Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. 2) ) ogłasza się: 1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia; 2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia. Minister Środowiska: M.H. Grabowski 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1671). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101 i 1146.

2 Monitor Polski 2 Poz. 790 Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. (poz 790) Załącznik nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015 Lp. Przedmiot opłaty Górna jednostkowa stawka opłaty Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza 388,64 zł/kg 2 Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi 249,17 zł/kg 3 Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi 28,46 zł/dam 3 4 Umieszczenie odpadów na składowisku 284,71 zł/mg 5 Pobór wody podziemnej 4,23 zł/m 3 6 Pobór wody powierzchniowej śródlądowej 2,20 zł/m 3 7 Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 8 Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 4,23 zł/m 2 27,23 zł

3 Monitor Polski 3 Poz. 790 Załącznik nr 2 Tabela A JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015 Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik Lp. Wskaźnik Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5 ) 4,28 2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZT Cr ) 1,71 3 Zawiesina ogólna 0,52 4 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO 4 ) 0,050 5 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO 4 ) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 0,0142 Tabela B Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi Lp. Substancja Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg Fenole lotne 45,55 2 Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl 4 ), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform - CHCl 3 ), 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro 124,56

4 Monitor Polski 4 Poz. 790 Tabela C Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam 3 (1000 m 3 ) wód chłodniczych Lp. Wody chłodnicze Jednostkowa stawka opłaty w zł/dam Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 o C, a nie przekracza +32 o C 2 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 o C, a nie przekracza +35 o C 0,68 1,36 3 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 o C 4,24 Tabela D Jednostkowe stawki opłat za 1 m 2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej Lp. Typ powierzchni Jednostkowa stawka opłaty w zł/m Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych 2 Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458), portów morskich i lotnisk 3 Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych 4 Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych 5 Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km 2 0,29 0,070 0,057 0,086 0,041

5 Monitor Polski 5 Poz. 790 Tabela E Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych Przedmiot opłaty Jednostkowa stawka opłaty w zł 1 2 Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu Tabela F Lp. Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m 3 wody podziemnej i 1 m 3 wody powierzchniowej śródlądowej Rodzaj pobranej wody 0,272 Jednostkowa stawka opłaty w zł/m Woda podziemna 0,115 Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania 0,068 0,097 2 Woda powierzchniowa śródlądowa 0,057 Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 0,040

6 Monitor Polski 6 Poz. 790 Tabela G Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Lp. Rodzaje gazów lub pyłów Jednostkowa stawka zł/kg Akrylonitryl (aerozol) 43,61 2 Aldehydy alifatyczne i ich pochodne 1,28 3 Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,28 4 Alkohole alifatyczne i ich pochodne 1,28 5 Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,28 6 Aminy i ich pochodne 1,28 7 Amoniak 0,44 8 Arsen 381,36 9 Azbest 381,36 10 Benzen 8,71 11 Benzo/a/piren 381,36 12 Bizmut 18,17 13 Cer 136,20 14 Chlorek winylu (w fazie gazowej) 21,80 15 Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC- 216, CFC ,68 16 Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC 60,37 17 Chrom 54,51 18 Cyna 5,72 19 Cynk 5,72 20 Tetrachlorek węgla 193,21 21 Dwusiarczek węgla 2,10 22 Dwutlenek siarki 0,53 23 Dwutlenek węgla (stawka w zł/mg) 0,29 24 Etery i ich pochodne 1,28 25 Halony: 1211, 1301, ,68

7 Monitor Polski 7 Poz Halony 1,28 27 Heksafluorek siarki 30,19 28 Kadm 190,68 29 Ketony i ich pochodne 1,28 30 Kobalt 54,51 31 Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki 1,28 32 Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 1,28 33 Mangan 21,80 34 Metan (stawka w zł/mg) 0,29 35 Molibden 12,83 36 Nikiel 381,36 37 Oleje (mgła olejowa) 1,28 38 Ołów 43,61 39 Organiczne pochodne związków siarki 1,28 40 Perfluorowęglowodory 30,19 41 Pierwiastki metaliczne i ich związki 1,28 42 Pierwiastki niemetaliczne 1,28 43 Podtlenek azotu (stawka w zł/mg) 86,09 44 Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany 381,36 45 Polichlorowane bifenyle 190,68 46 Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych 0,35 47 Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki) 1,47 48 Pyły nawozów sztucznych 1,47 49 Pyły polimerów 0,58 50 Pyły środków powierzchniowo czynnych 1,47 51 Pyły węgla brunatnego 0,58 52 Pyły węglowo-grafitowe, sadza 1,47 53 Pyły ze spalania paliw 0,35 54 Pyły pozostałe 0,58 55 Rtęć 190,68 56 Sole niemetali 1,28 57 Substancje organiczne 6,39 58 Tlenek węgla 0,11

8 Monitor Polski 8 Poz Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO 2 ) 0,53 60 Tlenki niemetali 1, ,1,1-trójchloroetan 190,68 62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 0,11 63 Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,44 64 Wodorofluorowęglowodory 30,19 65 Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe 1,28 66 Związki heterocykliczne 1,28 67 Związki izocykliczne 1,28 Tabela H Lp. Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych Rodzaj operacji technicznej Jednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej Napełnianie zbiorników z dachem stałym 5,95 2 Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym 0,35 3 Napełnianie zbiorników podziemnych 3,16 4 Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw 3,16 5 Napełnianie cystern kolejowych 2,44 6 Napełnianie cystern samochodowych 1,72 7 Napełnianie zbiorników pojazdów 3,52

9 Monitor Polski 9 Poz. 790 Tabela I Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane Lp. Rodzaje kotłów Nominalna moc cieplna kotła w MW Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa I Kotły opalane węglem kamiennym 1 Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym 2 Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego 3 17,80 zł/mg > 3 i 5 16,66 zł/mg 5 27,59 zł/mg 3 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym 5 30,89 zł/mg 4 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z 5 23,45 zł/mg urządzeniem odpylającym 5 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez 5 34,51 zł/mg urządzenia odpylającego II Kotły opalane koksem 1 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym 5 23,68 zł/mg 2 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z 5 18,97 zł/mg urządzeniem odpylającym 3 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez 5 27,22 zł/mg urządzenia odpylającego III Kotły opalane drewnem 5 4,55 zł/mg IV Kotły opalane olejem 1 Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%) 5 9,41 zł/mg 2 Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%) 5 11,57 zł/mg 3 Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%) 5 18,33 zł/mg 4 Olej napędowy 5 9,07 zł/mg V Kotły opalane paliwem gazowym 1 Gaz ziemny wysokometanowy 1,4 1345,81 zł/10 6 m 3 > 1,4 i ,48 zł/10 6 m 3 2 Gaz ziemny zaazotowany 1,4 941,01 zł/10 6 m 3 > 1,4 i ,53 zł/10 6 m 3 3 Gaz płynny propan-butan 5 1,81 zł/mg

10 Monitor Polski 10 Poz. 790 Tabela J Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa Lp. Rodzaj silnika spalinowego 1 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 2 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 3 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 4 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 5 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 6 Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 benzyny silnikowej BS gazu płynnego propan- -butan LPG 76,74 49,22 sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) oleju napędowego ON biodiesla BD 20,95 17,09 29,14 42, ,15 10,86 19,49 27, ,15 10,86 12,69 18,06 11,37 13,47 9,36 8,32 6,60 9,07 5,75 6,83 5,35 4,43 5,84 8,20 5,00 5,79 3,78 3,06

11 Monitor Polski 11 Poz Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 8 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 9 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 10 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 11 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 12 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 13 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 14 Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 71,21 47, ,79 21,01 37,62 41, ,21 13,72 22,47 24, ,21 13,72 14,53 16,00 12,65 14,97 11,48 10,40 7,63 8,21 6,44 7,65 6,57 5,60 7,08 7,45 5,92 6,94 4,49 3,75 96, ,00 46, ,02 52,50

12 Monitor Polski 12 Poz Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 16 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 17 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 18 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 19 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 20 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia r. 21 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I ,34 20,96 15, ,40 16,38 12, ,19 10,22 11,99 8, ,00 7,80 8,70 5, ,40 5,14 6,04 4, ,95 49, ,31 37,60

13 Monitor Polski 13 Poz Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II 23 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 24 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. 25 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I 26 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II 27 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 28 Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r. 29 Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 30 Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r. 31 Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 32 Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach ,15 25, ,94 14,33 270,50 45, ,51 48,67 270,50 45, ,31 37,61 199,26 45, ,17 25, ,97 14, ,90 45, ,26 17, ,87 45, ,12 20,19 76,74 49, ,95 17,09

14 Monitor Polski 14 Poz. 790 Tabela K Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu Jednostkowa stawka za gazy lub pyły Lp. System chowu lub hodowli drobiu wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok) I Stada reprodukcyjne 1 System bezklatkowy, ściółkowy kury nieśne 15,94 kury mięsne 24,59 2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów II Kury nieśne 1 System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody kury nieśne 10,58 kury mięsne 17,70 zbiornik 11,95 nienapowietrzany zbiornik 17,66 napowietrzany 2 System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z 8,96 podsuszaniem odchodów 3 System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów 7,08 4 System bezklatkowy, ściółkowy 16,84 5 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 10,58 III Brojlery kurze 1 System bezklatkowy, ściółkowy 12,35 2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem 5,74 odchodów 3 System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 4,92 IV Kurczęta (odchowanie) 1 System bezklatkowy, ściółkowy 15,21 2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem 7,92 odchodów 3 System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 6,06 V Indyki System bezklatkowy, ściółkowy 38,44 VI Perlice System bezklatkowy, ściółkowy 41,18 VII Gęsi, kaczki System bezklatkowy, ściółkowy 19,83

15 Monitor Polski 15 Poz. 790 Tabela L Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku Lp. Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Jednostkowa stawka opłaty w zł/mg Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem ) 19, Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 12, Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 12, Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali * Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania 63, * Inne odpady poprzeróbcze zawierające 63,03 (z wyłączeniem ) Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w , , 19, i * Inne odpady zawierające z fizycznej i 63,03 chemicznej przeróbki rud metali Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 19, Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż 19,64 wymieniony w * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych 57,95 zawierające Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne 11,19 niż wymienione w Inne niewymienione odpady 12, Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej 63,03 i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w , Odpadowe piaski i iły 12, Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 63, Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej 12,67 inne niż wymienione w Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż 11,67 wymienione w i Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne 12,67 niż wymienione w * Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne 57,95

16 Monitor Polski 16 Poz Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione 11,67 w * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające 57, Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w , * Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych 57,95 (fosforytów, apatytów) zawierające Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych 11,67 (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w Inne niewymienione odpady 12, Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 12, * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 63, * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające 63, Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż 12,67 wymienione w i Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż 19,64 wymienione w i Inne niewymienione odpady 12, Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa Osady z mycia i czyszczenia 19, Odpadowa tkanka zwierzęca 165, Odpadowa masa roślinna 120, Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 19, Odchody zwierzęce 63, Odpady z gospodarki leśnej 120, * Odpady agrochemikaliów zawierające, 165,54 w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w , Odpady metalowe 12, * Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka 165,54 zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące 165,54 materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 165, Odpady z upraw hydroponicznych 19, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Odpady z mycia i przygotowywania surowców 19, Odpadowa tkanka zwierzęca 63, Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 63, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 63,03

17 Monitor Polski 17 Poz * Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości 165,54 niebezpieczne Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i 165,54 wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno- -kostnych inne niż wymienione w Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w , Inne niewymienione odpady 19, Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania 12,67 i oddzielania surowców Odpady konserwantów 19, Odpady poekstrakcyjne 19, Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 19, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 19, Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 12,67 roślinnych (z wyłączeniem ) Odpady z produkcji pasz roślinnych 12, Odpady tytoniowe 19, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z przemysłu cukrowniczego Osady z oczyszczania i mycia buraków 12, Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno 12,67 defekacyjne) Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 12, Wysłodki 12, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z przemysłu mleczarskiego Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 19, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 19, Odpadowa serwatka 19, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 19, Odpady konserwantów 19, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 19, Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 19, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 12, Odpady z destylacji spirytualiów 63,03

18 Monitor Polski 18 Poz Odpady z procesów chemicznych 63, Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 19, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 63, Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 19, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli Odpady kory i korka 63, * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 63,03 zawierające Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 63,03 wymienione w * Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 63,03 niebezpieczne Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 63, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 63, Inne niewymienione odpady 63, Odpady powstające przy konserwacji drewna * Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych 63, * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki 165,54 chlorowcoorganiczne * Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 63, * Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 63, * Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające 63, Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury Odpady z kory i drewna 63, Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym 63,03 osady ługu zielonego) Szlamy z odbarwiania makulatury 63, Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury 12,67 i tektury Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 63,03 recyklingu Odpady szlamów defekosaturacyjnych 63, Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok 12,67 pochodzące z mechanicznej separacji Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem 63, Szlamy z innych procesów bielenia 63, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

19 Monitor Polski 19 Poz Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 63, Odpady z wapnienia 63, * Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy 165,54 ciekłej) Brzeczka garbująca zawierająca chrom 63, Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 19, Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 63, Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych 19,64 oczyszczalni ścieków Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, 63,03 pył ze szlifowania skór) Odpady z polerowania i wykańczania 12, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z przemysłu tekstylnego Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, 19,64 elastomery, plastomery) Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, 19,64 woski) * Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne 63, Odpady z wykańczania inne niż wymienione w , * Barwniki i pigmenty zawierające 63, Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w , * Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 63, Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 19,64 wymienione w Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 12, Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 12, Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 19, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej * Osady z odsalania 63, * Osady z dna zbiorników 165, * Kwaśne szlamy z procesów alkilowania 165, * Wycieki ropy naftowej 165, * Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 63, * Kwaśne smoły 165, * Inne smoły 63, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w * Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 165, * Ropa naftowa zawierająca kwasy 165, Osady z uzdatniania wody kotłowej 19, Odpady z kolumn chłodniczych 19,64

20 Monitor Polski 20 Poz * Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) 63, Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej 19, Bitum 19, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla * Kwaśne smoły 165, * Inne smoły 63, Odpady z kolumn chłodniczych 19, * Odpady ciekłe zawierające fenole 165, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego * Osady zawierające rtęć 165, Odpady zawierające siarkę 63, Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych * Kwas siarkowy i siarkawy 63, * Kwas chlorowodorowy 63, * Kwas fluorowodorowy 63, * Kwas fosforowy i fosforawy 19, * Kwas azotowy i azotawy 63, * Inne kwasy 63, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków * Wodorotlenek wapniowy 63, * Wodorotlenek amonowy 63, * Wodorotlenek sodowy i potasowy 63, * Inne wodorotlenki 63, Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali * Sole i roztwory zawierające cyjanki 165, * Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 165, Sole i roztwory inne niż wymienione w i , * Tlenki metali zawierające metale ciężkie 165, Tlenki metali inne niż wymienione w , Inne niewymienione odpady 63, Odpady zawierające metale inne niż wymienione w * Odpady zawierające arsen 151, * Odpady zawierające rtęć 165, * Odpady zawierające inne metale ciężkie 165, Inne niewymienione odpady 63, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w ,03

21 Monitor Polski 21 Poz Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania * Odpady zawierające niebezpieczne siarczki 165, Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w , Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru * Odpady azbestowe z elektrolizy 55, * Węgiel aktywny z produkcji chloru 63, * Osady siarczanu baru zawierające rtęć 165, * Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 165, Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu * Odpady zawierające niebezpieczne silikony 63, Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu Żużel fosforowy 63, * Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub 151,87 zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 18, i Fosfogipsy 11, Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) 11, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych * Odpady zawierające 63, Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu 19, Odpady z produkcji związków cyrkonu 19, Odpady z produkcji związków chromu 57, Odpady z produkcji związków kobaltu 63, Odpadowy siarczan żelazowy 19, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych * Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy 165,54

22 Monitor Polski 22 Poz * Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem ) 63, Czysta sadza 12, * Odpady z przetwarzania azbestu 55, * Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami 63,03 niebezpiecznymi Inne niewymienione odpady 12, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej * Wody popłuczne i ługi macierzyste 165, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 165,54 ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 165,54 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 165, * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 165, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych 63,03 (inne niż wymienione w ) Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych * Wody popłuczne i ługi macierzyste 165, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 165,54 ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 165,54 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 165, * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 165, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w Odpady tworzyw sztucznych 120, * Odpady z dodatków zawierające (np. 63,03 plastyfikatory, stabilizatory) Odpady z dodatków inne niż wymienione w , * Odpady zawierające niebezpieczne silikony 63,03

23 Monitor Polski 23 Poz Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w , Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 63, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) * Wody popłuczne i ługi macierzyste 165, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 165,54 ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 165,54 ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 165, * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 165, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem i ), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów * Wody popłuczne i ługi macierzyste 165, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 165,54 ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 165,54 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 165, * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 165, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w * Odpady stałe zawierające 165, * Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 165,54 (bardzo toksyczne i toksyczne) Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 63, Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków * Wody popłuczne i ługi macierzyste 165,54

24 Monitor Polski 24 Poz * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 165,54 ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 165,54 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 165, * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 165, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w * Odpady stałe zawierające 165, Odpady stałe inne niż wymienione w , * Odpady ciekłe zawierające 165, Odpady ciekłe inne niż wymienione w , Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków * Wody popłuczne i ługi macierzyste 165, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 165,54 ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 165,54 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 165, * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 165, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w Ziemia bieląca z rafinacji oleju 63, Zwroty kosmetyków i próbek 19, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych * Wody popłuczne i ługi macierzyste 165, * Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i 165,54 ciecze macierzyste * Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania 165,54 i ciecze macierzyste * Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 165,54

25 Monitor Polski 25 Poz * Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 165,54 chlorowców * Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 165, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 165, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 63,03 w Inne niewymienione odpady 63, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów * Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne 165,54 lub inne Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w , * Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 165,54 organiczne lub inne Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w , * Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 63,03 rozpuszczalniki organiczne lub inne Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 19, * Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 63,03 organiczne lub inne Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w , * Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki 63,03 organiczne lub inne Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w , * Zmywacz farb lub lakierów 63, Inne niewymienione odpady 19, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych) Odpady proszków powlekających 19, Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne 12, Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 12, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 19, Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 19, * Odpady farb drukarskich zawierające 63, Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w , * Szlamy farb drukarskich zawierające 63, Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w , * Zużyte roztwory trawiące 63, * Odpadowy toner drukarski zawierający 165,54

26 Monitor Polski 26 Poz Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w , * Zdyspergowany olej zawierający 165, Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w , Inne niewymienione odpady 19, Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej) * Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 165,54 organiczne lub inne Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w , * Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne 165,54 lub inne Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w , * Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające 63,03 rozpuszczalniki organiczne lub inne Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione 19,64 w * Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki 165,54 organiczne lub inne Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w , * Olej żywiczny 165, Inne niewymienione odpady 19, Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy * Odpady izocyjanianów 165, Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych * Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 165, * Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 165, * Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 165, * Roztwory utrwalaczy 165, * Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających 165, * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro 165, Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki 19,64 srebra Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 19, Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii 12, * Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie 19,64 wymienione w , lub Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie 12,67 inne niż wymienione w * Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż 165,54 wymienione w * Przeterminowane odczynniki fotograficzne 165, Inne niewymienione odpady 12, Odpady z procesów termicznych Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) 19,64

27 Monitor Polski 27 Poz Popioły lotne z węgla 19, Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 18, * Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 63, Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 11,67 odlotowych Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 11,67 odprowadzane w postaci szlamu * Kwas siarkowy 63, * Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako 63,03 paliwo * Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania 63,03 zawierające Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w , * Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje 63,03 niebezpieczne Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w , * Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 63,03 niebezpieczne Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w , i , * Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 63, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 19,64 w * Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje 63,03 niebezpieczne Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 19, Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem ) 19, Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych 19,64 węglem elektrowni Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 19, Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania 18,09 odpadów paleniskowych Mikrosfery z popiołów lotnych 12, Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych 18,09 metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) Inne niewymienione odpady 12, Odpady z hutnictwa żelaza i stali Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 19, Nieprzerobione żużle z innych procesów 19, * Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające 63, Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż 12,67 wymienione w Zgorzelina walcownicza 19, * Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 63,03

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. (M.P. z dnia 3 października 2007 r.)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. (M.P. z dnia 3 października 2007 r.) M.P.07.68.754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. z dnia 3 października 2007 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2)

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................. 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2016 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o.

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. w Płocku Tabela nr 1. Wykaz odpadów przewidzianych do termicznego unieszkodliwiania.

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2014 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015

ZAŁĄCZNIK Nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015 M.P.2014.790 - Akt prawny 1 z 46 2016-01-15 09:37 M.P.2014.790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 Na podstawie art. 291 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 718 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 729 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 729 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 729 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Monitor Polski Nr 74 4406 Poz. 945 945 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Na podstawie art. 291

Bardziej szczegółowo

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22* Odpady 01 06 01 01* Kwas siarkawy i siarkowy. 02 06 01 02* Kwas chlorowodorowy. 03 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy. 04 06 01 06* Inne kwasy. 05 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy. 06 06 02 03* Wodorotlenek

Bardziej szczegółowo

Tabela A Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Tabela A Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik Monitor Polski 3 Poz. 718 Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017 Tabela A Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011*

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011* Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011* Tabela A Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie w ilości 6000 Mg/rok

Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie w ilości 6000 Mg/rok Załącznik nr 3 (część 3a) do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 3 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku metodą R1 na spalarni odpadów przez termiczne unieszkodliwienie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. PROJEKT 5-08-09 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia............... 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE NR SW.II.JD /08 - ZESTAWIENIE ODPADÓW DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA. kod odpad R2 R4/1 R4/2 R14 D9/1 D9/2

POZWOLENIE ZINTEGROWANE NR SW.II.JD /08 - ZESTAWIENIE ODPADÓW DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA. kod odpad R2 R4/1 R4/2 R14 D9/1 D9/2 PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU: R2 - odzysk rozpuszczalników met. mikrofiltracji molekularnej R4/1 - odzysk metali metodą elektrolityczną R4/2 - odzysk soli metali metodami

Bardziej szczegółowo

Tabela A Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Tabela A Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Dziennik Ustaw 5 Poz. 1875 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. (poz. 1875) Załącznik nr 1 JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA Tabela

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową * Płuczki i odpady wiertnicze zawierające Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 2490 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 010505. i 010506 7 010599 Inne nie wymienione odpady x x Grupa 02

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 010505. i 010506 7 010599 Inne nie wymienione odpady x x Grupa 02 Grupa 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 1 01 0102 Odpady z wydobywania kopalin innych niż

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.)

z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 196 POZ. 1217 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 M.P.10.74.945 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. z dnia 22 października 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01

0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 0 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. (M.P. z dnia 8 września 2009 r.)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. (M.P. z dnia 8 września 2009 r.) M.P.09.57.780 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. z dnia 8 września 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU:

PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW UJĘTE W POZWOLENIU: NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O. ul. Płk. Dąbka 8C, 30-732 Kraków Oddział Niepołomice ul. Grabska 15A, 32-005 Niepołomice tel.: 012 / 281-11-61 oddzial@nycz.pl www.ekonycz.pl PROCESY ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Opłata za korzystanie ze środowiska 2007 r. Podstawa prawna: - rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Dz.U. Nr 260, poz. 2176; ost.zm. M.P. z 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 723 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Sektor nr 1 składowiska Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,

Bardziej szczegółowo

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej) Mg 990,00 1069,20 04 02

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej) Mg 990,00 1069,20 04 02 CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W TCZEWIE I STEGNIE - 2015 R Obowiązuje od 01.04.2015 roku KOD GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW J.M. CENA NETTO zł/mg 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2012 r. Załącznik nr 2 do Umowy Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena odpadu netto

Bardziej szczegółowo

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r.

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto z opłatą Podatek VAT % Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2)

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2) Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska

Załącznik nr 4. Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat RZGW. korzystania ze. Miejsce/ miejsca. środowiska Załącznik nr 4 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD

Bardziej szczegółowo

Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach

Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach D. Oferta Zakładu Gospodarki Odpadami Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach godz. otwarcia: w dni robocze w godzinach od 7 00 do 20 00, w soboty od 7 00 do 14 00., tel. 32/613

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg]

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg] CENNIK ZA USŁUGI CENNIK ZA MAGAZYNOWANIA USŁUGI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 ROKU. OD DNIA 01.01.2011 Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,25 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.12.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM

Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM Druk nr 456 cz. 3 cz. Warszawa, 28 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-73-10 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r. Dz.U.2008.196.1217 2012.01.01 zm.wyn.z M.P.2011.94.958 pkt 2 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2)

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2) Projekt z dnia 5 lutego 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. w sprawie katalogu odpadów 2) Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.) Dz.U.00.120.1288 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do Mg/rok)

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do Mg/rok) Załącznik nr 1 do decyzji RŚ.VI.7660/1-1/08 Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Dz.U.2001.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. z dnia 8 października 2001r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Cena bazowa 2014 r. + opł.środowisk. + 8% VAT [zł/mg] Opłata środowiskowa na 2014 [zł/mg] Stawka bazowa 2014 r. [zł/mg]

Cena bazowa 2014 r. + opł.środowisk. + 8% VAT [zł/mg] Opłata środowiskowa na 2014 [zł/mg] Stawka bazowa 2014 r. [zł/mg] załącznik nr 1 CENNIK ZA USŁUGI ODZYSKU I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY. 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wykaz odpadów powstających w Głównym Instytucie Górnictwa objętych przedmiotowym zamówieniem wraz z określeniem sposobu ich gromadzenia, odbioru oraz transportu Tabela

Bardziej szczegółowo

x x o 05 05 i 01 05 06 01 05 08

x x o 05 05 i 01 05 06 01 05 08 Grupa 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 października 2015 r.

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 1875 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 1) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadu Mg/rok * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

Ilość odpadu Mg/rok * Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali Zał. nr 1 Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku (w ilości łącznej do 8 000 Mg/rok) Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

OS-6R Sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w rybactwie

OS-6R Sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w rybactwie Załącznik nr 2 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON OS-6R Sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2013 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c).

Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c). Zał. nr 4 Załącznik nr 7 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, ujętych w załącznikach 3a), 3b) i 3c). Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 07 05 81

Bardziej szczegółowo

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin Odbierane odpady Rodzaj odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 października 2015 r.

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 1875 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 1) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 68 2313 Poz. 754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r.

Monitor Polski Nr 68 2313 Poz. 754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r. Monitor Polski Nr 68 2313 Poz. 754 754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 20 wrzeênia 2007 r. w sprawie wysokoêci stawek op at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2008 Na podstawie art. 291 ust.

Bardziej szczegółowo

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup:

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup: Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup: str 01 odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik do formularza OS-6R

Załącznik do formularza OS-6R Załącznik do formularza OS-6R WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM NA FORMULARZU OS-6R Kod 1) Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych

Bardziej szczegółowo

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

-= ODPADY KTÓRE ODBIERAMY =-

-= ODPADY KTÓRE ODBIERAMY =- -= ODPADY KTÓRE ODBIERAMY =- Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do formularza OS-6

Załącznik do formularza OS-6 Załącznik do formularza OS-6 WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM NA FORMULARZU OS-6 Kod 1) Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 260, poz.2176.)

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 260, poz.2176.) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 260, poz.2176.) Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. Kod 1)

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. Kod 1) 01 KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Bardziej szczegółowo

1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin

1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin NOWY KOD odpadów - którego wcześniej nie było w katalogu odpadów OBOWIĄZUJĄCE STARE Kod odpadu Nazwa odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE katalog odpadów

AKTY PRAWNE katalog odpadów AKTY PRAWNE katalog odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 Katalog odpadów. Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2014 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01

Bardziej szczegółowo

F.H.U. ECOM Jarosław Trzaskowski ul. Chemiczna 5 41-100 Śiemianowice Śląskie tel. 0 792 460 560 email: biuro@ecom.slask.pl

F.H.U. ECOM Jarosław Trzaskowski ul. Chemiczna 5 41-100 Śiemianowice Śląskie tel. 0 792 460 560 email: biuro@ecom.slask.pl F.H.U. ECOM Jarosław Trzaskowski ul. Chemiczna 5 41-100 Śiemianowice Śląskie tel. 0 792 460 560 email: biuro@ecom.slask.pl KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 01 Odpady powstające przy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Katalog odpadów. Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2014 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2015 r. Uchylony z dniem: 7 stycznia 2020 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenie Nr 1043/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze uŝyteczności publicznej tj. za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku.

Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku. Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w okresie roku. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu Mg/rok 1. 01 04 07* Odpady

Bardziej szczegółowo

OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) za rok 2014

OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów

Bardziej szczegółowo

Decyzja na wytwarzanie odpadów

Decyzja na wytwarzanie odpadów Kod odpadu Rodzaj odpadu 2 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO zł/mg 02 01

CENA BRUTTO zł/mg 02 01 CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W TCZEWIE I STEGNIE - 2016 R Obowiązuje od 01.04.2015 roku KOD GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW J.M. CENA NETTO zł/mg CENA BRUTTO zł/mg 02 01 Odpady

Bardziej szczegółowo