Inteligentna kombinacja słońca i drzewa dla uzyskania ciepłej wody i energii cieplnej dla prywatnych gospodarstw domowych (ICOSAW)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentna kombinacja słońca i drzewa dla uzyskania ciepłej wody i energii cieplnej dla prywatnych gospodarstw domowych (ICOSAW)"

Transkrypt

1 Inteligentna kombinacja słońca i drzewa dla uzyskania ciepłej wody i energii cieplnej dla prywatnych gospodarstw domowych (ICOSAW) Informacje dla rzemieślników i architektów ICOSAW Wspierany przez: 1

2 Spis treści Strona 1. Słowo wstępne 3 2. Skojarzenie drewno-słońce alternatywa wobec oleju opałowego i gazu 4 3. Skojarzenie drewno-słońce technologia z przyszłością 6 4. Skojarzenie drewno-słońce- liczby- dane-fakty Skojarzenie drewno-słońce- argumentacja za i przeciw 18 2

3 1. Słowo wstępne Zalety dla konsumenta: Kombinacja nowoczesnych instalacji spalania drewna z ogniwami słonecznymi (Skojarzenie drewno-słońce) przedstawia ekologiczną i ekonomiczną sensowną alternatywę wobec tradycyjnych technologii grzewczych. Zarówno kopalne nośniki energii, które kończą się na całym świecie jak i aktualny wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego zmuszają konsumentów do zastanowienia. W przeciwieństwie do tego zasoby drewna są zasadniczo odnawialne a wykorzystanie energii słonecznej podwójnie bezpłatne. Gwarantuje to ponownie stabilizację cen, argument, który oprócz aspektów ekonomicznych jest decydujący w komunikacji z klientem. Dodatkowa korzyść dla konsumenta powstaje poprzez to, Ŝe : Środowisko będzie chronione Emisja dwutlenku węgla i zanieczyszczenie środowiska zostanie zmniejszona poprzez paliwo kopalne Właściciele domów będą niezaleŝni od oleju i gazu Szanse rynkowe dla gospodarki: Przedsiębiorstwa uczestniczą juŝ dzisiaj w kształtowaniu rynku i dalszym rozwoju innowacyjnych technik. Otwierające się pole stawia przedsiębiorstwom wyzwanie i oferuje im moŝliwość otwarcia rynków w całym kraju i poza nim. Dotyczy to techniki słonecznej jak i techniki spalania; w tych branŝach stworzy się długotrwałe miejsca pracy w zakresie produkcji, montaŝu i usług. Rynki otworzą się przede wszystkim przed średnimi producentami ogniw słonecznych i instalacji spalania drewna, a aktualny (przestarzały) stan instalacji grzewczych stwarza ogromny potencjał zdobywania rynku. Miejscowe zakłady rzemieślnicze budowy pieców ogrzewania i sanitarne mogą zwiększyć swój obrót. Zakład kominiarski otrzyma długoterminową pracę. Przyrost wartości dodanej zostaje zarówno przy energii słonecznej jak i w szerokim zakresie w regionie przy energii ze spalania drewna wzmacniając przez to gospodarkę. Skojarzenie energii słonecznej i pochodzącej ze spalania drewna oferuje więc zalety dla konsumenta i średniozamoŝnych klas. 3

4 2. Skojarzenie drewno- słońce alternatywa wobec oleju opałowego i gazu Skojarzenie energii słonecznej i pochodzącej ze spalania drewna istnieje jak nazwa wskazuje z połączenia nowoczesnych pieców drzewnych i energii słonecznej. Ta technika łączy odpowiednio dwa obszary i wykorzystuje tym samym niewyczerpalną energie słońca i odnawialnego surowca drewna. Era ropy naftowej zbliŝa się do końca. Obecny wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego jak równieŝ oleju opałowego i paliw jest tylko wstępem rozwoju sytuacji na rynkach energetycznych. Jest to warunkowane przez fakt, Ŝe kopalne nośniki energii takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel mają tę wadę, Ŝe wraz z ich wykorzystaniem zmniejszają się ich zasoby. Do tego dochodzi to, Ŝe spalanie kopalnych nośników energii powoduje emisję CO2, gazu, który w powiązaniu z klimatem postrzegany jest jako niebezpieczny. Wady kopalnych nośników energii zaostrzają spojrzenie na przewaŝające właściwości bioenergii. Ich zasoby są teŝ wprawdzie wyczerpywane, ale w odróŝnieniu do kopalnych nośników energii są zasadniczo odnawialne. Szczególnie korzystne perspektywy mają na rynku ciepła bioenergie, które juŝ dziś stanowią ponad 90% podaŝy energii odnawialnej. Dobre rokowania na przyszłość mają przede wszystkim pellety, zawierające materiały biologiczne w dogodnej formie. Technika w skrócie Kombinacja termicznych urządzeń słonecznych powstaje przy zastosowaniu kotłów drzewnych opalanych kawałkami drewna, piecowych wkładów kaflowych i najnowszej generacji pieców kominowych z wymiennikami ciepła. Obydwie części instalacji słoneczna i spalanie drewna wykorzystują magazyn buforowy i idealnie się uzupełniają. Poprzez to dzięki ogniwom słonecznym w lecie moŝe być pokryte całe zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń a w okresach przejściowych jego część. W zimowym sezonie grzewczym przewaŝnie spalanie drewna dostarcza niezbędnego ciepła. Do tego w lecie dla ogrzewania wody do celów domowych spalanie drewna nie musi być uruchamiane. Wykorzystanie tradycyjnego nośnika energii drewna w nowoczesnych instalacjach spalania umoŝliwia wzorcowe bezpieczeństwo zaopatrzenia budynków w energię. To daje się jeszcze poprawić, jeśli spalanie drewna połączone jest z innowacyjnym ciepłem słonecznym za pomocą wyrafinowanej techniki regulacyjnej. Aby spalanie przebiegało z maksymalnym stopniem wykorzystania skuteczności i minimalnym stopniem emisji, drewno musi być spalane z duŝym udziałem tlenu, tzn. szybko w wysokiej temperaturze. Wytworzona w krótkim czasie ilość energii z drewna moŝe być magazynowana w dobrze izolowanym pojemniku magazynowym do czasu ostatecznego wykorzystania. Taki magazyn buforowy jest równocześnie równieŝ warunkiem termicznego wykorzystania energii słonecznej. Dzięki wyrafinowanej technice pomiarowej, sterowania i regulacji energia spalania drewna i energia słoneczna mogą ze sobą korespondować we wspólnym magazynie. Rzemieślnicy i architekci, którzy chcieliby oferować tę technologię, znajdą w gablocie ogłoszeniowej objaśnienia dla klienta. 4

5 Skojarzenie drewno-słońce Technologia w skrócie Skojarzenie drewno-słońce łączy nowoczesną instalację spalania drewna jak np. ogrzewanie pelletami i ogniwami słonecznymi Wykorzystuje ono tym samym niewyczerpalną energię słońca i odnawialnego surowca drewna Ogniwo słoneczne i palenisko na drewno uzupełniają się idealnie. Ogniwem słonecznym w lecie moŝe być pokryte całe zapotrzebowanie na ogrzewanie wody w gospodarstwie domowym a w okresach przejściowych dodatkowo część ogrzewania pomieszczeń. W zimowym sezonie grzewczym przewaŝnie spalanie drewna dostarcza niezbędnego ciepła MoŜliwe jest prawie kaŝde dowolne łączenie spalania drewna, technologia magazynowania i technologia kolektora WaŜne jest przy tym optymalne nastawienie pojedynczych komponentów! 5

6 3. Skojarzenie drewno-słońce Technologia z przyszłością W zaleŝności od istniejących warunków ramowych mogą występować w przypadku skojarzenia energii słonecznej i pochodzącej ze spalania drewna, prawie dowolne kombinacje z całego spektrum, moŝliwe są następujące trzy komponenty: instalacja spalania drewna, technologia magazynowania i technologia kolektora. Ale uwaga: WaŜne jest przy tym optymalne nastawienie pojedynczych komponentów! Spalarnie drewna: piece kaflowe, kotły do spalania drewna w kawałkach, lub kotły centralnego ogrzewania, spalarnie pellet. Czysty kocioł centralnego ogrzewania na pelety: Jeśli mają być ogrzewane same domy jedno/dwurodzinne, tj. bez udziału dalszych kopalnych nośników energii za pomocą pellet drewnianych, moŝe być zainstalowane w kotłowni domu tzw. pelletowe centralne ogrzewanie. Z reguły chodzi przy tym o kotły CO, które są połączone z magazynkiem lub zbiornikiem za pomocą ślimaka zasilającego lub systemu zasysającego, z którego pelety mogą być pobierane automatycznie. W idealnym przypadku magazynek jest tak pomyślany, Ŝe tylko raz w roku musi być napełniany za pomocą wózka pelletowego. Podawanie ręczne całkowicie wówczas odpada do tego stopnia, Ŝe peletowe ogrzewania centralne pod względem komfortu obsługi mogą konkurować bez problemu z dotychczasowymi systemami olejowymi. W obiegu handlowym dostępne są tzw. urządzenia kompaktowe. Te posiadają większy zbiornik magazynowy, który musi być napełniany ręcznie pelletami. W tym wypadku zalecana jest minimalna pojemność 400 l. (Źródło: 6

7 Przykład kotła centralnego ogrzewania na pellety 1. Talerz paleniskowy z dopływem świeŝego powietrza 2. rura płomieniowa z dopływem wtórnego powietrza i strefa wypalania 3. popielnik z uszczelnieniem 4. wymiennik ciepła ze spręŝynami czyszczącymi 5. silnik czyszczący 6. dmuchawa 7. izolacja kotła 8. regulacja 9. zapłon elektryczny 10. palnik, podajnik, ślimak 11. napęd główny z przekładnią 12. pokrywa ochronna przeciwogniowa 13. ślimak podajnika i silnik napędowy 14. dmuchawa zasysająca 15. ślimak przegubowy (Źródło: Rysunek przedstawia centralne ogrzewanie na pellety ze ślimakiem podającym. W miejsce ślimaka moŝe być zastosowana dmuchawa. Przenoszenie pellet za pomocą dmuchawy zasysającej ma zaletę, poniewaŝ magazynek składowy pellet nie musi być w sąsiednim pomieszczeniu, moŝe być nawet oddalony w odległości (do 20 m) i nie musi być zlokalizowany na poziomie kotłowni. Dzięki temu zbiorniki ziemne w ogrodzie mogą być wykorzystane jako magazyny pellet. Ilość podawanych pellet jest regulowana programowanym sterownikiem i jest porównywana z nowoczesnymi ogrzewaniami olejowymi. Wadą jest nieco wyŝszy poziom hałasu przy podawaniu pellet, który daje się jednak zredukować poprzez zabudowę napełnianego okresowo zbiornika pośredniego i poprzez dobrą izolację akustyczną rurociągów. Pellety są automatycznie transportowane do spalarni za pomocą ślimaka podającego. 7

8 Koszty centralnego ogrzewania są bardzo zróŝnicowane w zaleŝności od wykonania i komfortu kotła, jak równieŝ rodzaju rozkładania. W ten sposób koszty mogą wynieść przykładowo dla kotła 15 KW(włącznie z rozkładaniem) pomiędzy 5000 i Euro (Źródło: Samodzielny piec na pelety. Takie piece mają moc do ok. 11 KW i są uŝywane głównie do ogrzewania pojedynczych pomieszczeń lub w kombinacji z innymi systemami grzewczymi, jak np. kolektory słoneczne. Piece są ustawiane tak samo jak piece kominowe w pomieszczeniach mieszkalnych. Piece peletowe posiadają oddzielony od komory spalania magazynek, który w regularnych odstępach musi być napełniany ręcznie. Magazynek ma taką wielkość, Ŝe zapas pelet wystarcza na 24 do 100 godzin palenia (w zaleŝności od zapotrzebowania na drewno) i w czasie spalania moŝe być bezpiecznie napełniany. Koszty instalacji takiego pieca wynoszą ok euro (bez zbiornika z wodą) i Euro (ze zbiornikiem). Dokładnie jak przy centralnym ogrzewaniu pelletami, tu teŝ oferowane są modele, w których pellety są za pomocą ślimaka podającego automatycznie transportowane z magazynku do komory spalania i elektrycznie zapalane. Ilość dostarczanych pelet ustalana jest tu przez wcześniej ustawianą wydajność ogrzewania lub temperaturę pomieszczenia. Nadzorowane elektronicznie sterowanie ustala optymalne proporcje ilości powietrza, ilość pelet i temperaturę pracy, co zapewnia idealny przebieg spalania z ograniczoną ilością spalin i wysokim wskaźnikiem sprawności do 95%. RóŜnego rodzaju bezpieczniki przeciwpoŝarowe dodatkowo zabezpieczają bezpieczną pracę urządzenia. Dzięki zabudowaniu kieszeni wodnej i przyłącza do systemu grzewczego, samodzielne piece mogą być rozbudowane jako piece CO. Podgrzana w kieszeni wodnej woda samodzielnego pieca zostaje przekazana do systemu ogrzewania i moŝe być dzięki temu wykorzystana do ogrzewania innych pomieszczeń jak równieŝ wody w gospodarstwie domowym. Z uwagi na ograniczoną wielkość magazynka na paliwo i związaną z tym koniecznością częstego ponownego napełniania, ten system grzewczy nadaje się jednakŝe tylko do ogrzewania mieszkań o małym zapotrzebowaniu na ciepło (mieszkania jednokondygnacyjne, domki niskoenergetyczne) lub w kombinacji z innymi systemami ogrzewania. Skojarzenie energii drewna i słońca jest przykładem kombinacji jednostkowego pieca pelletowego z ogniwem słonecznym. Zapotrzebowanie na ciepło w budynku jest pokrywane od marca do października przewaŝnie przez ogniwa słoneczne. Jeśli ilości ciepła słonecznego warunkowane przez pogodę okazałyby się niewystarczające, wówczas automatycznie włącza się piec peletowy. SprzęŜona z warunkami pogodowymi regulacja i specjalny magazyn buforowy tworzą punkt styczny pomiędzy ogniwami słonecznymi i ogrzewaniem peletowym. Zbiornik buforowy jest zasilany w zaleŝności od podaŝy ciepła słonecznego przez ogniwa słoneczne lub przez samodzielny piec i magazynuje ciepło zarówno do ogrzewania jak i dla wody gospodarczej. Regulacja systemowa decyduje w zaleŝności od temperatury zbiornika, czy podaŝ ciepła słonecznego jest wystarczająca, czy teŝ samodzielny piec ma zostać włączony. Przeciętnie ogniwo słoneczne moŝe pokryć w jednej trzeciej zapotrzebowanie na ciepło. (Źródło: 8

9 Przykład zdecentralizowanego systemu grzewczego: drewno-słońce. (Źródło: Obraz pokazuje jak spalanie drewna (najczęściej pelet), połączone jest z energią słoneczną: kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody i wspomaganie ogrzewaniem optymalizują zapotrzebowanie na energię. Jest tu jednak niezbędna technologia magazynowania magazynująca nadmiar ciepła. W przeciwieństwie do samodzielnych pieców, w których oczekiwane jest oddawanie ciepła konwekcyjnego do ogrzewania przestrzeni mieszkalnej, systemy centralnego ogrzewania są całkowicie odizolowane dla redukowania strat odbijania promieniowania. W instalacjach centralnego ogrzewania peletami magazyny buforowe nie są niezbędnie potrzebne. Dzięki zainstalowaniu zbiornika buforowego, istnieje jednak moŝliwość zredukowania startów zapłonowych i utrzymania pieca w trybie pracy ciągłej. To podwyŝsza stopień sprawności i redukuje emisję w procesie spalania. Właśnie dla budynków o niskim zapotrzebowaniu na ciepło zalecane jest instalowanie zbiornika buforowego. Kocioł kombinowany Poza stricte ogrzewaniem peletowym niektóre firmy oferują równieŝ centralne ogrzewanie, które moŝe być opalane do wyboru: peletami lub drewnem w kawałkach. Kilkoma ruchami manualnymi lub automatycznie moŝna w dowolnym czasie przełączyć sterowanie na ręczne i ogrzewać kawałkami drewna. Dalsza moŝliwość kombinacji pellet z drewnem to podłączenie palnika pelletowego do kotła na drewno. Technologie magazynowania Magazyn kombinowany, magazyn buforowy i magazyn wody gospodarczej oddzielnie, magazyn buforowy wymiennikiem ciepła wody gospodarczej, magazyn warstwowy z wymiennikiem ciepła wody gospodarczej, magazyn sezonowy, katalizator spalin ze zbiornikiem wody gospodarczej i wymiennik ciepła do wytworzenia ciepłej wody gospodarczej. 9

10 Technologie kolektorowe Kolektory płaskie o budowie modułowej, duŝe kolektory, kolektory próŝniowe. Rzemieślnicy i architekci konfrontowani są często z poglądem konsumenta, Ŝe nie jest moŝliwe wykorzystanie energii słonecznej na podstawie zbyt krótko trwającego usłonecznienia. Te pogląd jest zły i moŝna go odrzucić za pomocą prostych argumentów. Dodatkowo gwarantowane jest optymalne wykorzystanie energii ( słońce i drzewo) przez skojarzenie energii słonecznej i pochodzącej ze spalania drewna. Najpierw jednak definicja promieniowanie słoneczne. Promieniowanie słoneczne Intensywność promieniowania słonecznego zmienia się z godziny na godzinę stosownie do pory dnia, pory roku i pogody. Aby pomimo tego była moŝliwość sporządzenia prostych obliczeń w odniesieniu do promieniowania, określa się całkowitą ilość energii słonecznej w godzinach pełnego słońca na metr kwadratowy. Za standard międzynarodowy przyjęto, Ŝe przy pełnym słońcu jeden metr kwadratowy powierzchni ziemi przyjmuje 1000 W energii. Godzina pełnego słońca zapewnia jednostkę o wartości 1000 Wh na m² lub inaczej 1 KWh/m². Przy tym promieniowaniu 1000 W/m², wylicza się maksymalną moc modułu słonecznego. Dla uproszczenia jest to energia słoneczna oświetlająca skierowaną w kierunku słońca powierzchnię w słoneczny bezchmurny dzień. Wykres promieniowania Wykres promieniowania pokazuje przeciętne roczne promieniowanie słońca przy róŝnych stałych kątach pochylenia i ustawienia, wyraŝone w procentach maksymalnego promieniowania. (Źródło: 10

11 W centralnym punkcie okręgu istnieje przykładowo promieniowanie na płaski dach ok. 85% maksymalnego promieniowania. Wykres odnosi się do warunków w Europie zachodniej od Danii do Północnej Hiszpanii. Ten obraz pokazuje, Ŝe standardowe przyjęcie nie jest moŝliwe. Moc modułu słonecznego zaleŝy przede wszystkim od ogniwa słonecznego, kąta pochylenia i ustawienia modułu słonecznego i tym samym równieŝ od miejsca i zastosowania. Dlatego przykład dla zobrazowania: instalacja słoneczna dla wody gospodarczej o powierzchni sześciu metrów kwadratowych kolektora pokrywa w ciągu roku 50 do 60% zapotrzebowania dla ogrzania ciepłej wody w domku jednorodzinnym. W lecie prawie całe zapotrzebowanie na ciepło moŝe być pokryte energią słoneczną. JuŜ dzięki 14 metrom kwadratowym powierzchni kolektora słonecznego na dobrze izolowanym domku niskoenergetycznym, słońce dostarcza jedną trzecią energii dla ogrzewania i ciepłej wody pitnej i obniŝa zapotrzebowanie na pellety o ok. 1 tony. Zamiast 3 ton pellet wystarczą tylko 2 tony. (Źródło: 11

12 4. Skojarzenie drewno-słońce Liczby-dane-fakty przykład Niemcy Tak jak dawniej trzonem zaopatrzenia w energię w Niemczech są jednak w największej części ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny jak równieŝ energia jądrowa. Wysokie ceny (kopalnych) nośników energii i emisja CO2, powodują, Ŝe odnawialne nośniki energii zyskują na zainteresowaniu i ekonomiczności. Największym źródłem energii zmieniających klimat jest spalanie kopalnych nośników energii: węgla, ropy naftowej i gazu. Obecnie w Niemczech 60% energii elektrycznej pochodzi z kopalnych nośników energii. Powodują one powstawanie 40% całej emisji CO2 w Niemczech. Promieniowanie słoneczne: Całkowita roczna energia słońca w Niemczech wynosi ok kwh/m² (na równej powierzchni). Dzienna przeciętna wynosi 2,7 godziny pełnego słońca (2,7 kwh/m²). Ta wartość jest wartością przeciętną dla czasu od grudnia (0,5 godziny) do czerwca (5 godzin). Wewnątrz Niemiec występują róŝnice w nasłonecznieniu. Południowe obszary są lepiej nasłonecznione niŝ południowe. RóŜnica wynosi ok. 20%. (Źródło: (Źródło: 12

13 Wykorzystanie energii słonecznej w Niemczech jest moŝliwe na terenie całego kraju, poniewaŝ nawet przy zachmurzeniu ogniwa słoneczne pracują (światło dyfuzyjne) (Źródło: Buderus). ZałoŜenia branŝy ciepła słonecznego są następujące: Obrót branŝy Mln. Euro Inwestycje roku do Mln. Euro Miejsca pracy pośredni/ bezpośrednio Moc zainstalowana w Niemczech MW/ MWp Energia wyprodukowana w Niemczech MWh/a Powierzchnia m³ kolektorów/ modułów Roczny przyrost MW/ MWp Redukcja CO2 ton ObniŜka kosztów od 1990do (Źródło: Na MW 40% 66% Firma Buderus mówi o 20 procentowym trendzie przyrostowym w Niemczech w zakresie kolektorów próŝniowych. Rynek drewna i pelet Oprócz prognozowanego wzrostu energii słonecznej Skojarzenia drewno-słońce, waŝna jest równieŝ prognoza rynku pelet. SprzedaŜ instalacji grzewczych na pelety: Zapotrzebowanie na spalarnie pellet wzrosło bardzo od 1999r. Szczególnie w zakresie małych pieców dało się zauwaŝyć duŝy przyrost przy montaŝu nowych instalacji centralnego ogrzewania, ale równieŝ pojedynczych pieców. 13

14 Rozwój rocznych wyników zbytu kotłów peletowych w Niemczech (Opracowanie włąsne;źródło: bio-energie.de, BAFA 2001) Wykres obrazuje roczne wyniki sprzedaŝy kotłów peletowych (systemów centralnego ogrzewania) do 35 KW mocy. Liczby opierają się na wyliczeniach kwot wsparcia (Program OŜywienia Rynku) BAFA (Federalne Ministerstwo Gospodarki i Kontroli Wywozu). Łącznie w 2002 r. było w Niemczech ok systemów peletowych o mocy od 35 KW jak teŝ systemów o mocy do 50 KW, które w przewaŝającej części były objęte programem wsparcia. (Źródło: BAFA). Do 2005 r. ilość urządzeń wzrosła do z dalszą tendencja wzrostową. W odniesieniu do ok. 40 mln mieszkań w Niemczech było to i tak łącznie tylko mniej niŝ 0,2%. To przedstawia niesamowity potencjał otwierający się na rynku. 61% mieszkań w roku 2004 zostało zbudowanych pomiędzy 1949 i 1990 r. ; duŝa część z nich nie posiada z pewnością nowoczesnych i przyjaznych środowisku systemów grzewczych. Producenci: Wzrastające zapotrzebowanie na ogrzewanie pelletowe odzwierciedla się w raporcie branŝowym 2005 r. Niemieckiego Zrzeszenia Pelet Energetycznych. Wg tego raportu prawie 90 procent producentów i handlowców oczekuje dwucyfrowego wzrostu procentowego, co wpłynie równieŝ na liczne inwestycje w branŝy: producenci kotłów pelletowych, jak równieŝ producenci paliw podwyŝszą swoje zdolności produkcyjne. Tak samo wielu sprzedawców pellet rozbuduje swoje magazyny. (Źródło:WWW.pellets2007.de) Trend w branŝy pellet wyraźnie róŝni się od ogólnego rozwoju niemieckiego rynku grzewczego. PoniewaŜ liczba nowych instalacji w istniejących systemach jest malejąca i tak zmalało zapotrzebowanie na systemy olejowe i gazowe w 2005 o ok. 14% (Źródło: Centrale Agar-Rohstoff-Marketing wymienia 65 producentów kotłów na biomasę. (Źródło: Oprócz tego od 2000 r. zainteresowanie produkcją pellet w Niemczech bardzo wzrosło. Według danych Biomasie Info-Zentrum znane miejsca są zaznaczone na mapie na czarno.centrum Informacji o Biomasie mówi o 14 producentach pelet i siedmiu dalszych planowanych centrach produkcji. W wydaniu Research Energie Spezial Deutsche Bank w 2005 r jest mowa o 20 producentach., posiadających zdolność produkcyjną ok t. DuŜa część producentów zlokalizowana jest na południu i południowym zachodzie Niemiec. (Źródło: Producenci pelet w Niemczech. 14

15 (Źródło: Zdolności produkcyjne pelet drewnianych w Niemczech (Opracowanie własne. Źródło: bio-energie.de) Obraz pokazuje wyraźnie rozwój zdolności produkcyjnych pelet w Niemczech w ostatnich latach. Przyjmuje się, Ŝe w 2003 r. produkcja wyniosła ok ton. Jeśli planowane nowe wytwórnie zostałaby uruchomione, moŝna liczyć na wzrost zdolności produkcyjnych do ton. 15

16 SprzedaŜ pelet: W marcu 2003 r. liczba sprzedawców wzrosła do 330 niemieckich, 46 austriackich lub szwajcarskich. Wszyscy sprzedawcy oferują swoje produkty na rynku niemieckim. Następuje jednak wyraźna koncentracja dostawców na południu kraju, podczas gdy zainteresowani z północy i wschodu Niemiec mają znaczne trudności w znalezieniu sprzedawcy w swojej okolicy. PoniewaŜ duŝa część dostawców sprzedaje pellety ponadregionalnie lub w całych Niemczech, pozyskanie pellet w tych regionach teŝ jest zapewnione. (Źródło: Handel peletami w skrócie (Źródło: Rozwój cen: Bezwzględny wzrost cen ropy naftowej i gazu poprawia konkurencyjność cenową pellet. WaŜna jest teŝ odporność pelet na wahania cenowe, co ułatwia potencjalnym inwestorom łatwiejszą kalkulację i przewidywanie ryzyka. Wg top agar 1KWh ciepła wytworzonego z pellet kosztowała na początku 2005r. 2,8 do 3,4 centów co stanowiło tylko połowę ceny oleju (5 do 6 C/KWh), od tej pory cena ropy naftowej nawet dalej wzrosła (Źródło: Deutsche Bank Reaserch, Energie Spezial, Nr 327,2005) W 2006 r. ceny pellet drewnianych lekko wzrosły, we wrześniu 2006r. średnia cena wynosiła 236 Euro. Ilość pelet odpowiadająca 1 litrowi oleju opałowego kosztowała 48,18 centów. 16

17 Ceny innych większych partii: 2 tony: 261 Euro, 10 ton: 225 Euro, 20 ton: 220 Euro Ceny w róŝnych regionach (przy odbiorze 5 ton): Niemcy Północ*: 240 Euro, Niemcy Południe*: 220 Euro (* Północ: Berlin, Brandenburg, Brema, Hamburg, Meklemburgia Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Nadrenia- Północna Westfalia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia. Południe*: Badenia Wirtembergia, Bawaria, Hesja, Nadrenia-Palatynat, Kraj Saary.) (Źródło: 17

18 5. Skojarzenie drewno-słońce Argumentacja za i przeciw Aspekty techniczne: Skojarzenie ciepła pochodzącego z energii słońca i ze spalania drewna ma duŝy potencjał wypróbowanej techniki w zakresie ciepła słonecznego i ogrzewania drewnem. Oprócz tego istotnym pozytywem skojarzenia ciepła pochodzącego z energii słońca i ze spalania drewna jest fakt, Ŝe nadaje się do uzyskania ciepła i dodatkowo moŝna ją magazynować( w odróŝnieniu do ogniw fotoelektrycznych), tzn. Ŝe źródło energii moŝe być wywoływane w zaleŝności od zapotrzebowania. Aspekty ekologiczno-polityczne: Skojarzenie ciepła pochodzącego z energii słońca i ze spalania drewna oferuje istotny uzupełniający się technicznie potencjał do wzrostu części regeneracyjnej energii w zakresie ogrzewania wody i produkcji ciepła do ogrzewania pomieszczeń. Prowadzi to do oszczędności kopalnych nośników energii i przedstawia oszczędny wkład do oszczędzania zasobów. Udział energii cieplnej obniŝa wyprodukowaną ilość szkodliwych substancji w powietrzu i dwutlenku węgla. Dodatkowo bilans energetyczny biomasy (drewno, pelety) jest równieŝ pozytywny, tzn., Ŝe energia wykorzystana do zdobycia nośników energii jest niŝsza od tej, która jest wyzwalana podczas utylizacji energetycznej. Oprócz tego zamknięty obieg dwutlenku węgla przyczynia się do niŝszej emisji dwutlenku węgla a tym samym przeciwdziała efektowi cieplarnianemu. Kierując się wymogami politycznymi uŝycie skojarzenia ciepła pochodzącego z energii słońca i ze spalania drewna jest znacznym plusem. Aspekty polityczne: Jako kraj ubogi w surowce Niemcy są zdane w duŝym stopniu na import kopalnych nośników energii. Stopień uzaleŝnienia wynosi 65,1 procent. Import znajduje się w rękach kilku duŝych koncernów, co powoduje, Ŝe pieniądze albo wpływają do ich kasy, albo za granicę. Jeśli biomasa będzie energetycznie wykorzystywana, przyrost wartości dodanej pozostanie przynajmniej w części, w regionie. Do tego Niemcy często importują surowce z regionów kryzysowych jak np. Bliski Wschód. Zwiększone wykorzystanie krajowych nośników energii jak drewno, zmniejsza tę zaleŝność od kopalnych nośników energii i umoŝliwia na długa perspektywę więcej moŝliwości manewru w sytuacjach kryzysu energetycznego i wzrostach cen. 18

19 Aspekty ekonomiczne: Argument niezaleŝności jest wspierany poprzez nieznaczną podatność na zamiany cen pelet, która ułatwia kalkulację dla inwestorów, jak równieŝ przedstawia mocny argument sprzedaŝy. Wprawdzie wraz z wzrastającymi cenami oleju rosną równieŝ ceny drewna, lecz mimo to podwyŝka cen kopalnych paliw jest niŝsza. Dlatego sensowna i ekonomiczna wydaje się kombinacja pellet i darmowego (z wyjątkiem kosztów inwestycji i kosztów utrzymania), ciepła słonecznego, poniewaŝ kolektory słoneczne dla ogrzewania wody i ogrzewania pomieszczeń umoŝliwiają zaoszczędzenie na kosztach paliw i ochraniają ogrzewanie pelletowe w ten sposób, Ŝe w lecie unika się emisji spalin. Do tego jest jednak potrzebny zbiornik buforowy ciepłej wody. Przez wykorzystanie energii słonecznej, nawet w zróŝnicowanym zakresie, redukuje się koszty dla konsumenta. Programy wsparcia: Państwo popiera ogrzewanie przy pomocy słońca i drzewa: słoneczne ogniwa grzewcze do wspomagania ogrzewania są dofinansowywane przez Federalne Ministerstwo Środowiska od w kwocie 135 Euro za kaŝdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni kolektora. Państwo daje dofinansowanie w kwocie minimum 1500 Euro jeśli stopień sprawności kotła na ogrzewanie pelletami wynosi przynajmniej 90%. : Podatek VAT w wysokości tylko 7% jest kolejną zaletą pellet natomiast przy oleju opałowym, i gazie ziemnym wnosi on 19%.(źródło: Dodatkowo oferowane są przez (Agencję Kredytową dla Odbudowy) korzystnie oprocentowane kredyty w ramach programu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla CO2. Koszty inwestycji : Koszty usuwania kotła i palnika pellet za pomocą systemu transportowego (pomiędzy około Euro a Euro) są obecnie jeszcze wyŝsze niŝ ceny tradycyjnych systemów grzewczych (tradycyjny kocioł gazowy kosztuje około do Euro). ZróŜnicowany zakres dostawy i urządzeń peryferyjnych utrudnia tutaj bezpośrednie porównanie. BIZ uwzględniając jednorazowy wydatek obliczył roczne koszty urządzeń grzewczych domu jednorodzinnego, które wynoszą około 2650 Euro( gaz ziemny: około 2430 Euro; olej opałowy: około 2350 Euro). Program oŝywiania rynku ułatwi przejście na przyjazne dla środowiska pellety na korzyść energii odnawialnej. Lokalna przydatność: Skojarzenie drewna i słońca jako zaleŝna od siebie technika wydaje się ze swoimi zdecentralizowanymi strukturami szczególnie dogodna dla terenów wiejskich. 79% niemieckiego społeczeństwa mieszka na terenach wiejskich (źródło: Komisja Europejska, rocznik statystyczny 2006), to potencjał, który dla tego skojarzenia moŝe być wykorzystany. Darmowe słońce i drewno z regionu zapewniają wysokie bezpieczeństwo dostaw. Zalety dla regionalnej gospodarki: Poza tym surowce odnawialne pochodzą z reguły z regionu, to oznacza uniknięcie dalekich transportów, co pozytywnie przenosi się na środowisko, ale równieŝ przyczynia się do ekonomiki. Jednocześnie wykorzystanie własnych energii odnawialnych oddziaływuje pozytywnie na zatrudnienie, np. w gospodarce leśnej albo przy przeróbce drewna (patrz przyrost producentów pellet i sprzedawców). Zintensyfikowane energetyczne wykorzystanie drewna umoŝliwia właścicielom lasów dodatkowy obrót. Zwiększone dostawy drewna energetycznego dają szansę rozwoju małych przedsiębiorstw. 19

20 Szanse rynkowe: Niemieckie przedsiębiorstwa uczestniczą juŝ dzisiaj w kształtowaniu rynku i dalszym rozwoju innowacyjnych technik. Otwierające się pole stawia przedsiębiorstwom wyzwanie i oferuje im moŝliwość otwarcia rynków w całym kraju i poza nim. Dotyczy to techniki słonecznej jak i techniki spalania; w tych branŝach stworzy się długotrwałe miejsca pracy w zakresie produkcji, montaŝu i usług. Rynki otworzą się przede wszystkim przed średnimi producentami ogniw słonecznych i instalacji spalania drewna, a aktualny (przestarzały) stan instalacji grzewczych stwarza ogromny potencjał zdobywania rynku. Miejscowe zakłady rzemieślnicze budowy pieców ogrzewania i sanitarne mogą zwiększyć swój obrót. Zakład kominiarski otrzyma długoterminową pracę. Przyrost wartości dodanej zostaje zarówno przy energii słonecznej jak i w szerokim zakresie w regionie przy energii ze spalania drewna wzmacniając przez to gospodarkę. Zasoby drewna: W Niemczech drewna jest pod dostatkiem (patrz powierzchnia leśna), rocznie przyrasta tu ok. 60 mln metrów sześc., z tego tylko 40 mln metrów jest wykorzystywane, to znaczy w ubiegłych latach wykorzystywano tylko 70% rzeczywistego przyrostu. Do tej pory duŝe ilości drewna próchnieją i mogłyby być w przyszłości energetycznie wykorzystane. Do tej pory relacja zuŝycia do regeneracji jest zachowana, tak Ŝe wskaźnik zuŝycia nie przekracza wskaźnika regeneracji (Źródła: Nie naleŝy się obawiać deficytu surowcowego (Źródło: Solar Promotion GmbH). Jednak w przyszłości moŝe być niebezpieczeństwo, które przy rosnącym wykorzystaniu skojarzenia drewno-słońce, moŝe być coraz bardziej prawdopodobne. Dostępność pelet drzewnych: Nowi producenci pelet i wzrost zdolności produkcyjnych zapewniają dostępność paliwa na konkurencyjnych warunkach (patrz wzrost producentów pellet i sprzedawców pelet). Jednak w przeciwieństwie do Austrii i Skandynawii, gdzie juŝ jest rozbudowana struktura, niemieccy klienci są zdani częściowo na import z tych krajów lub Czech. To ma się zmienić i zmieni się, wg informacji branŝowych jeśli zwiększy się zapotrzebowanie. Powinno to się równieŝ zmienić, poniewaŝ transporty na długie odcinki pogarszają bilans ekologiczny i mogą mieć wpływ na cenę. Są wprawdzie producenci, którzy na terenie całych Niemiec dostarczają ale Ŝądają do 20% więcej. W południowej części Niemiec klienci zaopatrywani są za pomocą nowoczesnych cystern, mogą oni jednak równieŝ kupić opakowane paliwo.(źródło: W przypadku kotłów grzewczych, moŝna nawet wybrać pomiędzy pelletami lub kawałkami drewna, tak aby nie powstała 100% zaleŝność od paliwa i aby wybrać paliwo korzystne cenowo. RównieŜ przez to konsument jest bardziej niezaleŝny od dostawców. Przestawienie zabiera mało czasu i jest moŝliwe. W eksploatacji pellet gwarantowany jest ciągły ruch. 20

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

OZE opłaca się już dzisiaj

OZE opłaca się już dzisiaj OZE opłaca się już dzisiaj Konferencja prasowa, 13 lutego 2014 BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie: Peletami i słońcem

Ogrzewanie: Peletami i słońcem Ogrzewanie: Peletami i słońcem Autor: prof. zw. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski ( Energia Gigawat marzec 2008) Ogrzewanie drewnem nie oznacza w dzisiejszych warunkach stałego, ręcznego jego dokładania

Bardziej szczegółowo

Kotły na pelet dla małych firm JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI I ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE PELETEM? Przewodnik przedsiębiorcy

Kotły na pelet dla małych firm JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI I ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE PELETEM? Przewodnik przedsiębiorcy Kotły na pelet dla małych firm JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI I ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE PELETEM? Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kocioł na pelet może być korzystna dla Twojej firmy? W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Porównanie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej Udział kosztów podgrzewu CWU w zależności od typu budynku Instalacja solarna w porównaniu do innych źródeł

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

yróżnion ką środowisko www.froeling.com

yróżnion ką środowisko www.froeling.com Wyróżniony odznaką środowiskową! www.froeling.com Ogrzewanie drewnem opałowym Rodzinna firma Fröling od niemal pięciu dziesięcioleci zajmuje się wydajnym wykorzystaniem drewna jako nośnika energii. Dziś

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

PELET NIE MA DLA NAS TAJEMNIC

PELET NIE MA DLA NAS TAJEMNIC FIRMA BIOPAL DZIAŁAJĄCA OD 1996 ROKU ZAJMUJE SIĘ W WYKORZYSTANIEM ENERGII ODNAWIALNEJ DO CELÓW GRZEWCZYCH, STOSUJĄC NAJNOWOCZEŚNIEJSZE EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE NA OBNIśENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pomp ciepła

Analiza rynku pomp ciepła Analiza rynku pomp ciepła Autor: Paweł Lachman - prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ("Czysta Energia" - 11/2014) W ostatnim czasie zauważalny jest rozwój rynku pomp ciepła,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Nie czekaj korzystaj z bezpłatnej energii

Nie czekaj korzystaj z bezpłatnej energii Nie czekaj korzystaj z bezpłatnej energii VITOSOL technika solarna Viessmann wnosi słońce do Twojego domu! 2 Czy nie jest wspaniale, wygrzewać się latem na słońcu? I czy nie było by dobrze wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE?

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? 05/2010 Argumenty PC Folia 1 Pompa ciepła Kocioł na biomasę Kolektory słoneczne Fotowoltaika Energetyka wiatrowa Cele pakietu energetyczno-klimatycznego Unii

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Sunroof technika solarna

Systemy solarne Sunroof technika solarna Systemy solarne Sunroof technika solarna Energia z dachu Dynamiczny wzrost kosztów energii to efekt wyczerpujących się światowych zasobów gazu i ropy naftowej. Energia słoneczna jest bezpłatna, przyjazna

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła mądre podejście do energii

Pompa ciepła mądre podejście do energii Pompa ciepła mądre podejście do energii Korzyści finansowe 2/3 energii pochodzi ze Słońca i zmagazynowana jest w gruncie, wodzie i powietrzu. Pompa ciepła umożliwia ponad 50% zmniejszenie zużycie nośników

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

MTP INSTALACJE Poznań 23-26.04.2012

MTP INSTALACJE Poznań 23-26.04.2012 Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Wojciech Kubik Specjalista d/s kotłów biomasowych Viessmann Sp. z o.o Tel +48782756777 Mail: kukw@viessmann.com Ogrzewanie biomasą drzewną/rolniczą - dlaczego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Ziarno zbóŝ jako surowiec energetyczny - palniki do jego spalania

Ziarno zbóŝ jako surowiec energetyczny - palniki do jego spalania Dr inŝ. Lesław Janowicz, IBMER, Warszawa Ziarno zbóŝ jako surowiec energetyczny - palniki do jego spalania W przypadku ciepła produkowanego na własne potrzeby (niekomercyjnego) bardzo waŝnym nośnikiem

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

oszczędność... duża wydajność energetyczna...

oszczędność... duża wydajność energetyczna... oszczędność... Ogrzewanie peletami niesie za sobą oszczędności finansowe 50% w porównaniu do oleju opałowego lub gazu propon-butan. Tylko rozdrobniony węgiel, zwany ekogroszkiem jest z nim porównywalny

Bardziej szczegółowo

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann. Przegląd biomasowej techniki grzewczej Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.com 782 756 797 Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Do opalania drewnem

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Solarne wspomaganie ogrzewania domu

Solarne wspomaganie ogrzewania domu Solarne wspomaganie ogrzewania domu Koszty ogrzewania domu stanowią największe obciążenie budżetu domowego. W zależności od standardu energetycznego budynku mogą one stanowić przeciętnie od 60 do 80% całkowitych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technika grzewcza

Innowacyjna technika grzewcza Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE? 1 III Akademia Energooszczędności dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

FORUM CZYSTEJ ENERGII

FORUM CZYSTEJ ENERGII FORUM CZYSTEJ ENERGII POLEKO 27-30 października 2008 Międzynarodowe Targi Poznańskie Szwedzki rynek peletdostępność surowca Magdalena Składanowska Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza www.psig.com.pl O czym

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

RUUKKI RUUKKI SYSTEMY SOLARNE

RUUKKI RUUKKI SYSTEMY SOLARNE RUUKKI SYSTEMY SOLARNE RUUKKI SYSTEMY SOLARNE 2 Ruukki systemy solarne Skorzystaj z darmowego źródła energii Energia słoneczna Rosnące ceny energii, świadomość ekologiczna i coraz surowsze przepisy to

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Plan prezentacji Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Formy wsparcia w inwestycje solarne Opłacalność inwestycji w energie słoneczną

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych

Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Ogrzewanie biomasą z drzewa - dlaczego ekonomiczne i

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła

AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła Aqua Systemy mają na celu oferowanie produktu dającego maksimum korzyści użytkownikowi przy założeniu optymalnej oszczędności energii oraz

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku

Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku Modernizacja ogrzewania budowa kotłowni na biomasę dla Zespołu

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześd województwa lubelskiego. Centralna częśd Polski,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Produkcja energii cieplnej w Gminie Kępice w oparciu o lokalne zasoby biomasy drzewnej po

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne Założenia organizacyjne Romuald Bogusz Członek Zarządu Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój www.pige.org.pl, Otoczenie prawno-rynkowe nowej działalności Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 1 Energia, a CO2 Zapotrzebowanie na energie na świecie wzrasta w tempie ok. 1,8%/rok; czemu towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych Decentralne przygotowywanie świeżej, ciepłej wody użytkowej efektywne i energooszczędne ogrzewanie Niskie koszty ogrzewania dzięki

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych Pierwotne nośniki energii Do pierwotnych nośników energii

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Odnawialne Źródła Energii (OZE) Odnawialne Źródła Energii (OZE) Kamil Łapioski Specjalista energetyczny Powiślaoskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Według prognoz światowe zasoby energii wystarczą na: lat 2 Energie

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

KOTŁY ZBIORNIK BIOMASA

KOTŁY ZBIORNIK BIOMASA KOTŁY ZBIORNIK BIOMASA Krzysztof Wnętrzak 82-522 Sadlinki ul. Jaśminiowa 2 tel 55 275 75 74 kom 608 457 830 e-mail: domiswk@interia.pl www.domiswk.w.interia.pl Zdzisław Albercioski 82-500 Kwidzyn ul. Toruoska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce IV Małopolski Kongres Energetyczny pt. Innowacje i niskoemisyjne rozwiązania, Centrum Energetyki AGH Kraków, 4 listopada 2015 r. Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Effizienz Plus. Efektywność plus. Klima- / Energiesituation. Efektywnie i ekologicznie. Wdrażanie projektów oszczędzania energii w ochronie zdrowia.

Effizienz Plus. Efektywność plus. Klima- / Energiesituation. Efektywnie i ekologicznie. Wdrażanie projektów oszczędzania energii w ochronie zdrowia. Efektywnie i ekologicznie. Poznań 22.09.2011r. Das Konzept Effizienz Plus Effizienz Plus Efektywność plus Klima- / Energiesituation przegląd aktualnych możliwości i kierunków rozwoju w dziedzinie nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Marek Drożdż. Budynek energooszczędny Czy to się opłaca?

Marek Drożdż. Budynek energooszczędny Czy to się opłaca? Marek Drożdż Budynek energooszczędny Czy to się opłaca? LOKALIZACJA BUDYNKU: OBSZAR POLSKI: KLIMAT UMIARKOWANY Zima: długi okres mroźny poniżej 0 st C. Okresy mrozu poniżej - 20 stc, Wiosna, jesień: długi

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 kwietnia 2012 r.

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 kwietnia 2012 r. STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji i urządzeń do spalania paliw o małej mocy poprzez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r.

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. SERDECZNIE WITAMY III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. Czyszczenie kotłów płomieniówkowych i rurowych wymienników ciepła za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

EcoCondens Kompakt BBK

EcoCondens Kompakt BBK Prosp_EcoConBBK_E_pl.qxp:Prospekt_BBK_210x297 19-04-11 10:45 Page 1 EcoCondens Kompakt BBK Dobre połączenie: ochrona środowiska plus technika 03 Czysto, sprawnie, ekologicznie. Oszczędne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo