PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA"

Transkrypt

1 SIMPLE.iMED PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA

2 SIMPLE S.A. jest niekwestionowanym liderem w zakresie wdro eñ systemów informatycznych w s³u bie zdrowia! SIMPLE S.A. od ponad 25 lat z sukcesem realizuje projekty informatyzacji polskiej s³u by zdrowia, dostarczaj¹c zaawansowane narzêdzia informatyczne, pozwalaj¹ce efektywnie zarz¹dzaæ Szpitalem i jego bud etem, zapewniaj¹c przy tym sprawn¹ obs³ugê pacjentów. Jako jedyny producent oferujemy zintegrowany system do czêœci medycznej jak i administracyjno zarz¹dczej, oparty o jednolit¹ i najpopularniejsz¹ bazê danych MICROSOFT SQL. Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwi¹zanie, które dziêki po³¹czeniu systemów klasy ERP, PACS, H I S, R I S, A p t e k a, Te l e ra d i o l o g i a i Rehabilitacja, obejmuje swoj¹ f u n kc j o n a l n o œ c i ¹ w s z y s t k i e p ro c e s y zachodz¹ce w szpitalach i przychodniach. Jest jednym z niewielu tak kompleksowych i bogatych funkcjonalnie rozwi¹zañ dostêpnych na rynku. Przygotowuj¹c siê do modernizacji infrastruktury informatycznej, warto wdro yæ takie rozwi¹zanie, w którym uczestnicy procesów ochrony zdrowia nie bêd¹ musieli obs³ugiwaæ kilku systemów informatycznych. Integracja rozwi¹zañ informatycznych czêœci medycznej z czêœci¹ administracyjn¹ poza u³atwieniem dostêpu do informacji, przynosi dodatkowe korzyœci dziêki mo liwoœci analizowania tych danych w jednym spójnym systemie kontrolingowym. Z SIMPLE.iMED korzysta ponad 240 Szpitali! Takie rozwi¹zanie pozwala na bie ¹ce kalkulowanie i monitorowanie kosztów procedur medycznych oraz sygnalizowanie w czasie rzeczywistym odchyleñ od planów.

3 Analizy i Raporty SIMPLE.iMED zosta³o uznane za najlepsz¹ platformê dla jednostek s³u by zdrowia i nagrodzone SREBRN STATUETK w konkursie PER Y MEDYCYNY! SIMPLE.iMED - JEDEN SPÓJNY SYSTEM W czêœci medycznej odpowiada za sprawny W czêœci administracyjnej wspiera obs³ugê przep³yw wszystkich informacji medycznych jednostki medycznej z uwzglêdnieniem m.in.: zwi¹zanych z przebiegiem leczenia ka dego obs³ugi procesów finansowych, kontroli pacjenta od momentu pojawienia siê go kosztów, bud etów i czasu pracy pracowników. w szpitalu a do zakoñczenia leczenia i Posiada tak e mo liwoœæ definiowania planu rozliczenia wykonanych œwiadczeñ z NFZ. rzeczowo-finansowego oraz wspomaga System jest interaktywn¹ baz¹ danych zarz¹dzanie zakupami z definiowaniem z dostêpem on-line, pozwalaj¹c¹ na specyfikacji przetargowej. System posiada prowadzenie rejestracji pacjenta, przyjêæ, rozbudowane raportowanie i pozwala na historii choroby, wypisów, zleceñ. Taki przep³yw natychmiastowe dostarczenie informacji do informacji pozwala nie tylko sprawnie uprawnionych u ytkowników. gromadziæ dane medyczne ale równie umo liwia ich prezentacjê w formie wydruków udostêpnianych w systemie lub raportów zdefiniowanych przez u ytkownika. Pracownia Diagnostyczna Finanse i Ksiêgowoœæ Maj¹tek Trwa³y Rozliczanie Czasu Pracy Obrót Towarowy Personel / HCM ERP Karta Bud etowanie Wyników BI Zlecenia SIMPLE imed Rehabilitacja RIS/PACS HIS Rozliczenia z NFZ Blok Operacyjny Izba Przyjêæ Oddzia³ Szpitalny Apteka erejestracja Przychodnia

4 SIMPLE.iMED jako jedno z niewielu dostêpnych na polskim rynku rozwi¹zañ, obs³uguje wszystkie obszary dzia³alnoœci szpitala Przychodnia: obs³uga dowolnej iloœci poradni, grafiki pracy poszczególnych poradni, planowanie wizyt pacjentów i pracy lekarzy, rejestracja pacjentów z wykorzystaniem graficznego kalendarza, prezentacja graficzna czasu pracy poradni i lekarzy, prowadzenie dokumentacji pacjenta, dostêp do historii leczenia pacjenta, zlecenia do laboratorium i diagnostyki obrazowej, wprowadzanie kodów ICD-10 i ICD-9, wybieranie i grupowanie produktów NFZ, obs³uga abonamentów i ubezpieczeñ, generowanie i wydruk raportów poradni. Rehabilitacja: listy robocze, definiowanie planu pracy personelu, wyznaczanie terminów zabiegów, harmonogram pracy gabinetów w postaci grafików, wydruk planu zabiegów dla pacjenta, tworzenie zestawieñ sprawozdawczorozliczeniowych i raportów statystycznych. Pracownia Diagnostyczna: tworzenie grafiku pracy pracowni, rejestracjê pacjentów ze zleceniami, tworzenie listy zadañ dla pracowni, wprowadzanie wyników przeprowadzonych badañ, wielopoziomowa akceptacja wyniku, do³¹czanie dowolnych plików DICOM oraz plików multimedialnych zawieraj¹cych wyniki badañ, archiwizacja badañ z mo liwoœci¹ ich przegl¹dania. Zlecenia: definiowanie listy procedur wykonywanych przez pracownie, definiowanie oraz zlecanie indywidualnych oraz grupowych badañ, tworzenie list roboczych, obs³uga zleceñ CITO, tworzenie raportów niezbêdnych do analiz kosztowych.

5 Blok Operacyjny: tworzenie planów operacyjnych, zarz¹dzanie materia³ami operacyjnymi, kolejkowanie zabiegów, tworzenie zespo³ów operacyjnych, zarz¹dzanie dowoln¹ iloœci¹ sal i bloków p r o w a d z e n i e k s i ê g i o p e r a c y j n e j operacyjnych, i dokumentacji anestezjologicznej. Oddzia³ Szpitalny: prowadzenie dokumentacji medycznej, wywiady, badania przedmiotowe, prowadzenie obserwacji lekarskich, zlecanie i przegl¹danie wyników badañ diagnostycznych i zabiegów, dodawanie wyników badañ dodatkowych nie wykonywanych w szpitalu w formie PDF, filtrowanie listy pacjentów wed³ug m.in. lekarza prowadz¹cego, ³ó ka szpitalnego, tworzenie planu operacyjnego, wyznaczanie i zmiana lekarza prowadz¹cego, przydzielanie ³ó ka, zmiana sali lub odcinka oddzia³u, generowanie dokumentów wymaganych takich jak: karta zaka eñ, karta zg³oszenia choroby nowotworowej,karta statystyczna, wydruk raportu ruchu chorych, wprowadzanie kodów diagnoz i kodów procedur, wprowadzanie dowolnych s³owników. Apteka: tworzenie receptariusza szpitalnego, definiowanie schematów podawania leków, tworzenie kart zleceñ na wydanie leków, monitorowanie zleconych leków, generowanie zamówieñ. erejestracja: dostêp online dla pacjentów, mo liwoœæ zapisania do udostêpnionych grafików, dynamiczna kolejka, automatyczne generowanie przypomnieñ, o wizytach drog¹ SMS i , wydawanie wyników online. Izba Przyjêæ: rejestracja i wyszukiwanie pacjenta w bazie, wykorzystanie danych z przyjêcia do dostêp do historii leczenia pacjenta, raportowania i rozksiêgowania kosztów, przyjêcie pacjenta na wybrany oddzia³, nadawanie numeru ksiêgi g³ównej szpitala, wprowadzanie pe³nych danych osobowych w sposób automatyczny lub rêczny, pacjenta wraz ze wskazaniem osoby wydruk dokumentów towarzysz¹cych kontaktowej, przyjêciu pacjenta do oddzia³u, mo liwoœæ skorzystania z wbudowanych prowadzenie ksiêgi odmów. s³owników m.in.: kodów gmin, kodów ubezpieczeñ itp.,

6 Teleradiologia przesy³anie danych obrazowych do wyspecjalizowanych oœrodków opisowych za poœrednictwem Internetu, mo liwoœæ obs³ugi systemu z wielu stanowisk jednoczeœnie po stronie jednostki zewnêtrznej, mo liwoœæ zdefiniowania i ustanowienia regu³ przesy³ania badañ ze wzglêdu na czas wykonania badania, rodzaju badania, typu badania, w b u d ow a n e f u n kc j e s t a t y s t y c z n e i analityczne pozwalaj¹ na generowanie i wydruk raportów iloœciowych wykonanych badañ wed³ug zadanych kryteriów (np. wed³ug lekarzy opisuj¹cych), w s p o m a g a d z i a ³ a l n o œ æ p r a c o w n i radiologicznych skracaj¹c czas oczekiwania badania obrazowego na opis, przyœpiesza diagnostykê. RIS / PACS: planowanie terminów badañ, sta³y dostêp do wyników obrazowych kompleksowa obs³uga zleceñ wewnêtrznych i tekstowych, i zewnêtrznych, dystrybucja obrazów w sieci wewnêtrznej generowanie list roboczych, i rozleg³ej, wspó³praca z systemem szpitalnym dystrybucja badañ na noœnikach CD, DVD, ( standard HL7), archiwizacja d³ugoterminowa, integracja z dowolnymi urz¹dzeniami t w o r z e n i e ra p o r t ów s t a t y s t y c z n o - diagnostycznymi (standard DICOM 3.0), analityczno- sprawozdawczych. Finanse i Ksiêgowoœæ: wielowariantowy plan bud etowy, kontrola realizowanego bud etu oraz jego odchyleñ przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, rozbudowane automaty ksiêgowe pozwalaj¹ dowolnie rozliczaæ koszty poœrednie i miêdzyokresowe, tworzenie raportów sprawozdawczych i porównawczych w dowolnym uk³adzie, równie przez uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, wysy³ka dokumentów elektronicznych do urzêdu skarbowego, zaawansowana obs³uga rozrachunków z mo liwoœci¹ definiowania statusu i Ÿróde³ finansowania.

7 Bud etowanie: k o m p l e k s o w o w s p i e r a z a r z ¹ d z a n i e przychodami i kosztami dzia³alnoœci operacyjnej i administracyjnej szpitala. Zaawansowane mechanizmy automatów ksiêguj¹cych pozwalaj¹ na rozliczanie kosztów z u yciem wskaÿników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnêtrznych w tym na wygodn¹ prace nad bud etami z poziomu arkuszy kalkulacyjnych. System posiada zaawansowane rozwi¹zania dedykowane zarz¹dzaniu finansami jednostki: bud etowanie przychodów i kosztów, zarz¹dzanie bud etami, rozliczanie kosztów i przychodów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup kosztów rodzajowych czy Ÿróde³ finansowania, dowolne zdefiniowanie struktury bud etowej i planu rzeczowo-finansowego, kompleksow¹ obs³ugê ró nych Ÿróde³ finansowania, rezerwacjê œrodków, obs³ugê zakupów w ramach planu zamówieñ publicznych. Maj¹tek Trwa³y: ewidencja sk³adników maj¹tku trwa³ego z podzia³em na: œrodki trwa³e, wartoœci niematerialne i prawne, wyposa enie, niskocenne, sk³adowe, ewidencjonowanie historii zmian w kartach œrodków, w tym wersjonowanie kart, obs³uga sk³adowych œrodków trwa³ych i ewidencjonowanie historii przemieszczeñ, tworzenie indywidualnych raportów w dowolnych uk³adach, odtworzenie stanu maj¹tku trwa³ego na dowolnie okreœlony dzieñ z przesz³oœci poprzez zapamiêtywanie historii sk³adników maj¹tku, mo liwoœæ obs³ugi wielu Ÿróde³ finansowania, prowadzenie operacji na sk³adnikach maj¹tku trwa³ego oraz automatyczne tworzenie dekretów ksiêgowych, g e n e row a n i e p l a n ów a m o r t y z a c j i z mo liwoœci¹ obs³ugi wieloletnich planów i wyboru metody amortyzacji, naliczanie amortyzacji za wybrany okres czasowy z automatycznym naliczaniem amortyzacji wg. Ÿróde³ finansowania, prowadzenie amortyzacji w maj¹tku za pomoc¹ czytników kodów kreskowych. Obrót Towarowy: tworzenie zapotrzebowañ materia³owych z poziomu poszczególnych jednostek organizacyjnych, generowanie planu zakupów na podstawie otrzymanych zapotrzebowañ, obs³uga wielu planów równoczeœnie, oznaczanie pozycji w y m a g a j ¹ c y c h z a k u p u w t r y b i e przetargowym, generowanie raportów dla dzia³ów zamówieñ publicznych, wprowadzanie umów przetargowych i kontrola ich realizacji poprzez dokumenty zamówieñ i dostawy lub bezpoœrednio poprzez dokumenty dostawy, obs³uga magazynów jednostki medycznej pocz¹wszy od magazynu technicznego a skoñczywszy na magazynie apteki, z zachowaniem rygorystycznej kontroli pochodzenia, dat wa noœci, numerów seryjnych i partii, zapewnianie wymaganych stanów magazynowych.

8 Zarz¹dzanie Personelem: obs³uga ró norodnych grup pracowników i hierarchiczna struktura organizacyjna, ewidencja nieobecnoœci, ewidencja czasu przepracowanego oraz rozliczanie dni i godzin urlopów wypoczynkowych, gromadzenie danych osobowych, informacji o zatrudnieniu, poprzednich miejscach pracy, odbytych szkoleniach, badaniach lekarskich, ocenach pracowników oraz kontach bankowych, eksportu danych do programów bankowoœci elektronicznej, do ZUS i urzêdów skarbowych, teczka elektroniczna - zdjêcia, dokumenty zeskanowane, pe³na kontrola podstaw zasi³kowych, podstaw do sk³adek emerytalno-rentowych, z a o k r ¹ g l e ñ s k ³ a d e k s p o ³ e c z n y c h i zdrowotnych, czy procentu podatku dochodowego, definiowalne scenariusze do obliczania list p³ac szablony, wbudowany edytor raportów do tworzenia raportów w formie tekstowej np. wydruki umów o pracê, zaœwiadczeñ, zestawieñ statystycznych itp., generowanie wieloprzekrojowych raportów kadrowo-p³acowych, pe³na obs³uga dokumentów zusowskich. Rozliczanie Czasu Pracy (RCP): P o z w a l a r o z l i c z y æ n a p o d s t a w i e harmonogramów pracy i zapisanych w bazie rejestracji zdarzeñ czas pracy wszystkich zatrudnionych osób w szpitalu oraz planowaæ obsadê stanowisk i dy urów, z zachowaniem w s z y s t k i c h p r z e p i s ó w p r a w a p r a c y i postanowieñ uk³adów zbiorowych. System umo liwia nadawanie praw dostêpu Jego podstawowe funkcje to: ewidencja osobowa, planowanie czasu pracy harmonogramy i plan pracy, planowanie dy urów medycznych, planowanie nieobecnoœci, ewidencja rejestracji, elektroniczny obraz organizacji - s³owniki, i ich ograniczanie w przypadku pracy wielostanowiskowej (np. ordynator ma prawa dostêpu tylko do danych pracowników zatrudnionych w jego oddziale). System u m o l i w i a d o w o l n e z d e f i n i o w a n i e odpowiedniego czasu pracy a nastêpnie przypisywanie go wybranym osobom lub grupom pracowników (np.norma dobowa 7:35 ). rozliczanie czasu pracy, walidacja rozliczeñ i planu pracy z przepisami KP, analiza kosztów centra kosztowe, zestawienia oraz raporty tworzone przez program RCP, eksport oraz import danych do sytemu RCP, administracja - uprawnienia u ytkowników.

9 SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych to nowoczesne narzêdzie analityczne pozwalaj¹ce nie tylko na kontrolowanie i planowanie bud etu szpitala ale równie na uzyskanie dok³adnych informacji, które oddzia³y, procedury i us³ugi przynosz¹ straty/zyski. Posiadanie tak szczegó³owych informacji umo liwia w bardzo prosty sposób planowanie i sterowanie bud etem - co w rezultacie przek³ada siê na stan finansowy jednostki i u³atwia rozliczanie siê NFZ. Pulpity mened erskie utworzone w systemie, w efektywny sposób prezentuj¹ istotne wskaÿniki operacyjne, ekonomiczne i organizacyjne, co w znaczny sposób u³atwia podejmowanie trafnych decyzji i zarz¹dzanie poszczególnymi obszarami oraz ca³oœci¹ dzia³alnoœci placówki. Podstawowe wskaÿniki dotycz¹ce procedur medycznych, obs³ugi pacjenta, rentownoœci poszczególnych dzia³ów i komórek organizacyjnych oraz sprawnoœci dzia³ania, wyliczane s¹ automatycznie przez system i udostêpniane wybranym u ytkownikom. Pozwala to na przewidywanie skutków ekonomicznych i organizacyjnych oraz symulacjê mo liwych zdarzeñ. SIMPLE.BI wspiera podejmowanie i optymalnych decyzji. trafnych Analizy: analizy finansowe w zakresie planowanych?? monitoring nale noœci i zobowi¹zañ w czasie i rzeczywistych kosztów i przychodów,? koszty bezpoœrednie w zakresie odchyleñ w zu yciu materia³ów i energii dla poszczególnych bud etów jak i ca³ej jednostki,? porównania wycen standardowych procedur medycznych z rzeczywistymi kosztami oraz kontrol¹ rozliczeñ z NFZ, rzeczywistym,? analiza rentownoœci poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, procedur medycznych, a nawet poszczególnych pacjentów i prowadzonych dzia³añ pomocniczych,? budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie OLAP i hurtownie danych.

10 SIMPLE.EOD elektroniczny obieg dokumentów to nowoczesne rozwi¹zanie wspomagaj¹ce obieg dokumentów w Szpitalu. Zapewnia swobodn¹ wymianê dowolnych dokumentów w formie elektronicznej. System porz¹dkuje procesy zwi¹zane z obiegiem informacji oraz umo liwia ³atwe dotarcie do danych przez wiele osób jednoczeœnie. Obieg Dokumentów zosta³ zaprojektowany tak, aby zautomatyzowaæ procesy, dziêki którym informacje, dokumenty i zadania przekazywane s¹ w ujednolicony sposób. system posiada zabezpieczenia, które umo liwiaj¹ przechowywanie informacji o pacjentach w postaci elektronicznej z zachowaniem procedur bezpieczeñstwa danych, rejestrowanie korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej ze szpitala z mo liwoœci¹ skanowania dokumentów i przekazywania do osób odpowiedzialnych, umo liwia tworzenie centralnego archiwum korespondencji oraz szybki dostêp do poszukiwanych informacji, system pozwala na definiowanie procesów biznesowych z przydzia³em do okreœlonych stanowisk oraz kontrol¹ zleconych zadañ, rozbudowane raportowanie systemu umo liwia okreœlenie czasu wykonania i weryfikacjê obs³ugi zadañ oraz procesów wewnêtrznych, dedykowany modu³ umo liwia prowadzenie archiwum zak³adowego z zachowaniem wszelkich przepisów i norm bezpieczeñstwa, redukcja kosztów zwi¹zanych z archiwizacj¹ dokumentów poprzez przeniesienie dokumentów papierowych do tañszych lokalizacji, odczytywanie treœci zeskanowanego d o k u m e n t u z w y k o r z y s t a n i e m zaawansowanych mechanizmów OCR umo liwia dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb u ytkowników. Doœwiadczenie SIMPLE w procesie informatyzacji s³u by zdrowia da³o odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów z SIMPLE.iMED korzysta ponad 240 szpitali.

11 SIMPLE.iMED Wœród Klientów SIMPLE znajduj¹ siê najwiêkszei najbardziej cenione placówki medyczne w kraju. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie: (...) Rozwi¹zanie oparte na SIMPLE S.A. zapewnia obs³ugê niemal wszystkich procesów administracyjnych prowadzonych w Centrum Onkologii. Wdro one rozwi¹zania powalaj¹ na bie ¹c¹ kontrolê kosztów, wspomaga procesy biznesowe oraz dostarcza kadrze zarz¹dzaj¹cej wielowymiarow¹ informacjê u³atwiaj¹c¹ podejmowanie strategicznych dla centrum decyzji. Dziêki zastosowaniu SIMPLE.BI mo liwe jest przekszta³cenie danych pochodz¹cych z systemu administracyjnego i systemu medycznego w informacjê, przygotowania raportów i analiz dedykowanych dla jednostek s³u by zdrowia. Internetowy system e.simple.hrm usprawnia planowanie i rozliczanie czasu pracy, obsadê stanowisk i dy urów, z zachowaniem wszelkich regulacji przepisów prawa pracy (...) Szpital Powiatowy w Radomsku: ( ) W ramach wdro enia firma (...) dostarczy³a, skonfigurowa³a i wdro y³a oprogramowanie medyczne klasy HIS, RIS/PACS, skonfigurowa³a i zainstalowa³a portal interaktywny (e-rejestracja), przeprowadzi³a integracjê z systemem LIS. W ramach realizacji zamówienia firma wykona³a wszystkie niezbêdne prace w celu zainstalowania i uruchomienia systemów informatycznych.(...) Przeprowadzi³a szkolenia personelu Zamawiaj¹cego w zakresie obs³ugi u ytkowników i administratora zgodnie z przedmiotem zamówienia. ( ) SZPITAL BIELAÑSKI SPZOZ: (...) System przyczyni³ siê do zwiêkszenia efektywnoœci naszego Szpitala. Korzystanie z rozwi¹zania SIMPLE S.A. daje bie ¹cy dostêp do aktualnych danych finansowych Szpitala, zapewniaj¹c ca³kowit¹ kontrole kosztów i innych parametrów dzia³alnoœci placówki. (..) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudzi¹dzu: (...)Dziêki wdro onym systemom personel obs³uguj¹cy ma poczucie stabilnoœci i niezawodnoœci dostarczonych narzêdzi, w efekcie czego pacjenci w bardzo krótkim czasie otrzymuj¹ doskona³ej jakoœci wynik badania, który jest przy tym ³atwy do odczytu. Nasza przychodnia zyska³a kolejny element, który przyczyni³ siê do budowania presti u i dobrego imienia, potwierdzaj¹c œwiadczenie wysokiej jakoœci us³ug (...).

12 SIMPLE S.A. ul. Bronislawa Czecha 49/ Warszawa tel.: (22) fax.: (22)

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.iMED platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia

systemy informatyczne SIMPLE.iMED platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.iMED Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat z sukcesem realizuje projekty informatyzacji polskiej s³u by zdrowia, dostarczaj¹c zaawansowane narzêdzia informatyczne pozwalaj¹ce

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Arkadiusz Janek Warszawa, 24.03.2016 INFORMACJE OGÓLNE Program operacyjny Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! SIMPLE S.A. SIMPLE systemy zarządzania uczelnią 25 lat doświadczenia! SIMPLE od ponad 25 lat współpracuje z uczelniami dostarczając oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI STRUKTURA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2 3 4 5 Istota i przedmiot rachunkowości Struktura rachunkowości Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 Nowoczesne metody zarządzania dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 PLAN PREZENTACJI 1. PIKA 2. Typowe problemy Klientów 3. Rozwiązania 4. Wybrane usługi PIKA 5. Pomorskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 173 /14 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania i odbierania uprawnień do dostępu i modyfikowania danych w systemie SENTE Wykaz

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Agenda Nowe warunki działania placówek ochrony zdrowia nowe wyzwania dla zarządzających

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Comarch OptiMed Nowe rozdanie kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów szpitalnych. Katarzyna Ptasznik

Comarch OptiMed Nowe rozdanie kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów szpitalnych. Katarzyna Ptasznik Comarch OptiMed Nowe rozdanie kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów szpitalnych Katarzyna Ptasznik ESAPROJEKT Grupa COMARCH Produkt Comarch OptiMED dedykowany dla Jednostek służby zdrowia Obecna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica PS. Obsługa kartoteki pacjentów: - gromadzenie niezbędnych danych pacjenta. - szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów

Funkcje mmedica PS. Obsługa kartoteki pacjentów: - gromadzenie niezbędnych danych pacjenta. - szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów mmedica PS podstawowa wersja programu obsługująca rozliczenia z NFZ. Funkcjonalnie odpowiada Pakietowi Świadczeniodawcy. Zarejestrowanie zrealizowanych świadczeń można przeprowadzić bez konieczności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Sylwetka firmy EuroSoft Obieg informacji w placówce medycznej Oprogramowanie wspomagające pracę placówki medycznej

Plan prezentacji. Sylwetka firmy EuroSoft Obieg informacji w placówce medycznej Oprogramowanie wspomagające pracę placówki medycznej Plan prezentacji Sylwetka firmy EuroSoft Obieg informacji w placówce medycznej Oprogramowanie wspomagające pracę placówki medycznej mlekarz - rozwiązanie zanie mobilne wspomagające pracę lekarza Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 ALTERIS SA

Copyright 2014 ALTERIS SA Warszawa 12.06.2014 Nowoczesny Obieg Leków w Szpitalu Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Unit Dose Mgr farm. Magdalena Zygmunt Mateusz Nejman Alteris S.A. Alteris SA Alteris spółka założona w 2004

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

1 of 5 2013-09-06 21:26

1 of 5 2013-09-06 21:26 1 of 5 2013-09-06 21:26 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Czy gdyby nie wymogi administracyjne, medycyna obyłaby się bez informatyki? Michał Zorzycki Co wydaje się być oczywiste. Finanse

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych, pozwala w dogodny

System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych, pozwala w dogodny System rejestracji czasu pracy (RCP) oraz kontroli dostępu do chronionych stref jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw wielozakładowych i wielooddziałowych. System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych,

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Systemu omnirad

Pakiet Systemu omnirad Pakiet Systemu omnirad System omnirad, to zespół współpracujących ze sobą urządzeń oraz programów, przeznaczonych do pobierania, wizualizacji, opisu, przesyłania, przetwarzania, archiwizacji, drukowania,

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo