Oznaczenia Modułów MODUS Foodvision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenia Modułów MODUS Foodvision"

Transkrypt

1 Oznaczenia Modułów MODUS Foodvision MODUS Foodvision Podstawy Rozwiązanie przemysłowe MODUS FOODVISION, oparte jest na Microsoft Dynamics NAV (Navision) oraz na module 'planowanie i tworzenie harmonogramu produkcji' (PPS). Spełniając wszystkie wymagania branŝy, stanowi ono rozwiązanie pełnej obsługi dla specyficznych zapotrzebowań tej branŝy. Struktura modularna umoŝliwia zastosowanie modułów w najbardziej róŝnorodnych typach firm. Standardowe moduły dla MODUS Foodvision Dynamics NAV: 'zakupy i zobowiązania' oraz 'sprzedaŝ i naleŝności', zostały przystosowane do wymagań produkcji Ŝywności. Są to m.in. waŝenie, zarządzanie danymi, zarządzanie opakowaniami, centralne rozlicznie itp. Oprogramowanie steruje wszystkimi procesami, poczynając od 'zakupów i zobowiązań', poprzez 'zarządzanie partią', 'rozdzielanie procesów', 'produkcję' i 'zapasy', Kończąc na 'sprzedaŝy i naleŝnościach', będąc zarazem łatwym i przyjaznym dla uŝytkownika w obsłudze. Dodatkowo, wszystkie procesy są poddawane kontroli jakości. Ponadto, wprowadzane dane są uwzględniane w cenach zakupów i sprzedaŝy, włączając systemy przewidzianych w umowie bonusów i premii. Aplikacja obsługuje, nie tylko jakościowe rozbieŝności pomiędzy zamówieniem a dostawą, ale równieŝ zwroty. Proces zamówienia Proces zamówienia jest przystosowany do wymogów przemysłu produkcji Ŝywności. Dzięki przystosowanym formularzom rejestracji, róŝne procesy mogą zostać zaprojektowane i wykonane w optymalny sposób. Natychmiastowo moŝna przejść do receptury produkcji lub uzyskać historię produktu. Moduł wspomaga drukowanie etykiet, oznaczeń, dokumentów dostaw i faktur. Odbiór i Dostawa Zamówione dostawy mogą być zaakceptowane lub zablokowane przez nadanie odpowiedniego statusu. Zakończenie zamówienia moŝe być dokonane w odniesieniu do klienta lub dostawcy. Lokalizacja, numer partii, wagi indywidualne oraz rejestry opakowań mogą być zapisywane indywidualnie według partii waŝenia do transportu i według kontenerów, do których są pakowane. Dostarczone opakowania są rejestrowane i księgowane na osobnych kontach zgodnie z ustawieniami w bazie danych. Po zakończeniu załadunku/partii, kontrolowane są odchylenia w wadze. 1

2 MODUS Foodvision Ubój Moduł ubój umoŝliwia przejrzyste tworzenie, zarządzanie oraz rozliczanie informacji o zwierzętach na ubój. Informacje o zwierzętach na ubój są potwierdzane i przetwarzane w sposób określony dla zwierząt. W zaleŝności od rodzaju firmy oraz podłączenia urządzeń, dane o uboju mogą być wprowadzane bezpośrednio w pojedynczych stanowiskach pracy linii produkcyjnej uboju, np. w stajni - etykietowanie uboju/rejestracja znakowania na uchu, terminale wprowadzania danych, klasyfikacja lub waŝenie. Alternatywnie, dane o uboju mogą być równieŝ przyjmowane poprzez interfejs z zewnętrznych systemów w formacie ASCII. Moduł zawiera odrębne systemy wyceny, według róŝnych sposobów. Wieprzowina moŝe być wyceniana zgodnie z grupami cenowymi, forma ceny według wagi, dla opierających się na zawartości mięsa lub według klasyfikacji auto FOM zwierząt rzeźnych. Dla cięŝkich zwierząt hodowlanych, system dysponuje systemami automatycznej wyceny, które działają bez opierania się na procencie zawartości mięsa. Metody wyceny oraz naliczania kosztów są przechowywane w kartotekach dostawcy, artykułach dostawcy lub samych artykułach i mogą być równieŝ określane przez uŝytkownika. MoŜliwe jest ciągłe porównywanie cen uŝywając innego sposobu wyceny. Rachunki z uboju są generowane i dostępne jako nie zaksięgowane faktury, w module 'zakupy i zobowiązania'. Dodatkowo, moŝliwe jest kalkulowanie cen sprzedaŝy oraz kosztów i generowanie faktur do bazy danych uboju. System dysponuje kilkoma raportami, dzięki funkcji TrendScapefunctionality. Raport statystyka uboju moŝe być generowany bezpośrednio z systemu zgodnie z wymaganiami dla odpowiednich słuŝb Państwowych. Zintegrowane interfejsy odpowiadają za wymianę danych z innymi systemami EDP, takimi jak: HI-Tier bydło i trzoda chlewna lub Qualiproof, w celu kontrolowania salmonelli Q-S 2

3 MODUS Foodvision Ćwiartowanie / Rozbiór Przed ćwiartowaniem zwierząt rzeźnych oraz ich pojedynczych części, konieczne jest dokładne zaplanowanie ilości, kosztów oraz przychodów. Stanowi to główne zadanie modułu 'ćwiartowanie'. Wspiera ono optymalnie planującego, w podejmowaniu decyzji przy wydawaniu poleceń ćwiartowania. Określone listy rozbioru są głównymi, najwaŝniejszymi informacjami w procesie ćwiartowania. Opisują one przychodzące i wychodzące jednostki oraz zawierają kosztowe arkusze kalkulacyjne. Wielopoziomowe listy ćwiartowania są generowane przez matrycę rozbioru i mogą być ze sobą dowolnie łączone. Wprowadzanie kosztów umoŝliwia podział kosztów na zamówienia. Receptura rozbioru stanowi podstawę dla interaktywnej kalkulacji ćwiartowania, która robi symulację, bez ograniczonych etapów i określa zamierzoną cenę sprzedaŝy. System określa odpowiednie marginesy ubytku (wkładu) z kaŝdego etapu ćwiartowania. Do kaŝdej kalkulacji mogą być dołączone dodatkowe dokumenty lub adnotacje. Poprzez wybór kalkulacji rozbioru, zaplanowane wprowadzenia i wydania, formułują podstawę do porównania zamierzonych celów z osiągnięciami w danym poleceniu ćwiartowania. We wprowadzeniu partii i wydaniu ćwiartowania, program generuje jednostki i zadane ilości, posortowane według grup. Ostateczna wycena przedstawia wyniki (porównanie zamierzonych celów z osiągnięciami, kalkulowane ceny) w przejrzystej formie. Zaktualizowany stan procesu ćwiartowania moŝe być wyświetlony w kaŝdym momencie. W tym celu dostępnych jest wiele raportów, takich jak: porównanie zamierzonych celów z osiągnięciami, z uwzględnieniem ilości oraz wartości; kalkulacje zleceń rozbioru i rejestry waŝenia. 3

4 MODUS Foodvision Sektor - Bydło Moduł sektor - bydło integruje specjalne wymagania branŝy bydła ze standardową aplikacją. Sektor bydła jest formowany przez dostawy bezpośrednie (obniŝenie wysyłki) i wymagania logistyczne transportu zwierząt. Komunikaty o bydle mogą być rejestrowane, na podstawie czego, zakupy i sprzedaŝ mogą być przydzielane do transportów. Dyspozycja umoŝliwia generowanie dokumentów transportowych do raportowania aktualnych ilości. W ten sposób dokumenty robocze transportowe oraz dane o kontroli bydła zostają zadokumentowane i moŝliwe do analizy. Ustalane są zakupy oraz sprzedaŝ, uwzględniając złoŝone ceny oraz kalkulacje dopłat i zniŝek. 4

5 Opis modułu MODUS Foodvision FV-M 01 Dyn. Ustawienie Menu FV-M 02 Zarządzanie Dokumentami Ustawienie i zarządzanie menu określonych uŝytkowników umoŝliwia personalizację menu aplikacji dla konkretnego uŝytkownika Moduł zarządzanie dokumentami' umoŝliwia połączenie róŝnych plików z danymi Navision. Moduł ten umoŝliwia, np. generowanie dokumentów Word bezpośrednio z konta klienta. Pliki przechowywane centralnie, są dostępne dla wszystkich uŝytkowników zajmujących się tym klientem. Istniejące dokumenty mogą być następnie połączone z klientem. FV-M 04 Konwersja lokalizacji FV-M 05 Gwarancja kredytowania FV-M 08 Centrum Danych Dokumenty mogą być załączane do następujących danych: Klienci Dostawcy Artykuły Kosztorysy Zamówienia Zwrócone zamówienia Dostawy Faktury Faktury korygujące Konwersja lokalizacji jest uŝywane do zmieniania lokalizacji zapasów w momencie księgowania receptury i wskutek tego powstania nowego zapasu. UŜywając modułu gwarancja moŝna rozszerzyć limit kredytu wydania, aby móc działać bardziej elastycznie. Moduł 'gwarancja' umoŝliwia uwzględnianie, zarówno zmiennych jak i czasowo ograniczonych limitów kredytu. Lista eksportu danych (Dataport) wykonuje te same zadania dla eksportu danych, co lista raportów dla raportów. UŜytkownik moŝe umieścić Dataport na liście, a następnie wybrać kilka Dataportów, określonych w menu wyboru do przetwarzania wsadowego. Pozycja w menu nazywa się 'Interfejsy' i jest zintegrowana z menu 'Księga Główna', 'sprzedaŝ i naleŝności' oraz 'zakupy i zobowiązania'. MoŜe być równieŝ uŝywana do okresowego eksportowania danych o fakturach dla personelu sprzedaŝy. 5

6 FV-M 10 Bonus FV-M 15 DSD FV-M 20 EDI Poprzez moduł bonus, moŝna stworzyć kalkulacje bonusów lub rozliczenia bonusów dla dostawców lub klientów. Moduł Duales System Deutschland umoŝliwia ustalenie całkowitej opłaty licencyjnej za uŝywanie marki Grüner Punkt naleŝącej do Duales System Deutschland AG. Jest to moduł Microsoft-Navision specyficzny dla rynku niemieckiego. W przygotowaniu jest polski odpowiednik systemu, dla specyficznych potrzeb rynku i przepisów polskich. Ten moduł dostarcza następujące funkcje, do obsługi EDI: ZAMÓWIENIA (dane o zamówieniu) FAKTURA (faktura) DESADV (powiadomienie o wysyłce) INVPRT (dane o zapasach) PRICAT (dane artykuł-/cena) Dane modułu MODUS centralne rozliczenie' stanowią podstawę dla EDI z ustawieniami głównymi. Elektroniczna wymiana danych jest dokonywana w działającym międzynarodowo formacie EANCOM-format. Przyśpiesza to proces gospodarczy dla obydwu partnerów biznesowych, sprawia iŝ jest bardziej wydajny i eliminuje moŝliwe źródła błędów. W ten sposób przetworzone dane mogą być importowane i eksportowane poprzez dataport i zapisywane w formacie ASCII dla EDI. FV-M 25 Centralne Rozliczenie grupowanie działań handlowych W związku z grupowaniem działań handlowych w centrali rozliczeniowej, rozliczanie faktur i faktur korygujących, jest uproszczone. W tym module moŝna rejestrować, generować i przetwarzać faktury i faktury korygujące dla ustawień głównych. Na podstawie zaksięgowanych faktur i faktur korygujących, zgodnie z wprowadzoną, bazą danych, są tworzone przyjęcia. MoŜliwe jest udzielanie upustów oraz rabatów płatności dla wszystkich dokumentów rozliczanych centralnie. Upusty i rabaty płatności mogą być utrzymywane na odpowiednim poziomie, ustawionym centralnie dla konta klienta. Zarejestrowane dokumenty - centralnego rozliczenia - mogą być przetransferowane poprzez wprowadzenie zapłaty, przeciągniętej z karty klienta do dziennika przyjęcia w księdze głównej i tam księgowane. Dodatkowo istnieje moŝliwość utworzenia i wydrukowania listy rozliczeniowej, opartej na zarejestrowanych dokumentach. Dane o rozliczeniu mogą być uŝyte jako podstawa dla EDI. 6

7 FV-M 30 Wyliczanie Czasu Dostawy FV-M34 Szczegółowe Faktury Korygujące SprzedaŜy FV-M 35 Teksty dodatkowe Ten moduł wspiera zarządzanie zamówieniami do wysyłki. Aplikacja moŝe automatycznie wyliczyć datę wysyłki, jak równieŝ zobowiązaną datę dostawy, z odpowiednimi czasami. Tworzenie dokumentów korygujących, na podstawie zaksięgowanych faktur sprzedaŝy. Tutaj mogą być systematycznie kontrolowane: ilość, cena i zniŝki faktury korygującej. Ponadto, szczegółowy dokument korygujący moŝe być wydrukowany, pokazując oryginalną zapłatę, korektę oraz uzyskaną, skorygowaną naleŝność. Moduł teksty dodatkowe umoŝliwia przydzielanie dłuŝszych tekstów, (podobnych do rozszerzonych tekstów), np. do dokumentów zakupu i sprzedaŝy oraz ich automatyczny transfer do wynikających z nich np. przyjęć. Długie teksty mogą być wprowadzone zarówno do nagłówka, jak i w liniach dokumentu. MoŜna określić, czy długi tekst ma być skopiowany z nagłówka zamówienia do, np. nagłówka faktury. Ponadto moŝna przydzielić długi/rozszerzony tekst, zarówno do dostawców, jak i do klientów. FV-M 36 Zestawienie zysków i strat FV-M 38 PPS Planowanie operacyjne i strategiczne jest zawsze oparte na zestawieniu zysków i strat, znanym równieŝ jako rozliczenie przychodu. Czyni to z niego najwaŝniejsze narzędzie biznesowe, mające wpływ na wydajność przedsiębiorstwa oraz podejmowanie decyzji zarządu. Dlatego teŝ, wybrane obszary odpowiedzialności są pod ciągłym nadzorem, gdzie decyzje zarządu są podejmowane szybciej i z większą precyzją. Zestawienie zysków i strat jest waŝnym narzędziem analizy, dostarczającym okresowych informacji na poziomie konta klienta, konta artykułu, z głównymi grupami i podgrupami, pracownikami sprzedaŝy, centrum zysku, kodem departamentu i projektami. Inne kryteria są przydzielone do określonych typów wyników, na podstawie otwartego zestawu zasad, które np. podsumowują wszystkie róŝne upusty, w jeden typ wyniku. Wykres wyników pokazuje analizę określaną przez uŝytkownika, bezpośrednio na ekranie. Arkusz planowania oraz proces wsadowy 'prognoza planowania produkcji, są uŝywane do kalkulowania i przystosowania planu dla artykułów zastępczych. Wykonane plany nie są usuwane. Na początku planowania, zmiany w zapotrzebowaniu są rozpoznawane, a zapisy śledzenia (zapotrzebowanie, zasoby) są odpowiednio przystosowywane. 7

8 FV-M 39 Śledzenie produkcji FV-M 40 Klient jednorazowy FV-M 42 Przedstawianie czeku UŜywając Zapisów Śledzenia Produkcji moŝna wprowadzić i zaksięgować aktualne i docelowe zuŝycie dla Zamówień Produkcji w prosty sposób. Zapisy Śledzenia zapisują nagromadzone, (wykonane) Harmonogramy Produkcji na kontach. Ten moduł umoŝliwia zarządzanie róŝnymi klientami i dostawcami, którzy nie są zarejestrowani jako klient lub dostawca. W rejestracji zamówienia, uŝytkownik moŝe ręcznie określić, które dane klienta lub dostawcy gdy są potrzebne do fakturowania. Kiedy faktura dla tego zamówienia jest wypełniona danymi, informacje te są transferowane do księgi głównej. W czasie procesu księgowania dane te są zapisywane jako dodatkowe informacje i załączane do otwartych wpisów w księdze głównej, gdzie mogą być oglądane. Dla transakcji płatności, te otwarte wpisy są brane pod uwagę oddzielnie. Obsługa czeków jako formy płatności i rozliczeń. FV-M 45 Wycena Zapasów FV-M 48 Prognoza Produkcji Ten moduł umoŝliwia wycenę zapasów, opartą na odpowiednich datach na poziomie wprowadzenia. Jako kryterium do księgowania zapasów moŝe być uŝyta np. Partia. Na poziomie partii, moŝliwe jest równieŝ przeprowadzenie rewaloryzacji wprowadzeń artykułów do zapasów. Ponadto partia moŝe być określona, kiedy jest usuwana ze stanu magazynowego, w celu zbilansowania szczególnie tych zapisów zapasów ze specjalnymi etykietami partii. Na karcie partii moŝna zobaczyć wszystkie wydania oraz przyjęcia zakupów z tym numerem partii oraz z tym zapasem. Moduł prognoza produkcji umoŝliwia rejestrowanie planów sprzedaŝy poszczególnych artykułów w róŝnych odstępach czasu. Dane z prognozy produkcji są zapisywane w bazie. Informacje te są uŝywane przez aplikację do wyliczania ilości brutto, wymaganej podczas etapu planowania. 8

9 FV-M49 Kalkulacja prognozy Prognoza produkcji FV-M 50 Zarządzanie Opakowaniami Moduł 'kalkulacja prognozy' umoŝliwia tworzenie prognoz zapotrzebowania na kaŝdy artykuł. Danymi wejściowymi są zaplanowane dostawy, obrót, wprowadzona prognoza produkcyjna, zamówienia sprzedaŝy. Wyniki kalkulacji prognozy są przedstawione w szczegółowym widoku. Wartości mogą być kopiowane do prognozy produkcji. Aplikacja uŝywa informacji o wprowadzeniach prognoz produkcji do kalkulowania ilości brutto wymaganej na jeden okres planowania. Zarządzanie Opakowaniami umoŝliwia rejestrację pustych opakowań i działań na nich. Opakowania są traktowane jako zapasy ze specjalnym oznaczeniem: Opakowanie. Ustawienia w specyfikacji dostawy określają, na którym koncie są przechowywane Opakowania. Opakowania mogą być powiązane z: Odbiorcą Dostawcą Pracownikiem dokonującym wysyłki W dzienniku opakowań, zapisy Opakowań w odniesieniu do nabywcy; dostawcy lub pracownika dokonującego wysyłki mogą być zaksięgowane ręcznie, w celu zarejestrowania sprawdzania lub księgowań przeliczających pustych opakowań. Księgowanie opakowań moŝe być tak samo przedstawione z zaksięgowanych wydań sprzedaŝy. Poza ręcznym księgowaniem, moŝliwe jest automatyczne określenie opakowań, w celu zarejestrowania i zaksięgowania ich z dostawą/wydaniem. Opakowania mogą być określone przez wymaganą ilość lub wprowadzoną wagą. W 'ustawieniach sprzedaŝy i naleŝności' oraz 'ustawieniach zakupów i zobowiązań' moŝna ustawić opcję sprawdzania, która weryfikuje podczas procesu księgowania, czy opakowania zostały całkowicie określone i wyszczególnione. Znacznik na karcie klienta określa, czy opakowania mają być zafakturowane lub czy mają być dostarczone bezpłatnie. W menu 'raport pustych pojemników ' dostępne są róŝne analizy i rozliczenia kont opakowań. Stan magazynowy pustych opakowań wyświetlany jest na karcie klienta/dostawcy na liście pracownika wysyłki. Stany magazynowe mogą być filtrowane według róŝnych kryteriów. 9

10 FV-M 52 QDS Nadrzędnym celem jest dokumentacja parametrów jakości gospodarki materiałami oraz kontrola późniejszych procesów. Poprzez kontrole i pomiary, moduł 'system dokumentacji jakości', w skrócie 'QDS', umoŝliwia dokumentowanie i kontrolowanie jakości produktów i usług. Wszystkie prace inspekcyjne są archiwizowane po zakończeniu i dostępne online. Jako całkowicie zintegrowane oprogramowanie, komponent QDS moŝe być zastosowany na kaŝdym etapie procesu produkcyjnego: zakupy/ubój, zapasy, procesy produkcji/rozdzielania oraz sprzedaŝ. Monitorowanie i kontrolowanie partii równieŝ korzysta z informacji tego modułu. Prace inspekcyjne Systemowa główna baza danych przechwytuje wstępnie określone parametry jakości, a następnie wykonuje kontrolę jakości. QDS automatycznie generuje polecenia inspekcji, kiedy tworzone są zamówienia zakupu i produkcji. Są one zintegrowane w indywidualnych modułach, w taki sposób, Ŝe umoŝliwiają optymalne procesy. W przypadku odstępstw od wstępnie określonych standardów, QDS uruchamia odpowiednie pomiary kontrolne. Zmiany mogą zostać wprowadzone ręcznie w kaŝdym momencie. FV-M 54 ID - artykułu Analizy Analiza poszczególnych inspekcji, moŝe być przeprowadzona bezpośrednio po wprowadzeniu wyników. Wykresy analizy oraz opcje filtrowania są określane przez uŝytkownika. QDS łączy wykres wybranej analizy z systemem zgromadzonych punktów kontrolnych, w szczególności w celu oceny dostawców w skali A/B/C. Dane poszczególnych artykułów są dokumentowane, prezentowane i archiwizowane przy pomocy modułu 'ID materiału'. ID materiału, rejestruje centralnie, najbardziej róŝnorodne dane o artykule i zapisuje je razem z ich cechami dodatkowymi pod odpowiednimi datami. ID materiałów mogą być zbudowane na podstawie zarówno wariantów, jak i klientów. ID materiału moŝe być wydrukowane z obrazkami lub generowane i wysyłane jako plik PDF. ID materiału jest tworzone w 'ustawieniach zapasów', gdzie jest przechowywany schemat tworzenia oraz raport do drukowania. ID materiałów mogą być wyświetlane na karcie artykułu, liście wariantów lub karcie klienta. 10

11 FV-M 55 Kalkulacja artykułu Kalkulacja artykułu słuŝy kalkulacji wstępnej i końcowej artykułów produkcyjnych. W tej kalkulacji wszystkie wymagane artykuły, procesy oraz dopłaty kalkulacyjne są brane pod uwagę. MoŜe ona być generowana na podstawie BOMów i planów pracy z ich odpowiednimi cenami. Dopłaty mogą być powiązane z pozycjami i grupami kalkulacyjnymi. Kalkulacja moŝe być uŝywana do określania marginesów wkładu oraz cen sprzedaŝy. Kalkulacja artykułów jest podzielona na następujące obszary: Kalkulacja domyślna. W kaŝdej z nich są domyślnie przechowywane te artykuły, które naleŝy poddać kalkulacji. Dopłaty w domyślnej kalkulacji mogą być określone z ich odniesieniami. Z tych kalkulacji domyślnych, generowane są kalkulacje wstępne. Podczas tego procesu, generowana jest kalkulacja wstępna dla kaŝdego artykuły poprzez ustalenie BOMów i planów pracy. Kalkulacja wstępna. W kalkulacji wstępnej moŝliwe jest utworzenie kalkulacji dla artykułów. W zaleŝności od ich pionowego połoŝenia (vertical range), artykuły mogą być kalkulowane na jednym lub róŝnych poziomach. Są takŝe kalkulowane powiązania pomiędzy komponentami oraz procesy. FV-M 57 Składniki artykułu Kalkulacja końcowa Kalkulacja końcowa słuŝy kalkulacji zamówień produkcji. Ilości wyprodukowane i zuŝyte są konwertowane na ujednolicone jednostki określone w nagłówku. W ten sposób moŝliwe jest porównywanie ze sobą róŝnych kalkulacji. Moduł składniki artykułu' zawiera wszystkie składniki i wszystkie wymagane dane na etykiecie artykułu. Do kaŝdego artykułu, wariantu artykułu oraz partii artykułu, moŝe być przydzielona dowolna liczba składników. Składniki są dostępne z menu 'składniki artykułu'; 'składniki'. Składniki mogą być wprowadzane w układzie dziesiętnym lub przez wartości wybrane z listy wartości. Do kaŝdego składnika mogą być przydzielone: wymagane wartości, wartości limitowe oraz kontrolne limity alokacji. Te wartości limitowe stanowią podstawę dla zapewnienia jakości. Składniki artykułu lub partii mogą być wprowadzane ręcznie lub kalkulowane na podstawie receptury. 11

12 FV-M 58 Schematy wyceny towarów FV-M 60 Analiza/Statystyki Wycena towarów dopuszcza kalkulację wstępną i końcową receptury. Podczas kalkulacji kaŝdy z komponentów, procesów lub dołączonych warunków zostanie uwzględniony. MoŜliwe jest zdefiniowanie pojedynczej kalkulacji opartej na właściwym BOM-ie i procedurze wyceny. Zwykle Wycena Towaru (Kalkulacja) jest uŝywana do ustalenia marginesu zysku. UŜywając definiowanych przez uŝytkownika rzędów i kolumn moŝna ustalić, które pozycje będą porównywane. To oznacza, Ŝe jest moŝliwe zdefiniowanie tylu raportów, ile jest konieczne, bez uŝywania Report Designera. Wstępnie zdefiniowane schematy zostały dostarczone. Dzięki temu modułowi moŝna ustawić i automatycznie wygenerować przejrzyste i zrozumiałe analizy. FV-M 61 Struktura organizacji klientów Wykres organizacji klientów słuŝy tworzeniu struktury klientów. W ten sposób klienci mogą być ustawieni w strukturze hierarchicznej, odpowiadającej ich strukturze organizacyjnej lub firmowej. Struktura moŝe wtedy być uŝywana do racjonalnego utrzymywania bazy danych i do analizy przychodu. MoŜna wyświetlić zarówno rzeczywiste, jak i fikcyjne hierarchie. Dlatego klient moŝe być uwzględniony w róŝnych strukturach. Warunki dla kaŝdego, pojedynczego klienta są przechowywane w centrach, tak Ŝe mogą być transferowane do wszystkich powiązanych klientów. W ten sposób, moŝliwe jest, np. utrzymanie wszystkich cen na poziomie firmy. Na poziomie oddziałów moŝliwe jest wprowadzenie specjalnych cen. W zaleŝności od warunków klienta, dostępne są następujące opcje aktualizacji: Brak aktualizacji Ŝadne zmiany nie są wprowadzane do głównej bazy danych klientów Kopiowanie kopiowany jest parametr, np. z centrali do oddziałów, np. wszystkie oddziały dostają te same warunki, chyba Ŝe został wprowadzony dla nich wyjątek Wyciąganie nowe listy (np. serie cen; standardowe listy cen; spis; grupa, wyposaŝenie artykułu) są generowane. Komponenty są złoŝone z list przechowywanych w diagramie 12

13 (uwzględniając hierarchię klienta). Numer klienta stanowi nazwę nowej listy i jest tworzony na nowo za kaŝdym razem, kiedy robiona jest aktualizacja. Rzeczywiste oraz fikcyjne struktury, np. diagramy personelu sprzedaŝy/regionów są dostępne do analizy przychodu. Do analiz, przychody z oddziałów są przyznawane, zgodnie z odpowiednią strukturą. FV-M 62 Kontrola procesu sprzedaŝy urządzenia zew. FV-M 63 Szczegółowe rabaty wiersza Dla kaŝdego zainstalowanego urządzenia (np. wagi, etykieciarki), moŝliwe jest określenie działań oraz wyświetlenie wyników. Działania mogą być określone w kontroli procesu. Pojedyncze działania mogą być określone zamówieniu, a ich realizacja moŝe być uruchomiona automatycznie w oparciu o załoŝone warunki. Konkretna integracja tych działań z procesem ERP jest dokonywana poprzez zdefiniowane wywołania, np. proces waŝenia towaru, który ma być dostarczony lub przekazany. Rezultaty są dostępne dla procesu ERP, do dalszego przetwarzania i w efekcie wypełnianie obowiązkowych pól, takich jak: 'ilość do dostarczenia', lub 'ilość do odebrania'. Ten moduł jest uŝywany do przydzielania rabatów, które są posortowane, albo w powiązaniu z klientami, albo z grupami cenowymi klientów. W ten sposób róŝni klienci mogą osiągnąć te same stawki rabatów. Rabat wiersza jest określany przez procent rabatu, który klient lub grupa cenowa klientów dostaje na dany artykuł lub grupę artykułów. FV-M 64 Kontrola procesu zakupów urządzenia zew. FV-M 65 Prowizje sprzedaŝy Dla kaŝdego zainstalowanego urządzenia, moŝliwe jest określenie działań i wyświetlenie rezultatów. Te działania mogą być określone w kontroli procesu. Pojedyncze działanie moŝe być zdefiniowane w jego określonym zamówieniu, a jego realizacja moŝe być uruchomiona automatycznie w oparciu o załoŝone warunki. Konkretna integracja tych działań z procesem ERP jest dokonywana poprzez zdefiniowane wywołań, np. proces waŝenia ilości, która ma być przyjeta lub przekazana. Rezultaty są dostępne dla procesu ERP, do dalszego przetwarzania i w efekcie wypełnianie obowiązkowych pól, takich jak: 'ilość do dostarczenia' lub 'ilość do odebrania'. UŜywając modułu prowizje dla sprzedawców moŝna ustalić prowizje dla pracowników sprzedaŝy. MoŜna wprowadzić wartości domyślne kalkulacji prowizji. np. dla: grup klientów, klientów, dostawców, kategorii artykułów, artykułów, itp., umoŝliwiając rozliczenie do poziomu pozycji. W zakładce MODUS FOODVISION jest ustawienie - 'zastosuj prowizję do zlecenia. Jeśli pole jest zaznaczone, wszystkie wprowadzone prowizje sprzedaŝy będą uwzględnione, dla wszystkich pracowników sprzedaŝy wymienionych w zakładce 13

14 'pracownik sprzedaŝy/nabywający', w oknie 'arkusz zlecenia', bez względu na to, któremu pracownikowi sprzedaŝy są one przydzielone. Oznacza to, Ŝe wszyscy pracownicy sprzedaŝy dostają prowizję, które są przeznaczone dla innego pracownika sprzedaŝy. Standardowe naliczanie prowizji jest wtedy pomijane. FV-M 66 Analiza/Statystyki sprzedaŝy FV-M 67 Analiza/Statystyki zakupu Ten moduł zawiera wiersze pozycji, dostawy, obrotu oraz wprowadzonych zamówień. WyróŜnione są następujące typy: zapas, konto K/G, zasoby, środki trwałe/inwestycje o dopłaty/zniŝki artykułu'; ponadto, numer typu, który oznacza, Ŝe dane głównych plików: 'artykuły', 'konta G/L', itp. zawarte są w tej tabeli. W tym celu pola: kwota, ilość i waga, wymienionych wyŝej wpisów, są przechowywane jako sumy. Tabela jest automatycznie aktualizowana, kiedy powyŝej wymienione wpisy są generowane W tym module wpisy obrotów zakupów są analizowane według okresu. Tutaj, wpisy są łączone z odbiorcą. Zamierzone odstępy mogą być wybierane przez odpowiadające opcje: 1(dzień), 7(tydzień), 31(miesiąc), 3 (kwartał),12 (rok) oraz trzy okresy rozliczeniowe. FV-M 68 Analiza/Statystyki zakup- sprzedaŝ FV-M 69 Wprowadzenie zamówienia sprzedaŝy FV-M 70 Planowanie trasy FV-M 72 Indywidualne tworzenie analiz obrotu w formie tabeli i raportów. Statystyki obrotu zakupy/sprzedaŝ, są tworzone za pomocą procesów wsadowych. UŜywając tego modułu, moŝna zrealizować statystyczne analizy wpisów dostaw i obrotu w obszarach sprzedaŝy i zakupów. MoŜna generować indywidualne analizy zarówno dla obszaru zakupów, jak i sprzedaŝy. Podobnie jak dla statystyki zamówienia przyjęcia moŝna określić nagłówek zamówienia i wprowadzić dowolną liczbę określającą dany wiersz analizy. KaŜda z linii analizy, moŝe mieć indywidualne filtry. Filtry są uruchamiane, kiedy wpis dostawy lub obrotu jest przetwarzany w celu późniejszego utworzenia statystyki. W tym module moŝna wprowadzać zamówienia, które mogą róŝnić się od kwot wpisów dostawy i obrotu. Kiedy zamówienie jest zaakceptowane, wpisy zamówień są generowane lub, jeśli to konieczne, aktualizowane są istniejące zamówienia. Ten moduł zawiera całościowe planowanie dostaw, firmowymi pojazdami. Na podstawie kolejności określonych tras, np. generuje on automatycznie propozycje załadunków. System informacji o partiach umoŝliwia ciągłą przejrzystość w 14

15 System informacji o partiach (CIS) przypływie towarów 'przepływ w górę i w dół". Poprzez moduł CIS, MODUS FOODVISION dostarcza standaryzowany zbiór danych w przetwarzania wsadowego. Generowane dane są uŝywane do spójnego monitorowania partii (EG podstawowe przepisy VO 178/2000). Wszystkie odpowiednie informacje są natychmiast dostarczane przez system informacyjny o partiach, który jest wysoko zintegrowany w MBS NAVISION i moŝe być systematycznie sprawdzany, jeśli jest to wymagane. Inne korzyści wynikające z takiego rozwiązania: Selektywna kontrola i blokowanie partii Minimalizacja wysiłku administracyjnego oraz strat przy wycofaniach. Szybkie dostarczenie informacji Konsekwentne wyjaśnienie odpowiedzi na pytania dotyczące pochodzenia Jednolita integracja z procesem produkcji. Optymalne wsparcie certyfikatów IFS FV-M 80 Kontrola urządzeń i przepływu informacji Ten moduł jest podstawowym modułem słuŝącym do kontroli urządzeń, do podłączania innych urządzeń do systemu, np. urządzenia waŝące, skanery, maszyny znakujące, itp. FV-M 82 Działania telefoniczne - CRM Zakupy/SprzedaŜ FV-M 83 Identyfikacja rozmów telefonicznych - TAPI UŜywające tego modułu moŝna zdefiniować i przetworzyć działania powtarzające się cotygodniowo, które mogą być przydzielane, nie tylko do klientów i dostawców, ale równieŝ do potencjalnych klientów. Moduł wspiera działania zakupów i sprzedaŝy. MoŜliwe jest, np. przydzielenie kaŝdemu klientowi planu specjalnych czynności, z którego moŝna odczytać, kto i kiedy musi zadzwonić do klienta. Następnie pracownik sprzedaŝy moŝe zakończyć te wprowadzenia i wygenerować oferty i zamówienia, bezpośrednio z wprowadzeń dokonywanych przez telefon. Jeśli narzędzie TAPI jest zintegrowane, to moŝliwe jest wykonanie telefonu bezpośrednio z aplikacji. CTI (Computer Telephony Integration) oznacza automatycznie synchronizowaną aplikację telekomunikacyjnych oraz technologii danych. Modus Consult realizuje CTI w MBS NAVISION poprzez interfejs do systemu telefonicznego Wymogiem dla CTI jest system telefoniczny, który wspiera standard TAPI 2.0. MBS NAVISION jest połączone z systemem telefonicznym przez identyfikację dzwoniącego poprzez identyfikację połączenia - modus TAPI. Numer telefonu dzwoniącego jest 15

16 kluczową informacją do jego danych kontaktowych i związanej z nim historii. Zastosowanie tego modułu znacznie poprawia wydajność przychodzących telefonów. Automatyczne dostarczanie danych kontaktowych w połączeniu z historią, skraca czas przetwarzania, zmniejsza koszty i poprawia jakość obsługi klienta. FV-M 85 Planowanie zadań harmonogram zadań UŜywając planowania harmonogramu, moŝna zaplanować wykonanie jednostek kodu, raportów i dataportów w dowolnym momencie. Planowanie harmonogramu jest uruchamiane równolegle z programem i działa w tle. UŜywając planowania harmonogramu, moŝna wykonać zadania: Planowanie wykonania zadania (co minutę, co godzinę, co dzień, co tydzień, co miesiąc lub w dowolnym odstępie czasu). Zmiana harmonogramu pracy. Zakończenie zaplanowanego zadania. FV-M 88 System wiadomości FV-M 90 Synchronizacja Przedsiębiorstw FV-M 92 Interfejs do D.I.T.S. FV-900 Urządzenia waŝące połączenie Dokładne ustawienie wytycznych dla wykonania zadania w rozpisanym punkcie w czasie. Harmonogram moŝe być uruchamiany na stacji roboczej, jak i na serwerze aplikacji. Poprzez serwer aplikacji moŝliwe jest wykonywanie zadań, które nie wymagają interfejsu uŝytkownika. Korzyścią płynąca z serwera aplikacji jest to, Ŝe wykonanie jest przeprowadzone przez jedną usługę, która moŝe działać centralnie na jednym serwerze i Ŝe wyniki/raporty mogą być zapisywane w rejestrze wyników Windows. Dzięki modułowi system wiadomości, uŝytkownicy aplikacji mogą wymieniać wiadomości listy - pomiędzy sobą. Jest to mini system pocztowy działający wewnątrz Navision. Synchronizacja przedsiębiorstw przechowuje róŝne, główne dane firm i dba aby zawsze były aktualne. MoŜliwe jest przechowywanie, np. danych o zapasach dwóch przedsiębiorstw zawsze na tym samym poziomie informacji. Za kaŝdym razem, kiedy zmieni się, np. coś w bazie danych artykułu danego przedsiębiorstwa, dane te synchronizują się automatycznie. Podstawowy interfejs do pomocniczego systemu zarządzania. Połączenie urządzeń waŝących róŝnych producentów. 16

17 FV-901 Urządzenia PAZ - półautomatyczne FV-902 Urządzenia PAZ - automatyczne FV-903 Urządzenia FOM- Interface FV-905 Skaner - Interface FV-906 ph-meter Interface Połączenie pół automatycznych maszyn znakujących, róŝnych producentów. Połączenie całkowicie automatycznie znakujących maszyn, róŝnych producentów. Połączenie FOM róŝnych producentów. Połączenie skanerów róŝnych producentów. Połączenie mierników-ph róŝnych producentów. FV-920 SPS - Podstawy kontrolne FV-921 SPS-Połączenie FV-950 MDE Licencja Podstaw FV-951 MDE Zamówienia sprzedaŝy 17

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.

ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych. ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D Sekcja Informatyki Sokółka Okna i Drzwi S.A. Sokółka dn.15.08.206 Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D 1. Instalacja licencji klienta... 2 2. Utworzenie danych dodatkowych firmy... 3 3. ZałoŜenie prefiksów

Bardziej szczegółowo

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Proces serwisów i konserwacji w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym powinien być kontrolowany pod względem terminowości w myśl zasady:

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

GLS. v.1.14.0. Strona 1 z 14. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

GLS. v.1.14.0. Strona 1 z 14. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 GLS (Moduł Magento) v.1.14.0 Strona 1 z 14 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 8 Potwierdzenia nadania... 9 Cennik... 9 Tworzenie zamówienia.... 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

inpost Paczkomaty v.1.8.0 Strona 1 z 12

inpost Paczkomaty v.1.8.0 Strona 1 z 12 inpost Paczkomaty (ModułMagento) v.1.8.0 Strona 1 z 12 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 6 Potwierdzenia nadania... 7 Cennik... 7 Tworzenie zamówienia....

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BDMB-ODS Kalkulator odsetek i rozliczania naleŝności

BDMB-ODS Kalkulator odsetek i rozliczania naleŝności ~BDMB Przykład rozliczania rat spłaty niezapłaconej części ceny sprzedaŝy nieruchomości w drodze bezprzetargowej przy pomocy programu: BDMB-ODS Kalkulator odsetek i rozliczania naleŝności Program moŝna

Bardziej szczegółowo

Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender

Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender W dokumencie tym znajdą Państwo opis nowego modułu do systemu FotoSender. Mamy nadzieję, Ŝe w czasie lektury tego dokumentu odkryją Państwo wartość dodaną

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9

POCZTA POLSKA. v.1.0.2. Strona 1 z 9 POCZTA POLSKA (Moduł Magento) v.1.0.2 Strona 1 z 9 Spis treści Zgodny z Magento.... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 5 Konfiguracja cennika... 7 Tworzenie zamówienia.... 8 Wysyłka zamówień do placówki

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA

MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA Aktualna wersja dokumentacji (w tym instrukcja) znajduje się na serwerze FTP firmy Kamsoft: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ Katowice 2008-06-09 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo