drinktec Wszystko p³ynie Mog¹ byæ tylko jedne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "drinktec Wszystko p³ynie Mog¹ byæ tylko jedne"

Transkrypt

1 drinktec Wszystko p³ynie Mog¹ byæ tylko jedne TARGI TARGÓW Œwiatowe Targi Technologii Produkcji Napojów i Pokarmów P³ynnych

2 Wszystko p³ynie Zapraszamy Pañstwa do odwiedzenia jedynej w swoim rodzaju platformy informacyjnej, jak¹ s¹ targi drinktec i do podjêcia decyzji inwestycyjnych na przysz³oœæ. Targi drinktec bêd¹ dla Pañstwa Ÿród³em wielu impulsów do kreatywnoœci, a tym samym do osi¹gniêcia sukcesu. Serdecznie zapraszamy na targi drinktec Norbert Bargmann Dyrektor Generalny Messe München GmbH Richard Clemens Dyrektor Generalny VDMA Stowarzyszenie Producentów Maszyn do Wytwarzania Opakowañ i ywnoœci Maj¹ Pañstwo okazjê dokonaæ - wraz z zwiedzaj¹cych ze 130 krajów - najwiêkszego miêdzynarodowego przegl¹du mo liwoœci bran y. Na targach drinktec znajd¹ Pañstwo: surowce i dodatki do napojów w hali B1 - na powierzchni m 2, wszystko na temat maszyn, budowy urz¹dzeñ i techniki procesowej w halach A2-A5, B2, B3, B5 i B6 - na powierzchni m 2, informacje na temat automatyzacji procesów, techniki sterowania procesami, rozwi¹zañ IT i logistyki w hali B4 - na powierzchni m 2, opakowania PET w PET-Point - hala A6 - na powierzchni m 2, wszystko na temat potrzeb i wyposa enia dla gastronomii w hali A1 - na powierzchni m 2, oraz pokazy specjalne na powierzchni m2.

3 drinktec Œwiatowe Targi Nr 1 dla tych, którzy wyznaczaj¹ trendy. Zachêcamy Pañstwa do zasiêgniêcia informacji o najnowoczeœniejszych technologiach i innowacjach w procesie produkcji napojów na targach, uznanych za wiod¹ce w skali miêdzynarodowej. Jedyn¹ w swoim rodzaju ofert¹ na targach drinktec jest skoncentrowanie siê na indywidualnych rozwi¹zaniach technicznych - dla ka dego napoju i p³ynnego œrodka spo ywczego. Mo na tu bêdzie zobaczyæ na w³asne oczy ca³y proces: pocz¹wszy od wyprodukowania, poprzez nape³nienie i zapakowanie, a po dystrybucjê. W ofercie znajduj¹ siê równie : surowce i rozwi¹zania logistyczne. Zapraszamy do odwiedzenia targów drinktec w dniach r. Wyznaczajcie Pañstwo nowe trendy! Producenci i hurtownicy takich artyku³ów, jak: napoje bezalkoholowe, woda, piwo, wino, szampan, spirytualia, mleko/mleko sojowe i mieszane napoje mleczne, jogurty, soki owocowe, herbata i kawa, napoje energetyzuj¹ce, napoje funkcjonalne oraz wszelkie inne napoje spotkaj¹ na targach drinktec wszystkich liderów rynku i innowacji w dziedzinie technologii produkcji napojów i p³ynnych œrodków spo ywczych.

4 drinktec 2005 adne targi nie oferuj¹ wiêcej.

5 Niezale nie od tego, czy zajmuj¹ siê Pañstwo produkcj¹ napojów, ich hurtow¹ dystrybucj¹, gastronomi¹ czy te nale ¹ Pañstwo do bran y us³ug - proszê potraktowaæ targi drinktec 2005 jako premierow¹ prezentacjê œwiatowych innowacji i najnowszych produktów. Czeka tutaj na Pañstwa oko³o wystawców z 50 krajów. Surowce Wiod¹ce trendy, od chmielu i s³odu po innowacyjne sk³adniki i aromaty - œwiat surowców pod jednym dachem. Technika procesów Trendy i wizje wszelkich technologii zwi¹zanych z produkcj¹, nape³nianiem oraz pakowaniem wszelkich napojów i p³ynnych œrodków spo ywczych. Urz¹dzenia, systemy i maszyny - kompletnie zmontowane i w ruchu - dla zaprezentowania ³añcucha procesu w ca³oœci. High-Tech w ruchu - na ywo i w zasiêgu rêki. Opakowanie Œwiatowa platforma dla wszelkiego rodzaju opakowañ p³ynnych œrodków spo ywczych, w tym butelek szklanych i typu PET, puszek i opakowañ miêkkich, worków i beczek. Logistyka To, co zawsze Pañstwa szczególnie interesowa³o: wszystko o rozwi¹zaniach IT, optymalizacji magazynowania, planowaniu tras przewozu, najnowszych rozwi¹zaniach dla samochodów ciê arowych oraz o elektronicznych systemach logistycznych

6 PETpoint. Kropka nad i

7 neu! Wiêcej o opakowaniach PET powiedzieæ ju nie mo na Nowoœæ: PETpoint bêdzie stanowiæ integraln¹ czêœæ targów drinktec 2005 jako forum dla tej rozwijaj¹cej siê na ca³ym œwiecie bran y. Zwiedzaj¹cy obejrz¹ tu ca³e spektrum produktów PET, pocz¹wszy od produkcji a po recykling. Zaprezentowane zostan¹ techniczne rozwi¹zania produkcji form, metody powlekania, aseptyka i nape³nianie na gor¹co oraz nowe pomys³y wzornictwa i obchodzenia siê z tego rodzaju opakowaniami. Miêdzynarodowi eksperci z ró nych bran przedstawi¹ trendy i kierunki rozwoju w tej dziedzinie. PETpoint bêdzie usytuowany w hali A6. Najwa niejsze kwestie to: pozyskiwanie granulatów, maszyny i surowce do produkcji form, butelek, zamkniêæ i akcesoriów, recykling produktów PET. Równolegle, w dniach od r., w Monachijskim Centrum Kongresowym ICM odbêdzie siê œwiatowy kongres PET. PETpoint. PETpoint. Pure ComPETence.

8 Fora targów drinktec Obszerny program ramowy targów Rozdanie nagród podczas targów drinktec po raz pierwszy na targach drinktec wrêczenie nagród "Brewing Industry International Awards" za najlepsze piwa - Hala B Forum Innowacji wafg "Napoje bezalkoholowe - trendy w produkcji, handlu i konsumpcji" w ICM DLG odznaczy elitê prezentuj¹c¹ najwy sze standardy jakoœci wœród producentów napojów - Hala B2.. "Cartonated Drinks" - jedyny na œwiecie magazyn poœwiêcony kartonowym opakowaniom p³ynów - po raz pierwszy wrêczy Cartonated Drinks Award Magazyn premiuje najlepsze - spoœród dostêpnych na pó³kach sklepowych - projekty kartonowych opakowañ dla soków, wód, produktów mlecznych, win i innych p³ynnych œrodków spo ywczych. Obok nagród dla 5 najlepszych, wrêczona zostanie te nagroda specjalna za najbardziej twórczy projekt. Bli sze informacje mo na te uzyskaæ na stronie:

9 Chcieliby Pañstwo przedyskutowaæ najnowsze trendy i pomys³y? Chcieliby Pañstwo wiedzieæ, nad czym prowadzone s¹ obecnie badania? Chcieliby Pañstwo nauczyæ siê, jak jutro osi¹gn¹æ globalny sukces swojej marki? Spojrzenie w przysz³oœæ umo liwi program naszych forów, które odbywaæ siê bêd¹ w halach A2 i B2 na bie ¹co w czasie targów - dla osób zainteresowanych wstêp bezp³atny! Najwa niejsze wydarzenia podczas forów. Prof. Richard Sharpe, Brewing International, Nutfield, Wielka Brytania: "From Speer Boats to Beer" Prof. Rufa Lin, Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Taiyuan, Shanxi, Chiny: "Functional Beverages in China" Pascal Schlich, Centre Européen des Science du Gout (GESG), Dijon, Francja: "The Value of Sensory Analysis to Understand Preferences in Beverages" Dr Joseph A. Koncelik, Georgia Inst. Of Technology, Ohio, USA: "Packaging and Aging" Kaarle Leporanta, Valio Ltd., Valio, Finlandia: "The Development of Juice-Based Products with Probiotics" Dalsze informacje na temat programu naszych forów mo na znaleÿæ na stronie:

10 M¹drzy rezerwuj¹ bilety wstêpu online w przedsprzeda y Wygrane w losowaniu online: 1 nagroda: hotel ArabellaSheraton Grand: 2 noclegi (1 luksusowy pokój dwuosobowy) ze œniadaniem i dojazdem do Monachium, do wykorzystania w dniach wrzeœnia 2005 r. 2 nagroda: NH Monachium Dornach: 2 noclegi (1 pokój dwuosobowy) ze œniadaniem, do wykorzystania w dniach wrzeœnia 2005 r. 3 nagroda: hotel Inn Side Residence: 2 noclegi (studio standardowe) ze œniadaniem, komfort, do wykorzystania w dniach wrzeœnia 2005 r. 4 nagroda: hotel Inn Side Premium (Schwabing): 2 noclegi (studio standardowe) ze œniadaniem, komfort, do wykorzystania w dniach wrzeœnia 2005 r. 5 nagroda: Holiday Inn: 2 noclegi (komfortowy pokój standardowy) ze œniadaniem amerykañskim, basen, sauna, do wykorzystania w dniach 13 i 14 wrzeœnia 2005 r nagroda: czeki o wartoœci 200,- euro do zrealizowania w sklepach Douglasa lub Tommy'ego Hilfigera

11 Rejestrujcie Pañstwo bilety wstêpu online w przedsprzeda y i wygrywajcie! M¹drzy kupuj¹ bilet online i wygrywaj¹ podwójnie! Prosimy zarejestrowaæ siê online jako odwiedzaj¹cy targi drinktec i pod adresem: z³o yæ zamówienie na bilet wstêpu lub zarejestrowaæ otrzymany bilet goœcinny - Gast-Ticket. Korzyœci z dokonania zakupu biletu wstêpu w przedsprzeda y: wstêp na targi bez oczekiwania w kolejce, 10% rabatu na ceny biletów wstêpu zamówionych online, automatyczny udzia³ w losowaniu nagród targów drinktec, zg³oszenia przyjmowane bêd¹ do r., bezp³atny bilet na komunikacjê miejsk¹ w Monachium, na przejazd do terenów targowych i z powrotem.

12 Jedyne w swoim rodzaju zbiory i muzea, zabytkowe koœcio³y i klasztory, pa³ace i zamki, teatry, opera, rewie, muzyka - w prawie adnym innym mieœcie oferta kulturalna nie jest tak ró norodna i bogata, jak w tej gospodarczej i kulturalnej metropolii, jak¹ jest Monachium. Spokój i odprê enie znajd¹ Pañstwo w licznych monachijskich parkach i ogrodach. I tak, np. Ogród Angielski (Englischer Garten) kusi ogródkiem piwnym przy Chiñskiej Wie y (Chinesischer Turm) i japoñskim domem herbacianym (Japanisches Teehaus). Wszystko p³ynie Witamy w Monachium Eleganckie ulice i deptaki pe³ne galerii i sklepów, zachwycaj¹ce lokale, miêdzynarodowe restauracje i bogata oferta spêdzenia wolnego czasu czyni¹ z Monachium fascynuj¹ce œwiatowe miasto, pe³ne wdziêku. Ukoronowanie pobytu na targach - œwiêto piwa Oktoberfest. Pocz¹wszy od ostatniego dnia targów trzeba koniecznie wzi¹æ udzia³ w tym najwiêkszym na œwiecie œwiêcie piwa w Monachium.

13 Data i miejsce Od poniedzia³ku - 12 wrzeœnia, do soboty - 17 wrzeœnia 2005 r. Neue Messe München Nowe Tereny Targowe w Monachium Godziny otwarcia poniedzia³ek - pi¹tek sobota Hotline telefon (+49 89) faks (+49 89) Bilety wstêpu bilet jednodniowy 25,- euro bilet dwudniowy 33,- euro bilet na ca³e targi 44,- euro Zamawianie biletów online Bilety wstêpu mo na wygodnie zamówiæ pod adresem: oszczêdzaj¹c przy tym 10%. Katalog cena katalogu wraz z p³yt¹ CD - 17,- euro Rezerwacje hotelowe i organizacja podró y do Monachium (równie wyjazdy zorganizowane) Business Travel, Kontakt: Pani Iwona Golec, tel. 22/ , , Jointex, kontakt: Pani Gra yna Hebda, tel. 22 / , , fax: 22/ Bayern Osteuropa, kontakt: Jerzy Rychter ( w jêz. polskim), tel , Inne oferty podró y znajd¹ Pañstwo na naszej stale aktualizowanej stronie internetowej: Bezpoœrednich informacji udzielaj¹ te nasi zagraniczni przedstawiciele:

14 Maszyny i urz¹dzenia do produkcji napojów bezalkoholowych, produkcji i przetwórstwa win, szampana, spirytualiów, p³ynnych œrodków spo ywczych i œrodków spo ywczych w postaci pasty, maszyny czyszcz¹ce, nape³niaj¹ce i zamykaj¹ce dla pojemników, bary³ek, beczek i kontenerów, maszyny inspekcyjne i sortuj¹ce, urz¹dzenia kontrolne, etykieciarki, maszyny do specjalnego wyposa enia i znakuj¹ce, urz¹dzenia do za³adunku i roz³adunku palet, podnoœniki, urz¹dzenia do transportu wewnêtrznego i miêdzysk³adowania, urz¹dzenia do komisjonowania, maszyny i surowce do produkcji i recyklingu pojemników z tworzyw sztucznych oraz zamkniêæ napojów i p³ynnych œrodków spo ywczych. PETpoint. Maszyny i surowce do produkcji oraz recyklingu pojemników z tworzyw sztucznych, zamkniêæ napojów i p³ynnych œrodków spo ywczych. Maszyny i urz¹dzenia do produkcji piwa, maszyny i urz¹dzenia dla s³odowni oraz techniki silosowania. Technika filtracji i rozdzielania, przenoœniki ciep³a (wymienniki ciep³a), parowniki i urz¹dzenia odparowuj¹ce, urz¹dzenia do obróbki cieplnej, pompy, armatury, systemy ruroci¹gów i ich czyszczenia, systemy czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji.

15 Techniki pomiarowe, sterowania i regulacji, sterowanie procesami, technika kierowania procesami, automatyzacja procesów, przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych i rozwi¹zania IT, analityka, wyposa enie i urz¹dzenia laboratoryjne, systemy magazynowe, urz¹dzenia do transportu poziomego i pojazdy transportowe, logistyka, robotyka, urz¹dzenia przenoœne. Surowce, narzêdzia obróbki i dodatki. Œrodki pracy i pomocnicze œrodki procesowe, gospodarka energetyczna i urz¹dzenia do zaopatrzenia w wodê, sprê one powietrze i gazy, ochrona œrodowiska i usuwanie odpadów Potrzeby i wyposa enie gastronomii oraz urz¹dzenia przenoœne, reklama. Pojemniki, materia³y i wyposa enie opakowaniowe, etykiety. Fachowa prasa, badania i nauka, planowanie, doradztwo, bezpieczeñstwo pracy, us³ugi i zrzeszenia znajduj¹ siê w ka dej hali. ExpressWay Korzystaj¹c z ExpressWay, zwiedzaj¹cy mog¹ szybko i wygodnie przemieszczaæ siê miêdzy halami. Targi drinktec ycz¹ Pañstwu przyjemnego dojazdu Z lotniska Na czas trwania targów zorganizowany zosta³ ruch wahad³owy pomiêdzy monachijskim lotniskiem a terenem targów. Autobusy kursuj¹ co pó³ godziny. Przejazd kosztuje 6,50 euro (bilet w jednym kierunku) lub 10,- euro (bilet w dwie strony). Jazda trwa oko³o 45 minut. Monachium - po³¹czenia miêdzykontynentalne: ród³o: Munich Airport, 15 th December 2004 New Destination 2004 Samochodem Elektroniczny system kierowania ruchem wzd³u autostrady A94 oraz system elektronicznych tablic drogowych w mieœcie doprowadz¹ Pañstwa najkrótsz¹ drog¹ do terenów targów. ZnaleŸæ tu mo na wystarczaj¹c¹ liczbê miejsc parkingowych - miêdzy innymi w 7-poziomowym gara u z 4600 miejscami postojowymi. Kierowcy, wykorzystuj¹cy w³asny system nawigacji, powinni nadaæ: "An der Point". Metrem Od Dworca G³ównego (Hauptbahnhof) lmetra (U2 i U7) kursuj¹ bezpoœrednio do terenów targów, przystanki Messestadt West oraz Messestadt Ost. Czas przejazdu - oko³o 20 minut. Szybk¹ kolej¹ z lotniska Lini¹ S8 nale y dojechaæ do Dworca Ostbahnhof, tam przesi¹œæ siê w linia metrê U5 - dojechaæ do przystanku Innsbrucker Ring, tam wsi¹œc do lini metra U2 która prowadzi na tereny targowe. Czas dojazdu - oko³o 53 minut. Mo na te wybraæ liniê S1, dojechaæ do Feldmoching i tam przesi¹œæ siê w liniê metra U2, doje d aj¹c¹ bezpoœrednio do terenów targów. Czas dojazdu - oko³o 70 minut

16 Organizator Messe München GmbH Messegelände München Niemcy Przedstawicielstwo w Polsce Polskie Przedstawicielstwo Targów w Monachium Warszawa Telefon (0-22) Telefax (0-22) Patronat nad targami VDMA Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen (Stowarzyszenie Producentów Maszyn do Wytwarzania Opakowañ i ywnoœci) Lyoner Straße Frankfurt/Main Herausgegeben von der Messe München GmbH, München. Printed in Germany. B/PL 03/05

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych

Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych Micha³ Wolañski - student SGH Warszawa i Fachhochschule Gelsenkichen SPRZEDA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ INTERNET Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych obecnie przed wiêkszoœci¹

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r

autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r Projekt dyplomowy: Szczeciñski Park Technologiczny Wydzia³ Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciñskiej Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch.

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami?

Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami? 1 Kobiety w œwiecie logistyki relacje a biznes 16 maja 2013 r. Warszawa PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 12 kwietnia 2013 Nr 07 (45) Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

Odkrywaj¹c przysz³oœæ

Odkrywaj¹c przysz³oœæ Odkrywaj¹c przysz³oœæ nowe wytyczne dla hoteli na rok 2010 i lata nastêpne Trendy. Technologie. Transformacja. Spojrzenie w przysz³oœæ hoteli. 2010: rok transformacji Foreword Wp³ywowi globalnej recesji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo