent Sage). Zostanie zakupiony obraz serwera Windows 2012 Serwer w powy żej opisanej konfiguracji.. 2. Harmonogram 1.) Podsystem, o którym mowa w 2. pkt 1 ma zostać dostarczony do dnia 31 marca 2015 roku.

6 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. * 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony obraz trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zgłoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej niż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemo żności szybkiego usuni ęcia wady, Usługodawca zobowi ązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczną funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Płatności za wykonane us ługi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Usługobiorca wypłaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (s łownie: osiemdziesi ąt tysi ęcy złotych), zł brutto (słownie: dziewi ęćdziesiąt osiem tysi ęcy czterysta z łotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Usługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modułu. 2) Podane powyżej kwoty zostaną powiększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników będą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem nieważno ści. USŁUGODAWCA: 11 USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja

7 Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usług ierp 365 PL oraz ierp 365 UA Specyfikacja dla Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" Celi zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikacj ę funkcjonalną dla obrazu ierp 365 PL. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. Specyfikacja funkcjonalna ierp 365 PL będzie usług ą udostępniania przygotowanej instalacji ierp 2. 0 (a dok ładniej warstwy ierp mini) oraz trzech systemów ksi ęgowych firm trzecich w pe łni zintegrowanych z systemem ierp. Kompletna konfiguracja b ędzie udostępniana klientom jako wirtualny system Windows Server 2012 pracuj ący na serwerze jaki zostanie zakupiony w projekcie. System ierp 2.0 zainstalowany na wirtualnym serwerze wraz z warstw ą ierp mini będzie przygotowany do dzia łania w podstawowych procesach występujących w firmach us ługowych, firmach handlowych oraz firmach produkcyjnych. ierp 2. O w us łudze ierp 365 PL b ędzie też w pełni zintegrowany z trzema systemami ksi ęgowymi, a mianowicie z systemem WF Fakir (pe łna księgowość - producent Asseco BS), z systemem WF Kaper (uproszczona ksi ęgowość - producent Asseco BS), z systemem Symfonia Finanse i Ksi ęgowość (pełna księgowość - producent Sage).

8 k PROGRAM REGIONAINY NAOOWA WWt * zowsze. UNIA wice Po, ski EUROPEJSKA I)13JU RNJjOO Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokó ł odbioru Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE fakturą o numerze 03/05/2015. Odbieraj ący nie zgłasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu II i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG

9 UMOWA NA DOSTARCZENIE MODUŁU Trade - obsluga wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz uslug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawcą" a IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepanika oraz Rafała Długozimę dalej zwaną Usługobiorcą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Usługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Dostarczenie rozwi ązania do standardowego obiegu ramek systemu ierp w zakresie modu łu Trade - obs ługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu modu łu. c. Przeszkolenie pracowników Us ługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Usługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć do systemu ierp poni żej opisane mechanizmy: W systemie ierp 2.0 zostanie zdefiniowana wielopoziomowa wycena dokumentów magazynowych co oznacza, i ż każdy dokument magazynowy będzie mógł być wyceniany w kilku różnych wycenach zarówno zgodnych z ustaw ą jak równie ż wg. definicji pomocniczych np. uwzględniaj ących przysz łe rabaty, i/lub koszty, których nie mo żna uwzględnić w wycenie magazynowej np. koszty zarządu. Wycena będzie mogła działać zarówno online jak równie ż będzie można zatrzyma ć wycenę online i cofnąć wycen ę do dowolnego momentu, a nast ępnie ponownie w łączyć wycenę online (wszystkie dokumenty niewycenione w tym przypadku zostan ą wycenione). Obsłużone zostaną kolejki FIFO oraz LIFO. 2. Harmonogram 1.) Moduł, o którym mowa w 2. pkt 1 ma zosta ć dostarczony do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. * 3. Gwarancja

10 I.) Gwarancja na dostarczony modu ł trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Usługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zg łoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej niż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemo żności szybkiego usuni ęcia wady, Us ługodawca zobowi ązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Płatności za wykonane usiugi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Usługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (s łownie: czterdzie ści trzy tysi ące złotych), zł brutto (słownie: pi ęćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewi ęćdziesiąt złotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modułu. 2) Podane powyżej kwoty zostaną powi ększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy I Załączników będą miały form ę pisemnego aneksu - pod rygorem niewa żno ści. USŁUGODAWCA: USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja 2

11 Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL oraz ierp 365 UA Specyfikacja dla Modu ł trade - obsługa wielopoziomowego wartościowania magazynów i produkcji" Celi zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikacj ę funkcjonaln ą oraz techniczn ą dla modu łu trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. Specyfikacja funkcjonalna W systemie ierp 2.0 zostanie zdefiniowana wielopoziomowa wycena dokumentów magazynowych co oznacza, i ż każdy dokument magazynowy b ędzie móg ł być wyceniany w kilku różnych wycenach zarówno zgodnych z ustawą jak równie ż wg, definicji pomocniczych np. uwzgl ędniaj ących przysz łe rabaty, i/lub koszty, których nie można uwzgl ędni ć w wycenie magazynowej np. koszty zarz ądu. Wycena będzie mog ła dzia łać zarówno online jak równie ż będzie można zatrzyma ć wycen ę online i cofn ąć wycen ę do dowolnego momentu, a następnie ponownie włączyć wycen ę onllne (wszystkie dokumenty niewycenione w tym przypadku zostan ą wycenione). Obsłużone zostaną kolejki FIFO oraz LIFO.

12 PROGRAM REG I ONALNY NAOOCWA ~, fg~a OiOŚCJ UNIA EUROPEJSKA Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru modułu Trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE Moduł trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" zakupiony od RILBIG UD ($P. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE fakturą o numerze 05/05/2015. Odbieraj ący nie zg łasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu II i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG

13 UMOWA NA WYKONANIE BADAŃ W ZAKRESIE Przygotowania struktury danych dla modu łu wielopoziomowych wycen magazynowych dla systemu ierp 2.0" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 15 czerwca 2015 w Warszawie pomi ędzy: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH Warszawa, ul. Ludwika Krzywickiego 34 reprezentowan ą przez Marka Hołyńskiego dalej zwaną Usługodawcą" a IERP SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepanika oraz Rafała Długozimę dalej zwaną Usługobiorcą". * 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Usługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Wykonanie badań w zakresie Przygotowania struktury danych dla modu łu wielopoziomowych wycen magazynowych dla systemu ierp 2.0". b. Przekazanie pe łnych praw do rezultatów badań. 2) Usługodawca obliguje się dostarczenia dokumentu badania opisuj ącego encje jakie są niezbędne w module Wielopoziomowe wyceny magazynowe" * 2. Harmonogram 1.) Badania zostan ą wykonane do 26 czerwca 2015 roku. * 3. Platności za wykonane usiugi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Us ługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (słownie: siedmiu tysięcy złotych), 8610 zł brutto (s łownie: osiem tysięcy sze śćset dziesi ęć złotych) 2) Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawid łowo wystawionej faktury VAT na rachunek Usługobiorcy na niej wskazany. * 4. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. USŁUGODAWCA: USŁUGOBIORCA: D 1

14 PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY rezultatów zadania zadanie polegaj ącego na: Wykonaniu bada ń w zakresie Przygotowania struktury danych dla modu wycen magazynowych dla systemu ierp 2.0" łu wielopoziomowych Sporządzony: Miejscowo ść : Warszawa Data: 25 czerwca 2015 r. Na podstawie: Umowy z dnia r. Pomi ędzy: Usługobiorca IERP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zimowa 19 /25 Nowa Iwiczna Piaseczno KRS: a Usługodawca Instytutem Maszyn Matematycznych z siedzibą przy ul. Krzywickiego Warszawa KRS: Zamawiaj ący przyjmuje rezultaty zadania bez zastrze żeń. IERP Sp. z o.o. Instytut Maszyn Matematycznych D dr/rw.maek

15 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierpsp.zo.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy modu łu Funkcjonalno ść techniczna silnika ierp 2.0: agregaty, mechanizm warstw, quasi (dziedziczenie tabel), interakcje" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze wzgl ędu na starania zarz ądu spó łki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów współfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy modu łu Funkcjonalno ść techniczna silnika ierp 2.0: agregaty, mechanizm warstw, quasi (dziedziczenie tabel), interakcje" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacie.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spółki ierp sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofert ę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto z ł (słownie: sto dziesi ęć tysięcy złotych), brutto z ł (słownie: sto trzydzie ści pięć tysięcy trzysta z łotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna była równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygra ł konkurs ofert na dostarczenie modu łu Funkcjonalno ść techniczna silnika ierp 2.0: agregaty, mechanizm warstw, quasi (dziedziczenie tabel), interakcje" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

16 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierpsp.zo.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy modu łu Funkcjonalno ści związane z wymian ą danych: synchronizacja" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze wzgl ędu na starania zarz ądu spółki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów współfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy modu łu Funkcjonalno ści związane z wymianą danych: synchronizacja" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacje.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spó łki ierp sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedn ą ofert ę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA NIP: na warto ść netto z ł (s łownie: pi ętnaście tysi ęcy złotych), brutto z ł (s łownie: osiemnaście tysi ęcy czterysta pi ęćdziesiąt złotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna była równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygra ł konkurs ofert na dostaw ę modułu Funkcjonalno ści związane z wymianą danych: synchronizacja" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usług ierp 365 PL i ierp 365 UA". fl4j

17 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierpsp.zo.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy modu łu Funkcjonalno ści niskopoziomowe zwi ązane z obs ługą dowodów oraz magazynów: mechanizm dowodów wielonarodowych, mechanizm stanów dowodowych i rezerwacji, mechanizm stanów magazynowych" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze wzgl ędu na starania zarz ądu spółki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów wspó łfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy modu łu Funkcjonalno ści niskopoziomowe zwi ązane z obs ługą dowodów oraz magazynów: mechanizm dowodów wielonarodowych, mechanizm stanów dowodowych i rezerwacji, mechanizm stanów magazynowych" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zak ładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacie.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spółki ierp Sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofert ę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto z ł (s łownie: sto czterdzie ści tysięcy złotych), brutto z ł (s łownie: sto siedemdziesi ąt dwa tysiące dwie ście złotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna była równocze śnie ofert ą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygra ł konkurs ofert na dostaw ę modułu Funkcjonalno ści niskopoziomowe zwi ązane z obs ługą dowodów oraz magazynów: mechanizm dowodów wielonarodowych, mechanizm stanów dowodowych i rezerwacji, mechanizm stanów magazynowych" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

18 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierp Sp. Z O.O. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy podsystemu Podsystem ierp mini" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze wzgl ędu na starania zarz ądu spó łki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów wspó łfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy podsystemu Podsystem ierp mini" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.dl/dotacie.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zostało również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spółki ierp sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofert ę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto z ł (słownie: siedemdziesi ąt tysi ęcy złotych), brutto z ł (słownie: osiemdziesi ąt sze ść tysięcy sto z łotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna by ła równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygra ł konkurs ofert na dostaw ę podsystemu Podsystem ierp mini" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

19 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierp sp. z o.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze względu na starania zarządu spółki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów współfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacie.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 Sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spó łki ierp S. Z O.O. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofertę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto z ł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), brutto z ł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta z łotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna była równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygrał konkurs ofert na dostaw ę Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

20 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierp sp. z o.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokól z wybory dostawcy modu łu Modul trade - obs ługa wielopoziomowego wartościowania magazynów i produkcji" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze względu na starania zarządu spółki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów wspó łfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy modu łu Moduł trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług 1ERP 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacje.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spó łki ierp sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofertę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto zł (słownie: czterdzie ści trzy tysiące złotych), brutto z ł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysi ęcy osiemset dziewi ęćdziesiąt złotych). Zgodnie z informacjami zawartymi w biznesplanie cz ęść prac badawczych z tego modu łu zostanie przekazane Instytutowi Maszyn Matematycznych. Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna by ła równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygrał konkurs ofert na dostaw ę modułu Moduł trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO

PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO Numer Data 1/ŚT/2015 03.03.2015 OT Nazwa (pieczęć jednmtk Serwer HP DL 180 2xQC, 48RAM, IOxHDD Charakterystyka Dostawca lub wykcawca RILBIG UD (sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE ul.

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Łódź, dnia 26.06.2015 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 Zamawiający: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE.2012. Rudna, 2012.08.01 ZAPYTANIE OFERTOWE Informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, 59 305 Rudna / tel. 076 746 70 84, Fax. 076 746 70 80, poczta elektroniczna (e-mail):

Bardziej szczegółowo

UMOWA REJESTRACYJNA. Umowa trójstronna, zawarta dnia... r. w pomiędzy:

UMOWA REJESTRACYJNA. Umowa trójstronna, zawarta dnia... r. w pomiędzy: UMOWA REJESTRACYJNA Umowa trójstronna, zawarta dnia... r. w pomiędzy: [1] Spółką EC CAPITAL Sp. z o.o., 13-230 Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Gdańsk, 29 XI 203 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-82 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/203/I W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- -Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy]

UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy] Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA 1 zawarta w dniu r. w Lublinie, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo