dalej zwaną Usługodawcą"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dalej zwaną Usługodawcą""

Transkrypt

1 UMOWA NA DOSTARCZENIE Podsystem ierp mini" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usiug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzib ą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chech łińską dalej zwaną Usługodawcą" a IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ z siedzib ą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepanika oraz Rafała D ługozimę dalej zwan ą Usługobiorc ą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Us ługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje si ę do: a. Rozszerzenie standardowego obiegu ramek systemu ierp oraz dostarczenie ramek w zakresie Podsystem ierp mini". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu. c. Przeszkolenie pracowników Us ługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Usługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje się dostarczy ć do systemu ierp poniżej opisane mechanizmy: Podsystem ierp mini b ędzie warstwą programistyczna, czyli w praktyce kodem, który modyfikuje działanie innych warstw. Głównym założeniem powstania podsystemu ierp mini jest przygotowanie prostych obiegów dowodowych w systemie bez obs ługi zaawansowanej produkcji oraz magazynu wysokiego składu. Podsystem oprócz prostoty ma przypomina ć w dzia łaniu popularne systemy takie jak Wapro oraz Symfonia czy 1C. 2. Harmonogram 1.) Podsystem, o którym mowa w 2. pkt 1 ma zosta ć dostarczony do dnia 31 marca 2015 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowariia niniejszej umowy. 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony modu ł trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy.

2 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowiązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie pó źniej niż na 24 godziny od zgłoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej niż na 7 dni od zg łoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemo żności szybkiego usuni ęcia wady, Usługodawca zobowi ązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Platno ści za wykonane usiugi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Usługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści z ł netto (s łownie: siedemdziesi ąt tysi ęcy złotych), z ł brutto (słownie: osiemdziesi ąt sze ść tysięcy sto z łotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modu łu. 2) Podane powy żej kwoty zostan ą powiększone o kwot ę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protoko łu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników b ędą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem niewa żno ści. USŁUGODAWCA: =ffl, USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja

3 Stworzenie innowacyjnego systemu IERP 2.0 oraz us ług ierp 365 PL oraz IERP 365 UA Cel i zakres dokumentu Specyfikacja dla Podsystem ierp mini" Niniejszy dokument określa specyfikacj ę funkcjonaln ą podsystemu ierp mini. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. Specyfikacja funkcjonalna Podsystem ierp mini jest warstwą programistyczna, czyli kodem, który modyfikuje dzia łanie innych warstw. G łównym założeniem powstania podsystemu ierp mini jest przygotowanie prostych obiegów dowodowych w systemie bez obsługi zaawansowanej produkcji oraz magazynu wysokiego składu. Podsystem oprócz prostoty ma przypomina ć w działaniu popularne systemy takie jak Wapro oraz Symfonia czy I C. W podsystemy udostępnione zostan ą : obieg sprzeda ż jak opisany w specyfikacji przy czym bez możliwości wskazania lokalizacji oraz partii (s łownik trd_dm_ut nie będzie dostępny), - obieg zakupowy jak opisany w specyfikacji przy czym bez możliwości wskazania lokalizacji oraz partii (s łownik trddmut nie będzie dostępny), - w dokumentach magazynowych nie widoczny b ędzie s łownik trd DM ut, - z ca łego modu łu produkcyjnego dostępne będą wyłącznie dokumenty rozliczaj ące produkcję, czyli produkcja w praktyce będzie mog ła być zastosowana wyłącznie do ewidencji prostej kompletacji/dekompletacji, Całość nazewnictwa s łowników zostanie uproszczone celem wyeliminowania elementów typowych dla obs ługi partii, lokalizacji czy zaawansowanej produkcji. Całość wykonanych zmian zostanie przekazanych jako gotowy dzia łaj ący serwer wirtualny na serwerze 1ERP, a ca ło ść kodu warstwy ierp mini zostanie wprowadzona do repozytorium g łównego.

4 PROGRAM REGIONALNY N;:j, Ą joj.ru$. "4uW$z100 PoIsk Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru Podsystem ierp mini (zakup pe łnych praw autorskich wraz z przekazaniem pe łnych praw do kodu źródłowego)" Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE Podsystem ierp mini (zakup pe łnych praw autorskich wraz z przekazaniem pe łnych praw do kodu źródłowego)" zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE fakturą o numerze 03/03/2015. Odbieraj ący nie zgłasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązujące są przepisy działu IIi III Kodeksu cywilnego. n, - IERP RILBIG ffi - I, ~~

5 UMOWA NA DOSTARCZENIE Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowaną przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawcą" a IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzib ą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepan ika oraz Rafała Długozimę dalej zwaną Usługobiorcą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Usługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Rozszerzenie standardowego obiegu ramek systemu ierp oraz dostarczenie ramek w zakresie Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu. c. Przeszkolenie pracowników Usługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Usługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL o następuj ącej charakterystyce: ierp 365 PL będzie usługą udostępniania przygotowanej instalacji ierp 2. O (a dok ładniej warstwy ierp mini) oraz trzech systemów ksi ęgowych firm trzecich w pe łni zintegrowanych z systemem IERP. Kompletna konfiguracja b ędzie udostępniana klientom jako wirtualny system Windows Server 2012 pracuj ący na serwerze jaki zostanie zakupiony w projekcie. System ierp 2.0 zainstalowany na wirtualnym serwerze wraz z warstw ą ierp mini będzie przygotowany do działania w podstawowych procesach wyst ępujących w firmach usługowych, firmach handlowych oraz firmach produkcyjnych. ierp 2. O w usłudze ierp 365 PL b ędzie też w pełni zintegrowany z trzema systemami księgowymi, a mianowicie z systemem WF Fakir (pe łna księgowość - producent Asseco BS), z systemem WF Kaper (uproszczona ksi ęgowość - producent Asseco BS), z systemem Symfonia Finanse i Ksi ęgowość (pełna ksi ęgowość - producent Sage). Zostanie zakupiony obraz serwera Windows 2012 Serwer w powy żej opisanej konfiguracji.. 2. Harmonogram 1.) Podsystem, o którym mowa w 2. pkt 1 ma zostać dostarczony do dnia 31 marca 2015 roku.

6 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. * 3. Gwarancja 1.) Gwarancja na dostarczony obraz trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zgłoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej niż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemo żności szybkiego usuni ęcia wady, Usługodawca zobowi ązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczną funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Płatności za wykonane us ługi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Usługobiorca wypłaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (s łownie: osiemdziesi ąt tysi ęcy złotych), zł brutto (słownie: dziewi ęćdziesiąt osiem tysi ęcy czterysta z łotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Usługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modułu. 2) Podane powyżej kwoty zostaną powiększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy i Załączników będą miały formę pisemnego aneksu - pod rygorem nieważno ści. USŁUGODAWCA: 11 USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja

7 Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usług ierp 365 PL oraz ierp 365 UA Specyfikacja dla Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" Celi zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikacj ę funkcjonalną dla obrazu ierp 365 PL. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. Specyfikacja funkcjonalna ierp 365 PL będzie usług ą udostępniania przygotowanej instalacji ierp 2. 0 (a dok ładniej warstwy ierp mini) oraz trzech systemów ksi ęgowych firm trzecich w pe łni zintegrowanych z systemem ierp. Kompletna konfiguracja b ędzie udostępniana klientom jako wirtualny system Windows Server 2012 pracuj ący na serwerze jaki zostanie zakupiony w projekcie. System ierp 2.0 zainstalowany na wirtualnym serwerze wraz z warstw ą ierp mini będzie przygotowany do dzia łania w podstawowych procesach występujących w firmach us ługowych, firmach handlowych oraz firmach produkcyjnych. ierp 2. O w us łudze ierp 365 PL b ędzie też w pełni zintegrowany z trzema systemami ksi ęgowymi, a mianowicie z systemem WF Fakir (pe łna księgowość - producent Asseco BS), z systemem WF Kaper (uproszczona ksi ęgowość - producent Asseco BS), z systemem Symfonia Finanse i Ksi ęgowość (pełna księgowość - producent Sage).

8 k PROGRAM REGIONAINY NAOOWA WWt * zowsze. UNIA wice Po, ski EUROPEJSKA I)13JU RNJjOO Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokó ł odbioru Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" zakupiony od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE fakturą o numerze 03/05/2015. Odbieraj ący nie zgłasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu II i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG

9 UMOWA NA DOSTARCZENIE MODUŁU Trade - obsluga wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz uslug ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 1 wrze śnia 2014 w Warszawie pomi ędzy: RILBIG LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w PŁOWIECKA WARSZAWA, reprezentowan ą przez Beatę Ewę Chechlińską dalej zwaną Usługodawcą" a IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepanika oraz Rafała Długozimę dalej zwaną Usługobiorcą". 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Usługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Dostarczenie rozwi ązania do standardowego obiegu ramek systemu ierp w zakresie modu łu Trade - obs ługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji". b. Przekazanie pe łnych praw do kodu modu łu. c. Przeszkolenie pracowników Us ługobiorcy w zakresie przekazanego kodu i dalszego rozwoju tego kodu. d. Zapewnienia Usługobiorcy gwarancji. 2) Usługodawca obliguje si ę dostarczy ć do systemu ierp poni żej opisane mechanizmy: W systemie ierp 2.0 zostanie zdefiniowana wielopoziomowa wycena dokumentów magazynowych co oznacza, i ż każdy dokument magazynowy będzie mógł być wyceniany w kilku różnych wycenach zarówno zgodnych z ustaw ą jak równie ż wg. definicji pomocniczych np. uwzględniaj ących przysz łe rabaty, i/lub koszty, których nie mo żna uwzględnić w wycenie magazynowej np. koszty zarządu. Wycena będzie mogła działać zarówno online jak równie ż będzie można zatrzyma ć wycenę online i cofnąć wycen ę do dowolnego momentu, a nast ępnie ponownie w łączyć wycenę online (wszystkie dokumenty niewycenione w tym przypadku zostan ą wycenione). Obsłużone zostaną kolejki FIFO oraz LIFO. 2. Harmonogram 1.) Moduł, o którym mowa w 2. pkt 1 ma zosta ć dostarczony do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2.) Usługodawca ma prawo do przesuni ęcia terminu realizacji/odbioru prac w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku co nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. * 3. Gwarancja

10 I.) Gwarancja na dostarczony modu ł trwa rok od momentu podpisania protoko łu odbioru. 2.) Gwarancji podlegaj ą wszystkie funkcjonalno ści opisane w załącznikach do tej umowy. 3.) W okresie trwania Gwarancji Usługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Krytycznej podlegaj ącej gwarancji najszybciej jak to mo żliwe, ale nie później niż na 24 godziny od zg łoszenia. 4.) W okresie trwania Gwarancji Us ługodawca zobowi ązany jest do zareagowanie na zg łoszenie Wady Niekrytycznej podlegaj ącej gwarancji nie pó źniej niż na 7 dni od zgłoszenia. 5.) W przypadku Wady Krytycznej Us ługodawca zobowi ązuje się usunąć wadę najszybciej jak to możliwe, a w przypadku niemo żności szybkiego usuni ęcia wady, Us ługodawca zobowi ązuje się do wykonania próby przygotowania tymczasowej zmiany kodu aplikacji, tak, aby istnia ła możliwość skorzystania z zablokowanej przez Wad ę Krytyczn ą funkcjonalno ści (czyli przygotowania tzw. work around"). 4. Płatności za wykonane usiugi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Usługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (s łownie: czterdzie ści trzy tysi ące złotych), zł brutto (słownie: pi ęćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewi ęćdziesiąt złotych). Faktura VAT zostanie wystawiona przez Us ługodawcę w dniu podpisania protoko łu odbioru modułu. 2) Podane powyżej kwoty zostaną powi ększone o kwotę należnego podatku VAT. 3) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Us ługodawcy wskazany na fakturze. S. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. 3) Z zastrze żeniem 2 pkt. 2, wszelkie zmiany i uzupe łnienia do tre ści niniejszej Umowy I Załączników będą miały form ę pisemnego aneksu - pod rygorem niewa żno ści. USŁUGODAWCA: USŁUGOBIORCA: Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja 2

11 Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL oraz ierp 365 UA Specyfikacja dla Modu ł trade - obsługa wielopoziomowego wartościowania magazynów i produkcji" Celi zakres dokumentu Niniejszy dokument okre śla specyfikacj ę funkcjonaln ą oraz techniczn ą dla modu łu trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji. Niniejszy dokument jest za łącznikiem do umowy wykonawczej. Specyfikacja funkcjonalna W systemie ierp 2.0 zostanie zdefiniowana wielopoziomowa wycena dokumentów magazynowych co oznacza, i ż każdy dokument magazynowy b ędzie móg ł być wyceniany w kilku różnych wycenach zarówno zgodnych z ustawą jak równie ż wg, definicji pomocniczych np. uwzgl ędniaj ących przysz łe rabaty, i/lub koszty, których nie można uwzgl ędni ć w wycenie magazynowej np. koszty zarz ądu. Wycena będzie mog ła dzia łać zarówno online jak równie ż będzie można zatrzyma ć wycen ę online i cofn ąć wycen ę do dowolnego momentu, a następnie ponownie włączyć wycen ę onllne (wszystkie dokumenty niewycenione w tym przypadku zostan ą wycenione). Obsłużone zostaną kolejki FIFO oraz LIFO.

12 PROGRAM REG I ONALNY NAOOCWA ~, fg~a OiOŚCJ UNIA EUROPEJSKA Nowa Iwiczna RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO Numer KRS: NIP: Protokół odbioru modułu Trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" Z dniem IERP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ odbiera od RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE Moduł trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" zakupiony od RILBIG UD ($P. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE fakturą o numerze 05/05/2015. Odbieraj ący nie zg łasza zastrze żeń. W zakresie rękojmi za wady i gwarancji jako ści za przedmiot odbioru obowi ązuj ące są przepisy działu II i III Kodeksu cywilnego. IERP RILBIG

13 UMOWA NA WYKONANIE BADAŃ W ZAKRESIE Przygotowania struktury danych dla modu łu wielopoziomowych wycen magazynowych dla systemu ierp 2.0" W PROJEKCIE Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Zawarta w dniu 15 czerwca 2015 w Warszawie pomi ędzy: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH Warszawa, ul. Ludwika Krzywickiego 34 reprezentowan ą przez Marka Hołyńskiego dalej zwaną Usługodawcą" a IERP SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w ZIMOWA 19/25 NOWA IWICZNA PIASECZNO, zarejestrowan ą pod nr KRS reprezentowan ą przez Jarosława Szczepanika oraz Rafała Długozimę dalej zwaną Usługobiorcą". * 1. Przedmiot Umowy 1) Niniejszym Usługobiorca zamawia, a Us ługodawca zobowi ązuje się do: a. Wykonanie badań w zakresie Przygotowania struktury danych dla modu łu wielopoziomowych wycen magazynowych dla systemu ierp 2.0". b. Przekazanie pe łnych praw do rezultatów badań. 2) Usługodawca obliguje się dostarczenia dokumentu badania opisuj ącego encje jakie są niezbędne w module Wielopoziomowe wyceny magazynowe" * 2. Harmonogram 1.) Badania zostan ą wykonane do 26 czerwca 2015 roku. * 3. Platności za wykonane usiugi. 1) Z tytułu niniejszej umowy Us ługobiorca wyp łaci Usługodawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT w wysoko ści zł netto (słownie: siedmiu tysięcy złotych), 8610 zł brutto (s łownie: osiem tysięcy sze śćset dziesi ęć złotych) 2) Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawid łowo wystawionej faktury VAT na rachunek Usługobiorcy na niej wskazany. * 4. Wej ście w życie i zmiany Umowy 1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zako ńczona po podpisaniu protokołu odbioru. 2) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze Stron. USŁUGODAWCA: USŁUGOBIORCA: D 1

14 PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY rezultatów zadania zadanie polegaj ącego na: Wykonaniu bada ń w zakresie Przygotowania struktury danych dla modu wycen magazynowych dla systemu ierp 2.0" łu wielopoziomowych Sporządzony: Miejscowo ść : Warszawa Data: 25 czerwca 2015 r. Na podstawie: Umowy z dnia r. Pomi ędzy: Usługobiorca IERP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zimowa 19 /25 Nowa Iwiczna Piaseczno KRS: a Usługodawca Instytutem Maszyn Matematycznych z siedzibą przy ul. Krzywickiego Warszawa KRS: Zamawiaj ący przyjmuje rezultaty zadania bez zastrze żeń. IERP Sp. z o.o. Instytut Maszyn Matematycznych D dr/rw.maek

15 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierpsp.zo.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy modu łu Funkcjonalno ść techniczna silnika ierp 2.0: agregaty, mechanizm warstw, quasi (dziedziczenie tabel), interakcje" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze wzgl ędu na starania zarz ądu spó łki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów współfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy modu łu Funkcjonalno ść techniczna silnika ierp 2.0: agregaty, mechanizm warstw, quasi (dziedziczenie tabel), interakcje" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacie.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spółki ierp sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofert ę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto z ł (słownie: sto dziesi ęć tysięcy złotych), brutto z ł (słownie: sto trzydzie ści pięć tysięcy trzysta z łotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna była równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygra ł konkurs ofert na dostarczenie modu łu Funkcjonalno ść techniczna silnika ierp 2.0: agregaty, mechanizm warstw, quasi (dziedziczenie tabel), interakcje" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

16 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierpsp.zo.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy modu łu Funkcjonalno ści związane z wymian ą danych: synchronizacja" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze wzgl ędu na starania zarz ądu spółki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów współfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy modu łu Funkcjonalno ści związane z wymianą danych: synchronizacja" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacje.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spó łki ierp sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedn ą ofert ę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA NIP: na warto ść netto z ł (s łownie: pi ętnaście tysi ęcy złotych), brutto z ł (s łownie: osiemnaście tysi ęcy czterysta pi ęćdziesiąt złotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna była równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygra ł konkurs ofert na dostaw ę modułu Funkcjonalno ści związane z wymianą danych: synchronizacja" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz usług ierp 365 PL i ierp 365 UA". fl4j

17 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierpsp.zo.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy modu łu Funkcjonalno ści niskopoziomowe zwi ązane z obs ługą dowodów oraz magazynów: mechanizm dowodów wielonarodowych, mechanizm stanów dowodowych i rezerwacji, mechanizm stanów magazynowych" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze wzgl ędu na starania zarz ądu spółki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów wspó łfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy modu łu Funkcjonalno ści niskopoziomowe zwi ązane z obs ługą dowodów oraz magazynów: mechanizm dowodów wielonarodowych, mechanizm stanów dowodowych i rezerwacji, mechanizm stanów magazynowych" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zak ładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacie.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spółki ierp Sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofert ę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto z ł (s łownie: sto czterdzie ści tysięcy złotych), brutto z ł (s łownie: sto siedemdziesi ąt dwa tysiące dwie ście złotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna była równocze śnie ofert ą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygra ł konkurs ofert na dostaw ę modułu Funkcjonalno ści niskopoziomowe zwi ązane z obs ługą dowodów oraz magazynów: mechanizm dowodów wielonarodowych, mechanizm stanów dowodowych i rezerwacji, mechanizm stanów magazynowych" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

18 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierp Sp. Z O.O. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy podsystemu Podsystem ierp mini" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze wzgl ędu na starania zarz ądu spó łki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów wspó łfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy podsystemu Podsystem ierp mini" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.dl/dotacie.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zostało również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spółki ierp sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofert ę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto z ł (słownie: siedemdziesi ąt tysi ęcy złotych), brutto z ł (słownie: osiemdziesi ąt sze ść tysięcy sto z łotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna by ła równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygra ł konkurs ofert na dostaw ę podsystemu Podsystem ierp mini" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

19 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierp sp. z o.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokó ł z wybory dostawcy Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze względu na starania zarządu spółki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów współfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacie.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 Sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spó łki ierp S. Z O.O. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofertę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto z ł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), brutto z ł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta z łotych). Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna była równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygrał konkurs ofert na dostaw ę Obraz serwera dla us ługi ierp 365 PL" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

20 Nowa Iwiczna, 29 sierpnia 2014 ierp sp. z o.o. Zimowa 19/25 Nowa Iwiczna Piaseczno Protokól z wybory dostawcy modu łu Modul trade - obs ługa wielopoziomowego wartościowania magazynów i produkcji" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" Ze względu na starania zarządu spółki ierp sp. z o.o. odno śnie pozyskania środków unijnych dla projektu Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA" przeprowadzono konkurs ofert zgodnie z wytycznymi odno śnie prowadzenia projektów wspó łfinansowanych z EFRR oraz Bud żetu Państwa na wybór dostawcy modu łu Moduł trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług 1ERP 365 PL i ierp 365 UA". Informacja o konkursie zosta ła umieszczona na stronie firmowej w zakładce Dotacje (http://www.ierp.pl/dotacje.html). Informacja ta by ła dostępna na stronie w terminie od 11 sierpnia 2014 roku do 22 sierpnia 2014 roku. Zapytanie zosta ło również przekazane potencjalnym dostawcom, którzy wg. opinii zarz ądu spó łki ierp sp. z o.o. byli w stanie dostarczy ć przedmiot zamówienia. Otrzymano jedną ofertę od firmy RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIA Ł W POLSCE PŁOWIECKA WARSZAWA Numer KRS: NIP: na warto ść netto zł (słownie: czterdzie ści trzy tysiące złotych), brutto z ł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysi ęcy osiemset dziewi ęćdziesiąt złotych). Zgodnie z informacjami zawartymi w biznesplanie cz ęść prac badawczych z tego modu łu zostanie przekazane Instytutowi Maszyn Matematycznych. Złożona oferta spe łniała wymagania i oczywi ście jako jedyna by ła równocze śnie ofertą najniższą cenową co było jedynym kryterium wyboru, a tym samym oferent RILBIG UD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE wygrał konkurs ofert na dostaw ę modułu Moduł trade - obsługa wielopoziomowego warto ściowania magazynów i produkcji" w projekcie Stworzenie innowacyjnego systemu ierp 2.0 oraz us ług ierp 365 PL i ierp 365 UA".

PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO

PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO PRZYJĘCIE SRODKA TRWAŁEGO Numer Data 1/ŚT/2015 03.03.2015 OT Nazwa (pieczęć jednmtk Serwer HP DL 180 2xQC, 48RAM, IOxHDD Charakterystyka Dostawca lub wykcawca RILBIG UD (sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 z dnia 13.05.2014 r. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Cennika Wynajmu Sal Konferencyjnych w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ANDA Spó łka z ograniczon ą odpowiedziatno ścf ą z siedzib ą w Micha łowicach oraz PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA Spółek ANDA

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATFUA 5POJNOSCI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE Ś RODKÓW UNII EJ W RAMACH EGO FUNDUSZU SPO ŁECZNEGO ZDOBYWAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE - wzmacniamy integracj ę i aktywno ść społeczno-zawodową"

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska Kielce PROTOKÓŁ

URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska Kielce PROTOKÓŁ URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska 10 5 25-324 Kielce Nr sprawy : UKS 2691/W1E/42/41/13/5/016 PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.05.2013

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) Powiatem Ostrowieckim Zamawiającym Wykonawcą

UMOWA (PROJEKT) Powiatem Ostrowieckim Zamawiającym Wykonawcą UMOWA (PROJEKT) Zawarta w dniu. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Powiatem Ostrowieckim w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA Nr. , z siedzibą, NIP, REGON., na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Panią Monikę

Bardziej szczegółowo

Świdwin, dnia r. Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja Swidwin FK ZAPYTANIE OFERTOWE

Świdwin, dnia r. Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja Swidwin FK ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja 1 78-300 Swidwin Świdwin, dnia 10.12.2015r. FK.271.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiaj ącego: Gmina Świdwin Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu.

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu. Miejscowość. Dnia Prosta umowa na usługę budowlaną Zawarta w dniu w.. pomiędzy: 1. Nazwa zamawiającego: Adres:. NIP, reprezentowaną przez: Imię i nazwisko: stanowisko: Imię i nazwisko stanowisko: w treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011 Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011 Zawarta w dniu...2011 r. w Opolu pomiędzy : zał. do SIWZ Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą: ul. Piastowska 14,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz o 4 10-44 U Bydgoszcz, dnia 01.10.2010 r. Protokó ł obj ęty jest tajemnic ą A s łużbow ą,:c 4 Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzie 20 grudnia 2010 roku Raport bie cy nr 54/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku Zarz d Multimedia Polska S.A. w zał czeniu przekazuje do publicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOTACJ CELOW Nr.../2014 r. Dotuj cym Powiatem O awskim Dotowanym ,00 z

UMOWA O DOTACJ CELOW Nr.../2014 r. Dotuj cym Powiatem O awskim Dotowanym ,00 z UMOWA O DOTACJ CELOW Nr.../2014 r. Zawarta w dniu...2014 r. pomi dzy Gmin Miejsk O awa, reprezentowan przez: - Franciszka Pa dziernika - Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie: - Danuty Rybarczyk - Skarbnika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Plac Wolno ści 18 61-739 Pozna ń

Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Plac Wolno ści 18 61-739 Pozna ń ESPO Ł PIRW KR.,CBLiWY( WOJ EWÓOZTWAWLKOPOLSOJ Pl. Wolno ści 18, 61._73:g. Pozna ń 6165 54 553. 51 55 54 881,`u 81:65 54 652 NIP 7781337$ REGULAMIN III edycji konkursu Przyrodnicze rymowanie - otaczaj

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w. pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Przekazującym, reprezentowaną przez:., na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

Wzór OFERTA PRZETARGOWA. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011r. w zakresie odśnieŝania i zwalczania gołoledzi oraz wywozu śniegu.

Wzór OFERTA PRZETARGOWA. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011r. w zakresie odśnieŝania i zwalczania gołoledzi oraz wywozu śniegu. Wzór... Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: NIP: 525-001-12-66 Andrzej Rynkiewicz fax (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: NIP: 525-001-12-66 Andrzej Rynkiewicz fax (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl Warszawa, 18.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Sprzedaż i dostawa aparatu do pomiaru aktywności oddechowej poprzez pas napiersiowy (WPs 250000-09/2015/KS) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego. Umowa sprzedaży samochodu

Załącznik nr 3 do SIWZ. Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego. Umowa sprzedaży samochodu Załącznik nr 3 do SIWZ Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego Umowa sprzedaży samochodu zawarta w Łomży dnia r. pomiędzy: Muzeum Mazowiecko Północnym w Łomży przy ul. Dwornej 22 C, NIP. Regon., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013. 907) oraz Zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup oraz dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup oraz dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Kraków, 18.04.2016 r. DO.230-1/16 /Znak sprawy/ ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa, adres, dane kontaktowe zamawiającego: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 10/U/adm. syst. inf. /2013 OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Nr sprawy: 10/U/adm. syst. inf. /2013 OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Nr sprawy: 10/U/adm. syst. inf. /2013 OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Nazwa i adres zamawiającego: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. PROF. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO ul. A. Soko łowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2

1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2 UMOWA DOSTAWY nr /POKL/2013 zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Gmina Morawica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy z siedzibą w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, NIP: 657-222-77-36,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (zamóvvienie publiczne o warto ści szacunkowej poni żej 14 000 euro nie obj ęte przepisami ustawy Prawo zamówie ń publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (zamóvvienie publiczne o warto ści szacunkowej poni żej 14 000 euro nie obj ęte przepisami ustawy Prawo zamówie ń publicznych) WŁOSZCZOWSKI ZAK ŁAD WODOCI ĄGÓW I KANAUZACJI 29-100 W łoszczowa, ul. Wiejska 55 NIP 656-15-64-217, Regon 290543253 tel./fax 41/ 3-43-680 W łoszczowa, dnia 15.1 1.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE (zamóvvienie

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.99.2015 Burmistrza Skwierzyny z dnia 9 lipca 2015 r.. Wzór A w przypadku pobrania kaucji Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA.

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. I. WPROWADZENIE Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ

Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ Umowa dostawy nr. zawarta dnia..r. w w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...201... roku w Go ździe pomi ędzy Gmin ą Gózd, reprezentowan ą przez Dyrektora Zespo łu Ekonomiczno Administracyjnego Szkó ł w Go ździe na podstawie pe

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01. Białystok, dn. 24.04.2015 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A 15-276 Białystok do kontaktu : ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel. centr. 85-7409401 fax 7409600

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. UMOWA Nr../PN/14

Załącznik nr 6. UMOWA Nr../PN/14 UMOWA Nr../PN/14 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... 2014 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia r. Projekt Burmistrza Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia...2015r. w sprawie: podj ęcia działań zmierzaj ących do zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie pomiarów elektrycznych.

ZAPROSZENIE. do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie pomiarów elektrycznych. Drawno, dnia 09. 11.2012 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno Zn. Spr. SA - 4665/2012 jw ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie pomiarów elektrycznych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: zamawiającym Miastem Słupsk reprezentowanym przez Agnieszkę Nowak Sekretarza Miasta Słupska zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2014r.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014r. WYPRAWKA SZKOLNA 2014r. Wójt Gminy Gózd informuje, że wzorem lat ubieg łych równie ż w roku szkolnym 2014/ 2015 realizowany b ędzie Rz ądowy program pomocy uczniom w 2014r. -,,Wyprawka szkolna". Z Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A

WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A Załącznik nr 3 do SZ WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A zawarta w dniu... w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielniana 4, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (o wartości nie przekraczającej euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (o wartości nie przekraczającej euro) Ryki, dnia 24.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (o wartości nie przekraczającej 3 000 euro) I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka 08-500 Ryki ul. Żytnia 5 e-mail

Bardziej szczegółowo