Inteligentna kombinacja słońca i drzewa dla uzyskania ciepłej wody i energii cieplnej dla prywatnych gospodarstw domowych (ICOSAW)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentna kombinacja słońca i drzewa dla uzyskania ciepłej wody i energii cieplnej dla prywatnych gospodarstw domowych (ICOSAW)"

Transkrypt

1 Inteligentna kombinacja słońca i drzewa dla uzyskania ciepłej wody i energii cieplnej dla prywatnych gospodarstw domowych (ICOSAW) Informacje dla rzemieślników i architektów ICOSAW Wspierany przez: 1

2 Spis treści Strona 1. Słowo wstępne 3 2. Skojarzenie drewno-słońce alternatywa wobec oleju opałowego i gazu 4 3. Skojarzenie drewno-słońce technologia z przyszłością 6 4. Skojarzenie drewno-słońce- liczby- dane-fakty Skojarzenie drewno-słońce- argumentacja za i przeciw 18 2

3 1. Słowo wstępne Zalety dla konsumenta: Kombinacja nowoczesnych instalacji spalania drewna z ogniwami słonecznymi (Skojarzenie drewno-słońce) przedstawia ekologiczną i ekonomiczną sensowną alternatywę wobec tradycyjnych technologii grzewczych. Zarówno kopalne nośniki energii, które kończą się na całym świecie jak i aktualny wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego zmuszają konsumentów do zastanowienia. W przeciwieństwie do tego zasoby drewna są zasadniczo odnawialne a wykorzystanie energii słonecznej podwójnie bezpłatne. Gwarantuje to ponownie stabilizację cen, argument, który oprócz aspektów ekonomicznych jest decydujący w komunikacji z klientem. Dodatkowa korzyść dla konsumenta powstaje poprzez to, Ŝe : Środowisko będzie chronione Emisja dwutlenku węgla i zanieczyszczenie środowiska zostanie zmniejszona poprzez paliwo kopalne Właściciele domów będą niezaleŝni od oleju i gazu Szanse rynkowe dla gospodarki: Przedsiębiorstwa uczestniczą juŝ dzisiaj w kształtowaniu rynku i dalszym rozwoju innowacyjnych technik. Otwierające się pole stawia przedsiębiorstwom wyzwanie i oferuje im moŝliwość otwarcia rynków w całym kraju i poza nim. Dotyczy to techniki słonecznej jak i techniki spalania; w tych branŝach stworzy się długotrwałe miejsca pracy w zakresie produkcji, montaŝu i usług. Rynki otworzą się przede wszystkim przed średnimi producentami ogniw słonecznych i instalacji spalania drewna, a aktualny (przestarzały) stan instalacji grzewczych stwarza ogromny potencjał zdobywania rynku. Miejscowe zakłady rzemieślnicze budowy pieców ogrzewania i sanitarne mogą zwiększyć swój obrót. Zakład kominiarski otrzyma długoterminową pracę. Przyrost wartości dodanej zostaje zarówno przy energii słonecznej jak i w szerokim zakresie w regionie przy energii ze spalania drewna wzmacniając przez to gospodarkę. Skojarzenie energii słonecznej i pochodzącej ze spalania drewna oferuje więc zalety dla konsumenta i średniozamoŝnych klas. 3

4 2. Skojarzenie drewno- słońce alternatywa wobec oleju opałowego i gazu Skojarzenie energii słonecznej i pochodzącej ze spalania drewna istnieje jak nazwa wskazuje z połączenia nowoczesnych pieców drzewnych i energii słonecznej. Ta technika łączy odpowiednio dwa obszary i wykorzystuje tym samym niewyczerpalną energie słońca i odnawialnego surowca drewna. Era ropy naftowej zbliŝa się do końca. Obecny wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego jak równieŝ oleju opałowego i paliw jest tylko wstępem rozwoju sytuacji na rynkach energetycznych. Jest to warunkowane przez fakt, Ŝe kopalne nośniki energii takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel mają tę wadę, Ŝe wraz z ich wykorzystaniem zmniejszają się ich zasoby. Do tego dochodzi to, Ŝe spalanie kopalnych nośników energii powoduje emisję CO2, gazu, który w powiązaniu z klimatem postrzegany jest jako niebezpieczny. Wady kopalnych nośników energii zaostrzają spojrzenie na przewaŝające właściwości bioenergii. Ich zasoby są teŝ wprawdzie wyczerpywane, ale w odróŝnieniu do kopalnych nośników energii są zasadniczo odnawialne. Szczególnie korzystne perspektywy mają na rynku ciepła bioenergie, które juŝ dziś stanowią ponad 90% podaŝy energii odnawialnej. Dobre rokowania na przyszłość mają przede wszystkim pellety, zawierające materiały biologiczne w dogodnej formie. Technika w skrócie Kombinacja termicznych urządzeń słonecznych powstaje przy zastosowaniu kotłów drzewnych opalanych kawałkami drewna, piecowych wkładów kaflowych i najnowszej generacji pieców kominowych z wymiennikami ciepła. Obydwie części instalacji słoneczna i spalanie drewna wykorzystują magazyn buforowy i idealnie się uzupełniają. Poprzez to dzięki ogniwom słonecznym w lecie moŝe być pokryte całe zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń a w okresach przejściowych jego część. W zimowym sezonie grzewczym przewaŝnie spalanie drewna dostarcza niezbędnego ciepła. Do tego w lecie dla ogrzewania wody do celów domowych spalanie drewna nie musi być uruchamiane. Wykorzystanie tradycyjnego nośnika energii drewna w nowoczesnych instalacjach spalania umoŝliwia wzorcowe bezpieczeństwo zaopatrzenia budynków w energię. To daje się jeszcze poprawić, jeśli spalanie drewna połączone jest z innowacyjnym ciepłem słonecznym za pomocą wyrafinowanej techniki regulacyjnej. Aby spalanie przebiegało z maksymalnym stopniem wykorzystania skuteczności i minimalnym stopniem emisji, drewno musi być spalane z duŝym udziałem tlenu, tzn. szybko w wysokiej temperaturze. Wytworzona w krótkim czasie ilość energii z drewna moŝe być magazynowana w dobrze izolowanym pojemniku magazynowym do czasu ostatecznego wykorzystania. Taki magazyn buforowy jest równocześnie równieŝ warunkiem termicznego wykorzystania energii słonecznej. Dzięki wyrafinowanej technice pomiarowej, sterowania i regulacji energia spalania drewna i energia słoneczna mogą ze sobą korespondować we wspólnym magazynie. Rzemieślnicy i architekci, którzy chcieliby oferować tę technologię, znajdą w gablocie ogłoszeniowej objaśnienia dla klienta. 4

5 Skojarzenie drewno-słońce Technologia w skrócie Skojarzenie drewno-słońce łączy nowoczesną instalację spalania drewna jak np. ogrzewanie pelletami i ogniwami słonecznymi Wykorzystuje ono tym samym niewyczerpalną energię słońca i odnawialnego surowca drewna Ogniwo słoneczne i palenisko na drewno uzupełniają się idealnie. Ogniwem słonecznym w lecie moŝe być pokryte całe zapotrzebowanie na ogrzewanie wody w gospodarstwie domowym a w okresach przejściowych dodatkowo część ogrzewania pomieszczeń. W zimowym sezonie grzewczym przewaŝnie spalanie drewna dostarcza niezbędnego ciepła MoŜliwe jest prawie kaŝde dowolne łączenie spalania drewna, technologia magazynowania i technologia kolektora WaŜne jest przy tym optymalne nastawienie pojedynczych komponentów! 5

6 3. Skojarzenie drewno-słońce Technologia z przyszłością W zaleŝności od istniejących warunków ramowych mogą występować w przypadku skojarzenia energii słonecznej i pochodzącej ze spalania drewna, prawie dowolne kombinacje z całego spektrum, moŝliwe są następujące trzy komponenty: instalacja spalania drewna, technologia magazynowania i technologia kolektora. Ale uwaga: WaŜne jest przy tym optymalne nastawienie pojedynczych komponentów! Spalarnie drewna: piece kaflowe, kotły do spalania drewna w kawałkach, lub kotły centralnego ogrzewania, spalarnie pellet. Czysty kocioł centralnego ogrzewania na pelety: Jeśli mają być ogrzewane same domy jedno/dwurodzinne, tj. bez udziału dalszych kopalnych nośników energii za pomocą pellet drewnianych, moŝe być zainstalowane w kotłowni domu tzw. pelletowe centralne ogrzewanie. Z reguły chodzi przy tym o kotły CO, które są połączone z magazynkiem lub zbiornikiem za pomocą ślimaka zasilającego lub systemu zasysającego, z którego pelety mogą być pobierane automatycznie. W idealnym przypadku magazynek jest tak pomyślany, Ŝe tylko raz w roku musi być napełniany za pomocą wózka pelletowego. Podawanie ręczne całkowicie wówczas odpada do tego stopnia, Ŝe peletowe ogrzewania centralne pod względem komfortu obsługi mogą konkurować bez problemu z dotychczasowymi systemami olejowymi. W obiegu handlowym dostępne są tzw. urządzenia kompaktowe. Te posiadają większy zbiornik magazynowy, który musi być napełniany ręcznie pelletami. W tym wypadku zalecana jest minimalna pojemność 400 l. (Źródło: 6

7 Przykład kotła centralnego ogrzewania na pellety 1. Talerz paleniskowy z dopływem świeŝego powietrza 2. rura płomieniowa z dopływem wtórnego powietrza i strefa wypalania 3. popielnik z uszczelnieniem 4. wymiennik ciepła ze spręŝynami czyszczącymi 5. silnik czyszczący 6. dmuchawa 7. izolacja kotła 8. regulacja 9. zapłon elektryczny 10. palnik, podajnik, ślimak 11. napęd główny z przekładnią 12. pokrywa ochronna przeciwogniowa 13. ślimak podajnika i silnik napędowy 14. dmuchawa zasysająca 15. ślimak przegubowy (Źródło: Rysunek przedstawia centralne ogrzewanie na pellety ze ślimakiem podającym. W miejsce ślimaka moŝe być zastosowana dmuchawa. Przenoszenie pellet za pomocą dmuchawy zasysającej ma zaletę, poniewaŝ magazynek składowy pellet nie musi być w sąsiednim pomieszczeniu, moŝe być nawet oddalony w odległości (do 20 m) i nie musi być zlokalizowany na poziomie kotłowni. Dzięki temu zbiorniki ziemne w ogrodzie mogą być wykorzystane jako magazyny pellet. Ilość podawanych pellet jest regulowana programowanym sterownikiem i jest porównywana z nowoczesnymi ogrzewaniami olejowymi. Wadą jest nieco wyŝszy poziom hałasu przy podawaniu pellet, który daje się jednak zredukować poprzez zabudowę napełnianego okresowo zbiornika pośredniego i poprzez dobrą izolację akustyczną rurociągów. Pellety są automatycznie transportowane do spalarni za pomocą ślimaka podającego. 7

8 Koszty centralnego ogrzewania są bardzo zróŝnicowane w zaleŝności od wykonania i komfortu kotła, jak równieŝ rodzaju rozkładania. W ten sposób koszty mogą wynieść przykładowo dla kotła 15 KW(włącznie z rozkładaniem) pomiędzy 5000 i Euro (Źródło: Samodzielny piec na pelety. Takie piece mają moc do ok. 11 KW i są uŝywane głównie do ogrzewania pojedynczych pomieszczeń lub w kombinacji z innymi systemami grzewczymi, jak np. kolektory słoneczne. Piece są ustawiane tak samo jak piece kominowe w pomieszczeniach mieszkalnych. Piece peletowe posiadają oddzielony od komory spalania magazynek, który w regularnych odstępach musi być napełniany ręcznie. Magazynek ma taką wielkość, Ŝe zapas pelet wystarcza na 24 do 100 godzin palenia (w zaleŝności od zapotrzebowania na drewno) i w czasie spalania moŝe być bezpiecznie napełniany. Koszty instalacji takiego pieca wynoszą ok euro (bez zbiornika z wodą) i Euro (ze zbiornikiem). Dokładnie jak przy centralnym ogrzewaniu pelletami, tu teŝ oferowane są modele, w których pellety są za pomocą ślimaka podającego automatycznie transportowane z magazynku do komory spalania i elektrycznie zapalane. Ilość dostarczanych pelet ustalana jest tu przez wcześniej ustawianą wydajność ogrzewania lub temperaturę pomieszczenia. Nadzorowane elektronicznie sterowanie ustala optymalne proporcje ilości powietrza, ilość pelet i temperaturę pracy, co zapewnia idealny przebieg spalania z ograniczoną ilością spalin i wysokim wskaźnikiem sprawności do 95%. RóŜnego rodzaju bezpieczniki przeciwpoŝarowe dodatkowo zabezpieczają bezpieczną pracę urządzenia. Dzięki zabudowaniu kieszeni wodnej i przyłącza do systemu grzewczego, samodzielne piece mogą być rozbudowane jako piece CO. Podgrzana w kieszeni wodnej woda samodzielnego pieca zostaje przekazana do systemu ogrzewania i moŝe być dzięki temu wykorzystana do ogrzewania innych pomieszczeń jak równieŝ wody w gospodarstwie domowym. Z uwagi na ograniczoną wielkość magazynka na paliwo i związaną z tym koniecznością częstego ponownego napełniania, ten system grzewczy nadaje się jednakŝe tylko do ogrzewania mieszkań o małym zapotrzebowaniu na ciepło (mieszkania jednokondygnacyjne, domki niskoenergetyczne) lub w kombinacji z innymi systemami ogrzewania. Skojarzenie energii drewna i słońca jest przykładem kombinacji jednostkowego pieca pelletowego z ogniwem słonecznym. Zapotrzebowanie na ciepło w budynku jest pokrywane od marca do października przewaŝnie przez ogniwa słoneczne. Jeśli ilości ciepła słonecznego warunkowane przez pogodę okazałyby się niewystarczające, wówczas automatycznie włącza się piec peletowy. SprzęŜona z warunkami pogodowymi regulacja i specjalny magazyn buforowy tworzą punkt styczny pomiędzy ogniwami słonecznymi i ogrzewaniem peletowym. Zbiornik buforowy jest zasilany w zaleŝności od podaŝy ciepła słonecznego przez ogniwa słoneczne lub przez samodzielny piec i magazynuje ciepło zarówno do ogrzewania jak i dla wody gospodarczej. Regulacja systemowa decyduje w zaleŝności od temperatury zbiornika, czy podaŝ ciepła słonecznego jest wystarczająca, czy teŝ samodzielny piec ma zostać włączony. Przeciętnie ogniwo słoneczne moŝe pokryć w jednej trzeciej zapotrzebowanie na ciepło. (Źródło: 8

9 Przykład zdecentralizowanego systemu grzewczego: drewno-słońce. (Źródło: Obraz pokazuje jak spalanie drewna (najczęściej pelet), połączone jest z energią słoneczną: kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody i wspomaganie ogrzewaniem optymalizują zapotrzebowanie na energię. Jest tu jednak niezbędna technologia magazynowania magazynująca nadmiar ciepła. W przeciwieństwie do samodzielnych pieców, w których oczekiwane jest oddawanie ciepła konwekcyjnego do ogrzewania przestrzeni mieszkalnej, systemy centralnego ogrzewania są całkowicie odizolowane dla redukowania strat odbijania promieniowania. W instalacjach centralnego ogrzewania peletami magazyny buforowe nie są niezbędnie potrzebne. Dzięki zainstalowaniu zbiornika buforowego, istnieje jednak moŝliwość zredukowania startów zapłonowych i utrzymania pieca w trybie pracy ciągłej. To podwyŝsza stopień sprawności i redukuje emisję w procesie spalania. Właśnie dla budynków o niskim zapotrzebowaniu na ciepło zalecane jest instalowanie zbiornika buforowego. Kocioł kombinowany Poza stricte ogrzewaniem peletowym niektóre firmy oferują równieŝ centralne ogrzewanie, które moŝe być opalane do wyboru: peletami lub drewnem w kawałkach. Kilkoma ruchami manualnymi lub automatycznie moŝna w dowolnym czasie przełączyć sterowanie na ręczne i ogrzewać kawałkami drewna. Dalsza moŝliwość kombinacji pellet z drewnem to podłączenie palnika pelletowego do kotła na drewno. Technologie magazynowania Magazyn kombinowany, magazyn buforowy i magazyn wody gospodarczej oddzielnie, magazyn buforowy wymiennikiem ciepła wody gospodarczej, magazyn warstwowy z wymiennikiem ciepła wody gospodarczej, magazyn sezonowy, katalizator spalin ze zbiornikiem wody gospodarczej i wymiennik ciepła do wytworzenia ciepłej wody gospodarczej. 9

10 Technologie kolektorowe Kolektory płaskie o budowie modułowej, duŝe kolektory, kolektory próŝniowe. Rzemieślnicy i architekci konfrontowani są często z poglądem konsumenta, Ŝe nie jest moŝliwe wykorzystanie energii słonecznej na podstawie zbyt krótko trwającego usłonecznienia. Te pogląd jest zły i moŝna go odrzucić za pomocą prostych argumentów. Dodatkowo gwarantowane jest optymalne wykorzystanie energii ( słońce i drzewo) przez skojarzenie energii słonecznej i pochodzącej ze spalania drewna. Najpierw jednak definicja promieniowanie słoneczne. Promieniowanie słoneczne Intensywność promieniowania słonecznego zmienia się z godziny na godzinę stosownie do pory dnia, pory roku i pogody. Aby pomimo tego była moŝliwość sporządzenia prostych obliczeń w odniesieniu do promieniowania, określa się całkowitą ilość energii słonecznej w godzinach pełnego słońca na metr kwadratowy. Za standard międzynarodowy przyjęto, Ŝe przy pełnym słońcu jeden metr kwadratowy powierzchni ziemi przyjmuje 1000 W energii. Godzina pełnego słońca zapewnia jednostkę o wartości 1000 Wh na m² lub inaczej 1 KWh/m². Przy tym promieniowaniu 1000 W/m², wylicza się maksymalną moc modułu słonecznego. Dla uproszczenia jest to energia słoneczna oświetlająca skierowaną w kierunku słońca powierzchnię w słoneczny bezchmurny dzień. Wykres promieniowania Wykres promieniowania pokazuje przeciętne roczne promieniowanie słońca przy róŝnych stałych kątach pochylenia i ustawienia, wyraŝone w procentach maksymalnego promieniowania. (Źródło: 10

11 W centralnym punkcie okręgu istnieje przykładowo promieniowanie na płaski dach ok. 85% maksymalnego promieniowania. Wykres odnosi się do warunków w Europie zachodniej od Danii do Północnej Hiszpanii. Ten obraz pokazuje, Ŝe standardowe przyjęcie nie jest moŝliwe. Moc modułu słonecznego zaleŝy przede wszystkim od ogniwa słonecznego, kąta pochylenia i ustawienia modułu słonecznego i tym samym równieŝ od miejsca i zastosowania. Dlatego przykład dla zobrazowania: instalacja słoneczna dla wody gospodarczej o powierzchni sześciu metrów kwadratowych kolektora pokrywa w ciągu roku 50 do 60% zapotrzebowania dla ogrzania ciepłej wody w domku jednorodzinnym. W lecie prawie całe zapotrzebowanie na ciepło moŝe być pokryte energią słoneczną. JuŜ dzięki 14 metrom kwadratowym powierzchni kolektora słonecznego na dobrze izolowanym domku niskoenergetycznym, słońce dostarcza jedną trzecią energii dla ogrzewania i ciepłej wody pitnej i obniŝa zapotrzebowanie na pellety o ok. 1 tony. Zamiast 3 ton pellet wystarczą tylko 2 tony. (Źródło: 11

12 4. Skojarzenie drewno-słońce Liczby-dane-fakty przykład Niemcy Tak jak dawniej trzonem zaopatrzenia w energię w Niemczech są jednak w największej części ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny jak równieŝ energia jądrowa. Wysokie ceny (kopalnych) nośników energii i emisja CO2, powodują, Ŝe odnawialne nośniki energii zyskują na zainteresowaniu i ekonomiczności. Największym źródłem energii zmieniających klimat jest spalanie kopalnych nośników energii: węgla, ropy naftowej i gazu. Obecnie w Niemczech 60% energii elektrycznej pochodzi z kopalnych nośników energii. Powodują one powstawanie 40% całej emisji CO2 w Niemczech. Promieniowanie słoneczne: Całkowita roczna energia słońca w Niemczech wynosi ok kwh/m² (na równej powierzchni). Dzienna przeciętna wynosi 2,7 godziny pełnego słońca (2,7 kwh/m²). Ta wartość jest wartością przeciętną dla czasu od grudnia (0,5 godziny) do czerwca (5 godzin). Wewnątrz Niemiec występują róŝnice w nasłonecznieniu. Południowe obszary są lepiej nasłonecznione niŝ południowe. RóŜnica wynosi ok. 20%. (Źródło: (Źródło: 12

13 Wykorzystanie energii słonecznej w Niemczech jest moŝliwe na terenie całego kraju, poniewaŝ nawet przy zachmurzeniu ogniwa słoneczne pracują (światło dyfuzyjne) (Źródło: Buderus). ZałoŜenia branŝy ciepła słonecznego są następujące: Obrót branŝy Mln. Euro Inwestycje roku do Mln. Euro Miejsca pracy pośredni/ bezpośrednio Moc zainstalowana w Niemczech MW/ MWp Energia wyprodukowana w Niemczech MWh/a Powierzchnia m³ kolektorów/ modułów Roczny przyrost MW/ MWp Redukcja CO2 ton ObniŜka kosztów od 1990do (Źródło: Na MW 40% 66% Firma Buderus mówi o 20 procentowym trendzie przyrostowym w Niemczech w zakresie kolektorów próŝniowych. Rynek drewna i pelet Oprócz prognozowanego wzrostu energii słonecznej Skojarzenia drewno-słońce, waŝna jest równieŝ prognoza rynku pelet. SprzedaŜ instalacji grzewczych na pelety: Zapotrzebowanie na spalarnie pellet wzrosło bardzo od 1999r. Szczególnie w zakresie małych pieców dało się zauwaŝyć duŝy przyrost przy montaŝu nowych instalacji centralnego ogrzewania, ale równieŝ pojedynczych pieców. 13

14 Rozwój rocznych wyników zbytu kotłów peletowych w Niemczech (Opracowanie włąsne;źródło: bio-energie.de, BAFA 2001) Wykres obrazuje roczne wyniki sprzedaŝy kotłów peletowych (systemów centralnego ogrzewania) do 35 KW mocy. Liczby opierają się na wyliczeniach kwot wsparcia (Program OŜywienia Rynku) BAFA (Federalne Ministerstwo Gospodarki i Kontroli Wywozu). Łącznie w 2002 r. było w Niemczech ok systemów peletowych o mocy od 35 KW jak teŝ systemów o mocy do 50 KW, które w przewaŝającej części były objęte programem wsparcia. (Źródło: BAFA). Do 2005 r. ilość urządzeń wzrosła do z dalszą tendencja wzrostową. W odniesieniu do ok. 40 mln mieszkań w Niemczech było to i tak łącznie tylko mniej niŝ 0,2%. To przedstawia niesamowity potencjał otwierający się na rynku. 61% mieszkań w roku 2004 zostało zbudowanych pomiędzy 1949 i 1990 r. ; duŝa część z nich nie posiada z pewnością nowoczesnych i przyjaznych środowisku systemów grzewczych. Producenci: Wzrastające zapotrzebowanie na ogrzewanie pelletowe odzwierciedla się w raporcie branŝowym 2005 r. Niemieckiego Zrzeszenia Pelet Energetycznych. Wg tego raportu prawie 90 procent producentów i handlowców oczekuje dwucyfrowego wzrostu procentowego, co wpłynie równieŝ na liczne inwestycje w branŝy: producenci kotłów pelletowych, jak równieŝ producenci paliw podwyŝszą swoje zdolności produkcyjne. Tak samo wielu sprzedawców pellet rozbuduje swoje magazyny. (Źródło:WWW.pellets2007.de) Trend w branŝy pellet wyraźnie róŝni się od ogólnego rozwoju niemieckiego rynku grzewczego. PoniewaŜ liczba nowych instalacji w istniejących systemach jest malejąca i tak zmalało zapotrzebowanie na systemy olejowe i gazowe w 2005 o ok. 14% (Źródło: Centrale Agar-Rohstoff-Marketing wymienia 65 producentów kotłów na biomasę. (Źródło: Oprócz tego od 2000 r. zainteresowanie produkcją pellet w Niemczech bardzo wzrosło. Według danych Biomasie Info-Zentrum znane miejsca są zaznaczone na mapie na czarno.centrum Informacji o Biomasie mówi o 14 producentach pelet i siedmiu dalszych planowanych centrach produkcji. W wydaniu Research Energie Spezial Deutsche Bank w 2005 r jest mowa o 20 producentach., posiadających zdolność produkcyjną ok t. DuŜa część producentów zlokalizowana jest na południu i południowym zachodzie Niemiec. (Źródło: Producenci pelet w Niemczech. 14

15 (Źródło: Zdolności produkcyjne pelet drewnianych w Niemczech (Opracowanie własne. Źródło: bio-energie.de) Obraz pokazuje wyraźnie rozwój zdolności produkcyjnych pelet w Niemczech w ostatnich latach. Przyjmuje się, Ŝe w 2003 r. produkcja wyniosła ok ton. Jeśli planowane nowe wytwórnie zostałaby uruchomione, moŝna liczyć na wzrost zdolności produkcyjnych do ton. 15

16 SprzedaŜ pelet: W marcu 2003 r. liczba sprzedawców wzrosła do 330 niemieckich, 46 austriackich lub szwajcarskich. Wszyscy sprzedawcy oferują swoje produkty na rynku niemieckim. Następuje jednak wyraźna koncentracja dostawców na południu kraju, podczas gdy zainteresowani z północy i wschodu Niemiec mają znaczne trudności w znalezieniu sprzedawcy w swojej okolicy. PoniewaŜ duŝa część dostawców sprzedaje pellety ponadregionalnie lub w całych Niemczech, pozyskanie pellet w tych regionach teŝ jest zapewnione. (Źródło: Handel peletami w skrócie (Źródło: Rozwój cen: Bezwzględny wzrost cen ropy naftowej i gazu poprawia konkurencyjność cenową pellet. WaŜna jest teŝ odporność pelet na wahania cenowe, co ułatwia potencjalnym inwestorom łatwiejszą kalkulację i przewidywanie ryzyka. Wg top agar 1KWh ciepła wytworzonego z pellet kosztowała na początku 2005r. 2,8 do 3,4 centów co stanowiło tylko połowę ceny oleju (5 do 6 C/KWh), od tej pory cena ropy naftowej nawet dalej wzrosła (Źródło: Deutsche Bank Reaserch, Energie Spezial, Nr 327,2005) W 2006 r. ceny pellet drewnianych lekko wzrosły, we wrześniu 2006r. średnia cena wynosiła 236 Euro. Ilość pelet odpowiadająca 1 litrowi oleju opałowego kosztowała 48,18 centów. 16

17 Ceny innych większych partii: 2 tony: 261 Euro, 10 ton: 225 Euro, 20 ton: 220 Euro Ceny w róŝnych regionach (przy odbiorze 5 ton): Niemcy Północ*: 240 Euro, Niemcy Południe*: 220 Euro (* Północ: Berlin, Brandenburg, Brema, Hamburg, Meklemburgia Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Nadrenia- Północna Westfalia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia. Południe*: Badenia Wirtembergia, Bawaria, Hesja, Nadrenia-Palatynat, Kraj Saary.) (Źródło: 17

18 5. Skojarzenie drewno-słońce Argumentacja za i przeciw Aspekty techniczne: Skojarzenie ciepła pochodzącego z energii słońca i ze spalania drewna ma duŝy potencjał wypróbowanej techniki w zakresie ciepła słonecznego i ogrzewania drewnem. Oprócz tego istotnym pozytywem skojarzenia ciepła pochodzącego z energii słońca i ze spalania drewna jest fakt, Ŝe nadaje się do uzyskania ciepła i dodatkowo moŝna ją magazynować( w odróŝnieniu do ogniw fotoelektrycznych), tzn. Ŝe źródło energii moŝe być wywoływane w zaleŝności od zapotrzebowania. Aspekty ekologiczno-polityczne: Skojarzenie ciepła pochodzącego z energii słońca i ze spalania drewna oferuje istotny uzupełniający się technicznie potencjał do wzrostu części regeneracyjnej energii w zakresie ogrzewania wody i produkcji ciepła do ogrzewania pomieszczeń. Prowadzi to do oszczędności kopalnych nośników energii i przedstawia oszczędny wkład do oszczędzania zasobów. Udział energii cieplnej obniŝa wyprodukowaną ilość szkodliwych substancji w powietrzu i dwutlenku węgla. Dodatkowo bilans energetyczny biomasy (drewno, pelety) jest równieŝ pozytywny, tzn., Ŝe energia wykorzystana do zdobycia nośników energii jest niŝsza od tej, która jest wyzwalana podczas utylizacji energetycznej. Oprócz tego zamknięty obieg dwutlenku węgla przyczynia się do niŝszej emisji dwutlenku węgla a tym samym przeciwdziała efektowi cieplarnianemu. Kierując się wymogami politycznymi uŝycie skojarzenia ciepła pochodzącego z energii słońca i ze spalania drewna jest znacznym plusem. Aspekty polityczne: Jako kraj ubogi w surowce Niemcy są zdane w duŝym stopniu na import kopalnych nośników energii. Stopień uzaleŝnienia wynosi 65,1 procent. Import znajduje się w rękach kilku duŝych koncernów, co powoduje, Ŝe pieniądze albo wpływają do ich kasy, albo za granicę. Jeśli biomasa będzie energetycznie wykorzystywana, przyrost wartości dodanej pozostanie przynajmniej w części, w regionie. Do tego Niemcy często importują surowce z regionów kryzysowych jak np. Bliski Wschód. Zwiększone wykorzystanie krajowych nośników energii jak drewno, zmniejsza tę zaleŝność od kopalnych nośników energii i umoŝliwia na długa perspektywę więcej moŝliwości manewru w sytuacjach kryzysu energetycznego i wzrostach cen. 18

19 Aspekty ekonomiczne: Argument niezaleŝności jest wspierany poprzez nieznaczną podatność na zamiany cen pelet, która ułatwia kalkulację dla inwestorów, jak równieŝ przedstawia mocny argument sprzedaŝy. Wprawdzie wraz z wzrastającymi cenami oleju rosną równieŝ ceny drewna, lecz mimo to podwyŝka cen kopalnych paliw jest niŝsza. Dlatego sensowna i ekonomiczna wydaje się kombinacja pellet i darmowego (z wyjątkiem kosztów inwestycji i kosztów utrzymania), ciepła słonecznego, poniewaŝ kolektory słoneczne dla ogrzewania wody i ogrzewania pomieszczeń umoŝliwiają zaoszczędzenie na kosztach paliw i ochraniają ogrzewanie pelletowe w ten sposób, Ŝe w lecie unika się emisji spalin. Do tego jest jednak potrzebny zbiornik buforowy ciepłej wody. Przez wykorzystanie energii słonecznej, nawet w zróŝnicowanym zakresie, redukuje się koszty dla konsumenta. Programy wsparcia: Państwo popiera ogrzewanie przy pomocy słońca i drzewa: słoneczne ogniwa grzewcze do wspomagania ogrzewania są dofinansowywane przez Federalne Ministerstwo Środowiska od w kwocie 135 Euro za kaŝdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni kolektora. Państwo daje dofinansowanie w kwocie minimum 1500 Euro jeśli stopień sprawności kotła na ogrzewanie pelletami wynosi przynajmniej 90%. : Podatek VAT w wysokości tylko 7% jest kolejną zaletą pellet natomiast przy oleju opałowym, i gazie ziemnym wnosi on 19%.(źródło: Dodatkowo oferowane są przez (Agencję Kredytową dla Odbudowy) korzystnie oprocentowane kredyty w ramach programu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla CO2. Koszty inwestycji : Koszty usuwania kotła i palnika pellet za pomocą systemu transportowego (pomiędzy około Euro a Euro) są obecnie jeszcze wyŝsze niŝ ceny tradycyjnych systemów grzewczych (tradycyjny kocioł gazowy kosztuje około do Euro). ZróŜnicowany zakres dostawy i urządzeń peryferyjnych utrudnia tutaj bezpośrednie porównanie. BIZ uwzględniając jednorazowy wydatek obliczył roczne koszty urządzeń grzewczych domu jednorodzinnego, które wynoszą około 2650 Euro( gaz ziemny: około 2430 Euro; olej opałowy: około 2350 Euro). Program oŝywiania rynku ułatwi przejście na przyjazne dla środowiska pellety na korzyść energii odnawialnej. Lokalna przydatność: Skojarzenie drewna i słońca jako zaleŝna od siebie technika wydaje się ze swoimi zdecentralizowanymi strukturami szczególnie dogodna dla terenów wiejskich. 79% niemieckiego społeczeństwa mieszka na terenach wiejskich (źródło: Komisja Europejska, rocznik statystyczny 2006), to potencjał, który dla tego skojarzenia moŝe być wykorzystany. Darmowe słońce i drewno z regionu zapewniają wysokie bezpieczeństwo dostaw. Zalety dla regionalnej gospodarki: Poza tym surowce odnawialne pochodzą z reguły z regionu, to oznacza uniknięcie dalekich transportów, co pozytywnie przenosi się na środowisko, ale równieŝ przyczynia się do ekonomiki. Jednocześnie wykorzystanie własnych energii odnawialnych oddziaływuje pozytywnie na zatrudnienie, np. w gospodarce leśnej albo przy przeróbce drewna (patrz przyrost producentów pellet i sprzedawców). Zintensyfikowane energetyczne wykorzystanie drewna umoŝliwia właścicielom lasów dodatkowy obrót. Zwiększone dostawy drewna energetycznego dają szansę rozwoju małych przedsiębiorstw. 19

20 Szanse rynkowe: Niemieckie przedsiębiorstwa uczestniczą juŝ dzisiaj w kształtowaniu rynku i dalszym rozwoju innowacyjnych technik. Otwierające się pole stawia przedsiębiorstwom wyzwanie i oferuje im moŝliwość otwarcia rynków w całym kraju i poza nim. Dotyczy to techniki słonecznej jak i techniki spalania; w tych branŝach stworzy się długotrwałe miejsca pracy w zakresie produkcji, montaŝu i usług. Rynki otworzą się przede wszystkim przed średnimi producentami ogniw słonecznych i instalacji spalania drewna, a aktualny (przestarzały) stan instalacji grzewczych stwarza ogromny potencjał zdobywania rynku. Miejscowe zakłady rzemieślnicze budowy pieców ogrzewania i sanitarne mogą zwiększyć swój obrót. Zakład kominiarski otrzyma długoterminową pracę. Przyrost wartości dodanej zostaje zarówno przy energii słonecznej jak i w szerokim zakresie w regionie przy energii ze spalania drewna wzmacniając przez to gospodarkę. Zasoby drewna: W Niemczech drewna jest pod dostatkiem (patrz powierzchnia leśna), rocznie przyrasta tu ok. 60 mln metrów sześc., z tego tylko 40 mln metrów jest wykorzystywane, to znaczy w ubiegłych latach wykorzystywano tylko 70% rzeczywistego przyrostu. Do tej pory duŝe ilości drewna próchnieją i mogłyby być w przyszłości energetycznie wykorzystane. Do tej pory relacja zuŝycia do regeneracji jest zachowana, tak Ŝe wskaźnik zuŝycia nie przekracza wskaźnika regeneracji (Źródła: Nie naleŝy się obawiać deficytu surowcowego (Źródło: Solar Promotion GmbH). Jednak w przyszłości moŝe być niebezpieczeństwo, które przy rosnącym wykorzystaniu skojarzenia drewno-słońce, moŝe być coraz bardziej prawdopodobne. Dostępność pelet drzewnych: Nowi producenci pelet i wzrost zdolności produkcyjnych zapewniają dostępność paliwa na konkurencyjnych warunkach (patrz wzrost producentów pellet i sprzedawców pelet). Jednak w przeciwieństwie do Austrii i Skandynawii, gdzie juŝ jest rozbudowana struktura, niemieccy klienci są zdani częściowo na import z tych krajów lub Czech. To ma się zmienić i zmieni się, wg informacji branŝowych jeśli zwiększy się zapotrzebowanie. Powinno to się równieŝ zmienić, poniewaŝ transporty na długie odcinki pogarszają bilans ekologiczny i mogą mieć wpływ na cenę. Są wprawdzie producenci, którzy na terenie całych Niemiec dostarczają ale Ŝądają do 20% więcej. W południowej części Niemiec klienci zaopatrywani są za pomocą nowoczesnych cystern, mogą oni jednak równieŝ kupić opakowane paliwo.(źródło: W przypadku kotłów grzewczych, moŝna nawet wybrać pomiędzy pelletami lub kawałkami drewna, tak aby nie powstała 100% zaleŝność od paliwa i aby wybrać paliwo korzystne cenowo. RównieŜ przez to konsument jest bardziej niezaleŝny od dostawców. Przestawienie zabiera mało czasu i jest moŝliwe. W eksploatacji pellet gwarantowany jest ciągły ruch. 20

Efektywne systemy grzewcze przyszłości

Efektywne systemy grzewcze przyszłości Efektywne systemy grzewcze przyszłości / olej gaz energia słoneczna drewno ciepło z natury Bezpieczeństwo energetyczne z innowacyjnymi systemami grzewczymi Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, firma

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

BEEN. Rezultaty projektu BEEN ze szczegółowymi wynikami badań i zaleceniami. Podręcznik dla praktyków

BEEN. Rezultaty projektu BEEN ze szczegółowymi wynikami badań i zaleceniami. Podręcznik dla praktyków BEEN Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock Rezultaty projektu BEEN ze szczegółowymi wynikami badań i zaleceniami Podręcznik dla praktyków z pytaniem: Jak moŝna na duŝą skalę aktywować

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013 Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan sierpień 2013 Spis zawartości - 2-1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...8 4. Opcje

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Krzysztof Mientus Opole, 18.03.2011 Spis treści Energia słoneczna... 3 Ogniwa fotowoltaiczne... 6 Zasady

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Seria fachowa Fotowoltaika

Seria fachowa Fotowoltaika Seria fachowa Fotowoltaika Spis treści 2/3 Spis treści 1 1.1 1.2 1.3 Wstęp Prąd od Słońca Solarne dane ramowe Prąd solarny ma przyszłość strona 04 2 2.1 2.2 Sposób działania ogniwa solarnego Budowa ogniwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI RAPORT ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 PARTNERZY STRATEGICZNI: 1 Jaka będzie

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach Suwałki, 2014

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Magazyn Techniki Grzewczej nr 1 (32) styczeń 2008. Efektywność energetyczna i ochrona klimatu

Magazyn Techniki Grzewczej nr 1 (32) styczeń 2008. Efektywność energetyczna i ochrona klimatu Magazyn Techniki Grzewczej nr 1 (32) styczeń 2008 Efektywność energetyczna i ochrona klimatu 1 Spis treści Wydawca: Viessmann sp. z o.o. Viessmann w Second Life, str. 14. Słowo wstępne Z życia firmy ul.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo