DENKMAL 2010 PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ HISTORII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENKMAL 2010 PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ HISTORII"

Transkrypt

1 Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli listopada 2010 DENKMAL 2010 PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ HISTORII Kraj Partnerski Patronat honorowy Koordynator

2 Szanowni PańStwo! Zaproszenie Polski do udziału w Europejskich Targach Konserwacji i Restau racji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal 2010 jako gościa honorowego traktuję jako wyróżnienie, a zarazem wyzwanie. Jest to wyróżnienie ze względu na rangę i powszechnie uznawaną renomę lipskich targów, miejsce spotkań ekspertów z branży konserwatorskiej z całej Europy. Jest to też jednak wielkie wyzwanie z uwagi na złożoność problematyki ochrony i konserwacji zabytków w naszym kraju. Konserwacja zabytków nie stanowi bowiem w Polsce wyłącznie jednej z dziedzin gospodarki. Zabytki to materialny aspekt dziedzictwa, a ochrona dziedzictwa to dla Polaków kwestia niezwykle ważna i szczególna. Dziedzictwo narodowe to wielka skarbnica, w której jest wszystko to, co nas, Polaków, kształtowało, to fundament naszej tożsamości. Tymczasem pamię tajmy, że na prze strzeni wieków, a szczególnie przez dwa ostatnie stulecia, Polska wielokrotnie musiała tej tożsamości bronić. Doświadczenia historyczne Polski w tym czasie bezpośrednio prze kładają się na kwestię konserwacji zabytków. Liczne wojny, w tym przede wszystkim zniszczenia drugiej wojny światowej w znaczącym stopniu uszczupliły zasoby naszego dziedzictwa materialnego. Polscy konserwatorzy stanęli przed zadaniem niezwykle trudnym, ale sprostali mu, przywracając wielu zabytkom świetność i blask. Zyskali przy tym doświadczenie i doskonale rozwinęli swoje umiejętności, aby następnie przekazać je kolejnemu pokoleniu specjalistów. Należy też pamiętać o złożo ności naszego dziedzictwa, a tym samym bogact wie doświadczeń naszych konserwatorów Polska była zawsze wielokulturowa, wieloetniczna i każda z grup jej mieszkańców wniosła wspaniały wkład do skarbnicy wspólnego dziedzictwa. Naszą powinnością jest uczynić wszystko, aby je zachować. Podczas targów w Lipsku zaprezentujemy nie tylko bogatą i wszechstronną ofertę polskiej branży konserwatorskiej, ale pokażemy też najcenniejsze zabytki na terenie Polski, przykłady najlepszych realizacji konserwatorskich oraz praktyczne warsztaty restauracji dzieł sztuki, które poprowadzą profesjonaliści. Duże znaczenie ma również udział w tym przedsięwzięciu Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, który wspólnie z niemieckimi partnerami zaprosi do dys kusji na temat ochrony dziedzictwa 2. poł. XX wieku, historycznie tak bliskiego, lecz kontrowersyjnego i z powodu braku dystansu, trudnego do oceny. Koordynatorem przygotowań polskiego wystąpienia na Targach denkmal 2010 jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, instytucja odpowiedzialna za realizację polityki państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym upowszechnianie wiedzy o zabytkach i promocję najlepszych praktyk konserwatorskich. Tomasz Merta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków

3 Szanowni Państwo! Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal 2010 to znakomita okazja do promocji polskiej branży konser watorskiej i naszego dziedzictwa kulturowego. Cieszymy się, że Polska będzie honorowym gościem najważniejszych europejskich targów branży organizowanych w tym roku w Lipsku. Targi denkmal gromadzą w jednym miejscu ekspertów z całej Europy: konserwatorów, architektów, historyków sztuki, rzemieślników, a także przedstawicieli samorządów i inwestorów. Dzięki temu mogą się oni dzielić wiedzą i rozwijać międzynarodową współpracę służącą ochronie światowego dziedzictwa kulturowego. Ochrona zabytków to prężnie rozwijająca się dziedzina usług. Mamy nadzieje, że niebawem polscy konserwatorzy, rzemi eś lnicy i architekci będą mogli bez przeszkód prowadzić swoją dzia łalność gospodarczą na unijnym rynku. Przygotowaliśmy nowe, korzystne rozwiązania prawne, które obejmą także tę grupę usługodawców. Ministerstwo Gospodarki wspiera także inicjatywy związane z ro zwojem efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dlatego z zadowoleniem przyjąłem informację, że na tegorocznej wystawie nie zabraknie tematyki dotyczącej energetycznej modernizacji obiektów zabytkowych i zastosowania w nich energii odnawialnej. Podczas wystawy będziecie Państwo mogli odwiedzić Polskie Stoisko Narodowe, a także uczestniczyć w seminariach i warsztatach specjalistycznych. Zapraszam także do obejrzenia wystaw specjalnych promujących dorobek polskiego dziedzictwa narodowego. Życzę Państwu udanych targów, które, mam nadzieję, przyczynią się do zdobycia nowych doświadczeń, wiedzy, kontaktów biznesowych oraz realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki Patronat honorowy

4 DEnKMaL 2010 KLUCz Do MiĘDzYnaRoDo Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal należą do grona najważniejszych europejskich im prez wystawienniczych branży ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Orga nizowane są w cyklu dwuletnim i stanowią wiodącą platformę prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w restauracji i konserwacji zabytków oraz ochronie i rewitalizacji zabytkowych obiektów świeckich, sakralnych i archeologicznych, miast oraz ogrodów. W ramach ostatniej edycji targów denkmal udział wzięło ponad 437 wystawców z 13 krajów, a liczba odwiedzających specjalistów przekroczyła osób z 38 krajów. temat SPECJaLnY 2010: architektura CEGLana w EURoPiE Zakres tematyczny targów denkmal obejmuje wszystkie aspekty opieki i ochrony zabytków, a podczas tegorocznej edycji tematem specjalnym będzie prezentacja dorobku architektury ceglanej w Europie. Promocja przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych i konserwatorskiech odbędzie się w ramach planszowych wystaw specjalnych poszczególnych krajów oraz prezentacji multimedialnych. REnowaCJa i EnERGooSzCzĘDnoŚĆ w zabytkowych obiektach Rosnące zainteresowanie problematyką energooszczędności w budownictwie i zabytkowych obiektach znajduje od lat swoje odzwierciedlenie podczas targów denkmal. Do grona najważniejszych tematów należy prezentacja oferty materiałów budowlanych, izolacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych wykorzystywanych w zabytkowych budynkach.

5 RoDo wego RYnKU obszary wystawiennicze rzemiosło w ochronie zabytków materiały i elementy budowlane przyrządy budowlane, osprzęt, narzędzia i maszyny konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz dóbr kultury materiały konserwatorskie i restauratorskie narzędzia i wyposażenie techniczne dla restauratorów zachowanie i ochrona zabytków kultury ochrona zabytków sakralnych wyposażenie kościołów ochrona zabytków archeologicznych/badania archeologiczne ochrona zabytkowych ogrodów i krajobrazów rewitalizacja miast i wsi technika bezpieczeństwa, technika dla publicznych i prywatnych obiektów zabytkowych elektroniczne przetwarzanie danych, dokumentacja i inwentaryzacja, przyrodnicze metody badawcze urzędy, instytucje, izby, kościoły, ministerstwa, fundacje, zrzeszenia wydawnictwa branżowe, literatura specjalistyczna edukacja i kształcenie zawodowe turystyka a ochrona zabytków usługi budownictwo z gliny

6 PoLSKa KRaJ PaRtnERSKi targów DEnKMaL 2010 Na zaproszenie Targów Lipskich podczas tegorocznej edycji Polska pełnić będzie rolę Kraju Partnerskiego. Będzie to znakomitą okazją do promocji polskiej branży konserwatorskiej i dziedzictwa narodowego oraz nawiązania międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony zabytków. Patronat hono rowy nad udziałem Polski objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Gospodarki. PoLSKiE wystąpienie narodowe Na obecność Polski w charakterze Kraju Partnerskiego składać się będzie orga nizacja Polskiego Wystąpienia Narodowego, w którym uczestniczyć będą polscy przedsiębiorcy, konserwatorzy, instytucje oraz organizacje rządowe i pozarządowe. Polskie stoisko posiadać będzie akcenty architektoniczno graficzne podkreślające narodowy charakter wystąpienia. Elementami specjalnymi stoiska będzie powierzchnia przeznaczona pod wystawy specjalne, warsztaty konserwatorskie oraz salę seminaryjną, w której przez cały czas trwania targów odbywać się będą projekcje filmów i prezentacje ukazujące dokonania polskich konserwatorów oraz promujące polskie dziedzictwo narodowe. wystawy i warsztaty KonSERwatoRSKiE W ramach polskiego stoiska zorganizowane zostaną trzy wystawy specjalne prezentujące dorobek polskiego dziedzictwa narodowego: Polska architektura ceglana na przestrzeni dziejów Konserwacja architektury ceglanej w Polsce Polska miejsca światowego dziedzictwa Prawdziwą perełką będzie organizacja żywego warsztatu konserwatorskiego prezentującego konserwację malarstwa ściennego. Pokaz techniki konserwacji polichromii odbędzie się na kopii ścianki Trzej Aniołowie Józefa Mehoffera z 1901 roku, której wykonanie poprzedziło realizację przez Mehoffera polichromii w skarbcu katedry na Wawelu. Organizator: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków DziEń PoLSKi Pierwszy dzień targów, 18 listopada, będzie w pełni poświęcony polskiej obecności na targach denkmal. Wydarzeniem specjalnym będzie organizacja całodniowej konferencji naukowej poświęconej polskiej działalności konserwatorskiej i restauracyjnej pod tytułem Architektura 2. poł. XX w. ochrona i konserwacja. Organizatorzy: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, German National Committee of ICOMOS, Leipziger Messe GmbH.

7 ContaCt MiĘDzYnaRoDowa GiEŁDa KooPERaCJi Targom denkmal 2010 towarzyszyć będzie Międzynarodowa Giełda Kooperacji CONTACT, organizowana w ramach największej na świecie sieci Enterprise Europe Network i skierowana do przedstawicieli branży budowlanej, energetycznej, renowacji, konserwacji i restauracji zabytków. Jej organizatorem jest Lipska Izba Przemysłowo Handlowa oraz Targi Lipskie. Celem giełdy jest stworzenie wymiany kontaktów, usług, produktów oraz know how dla wszystkich podmiotów reprezentujących branżę ochrony zabytków, konserwacji i restauracji, a także rewitalizacji miast i modernizacji budynków. Udział w giełdzie mogą wziąć zarówno wykonawcy specjalistycznych projektów, którzy poszukują wykonawców, konserwatorów, czy też produktów lub maszyn, jak i sami producenci, rzemieślnicy i konserwatorzy zainteresowani nowymi zleceniami. Na podstawie przedstawionych profili działalności oraz zapotrzebowań zgłoszonych do giełdy firm organizatorzy jeszcze przed rozpoczęciem targów aranżują dla nich konkretne spotkania z odpowiednimi partnerami. Udział w giełdzie jest dla polskich uczestników bezpłatny. Termin zgłoszeń: Termin giełdy: Więcej informacji: businessforum.com

8 - MUTEC PO RAZ PIERWSZY W LIPSKU Międzynarodowe Targi Branżowe Technik Muzealniczych i Wystawienniczych MUTEC uzupełnią od 2010 roku kalendarz Targów Lipskich. Wio - dącym tematem targów jest prezentacja rozwiązań technicznych dla placówek muzealnych oraz wystawienniczych. Wspólny termin z targami denkmal jest okazją do prezentacji pełnej oferty produktów i usług dla muzealnictwa oraz branży ochrony zabytków, co jest szczególnie istotne dla konserwatorów, zarządców muzeów i galerii sztuk, fundacji, stowarzyszeń oraz ośrodków kulturalnych, jak biura architektoniczne i przedsiębiorstwa doradcze. Do głównych tematów targów MUTEC 2010 należą: technika muzealna, wyposażenie, serwis odwiedzających, medialna prezentacja, muzealna infrastruktura, konserwacja, restauracja oraz zarządzanie muzeami. Organizatorem targów jest firma Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen und Kogresse mbh w Monachium. LEHMBAU BUDOWNICTWO Z GLINY Branżowe Targi Budownictwa z Gliny LEHM stanowią od lat integralną część targów denkmal. Targi cieszą się mianem najważniejszej platformy prezentacji najnowszych technologii budownictwa z gliny i co dwa lata są miejscem spotkań producentów, wykonawców i osób zainteresowanych tą tematyką. Organizatorem targów LEHM jest Dachverband Lehm e.v.

9 ŻYwE warsztaty Nieodłącznym elementem targów denkmal są żywe warsztaty konserwatorskie, w ramach których organizowane są pokazy sztuki restauratorskiej i konserwatorskiej. Uczestnicy targów mają więc okazję zapoznać się z technikami konserwacji malarstwa, mozaiki, tkanin, mebli, a także elementów fasad i obiektów metalowych. MiĘDzYnaRoDowY PRoGRaM RaMowY AKTUALNE TEMATY, NAJNOWSZE TRENDY Udział w targach denkmal jest dla przedstawicieli branży okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i pozyskania informacji o nowych trendach i rozwiązaniach, jakie oferuje rynek. Idealną platformą jest więc towarzyszący targom międzynarodowy program ramowy, na który składają się prezentacje, wykłady i seminaria poruszające najistotniejsze zagadnienia współczesnej branży konserwatorsko restauracyjnej. Do wiodących tema tów nale żeć będzie energetyczna modernizacja zabytkowych obiektów, budownictwo ze stali i gliny oraz rewitalizacja miast. złote MEDaLE targów DEnKMaL Wydarzeniem specjalnym targów denkmal jest przyznanie Złotych Medali za wybitne osiągnięcia w konserwacji zabytków w Europie. Laureatów dziesięciu Złotych Medali wyłania wśród wystawców fachowe jury, w skład którego wchodzą światowej sławy eksperci w dziedzinie ochrony zabytków: członkowie Rady Merytorycznej i Międzynarodowego Kuratorium Targów denkmal. Dla firm uhonorowanych tym wyróżnieniem jest to niepowtarzalna okazja do podniesienia prestiżu swojej działalności i promocji na międzynarodowej arenie. nowe MoŻLiwoŚCi DLa StUDEntÓw architektury Organizowana podczas targów denkmal już po raz szósty Akademia Targowa to jeden z ważniejszych konkursów architektonicznych w Niemczech. W tym roku tematem przewodnim jest Architektoniczna rewaloryzacja historycznych obiektów miejskich. Do udziału w konkursie zapraszani są studenci architektury i budownictwa szkół wyższych oraz uniwersytetów z całej Europy. Założeniem Akademii Targowej jest pozyskanie nowych pomysłów i rozwiązań dla architektonicznej rewaloryzacji historycznych obiektów miejskich. Akademia Targowa prowadzona jest w języku niemieckim. Targi denkmal to dużo więcej niż klasyczna impreza wystawiennicza, to unikatowa platforma łącząca prezentację aktualnej oferty dla branży z możliwością wymiany doświadczeń i kontaktów oraz edukacji i promocji na międzynarodowym forum.

10 najważniejsze SPotKaniE BRanŻY Szeroki zakres tematyczny targów denkmal oraz bogata oferta prezentowana przez wystawców budzą ogromne zainteresowanie ze strony odwiedzających. Ponad specjalistów z 38 krajów właśnie w Lipsku poszukuje nowych kontaktów, aktualnych informacji o nowościach i trendach w branży oraz bierze aktywny udział we wszystkich wydarzeniach specjalnych oferowanych przez organizatorów. Targi denkmal cieszą się szczególnym uznaniem wśród architektów, planistów, inżynierów budowlanych oraz restauratorów i konserwatorów, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, właścicieli zabytkowych obiektów, a także przedstawicieli gmin i samorządów. Specjalnie dla polskich wystawców i odwiedzających targi denkmal udostępniony został polskojęzyczny portal informacyjny o targach denkmal. Znajdą tam Państwo aktualne informacje o szczegółach obecności Polski jako Kraju Partnerskiego, ofertę i formularze zgłoszeniowe dla wystawców oraz odwiedzających, a także nowości dotyczące targów denkmal, programu ramowego, Akademii Targowej oraz wydarzeń specjalnych. Aby otrzymywać najnowsze informacje publikowane na portalu zapraszamy do bezpłatnego abonamentu naszego elektronicznego newslettera. Do zobaczenia w zabytkowym LiPSKU Udział w targach lipskich jest okazją poznania licznych zabytków saksońskiej metropolii, szczycącej się największą w Niemczech ilością obiektów zabytkowych (15 000). Prawie 80 % lipskich zabytków stanowią budynki z okresu secesji, spośród których trzy czwarte poddanych zostało pracom konserwacyjnym. Dzięki inwestycjom realizowanym w ciągu ostatnich 15 lat wiele z nich odzyskało swój dawny blask. Lipsk dysponuje również dużym doświadczeniem w zakresie modernizacji zabudowy mieszkanio wej oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Takie inwestycje, a także aktywność w zakresie restauracji miasta oraz jego obrzeży to dodatkowa atrakcja dla turystów i gości targowych.

11 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Termin targów listopada 2010 Godziny otwarcia czwartek, 18 listopada 9:30 18:00 piątek, 19 listopada 9:30 20:00 sobota, 20 listopada 9:30 18:00 Adres Lipskie Tereny Targowe, Messe Allee 1 Hala nr 2 oraz Lipskie Centrum Kongresowe CCL Ceny biletów wstępu w przedsprzedaży: bilet jednodniowy ulgowy 45,00 zł bilet na całe targi 81,00 zł Bilety na targi można zakupić online w sklepie internetowym pod adresem: KONTAKT: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa fax: Magdalena Dziemidek Prezes Zarządu tel.: Marta Górna Manager ds. Targów tel.: OFERTA UDZIAŁU W POLSKIM WYSTĄPIENIU NARODOWYM W ramach Polskiego Wystąpienia Narodowego gwarantujemy: indywidualne stoisko z pełną zabudową stoisko recepcyjne wraz z usługami tłumaczy kawiarenkę z obsługą hostess zaplecze kuchenne i magazynowe przygotowanie i druk folderu polskich wystawców w języku niemieckim wsparcie w obszarze PR przed i po targach Oferta dla przedsiębiorców: 6 m zł netto 9 m zł netto 12 m zł netto 15 m zł netto Oferta dla instytucji zainteresowanych prezentacją swojej placówki w połączeniu z wystawą tematyczną (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, samorządy, stowarzyszenia, organizacje, placówki muzealne oraz uczelnie wyższe): 12 m zł netto 16 m zł netto 20 m zł netto Oferta dla konserwatorów zainteresowanych prezentacją swojego warsztatu w formie czynnych pokazów: 6 m zł netto 9 m zł netto Obligatoryjne koszty dodatkowe dla każdego wystawcy: wpis do katalogu wystawców: 110, euro +19% MwSt. zryczałtowana opłata reklamowa: 60, euro +19% MwSt. AKTUALNE INFORMACJE:

12 Równolegle z denkmal 2010: LEHMBAU Branżowe Targi Budownictwa z Gliny MUTEC 2010 Międzynarodowe Targi Branżowe Technik Muzealniczych i Wystawienniczych MDEN0200 Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, Warszawa Polska tel.: fax:

Międzynarodowych Targów Produkcji i Przetwórstwa Szkła oraz Wyrobów Gotowych. glasstec 2016

Międzynarodowych Targów Produkcji i Przetwórstwa Szkła oraz Wyrobów Gotowych. glasstec 2016 Szanowni Państwo, Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. wyłączne przedstawicielstwo na Polskę niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji:

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla odwiedzających

Informacje dla odwiedzających Informacje dla odwiedzających PFLEGE+ HOMECARE Leipzig PFLEGE + HOMECARE Leipzig Specjalistyczne Targi i Kongres Ambulatoryjnej i Stacjonarnej Opieki Zdrowotnej oraz Opieki nad Chorymi w Domu 27 29 września

Bardziej szczegółowo

Targi. Okno Drzwi Fasada.

Targi. Okno Drzwi Fasada. fensterbau frontale 2014 Targi. Okno Drzwi Fasada. Norymbergia, 26 29 marca 2014 frontale.de Równolegle do frontale.de Termin obowiązkowy Targi fensterbau/frontale to światowe wiodące targi branży okien,

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012. Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego

Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012. Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012 Międzynarodowe Targi Energetyczne Polska, Bielsko-Biała, 11. 14. września 2012 Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Podczas I spotkania zostaną szczegółowo omówione m. in. następujące zagadnienia:

Podczas I spotkania zostaną szczegółowo omówione m. in. następujące zagadnienia: Enterprise Europe Network Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów e-mail:een@wsiz.rzeszow.pl http://een.wsiz.rzeszow.pl NEWSLETTER 09/2014 WARSZTATY

Bardziej szczegółowo

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu podsumowanie Kompleksowo o logistyce tylko na targach w Expo Silesia Ponad dwa tysiące zwiedzających odwiedziło Expo Silesia w dniach 25-27 maja, podczas targów logistyki, magazynowania i transportu oraz

Bardziej szczegółowo

V Giełda kooperacyjna podczas Międzynarodowych Targów Obróbki Metalu AMB 2012,19-21 września, Stuttgart, Niemcy

V Giełda kooperacyjna podczas Międzynarodowych Targów Obróbki Metalu AMB 2012,19-21 września, Stuttgart, Niemcy V Giełda kooperacyjna podczas Międzynarodowych Targów Obróbki Metalu AMB 2012,19-21 września, Stuttgart, Niemcy Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia W sosnowieckim Expo Silesia 7 listopada br. zakończyły się trzy imprezy o charakterze przemysłowym: Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE 26-29.09.2017 GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA WWW.TRAKOTARGI.PL WSZYSTKIE TORY PROWADZĄ NA MIĘDZYNARODOWE 12.TARGI KOLEJOWE TRAKO 26-29.09.2017

Bardziej szczegółowo

Warsaw Build 2015 zakończone!

Warsaw Build 2015 zakończone! Warszawa, 18 września 2015 r. Warsaw Build 2015 zakończone! 100 wystawców z 11 krajów zaprezentowało najnowsze produkty i rozwiązania z zakresu budownictwa i wyposażenia wnętrz, podczas tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Ełckie Targi Budowlane

Ełckie Targi Budowlane ul.podmiejska 5 Twój Dom na Mazurach oraz Konferencja Business to Business pt.: Potencjał i Rozwój Budownictwa w regionie Warmii i Mazur ORGANIZATOR PARTNERZY Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Konferencji E-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E-USŁUGI DLA BIZNESU

OFERTA WSPÓŁPRACY. Konferencji E-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E-USŁUGI DLA BIZNESU OFERTA WSPÓŁPRACY PARTNER, SPONSOR, WYSTAWCA E-USŁUGI DLA BIZNESU 14 i 15 kwietnia 2015 w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji e-administracja dla Biznesu 2015 stanowiącej platformę wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Olsztyn na szlaku gotyku ceglanego

Olsztyn na szlaku gotyku ceglanego Olsztyn na szlaku gotyku ceglanego Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego zostało utworzone 26.09.2007 r. w miejscowości Greifswald (Niemcy). Jego założycielami byli: Centrum Informacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: DATA: maja 2017 MIEJSCE: HALA WARSZAWIANKA, PIASECZYŃSKA 71

ORGANIZATOR: DATA: maja 2017 MIEJSCE: HALA WARSZAWIANKA, PIASECZYŃSKA 71 ORGANIZATOR: DATA: 27-28 maja 2017 MIEJSCE: HALA WARSZAWIANKA, PIASECZYŃSKA 71 O INNOVA BEAUTY & PHARM - WSTĘP Drodzy Inspiratorzy! Z dumą mamy zaszczyt zaprosić Państwa na niespotykaną dotąd formułę targowo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim

Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim Wspólne stoisko firm szwajcarskich Organizatorzy: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Swiss Business Hub Polska Partner projektu: SWISSMEM Dostęp

Bardziej szczegółowo

Nowe akweny wodne nowe rynki

Nowe akweny wodne nowe rynki Nowe akweny wodne nowe rynki Rewitalizacja terenów w okolicach Lipska i Łużyc objętych przed laty wydobyciem węgla brunatnego umożliwiła powstanie rozległych akwenów wodnych, dzięki którym w rejonach tych

Bardziej szczegółowo

17 listopada 2016 PGE Narodowy w Warszawie

17 listopada 2016 PGE Narodowy w Warszawie B i z n e s S p o ł e c z e ń s t w o Ś r o d o w i s k o 17 listopada 2016 PGE Narodowy w Warszawie PRZED NAMI 6.TARGI CSR Szanowni Państwo, za nami nie tylko 5 edycji Targów CSR, ale przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2.

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2. Wykaz wskaźników Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA CEL OGÓLNY I O1 Wzrost dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze PBN 5,00% Dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH

NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH POLSKO-BAWARSKA PODRÓŻ STUDYJNO-KOOPERACYJNA NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH 06-10 CZERWCA 2016, MONACHIUM, NORYMBERGA I OKOLICE + certyfikat uczestnictwa SPOTKANIA Z PRODUCENTAMI

Bardziej szczegółowo

II konferencja CMS w Polsce! Zapraszamy do Poznania 21-22 listopada 2014

II konferencja CMS w Polsce! Zapraszamy do Poznania 21-22 listopada 2014 II konferencja CMS w Polsce! Zapraszamy do Poznania 21-22 listopada 2014 TYPO3Camp Poland 2014 to konferencja o nowoczesnych systemach zarządzania treścią i o zaawansowanych portalach internetowych. Organizowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA VIII GIEŁDA PRACY

OFERTA VIII GIEŁDA PRACY OFERTA VIII GIEŁDA PRACY 10.05.2017 UNIWERSYTET OPOLSKI Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło zaprosić Państwa do udziału w VIII edycji Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego. Organizacja Giełdy Pracy na

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy: Nowe wyzwania stojące przed koleją Podczas poprzedniej, trzeciej edycji Kongresu Kolejowego, 5 listopada, w Warszawie spotkali się

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL TARGI EUROPOLTECH Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL TARGI EUROPOLTECH Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/111102,targi-europoltech-2015.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia 2017, 20:04 Strona znajduje się w archiwum. TARGI EUROPOLTECH 2015 Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI OFERTA SPONSORINGU SERDECZNIE ZAPRASZAM! Spotkanie to będzie stanowić dobra okazję do omówienia najistotniejszych spraw i zadań stojących przed SPMP, wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii, poszerzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A

WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A WYDZIAŁ EKONOMICZNY K I E R U N E K G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A S T U D I A I N Ż Y N I E R S K I E I S T O P I E Ń GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest wykształcenie u studentów zdolności do:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Kongres Produkcji i Technologii

Kongres Produkcji i Technologii Oferta Kongres Produkcji i Technologii 26-27 października 2010, Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej Wrocław Spotkanie nauki z przemysłem Lokalizacja w samym sercu polskiego przemysłu Prezentacje najnowszych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 3. Strategiczny Partner VII Forum 2014 4. Partner VII Forum 2014 5. Zasady współpracy 6. Kontakt

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Warunki organizacyjne

Postanowienia ogólne. Warunki organizacyjne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 marca 2015 r. Regulamin Partnerskich Targów Przedsiębiorczości i Dni Przedsiębiorczości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

8-10 października 2015 RAPORT POTARGOWY

8-10 października 2015 RAPORT POTARGOWY O TARGACH WIHE Hospital to specjalistyczne wydarzenie o charakterze biznesowo-edukacyjnym, skierowane do lekarzy różnych specjalizacji, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz kadry zarządzającej

Bardziej szczegółowo

TARGI W LICZBACH* ponad 17 tys. RAPORT

TARGI W LICZBACH* ponad 17 tys. RAPORT XXIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA Warszawa, 25-27 marca 2015 EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa VIII edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2013-2014 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Biuro

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Hasło przewodnie targów: Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2015 oraz Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2015 pokazem nowych technologii i rozwiązań.

Hasło przewodnie targów: Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2015 oraz Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2015 pokazem nowych technologii i rozwiązań. XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA XXIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO Warszawa 25-27 marca 2015 EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ Klub Sportowy Urząd Marszałkowski AZS AWF Wrocław Województwa Dolnośląskiego zaprasza na sesję dotyczącą WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ która odbędzie się (27-28 LISTOPADA 2014)

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Największe Targi Leśne na Świecie. Dodano:

Największe Targi Leśne na Świecie. Dodano: Największe Targi Leśne na Świecie Dodano: 07.06.2017 500 wystawców, 50 tys. gości z 50 krajów odwiedzi targi leśne Elmia Wood. FIRMYLESNE.pl oraz GAZETA LEŚNA zostały oficjalnym przedstawicielem tego wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW 5-7 KWIETNIA 2013 - HALA STULECIA. www.mttwroclaw.

MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW 5-7 KWIETNIA 2013 - HALA STULECIA. www.mttwroclaw. MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW Szanowni Państwo, Przed nami piąta edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław. Jest nam niezmiernie miło, że impreza

Bardziej szczegółowo

Większy sukces dzięki kwalifikacjom

Większy sukces dzięki kwalifikacjom Tak budują najlepsi Akademia STEICO 2016 Większy sukces dzięki kwalifikacjom PARTNERZY: NATUralny system budowlany ZDOBĄDŹ DODATKOWE Kwalifikacje Know how STEICO Akademia STEICO to odpowiedź na ciągle

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Hotel Restauracja Browar Lwów***; Lublin, 25 lutego 2015 r. PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY PARTNERZY MERYTORYCZNI Lublin, 10 lutego 2015 roku Sz. P.

Bardziej szczegółowo

II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012

II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 Rozpoczęcie: 2012-04-24 Zakończenie: 2012-04-26 Miejsce spotkania: Praga II. CZESKO-POLSKIE DNI ENERGETYKI 2012 w ramach XVIII Międzynarodowych Targów Ciepłownictwa

Bardziej szczegółowo

Branżowy program promocji dla branży ochrony i zachowania zabytków

Branżowy program promocji dla branży ochrony i zachowania zabytków Branżowy program promocji dla branży ochrony i zachowania zabytków 1. Celem realizacji branżowego programu promocji jest wykreowanie nowych, polskich silnych marek, które rozpoznawalne będą na świecie

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wspólne prowadzenie instytucji kultury przez samorząd województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową.

Wspólne prowadzenie instytucji kultury przez samorząd województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową. Wspólne prowadzenie instytucji kultury przez samorząd województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową. Przemysław Smyczek Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW 5-7 KWIETNIA 2013 - HALA STULECIA. www.mttwroclaw.

MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW 5-7 KWIETNIA 2013 - HALA STULECIA. www.mttwroclaw. MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW Szanowni Państwo, Przed nami piąta edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław. Jest nam niezmiernie miło, że impreza

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Projektu

Opis przedmiotu Projektu Nazwa Projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie etap III Nazwa beneficjenta: Całkowita wartość Projektu: Wartość dofinansowania: Źródło finansowania Diecezja Legnicka

Bardziej szczegółowo

97. zaproszenie do udziału. 16-17 lutego 2013 godz.: 10 00-17 00 ct chemobudowa, ul. klimeckiego 14

97. zaproszenie do udziału. 16-17 lutego 2013 godz.: 10 00-17 00 ct chemobudowa, ul. klimeckiego 14 97. zaproszenie do udziału 16-17 lutego 2013 godz.: 10 00-17 00, ul. klimeckiego 14 SZANOWNI PAŃSTWO, Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca-

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca- Żywiecki festiwal Roślin Park Żywiecki przy starym Zamku 1-3 sierpień Organizator: Eko-europejskie stowarzyszenie miłośników regionu podbeskidzia Kultura Krajobrazu w czernichowie honorowy patronat: burmistrz

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

www. smartdevcon. eu

www. smartdevcon. eu Oferta sponsorska 2012 www.smartdevcon.eu Szanowni Państwo, Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo! To już XXI edycja największych targów pracy na Dolnym Śląsku, organizowanych na Politechnice Wrocławskiej. Od 11 lat realizujemy projekt, który utwierdza nas

Bardziej szczegółowo

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa 1 Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2010 r. Pełna nazwa Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Bądź łowcą! Zapoluj na dobrego pracodawcę! Idź świadomie do celu! Poznaj sprawdzone pomysły na własny biznes.

Bądź łowcą! Zapoluj na dobrego pracodawcę! Idź świadomie do celu! Poznaj sprawdzone pomysły na własny biznes. Bądź łowcą! Zapoluj na dobrego pracodawcę! Idź świadomie do celu! Poznaj sprawdzone pomysły na własny biznes. Przed nami VI edycja Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery. Tradycyjnie już zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa VI edycja

Akademia Dziedzictwa VI edycja Akademia Dziedzictwa VI edycja Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą i dziedzictwem narodowym MCK, MSAP UEK, Kraków 2011-2012 Adresaci: Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019 Łódź, maj 2016 Aktualna pozostaje wizja rozwoju, wskazująca województwo łódzkie jako: REGION

Bardziej szczegółowo

Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi firmami WOOD-TEC Brno października 2009

Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi firmami WOOD-TEC Brno października 2009 Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi firmami WOOD-TEC 2009 - Brno 21-22 października 2009 program b2fair w ramach międzynarodowych targów branży drzewnej WOOD-TEC w Brnie Enterprise Europe Network i

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Ostrów Płn., cerkiew parafialna

Ostrów Płn., cerkiew parafialna 30 sierpnia w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego została otwarta wystawa fotograficzna Różnorodność kulturowa w regionie przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ostrów

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ

WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ Klub Sportowy AZS AWF Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na sesję dotyczącą WARTOŚCI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W EDUKACJI KRAJOZNAWCZEJ która odbędzie się (27-28 LISTOPADA 2014)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego Więcej niż agencja badawcza Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego www.asm-poland.com.pl DATA I MIEJSCE Potrzebujesz pozyskać nowych klientów? Chcesz

Bardziej szczegółowo

EDYCJA II ZAPROSZENIE

EDYCJA II ZAPROSZENIE 7 8 września 2013 r. EDYCJA II ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska serdecznie zaprasza na międzynarodowe targi pn. Alpejsko Karpackie Forum Współpracy które odbędą się w Rzeszowie w dniach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców Title of the presentation Date # Wsparcie dla przedsiębiorców Enterprise Europe Network w Polsce XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network w na świecie i w Polsce

Bardziej szczegółowo

XII edycja - Weekend Mody w Szczecinie

XII edycja - Weekend Mody w Szczecinie XII edycja - Weekend Mody w Szczecinie W dniach 18 i 19 listopada 2016 roku w Szczecinie odbędzie się F e s t i w a l W e e k & M o d y To niezwykłe wydarzenie przybliży nam modę w wielu aspektach, zarówno

Bardziej szczegółowo