DENKMAL 2010 PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ HISTORII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENKMAL 2010 PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ HISTORII"

Transkrypt

1 Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli listopada 2010 DENKMAL 2010 PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ HISTORII Kraj Partnerski Patronat honorowy Koordynator

2 Szanowni PańStwo! Zaproszenie Polski do udziału w Europejskich Targach Konserwacji i Restau racji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal 2010 jako gościa honorowego traktuję jako wyróżnienie, a zarazem wyzwanie. Jest to wyróżnienie ze względu na rangę i powszechnie uznawaną renomę lipskich targów, miejsce spotkań ekspertów z branży konserwatorskiej z całej Europy. Jest to też jednak wielkie wyzwanie z uwagi na złożoność problematyki ochrony i konserwacji zabytków w naszym kraju. Konserwacja zabytków nie stanowi bowiem w Polsce wyłącznie jednej z dziedzin gospodarki. Zabytki to materialny aspekt dziedzictwa, a ochrona dziedzictwa to dla Polaków kwestia niezwykle ważna i szczególna. Dziedzictwo narodowe to wielka skarbnica, w której jest wszystko to, co nas, Polaków, kształtowało, to fundament naszej tożsamości. Tymczasem pamię tajmy, że na prze strzeni wieków, a szczególnie przez dwa ostatnie stulecia, Polska wielokrotnie musiała tej tożsamości bronić. Doświadczenia historyczne Polski w tym czasie bezpośrednio prze kładają się na kwestię konserwacji zabytków. Liczne wojny, w tym przede wszystkim zniszczenia drugiej wojny światowej w znaczącym stopniu uszczupliły zasoby naszego dziedzictwa materialnego. Polscy konserwatorzy stanęli przed zadaniem niezwykle trudnym, ale sprostali mu, przywracając wielu zabytkom świetność i blask. Zyskali przy tym doświadczenie i doskonale rozwinęli swoje umiejętności, aby następnie przekazać je kolejnemu pokoleniu specjalistów. Należy też pamiętać o złożo ności naszego dziedzictwa, a tym samym bogact wie doświadczeń naszych konserwatorów Polska była zawsze wielokulturowa, wieloetniczna i każda z grup jej mieszkańców wniosła wspaniały wkład do skarbnicy wspólnego dziedzictwa. Naszą powinnością jest uczynić wszystko, aby je zachować. Podczas targów w Lipsku zaprezentujemy nie tylko bogatą i wszechstronną ofertę polskiej branży konserwatorskiej, ale pokażemy też najcenniejsze zabytki na terenie Polski, przykłady najlepszych realizacji konserwatorskich oraz praktyczne warsztaty restauracji dzieł sztuki, które poprowadzą profesjonaliści. Duże znaczenie ma również udział w tym przedsięwzięciu Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, który wspólnie z niemieckimi partnerami zaprosi do dys kusji na temat ochrony dziedzictwa 2. poł. XX wieku, historycznie tak bliskiego, lecz kontrowersyjnego i z powodu braku dystansu, trudnego do oceny. Koordynatorem przygotowań polskiego wystąpienia na Targach denkmal 2010 jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, instytucja odpowiedzialna za realizację polityki państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym upowszechnianie wiedzy o zabytkach i promocję najlepszych praktyk konserwatorskich. Tomasz Merta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków

3 Szanowni Państwo! Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal 2010 to znakomita okazja do promocji polskiej branży konser watorskiej i naszego dziedzictwa kulturowego. Cieszymy się, że Polska będzie honorowym gościem najważniejszych europejskich targów branży organizowanych w tym roku w Lipsku. Targi denkmal gromadzą w jednym miejscu ekspertów z całej Europy: konserwatorów, architektów, historyków sztuki, rzemieślników, a także przedstawicieli samorządów i inwestorów. Dzięki temu mogą się oni dzielić wiedzą i rozwijać międzynarodową współpracę służącą ochronie światowego dziedzictwa kulturowego. Ochrona zabytków to prężnie rozwijająca się dziedzina usług. Mamy nadzieje, że niebawem polscy konserwatorzy, rzemi eś lnicy i architekci będą mogli bez przeszkód prowadzić swoją dzia łalność gospodarczą na unijnym rynku. Przygotowaliśmy nowe, korzystne rozwiązania prawne, które obejmą także tę grupę usługodawców. Ministerstwo Gospodarki wspiera także inicjatywy związane z ro zwojem efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dlatego z zadowoleniem przyjąłem informację, że na tegorocznej wystawie nie zabraknie tematyki dotyczącej energetycznej modernizacji obiektów zabytkowych i zastosowania w nich energii odnawialnej. Podczas wystawy będziecie Państwo mogli odwiedzić Polskie Stoisko Narodowe, a także uczestniczyć w seminariach i warsztatach specjalistycznych. Zapraszam także do obejrzenia wystaw specjalnych promujących dorobek polskiego dziedzictwa narodowego. Życzę Państwu udanych targów, które, mam nadzieję, przyczynią się do zdobycia nowych doświadczeń, wiedzy, kontaktów biznesowych oraz realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki Patronat honorowy

4 DEnKMaL 2010 KLUCz Do MiĘDzYnaRoDo Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli denkmal należą do grona najważniejszych europejskich im prez wystawienniczych branży ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Orga nizowane są w cyklu dwuletnim i stanowią wiodącą platformę prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w restauracji i konserwacji zabytków oraz ochronie i rewitalizacji zabytkowych obiektów świeckich, sakralnych i archeologicznych, miast oraz ogrodów. W ramach ostatniej edycji targów denkmal udział wzięło ponad 437 wystawców z 13 krajów, a liczba odwiedzających specjalistów przekroczyła osób z 38 krajów. temat SPECJaLnY 2010: architektura CEGLana w EURoPiE Zakres tematyczny targów denkmal obejmuje wszystkie aspekty opieki i ochrony zabytków, a podczas tegorocznej edycji tematem specjalnym będzie prezentacja dorobku architektury ceglanej w Europie. Promocja przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych i konserwatorskiech odbędzie się w ramach planszowych wystaw specjalnych poszczególnych krajów oraz prezentacji multimedialnych. REnowaCJa i EnERGooSzCzĘDnoŚĆ w zabytkowych obiektach Rosnące zainteresowanie problematyką energooszczędności w budownictwie i zabytkowych obiektach znajduje od lat swoje odzwierciedlenie podczas targów denkmal. Do grona najważniejszych tematów należy prezentacja oferty materiałów budowlanych, izolacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych wykorzystywanych w zabytkowych budynkach.

5 RoDo wego RYnKU obszary wystawiennicze rzemiosło w ochronie zabytków materiały i elementy budowlane przyrządy budowlane, osprzęt, narzędzia i maszyny konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz dóbr kultury materiały konserwatorskie i restauratorskie narzędzia i wyposażenie techniczne dla restauratorów zachowanie i ochrona zabytków kultury ochrona zabytków sakralnych wyposażenie kościołów ochrona zabytków archeologicznych/badania archeologiczne ochrona zabytkowych ogrodów i krajobrazów rewitalizacja miast i wsi technika bezpieczeństwa, technika dla publicznych i prywatnych obiektów zabytkowych elektroniczne przetwarzanie danych, dokumentacja i inwentaryzacja, przyrodnicze metody badawcze urzędy, instytucje, izby, kościoły, ministerstwa, fundacje, zrzeszenia wydawnictwa branżowe, literatura specjalistyczna edukacja i kształcenie zawodowe turystyka a ochrona zabytków usługi budownictwo z gliny

6 PoLSKa KRaJ PaRtnERSKi targów DEnKMaL 2010 Na zaproszenie Targów Lipskich podczas tegorocznej edycji Polska pełnić będzie rolę Kraju Partnerskiego. Będzie to znakomitą okazją do promocji polskiej branży konserwatorskiej i dziedzictwa narodowego oraz nawiązania międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony zabytków. Patronat hono rowy nad udziałem Polski objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Gospodarki. PoLSKiE wystąpienie narodowe Na obecność Polski w charakterze Kraju Partnerskiego składać się będzie orga nizacja Polskiego Wystąpienia Narodowego, w którym uczestniczyć będą polscy przedsiębiorcy, konserwatorzy, instytucje oraz organizacje rządowe i pozarządowe. Polskie stoisko posiadać będzie akcenty architektoniczno graficzne podkreślające narodowy charakter wystąpienia. Elementami specjalnymi stoiska będzie powierzchnia przeznaczona pod wystawy specjalne, warsztaty konserwatorskie oraz salę seminaryjną, w której przez cały czas trwania targów odbywać się będą projekcje filmów i prezentacje ukazujące dokonania polskich konserwatorów oraz promujące polskie dziedzictwo narodowe. wystawy i warsztaty KonSERwatoRSKiE W ramach polskiego stoiska zorganizowane zostaną trzy wystawy specjalne prezentujące dorobek polskiego dziedzictwa narodowego: Polska architektura ceglana na przestrzeni dziejów Konserwacja architektury ceglanej w Polsce Polska miejsca światowego dziedzictwa Prawdziwą perełką będzie organizacja żywego warsztatu konserwatorskiego prezentującego konserwację malarstwa ściennego. Pokaz techniki konserwacji polichromii odbędzie się na kopii ścianki Trzej Aniołowie Józefa Mehoffera z 1901 roku, której wykonanie poprzedziło realizację przez Mehoffera polichromii w skarbcu katedry na Wawelu. Organizator: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków DziEń PoLSKi Pierwszy dzień targów, 18 listopada, będzie w pełni poświęcony polskiej obecności na targach denkmal. Wydarzeniem specjalnym będzie organizacja całodniowej konferencji naukowej poświęconej polskiej działalności konserwatorskiej i restauracyjnej pod tytułem Architektura 2. poł. XX w. ochrona i konserwacja. Organizatorzy: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, German National Committee of ICOMOS, Leipziger Messe GmbH.

7 ContaCt MiĘDzYnaRoDowa GiEŁDa KooPERaCJi Targom denkmal 2010 towarzyszyć będzie Międzynarodowa Giełda Kooperacji CONTACT, organizowana w ramach największej na świecie sieci Enterprise Europe Network i skierowana do przedstawicieli branży budowlanej, energetycznej, renowacji, konserwacji i restauracji zabytków. Jej organizatorem jest Lipska Izba Przemysłowo Handlowa oraz Targi Lipskie. Celem giełdy jest stworzenie wymiany kontaktów, usług, produktów oraz know how dla wszystkich podmiotów reprezentujących branżę ochrony zabytków, konserwacji i restauracji, a także rewitalizacji miast i modernizacji budynków. Udział w giełdzie mogą wziąć zarówno wykonawcy specjalistycznych projektów, którzy poszukują wykonawców, konserwatorów, czy też produktów lub maszyn, jak i sami producenci, rzemieślnicy i konserwatorzy zainteresowani nowymi zleceniami. Na podstawie przedstawionych profili działalności oraz zapotrzebowań zgłoszonych do giełdy firm organizatorzy jeszcze przed rozpoczęciem targów aranżują dla nich konkretne spotkania z odpowiednimi partnerami. Udział w giełdzie jest dla polskich uczestników bezpłatny. Termin zgłoszeń: Termin giełdy: Więcej informacji: businessforum.com

8 - MUTEC PO RAZ PIERWSZY W LIPSKU Międzynarodowe Targi Branżowe Technik Muzealniczych i Wystawienniczych MUTEC uzupełnią od 2010 roku kalendarz Targów Lipskich. Wio - dącym tematem targów jest prezentacja rozwiązań technicznych dla placówek muzealnych oraz wystawienniczych. Wspólny termin z targami denkmal jest okazją do prezentacji pełnej oferty produktów i usług dla muzealnictwa oraz branży ochrony zabytków, co jest szczególnie istotne dla konserwatorów, zarządców muzeów i galerii sztuk, fundacji, stowarzyszeń oraz ośrodków kulturalnych, jak biura architektoniczne i przedsiębiorstwa doradcze. Do głównych tematów targów MUTEC 2010 należą: technika muzealna, wyposażenie, serwis odwiedzających, medialna prezentacja, muzealna infrastruktura, konserwacja, restauracja oraz zarządzanie muzeami. Organizatorem targów jest firma Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen und Kogresse mbh w Monachium. LEHMBAU BUDOWNICTWO Z GLINY Branżowe Targi Budownictwa z Gliny LEHM stanowią od lat integralną część targów denkmal. Targi cieszą się mianem najważniejszej platformy prezentacji najnowszych technologii budownictwa z gliny i co dwa lata są miejscem spotkań producentów, wykonawców i osób zainteresowanych tą tematyką. Organizatorem targów LEHM jest Dachverband Lehm e.v.

9 ŻYwE warsztaty Nieodłącznym elementem targów denkmal są żywe warsztaty konserwatorskie, w ramach których organizowane są pokazy sztuki restauratorskiej i konserwatorskiej. Uczestnicy targów mają więc okazję zapoznać się z technikami konserwacji malarstwa, mozaiki, tkanin, mebli, a także elementów fasad i obiektów metalowych. MiĘDzYnaRoDowY PRoGRaM RaMowY AKTUALNE TEMATY, NAJNOWSZE TRENDY Udział w targach denkmal jest dla przedstawicieli branży okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i pozyskania informacji o nowych trendach i rozwiązaniach, jakie oferuje rynek. Idealną platformą jest więc towarzyszący targom międzynarodowy program ramowy, na który składają się prezentacje, wykłady i seminaria poruszające najistotniejsze zagadnienia współczesnej branży konserwatorsko restauracyjnej. Do wiodących tema tów nale żeć będzie energetyczna modernizacja zabytkowych obiektów, budownictwo ze stali i gliny oraz rewitalizacja miast. złote MEDaLE targów DEnKMaL Wydarzeniem specjalnym targów denkmal jest przyznanie Złotych Medali za wybitne osiągnięcia w konserwacji zabytków w Europie. Laureatów dziesięciu Złotych Medali wyłania wśród wystawców fachowe jury, w skład którego wchodzą światowej sławy eksperci w dziedzinie ochrony zabytków: członkowie Rady Merytorycznej i Międzynarodowego Kuratorium Targów denkmal. Dla firm uhonorowanych tym wyróżnieniem jest to niepowtarzalna okazja do podniesienia prestiżu swojej działalności i promocji na międzynarodowej arenie. nowe MoŻLiwoŚCi DLa StUDEntÓw architektury Organizowana podczas targów denkmal już po raz szósty Akademia Targowa to jeden z ważniejszych konkursów architektonicznych w Niemczech. W tym roku tematem przewodnim jest Architektoniczna rewaloryzacja historycznych obiektów miejskich. Do udziału w konkursie zapraszani są studenci architektury i budownictwa szkół wyższych oraz uniwersytetów z całej Europy. Założeniem Akademii Targowej jest pozyskanie nowych pomysłów i rozwiązań dla architektonicznej rewaloryzacji historycznych obiektów miejskich. Akademia Targowa prowadzona jest w języku niemieckim. Targi denkmal to dużo więcej niż klasyczna impreza wystawiennicza, to unikatowa platforma łącząca prezentację aktualnej oferty dla branży z możliwością wymiany doświadczeń i kontaktów oraz edukacji i promocji na międzynarodowym forum.

10 najważniejsze SPotKaniE BRanŻY Szeroki zakres tematyczny targów denkmal oraz bogata oferta prezentowana przez wystawców budzą ogromne zainteresowanie ze strony odwiedzających. Ponad specjalistów z 38 krajów właśnie w Lipsku poszukuje nowych kontaktów, aktualnych informacji o nowościach i trendach w branży oraz bierze aktywny udział we wszystkich wydarzeniach specjalnych oferowanych przez organizatorów. Targi denkmal cieszą się szczególnym uznaniem wśród architektów, planistów, inżynierów budowlanych oraz restauratorów i konserwatorów, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, właścicieli zabytkowych obiektów, a także przedstawicieli gmin i samorządów. Specjalnie dla polskich wystawców i odwiedzających targi denkmal udostępniony został polskojęzyczny portal informacyjny o targach denkmal. Znajdą tam Państwo aktualne informacje o szczegółach obecności Polski jako Kraju Partnerskiego, ofertę i formularze zgłoszeniowe dla wystawców oraz odwiedzających, a także nowości dotyczące targów denkmal, programu ramowego, Akademii Targowej oraz wydarzeń specjalnych. Aby otrzymywać najnowsze informacje publikowane na portalu zapraszamy do bezpłatnego abonamentu naszego elektronicznego newslettera. Do zobaczenia w zabytkowym LiPSKU Udział w targach lipskich jest okazją poznania licznych zabytków saksońskiej metropolii, szczycącej się największą w Niemczech ilością obiektów zabytkowych (15 000). Prawie 80 % lipskich zabytków stanowią budynki z okresu secesji, spośród których trzy czwarte poddanych zostało pracom konserwacyjnym. Dzięki inwestycjom realizowanym w ciągu ostatnich 15 lat wiele z nich odzyskało swój dawny blask. Lipsk dysponuje również dużym doświadczeniem w zakresie modernizacji zabudowy mieszkanio wej oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Takie inwestycje, a także aktywność w zakresie restauracji miasta oraz jego obrzeży to dodatkowa atrakcja dla turystów i gości targowych.

11 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Termin targów listopada 2010 Godziny otwarcia czwartek, 18 listopada 9:30 18:00 piątek, 19 listopada 9:30 20:00 sobota, 20 listopada 9:30 18:00 Adres Lipskie Tereny Targowe, Messe Allee 1 Hala nr 2 oraz Lipskie Centrum Kongresowe CCL Ceny biletów wstępu w przedsprzedaży: bilet jednodniowy ulgowy 45,00 zł bilet na całe targi 81,00 zł Bilety na targi można zakupić online w sklepie internetowym pod adresem: KONTAKT: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa fax: Magdalena Dziemidek Prezes Zarządu tel.: Marta Górna Manager ds. Targów tel.: OFERTA UDZIAŁU W POLSKIM WYSTĄPIENIU NARODOWYM W ramach Polskiego Wystąpienia Narodowego gwarantujemy: indywidualne stoisko z pełną zabudową stoisko recepcyjne wraz z usługami tłumaczy kawiarenkę z obsługą hostess zaplecze kuchenne i magazynowe przygotowanie i druk folderu polskich wystawców w języku niemieckim wsparcie w obszarze PR przed i po targach Oferta dla przedsiębiorców: 6 m zł netto 9 m zł netto 12 m zł netto 15 m zł netto Oferta dla instytucji zainteresowanych prezentacją swojej placówki w połączeniu z wystawą tematyczną (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, samorządy, stowarzyszenia, organizacje, placówki muzealne oraz uczelnie wyższe): 12 m zł netto 16 m zł netto 20 m zł netto Oferta dla konserwatorów zainteresowanych prezentacją swojego warsztatu w formie czynnych pokazów: 6 m zł netto 9 m zł netto Obligatoryjne koszty dodatkowe dla każdego wystawcy: wpis do katalogu wystawców: 110, euro +19% MwSt. zryczałtowana opłata reklamowa: 60, euro +19% MwSt. AKTUALNE INFORMACJE:

12 Równolegle z denkmal 2010: LEHMBAU Branżowe Targi Budownictwa z Gliny MUTEC 2010 Międzynarodowe Targi Branżowe Technik Muzealniczych i Wystawienniczych MDEN0200 Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, Warszawa Polska tel.: fax:

WIRTUALNE SZALEŃSTWO GC - GAMES CONVENTION 2008

WIRTUALNE SZALEŃSTWO GC - GAMES CONVENTION 2008 FAIR 1/08 TRANSTARGI LIPSKIE Strona 3: Instytucje partnerskie Targów Lipskich Polska Strona 10: Prezentacja: Fraunhofer Centrum Europy Środkowo-Wschodniej WIRTUALNE SZALEŃSTWO GC - GAMES CONVENTION 2008

Bardziej szczegółowo

FAIR 2/06 TRANSTARGI LIPSKIE MUNDIAL NA LIPSKIEJ STARÓWCE. GC (Games Convention) Fenomen świata gier

FAIR 2/06 TRANSTARGI LIPSKIE MUNDIAL NA LIPSKIEJ STARÓWCE. GC (Games Convention) Fenomen świata gier FAIR 2/06 TRANSTARGI LIPSKIE Strona 3: Targi Lipskie Polska newsy Strony 8 + 9: miasto Lipsk MUNDIAL NA LIPSKIEJ STARÓWCE Foto: Picture Point GC (Games Convention) Fenomen świata gier W dniach od 24 do

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania W NUMERZE Szanowni Państwo, BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży W biznesie liczy się jakość 4 Optymizm przedsiębiorców nie słabnie 6 Dzień Inżyniera Budownictwa: Co daje paszport energetyczny?

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji www.dndproject.pl S E M I N A R I A B R A N Ż O W E K O N F E R E N C J E, E V E N T Y T A R G I, K O N G R E S Y Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji Poszerzamy Sieci Kontaktów w Twojej Branży

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-937363-2-4

Wydawca: ISBN: 978-83-937363-2-4 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-2-4 Copyright by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

OKNA&DRZWI. Nasze. Związkowy Biuletyn Informacyjny Numer 10 Wiosna 2015. www.poid.eu. VI Kongres Stolarki Polskiej: Biznes Kontakty Wiedza

OKNA&DRZWI. Nasze. Związkowy Biuletyn Informacyjny Numer 10 Wiosna 2015. www.poid.eu. VI Kongres Stolarki Polskiej: Biznes Kontakty Wiedza Nasze OKNA&DRZWI Związkowy Biuletyn Informacyjny Numer 10 Wiosna 2015 VI Kongres Stolarki Polskiej: Biznes Kontakty Wiedza PRZED NAMI CIEKAWY PROGRAM MERYTORYCZNY, A W NIM OTWARTE DYSKUSJE NA TEMAT NAJWAŻNIEJSZYCH

Bardziej szczegółowo

Strada di Architettura. W panteonie gwiazd architektury. Certyfikowane oznacza bardziej oszczędne. Nowości na targach to trzeba zobaczyć! 24-27.01.

Strada di Architettura. W panteonie gwiazd architektury. Certyfikowane oznacza bardziej oszczędne. Nowości na targach to trzeba zobaczyć! 24-27.01. FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2012 24-27.01. Poznań2012 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 W panteonie gwiazd architektury Certyfikowane oznacza bardziej oszczędne Nowości

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY

Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza 5 czerwca 2013 Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji zawiera szczegółowy harmonogram MFI www.imalopolska.eu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (51) Maj/Czerwiec 2011 KONTROWERSYJNA ENERGETYKA ATOMOWA str. 45 WSTĘGĄ SZOS DO ZAROBKÓW str. 150 IDEAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU str. 134 NR

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI

POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I / 2008 POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI KONKURS 2007 Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia Warszawa 2008 EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie

Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 3/2011 ISSN 1897-1539 Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie Anioł Biznesu z Finlandii Inwestycje w ekologiczne budownictwo Sztuka inwestycja wzbogacająca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY #1 BUDOWA SILNEJ, PRESTIŻOWEJ MARKI GDAŃSK NA RYNKU GLOBALNYM Budowa Marki Gdańsk to długofalowy proces o charakterze ewolucyjnym, niejako wpisany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Opakowaniowy

Biuletyn Opakowaniowy Biuletyn Opakowaniowy Polskiej Izby Opakowań Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny ROK 17 NUMER 5(101) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2012 R. ISSN 1734-4603 Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań za nami

Bardziej szczegółowo