PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA"

Transkrypt

1 SIMPLE.iMED PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA

2 SIMPLE S.A. jest niekwestionowanym liderem w zakresie wdro eñ systemów informatycznych w s³u bie zdrowia! SIMPLE S.A. od ponad 25 lat z sukcesem realizuje projekty informatyzacji polskiej s³u by zdrowia, dostarczaj¹c zaawansowane narzêdzia informatyczne, pozwalaj¹ce efektywnie zarz¹dzaæ Szpitalem i jego bud etem, zapewniaj¹c przy tym sprawn¹ obs³ugê pacjentów. Jako jedyny producent oferujemy zintegrowany system do czêœci medycznej jak i administracyjno zarz¹dczej, oparty o jednolit¹ i najpopularniejsz¹ bazê danych MICROSOFT SQL. Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwi¹zanie, które dziêki po³¹czeniu systemów klasy ERP, PACS, H I S, R I S, A p t e k a, Te l e ra d i o l o g i a i Rehabilitacja, obejmuje swoj¹ f u n kc j o n a l n o œ c i ¹ w s z y s t k i e p ro c e s y zachodz¹ce w szpitalach i przychodniach. Jest jednym z niewielu tak kompleksowych i bogatych funkcjonalnie rozwi¹zañ dostêpnych na rynku. Przygotowuj¹c siê do modernizacji infrastruktury informatycznej, warto wdro yæ takie rozwi¹zanie, w którym uczestnicy procesów ochrony zdrowia nie bêd¹ musieli obs³ugiwaæ kilku systemów informatycznych. Integracja rozwi¹zañ informatycznych czêœci medycznej z czêœci¹ administracyjn¹ poza u³atwieniem dostêpu do informacji, przynosi dodatkowe korzyœci dziêki mo liwoœci analizowania tych danych w jednym spójnym systemie kontrolingowym. Z SIMPLE.iMED korzysta ponad 240 Szpitali! Takie rozwi¹zanie pozwala na bie ¹ce kalkulowanie i monitorowanie kosztów procedur medycznych oraz sygnalizowanie w czasie rzeczywistym odchyleñ od planów.

3 Analizy i Raporty SIMPLE.iMED zosta³o uznane za najlepsz¹ platformê dla jednostek s³u by zdrowia i nagrodzone SREBRN STATUETK w konkursie PER Y MEDYCYNY! SIMPLE.iMED - JEDEN SPÓJNY SYSTEM W czêœci medycznej odpowiada za sprawny W czêœci administracyjnej wspiera obs³ugê przep³yw wszystkich informacji medycznych jednostki medycznej z uwzglêdnieniem m.in.: zwi¹zanych z przebiegiem leczenia ka dego obs³ugi procesów finansowych, kontroli pacjenta od momentu pojawienia siê go kosztów, bud etów i czasu pracy pracowników. w szpitalu a do zakoñczenia leczenia i Posiada tak e mo liwoœæ definiowania planu rozliczenia wykonanych œwiadczeñ z NFZ. rzeczowo-finansowego oraz wspomaga System jest interaktywn¹ baz¹ danych zarz¹dzanie zakupami z definiowaniem z dostêpem on-line, pozwalaj¹c¹ na specyfikacji przetargowej. System posiada prowadzenie rejestracji pacjenta, przyjêæ, rozbudowane raportowanie i pozwala na historii choroby, wypisów, zleceñ. Taki przep³yw natychmiastowe dostarczenie informacji do informacji pozwala nie tylko sprawnie uprawnionych u ytkowników. gromadziæ dane medyczne ale równie umo liwia ich prezentacjê w formie wydruków udostêpnianych w systemie lub raportów zdefiniowanych przez u ytkownika. Pracownia Diagnostyczna Finanse i Ksiêgowoœæ Maj¹tek Trwa³y Rozliczanie Czasu Pracy Obrót Towarowy Personel / HCM ERP Karta Bud etowanie Wyników BI Zlecenia SIMPLE imed Rehabilitacja RIS/PACS HIS Rozliczenia z NFZ Blok Operacyjny Izba Przyjêæ Oddzia³ Szpitalny Apteka erejestracja Przychodnia

4 SIMPLE.iMED jako jedno z niewielu dostêpnych na polskim rynku rozwi¹zañ, obs³uguje wszystkie obszary dzia³alnoœci szpitala Przychodnia: obs³uga dowolnej iloœci poradni, grafiki pracy poszczególnych poradni, planowanie wizyt pacjentów i pracy lekarzy, rejestracja pacjentów z wykorzystaniem graficznego kalendarza, prezentacja graficzna czasu pracy poradni i lekarzy, prowadzenie dokumentacji pacjenta, dostêp do historii leczenia pacjenta, zlecenia do laboratorium i diagnostyki obrazowej, wprowadzanie kodów ICD-10 i ICD-9, wybieranie i grupowanie produktów NFZ, obs³uga abonamentów i ubezpieczeñ, generowanie i wydruk raportów poradni. Rehabilitacja: listy robocze, definiowanie planu pracy personelu, wyznaczanie terminów zabiegów, harmonogram pracy gabinetów w postaci grafików, wydruk planu zabiegów dla pacjenta, tworzenie zestawieñ sprawozdawczorozliczeniowych i raportów statystycznych. Pracownia Diagnostyczna: tworzenie grafiku pracy pracowni, rejestracjê pacjentów ze zleceniami, tworzenie listy zadañ dla pracowni, wprowadzanie wyników przeprowadzonych badañ, wielopoziomowa akceptacja wyniku, do³¹czanie dowolnych plików DICOM oraz plików multimedialnych zawieraj¹cych wyniki badañ, archiwizacja badañ z mo liwoœci¹ ich przegl¹dania. Zlecenia: definiowanie listy procedur wykonywanych przez pracownie, definiowanie oraz zlecanie indywidualnych oraz grupowych badañ, tworzenie list roboczych, obs³uga zleceñ CITO, tworzenie raportów niezbêdnych do analiz kosztowych.

5 Blok Operacyjny: tworzenie planów operacyjnych, zarz¹dzanie materia³ami operacyjnymi, kolejkowanie zabiegów, tworzenie zespo³ów operacyjnych, zarz¹dzanie dowoln¹ iloœci¹ sal i bloków p r o w a d z e n i e k s i ê g i o p e r a c y j n e j operacyjnych, i dokumentacji anestezjologicznej. Oddzia³ Szpitalny: prowadzenie dokumentacji medycznej, wywiady, badania przedmiotowe, prowadzenie obserwacji lekarskich, zlecanie i przegl¹danie wyników badañ diagnostycznych i zabiegów, dodawanie wyników badañ dodatkowych nie wykonywanych w szpitalu w formie PDF, filtrowanie listy pacjentów wed³ug m.in. lekarza prowadz¹cego, ³ó ka szpitalnego, tworzenie planu operacyjnego, wyznaczanie i zmiana lekarza prowadz¹cego, przydzielanie ³ó ka, zmiana sali lub odcinka oddzia³u, generowanie dokumentów wymaganych takich jak: karta zaka eñ, karta zg³oszenia choroby nowotworowej,karta statystyczna, wydruk raportu ruchu chorych, wprowadzanie kodów diagnoz i kodów procedur, wprowadzanie dowolnych s³owników. Apteka: tworzenie receptariusza szpitalnego, definiowanie schematów podawania leków, tworzenie kart zleceñ na wydanie leków, monitorowanie zleconych leków, generowanie zamówieñ. erejestracja: dostêp online dla pacjentów, mo liwoœæ zapisania do udostêpnionych grafików, dynamiczna kolejka, automatyczne generowanie przypomnieñ, o wizytach drog¹ SMS i , wydawanie wyników online. Izba Przyjêæ: rejestracja i wyszukiwanie pacjenta w bazie, wykorzystanie danych z przyjêcia do dostêp do historii leczenia pacjenta, raportowania i rozksiêgowania kosztów, przyjêcie pacjenta na wybrany oddzia³, nadawanie numeru ksiêgi g³ównej szpitala, wprowadzanie pe³nych danych osobowych w sposób automatyczny lub rêczny, pacjenta wraz ze wskazaniem osoby wydruk dokumentów towarzysz¹cych kontaktowej, przyjêciu pacjenta do oddzia³u, mo liwoœæ skorzystania z wbudowanych prowadzenie ksiêgi odmów. s³owników m.in.: kodów gmin, kodów ubezpieczeñ itp.,

6 Teleradiologia przesy³anie danych obrazowych do wyspecjalizowanych oœrodków opisowych za poœrednictwem Internetu, mo liwoœæ obs³ugi systemu z wielu stanowisk jednoczeœnie po stronie jednostki zewnêtrznej, mo liwoœæ zdefiniowania i ustanowienia regu³ przesy³ania badañ ze wzglêdu na czas wykonania badania, rodzaju badania, typu badania, w b u d ow a n e f u n kc j e s t a t y s t y c z n e i analityczne pozwalaj¹ na generowanie i wydruk raportów iloœciowych wykonanych badañ wed³ug zadanych kryteriów (np. wed³ug lekarzy opisuj¹cych), w s p o m a g a d z i a ³ a l n o œ æ p r a c o w n i radiologicznych skracaj¹c czas oczekiwania badania obrazowego na opis, przyœpiesza diagnostykê. RIS / PACS: planowanie terminów badañ, sta³y dostêp do wyników obrazowych kompleksowa obs³uga zleceñ wewnêtrznych i tekstowych, i zewnêtrznych, dystrybucja obrazów w sieci wewnêtrznej generowanie list roboczych, i rozleg³ej, wspó³praca z systemem szpitalnym dystrybucja badañ na noœnikach CD, DVD, ( standard HL7), archiwizacja d³ugoterminowa, integracja z dowolnymi urz¹dzeniami t w o r z e n i e ra p o r t ów s t a t y s t y c z n o - diagnostycznymi (standard DICOM 3.0), analityczno- sprawozdawczych. Finanse i Ksiêgowoœæ: wielowariantowy plan bud etowy, kontrola realizowanego bud etu oraz jego odchyleñ przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, rozbudowane automaty ksiêgowe pozwalaj¹ dowolnie rozliczaæ koszty poœrednie i miêdzyokresowe, tworzenie raportów sprawozdawczych i porównawczych w dowolnym uk³adzie, równie przez uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, wysy³ka dokumentów elektronicznych do urzêdu skarbowego, zaawansowana obs³uga rozrachunków z mo liwoœci¹ definiowania statusu i Ÿróde³ finansowania.

7 Bud etowanie: k o m p l e k s o w o w s p i e r a z a r z ¹ d z a n i e przychodami i kosztami dzia³alnoœci operacyjnej i administracyjnej szpitala. Zaawansowane mechanizmy automatów ksiêguj¹cych pozwalaj¹ na rozliczanie kosztów z u yciem wskaÿników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnêtrznych w tym na wygodn¹ prace nad bud etami z poziomu arkuszy kalkulacyjnych. System posiada zaawansowane rozwi¹zania dedykowane zarz¹dzaniu finansami jednostki: bud etowanie przychodów i kosztów, zarz¹dzanie bud etami, rozliczanie kosztów i przychodów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup kosztów rodzajowych czy Ÿróde³ finansowania, dowolne zdefiniowanie struktury bud etowej i planu rzeczowo-finansowego, kompleksow¹ obs³ugê ró nych Ÿróde³ finansowania, rezerwacjê œrodków, obs³ugê zakupów w ramach planu zamówieñ publicznych. Maj¹tek Trwa³y: ewidencja sk³adników maj¹tku trwa³ego z podzia³em na: œrodki trwa³e, wartoœci niematerialne i prawne, wyposa enie, niskocenne, sk³adowe, ewidencjonowanie historii zmian w kartach œrodków, w tym wersjonowanie kart, obs³uga sk³adowych œrodków trwa³ych i ewidencjonowanie historii przemieszczeñ, tworzenie indywidualnych raportów w dowolnych uk³adach, odtworzenie stanu maj¹tku trwa³ego na dowolnie okreœlony dzieñ z przesz³oœci poprzez zapamiêtywanie historii sk³adników maj¹tku, mo liwoœæ obs³ugi wielu Ÿróde³ finansowania, prowadzenie operacji na sk³adnikach maj¹tku trwa³ego oraz automatyczne tworzenie dekretów ksiêgowych, g e n e row a n i e p l a n ów a m o r t y z a c j i z mo liwoœci¹ obs³ugi wieloletnich planów i wyboru metody amortyzacji, naliczanie amortyzacji za wybrany okres czasowy z automatycznym naliczaniem amortyzacji wg. Ÿróde³ finansowania, prowadzenie amortyzacji w maj¹tku za pomoc¹ czytników kodów kreskowych. Obrót Towarowy: tworzenie zapotrzebowañ materia³owych z poziomu poszczególnych jednostek organizacyjnych, generowanie planu zakupów na podstawie otrzymanych zapotrzebowañ, obs³uga wielu planów równoczeœnie, oznaczanie pozycji w y m a g a j ¹ c y c h z a k u p u w t r y b i e przetargowym, generowanie raportów dla dzia³ów zamówieñ publicznych, wprowadzanie umów przetargowych i kontrola ich realizacji poprzez dokumenty zamówieñ i dostawy lub bezpoœrednio poprzez dokumenty dostawy, obs³uga magazynów jednostki medycznej pocz¹wszy od magazynu technicznego a skoñczywszy na magazynie apteki, z zachowaniem rygorystycznej kontroli pochodzenia, dat wa noœci, numerów seryjnych i partii, zapewnianie wymaganych stanów magazynowych.

8 Zarz¹dzanie Personelem: obs³uga ró norodnych grup pracowników i hierarchiczna struktura organizacyjna, ewidencja nieobecnoœci, ewidencja czasu przepracowanego oraz rozliczanie dni i godzin urlopów wypoczynkowych, gromadzenie danych osobowych, informacji o zatrudnieniu, poprzednich miejscach pracy, odbytych szkoleniach, badaniach lekarskich, ocenach pracowników oraz kontach bankowych, eksportu danych do programów bankowoœci elektronicznej, do ZUS i urzêdów skarbowych, teczka elektroniczna - zdjêcia, dokumenty zeskanowane, pe³na kontrola podstaw zasi³kowych, podstaw do sk³adek emerytalno-rentowych, z a o k r ¹ g l e ñ s k ³ a d e k s p o ³ e c z n y c h i zdrowotnych, czy procentu podatku dochodowego, definiowalne scenariusze do obliczania list p³ac szablony, wbudowany edytor raportów do tworzenia raportów w formie tekstowej np. wydruki umów o pracê, zaœwiadczeñ, zestawieñ statystycznych itp., generowanie wieloprzekrojowych raportów kadrowo-p³acowych, pe³na obs³uga dokumentów zusowskich. Rozliczanie Czasu Pracy (RCP): P o z w a l a r o z l i c z y æ n a p o d s t a w i e harmonogramów pracy i zapisanych w bazie rejestracji zdarzeñ czas pracy wszystkich zatrudnionych osób w szpitalu oraz planowaæ obsadê stanowisk i dy urów, z zachowaniem w s z y s t k i c h p r z e p i s ó w p r a w a p r a c y i postanowieñ uk³adów zbiorowych. System umo liwia nadawanie praw dostêpu Jego podstawowe funkcje to: ewidencja osobowa, planowanie czasu pracy harmonogramy i plan pracy, planowanie dy urów medycznych, planowanie nieobecnoœci, ewidencja rejestracji, elektroniczny obraz organizacji - s³owniki, i ich ograniczanie w przypadku pracy wielostanowiskowej (np. ordynator ma prawa dostêpu tylko do danych pracowników zatrudnionych w jego oddziale). System u m o l i w i a d o w o l n e z d e f i n i o w a n i e odpowiedniego czasu pracy a nastêpnie przypisywanie go wybranym osobom lub grupom pracowników (np.norma dobowa 7:35 ). rozliczanie czasu pracy, walidacja rozliczeñ i planu pracy z przepisami KP, analiza kosztów centra kosztowe, zestawienia oraz raporty tworzone przez program RCP, eksport oraz import danych do sytemu RCP, administracja - uprawnienia u ytkowników.

9 SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych to nowoczesne narzêdzie analityczne pozwalaj¹ce nie tylko na kontrolowanie i planowanie bud etu szpitala ale równie na uzyskanie dok³adnych informacji, które oddzia³y, procedury i us³ugi przynosz¹ straty/zyski. Posiadanie tak szczegó³owych informacji umo liwia w bardzo prosty sposób planowanie i sterowanie bud etem - co w rezultacie przek³ada siê na stan finansowy jednostki i u³atwia rozliczanie siê NFZ. Pulpity mened erskie utworzone w systemie, w efektywny sposób prezentuj¹ istotne wskaÿniki operacyjne, ekonomiczne i organizacyjne, co w znaczny sposób u³atwia podejmowanie trafnych decyzji i zarz¹dzanie poszczególnymi obszarami oraz ca³oœci¹ dzia³alnoœci placówki. Podstawowe wskaÿniki dotycz¹ce procedur medycznych, obs³ugi pacjenta, rentownoœci poszczególnych dzia³ów i komórek organizacyjnych oraz sprawnoœci dzia³ania, wyliczane s¹ automatycznie przez system i udostêpniane wybranym u ytkownikom. Pozwala to na przewidywanie skutków ekonomicznych i organizacyjnych oraz symulacjê mo liwych zdarzeñ. SIMPLE.BI wspiera podejmowanie i optymalnych decyzji. trafnych Analizy: analizy finansowe w zakresie planowanych?? monitoring nale noœci i zobowi¹zañ w czasie i rzeczywistych kosztów i przychodów,? koszty bezpoœrednie w zakresie odchyleñ w zu yciu materia³ów i energii dla poszczególnych bud etów jak i ca³ej jednostki,? porównania wycen standardowych procedur medycznych z rzeczywistymi kosztami oraz kontrol¹ rozliczeñ z NFZ, rzeczywistym,? analiza rentownoœci poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, procedur medycznych, a nawet poszczególnych pacjentów i prowadzonych dzia³añ pomocniczych,? budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie OLAP i hurtownie danych.

10 SIMPLE.EOD elektroniczny obieg dokumentów to nowoczesne rozwi¹zanie wspomagaj¹ce obieg dokumentów w Szpitalu. Zapewnia swobodn¹ wymianê dowolnych dokumentów w formie elektronicznej. System porz¹dkuje procesy zwi¹zane z obiegiem informacji oraz umo liwia ³atwe dotarcie do danych przez wiele osób jednoczeœnie. Obieg Dokumentów zosta³ zaprojektowany tak, aby zautomatyzowaæ procesy, dziêki którym informacje, dokumenty i zadania przekazywane s¹ w ujednolicony sposób. system posiada zabezpieczenia, które umo liwiaj¹ przechowywanie informacji o pacjentach w postaci elektronicznej z zachowaniem procedur bezpieczeñstwa danych, rejestrowanie korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej ze szpitala z mo liwoœci¹ skanowania dokumentów i przekazywania do osób odpowiedzialnych, umo liwia tworzenie centralnego archiwum korespondencji oraz szybki dostêp do poszukiwanych informacji, system pozwala na definiowanie procesów biznesowych z przydzia³em do okreœlonych stanowisk oraz kontrol¹ zleconych zadañ, rozbudowane raportowanie systemu umo liwia okreœlenie czasu wykonania i weryfikacjê obs³ugi zadañ oraz procesów wewnêtrznych, dedykowany modu³ umo liwia prowadzenie archiwum zak³adowego z zachowaniem wszelkich przepisów i norm bezpieczeñstwa, redukcja kosztów zwi¹zanych z archiwizacj¹ dokumentów poprzez przeniesienie dokumentów papierowych do tañszych lokalizacji, odczytywanie treœci zeskanowanego d o k u m e n t u z w y k o r z y s t a n i e m zaawansowanych mechanizmów OCR umo liwia dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb u ytkowników. Doœwiadczenie SIMPLE w procesie informatyzacji s³u by zdrowia da³o odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów z SIMPLE.iMED korzysta ponad 240 szpitali.

11 SIMPLE.iMED Wœród Klientów SIMPLE znajduj¹ siê najwiêkszei najbardziej cenione placówki medyczne w kraju. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie: (...) Rozwi¹zanie oparte na SIMPLE S.A. zapewnia obs³ugê niemal wszystkich procesów administracyjnych prowadzonych w Centrum Onkologii. Wdro one rozwi¹zania powalaj¹ na bie ¹c¹ kontrolê kosztów, wspomaga procesy biznesowe oraz dostarcza kadrze zarz¹dzaj¹cej wielowymiarow¹ informacjê u³atwiaj¹c¹ podejmowanie strategicznych dla centrum decyzji. Dziêki zastosowaniu SIMPLE.BI mo liwe jest przekszta³cenie danych pochodz¹cych z systemu administracyjnego i systemu medycznego w informacjê, przygotowania raportów i analiz dedykowanych dla jednostek s³u by zdrowia. Internetowy system e.simple.hrm usprawnia planowanie i rozliczanie czasu pracy, obsadê stanowisk i dy urów, z zachowaniem wszelkich regulacji przepisów prawa pracy (...) Szpital Powiatowy w Radomsku: ( ) W ramach wdro enia firma (...) dostarczy³a, skonfigurowa³a i wdro y³a oprogramowanie medyczne klasy HIS, RIS/PACS, skonfigurowa³a i zainstalowa³a portal interaktywny (e-rejestracja), przeprowadzi³a integracjê z systemem LIS. W ramach realizacji zamówienia firma wykona³a wszystkie niezbêdne prace w celu zainstalowania i uruchomienia systemów informatycznych.(...) Przeprowadzi³a szkolenia personelu Zamawiaj¹cego w zakresie obs³ugi u ytkowników i administratora zgodnie z przedmiotem zamówienia. ( ) SZPITAL BIELAÑSKI SPZOZ: (...) System przyczyni³ siê do zwiêkszenia efektywnoœci naszego Szpitala. Korzystanie z rozwi¹zania SIMPLE S.A. daje bie ¹cy dostêp do aktualnych danych finansowych Szpitala, zapewniaj¹c ca³kowit¹ kontrole kosztów i innych parametrów dzia³alnoœci placówki. (..) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudzi¹dzu: (...)Dziêki wdro onym systemom personel obs³uguj¹cy ma poczucie stabilnoœci i niezawodnoœci dostarczonych narzêdzi, w efekcie czego pacjenci w bardzo krótkim czasie otrzymuj¹ doskona³ej jakoœci wynik badania, który jest przy tym ³atwy do odczytu. Nasza przychodnia zyska³a kolejny element, który przyczyni³ siê do budowania presti u i dobrego imienia, potwierdzaj¹c œwiadczenie wysokiej jakoœci us³ug (...).

12 SIMPLE S.A. ul. Bronislawa Czecha 49/ Warszawa tel.: (22) fax.: (22)

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci SIMPLE.CRM Organizacje, funkcjonuj¹c w coraz bardziej z³o onym i dynamicznym otoczeniu, poszukuj¹ nowych mo liwoœci wyprzedzania konkurencji. Wraz ze wzrostem walki konkurencyjnej koszt pozyskania nowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów folder przygotowany do druku elektroniczny system obiegu dokumentów Wstêp Wiedza jest jednym z najcenniejszych zasobów ka dego przedsiêbiorstwa. Zamkniêta w dokumentach, danych i liczbach stanowi nierozerwalny

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr

Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Nie ustajemy w pracy nad doskonaleniem wykorzystywanych przez Pañstwa programów administracyjnych. Na bie ¹co monitorujemy

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia. COMARCH OptiMED WSTĘP Od niemal 20 lat Grupa Kapitałowa Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych i teleinformatycznych jako integrator, dostawca i wytwórca sprzętu oraz oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo