Oznaczenia Modułów MODUS Foodvision

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenia Modułów MODUS Foodvision"

Transkrypt

1 Oznaczenia Modułów MODUS Foodvision MODUS Foodvision Podstawy Rozwiązanie przemysłowe MODUS FOODVISION, oparte jest na Microsoft Dynamics NAV (Navision) oraz na module 'planowanie i tworzenie harmonogramu produkcji' (PPS). Spełniając wszystkie wymagania branŝy, stanowi ono rozwiązanie pełnej obsługi dla specyficznych zapotrzebowań tej branŝy. Struktura modularna umoŝliwia zastosowanie modułów w najbardziej róŝnorodnych typach firm. Standardowe moduły dla MODUS Foodvision Dynamics NAV: 'zakupy i zobowiązania' oraz 'sprzedaŝ i naleŝności', zostały przystosowane do wymagań produkcji Ŝywności. Są to m.in. waŝenie, zarządzanie danymi, zarządzanie opakowaniami, centralne rozlicznie itp. Oprogramowanie steruje wszystkimi procesami, poczynając od 'zakupów i zobowiązań', poprzez 'zarządzanie partią', 'rozdzielanie procesów', 'produkcję' i 'zapasy', Kończąc na 'sprzedaŝy i naleŝnościach', będąc zarazem łatwym i przyjaznym dla uŝytkownika w obsłudze. Dodatkowo, wszystkie procesy są poddawane kontroli jakości. Ponadto, wprowadzane dane są uwzględniane w cenach zakupów i sprzedaŝy, włączając systemy przewidzianych w umowie bonusów i premii. Aplikacja obsługuje, nie tylko jakościowe rozbieŝności pomiędzy zamówieniem a dostawą, ale równieŝ zwroty. Proces zamówienia Proces zamówienia jest przystosowany do wymogów przemysłu produkcji Ŝywności. Dzięki przystosowanym formularzom rejestracji, róŝne procesy mogą zostać zaprojektowane i wykonane w optymalny sposób. Natychmiastowo moŝna przejść do receptury produkcji lub uzyskać historię produktu. Moduł wspomaga drukowanie etykiet, oznaczeń, dokumentów dostaw i faktur. Odbiór i Dostawa Zamówione dostawy mogą być zaakceptowane lub zablokowane przez nadanie odpowiedniego statusu. Zakończenie zamówienia moŝe być dokonane w odniesieniu do klienta lub dostawcy. Lokalizacja, numer partii, wagi indywidualne oraz rejestry opakowań mogą być zapisywane indywidualnie według partii waŝenia do transportu i według kontenerów, do których są pakowane. Dostarczone opakowania są rejestrowane i księgowane na osobnych kontach zgodnie z ustawieniami w bazie danych. Po zakończeniu załadunku/partii, kontrolowane są odchylenia w wadze. 1

2 MODUS Foodvision Ubój Moduł ubój umoŝliwia przejrzyste tworzenie, zarządzanie oraz rozliczanie informacji o zwierzętach na ubój. Informacje o zwierzętach na ubój są potwierdzane i przetwarzane w sposób określony dla zwierząt. W zaleŝności od rodzaju firmy oraz podłączenia urządzeń, dane o uboju mogą być wprowadzane bezpośrednio w pojedynczych stanowiskach pracy linii produkcyjnej uboju, np. w stajni - etykietowanie uboju/rejestracja znakowania na uchu, terminale wprowadzania danych, klasyfikacja lub waŝenie. Alternatywnie, dane o uboju mogą być równieŝ przyjmowane poprzez interfejs z zewnętrznych systemów w formacie ASCII. Moduł zawiera odrębne systemy wyceny, według róŝnych sposobów. Wieprzowina moŝe być wyceniana zgodnie z grupami cenowymi, forma ceny według wagi, dla opierających się na zawartości mięsa lub według klasyfikacji auto FOM zwierząt rzeźnych. Dla cięŝkich zwierząt hodowlanych, system dysponuje systemami automatycznej wyceny, które działają bez opierania się na procencie zawartości mięsa. Metody wyceny oraz naliczania kosztów są przechowywane w kartotekach dostawcy, artykułach dostawcy lub samych artykułach i mogą być równieŝ określane przez uŝytkownika. MoŜliwe jest ciągłe porównywanie cen uŝywając innego sposobu wyceny. Rachunki z uboju są generowane i dostępne jako nie zaksięgowane faktury, w module 'zakupy i zobowiązania'. Dodatkowo, moŝliwe jest kalkulowanie cen sprzedaŝy oraz kosztów i generowanie faktur do bazy danych uboju. System dysponuje kilkoma raportami, dzięki funkcji TrendScapefunctionality. Raport statystyka uboju moŝe być generowany bezpośrednio z systemu zgodnie z wymaganiami dla odpowiednich słuŝb Państwowych. Zintegrowane interfejsy odpowiadają za wymianę danych z innymi systemami EDP, takimi jak: HI-Tier bydło i trzoda chlewna lub Qualiproof, w celu kontrolowania salmonelli Q-S 2

3 MODUS Foodvision Ćwiartowanie / Rozbiór Przed ćwiartowaniem zwierząt rzeźnych oraz ich pojedynczych części, konieczne jest dokładne zaplanowanie ilości, kosztów oraz przychodów. Stanowi to główne zadanie modułu 'ćwiartowanie'. Wspiera ono optymalnie planującego, w podejmowaniu decyzji przy wydawaniu poleceń ćwiartowania. Określone listy rozbioru są głównymi, najwaŝniejszymi informacjami w procesie ćwiartowania. Opisują one przychodzące i wychodzące jednostki oraz zawierają kosztowe arkusze kalkulacyjne. Wielopoziomowe listy ćwiartowania są generowane przez matrycę rozbioru i mogą być ze sobą dowolnie łączone. Wprowadzanie kosztów umoŝliwia podział kosztów na zamówienia. Receptura rozbioru stanowi podstawę dla interaktywnej kalkulacji ćwiartowania, która robi symulację, bez ograniczonych etapów i określa zamierzoną cenę sprzedaŝy. System określa odpowiednie marginesy ubytku (wkładu) z kaŝdego etapu ćwiartowania. Do kaŝdej kalkulacji mogą być dołączone dodatkowe dokumenty lub adnotacje. Poprzez wybór kalkulacji rozbioru, zaplanowane wprowadzenia i wydania, formułują podstawę do porównania zamierzonych celów z osiągnięciami w danym poleceniu ćwiartowania. We wprowadzeniu partii i wydaniu ćwiartowania, program generuje jednostki i zadane ilości, posortowane według grup. Ostateczna wycena przedstawia wyniki (porównanie zamierzonych celów z osiągnięciami, kalkulowane ceny) w przejrzystej formie. Zaktualizowany stan procesu ćwiartowania moŝe być wyświetlony w kaŝdym momencie. W tym celu dostępnych jest wiele raportów, takich jak: porównanie zamierzonych celów z osiągnięciami, z uwzględnieniem ilości oraz wartości; kalkulacje zleceń rozbioru i rejestry waŝenia. 3

4 MODUS Foodvision Sektor - Bydło Moduł sektor - bydło integruje specjalne wymagania branŝy bydła ze standardową aplikacją. Sektor bydła jest formowany przez dostawy bezpośrednie (obniŝenie wysyłki) i wymagania logistyczne transportu zwierząt. Komunikaty o bydle mogą być rejestrowane, na podstawie czego, zakupy i sprzedaŝ mogą być przydzielane do transportów. Dyspozycja umoŝliwia generowanie dokumentów transportowych do raportowania aktualnych ilości. W ten sposób dokumenty robocze transportowe oraz dane o kontroli bydła zostają zadokumentowane i moŝliwe do analizy. Ustalane są zakupy oraz sprzedaŝ, uwzględniając złoŝone ceny oraz kalkulacje dopłat i zniŝek. 4

5 Opis modułu MODUS Foodvision FV-M 01 Dyn. Ustawienie Menu FV-M 02 Zarządzanie Dokumentami Ustawienie i zarządzanie menu określonych uŝytkowników umoŝliwia personalizację menu aplikacji dla konkretnego uŝytkownika Moduł zarządzanie dokumentami' umoŝliwia połączenie róŝnych plików z danymi Navision. Moduł ten umoŝliwia, np. generowanie dokumentów Word bezpośrednio z konta klienta. Pliki przechowywane centralnie, są dostępne dla wszystkich uŝytkowników zajmujących się tym klientem. Istniejące dokumenty mogą być następnie połączone z klientem. FV-M 04 Konwersja lokalizacji FV-M 05 Gwarancja kredytowania FV-M 08 Centrum Danych Dokumenty mogą być załączane do następujących danych: Klienci Dostawcy Artykuły Kosztorysy Zamówienia Zwrócone zamówienia Dostawy Faktury Faktury korygujące Konwersja lokalizacji jest uŝywane do zmieniania lokalizacji zapasów w momencie księgowania receptury i wskutek tego powstania nowego zapasu. UŜywając modułu gwarancja moŝna rozszerzyć limit kredytu wydania, aby móc działać bardziej elastycznie. Moduł 'gwarancja' umoŝliwia uwzględnianie, zarówno zmiennych jak i czasowo ograniczonych limitów kredytu. Lista eksportu danych (Dataport) wykonuje te same zadania dla eksportu danych, co lista raportów dla raportów. UŜytkownik moŝe umieścić Dataport na liście, a następnie wybrać kilka Dataportów, określonych w menu wyboru do przetwarzania wsadowego. Pozycja w menu nazywa się 'Interfejsy' i jest zintegrowana z menu 'Księga Główna', 'sprzedaŝ i naleŝności' oraz 'zakupy i zobowiązania'. MoŜe być równieŝ uŝywana do okresowego eksportowania danych o fakturach dla personelu sprzedaŝy. 5

6 FV-M 10 Bonus FV-M 15 DSD FV-M 20 EDI Poprzez moduł bonus, moŝna stworzyć kalkulacje bonusów lub rozliczenia bonusów dla dostawców lub klientów. Moduł Duales System Deutschland umoŝliwia ustalenie całkowitej opłaty licencyjnej za uŝywanie marki Grüner Punkt naleŝącej do Duales System Deutschland AG. Jest to moduł Microsoft-Navision specyficzny dla rynku niemieckiego. W przygotowaniu jest polski odpowiednik systemu, dla specyficznych potrzeb rynku i przepisów polskich. Ten moduł dostarcza następujące funkcje, do obsługi EDI: ZAMÓWIENIA (dane o zamówieniu) FAKTURA (faktura) DESADV (powiadomienie o wysyłce) INVPRT (dane o zapasach) PRICAT (dane artykuł-/cena) Dane modułu MODUS centralne rozliczenie' stanowią podstawę dla EDI z ustawieniami głównymi. Elektroniczna wymiana danych jest dokonywana w działającym międzynarodowo formacie EANCOM-format. Przyśpiesza to proces gospodarczy dla obydwu partnerów biznesowych, sprawia iŝ jest bardziej wydajny i eliminuje moŝliwe źródła błędów. W ten sposób przetworzone dane mogą być importowane i eksportowane poprzez dataport i zapisywane w formacie ASCII dla EDI. FV-M 25 Centralne Rozliczenie grupowanie działań handlowych W związku z grupowaniem działań handlowych w centrali rozliczeniowej, rozliczanie faktur i faktur korygujących, jest uproszczone. W tym module moŝna rejestrować, generować i przetwarzać faktury i faktury korygujące dla ustawień głównych. Na podstawie zaksięgowanych faktur i faktur korygujących, zgodnie z wprowadzoną, bazą danych, są tworzone przyjęcia. MoŜliwe jest udzielanie upustów oraz rabatów płatności dla wszystkich dokumentów rozliczanych centralnie. Upusty i rabaty płatności mogą być utrzymywane na odpowiednim poziomie, ustawionym centralnie dla konta klienta. Zarejestrowane dokumenty - centralnego rozliczenia - mogą być przetransferowane poprzez wprowadzenie zapłaty, przeciągniętej z karty klienta do dziennika przyjęcia w księdze głównej i tam księgowane. Dodatkowo istnieje moŝliwość utworzenia i wydrukowania listy rozliczeniowej, opartej na zarejestrowanych dokumentach. Dane o rozliczeniu mogą być uŝyte jako podstawa dla EDI. 6

7 FV-M 30 Wyliczanie Czasu Dostawy FV-M34 Szczegółowe Faktury Korygujące SprzedaŜy FV-M 35 Teksty dodatkowe Ten moduł wspiera zarządzanie zamówieniami do wysyłki. Aplikacja moŝe automatycznie wyliczyć datę wysyłki, jak równieŝ zobowiązaną datę dostawy, z odpowiednimi czasami. Tworzenie dokumentów korygujących, na podstawie zaksięgowanych faktur sprzedaŝy. Tutaj mogą być systematycznie kontrolowane: ilość, cena i zniŝki faktury korygującej. Ponadto, szczegółowy dokument korygujący moŝe być wydrukowany, pokazując oryginalną zapłatę, korektę oraz uzyskaną, skorygowaną naleŝność. Moduł teksty dodatkowe umoŝliwia przydzielanie dłuŝszych tekstów, (podobnych do rozszerzonych tekstów), np. do dokumentów zakupu i sprzedaŝy oraz ich automatyczny transfer do wynikających z nich np. przyjęć. Długie teksty mogą być wprowadzone zarówno do nagłówka, jak i w liniach dokumentu. MoŜna określić, czy długi tekst ma być skopiowany z nagłówka zamówienia do, np. nagłówka faktury. Ponadto moŝna przydzielić długi/rozszerzony tekst, zarówno do dostawców, jak i do klientów. FV-M 36 Zestawienie zysków i strat FV-M 38 PPS Planowanie operacyjne i strategiczne jest zawsze oparte na zestawieniu zysków i strat, znanym równieŝ jako rozliczenie przychodu. Czyni to z niego najwaŝniejsze narzędzie biznesowe, mające wpływ na wydajność przedsiębiorstwa oraz podejmowanie decyzji zarządu. Dlatego teŝ, wybrane obszary odpowiedzialności są pod ciągłym nadzorem, gdzie decyzje zarządu są podejmowane szybciej i z większą precyzją. Zestawienie zysków i strat jest waŝnym narzędziem analizy, dostarczającym okresowych informacji na poziomie konta klienta, konta artykułu, z głównymi grupami i podgrupami, pracownikami sprzedaŝy, centrum zysku, kodem departamentu i projektami. Inne kryteria są przydzielone do określonych typów wyników, na podstawie otwartego zestawu zasad, które np. podsumowują wszystkie róŝne upusty, w jeden typ wyniku. Wykres wyników pokazuje analizę określaną przez uŝytkownika, bezpośrednio na ekranie. Arkusz planowania oraz proces wsadowy 'prognoza planowania produkcji, są uŝywane do kalkulowania i przystosowania planu dla artykułów zastępczych. Wykonane plany nie są usuwane. Na początku planowania, zmiany w zapotrzebowaniu są rozpoznawane, a zapisy śledzenia (zapotrzebowanie, zasoby) są odpowiednio przystosowywane. 7

8 FV-M 39 Śledzenie produkcji FV-M 40 Klient jednorazowy FV-M 42 Przedstawianie czeku UŜywając Zapisów Śledzenia Produkcji moŝna wprowadzić i zaksięgować aktualne i docelowe zuŝycie dla Zamówień Produkcji w prosty sposób. Zapisy Śledzenia zapisują nagromadzone, (wykonane) Harmonogramy Produkcji na kontach. Ten moduł umoŝliwia zarządzanie róŝnymi klientami i dostawcami, którzy nie są zarejestrowani jako klient lub dostawca. W rejestracji zamówienia, uŝytkownik moŝe ręcznie określić, które dane klienta lub dostawcy gdy są potrzebne do fakturowania. Kiedy faktura dla tego zamówienia jest wypełniona danymi, informacje te są transferowane do księgi głównej. W czasie procesu księgowania dane te są zapisywane jako dodatkowe informacje i załączane do otwartych wpisów w księdze głównej, gdzie mogą być oglądane. Dla transakcji płatności, te otwarte wpisy są brane pod uwagę oddzielnie. Obsługa czeków jako formy płatności i rozliczeń. FV-M 45 Wycena Zapasów FV-M 48 Prognoza Produkcji Ten moduł umoŝliwia wycenę zapasów, opartą na odpowiednich datach na poziomie wprowadzenia. Jako kryterium do księgowania zapasów moŝe być uŝyta np. Partia. Na poziomie partii, moŝliwe jest równieŝ przeprowadzenie rewaloryzacji wprowadzeń artykułów do zapasów. Ponadto partia moŝe być określona, kiedy jest usuwana ze stanu magazynowego, w celu zbilansowania szczególnie tych zapisów zapasów ze specjalnymi etykietami partii. Na karcie partii moŝna zobaczyć wszystkie wydania oraz przyjęcia zakupów z tym numerem partii oraz z tym zapasem. Moduł prognoza produkcji umoŝliwia rejestrowanie planów sprzedaŝy poszczególnych artykułów w róŝnych odstępach czasu. Dane z prognozy produkcji są zapisywane w bazie. Informacje te są uŝywane przez aplikację do wyliczania ilości brutto, wymaganej podczas etapu planowania. 8

9 FV-M49 Kalkulacja prognozy Prognoza produkcji FV-M 50 Zarządzanie Opakowaniami Moduł 'kalkulacja prognozy' umoŝliwia tworzenie prognoz zapotrzebowania na kaŝdy artykuł. Danymi wejściowymi są zaplanowane dostawy, obrót, wprowadzona prognoza produkcyjna, zamówienia sprzedaŝy. Wyniki kalkulacji prognozy są przedstawione w szczegółowym widoku. Wartości mogą być kopiowane do prognozy produkcji. Aplikacja uŝywa informacji o wprowadzeniach prognoz produkcji do kalkulowania ilości brutto wymaganej na jeden okres planowania. Zarządzanie Opakowaniami umoŝliwia rejestrację pustych opakowań i działań na nich. Opakowania są traktowane jako zapasy ze specjalnym oznaczeniem: Opakowanie. Ustawienia w specyfikacji dostawy określają, na którym koncie są przechowywane Opakowania. Opakowania mogą być powiązane z: Odbiorcą Dostawcą Pracownikiem dokonującym wysyłki W dzienniku opakowań, zapisy Opakowań w odniesieniu do nabywcy; dostawcy lub pracownika dokonującego wysyłki mogą być zaksięgowane ręcznie, w celu zarejestrowania sprawdzania lub księgowań przeliczających pustych opakowań. Księgowanie opakowań moŝe być tak samo przedstawione z zaksięgowanych wydań sprzedaŝy. Poza ręcznym księgowaniem, moŝliwe jest automatyczne określenie opakowań, w celu zarejestrowania i zaksięgowania ich z dostawą/wydaniem. Opakowania mogą być określone przez wymaganą ilość lub wprowadzoną wagą. W 'ustawieniach sprzedaŝy i naleŝności' oraz 'ustawieniach zakupów i zobowiązań' moŝna ustawić opcję sprawdzania, która weryfikuje podczas procesu księgowania, czy opakowania zostały całkowicie określone i wyszczególnione. Znacznik na karcie klienta określa, czy opakowania mają być zafakturowane lub czy mają być dostarczone bezpłatnie. W menu 'raport pustych pojemników ' dostępne są róŝne analizy i rozliczenia kont opakowań. Stan magazynowy pustych opakowań wyświetlany jest na karcie klienta/dostawcy na liście pracownika wysyłki. Stany magazynowe mogą być filtrowane według róŝnych kryteriów. 9

10 FV-M 52 QDS Nadrzędnym celem jest dokumentacja parametrów jakości gospodarki materiałami oraz kontrola późniejszych procesów. Poprzez kontrole i pomiary, moduł 'system dokumentacji jakości', w skrócie 'QDS', umoŝliwia dokumentowanie i kontrolowanie jakości produktów i usług. Wszystkie prace inspekcyjne są archiwizowane po zakończeniu i dostępne online. Jako całkowicie zintegrowane oprogramowanie, komponent QDS moŝe być zastosowany na kaŝdym etapie procesu produkcyjnego: zakupy/ubój, zapasy, procesy produkcji/rozdzielania oraz sprzedaŝ. Monitorowanie i kontrolowanie partii równieŝ korzysta z informacji tego modułu. Prace inspekcyjne Systemowa główna baza danych przechwytuje wstępnie określone parametry jakości, a następnie wykonuje kontrolę jakości. QDS automatycznie generuje polecenia inspekcji, kiedy tworzone są zamówienia zakupu i produkcji. Są one zintegrowane w indywidualnych modułach, w taki sposób, Ŝe umoŝliwiają optymalne procesy. W przypadku odstępstw od wstępnie określonych standardów, QDS uruchamia odpowiednie pomiary kontrolne. Zmiany mogą zostać wprowadzone ręcznie w kaŝdym momencie. FV-M 54 ID - artykułu Analizy Analiza poszczególnych inspekcji, moŝe być przeprowadzona bezpośrednio po wprowadzeniu wyników. Wykresy analizy oraz opcje filtrowania są określane przez uŝytkownika. QDS łączy wykres wybranej analizy z systemem zgromadzonych punktów kontrolnych, w szczególności w celu oceny dostawców w skali A/B/C. Dane poszczególnych artykułów są dokumentowane, prezentowane i archiwizowane przy pomocy modułu 'ID materiału'. ID materiału, rejestruje centralnie, najbardziej róŝnorodne dane o artykule i zapisuje je razem z ich cechami dodatkowymi pod odpowiednimi datami. ID materiałów mogą być zbudowane na podstawie zarówno wariantów, jak i klientów. ID materiału moŝe być wydrukowane z obrazkami lub generowane i wysyłane jako plik PDF. ID materiału jest tworzone w 'ustawieniach zapasów', gdzie jest przechowywany schemat tworzenia oraz raport do drukowania. ID materiałów mogą być wyświetlane na karcie artykułu, liście wariantów lub karcie klienta. 10

11 FV-M 55 Kalkulacja artykułu Kalkulacja artykułu słuŝy kalkulacji wstępnej i końcowej artykułów produkcyjnych. W tej kalkulacji wszystkie wymagane artykuły, procesy oraz dopłaty kalkulacyjne są brane pod uwagę. MoŜe ona być generowana na podstawie BOMów i planów pracy z ich odpowiednimi cenami. Dopłaty mogą być powiązane z pozycjami i grupami kalkulacyjnymi. Kalkulacja moŝe być uŝywana do określania marginesów wkładu oraz cen sprzedaŝy. Kalkulacja artykułów jest podzielona na następujące obszary: Kalkulacja domyślna. W kaŝdej z nich są domyślnie przechowywane te artykuły, które naleŝy poddać kalkulacji. Dopłaty w domyślnej kalkulacji mogą być określone z ich odniesieniami. Z tych kalkulacji domyślnych, generowane są kalkulacje wstępne. Podczas tego procesu, generowana jest kalkulacja wstępna dla kaŝdego artykuły poprzez ustalenie BOMów i planów pracy. Kalkulacja wstępna. W kalkulacji wstępnej moŝliwe jest utworzenie kalkulacji dla artykułów. W zaleŝności od ich pionowego połoŝenia (vertical range), artykuły mogą być kalkulowane na jednym lub róŝnych poziomach. Są takŝe kalkulowane powiązania pomiędzy komponentami oraz procesy. FV-M 57 Składniki artykułu Kalkulacja końcowa Kalkulacja końcowa słuŝy kalkulacji zamówień produkcji. Ilości wyprodukowane i zuŝyte są konwertowane na ujednolicone jednostki określone w nagłówku. W ten sposób moŝliwe jest porównywanie ze sobą róŝnych kalkulacji. Moduł składniki artykułu' zawiera wszystkie składniki i wszystkie wymagane dane na etykiecie artykułu. Do kaŝdego artykułu, wariantu artykułu oraz partii artykułu, moŝe być przydzielona dowolna liczba składników. Składniki są dostępne z menu 'składniki artykułu'; 'składniki'. Składniki mogą być wprowadzane w układzie dziesiętnym lub przez wartości wybrane z listy wartości. Do kaŝdego składnika mogą być przydzielone: wymagane wartości, wartości limitowe oraz kontrolne limity alokacji. Te wartości limitowe stanowią podstawę dla zapewnienia jakości. Składniki artykułu lub partii mogą być wprowadzane ręcznie lub kalkulowane na podstawie receptury. 11

12 FV-M 58 Schematy wyceny towarów FV-M 60 Analiza/Statystyki Wycena towarów dopuszcza kalkulację wstępną i końcową receptury. Podczas kalkulacji kaŝdy z komponentów, procesów lub dołączonych warunków zostanie uwzględniony. MoŜliwe jest zdefiniowanie pojedynczej kalkulacji opartej na właściwym BOM-ie i procedurze wyceny. Zwykle Wycena Towaru (Kalkulacja) jest uŝywana do ustalenia marginesu zysku. UŜywając definiowanych przez uŝytkownika rzędów i kolumn moŝna ustalić, które pozycje będą porównywane. To oznacza, Ŝe jest moŝliwe zdefiniowanie tylu raportów, ile jest konieczne, bez uŝywania Report Designera. Wstępnie zdefiniowane schematy zostały dostarczone. Dzięki temu modułowi moŝna ustawić i automatycznie wygenerować przejrzyste i zrozumiałe analizy. FV-M 61 Struktura organizacji klientów Wykres organizacji klientów słuŝy tworzeniu struktury klientów. W ten sposób klienci mogą być ustawieni w strukturze hierarchicznej, odpowiadającej ich strukturze organizacyjnej lub firmowej. Struktura moŝe wtedy być uŝywana do racjonalnego utrzymywania bazy danych i do analizy przychodu. MoŜna wyświetlić zarówno rzeczywiste, jak i fikcyjne hierarchie. Dlatego klient moŝe być uwzględniony w róŝnych strukturach. Warunki dla kaŝdego, pojedynczego klienta są przechowywane w centrach, tak Ŝe mogą być transferowane do wszystkich powiązanych klientów. W ten sposób, moŝliwe jest, np. utrzymanie wszystkich cen na poziomie firmy. Na poziomie oddziałów moŝliwe jest wprowadzenie specjalnych cen. W zaleŝności od warunków klienta, dostępne są następujące opcje aktualizacji: Brak aktualizacji Ŝadne zmiany nie są wprowadzane do głównej bazy danych klientów Kopiowanie kopiowany jest parametr, np. z centrali do oddziałów, np. wszystkie oddziały dostają te same warunki, chyba Ŝe został wprowadzony dla nich wyjątek Wyciąganie nowe listy (np. serie cen; standardowe listy cen; spis; grupa, wyposaŝenie artykułu) są generowane. Komponenty są złoŝone z list przechowywanych w diagramie 12

13 (uwzględniając hierarchię klienta). Numer klienta stanowi nazwę nowej listy i jest tworzony na nowo za kaŝdym razem, kiedy robiona jest aktualizacja. Rzeczywiste oraz fikcyjne struktury, np. diagramy personelu sprzedaŝy/regionów są dostępne do analizy przychodu. Do analiz, przychody z oddziałów są przyznawane, zgodnie z odpowiednią strukturą. FV-M 62 Kontrola procesu sprzedaŝy urządzenia zew. FV-M 63 Szczegółowe rabaty wiersza Dla kaŝdego zainstalowanego urządzenia (np. wagi, etykieciarki), moŝliwe jest określenie działań oraz wyświetlenie wyników. Działania mogą być określone w kontroli procesu. Pojedyncze działania mogą być określone zamówieniu, a ich realizacja moŝe być uruchomiona automatycznie w oparciu o załoŝone warunki. Konkretna integracja tych działań z procesem ERP jest dokonywana poprzez zdefiniowane wywołania, np. proces waŝenia towaru, który ma być dostarczony lub przekazany. Rezultaty są dostępne dla procesu ERP, do dalszego przetwarzania i w efekcie wypełnianie obowiązkowych pól, takich jak: 'ilość do dostarczenia', lub 'ilość do odebrania'. Ten moduł jest uŝywany do przydzielania rabatów, które są posortowane, albo w powiązaniu z klientami, albo z grupami cenowymi klientów. W ten sposób róŝni klienci mogą osiągnąć te same stawki rabatów. Rabat wiersza jest określany przez procent rabatu, który klient lub grupa cenowa klientów dostaje na dany artykuł lub grupę artykułów. FV-M 64 Kontrola procesu zakupów urządzenia zew. FV-M 65 Prowizje sprzedaŝy Dla kaŝdego zainstalowanego urządzenia, moŝliwe jest określenie działań i wyświetlenie rezultatów. Te działania mogą być określone w kontroli procesu. Pojedyncze działanie moŝe być zdefiniowane w jego określonym zamówieniu, a jego realizacja moŝe być uruchomiona automatycznie w oparciu o załoŝone warunki. Konkretna integracja tych działań z procesem ERP jest dokonywana poprzez zdefiniowane wywołań, np. proces waŝenia ilości, która ma być przyjeta lub przekazana. Rezultaty są dostępne dla procesu ERP, do dalszego przetwarzania i w efekcie wypełnianie obowiązkowych pól, takich jak: 'ilość do dostarczenia' lub 'ilość do odebrania'. UŜywając modułu prowizje dla sprzedawców moŝna ustalić prowizje dla pracowników sprzedaŝy. MoŜna wprowadzić wartości domyślne kalkulacji prowizji. np. dla: grup klientów, klientów, dostawców, kategorii artykułów, artykułów, itp., umoŝliwiając rozliczenie do poziomu pozycji. W zakładce MODUS FOODVISION jest ustawienie - 'zastosuj prowizję do zlecenia. Jeśli pole jest zaznaczone, wszystkie wprowadzone prowizje sprzedaŝy będą uwzględnione, dla wszystkich pracowników sprzedaŝy wymienionych w zakładce 13

14 'pracownik sprzedaŝy/nabywający', w oknie 'arkusz zlecenia', bez względu na to, któremu pracownikowi sprzedaŝy są one przydzielone. Oznacza to, Ŝe wszyscy pracownicy sprzedaŝy dostają prowizję, które są przeznaczone dla innego pracownika sprzedaŝy. Standardowe naliczanie prowizji jest wtedy pomijane. FV-M 66 Analiza/Statystyki sprzedaŝy FV-M 67 Analiza/Statystyki zakupu Ten moduł zawiera wiersze pozycji, dostawy, obrotu oraz wprowadzonych zamówień. WyróŜnione są następujące typy: zapas, konto K/G, zasoby, środki trwałe/inwestycje o dopłaty/zniŝki artykułu'; ponadto, numer typu, który oznacza, Ŝe dane głównych plików: 'artykuły', 'konta G/L', itp. zawarte są w tej tabeli. W tym celu pola: kwota, ilość i waga, wymienionych wyŝej wpisów, są przechowywane jako sumy. Tabela jest automatycznie aktualizowana, kiedy powyŝej wymienione wpisy są generowane W tym module wpisy obrotów zakupów są analizowane według okresu. Tutaj, wpisy są łączone z odbiorcą. Zamierzone odstępy mogą być wybierane przez odpowiadające opcje: 1(dzień), 7(tydzień), 31(miesiąc), 3 (kwartał),12 (rok) oraz trzy okresy rozliczeniowe. FV-M 68 Analiza/Statystyki zakup- sprzedaŝ FV-M 69 Wprowadzenie zamówienia sprzedaŝy FV-M 70 Planowanie trasy FV-M 72 Indywidualne tworzenie analiz obrotu w formie tabeli i raportów. Statystyki obrotu zakupy/sprzedaŝ, są tworzone za pomocą procesów wsadowych. UŜywając tego modułu, moŝna zrealizować statystyczne analizy wpisów dostaw i obrotu w obszarach sprzedaŝy i zakupów. MoŜna generować indywidualne analizy zarówno dla obszaru zakupów, jak i sprzedaŝy. Podobnie jak dla statystyki zamówienia przyjęcia moŝna określić nagłówek zamówienia i wprowadzić dowolną liczbę określającą dany wiersz analizy. KaŜda z linii analizy, moŝe mieć indywidualne filtry. Filtry są uruchamiane, kiedy wpis dostawy lub obrotu jest przetwarzany w celu późniejszego utworzenia statystyki. W tym module moŝna wprowadzać zamówienia, które mogą róŝnić się od kwot wpisów dostawy i obrotu. Kiedy zamówienie jest zaakceptowane, wpisy zamówień są generowane lub, jeśli to konieczne, aktualizowane są istniejące zamówienia. Ten moduł zawiera całościowe planowanie dostaw, firmowymi pojazdami. Na podstawie kolejności określonych tras, np. generuje on automatycznie propozycje załadunków. System informacji o partiach umoŝliwia ciągłą przejrzystość w 14

15 System informacji o partiach (CIS) przypływie towarów 'przepływ w górę i w dół". Poprzez moduł CIS, MODUS FOODVISION dostarcza standaryzowany zbiór danych w przetwarzania wsadowego. Generowane dane są uŝywane do spójnego monitorowania partii (EG podstawowe przepisy VO 178/2000). Wszystkie odpowiednie informacje są natychmiast dostarczane przez system informacyjny o partiach, który jest wysoko zintegrowany w MBS NAVISION i moŝe być systematycznie sprawdzany, jeśli jest to wymagane. Inne korzyści wynikające z takiego rozwiązania: Selektywna kontrola i blokowanie partii Minimalizacja wysiłku administracyjnego oraz strat przy wycofaniach. Szybkie dostarczenie informacji Konsekwentne wyjaśnienie odpowiedzi na pytania dotyczące pochodzenia Jednolita integracja z procesem produkcji. Optymalne wsparcie certyfikatów IFS FV-M 80 Kontrola urządzeń i przepływu informacji Ten moduł jest podstawowym modułem słuŝącym do kontroli urządzeń, do podłączania innych urządzeń do systemu, np. urządzenia waŝące, skanery, maszyny znakujące, itp. FV-M 82 Działania telefoniczne - CRM Zakupy/SprzedaŜ FV-M 83 Identyfikacja rozmów telefonicznych - TAPI UŜywające tego modułu moŝna zdefiniować i przetworzyć działania powtarzające się cotygodniowo, które mogą być przydzielane, nie tylko do klientów i dostawców, ale równieŝ do potencjalnych klientów. Moduł wspiera działania zakupów i sprzedaŝy. MoŜliwe jest, np. przydzielenie kaŝdemu klientowi planu specjalnych czynności, z którego moŝna odczytać, kto i kiedy musi zadzwonić do klienta. Następnie pracownik sprzedaŝy moŝe zakończyć te wprowadzenia i wygenerować oferty i zamówienia, bezpośrednio z wprowadzeń dokonywanych przez telefon. Jeśli narzędzie TAPI jest zintegrowane, to moŝliwe jest wykonanie telefonu bezpośrednio z aplikacji. CTI (Computer Telephony Integration) oznacza automatycznie synchronizowaną aplikację telekomunikacyjnych oraz technologii danych. Modus Consult realizuje CTI w MBS NAVISION poprzez interfejs do systemu telefonicznego Wymogiem dla CTI jest system telefoniczny, który wspiera standard TAPI 2.0. MBS NAVISION jest połączone z systemem telefonicznym przez identyfikację dzwoniącego poprzez identyfikację połączenia - modus TAPI. Numer telefonu dzwoniącego jest 15

16 kluczową informacją do jego danych kontaktowych i związanej z nim historii. Zastosowanie tego modułu znacznie poprawia wydajność przychodzących telefonów. Automatyczne dostarczanie danych kontaktowych w połączeniu z historią, skraca czas przetwarzania, zmniejsza koszty i poprawia jakość obsługi klienta. FV-M 85 Planowanie zadań harmonogram zadań UŜywając planowania harmonogramu, moŝna zaplanować wykonanie jednostek kodu, raportów i dataportów w dowolnym momencie. Planowanie harmonogramu jest uruchamiane równolegle z programem i działa w tle. UŜywając planowania harmonogramu, moŝna wykonać zadania: Planowanie wykonania zadania (co minutę, co godzinę, co dzień, co tydzień, co miesiąc lub w dowolnym odstępie czasu). Zmiana harmonogramu pracy. Zakończenie zaplanowanego zadania. FV-M 88 System wiadomości FV-M 90 Synchronizacja Przedsiębiorstw FV-M 92 Interfejs do D.I.T.S. FV-900 Urządzenia waŝące połączenie Dokładne ustawienie wytycznych dla wykonania zadania w rozpisanym punkcie w czasie. Harmonogram moŝe być uruchamiany na stacji roboczej, jak i na serwerze aplikacji. Poprzez serwer aplikacji moŝliwe jest wykonywanie zadań, które nie wymagają interfejsu uŝytkownika. Korzyścią płynąca z serwera aplikacji jest to, Ŝe wykonanie jest przeprowadzone przez jedną usługę, która moŝe działać centralnie na jednym serwerze i Ŝe wyniki/raporty mogą być zapisywane w rejestrze wyników Windows. Dzięki modułowi system wiadomości, uŝytkownicy aplikacji mogą wymieniać wiadomości listy - pomiędzy sobą. Jest to mini system pocztowy działający wewnątrz Navision. Synchronizacja przedsiębiorstw przechowuje róŝne, główne dane firm i dba aby zawsze były aktualne. MoŜliwe jest przechowywanie, np. danych o zapasach dwóch przedsiębiorstw zawsze na tym samym poziomie informacji. Za kaŝdym razem, kiedy zmieni się, np. coś w bazie danych artykułu danego przedsiębiorstwa, dane te synchronizują się automatycznie. Podstawowy interfejs do pomocniczego systemu zarządzania. Połączenie urządzeń waŝących róŝnych producentów. 16

17 FV-901 Urządzenia PAZ - półautomatyczne FV-902 Urządzenia PAZ - automatyczne FV-903 Urządzenia FOM- Interface FV-905 Skaner - Interface FV-906 ph-meter Interface Połączenie pół automatycznych maszyn znakujących, róŝnych producentów. Połączenie całkowicie automatycznie znakujących maszyn, róŝnych producentów. Połączenie FOM róŝnych producentów. Połączenie skanerów róŝnych producentów. Połączenie mierników-ph róŝnych producentów. FV-920 SPS - Podstawy kontrolne FV-921 SPS-Połączenie FV-950 MDE Licencja Podstaw FV-951 MDE Zamówienia sprzedaŝy 17

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.12 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.12 2.1.1 Menu główne...2.12 System...2.12 Listy...2.12 Zestawienia...2.13 Księgowość...2.13 Dokumenty...2.13

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.15 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.15 2.1.1 Menu główne...2.15 System...2.15 Listy...2.15 Zestawienia...2.16 Księgowość...2.16 Dokumenty...2.16

Bardziej szczegółowo

ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu

ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl ASCENT SQL zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem opis systemu Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Radom, kwiecień 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag Dokumentacja dla wersji 2014.1.1 copyright helper 29. listopada 2014, wersja 2014.1.1 (opis akt. dla wersji 8.00.0 WF-Mag)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU. System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem WF-Mag

OPIS PRODUKTU. System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem WF-Mag OPIS PRODUKTU Przedstawiamy Państwu system Porte w wersji zintegrowanej z programem WF-Mag dla Windows, słuŝący do automatyzacji obsługi transakcji internetowych. Porte jest nieodzownym narzędziem dla

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo