P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r."

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady Miasta Pan Paweł Liszka otworzył obrady XXXII Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie Na podstawie listy obecności stwierdza, że w Sesji Rady Miasta uczestniczy 18 Radnych, w związku z czym obrady są prawomocne. Powitał Wysoką Radę, Panów Burmistrzów, Panią Sekretarz, Przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektorów i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Następnie powitał uczniów z nowotarskich szkół podstawowych, którzy przyszli wraz z rodzicami i nauczycielami, mieszkańców miasta, publiczność oraz przedstawicieli mass mediów. Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym dnia samorządu terytorialnego Przewodniczący Rady złożył wszystkim Radnym, Panom Burmistrzom, Pani Sekretarz i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, Dyrektorom i pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych najserdeczniejsze życzenia, wyrazy szacunku i uznania za trud i wysiłek wkładany w pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Następnie poprosił, aby jak najlepiej wypełniali swoją pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. W obradach udział wzięło 19 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta. 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 5. Sprawozdanie delegata reprezentującego Miasto Nowy Targ w Kongresie Euroregionu "Tatry" z dotychczasowej działalności. 6. Interpelacje i zapytania. Podjęcie uchwał w sprawach: 7. Oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat. 8. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 9. Zgody na dzierżawę przez Gminę Miasto Nowy Targ, od właścicieli prywatnych, części działek niezabudowanych w rejonie ulicy Kokoszków. 10. Zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu. 11. Zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta. 12. Zmiany Uchwały Nr XXVII/224/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 14. Wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad. 1

2 Ad. 2 W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: Radny Tadeusz Morawa: - zgłasza wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad punkt w brzmieniu: Uczczenie minutą ciszy pamięć Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ofiar zamordowanych i pochowanych na tzw. "łączce" przez komunistów w 65 rocznicę męczeńskiej śmierci Rotmistrza. - w imieniu klubu radnych "Niezawisłość" zgłasza wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu (Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego). Radny poinformował, że "Urząd Miasta przeprowadził ankietę wśród mieszkańców Nowego Targu dotyczącą nazwy ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zdecydowana większość poparła nasz projekt, a Pan Przewodniczący oznajmił mi kilka dni temu, że zapomniał ten projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad. Projekt został złożony 1,5 miesiąca temu. Czyżby to była manipulacja wpisująca się w paszkwil o Pileckim i Armii Krajowej z ostatniej Polityki?" Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz: - zgłasza wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/251/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok Pan Burmistrz dodał, że przedmiotowy projekt uchwały ma związek z uwagami nadzoru prawnego Wojewody. - zgłasza wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat. Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka: - zgłasza wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad Apel Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu. Apel został podpisany przez większą część Radnych Miasta. - zgłasza wniosek, aby zdjąć z porządku obrad dotychczasowy punkt 5 o brzmieniu: "Sprawozdanie delegata reprezentującego Miasto Nowy Targ w Kongresie Euroregionu "Tatry" z dotychczasowej działalności". Przewodniczący poinformował, że w nawiązaniu do poprzedniej Sesji Rady poprosił Radnego Michała Glonka, który jest reprezentantem Miasta w Kongresie Euroregionu "Tatry" o złożenie sprawozdania. Pismo w tej sprawie do Radnego Michała Glonka zostało skierowane 15 maja 2013 r. W dniu dzisiejszym Radny Michał Glonek zadzwonił z informacją o niemożności uczestniczenia w XXXII Sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2013 r. w związku z czym istnieje konieczność ściągnięcia z porządku obrad przedmiotowego punktu. Z uwagi na brak innych wniosków do zmiany porządku obrad Sesji Rady, Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegający na tym, aby minutą ciszy uczcić pamięć Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ofiar zamordowanych i pochowanych na tzw. "łączce" przez komunistów w 65 rocznicę męczeńskiej śmierci Rotmistrza: Wynik głosowania: Za 18 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 1 głos 2

3 Rada w głosowaniu przyjęła powyższy wniosek. Punkt ten został wprowadzony przed punktem dotyczącym przyjęcia protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta, czyli jako pkt 3 porządku obrad. Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegający na tym, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu (Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W uzupełnieniu Przewodniczący poinformował Radnego Tadeusza Morawę, że przyczyną, dla której przedmiotowy projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad XXXII Sesji, była trwająca jeszcze ankiety, aby nie sugerować mieszkańcom miasta jak mają oddawać swoje głosy. Wynik głosowania: Za 10 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 7 głosów Rada w głosowaniu odrzuciła powyższy wniosek. (brak bezwzględnej większości ustawowego składu Rady) Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegający na tym, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/251/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2013: Wynik głosowania: Za 10 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 5 głosów Rada w głosowaniu odrzuciła powyższy wniosek. (brak bezwzględnej większości ustawowego składu Rady) Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegający na tym, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat: Wynik głosowania: Za 18 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 1 głos Rada w głosowaniu przyjęła powyższy wniosek. Punkt ten został wprowadzony po pkt 6 dotyczącym interpelacji i zapytań, czyli jako pkt 7 porządku obrad. Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegający na tym, aby wprowadzić do porządku obrad Apel Rady 3

4 Miasta Nowy Targ w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu: Wynik głosowania: Za 18 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 1 głos Rada w reasumpcji głosowania przyjęła powyższy wniosek. Punkt ten został wprowadzony po pkt 6 dotyczącym interpelacji i zapytań, czyli jako pkt 7 porządku obrad, kolejne punkty uległy przenumerowaniu. Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegający na tym, aby zdjąć z porządku obrad pkt o brzmieniu: "Sprawozdanie delegata reprezentującego Miasto Nowy Targ w Kongresie Euroregionu "Tatry" z dotychczasowej działalności": Wynik głosowania: Za 17 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 1 głos Rada w głosowaniu przyjęła powyższy wniosek. Punkt ten został zdjęty z porządku obrad, kolejne punkty uległy automatycznemu przenumerowaniu. Po w/w zmianach porządek obrad wyglądał następująco: Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Uczczenie minutą ciszy pamięć Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ofiar zamordowanych i pochowanych na tzw. "łączce" przez komunistów w 65 rocznicę męczeńskiej śmierci Rotmistrza. 4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta. 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 6. Interpelacje i zapytania. 7. Apel Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu. Podjęcie uchwał w sprawach: 8. Oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat 9. Oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat. 10. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 11. Zgody na dzierżawę przez Gminę Miasto Nowy Targ, od właścicieli prywatnych, części działek niezabudowanych w rejonie ulicy Kokoszków. 12. Zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu. 13. Zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta. 4

5 14. Zmiany Uchwały Nr XXVII/224/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie obrad. Rada w wyniku głosowania 11 za przy 8 głosach wstrzymujących się przyjęła powyższy porządek obrad. Ad. 3 Rada uczciła minutą ciszy pamięć Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ofiar zamordowanych i pochowanych na tzw. "łączce" przez komunistów w 65 rocznicę męczeńskiej śmierci Rotmistrza. Ad. 4 Rada w wyniku głosowania 16 za przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXI Sesji Rady Miasta. Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 kwietnia 2013 r. do 27 maja 2013 r. w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz. Po sprawozdaniu nastąpiło wręczenie nagród laureatom w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym klas III "Młody Mistrz Matematyki". Konkurs zorganizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 5. W roku 2013 Młodym Mistrzem Matematyki - nowotarskich szkół został Maciej Brożek ze Szkoły Podstawowej Nr 2. II miejsce zajęła Wiktoria Stryczek ze Szkoły Podstawowej Nr 5, III miejsce zajął Mikołaj Trzebunia ze Szkoły Podstawowej Nr 11. W rywalizacji drużynowej puchar otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2, z której to pochodziła najlepsza drużyna. Następnie głos zabrały Panie odpowiedzialne za zorganizowanie konkursu, które serdecznie podziękowały za możliwość wręczenia nagród. Dodały, że jest to dla dzieci ogromne wyróżnienie. Ad. 6 Interpelacje i zapytania: Radny Grzegorz Luberda: - składa pisemną interpelację dotyczącą wykonania dokumentacji i budowy drogi łączącej osiedle Niwa z ulicą Grel. W związku z uchwaleniem przez Radę Miasta planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 23 (Niwa-Grel), wnosi w imieniu mieszkańców tego rejonu, aby niezwłocznie podjęto wykonanie dokumentacji i wybudowanie drogi, (droga obecnie kończy się przed kościołem Św. Brata Alberta) która połączy osiedle Niwa z ulica Grel. Jest to bardzo ważna inwestycja dla osiedla, która zwiększy bezpieczeństwo pieszych i dzieci z okolic Grela i Partyzantów uczęszczających do nowej szkoły. Ponadto nowa droga przyspieszy rozbudowę osiedla i lepiej skomunikuje osiedle Niwa z Miastem. - złożył pisemne zapytania dotyczące możliwości skanalizowania wschodniej części osiedla Niwa i osiedla Nowego od ulicy Krakowskiej. Następnie pyta, kiedy Miejski 5

6 Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje zrealizować powyższą inwestycję (dokumentacja i wykonanie)? Dnia r. Radny złożył interpelację w sprawie wystosowania pisma do Zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z zapytaniem o termin i zakres pracy traktu pieszego na ul. Krakowskiej. Pyta jaka w tej kwestii była odpowiedź? W związku z kontrolą Komisji Rewizyjnej na MHL i nie zakończonej sprawie sądowej z tytułu odzyskania należnych Miastu pieniędzy w kwocie zł. pyta, kiedy odbędzie się rozprawa sądowa? oraz jakie zostały poniesione koszty sądowe związane z wniesieniem apelacji? Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka w związku z coraz częstszymi skargami mieszkańców dotyczącymi braku wystarczających działań Straży Miejskiej podejmowanych na terenie osiedli wielomieszkaniowych Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie mieszka znaczna część mieszkańców naszego miasta, składa pisemną interpelację w której zwraca się z prośbą o wzmocnienie patroli w tym rejonie miasta. Mieszkańcy zgłaszają przede wszystkim łamanie przepisów ustawy o zakazie spożywania alkoholu i palenia papierosów w miejscach publicznych, wyprowadzanie psów na place zabaw dla dzieci, dotyczy szczególnie miasteczka komunikacyjnego przy ul. Wojska Polskiego i placów zabaw zlokalizowanych przy blokach. Jeden z mieszkańców napisał: Proszę o szybka interwencję, aby miasto zadbało o bezpieczeństwo najmłodszych i ich wychowanie. Straż Miejska niech zacznie pracować również na terenach nowego miasta, a nie tylko starego miasta. W okolicach blokowisk również można dawać mandaty. (W załączeniu zdjęcia przesłane przez mieszkańca). Przewodniczący prosi o comiesięczne przedstawianie do Biura Rady Miasta harmonogramu patroli Straży Miejskiej oraz sprawozdania z działań podejmowanych na terenach osiedli wielomieszkaniowych i ich rezultatach. Radny Tadeusz Morawa pyta jakie są wyniki ankiety w sprawie nazwy ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego? Radny Jan Łapsa odnośnie kontenerów na zbiórkę odzieży używanej mówi, że od jakiegoś czasu jest ona nie opróżniana i robią się małe wysypiska. W związku z tym pyta, kto jest za to odpowiedzialny? i dlaczego na czas nie są opróżniane po mieście te kontenery? Radny Tadeusz Truty składa pisemną interpelację dotyczącą Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu. Pyta, czy została wyrażona zgoda na jazdę gokartów po parku miejskim? czy zostało wydane zezwolenie na umieszczanie reklam tego typu usług na jego terenie? Czy została wyrażona zgoda na umieszczanie reklamy na terenie miejskim? Jeżeli tak, to prosi o ustalenie jednolitego standardu reklam na terenie parku, a jeżeli nie, to prosi o mobilizację zarządcy oraz Straży Miejskiej do utrzymania i egzekwowania porządku w Parku. Następnie pyta, czy przedsiębiorca umieszczający reklamę na terenie Parku Miejskiego uiszcza z tego tytułu opłatę? Radny Janusz Tarnowski w związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie wysokości opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych oraz działań podjętych przez Urząd Miasta, aby wprowadzenie tego systemu było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców miasta składa pisemną interpelacje z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: W dniu r. Pan Burmistrz wydał zarządzenie nr 120.Z powołujące zespół zadaniowy ds. wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Prosi o przesłanie modelu przepływu środków finansowych dla zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który miał opracować powołany zespół. Prosi także o udzielenie odpowiedzi, jak zostały ustalone zasady współpracy oraz precyzyjny podział obowiązków i uprawnień pomiędzy komórkami Urzędu Miasta zaangażowanymi w funkcjonowanie systemu i przedstawienie opracowanego przez ten zespół harmonogramu działań Gminy i podejmowanych uchwał Rady Miasta związanych z wprowadzeniem systemu. Prosi o informację ile odbyło się 6

7 posiedzeń tego zespołu od dnia jego powołania do dnia 27 maja 2013 r. oraz przesłanie pisemnych protokołów zawierających ustalenia i przyjęte stanowiska. Radny prosi o odpowiedź, czym kierował się Urząd Miasta, rozpisując przetarg na odbiór i utylizacje odpadów komunalnych na okres 18 miesięcy? Jakie zadecydowały czynniki o konieczności zawarcia umowy na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.? Czy zdaniem Pana Burmistrza w związku z tak wieloma niewiadomymi dotyczącymi funkcjonowania systemu nie należało skrócić okresu do sześciu miesięcy i dlaczego tego nie zrobiono? Następnie Radny mówi, że w dniu 6 maja 2013 roku otwarto jedyną jaka wpłynęła, ofertę na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Miasta Nowy Targ. W związku z tym pyta, dlaczego nie został unieważniony powyższy przetarg z powodu zbyt wysokiej ceny i nie rozpisano bezzwłocznie kolejnego? Dlaczego nie ograniczono wówczas okresu świadczenia usługi do sześciu miesięcy, co pozwoliło by dokładniej zinwentaryzować koszty, ilości i strumień odpadów z terenu miasta na potrzeby kolejnego przetargu obejmującego już dłuższy okres świadczenia usługi? Radny Andrzej Rajski zgłasza swoje wątpliwości co do odpowiedzi na interpelacje i zapytania z ostatniej Sesji Rady Miasta. Mówi, że otrzymane odpowiedzi go nie satysfakcjonują, są niepełne i niemerytoryczne. Odpowiedzi dotyczą ograniczenia ruchu w rynku, przetargu na miejsca parkingowe przy lodowisku i placu Słowackiego, prac nad płatną strefą parkowania oraz dochodów z parkingu przy lodowisku. Radna Ewa Pawlikowska składa pisemną interpelacje w której zwraca się z prośbą o interwencje Urzędu Miasta w sprawie uzyskania nakazu rozbiórki byłego basenu kąpielowego znajdującego się na os. Na Skarpie w Nowym Targu. Obiekt ten od wielu lat nie jest użytkowany, jest bardzo zniszczony, nie nadaje się do remontu, powoduje oszpecenie otoczenia i jest on miejscem gromadzenia się osób nadużywających alkoholu i innych, co stanowi podstawę zgodnie z art. 67 Prawa Budowlanego do wydania nakazu jego rozbiórki. Ponadto obiekt ten znajduje się w granicach miasta, przy Szkole Podstawowej i w centrum osiedla mieszkaniowego. W interesie Miasta powinno być, aby obiekt ten był rozebrany, a teren uporządkowany. Radny Janusz Kawka pyta, które z dróg na terenie administracyjnym Nowego Targu są drogami powiatowymi, wojewódzkimi? Prosi o wyszczególnienie na piśmie wraz z usytuowaniem na planie Nowego Targu (mapa). Radny Leszek Pustówka pyta, kiedy pojawią się trawniki w rynku w miejscach gdzie do obecnego czasu powinny już być? obecnie są tylko chwasty. Na Sesję doszedł Radny Grzegorz Watycha. Ad. 7 Przyjęcie Apelu Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu przedłożył Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka. Poinformował, że pod projektem Apelu podpisało się 14 Radnych. Następnie odczytał treść apelu o treści: "Na podstawie 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta Nowy Targ (wprowadzonego w życie Uchwałą nr XXXI/261/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013 r., Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 3423), 1 Rada Miasta Nowego Targu zwraca się z Apelem do Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Marka Sowy i Sejmiku Województwa Małopolskiego o przekazanie na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego, na którego terenie jeszcze kilka lat temu mieścił się Małopolski Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Z roku na rok wzrasta liczba osób starszych. Jest to trend obserwowany nie tylko w naszym kraju, ale i na całym kontynencie. Rada Miasta dostrzega konieczność pomocy osobom starszym 7

8 wynikającą nie tylko z zadań własnych samorządu, ale również z potrzeby chwili. Pozostawione pustostanem budynki Prewentorium mogłyby znów służyć poprawie zdrowia i sytuacji życiowej mieszkańców miasta i regionu na przykład poprzez przekazanie ich w użytkowanie Stacji Opieki Caritas w Nowym Targu, która od trzech lat świetnie odpowiada na lokalne potrzeby osób potrzebujących wsparcia. Przy wsparciu samorządu Miasta Nowego Targu na terenie Prewentorium można utworzyć Dom Pomocy Społecznej, oraz wiele towarzyszących ośrodków jak ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci, bazę hospicjum domowego, czy dzienny dom pobytu dla starszych. Wierzymy że współdziałając dla dobra naszych Mieszkańców możemy na bazie wspomnianej nieruchomości uczynić wiele dobrego. Jednocześnie upoważniamy Burmistrza Miasta do podjęcia stosownych starań i czynności formalnych celem realizacji naszego Apelu. 2 Niniejszy Apel kieruje się do Marszałka Województwa Małopolskiego". Odnosząc się do treści Apelu Przewodniczący Rady poinformował, że można byłoby ten obiekt przekazać Stacji Opieki Caritas, która bardzo dobrze działa w Nowym Targu. Jest to żywy pomnik Jana Pawła II. W 2012 r. stacja wykonała 42,5 tyś. zabiegów na rzecz osób potrzebujących. Zostało także wszystkim Radnym przedstawione pismo Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej, gdzie można zapoznać się co ewentualnie mogłoby tam powstać np. dom dla pacjentów wymagających stałej opieki lekarskiej, dla osób wymagających pomocy w mniejszym zakresie np. w formie mieszkań chronionych, dla starszych osób, które mieszkają samodzielnie i potrzebują niewielkiej pomocy w ciągu dnia zazwyczaj administracyjnej, żywienia i kulturalnej. Może to być dom dla osób czasowo szukających opieki ze względu na różne perypetie opiekuńcze w rodzinach, np. pilny wyjazd, choroba członka rodziny. Może także to być ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci. Przewodniczący Rady poinformował, że w zakresie przekazania tych budynków i tego, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego utrzymać dotychczasowe przeznaczenie wpłynęło do Burmistrza Miasta ponad 400 podpisów mieszkańców tamtego rejonu miasta, którzy apelują, aby utrzymać w tym miejscu charakter usług rehabilitacyjnoleczniczych. Przewodniczący proponuje, aby przedmiotowy Apel Rady Miasta przyjąć przez aklamacje. W związku z tym pyta wszystkich Radnych: "czy ktoś z Radnych nie chce przyjmować w/w Apelu przez aklamacje tylko po przez głosowanie?". Nikt z Radnych nie wyraził sprzeciwu. W dyskusji głos zabrali: Radny Grzegorz Watycha w związku z tym, że w 1 zapisane jest, że Rada Miasta zwraca się do Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy i Sejmiku Województwa Małopolskiego proponuje, aby jako autopoprawkę w 2 dopisać Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wówczas po autopoprawce 2 brzmiałby: "Niniejszy Apel kieruje się do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego". Radny Jacenty Rajski pyta, dlaczego tak późno ten Apel został przygotowany? gdy byłby wcześniej przekazany dla Radnych to można byłoby się z nim na komisjach bardziej szczegółowo zapoznać. Radny pyta, czy wiadomo jest jakie koszty Miasto będzie z tego tytułu ponosić? Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz odpowiada, że dopiero w piątek wpłynęło do Urzędu Miasta pismo Dyrektora Caritas z Archidiecezji Krakowskiej, gdzie to oni są tym obiektem zainteresowani i będą ponosić koszty związane z działalnością mającą mieć miejsce w obiekcie. Radny Jacenty Rajski mówi, że w treści Apelu jest zapis mówiący, że przekazanie będzie na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ. W związku z tym Miasto będzie musiało utrzymywać ten obiekt. 8

9 Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz mówi, że droga w tej kwestii jest otwarta, natomiast Rada nie może się wypowiadać w kwestii przekazania na rzecz prywatnego podmiotu. Rada występuje w imieniu samorządu. Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka mówi, że zadaniem własnym gminy jest opieka nad osobami starszymi. Niestety dom w Zaskalu nie ma już miejsca i miasto poprzez opiekę społeczną dopłaca do różnych ośrodków poza naszą miejscowością. Przekazanie dla Stacji Caritas miałoby bardzo dużo walorów, gdyż jest "na miejscu", jest dobra współpraca z PPWSZ i zachowane zostanie dotychczasowe jego przeznaczenie. W związku z brakiem uwag Rada po przez aklamację przyjęła wraz z autopoprawką Apel Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu. Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Poinformował, że Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zamierza w roku bieżącym wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie remontu i wyposażenie zajmowanych pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z warunków przystąpienia do programu jest posiadanie przez wnioskodawcę (MBP) tytułu prawnego do dysponowania pomieszczeniami przez co najmniej 5 lat od zakończenia zadania. Gmina Miasto Nowy Targ planuje wykonać inwestycję w 2014 r. W związku z powyższym proponuje się wyrazić zgodę na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat pomieszczeń użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu. Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XXXII/262/2013 w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat. Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Poinformował, że przedmiotem uchwały są 3 pomieszczenia magazynowo biurowe o pow. 35,07 m 2 stanowiące zaplecze dotychczasowego lokalu użytkowego funkcjonującego jako sklep rybny na parterze przy ul. Sobieskiego 4 w Nowym Targu na części działki o nr ewid /3. Aktualny najemca wystąpił o rozwiązanie umowy najmu. Z uwagi na sygnalizowaną potrzebę istnienia szaletu w pobliżu rynku wskazane pomieszczenia zostaną przeznaczone na realizację szaletu miejskiego. Inwestycja ta związana jest z nakładami finansowymi na remont i adaptację pomieszczeń, dlatego uchwała przewiduje oddanie w najem pomieszczeń na okres powyżej trzech lat. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami umowa najmu pomieszczeń na okres dłuższy niż trzy lata zostanie zawarta w drodze przetargu. W dyskusji głos zabrali: Radny Janusz Tarnowski wyraża swoje niezadowolenie z sytuacji jaka obecnie ma miejsce w rynku - po modernizacji rynku szalety miejskie zostały zlikwidowane. Nie tak dawno w Urzędzie Miasta zostały pozamykane toalety, dlaczego? Radny uważa, że 9

10 o takich rzeczach powinno się dużo wcześniej pomyśleć. Trudno na obecną chwile znaleźć inne rozwiązanie, ale świadczy to o tym, że nieraz w stosunkowo krótkim czasie pieniądze, które zostały wykorzystane, nie zostały do końca zamortyzowane, wydatek nie do końca zapracował na siebie. Rezultat jest taki, że będzie trzeba ponownie wydać pieniądze w innej lokalizacji. Nie jest to do końca poprawne. Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz mówi, że toalety w rynku służyły od 1999 roku, a więc ponad 14 lat. Toalety wymagały opinii konserwatora zabytków. Urząd Miasta chciał je pozostawić w rynku, ale opinia konserwatora zabytków była w tej kwestii negatywna. Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XXXII/263/2013 w sprawie oddania w najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat. Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Poinformował, że w świetle obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 1 projektu uchwały przedstawia 7 umów najmu i umów dzierżawy. Pierwsza umowa najmu dotyczy lokalu mieszczącego się w budynku Rynek 6, umowa zawarta z firmą "Steskal", obiekt magazynowy, położony na I piętrze. Druga umowa najmu dotyczy lokalu mieszczącego się w budynku magazynowym na ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, umowa zawarta z firmą "Oknopol". Trzecia i czwarta umowa najmu dotyczy lokalu mieszczącego się przy ul. Kolejowej 159, wynajmowany przez Państwa Ozorowskich. Piąta umowa dzierżawy dotyczy działki dzierżawionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. Szósta umowa dzierżawy dotyczy działki dzierżawionej przez Pana Rokickiego. Siódma umowa dzierżawy dotyczy działek o łącznej powierzchni 4,5 ha położonych w Nowym Targu, dzierżawionych na rzecz osoby prowadzącej działalność hodowli owiec. Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. Rada w głosowaniu 15 za przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXXII/264/2013 w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zgody na dzierżawę przez Gminę Miasto Nowy Targ, od właścicieli prywatnych, części działek niezabudowanych w rejonie ulicy Kokoszków przedstawił Naczelnik Wydziału RiI Pan Adam Sojka. Poinformował, że przedmiotem projektu uchwały jest prośba o udzielenie Burmistrzowi Miasta zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony. Dzierżawa dotyczy terenu od ul. Kokoszków, powyżej skrzyżowania z ul. Kokoszków Boczna do rzeki Dunajec. Teren ten przeznaczony byłby pod realizację, a w okresie późniejszym pod eksploatację kanału wód opadowych. Forma 10

11 dzierżawy została uzgodniona z właścicielami działek, jako jedyna możliwa forma do przyjęcia i zaakceptowania przez mieszkańców. Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Rada w głosowaniu 18 za podjęła uchwałę Nr XXXII/265/2013 w sprawie zgody na dzierżawę przez Gminę Miasto Nowy Targ, od właścicieli prywatnych, części działek niezabudowanych w rejonie ulicy Kokoszków. Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg. Na wstępie Pan Naczelnik wprowadził autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały. Oto one: 1. w podstawie prawnej dodaje się art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 45 poz. 236) 2. w załączniku nr 1 do uchwały w 6 wykreśla się ust. 2, 3, 4, 5, a dotychczasowy ust. 1 pozostaje bez oznaczenia. (Zasady pobierania i zwrotu opłat zostaną określone zarządzeniem Burmistrza.) 3. w załączniku nr 1 do uchwały w 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Koszty przygotowania miejsca po grobie, o którym mowa w ust. 5, do ponownego chowania ponosi osoba, która nabyła prawo do dysponowania miejscem. 4. w załączniku nr 2 do uchwały 6 otrzymuje brzmienie: 1. W celu uzyskania zezwolenia na roboty należy: 1) zapoznać się z regulaminami potwierdzając ten fakt pisemnie, 2) przedsiębiorca winien złożyć oświadczenie, że posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie usług budowlanych lub kamieniarskich. 2. W przypadku korzystania z urządzeń cmentarza przy budowie lub remoncie, należy dokonać opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ, o którym mowa w Administrator cmentarza wytyczy miejsce pod nagrobek lub grób murowany i przekaże teren wykonawcy. 4. Przekazanie terenu następuje w formie pisemnej protokołem wytyczenia, który określa: 1) imię, nazwisko\ nazwę\ i adres \siedzibę\ wykonawcy, 2) imię i nazwisko zleceniodawcy 3) lokalizację miejsca robót: kwatera, grób, 4) rodzaj prowadzonych robót, 5) wymiary wytyczonego miejsca (długość, szerokość), 6) numer faktury, datę jej wystawienia oraz wysokość wniesionych opłat za usługi cmentarne, o których mowa 5, 7) opis stanu technicznego grobów i nagrobków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót oraz stanu drzewa, jeżeli znajduje się w odległości mniejszej niż 2,5m, 8) klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do ich wykonania zgodnie z wydanym zezwoleniem i przestrzegania zasad określonych w dokumencie przekazania terenu oraz w Regulaminie wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu. 11

12 Ponadto Naczelnik poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały nr VIII/56/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu, w części obejmującej 1 ust. 3 oraz w części obejmującej załącznik nr 1: 6 ust. 3, 7 ust. 6 w zakresie słów: bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania, 7 ust. 11 i 12, 10, 11 ust. 4 oraz w części obejmującej załącznik nr 2: 6 ust. 1 pkt 1 w zakresie słów: oraz okazać kopię wypisu z rejestru do ewidencji działalności gospodarczej, 6 ust. 1 pkt 2, 6 ust. 2, 6 ust. 3 pkt 6. Dokonano analizy zakwestionowanych zapisów i po konsultacji z nadzorem prawnym wojewody opracowano projekt uchwały uwzględniający zastrzeżenia zawarte w wyroku. W ramach pytań głos zabrali: Radny Andrzej Rajski mówi, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji zostały wniesione dwie poprawki do załącznika projektu uchwały. Pierwsza poprawka polegała na zmianie w 2 ust. 1 godzin urzędowania administratora cmentarza tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, a nie jak pierwotnie od 7.00 do Druga poprawka polegała na dopisaniu do 2 ust. 2 o treści: "Pochówki odbywają się w godzinach urzędowania administratora określonych w ust. 1". W związku z tymi poprawkami pyta, czy zostały one uwzględnione w projekcie uchwały? Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że poprawki zgłoszone na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji nie zostały uwzględnione z tego względu, że zdaniem Burmistrza wprowadzenie tych poprawek na obecnym etapie wiąże się z pewnymi zagrożeniami. W związku z tym, że w wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, niemniej jednak Komisja ma prawo wprowadzić takie poprawki, jeżeli Wysoka Rada je pozytywnie przegłosuje. W dyskusji głos zabrali: Radny Andrzej Rajski w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji zgłasza dwie poprawki do załącznika projektu uchwały. Oto one: " Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w biurze administratora w Domu Przedpogrzebowym w dniach i godzinach urzędowania. tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, a w sobotę od 7.00 do Pochówki odbywają się w godzinach urzędowania administratora określonych w ust. 1". Radny Janusz Tarnowski mówi, że regulaminy i przepisy, które Rada Miasta wprowadza do zastosowania w życie na terenie Miasta powinny służyć społeczności, a nie Radnym, czy urzędnikom. Zmiany wynikały z tego, że licznie zgłaszane były uwagi co do terminów, gdyż po godzinie nie było możliwości odbywania się pochówków. Komisja swoją poprawką nie wydłuża czasu pracy administratora cmentarza, tylko go zmienia przesuwając z godz na godz Radny chciałby dowiedzieć się jakie faktyczne były przeszkody nie wprowadzenia do projektu uchwały zgłoszonych przez Komisję poprawek? Przeszkody, które mają wpływ na przetarg, czy też inne czynniki? Następnie Radny Janusz Tarnowski apeluje do wszystkich Radnych, aby do zmiany godzin urzędowania administratora cmentarza podejść ze zrozumieniem. Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski odnośnie zgłoszonej poprawki przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pyta, czy pochówek zakończy się o godz , czy też dopiero rozpocznie się o godz ? Radny Andrzej Rajski odpowiada, że pochówek zakończy się do godz

13 Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji wraz z dwoma poprawkami pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie poprawkę Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji zgłoszoną przez Radnego Andrzeja Rajskiego polegającą na tym, aby w załączniku do projektu uchwały w 2. ust. 1 wprowadzić zmianę godz. urzędowania administratora cmentarza tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do Wynik głosowania: Za 17 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 1 głos Rada w głosowaniu przyjęła poprawkę Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji. Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie poprawkę Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji zgłoszoną przez Radnego Andrzeja Rajskiego polegającą na tym, aby w załączniku do projektu uchwały 2. ust. 2 brzmiał: "Pochówki odbywają się w godzinach urzędowania administratora określonych w ust. 1". Wynik głosowania: Za 18 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 1 głos Rada w głosowaniu przyjęła poprawkę Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji. Rada w głosowaniu 18 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz z autopoprawkami i poprawkami uchwałę Nr XXXII/266/2013 w sprawie zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu. Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłasza autopoprawkę, która była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetowej polegająca na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3,800 zł. Jest to darowizna otrzymana z Fundacji Banku Zachodniego WBK na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu. Skarbnik poinformował, że istnieje potrzeba dokonania zmian po stronie wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów. Zmiany skutkują zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę zł, pokryty on zostanie tzw. wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia roku Po stronie dochodów w rozdziale Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów z tytułu dopłat z Gminy Miasto Nowy Targ i Gminy Szaflary do usług transportowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji o kwotę zł w związku z rezygnacja przez te gminy z części świadczonych usług. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 13

14 zł z tytułu realizacji projektu Town-twinning z paragrafu 8538 do 2708 zgodnie z uwagą zgłoszoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dokonuje się przesunięcia kwoty zł z tytułu dochodów z opłaty śmieciowej z rozdziału Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw do rozdziału Gospodarka odpadami. W rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska o kwotę zł. Zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmianą przepisów ustalających terminy wpłaty przedmiotowej opłaty przez przedsiębiorców, po zmianie przepisów opłaty za 2013 r. wnoszone mają być w dwóch ratach, przy czym druga rata płatna będzie w 2014 r. Po stronie wydatków w rozdziale Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacjo o kwotę zł w związku z rezygnacją przez Gminę Nowy Targ i Gminę Szaflary z części usług świadczonych przez zakład. W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 11 projektu pn. Poznaj i baw się w Euroregionie Tatry mały przewodnik dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej. W rozdziale Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł na realizację obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Oferta złożona przez konsorcjum firm EMPOL i IB jest droższa niż spodziewane wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów uchwalonych przez Radę Miasta Nowy Targ. W rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł z tytułu odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. W związku z tym, że w ostatnich miesiącach Rada Polityki Pieniężnej kilkukrotnie podjęła decyzję o obniżce podstawowych stóp procentowych i zgodnie z przewidywaniami analityków stopy te w bieżącym roku nie będą podnoszone. Stawki dla Miasta na obsługę długu w 2013 r. będą niższe niż pierwotnie szacowano. Następnie głos zabrał Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń, który na wstępie poprosił Radnych o uchwalenie przedmiotowych zmian w budżecie. Unieważnienie przetargu ze względu na brak środków w budżecie to strata czasu dla urzędników, mieszkańców i firm, które muszą zacząć wdrażać system w terenie m.in. oznakowywanie pojemników na odpady, harmonogramy wywozów dopasowanych do konkretnych deklaracji złożonych przez poszczególnych mieszkańców jak i również doposażenie nieruchomości w pojemniki poprzez system dzierżawy lub odsprzedaży tych pojemników przez firmy, ale także szczegółowo opisane w projekcie umowy inne czynności. Kierownik zaprzecza informacji, że Urząd Miasta czekał do ostatniej chwili z przetargiem. Podkreśla, że w myśl procedury wewnętrznej w zakresie zamówień publicznych w dniu 27 lutego 2013 r. złożony został wniosek o dokonanie zamówienia, czyli przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości na terenie Miasta Nowego Targu na okres 18 miesięcy, przy szacunkowym założeniu ilości odbioru odpadów tj. 21,375 ton. We wniosku zostały zawarte wszystkie elementy systemu, a także wszystkie wytyczne wynikające z podjętych przez Radnych sześciu uchwał stanowiących akt prawa miejscowego tzw. pakiet śmieciowy. Elementy musiały zostać wpisane i wdrożone do przygotowywanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu. Kierownik przypomina, że przy pracach legislacyjnych poprawione zostały w dobrym kierunku dwie uchwały za co serdecznie Radnym jak i Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej podziękował. Uchwały te 22 lutego 2013 r. stały się prawomocne. Od tego momentu można było uruchomić 14

15 procedurę w zakresie przetargu nieograniczonego. Przypomina, że publikacja i wywieszenie tego rodzaju przetargu (przetarg unijny) to 40 dni. Tort w zakresie rynku odpadowego na Podhalu został podzielony, czego przykładem jest złożenie tylko jednej oferty. Dodał, że wpisu do regulowanej działalności świadczące usługi "śmieciowe" było 8 nie licząc firmy Anter. Firmy bardzo dobrze wiedziały o przetargu, a jednak nie wystartowały, nikt nie interesował się przetargiem prócz firmy IB i Empol. Ponowne ogłaszanie przetargu to kolejne 40 dni na zamieszczenie ogłoszenia. Przy dobrym scenariuszu kolejne 15 dni na podpisanie umowy. Zmniejszanie czasookresu i zmniejszanie zakresu przedmiotu zamówienia w Mieście Nowy Targ nie znajdzie odzwierciedlenia. Dodaje, że gminy wiejskie mają kwoty ryczałtowe, natomiast Miasto Nowy Targ za konkretnie wywiezione odpady poszczególnych frakcji, jest to rozliczenie wagowe z pełną kontrolą. Dodatkowo każdy samochód będzie ważony na wadze przy oczyszczalni, tak aby mieszkańcy zapłacili jak najmniej. Kwota oraz ilość odpadów założona w specyfikacji istotnych warunków jest pewnym projektowaniem. Kwota za 1 tonę zmieszanych odpadów z wszystkimi wymaganiami, które zostały założone to 432 zł, a za selektywnie zebrane odpady stawka wynosi 210 zł brutto. Nasuwa się wniosek, że w niedalekiej przyszłości trzeba będzie zwiększyć stawkę mieszkańca zwłaszcza za nieselektywne odpady i wprowadzić dopłaty do rodzin wielodzietnych np. od 3 dziecka w górę, ale nowe stawki muszą to uwzględniać. Zostało zebranych ponad 96% deklaracji z całego Miasta (nieruchomości zamieszkane oraz niezamieszkane). Kierownik poinformował, że otrzymał list otwarty od Ministra Środowiska Pana Marcina Korolca do Gmin przypominający, że od 1 lipca rusza nowy system gospodarowania odpadami. Następnie Kierownik przytoczył dwa zdania z listu o treści: "Jednocześnie pragnę podkreślić jak niezwykle ważne jest określenie stawek opłat za świadczone usługi tak, aby pokrywały one faktyczne koszty zagospodarowania odpadów i nie budziły wątpliwości mieszkańców. Opłaty dotychczas ponoszone przez mieszkańców często nie odzwierciedlały faktycznych kosztów zagospodarowania odpadów (np. na terenach Spółdzielni Mieszkaniowych)". Kierownik dodał, że system odbierania odpadów musi być wyposażony w system pozycjonowania satelitarnego, czyli podgląd trasy online. Mała firma, która nie posiada zaplecza logistycznego i bazy transportowej w odległości do 60 km. może zapomnieć o startowaniu do przetargu. Rozporządzenie Ministra w tym zakresie jest bezwzględne i na pewno to, co zostanie w umowie zapisane, to dana firma musi bezwzględnie realizować. W ramach stawek za 1 tonę odpadów zmieszanych i selektywnych są pewne działania organizacyjne, które firma musi spełnić. Zanim powstanie odbiór z punktu głównego selektywnego odbioru odpadów komunalnych, odpady problemowe, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia będą odbierane w oparciu o harmonogram. Będzie także odbiór przeterminowanych leków z 7 aptek w Nowym Targu, gdzie firma w ramach opłat będzie musiała je odbierać. Będzie także odbiór odpadów z przystanków MZK poprzez służby Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji. Liście, gałęzie, trawa, czyli zieleń będzie odbierana od mieszkańców Miasta i ewidencjonowana. Wszelkie bioodpady musza być zagospodarowane poprzez kompostownie, ewentualnie poprzez mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. W ramach pytań głos zabrali: Radny Janusz Kawka pyta jak cenowo przedstawia się system odbierania odpadów komunalnych w Nowym Sączu? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że budżet w Nowym Sączu ustalony był na 17 mln zł Stawki za nieselektywne odpady były w wysokości 13 zł., a za selektywne 10 zł. Jedna z firm złożyła ofertę na 12,5 mln zł, a druga na 13,5 mln zł 15

16 Radny Tadeusz Truty odnośnie zmiany stawek mówi, że jest to w przyszłości na pewno temat do rozważania. Stawki, które obecnie są uchwalone nie są ani za wysokie, ani za niskie, tylko są średnie. W związku z tym pyta jak wyglądałyby stawki po podwyżce? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń mówi, że patrząc na złożone deklaracje i zebrane w nich informacje można stwierdzić, że jeżeli chodzi o domy jednorodzinne to prawie połowa mieszkańców zadeklarowała system nieselektywny. W związku z tym można byłoby podwyższyć stawkę za odbiór odpadów nieselektywny od mieszkańców. Jeśli chodzi o stawkę to symulacje są różne. Radny Tadeusz Truty mówi, że każdy samochód, który będzie dostarczał odpady komunalne będzie monitorowany. W związku z tym pyta, czy oprócz tego, że będzie to widoczne na monitoringu, to będzie jeszcze istniała potrzeba delegowania dodatkowego pracownika? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że trasy samochodów będą monitorowane, a oprócz tego jeden pracownik urzędu będzie wydelegowany do kontroli na wadze. Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski mówi, że najważniejsza rzeczą jest ciężar właściwy zbieranych śmieci, który w ciągu roku ulega zmianom. Obiektywny pogląd będzie widoczny po pierwszym półroczu, a nie po pierwszym miesiącu. Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń zgadza się z wypowiedzią Wiceprzewodniczącego Rady Pana Lesława Mikołajskiego i dodaje, że jeżeli chodzi o procedurę zwiększania stawek, to jest to pewien mechanizm legislacyjny. Radni na bieżąco w tym zakresie będą informowani. Radna Danuta Wojdyła pyta, jaki procent stanowią złożone deklaracje?, a jaki procent nie złożone deklaracje? Jak przedstawia się procent w spółdzielniach mieszkaniowych? kto za osoby, które nie złożyły deklaracji będzie ponosił koszty? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że spółdzielnie mieszkaniowe złożyły swoje deklaracje, z nimi nie ma problemu. Odnośnie domów jednorodzinnych to ok. 96% zostało zebranych deklaracji, a 4% zostanie bardzo szybko wyłapanych poprzez firmy. Radna Danuta Wojdyła pyta, czy to będą zewnętrzne firmy, czy Straż Miejska? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że będzie to umowa podpisana z firmą np. Empol. Radny Jacenty Rajski mówi, że skoro nie wiadomym jest faktyczna waga śmieci, to dlaczego umowa została zawarta na 18 miesięcy, a nie na 6 miesięcy? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń mówi, że firma przede wszystkim musi spełnić minimalne odzyski z zakresie bioodpadów, jak również frakcji szkła, papieru, tworzywa. Sprawozdanie do Marszałka Województwa Małopolskiego przygotowuje się raz na pół roku. Miasto przyjęło okres 1,5 roczny, a nie 0,5 roczny. Niektóre gminy przyjmowały okres 3 miesięczny, ale w okresie późniejszym trudno jest rozliczyć sprawozdanie. Radna Ewa Pawlikowska pyta w jakim terminie byłoby uaktualnienie ulg dla rodzin wielodzietnych? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń mówi, że należy pierwsze ocenić okres np. od lipca do października i zobaczyć jak to będzie się kształtowało. Zostanie przeanalizowana ilość dzieci w rodzinach od 3 dziecka w górę i wówczas po wyliczeniach będzie wiadomo ile będzie trzeba dopłacić. Radny Grzegorz Watycha odnośnie stawek w Nowym Sączu mówi, że nastąpiła zmiana i za odpady segregowane płaci się 10 zł, ale nie więcej niż 50 zł. od jednego gospodarstwa domowego. Odnośnie zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale transport na skutek zmniejszenia dotacji z Gminy Nowy Targ i Szaflary pyta, czy stracony dochód będzie 16

17 zrekompensowany innymi dochodami? Była mowa o podpisaniu umowy z Gminą Czarny Dunajec w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia wskaźników rezultatu. Pyta, czy MZK zbilansuje swoją działalność przy zmniejszonej dotacji z budżetu Miasta? W związku z usunięciem przychodów ze spłat pożyczki w kwocie 200 tyś. zł. pyta, czym jest to spowodowane? czy ta pożyczka nie będzie spłacona w roku bieżącym? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odnośnie stawek opłat w Nowym Sączu zgadza się z wypowiedzią Radnego Grzegorza Watychy. Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz odnośnie dopłat z Gmin do MZK mówi, że dochody będą niższe i trzeba je urealnić. W związku z tym MZK wykona mniej wozokilometrów, co spowoduje pewne oszczędności. Na obecną chwilę dochody są niższe i nie wiadomo jak przełożą się na realizacje projektu unijnego. Będą robione analizy. Ponadto dodaje, że Gmina Czarny Dunajec nie godzi się na umowę z MZK z uwagi na wysokie koszty. Zadaniem Dyrektora jest znalezienie jakiegoś w tym względzie rozwiązania. Odnośnie przychodów z tytułu spłat pożyczek mówi, że zarówno przychody i rozchody z tytułu udzielanych pożyczek "zazębiały się", często bywało tak, że udzielona pożyczka spłacana była w tym samym roku budżetowym. Na obecną chwilę zostało udzielonych pożyczek w kwocie 200 tys. zł i będą one spłacone w przyszłym roku. Radny Jacenty Rajski odnośnie deklaracji odpadów komunalnych mówi, że było w nich zapisane zapytanie, czy na nieruchomości znajduje się kompostownik. W związku z tym pyta jak to zostało uwzględnione? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że ta informacja jest niezbędna, aby wykazać się podwyższoną ilością zebranych odpadów w zakresie bio. Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz przypomina, że w miesiącu marcu 2013 r. Rada podjęła zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie do limitu przedsięwzięć został uwzględniony program i zostało to wpisane w wydatki na lata Wówczas to Rada mogła zmienić okres z 1,5 rocznego na 0,5 roczny. W dyskusji głos zabrali: Radny Tadeusz Truty mówi, że na każdą Sesję Rady Miasta zapraszani są wszyscy parlamentarzyści z naszego rejonu, a żaden z nich do dnia dzisiejszego na Sesji Rady się nie pojawił. Gdyby się pojawili to na pewno wszystkie pytania związane z odpadami komunalnymi byłyby do nich skierowane, ponieważ ustawa, którą przyjęli jest bardzo felerna. Dodaje, że mieszkańcy Miasta borykają się z tą bardzo trudną sprawą. "W tym temacie jesteśmy osamotnieni". Radny zaznacza, że gdy została pierwsze uchwalona ustawa, to nie było żadnej mowy, aby była dopłata z budżetu gmin, a tu nagle w połowie stycznia pojawia się informacja, że gminy mogą dopłacać. Radny Janusz Tarnowski postanowił nie zadawać pytań, gdyż jak stwierdził, nie są one dobrze widziane, a odpowiedzi nie do końca są szczegółowo udzielane. Zwraca uwagę na poważny problem funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych. Zadaniem Miasta jest zabieganie o interes Miasta Nowy Targ i jego mieszkańców. Mówi, że zmiana w budżecie już dzisiaj spowodowała, że ze strony Kierownika Referatu ds. Ochrony Środowiska poruszonych zostało szereg różnych podnoszonych zagadnień i argumentów. Radny nie ze wszystkimi argumentami Pana Kierownika się zgadza. Radny nie może zgodzić się z tym, że tak jak należy zostały wykonane wszystkie możliwości, aby wprowadzając w Mieście system odbioru odpadów komunalnych został jak najmniej dla mieszkańców boleśnie odczuwalny, gdyż to oni ostatecznie ponosić będą ciężar tego systemu. Radny ma ogromne obawy słysząc od Kierownika Referatu ds. Ochrony Środowiska, że tort w Nowym Targu został podzielony, ponieważ Pan Kierownik używa prawie takiego samego języka jaki używali w wypowiedziach przedstawiciele 17

18 jednej z firm, która wystąpiła w ramach konsorcjum, z ofertą jaka wpłynęła do Urzędu Miasta. Ewidentnie wskazuje to na niezdrowe, monopolistyczne wprowadzenie schematu w zakresie tak poważnego zagadnienia jakim jest gospodarka śmieciowa. Jest to karygodne, że z ust Pana Kierownika tak spokojnie słyszy się takiego typu wypowiedzi. Radny nie zgadza się z podnoszonym argumentem, że niektórych czynności wcześniej nie można było wykonać odwołując się do podjętych uchwał i prac, które realizowane były już w listopadzie. Radny mimo obszernego materiału próbował zapoznać się ze SIWZ, przeglądnąć najważniejsze jego elementy i zapisy, jednak Radny nie znalazł w nich takich zapisów, które odwoływałyby się do tychże uchwał w bezpośredni sposób. Generalnie w całym przygotowaniu chociażby wielkości odpadów, które miały posłużyć jako najważniejsza część do ustalenia ceny przez oferenta, SIWZ zostały przygotowane na podstawie inwentaryzacji z roku 2012, do której Radni też zgłaszali swoje różne zastrzeżenia, gdzie została potraktowana szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odebrania z terenu Miasta w ciągu roku na ok. 62 m 3 wraz z odpadami zielonymi. W SIWZ posłużono się informacją, która odwołuje się do innej informacji podawanej za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami na 2014 r., gdzie skład morfologiczny odpadów wytwarzany w małych miastach był liczony poniżej 50 tyś. mieszkańców. Miasto Nowy Targ ma ok. 30 tyś. mieszkańców, tak więc jest to znacząco mniej od granicy górnej. Radny twierdzi, że nikt na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć ile w rzeczywistości będzie odpadów komunalnych. To stwierdzenie wskazuje jednoznacznie, że należało bezwzględnie przeprowadzić przetarg na pół roku, o co Radni wnioskowali na wcześniejszych Komisjach i Sesjach. W protokole z 29 listopada 2012 r. Radny wyraźnie wskazywał, że przy tak dużych niewiadomych i tak niejasnej sytuacji, przy tak wielu wątpliwościach i obawach należy skrócić pierwszy okres do 0,5 roku. Dzięki czemu zmniejszą się skutki ewentualnych popełnionych błędów i zmniejszy się niekorzystne oddziaływanie na mieszkańców, którzy będą musieli "nasze piwo wypić". Radny mówi, że w Jordanowie ceny są dużo niższe w porównaniu z Nowym Targiem. Z Ochotnicy firma Empol do Jordanowa ma dosyć dużą odległość do pokonania, a mimo to potrafili cenę obniżyć. Radny mówi, że od samego początku obawiał się tych problemów i dzisiaj Radnych poniekąd się szantażuje, mówiąc, że jak Radni nie podejmą uchwały, to będzie bardzo duży problem. Przecież to organ wykonawczy, czyli Pan Burmistrz odpowiada za rozstrzyganie przetargów i za ich ogłaszanie, na przeprowadzanie wszystkich z tym związanych czynności. Radny pyta, dlaczego tak późno ogłoszono przetarg? Było bardzo dużo czasu, aby przeprowadzić go w styczniu z chwilą kiedy ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska. Od początku lutego było wystarczająco dużo czasu, aby nawet w realiach przetargów unijnych przeprowadzić minimum dwa przetargi. Wówczas to bylibyśmy bardziej przekonani, że wszystko zrobiliśmy tak jak powinno być zrobione, a przede wszystkim firma, która składałaby ofertę prawdopodobnie nie podwyższyłaby ceny. Większość gmin, które drugi raz ogłaszały przetarg uzyskały obniżenie ceny. W związku z tym Radny pyta ile w Nowym Targu takie obniżenie mogłoby wynosić? Radny uważa, że jeżeli Nowy Targ postąpiłby z przetargiem tak jak inne gminy, to na dzień dzisiejszy byłaby sytuacja mniej problematyczna, a bylibyśmy bardziej przekonani, że czas został właściwie wykorzystany. Radny dodaje, że faktycznie od stycznia w największej Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podwyżka od osoby wynosiła ok. 1,50 zł. (czyli z ok. niespełna 5,00 zł. do 6,08 zł.). Na terenach Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nikt z mieszkańców ze śmieciami nigdy nie kombinował. Nikt ich nie palił, nie wywozili do lasu, a zdarzało się wręcz przeciwnie, że to jeszcze w te rejony zostawały podrzucane śmieci. Radny zwraca uwagę, że z chwilą kiedy Miasto przejmuje obowiązki pośredniczenia w wykonaniu tej usługi, to dotychczasowym wykonawcom usług spadło wiele kosztów. Ponieważ nie będą musieli 18

19 mieć oni tak rozbudowanego systemu księgowego (fakturowania), nie będą musieli także prowadzić tak kosztownego często i długo trwającego procesu windykacji. Koszty Miasto porównuje do realiów poprzednich z uwzględnieniem, że w budżecie Miasto zaplanowało dodatkowe kwoty z tytułu utworzenia w Mieście tych służb, następuje ich dublowanie. Pan Kierownik wymienia dużo różnych czynności, które były wcześniej realizowane np. sprzątanie świata, odbieranie odpadów wielkogabarytowych. W związku z tym pyta, czy ma rozumieć, że do obecnej pory wszystkie rzeczy realizowane były na zasadzie zebraliśmy i zostawiliśmy, nie oddawaliśmy tego do odbioru konkretnemu usługodawcy, który miał to później zagospodarować? Podając przykład Miasta Nowy Sącz mówi, że Miasto to liczy ok. 85 tyś. mieszkańców i tam koszt obsługi całego Miasta, prawie trzykrotnie większego od Nowego Targu zamknie się kwotą między mln. zł., nawet gdyby było spowodowane to tym, że jakaś duża firma, duży podmiot ma świadczyć usługi. Radny mówi, że dla Miasta Nowy Targ posiadającego 30 tyś. mieszkańców przy kwocie tyś. zł. i porównując wielkości tych dwóch Miast uważa, że jest to potężne przestrzelenie się w kosztach. W związku z tym pyta, czy taka różnica kwot nie daje nikomu do myślenia? Odnośnie ważenia śmieci Radny mówi, że na terenie oczyszczalni jest pracownik, który obsługuje wagę. W SIWZ-ie zapis był inny, czy nie wypadałoby się zastanowić i potraktować to bardziej poważnie? W SIWZ-ie był zapis mówiący o tym, że jeżeli instalacja znajduje się poza obszarem Miasta Nowy Targ, to odpady ważone mają być na terenie Miasta. Według Pana Kierownika sprawozdanie roczne, które sporządza się z całego okresu eliminuje wykonywanie usługi w innych okresach. Pyta, co z 2013 r.? Radny twierdzi, że może mieć nawet co kwartał inną firmę, natomiast sprawozdawczość nie dotyczy tego w jakim okresie była umowa, tylko dotyczy tego ile w ciągu roku śmieci z Miasta łącznie zostało odzyskanych i zagospodarowanych. Odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej mówi, że zmiany w WPF wprowadzane są co 2-3 Sesję Rady i wcale nie jest to problemem, aby w WPF wprowadzić zmiany, jeżeli okazałoby się że jest to z korzyścią dla Miasta i mieszkańców, ponieważ stawki zostałyby skorygowane o urealnione doświadczenia. WPF nie narzuca obowiązku przeprowadzenia przetargów w odniesieniu do rocznych okresów, szczególnie dla usług o charakterze komunalnym, ciągłym. Jest to dokument, którego jesteśmy zobligowani sporządzać dla różnych celów. Dokument ten na pewno nie narzuca obowiązku ustalania czasookresu dla przetargów. Podsumowując Radny Janusz Tarnowski odczytał i przekazał na ręce Przewodniczącego Rady stanowisko grupy Radnych Rady Miasta Nowy Targ w sprawie realizacji przez Burmistrza Miasta zadań związanych z wdrożeniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Stanowisko to stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Na koniec Radny stwierdził, że półroczny okres wykonywania usługi jest lepszym rozwiązaniem, niż 18 miesięczny. Trzeba się zastanowić, czy w momencie kiedy teraz można byłoby unieważnić przetarg i ogłosić nowy, nie należałoby z wolnej ręki szukać możliwości podpisania umowy na okres 1-2 miesięczny? po to, aby rozstrzygnąć przetarg i zweryfikować warunki. Radny zna z niektórych gmin przypadki kiedy to wójtowie i podlegli mu pracownicy udawali się szukać w innych firmach jakiegoś wsparcia w postaci zachęcenia ich do złożenia ofert, a Miasto Nowy Targ w tej kwestii nic nie zrobiło. Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski mówi, że nie ważne jest czy przetarg byłby na 0,5 roku, czy 1,5 roku, gdyż Miasto będzie płacić za realnie zebrane i zważone śmieci. Cena za niesegregowany system odbierania odpadów dla Miasta Nowy Targ wynosi 432 zł. za tonę, a za segregowany system odbierania odpadów komunalnych wynosi 210 zł. za tonę. Natomiast w Rąpicach, gdzie na miejscu jest składowisko i cała instalacja, cena za odbiór odpadów komunalnych wynosi 465 zł. za tonę. Dzisiejsza do uchwalenia zmiana w budżecie i WPF wynika stąd, że jest obawa, że zostały 19

20 nieoszacowane stawki, czyli 8,50 zł i 11 zł podjęte przez Radę Miasta uchwałą. Jeżeli gramatura, ciężar właściwy śmieci będzie niższy, to nie powiedziane jest że zostanie skonsumowana kwota w wysokości ok. 2 mln zł, którą w dniu dzisiejszym Rada ma podjąć. Radny dodaje, że trzeba rozpocząć przede wszystkim zbiórkę śmieci. Gdyby zrobić tak jak to Radny Janusz Tarnowski proponuje to wówczas trzeba byłoby uruchomić nową procedurę przetargową. Radny pyta gdzie jest czas na ustawienie organizacyjne? na rozporządzenie harmonogramu? na rozprowadzenie pojemników na śmieci? Apeluje do Radnych o odpowiedzialność i nie nawoływanie do kolejnego przetargu, ponieważ przetarg może rozstrzygnąć się najwcześniej początkiem sierpnia. Takie działanie doprowadzi Miasto do totalnej zapaści. Oferta została przedstawiona na okres 18 miesięcy, aby firmy bardziej zachęcić do przystąpienia do przetargu, ponieważ okres 0,5 roczny nie jest okresem zachęcającym. Ministerstwo Środowiska podaje, że średnia cena w gminach miejskich odpadów selektywnych wynosi 10,30 zł, a nieselektywnych wynosi 15,00 zł Radny dodaje, że jest koniec maja i jest miesiąc czasu na to, aby mieszkańców przygotować do w miarę dobrego organizacyjnie przekazywania śmieci. Radny uważa, że jeżeli od tej pory zacznie się wszystko od nowa, to pod koniec lipca w Mieście będzie dramat śmieciowy. Przetarg nie jest jeszcze zakończony, trzeba zabezpieczyć pieniądze, które wynikają z rozbieżności prognoz i ofert kontrahentów. Możliwe jest że po okresie 0,5 rocznym Rada wróci do tego tematu. Wówczas to będzie więcej danych. Apeluje, aby od 1 lipca 2013 r. śmieci były zbierane w sposób zorganizowany, i taki jaki oczekują mieszkańcy. Ponadto apeluje, aby przyjąć zmiany w budżecie i w WPF zagwarantować kwotę na 2014 r. Zmiana w budżecie jest uchwałą niezbędną dla funkcjonowania Miasta. Radny Janusz Tarnowski nie zgadza się z wypowiedzią Radnego Lesława Mikołajskiego. Po pierwsze "niedopuszczalnym jest rozstrzygnięcie przetargu przy pierwszym podejściu, kiedy wpłynęła jedna oferta z tak wygórowanymi cenami. Żądamy od Pana Burmistrza przeprowadzenia natychmiastowego przetargu ograniczając zakres świadczenia usługi do bieżącego roku, a jeżeli i to nie będzie możliwe, lub nie przyniesie pozytywnego rozstrzygnięcia, to w pierwszej kolejności poszukania tych brakujących środków w wydatkach ponoszonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta". Po drugie Radny mówi, że gdyby była odrobina chęci, a nie próba odwracania sprawy zupełnie w inny sposób, to za 1-2 miesiące można byłoby rozmawiać z firmami, które chcą złożyć oferty na podpisanie umowy z wolnej ręki. "Szukajmy rozwiązań". Radny Jacenty Rajski pyta Pana Kierownika ilu mieszkańców Miasta korzysta z innej firmy niż firma Empol i IB? Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że oprócz firmy IB i Empol mały procent odgrywa rynek Asa i firma Anter, która nie spełnia formalnych wymogów i działa do końca czerwca. W aktach prawa miejscowego został ustalony szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Kierownik uważa, że został wybrany bardzo rozsądny system. Radny Jacenty Rajski mówi, że w Mieście są mieszkańcy, którzy mają bardzo trudną sytuację rodzinną, rodziny 6-7 osobowe. Dla tych rodzin podwyżka o 20 zł. na osobę będzie bardzo negatywnie oddziaływała. Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń mówi, że jeżeli system pokaże oszczędności, to w pierwszej kolejności nastąpi pomoc dla rodzin wielodzietnych. Radny Jacenty Rajski mówi, że zawieranie umowy na 1,5 roku wpłynie niekorzystnie dla Miasta. Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń mówi, że także jest mieszkańcem Miasta i zależy mu na tym, aby jak najmniejsze ponosić koszty związane z tym systemem. W umowie jest zapis mówiący, że Miasto będzie się co miesiąc rozliczać 20

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z III Sesji Rady Miasta.

Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z III Sesji Rady Miasta. P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z IV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.819.2015.II Dobczyce, dnia 31.07.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany załącznika nr 6, 7, 8, 9, 10 do Uchwały Nr XXXIX-275/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo